Suvestinė redakcija nuo 2022-02-16 iki 2022-06-30

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2020-07-10, i. k. 2020-15549

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL AKREDITUOTOS VAIKŲ DIENOS SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS TEIKIMO REIKALAVIMŲ IR REKOMENDACIJŲ PATVIRTINIMO 

 

2020 m. liepos 10 d. Nr. A1-658

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo Nr. X-493 2, 8, 13, 15, 16, 17, 191, 20, 30, 34, 36 straipsnių, šeštojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 192, 251, 252 straipsniais įstatymo 16 straipsnio 3 dalimi:

1. T v i r t i n u  Akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros teikimo reikalavimus ir rekomendacijas (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. spalio 27 d. įsakymą Nr. A1-609 „Dėl Vaikų dienos centrų veiklos rekomendacijų patvirtinimo“.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras, laikinai einantis                                                       Aurelijus Veryga

socialinės apsaugos ir darbo ministro pareigas                                                     


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir

darbo ministro 2020 m. liepos 10 d.

įsakymu Nr. A1-658

 

AKREDITUOTOS VAIKŲ DIENOS SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS TEIKIMO REIKALAVIMAI IR REKOMENDACIJOS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros teikimo reikalavimai ir rekomendacijos (toliau – Reikalavimai ir rekomendacijos) nustato įstaigos, pageidaujančios teikti ar teikiančios akredituotą vaikų dienos socialinę priežiūrą (toliau – įstaiga), funkcijas, veiklos organizavimo ypatumus, akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros teikimo reikalavimus ir rekomendacijas.

2. Reikalavimai ir rekomendacijos taikomi Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo (toliau – Įstatymas) 2 straipsnio 10 dalyje nurodytoms socialinių paslaugų įstaigoms, pageidaujančioms teikti ar teikiančioms akredituotą vaikų dienos socialinę priežiūrą.

3. Reikalavimuose ir rekomendacijose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Įstatyme, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme, Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme, Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatyme ir Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatyme.

 

II SKYRIUS

ĮSTAIGOS VEIKLOS TURINYS

4. Vaikų dienos socialinė priežiūra apima:

4.1. socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo, sociokultūrines ir kitas su vaiko ugdymu, jo teisių apsauga, integracija į šeimą, visuomene susijusias paslaugas (socialinių, higienos įpročių formavimas, pagalba ruošiant pamokas);

4.2. informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo paslaugas;

4.3. nemokamo įstaigą lankančių vaikų maitinimo organizavimą;

4.4. vaikų laisvalaikio užimtumo organizavimą;

4.5. nuolatinių ryšių su savo veiklos teritorijoje veikiančiomis mokyklomis, policija, nevyriausybinėmis organizacijomis, kitomis socialinių paslaugų įstaigomis, savivaldybės ir gyvenamosios vietos bendruomenėmis, religinėmis bendruomenėmis, bendrijomis ir su vaiko teisių apsauga susijusiomis bei pagalbą vaikams, šeimai teikiančiomis institucijomis ir įstaigomis – socialinės paramos skyriais, seniūnijomis, kitomis įstaigomis ir organizacijomis (pvz., sveikatos priežiūros) – plėtojimą ir palaikymą.

5. Įstaiga gali vykdyti šią papildomą veiklą:

5.1. teikti vaikų užimtumo vasarą paslaugas;

5.2. vykdyti vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo, socialinės reabilitacijos, integracijos, prevencijos ir kitas programas;

5.3. organizuoti ir vykdyti projektinę veiklą;

5.4. organizuoti savanorišką veiklą;

5.5. pagal kompetenciją įgyvendinti vaiko minimalios priežiūros priemones, numatytas Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatyme;

5.6. vykdyti kitas Lietuvos Respublikos teisės aktams ir įstaigos veiklos tikslams neprieštaraujančias veiklas.

6. Įstaigos, vykdydamos veiklą:                                                                                               

6.1. patalpose, kuriose teikiamos akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugos, užtikrina viešosios tvarkos, darbų saugos, higienos normų ir priešgaisrinės saugos reikalavimų laikymąsi;

6.2. nustato vaikų poreikiams pritaikytą darbo laiką ir vykdo veiklą ne trumpiau kaip 3 dienas per savaitę, ne trumpiau kaip 4 valandas per dieną;

6.3. viešai skelbia visuomenei informaciją apie įstaigos misiją, viziją, darbo formą, tikslus, uždavinius, jų įgyvendinimo priemones ir teikiamas paslaugas.

 

III SKYRIUS

ĮSTAIGOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

7. Pagrindinių įstaigos veiklos organizavimo dokumentų paketą sudaro:

7.1. steigimo dokumentai (įstatai, nuostatai, statutas, steigimo sutartis ar kiti steigimo dokumentai);

7.2. įstaigos vidaus tvarkos taisyklės, nustatančios įstaigos darbuotojų elgesio įstaigoje reikalavimus, buvimo įstaigoje normas, teises ir pareigas, tarpusavio santykius, apibrėžiančios įstaigos darbuotojų, vaikų ir vaiko atstovų pagal įstatymą, kitų asmenų, kuriems teikiama akredituota vaikų dienos socialinės priežiūros paslauga, teises ir pareigas;

7.3. pažymos iš Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro, patvirtinančios, kad asmuo nėra teistas už nusikaltimus, nurodytus Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 30 straipsnio 1 dalyje;

7.4. įstaigos darbuotojų pareigybių aprašymai, darbo sutartys, darbų saugos instrukcijos ir kiti dokumentai, kuriuos privaloma turėti pagal darbo santykius, darbų saugą ir darbuotojų sveikatą reguliuojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus;

7.5. dokumentai dėl patalpų, kuriose teikiama akredituota vaikų dienos socialinės priežiūros paslauga, atitikties priešgaisrinės saugos, darbo saugos bei higienos reikalavimams;

7.6. laisva forma pildomas įstaigą lankančių asmenų registracijos žurnalas;

7.7. individualūs darbo su vaiku ir jo šeimos nariais planai;

7.8. bendradarbiavimo sutartys su socialiniais partneriais, jei jų yra;

7.9. įstaigos teikiamų paslaugų sąrašas;

7.10. įstaigos metiniai veiklos planai.

8. Įstaigos gali turėti ir kitų dokumentų, nustatančių jų vidaus tvarkos reikalavimus.

9. Dėl akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugos vaiko tėvai ar jo atstovai pagal įstatymą kreipiasi į gyvenamosios vietos savivaldybę ir pateikia prašymą.

10. Jei akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugos poreikis nustatytas atvejo vadybos proceso metu, kartu su prašymu vaiko tėvai ar jo atstovai pagal įstatymą, ar atvejo vadybininkas, ar socialinis darbuotojas darbui su šeima pateikia atvejo vadybininko rekomendaciją. 

11. Akredituota vaikų dienos socialinės priežiūros paslauga vaikui pradedama teikti, su savivaldybe pasirašius šios paslaugos finansavimo sutartį (išskyrus biudžetines įstaigas, kurių steigėja – savivaldybė). Akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugos teikimo sutartis sudaroma tarp įstaigos ir vaiko tėvų ar jo atstovų pagal įstatymą.

 

IV SKYRIUS

AKREDITUOTOS VAIKŲ DIENOS SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS TEIKIMO REIKALAVIMAI

 

12. Įstaigos darbuotojai, teikiantys akredituotą vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugą, privalo turėti tam tikrą išsilavinimą ir profesinę kompetenciją. Įstaigoje tiesiogiai su vaikais nuolat turi dirbti bent vienas darbuotojas, turintis Įstatymo 20 straipsnio 6 dalyje nurodytą išsilavinimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-111, 2022-02-15, paskelbta TAR 2022-02-15, i. k. 2022-02752

 

13. Įstaigos darbuotojams turi būti sudaryta galimybė tobulinti kvalifikaciją.

14. Įstaiga privalo turėti ne mažiau nei dvi patalpas, kuriose būtų teikiama akredituota vaikų dienos socialinės priežiūros paslauga vaikams ir (ar) jų šeimų nariams. Įstaigos patalpose gali būti įrengtos patalpos aktyviam poilsiui, laisvalaikio praleidimui, savišvietai, kitiems užsiėmimams. Jeigu nėra galimybių įrengti akredituotai vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugai teikti būtinas patalpas, turi būti sudarytos sąlygos tokiomis patalpomis naudotis kitoje vietoje.

 

V SKYRIUS

AKREDITUOTOS VAIKŲ DIENOS SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS TEIKIMO REKOMENDACIJOS

 

15. Įstaigoje rekomenduojama abiejų lyčių darbuotojų komanda.

16. Akredituota vaikų dienos socialinės priežiūros paslauga gali būti teikiama tiek dirbant individualiai, tiek grupėmis. Vaikų grupės gali būti sudaromos pagal jų amžių, socialinių įgūdžių lygį, teikiamų paslaugų sudėtingumą ir kt. (pvz., specialiuosius poreikius). Vienas įstaigos darbuotojas turi dirbti su ne didesne kaip 15 asmenų grupe, du darbuotojai – su ne didesne kaip 25 asmenų grupe. Jei įstaigą lanko vaikai, turintys negalią ir (ar) specialiųjų poreikių, rekomenduojamos mažesnės vaikų, su kuriais dirba vienas įstaigos darbuotojas, grupės.

17. Rekomenduojama, kad akredituotą vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugą gautų ne mažiau kaip 10 nuolatinių jos gavėjų.

18. Rekomenduojama, kad nemokamas maitinimas įstaigos patalpose būtų organizuojamas vaikams, kurie įstaigoje praleidžia daugiau kaip 4 valandas per dieną.

19. Įstaigoje darbas gali būti organizuojamas pamainomis.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

20. Įstaigos veikla gali būti finansuojama iš valstybės, savivaldybių biudžetų, kitų finansavimo šaltinių. Įstaiga gali gauti paramą, o įstaigos paslaugas gaunantys asmenys – labdarą.

21. Įstaiga gali priklausyti asociacijai, kuri atstovauja jos interesams.

 

_______________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-111, 2022-02-15, paskelbta TAR 2022-02-15, i. k. 2022-02752

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. A1-658 „Dėl Akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros teikimo reikalavimų ir rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

part_fa50bc43b0a049c7b986c7719155705d_end