Suvestinė redakcija nuo 2021-05-07

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2020-10-09, i. k. 2020-21141

 

LOGOnespalv-maz2

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS „IŠIMTINĖ LAIKINA PARAMA ŪKININKAMS IR MVĮ, KURIUOS YPAČ PAVEIKĖ COVID-19 KRIZĖ (39B STRAIPSNIS)“ ĮGYVENDINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2020 m. spalio 9 d. Nr. 3D-687

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. 1120 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 9.2 ir 9.10 papunkčiais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 722 „Dėl Valstybės institucijų ir įstaigų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos įgyvendinimą, paskyrimo“,

t v i r t i n u Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Išimtinė laikina parama ūkininkams ir MVĮ, kuriuos ypač paveikė COVID-19 krizė (39b straipsnis)  įgyvendinimo taisykles (pridedama).

 

 

 

Aplinkos ministras,                                                                                                     

pavaduojantis žemės ūkio ministrą                                                                              Kęstutis Mažeika

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2020 m. spalio 9. d. įsakymu Nr. 3D-687

 

LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS „IŠIMTINĖ LAIKINA PARAMA ŪKININKAMS IR MVĮ, KURIUOS YPAČ PAVEIKĖ COVID-19 KRIZĖ (39B STRAIPSNIS) ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Išimtinė laikina parama ūkininkams ir MVĮ, kuriuos ypač paveikė COVID-19 krizė (39b straipsnis)įgyvendinimo taisyklės (toliau – Taisyklės), parengtos vadovaujantis 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr.1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005, su visais pakeitimais, 2014 m. liepos 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 808/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, taikymo taisyklės, su visais pakeitimais, 2014 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 807/2014, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, ir nustatomos pereinamojo laikotarpio nuostatos, su visais pakeitimais, 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006, su visais pakeitimais, , Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 722 „Dėl valstybės institucijų ir įstaigų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos įgyvendinimą, paskyrimo“, Lietuvos kaimo plėtros 20014–2020 m. programa, patvirtinta 2015 m. vasario 13 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. C-(2015)-842 (toliau – Programa), ir atsižvelgiant į Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 3D-507 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Administravimo taisyklės).

2. Taisyklės nustato priemonės Išimtinė laikina parama ūkininkams ir MVĮ, kuriuos ypač paveikė COVID-19 krizė (39b straipsnis) (toliau – priemonė) teikimo ir administravimo tvarką. Taisyklėmis turi vadovautis pareiškėjai rengdami ir teikdami paramos paraiškas, ir paramos gavėjai, taip pat institucijos, atliekančios paramos paraiškų vertinimą, pagal priemonės veiklos sritį. Paramos teikimo ir administravimo tvarka, kiek to nereglamentuoja Taisyklės, nustatyta Administravimo taisyklėse.

 

II SKYRIUS

SUTRUMPINIMAI IR SĄVOKOS

 

3. Šiose Taisyklėse vartojami sutrumpinimai ir sąvokos:

3.1. Agentūra – Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos.

3.2. ES – Europos Sąjunga.

3.3. EŽŪFKP – Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai.

3.4. Kaimo vietovė – viensėdis, kaimas, miestelis, miestas ar kita gyvenamoji vietovė, kurios gyventojų skaičius neviršija 6 tūkst.

3.5. Maistas kaip apibrėžta 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 178/2002, nustatančio maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiančio Europos maisto saugos tarnybą ir nustatančio su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 178/2002), 2 straipsnyje.

3.6. Ministerija – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija.

3.7. Savivaldybė – savivaldybės administracija.

3.8. Žemės ūkio veikla – veikla, apimanti žemės ūkio produktų gamybą, savo gamybos žemės ūkio produktų perdirbimą ir iš jų pagamintų maisto ar ne maisto produktų realizavimą, pripažinto žemės ūkio kooperatyvo iš savo narių jų ūkiuose pagamintų (išaugintų) žemės ūkio produktų supirkimą ir realizavimą, iš savo narių supirktų žemės ūkio produktų perdirbimą ir iš jų pagamintų maisto ir ne maisto produktų realizavimą ir (arba) geros agrarinės ir žemės aplinkosaugos būklės palaikymą.

3.9. Žemės ūkio veiklos subjektas – žemės ūkio veikla arba žemės ūkio ir alternatyviąja veikla užsiimantis fizinis ar juridinis asmuo arba fizinių ar juridinių asmenų grupė, taip pat Lietuvoje registruotas užsienio juridinio asmens filialas, kurių žemės ūkio valda yra įregistruota Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre.

4. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Programoje, Administravimo taisyklėse, Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatyme,  Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme.

 

III SKYRIUS

PRIORITETAI, TIKSLINĖS SRITYS IR KOMPLEKSINIAI TIKSLAI

 

5. Įgyvendinant Programos priemonę, siekiama prisidėti prie ES kaimo plėtros politikos:

5.1. Antrojo prioriteto „Didinti ūkių perspektyvumą ir visų tipų žemės ūkio veiklos konkurencingumą visuose regionuose, taip pat skatinti inovacines ūkių technologijas ir tvarų miškų valdymą“ tikslinės srities „Visų ūkių ekonominės veiklos rezultatų gerinimas ir palankesnių sąlygų ūkių restruktūrizavimui ir modernizavimui sudarymas, visų pirma siekiant intensyvinti dalyvavimą rinkoje ir orientavimą, taip pat žemės ūkio įvairinimą“ įgyvendinimo.

5.2. Šeštojo prioriteto „Skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse“ tikslinės srities „Veiklos įvairinimo, mažųjų įmonių kūrimo ir plėtojimo, taip pat darbo vietų kūrimo lengvinimas“ įgyvendinimo.

6. Priemonės įgyvendinimu siekiama prisidėti prie kompleksinio tikslo – tvari plėtra, pasiekimo užtikrinimo.

IV SKYRIUS

GALIMI PAREIŠKĖJAI

 

7. Pagal priemonę remiami:

7.1. žemės ūkio veiklos subjektai (fiziniai ir juridiniai asmenys), užsiimantys žemės ūkio produktų, išskyrus žuvininkystės produktus, perdirbimu, bei labai mažos ir mažos įmonės (neatsižvelgiant į jų teisinę formą, išskyrus žemės ūkio veiklos subjektus), taip pat fiziniai asmenys, savarankiškai vykdantys veiklą pagal verslo liudijimą ar įregistravę individualią veiklą, užsiimantys Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) I priede[1] nurodytų žemės ūkio produktų, išskyrus žuvininkystės produktus, perdirbimu. Perdirbimo proceso rezultatas gali būti produktas, kuriam tas priedas netaikomas. Produktas turi būti skirtas maistui;

7.2. žemės ūkio veiklos subjektai (fiziniai ir juridiniai asmenys), užsiimantys SESV I priede nurodytų žemės ūkio produktų, išskyrus žuvininkystės produktus, rinkodara arba plėtojimu, kurių pajamos gaunamos iš daržininkystės, uogininkystės arba sodininkystės veiklos sudaro ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų;

7.3. žemės ūkio veiklos subjektai (fiziniai ir juridiniai asmenys), gaunantys pajamų iš gyvulininkystės veiklos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-256, 2021-04-20, paskelbta TAR 2021-04-20, i. k. 2021-08185

 

8. Paramos besikreipiantys fiziniai asmenys turi būti ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus.

 

V SKYRIUS

TINKAMUMO GAUTI PARAMĄ SĄLYGOS IR REIKALAVIMAI

 

9. Paraiškos tinkamumas gauti paramą vertinamas pagal paramos paraiškos pateikimo dieną pareiškėjo pateiktus ir atitinkamais dokumentais pagrįstus duomenis, viešuosiuose registruose esančius duomenis, taip pat pagal dokumentus ir informaciją, gautą iš pareiškėjo po savivaldybės paklausimo (-ų). Jei pareiškėjo pateikti dokumentai / informacija skiriasi nuo viešuosiuose registruose esančių duomenų, vadovaujamasi registruose esančiais duomenimis.

10. Pareiškėjas laikomas tinkamu gauti paramą, jei atitinka šiame punkte išvardytas tinkamumo gauti paramą sąlygas ir reikalavimus. Tinkamumo gauti paramą sąlygos ir reikalavimai yra:

10.1. pareiškėjas atitinka vieną šių Taisyklių III skyriuje nurodytą prioritetą ir tikslinę sritį bei prisideda prie kompleksinio tikslo įgyvendinimo;

10.2. paraišką teikia subjektas, įvardytas galimu pareiškėju šių Taisyklių IV skyriuje;

10.3. kai paraišką teikiantis žemės ūkio veiklos subjektas yra juridinis asmuo, pareiškėjas turi būti:

10.3.1. iki 2020 m. kovo 16 d.:

10.3.1.1. registruotas teisės aktų nustatyta tvarka kaimo vietovėje;

10.3.1.2. savo vardu, kaip valdos valdytojas, įregistravęs žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 27 d. nutarimo Nr. 1351 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Nutarimas) nustatyta tvarka;

10.3.1.3. įtrauktas bent į vieną iš Taisyklių 38 punkte nurodytų sąrašų ar registrų;

10.3.2. deklaravęs žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus (išskyrus deklaravusius vien tik ganyklas, pievas arba daugiametes žoles Žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų klasifikatoriaus DGP ir GPŽ kodais) už 2020 metus arba turėti ne mažiau kaip vieną vidutinį metinį sutartinį gyvūną, apskaičiuotą Taisyklių 39 punkte nustatyta tvarka, per laikotarpį nuo 2019 m. kovo 31 d. iki 2020 m. vasario 29 d.  pagal Ūkinių gyvūnų registre esančius duomenis;

10.4. kai paraišką teikiantis žemės ūkio veiklos subjektas yra fizinis asmuo, pareiškėjas turi būti:

10.4.1. iki 2020 m. kovo 16 d.:

10.4.1.1. savo vardu, kaip valdos valdytojas, įregistravęs žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre Nutarimo nustatyta tvarka ir savo vardu įregistravęs ūkininko ūkį Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. 817 „Dėl Ūkininkų ūkių registro reorganizavimo ir ūkininkų ūkio registro nuostatų patvirtinimo“ nustatyta tvarka;

10.4.1.2. įtrauktas bent į vieną iš Taisyklių 38 punkte nurodytų sąrašų ar registrų;

10.4.2. deklaravęs žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus (išskyrus deklaravusius vien tik ganyklas, pievas arba daugiametes žoles Žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų klasifikatoriaus DGP ir GPŽ kodais) už 2020 metus arba turėti ne mažiau kaip vieną vidutinį metinį sutartinį gyvūną, apskaičiuotą Taisyklių 39 punkte nustatyta tvarka, per laikotarpį nuo 2019 m. kovo 31 d. iki 2020 m. vasario 29 d.  pagal Ūkinių gyvūnų registre esančius duomenis;

10.5. kai paraišką teikiantis juridinis asmuo (neatsižvelgiant į teisinę formą; išskyrus žemės ūkio veiklos subjektus)  atitinka labai mažos ir mažos įmonės statusą (kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnyje), pareiškėjas turi būti iki 2020 m. kovo 16 d.:

10.5.1. registruotas teisės aktų nustatyta tvarka kaimo vietovėje;

10.5.2. įtrauktas bent į vieną iš Taisyklių 38 punkte nurodytų sąrašų ar registrų;

10.6. kai paraišką teikia fizinis asmuo, vykdantis veiklą pagal verslo liudijimą ar įregistravę individualią veiklą (išskyrus žemės ūkio veiklos subjektus), pareiškėjas turi būti iki 2020 m. kovo 16 d.:

10.6.1. teisės aktų nustatyta tvarka registravęs individualią veiklą ar įgijęs verslo liudijimą ne trumpesniam kaip 3 mėnesių laikotarpiui ir vykdęs žemės ūkio produktų perdirbimo veiklą kaimo vietovėje per vienerius metus iki paraiškos pateikimo;

10.6.2. įtrauktas bent į vieną iš Taisyklių 38 punkte nurodytų sąrašų ar registrų;

10.6.3. paraiškos pateikimo metu turi turėti galiojančią individualios veiklos pažymą arba galiojantį verslo liudijimą žemės ūkio produktų perdirbimo veiklai vykdyti;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-770, 2020-11-11, paskelbta TAR 2020-11-11, i. k. 2020-23668

 

10.7. kai paraišką teikiantis žemės ūkio veiklos subjektas yra fizinis arba juridinis asmuo, užsiimantis SESV I priede nurodytų žemės ūkio produktų, išskyrus žuvininkystės produktus, rinkodara arba plėtojimu, kurio pajamos gaunamos iš daržininkystės, uogininkystės arba sodininkystės veiklos sudaro ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų, pareiškėjas turi būti:

10.7.1. iki 2020 m. kovo 16 d. savo vardu, kaip žemės ūkio valdos valdytojas, įregistravęs žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre Nutarimo nustatyta tvarka;

10.7.2. deklaravęs žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus už 2020 metus;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 3D-256, 2021-04-20, paskelbta TAR 2021-04-20, i. k. 2021-08185

 

10.8. kai paraišką teikiantis žemės ūkio veiklos subjektas yra fizinis arba juridinis asmuo, gaunantis pajamų iš gyvulininkystės veiklos, pareiškėjas turi būti:

10.8.1. iki 2020 m. kovo 16 d. savo vardu, kaip žemės ūkio valdos valdytojas, įregistravęs žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre Nutarimo nustatyta tvarka;

10.8.2. deklaravęs žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus už 2020 metus;

10.8.3. registravęs ir suženklinęs laikomus ūkinius gyvūnus Ūkinių gyvūnų registre (toliau – ŪGR), vadovaujantis Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 3D-234 „Dėl Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“, ne vėliau kaip iki 2020 metų gruodžio 31 d.;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 3D-256, 2021-04-20, paskelbta TAR 2021-04-20, i. k. 2021-08185

 

10.9. pareiškėjas neturi įsiskolinimų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas). Atitiktis šiam kriterijui įvertinama iki paramos išmokėjimo Agentūros nustatyta tvarka;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-743, 2020-10-27, paskelbta TAR 2020-10-27, i. k. 2020-22306

Papunkčio numeracijos pakeitimas:

Nr. 3D-256, 2021-04-20, paskelbta TAR 2021-04-20, i. k. 2021-08185

 

10.10. parama neteikiama, jei pareiškėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas.

Papunkčio numeracijos pakeitimas:

Nr. 3D-256, 2021-04-20, paskelbta TAR 2021-04-20, i. k. 2021-08185

 

VI SKYRIUS

ĮSIPAREIGOJIMAI

 

11. Pareiškėjas įsipareigoja nuo paramos skyrimo iki 2023 m. birželio 30 d. teikti visą informaciją bei duomenis, reikalingus statistikos tikslams, Programos įgyvendinimo stebėsenai ar reikalingiems vertinimams atlikti.

 

VII SKYRIUS

PARAMOS SUMA

 

12. Suteikiamos paramos dydis yra:

12.1. žemės ūkio veiklos subjektui, juridiniam asmeniui – 1 800 Eur dydžio išmoka  kiekvienam samdomam darbuotojui (vertinamas darbuotojų skaičius 2020 m. kovo 16 d.). Skiriama ne didesnė kaip 7 000 Eur išmoka vienam žemės ūkio veiklos subjektui, juridiniam asmeniui;

12.2. žemės ūkio veiklos subjektui, fiziniam asmeniui – 1 800 Eur dydžio išmoka. Jeigu valdoje ar ūkyje yra partnerių ir / ar samdomų darbuotojų, papildomai skiriama 1 800 Eur dydžio išmoka kiekvienam partneriui ir / ar samdomam darbuotojui (partnerių skaičius skaičiuojamas pagal Žemės ūkio ir kaimo verslo ar Ūkininko ūkio registrų paskutinio atnaujinimo duomenis, bet ne vėliau kaip 2020 m. liepos 17 d.; vertinant samdomų darbuotojų skaičių, imamas darbuotojų skaičius 2020 m. kovo 16 d.). Skiriama ne didesnė kaip 7 000 Eur išmoka vienam žemės ūkio veiklos subjektui, fiziniam asmeniui;

12.3. juridiniam asmeniui (neatsižvelgiant į teisinę formą; išskyrus žemės ūkio veiklos subjektus), atitinkančiam labai mažos ir mažos įmonės statusą, – 1 800 Eur dydžio išmoka kiekvienam samdomam darbuotojui (vertinamas darbuotojų skaičius 2020 m. kovo 16 d.). Skiriama ne didesnė kaip 18 000 Eur išmoka vienam juridiniam asmeniui. Kai su fiziniu asmeniu pagal juridinio asmens teisinę formą darbo sutartis negali būti sudaryta, fizinis asmuo gali būti prilyginamas šio juridinio asmens samdomam darbuotojui tada, kai tas pats fizinis asmuo yra individualios įmonės vadovas ir savininkas.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-256, 2021-04-20, paskelbta TAR 2021-04-20, i. k. 2021-08185

 

12.4. fiziniam asmeniui, savarankiškai vykdančiam veiklą pagal verslo liudijimą ar įregistravus individualią veiklą – 1 800 Eur dydžio išmoka;

12.5. žemės ūkio veiklos subjektui, fiziniam arba juridiniam asmeniui užsiimančiam SESV I priede nurodytų žemės ūkio produktų, išskyrus žuvininkystės produktus, rinkodara arba plėtojimu, kurio pajamos gaunamos iš daržininkystės, uogininkystės arba sodininkystės veiklos sudaro ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų – 1 800 Eur dydžio išmoka. Jeigu žemės ūkio valdoje yra partnerių ir / ar samdomų darbuotojų, papildomai skiriama 1 800 Eur dydžio išmoka kiekvienam partneriui ir / ar samdomam darbuotojui (partnerių skaičius skaičiuojamas pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo ar Ūkininko ūkio registrų paskutinio atnaujinimo duomenis, bet ne vėliau kaip 2020 m. liepos 17 d.; vertinant samdomų darbuotojų skaičių, imamas darbuotojų skaičius 2020 m. kovo 16 d.). Skiriama ne didesnė kaip 7 000 Eur išmoka vienam žemės ūkio veiklos subjektui;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 3D-256, 2021-04-20, paskelbta TAR 2021-04-20, i. k. 2021-08185

 

12.6. žemės ūkio veiklos subjektams (fiziniams ir juridiniams asmenims), gaunantiems pajamų iš gyvulininkystės veiklos, taikomas paramos dydis atsižvelgiant į  produkcijos standartine verte išreikšto žemės ūkio valdos ekonominio dydžio (toliau – VED) grupę pagal žemės ūkio valdoje registruotų ūkinių gyvūnų skaičių išreikštą sutartiniais gyvūnais (toliau – SG). Paramos dydis apskaičiuojamas Taisyklių 40 punkte nustatyta tvarka:

12.6.1. kai žemės ūkio valdos VED grupė nuo 0 iki 8 000 Eur, žemės ūkio valdoje laikomam 1 SG skiriama 121 Eur;

12.6.2. kai žemės ūkio valdos VED grupė nuo 8 001  iki 25 000 Eur, žemės ūkio valdoje laikomam 1 SG skiriama 67 Eur;

12.6.3. kai žemes ūkio valdos VED grupė nuo 25 001 iki 100 000 Eur, žemės ūkio valdoje laikomam 1 SG skiriama 38 Eur;

12.6.4. apskaičiuota paramos suma mažinama gautos valstybės pagalbos dėl COVID-19 suma. Gautos valstybės pagalbos dėl COVID-19 suma apskaičiuojama Agentūros nustatyta tvarka. Skiriama ne didesnė kaip 7 000 Eur išmoka vienam žemės ūkio veiklos subjektui;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-300, 2021-05-04, paskelbta TAR 2021-05-06, i. k. 2021-10017

 

Papildyta papunkčiu:

Nr. 3D-256, 2021-04-20, paskelbta TAR 2021-04-20, i. k. 2021-08185

 

12.7. jeigu pareiškėjas laikotarpiu nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2021 m. kovo 31 d. yra gavęs išmoką ar subsidiją pagal  Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo (toliau – Įstatymas) 51 straipsnį, 52 straipsnį, 41 straipsnio 21 dalį, 41 straipsnio 24 dalį, 12.1–12.5 papunkčiuose nurodyta išmokos suma mažinama pagal Įstatymą gautos išmokos ar subsidijos suma. Tuo atveju, kai gauta pagal Įstatymą išmokos ar subsidijos suma yra lygi ar viršija 12.1–12.5 papunkčiuose nurodytą išmokos sumą, išmoka neskiriama.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-256, 2021-04-20, paskelbta TAR 2021-04-20, i. k. 2021-08185

 

13. Pareiškėjas gali teikti tik vieną paramos paraišką pagal šią priemonę, o pareiškėjams, anksčiau gavusiems paramą pagal šią priemonę arba jei pareiškėjams apskaičiuota paramos suma nesiekia 200 Eur, parama neskiriama.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-256, 2021-04-20, paskelbta TAR 2021-04-20, i. k. 2021-08185

 

VIII SKYRIUS

Paraiškų teikimO Tvarka

 

14. Kvietimus teikti paramos paraiškas skelbia Agentūra Administravimo taisyklėse nustatyta tvarka.

15. Skelbime apie paramos paraiškų priėmimą nurodoma:

15.1. savivaldybių, kuriose priimamos ir registruojamos paramos paraiškos, adresai;

15.2. priemonė, pagal kurią kviečiama teikti paramos paraiškas;

15.3. paramos paraiškų pateikimo terminas;

15.4. informacija apie priemonės įgyvendinimo taisykles ir paramos paraiškos formas;

15.5. kita Agentūros nustatyta informacija.

16. Paramos paraiškos forma pateikiama šių Taisyklių 1 priede ir skelbiama ministerijos ir Agentūros interneto svetainėse adresu http://zum.lrv.lt/ir www.nma.lt. Dokumentai, kurie turi būti pateikti kartu su užpildyta paramos paraiška (toliau – susiję dokumentai), išvardyti paramos paraiškos formoje.

17. Paramos paraiška ir susiję dokumentai turi būti pildomi lietuvių kalba. Kita kalba užpildyta paramos paraiška ir susiję dokumentai nepriimami.

18. Paramos paraiška ir susiję dokumentai turi būti pateikti asmeniškai, per įgaliotą asmenį, registruotu paštu, elektroniniu paštu. Neaiškiai arba neįskaitomai ranka užpildytos paramos paraiškos ir susiję dokumentai nepriimami.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-256, 2021-04-20, paskelbta TAR 2021-04-20, i. k. 2021-08185

 

19. Turi būti pateikiamas vienas originalus paramos paraiškos egzempliorius ir susijusių dokumentų originalai arba kopijos. Kiekvienas paramos paraiškos ir susijusių dokumentų lapas turi būti patvirtintas pareiškėjo parašu, siunčiant elektroniniu paštu – pasirašyti saugiu elektroniniu parašu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-256, 2021-04-20, paskelbta TAR 2021-04-20, i. k. 2021-08185

 

20. Paramos paraiškas iš pareiškėjų priima ir jas registruoja savivaldybės darbuotojai, vadovaudamiesi Agentūros patvirtintais darbo procedūrų aprašais. Paraiškos priimamos savivaldybėje, kurioje:

20.1. deklaruotas pareiškėjo žemės ūkio valdos centras, kai pareiškėjas žemės ūkio veiklos subjektas;

20.2. įregistruota įmonės buveinė, kai pareiškėjas yra labai maža ar maža įmonė;

20.3. deklaruota pareiškėjo gyvenamoji vieta, kai pareiškėjas – fizinis asmuo, vykdantis veiklą pagal verslo liudijimą ar pagal individualios veiklos pažymą.

21. Pareiškėjas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas turi pranešti savivaldybei apie pateiktų paramos paraiškoje kontaktinių duomenų pasikeitimus.

 

IX SKYRIUS

PARAMOS PARAIŠKŲ VERTINIMAS

 

22. Paramos paraiškų, kitų vertinimo metu teikiamų dokumentų  vertinimo procesą organizuoja bei atlieka savivaldybės darbuotojai, vadovaudamiesi Agentūros patvirtintais darbo procedūrų aprašais.

23. Paramos paraiškos vertinimas negali trukti ilgiau kaip 10 darbo dienų nuo jos užregistravimo savivaldybėje dienos.

24. Užregistravus paramos paraišką, patikrinama, ar:

24.1. pateikta paramos paraiška atitinka Taisyklių 1 priede nustatytą paramos paraiškos formą ir Taisyklių 17–19 punktuose nustatytus reikalavimus;

24.2. pateikti visi paramos paraiškos formoje išvardyti dokumentai;

24.3. paramos paraiška atitinka priemonės veiklos srities prioritetus, tikslines sritis ir kompleksinius tikslus, nurodytus Taisyklių III skyriuje;

24.4. paramos paraiška atitinka tinkamumo sąlygas ir reikalavimus gauti paramą, nurodytus Taisyklių IV ir V skyriuose, išskyrus atitiktį Taisyklių 10.9 papunkčio reikalavimams.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-770, 2020-11-11, paskelbta TAR 2020-11-11, i. k. 2020-23668

Nr. 3D-256, 2021-04-20, paskelbta TAR 2021-04-20, i. k. 2021-08185

 

25. Iškilus klausimų, susijusių su paramos paraiškos vertinimu, savivaldybė gali paprašyti pareiškėjo pateikti papildomus dokumentus ar trūkstamą informaciją, nurodydama duomenų pateikimo terminą, kuris negali būti ilgesnis kaip 3 darbo dienos. Šiuo atveju savivaldybė pareiškėjui išsiunčia pranešimą raštu ir (arba) el. paštu, jeigu asmuo paramos paraiškoje sutiko, kad informacija jam būtų teikiama tokiu būdu. Per savivaldybės nustatytą terminą nepateikus reikalaujamų dokumentų ar trūkstamos informacijos, paraiška vertinama vadovaujantis pateiktais dokumentais ir informacija; jeigu tokiu atveju paraiškos vertinimas negali būti atliktas, paramos paraiška atmetama.

26. Savivaldybė, po Taisyklių 32 punkte nurodyto paraiškų pirmumo vertinimo,  priima sprendimą dėl paramos skyrimo ar neskyrimo ir informuoja pareiškėjus per 10 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo, išsiųsdama pranešimą apie priimtą sprendimą registruotu paštu ir el. paštu, jei asmuo paramos paraiškoje sutiko, kad informacija jam būtų teikiama tokiu būdu. Pranešime apie skiriamą paramą privalo būti nurodyta:

26.1. kad šią paramą iš dalies finansuoja EŽŪFKP;

26.2. apskaičiuotas paramos sumos dydis bei paramos išmokėjimo tvarka.

27. Pranešime apie priimtą sprendimą neskirti paramos privalo būti nurodyti sprendimo neskirti paramos priėmimo pagrindai ir sprendimo apskundimo tvarka.

28. Jei pareiškėjas mirė, parama neskiriama.

29. Savivaldybė, per 3 darbo dienas nuo paraiškų vertinimo pabaigos, elektroniniu būdu perduoda paramos  gavėjų su jiems skirta paramos suma duomenis Agentūrai pagal 2 priede nurodytą formą.

30. Agentūra, gavusi visus Taisyklių 29 punkte nurodytus duomenis, apskaičiuoja tinkamų finansuoti paraiškų bendrą prašomą paramos sumą.

31. Jeigu surinktų tinkamų finansuoti paraiškų bendra prašoma paramos suma neviršija maksimalaus priemonės biudžeto, tačiau viršija bet kurios iš tikslinių sričių biudžetą, Agentūra siūlo ŽŪM perskirstyti lėšas tarp šių sričių. Jeigu surinktų tinkamų finansuoti paraiškų bendra prašoma paramos suma viršija maksimalų priemonės biudžetą, Agentūra atlieka pirmumo vertinimą:

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-256, 2021-04-20, paskelbta TAR 2021-04-20, i. k. 2021-08185

31.1. jeigu surinktų paraiškų paramos suma nepakankama visiems pareiškėjams, pirmiausiai skiriama parama pareiškėjams žemės ūkio veiklos subjektams (fiziniams ir juridiniams asmenims, užsiimantiems žemės ūkio veikla). Jeigu prašoma paramos suma pareiškėjams žemės ūkio veiklos subjektams nepakankama, – mažinama proporcingai visiems žemės ūkio veiklos subjektams (fiziniams ir juridiniams asmenims, užsiimantiems žemės ūkio veikla). Tokiu atveju parama neskiriama labai mažoms ir mažoms įmonėms  bei fiziniams asmenims, savarankiškai vykdantiems veiklą pagal veiklos liudijimą ar įregistravus individualią veiklą;

31.2. jeigu surinktų paraiškų paramos suma pakankama visiems pareiškėjams žemės ūkio veiklos subjektams (fiziniams ir juridiniams asmenims užsiimantiems žemės ūkio veikla), tačiau nepakankama labai mažoms ir mažoms įmonėms (juridiniams asmenims) bei fiziniams asmenims, savarankiškai vykdantiems veiklą pagal verslo liudijimą ar įregistravus individualią veiklą, – likusi prašoma paramos suma mažinama proporcingai visiems pareiškėjams mažoms ir mažoms įmonėms (juridiniams asmenims)  bei fiziniams asmenims, savarankiškai vykdantiems veiklą pagal verslo liudijimą ar įregistravus individualią veiklą.

32. Agentūra turi įvertinti pareiškėjų atitiktį Taisyklių 10.9 ir 12.6.4 papunkčio reikalavimams, apskaičiuoti tinkamų finansuoti paraiškų bendrą prašomą paramos sumą ir atlikti pirmumo vertinimą per 5 darbo dienas po visų Taisyklių 29 punkte nurodytų duomenų gavimo. Agentūra apie pareiškėjų atitikimą Taisyklių 10.9 papunkčio reikalavimus, atliktus pirmumo vertinimo rezultatus ir pareiškėjams skiriamas perskaičiuotas paramos sumas nedelsiant el. paštu informuoja savivaldybę. Savivaldybė, gavusi minėtą informaciją, parengia ir išsiunčia sprendimus paramos gavėjui Taisyklių 26 punkte nurodytu būdu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-743, 2020-10-27, paskelbta TAR 2020-10-27, i. k. 2020-22306

Nr. 3D-256, 2021-04-20, paskelbta TAR 2021-04-20, i. k. 2021-08185

 

33. Pareiškėjas tampa paramos gavėju nuo sprendimo dėl paramos skyrimo priėmimo dienos.

34. Informacija apie paramos gavėjus skelbiama Agentūros interneto svetainėje www.nma.lt, nurodant priemonės pavadinimą, paraiškos numerį, sumas, kurios išmokėtos kiekvienam paramos gavėjui.

35. Visa paramos suma išmokama paramos gavėjui. Agentūra visą  paramą paramos gavėjams turi išmokėti iki 2021 m. gruodžio 31 d. Pasibaigus šiame punkte nurodytam terminui, parama paramos gavėjams nebeišmokama.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-256, 2021-04-20, paskelbta TAR 2021-04-20, i. k. 2021-08185

 

36. Savivaldybės sprendimus skirti paramą turi priimti iki 2021 m. birželio 15 d.; Ministerijos sprendimu šis terminas gali būti pratęstas iki 2021 m. birželio 30 d.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-256, 2021-04-20, paskelbta TAR 2021-04-20, i. k. 2021-08185

 

37. Paramos lėšos išmokamos Administravimo taisyklių nustatyta tvarka.

 

X SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

38. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba iki 2020 m. spalio 19 d. Lietuvos savivaldybių administracijoms pateikia 2020 m. kovo 16 d. viešai skelbiamų maisto tvarkymo veiklai leidimus turinčių pareiškėjų sąrašus bei prireikus teikia su šiuose sąrašuose esančiais duomenimis susijusias konsultacijas savivaldybėms:

38.1. Maisto tvarkymo subjektų sąrašas (išskyrus veterinarinį patvirtinimą turinčius gyvūninio maisto tvarkymo subjektus) – https://vmvt.lt/opendata/mtsr/;

38.2.Veterinarinį patvirtinimą turinčių gyvūninio maisto tvarkymo subjektų registras – http://vetlt1.vet.lt/vepras/;

38.3. Mažų gyvūninių maisto produktų kiekių gamintojų sąrašas –https://vmvt.lt/paslaugos/valstybines-maisto-ir-veterinarijos-tarnybos-informaciniu-sistemu-viesi-duomenys;

38.4. Registruotų subjektų, užsiimančių daigų ir sėklų daiginimu sąrašas –https://vmvt.lt/paslaugos/valstybines-maisto-ir-veterinarijos-tarnybos-informaciniu-sistemu-viesi-duomenys/registruoti-subjektai-vykdantys-daigu-daiginima-ir-seklu-skirtu-daiginimui-gamyba-arba-prekyba.

39. VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras iki 2020 m. spalio 19 d.  sukuria vidutinių metinių sutartinių gyvulių apskaičiavimo skaičiuoklę ir suteikia prieigą prie jos savivaldybių administracijų darbuotojams. Laikytojų registruotų ūkinių gyvūnų skaičius pagal asmens / įmonės kodą perskaičiuojamas į vidutinius metinius sutartinius gyvulius, vadovaujantis Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016–2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. 3D-897 „Dėl Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016–2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo“, 3 priedu.

40. ŽŪIKVC:

40.1.  iki 2021 m. balandžio 26 d. ŪGR sukuria žemės ūkio valdos vidutinių metinių sutartinių gyvulių skaičiuoklę, kurios pagalba apskaičiuoja išmokamos paramos dydį, vadovaujantis 12.6.1, 12.6.2 ir 12.6.3 papunkčiuose nustatytais paramos dydžiais, atsižvelgiant į žemės ūkio valdos VED dydį ir apskaičiuotą žemės ūkio valdos SG skaičių, bei suteikia prieigą prie jos savivaldybių administracijų darbuotojams, teikia jiems konsultacijas;

40.2. žemės ūkio valdoje (žemės ūkio valdos valdytojo ir / ar partnerio vardu) registruotų ŪGR ūkinių gyvūnų skaičius 2020 m. gruodžio 31 d. pagal žemės ūkio valdos kodą perskaičiuoja į SG, vadovaujantis Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016–2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. 3D-897 „Dėl Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016–2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo“, 3 priedu;

40.3. 2021 m. sausio 1 d. (už 2020 m. sausio 1 d.–2020 m. gruodžio 31 d. laikotarpį) VED apskaičiuoja vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. 3D-382 „Dėl Produkcijos standartine verte išreikšto žemės ūkio valdos ekonominio dydžio apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Papildyta punktu:

Nr. 3D-256, 2021-04-20, paskelbta TAR 2021-04-20, i. k. 2021-08185

 

41. Valstybės pagalba dėl COVID-19, nurodyta 12.6.4 papunktyje, laikoma valstybės pagalba ūkinių gyvūnų laikytojams, susiduriantiems su ekonominiais sunkumais dėl COVID-19 viruso protrūkio, išmokėta vadovaujantis žemės ūkio ministro 2020 m. birželio 9 d. įsakymu Nr.3D-427 „Dėl Laikinosios valstybės pagalbos pieno gamintojams, susiduriantiems su ekonominiais sunkumais dėl COVID-19 viruso protrūkio, administravimo taisyklių patvirtinimo“; žemės ūkio ministro  2020 m. birželio 9  d.  įsakymu Nr. 3D-426 „Dėl Laikinosios valstybės pagalbos galvijų laikytojams mokėjimo taisyklių patvirtinimo“; žemės ūkio ministro 2020 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 3D-735 „Dėl Laikinosios valstybės pagalbos paukščių laikytojams, susiduriantiems su ekonominiais sunkumais dėl COVID-19 viruso protrūkio, administravimo taisyklių patvirtinimo“; žemės ūkio ministro 2020 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. 3D-557 „Dėl Laikinosios valstybės pagalbos kiaulių laikytojams mokėjimo taisyklių patvirtinimo“; žemės ūkio ministro 2020 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. 3D-634 „Dėl Pagalbos kailinių žvėrelių auginimo veikla užsiimantiems subjektams, patyrusiems nuostolių dėl COVID-19 2020 m., teikimo taisyklių patvirtinimo“; žemės ūkio ministro 2020 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. 3D-805 „Dėl Laikinosios valstybės pagalbos kailinių žvėrelių laikytojams skyrimo taisyklių patvirtinimo.

Papildyta punktu:

Nr. 3D-256, 2021-04-20, paskelbta TAR 2021-04-20, i. k. 2021-08185

 

42. Ar pareiškėjo pajamos gaunamos iš daržininkystės, uogininkystės arba sodininkystės veiklos sudaro ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų, tikrinama pagal pareiškėjo parengtą Pažymą apie žemės ūkio veiklos subjekto, siekiančio pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros priemones, praėjusių kalendorinių metų pajamas (Žemės ūkio veiklos subjektų pajamų dalies, gaunamos iš žemės ūkio veiklos, įvertinimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 3D-66 „Dėl Žemės ūkio veiklos subjektų pajamų dalies, gaunamos iš žemės ūkio veiklos, įvertinimo metodikos patvirtinimo“ 2 priedas).

Papildyta punktu:

Nr. 3D-256, 2021-04-20, paskelbta TAR 2021-04-20, i. k. 2021-08185

 

43. Europos Komisijai nepritarus Žemės ūkio ministerijos pateiktam  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Išimtinė laikina parama ūkininkams ir MVĮ, kuriuos ypač paveikė COVID-19 krizė (39b straipsnis)“ aprašymo keitimui, parama pagal šias taisykles 2021 m. surinktoms paraiškoms neskiriama.

Papildyta punktu:

Nr. 3D-256, 2021-04-20, paskelbta TAR 2021-04-20, i. k. 2021-08185

 

44. Pasikeitus šioms Taisyklėms, nauji reikalavimai taikomi vienodai visiems pareiškėjams, išskyrus atvejus, kai pakeitimo įsakyme numatyta kitaip.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 3D-256, 2021-04-20, paskelbta TAR 2021-04-20, i. k. 2021-08185

 

45. Pasikeitus šiose Taisyklėse nurodytiems teisės aktams, tiesiogiai taikomos naujos šių teisės aktų nuostatos.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 3D-256, 2021-04-20, paskelbta TAR 2021-04-20, i. k. 2021-08185

 

46. Subjektai, teikiantys duomenis pagal Taisykles, atsako už jų teikiamų duomenų teisingumą ir jų pateikimą Taisyklėse nustatytais terminais.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 3D-256, 2021-04-20, paskelbta TAR 2021-04-20, i. k. 2021-08185

 

47. Pareiškėjai, gavę pagalbą neteisėtai, ir asmenys, prisidėję prie neteisėto pagalbos gavimo (pareiškėjų pateiktuose prašymuose sąmoningai patvirtinę klaidingus duomenis), atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Neteisėtai gauta pagalba grąžinama Administravimo taisyklėse nustatyta tvarka.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 3D-256, 2021-04-20, paskelbta TAR 2021-04-20, i. k. 2021-08185

 

___________________

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

1 priedas

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-770, 2020-11-11, paskelbta TAR 2020-11-11, i. k. 2020-23668

Nr. 3D-256, 2021-04-20, paskelbta TAR 2021-04-20, i. k. 2021-08185

 

2 priedas

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-256, 2021-04-20, paskelbta TAR 2021-04-20, i. k. 2021-08185

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-743, 2020-10-27, paskelbta TAR 2020-10-27, i. k. 2020-22306

Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. 3D-687 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Išimtinė laikina parama ūkininkams ir MVĮ, kuriuos ypač paveikė COVID-19 krizė (39b straipsnis)“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-770, 2020-11-11, paskelbta TAR 2020-11-11, i. k. 2020-23668

Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. 3D-687 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Išimtinė laikina parama ūkininkams ir MVĮ, kuriuos ypač paveikė COVID-19 krizė (39b straipsnis)“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-256, 2021-04-20, paskelbta TAR 2021-04-20, i. k. 2021-08185

Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. 3D-687 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Išimtinė laikina parama ūkininkams ir MVĮ, kuriuos ypač paveikė COVID-19 krizė (39b straipsnis)“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-300, 2021-05-04, paskelbta TAR 2021-05-06, i. k. 2021-10017

Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. 3D-687 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Išimtinė laikina parama ūkininkams ir MVĮ, kuriuos ypač paveikė COVID-19 krizė (39b straipsnis)“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

 [1] Prieiga internetu: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0016.02/DOC_4&format=PDF