Suvestinė redakcija nuo 2023-07-02

 

Įstatymas paskelbtas: TAR 2016-09-19, i. k. 2016-23708

 

TAR pastaba. Įstatymas  Nr. XIV-1972 taikomas rengiant ir tvirtinant 2024 metų ir vėlesnių metų valstybės socialinių fondų biudžetų projektus, taip pat vykdant 2024 metų ir vėlesnių metų valstybės socialinių fondų biudžetus ir atsiskaitant už jų vykdymą. 2023 metų Garantinio fondo lėšų sąmata ir 2023 metų Ilgalaikio darbo išmokų fondo lėšų sąmata vykdomos pagal Lietuvos Respublikos garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymo nuostatas, galiojusias iki  įstatymo Nr. XIV-1972  įsigaliojimo dienos (2023-07-02).

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-1972, 2023-05-23, paskelbta TAR 2023-05-30, i. k. 2023-10365

Lietuvos Respublikos garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymo Nr. XII-2604 5, 7, 8, 14, 19, 20 straipsnių pakeitimo ir 6, 15, 21 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

GARANTIJŲ DARBUOTOJAMS JŲ DARBDAVIUI TAPUS NEMOKIAM IR ILGALAIKIO DARBO IŠMOKŲ

ĮSTATYMAS

 

2016 m. rugsėjo 14 d. Nr. XII-2604

Vilnius

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

1. Šio įstatymo paskirtis – šio įstatymo nustatyta tvarka užtikrinti minimalų darbuotojų apsaugos lygį jų darbdaviui tapus nemokiam, nustatyti ilgą nepertraukiamo darbo stažą turinčių darbuotojų papildomas finansines garantijas juos atleidus, užtikrinti sankcijų taikymo išmokas atleistiems darbuotojams, kurių darbdaviams pritaikytos Europos Sąjungos sankcijos pagal 2006 m. gegužės 18 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 765/2006 dėl Baltarusijai taikomų ribojamųjų priemonių (toliau – Europos Sąjungos sankcijos), taip pat nustatyti išmokų Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus ekstremaliąją situaciją ar karantiną kompensavimo galimybes.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-2823, 2020-03-17, paskelbta TAR 2020-03-18, i. k. 2020-05704

Nr. XIV-173, 2021-01-14, paskelbta TAR 2021-01-19, i. k. 2021-00842

 

2. Šiuo įstatymu įgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai, nurodyti šio įstatymo priede.

 

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

1. Administratorius – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir kitos Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos, vykdančios Garantinio fondo ir Ilgalaikio darbo išmokų fondo administravimą.

2. Neteko galios 2020-01-01.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-2227, 2019-06-13, paskelbta TAR 2019-06-27, i. k. 2019-10341

 

3. Ilgalaikio darbo išmoka – ilgalaikio darbo pasibaigimo atveju suteikiama papildoma finansinė garantija atleistam darbuotojui.

4. Įmokos darbdavių mokamos šiame įstatyme nustatytos įmokos.

5. Įmokų administratorius – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir kitos Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos.

6. Įmokų mokėtojas – darbdavys, mokantis šiame įstatyme nustatytas įmokas.

61. Sankcijų taikymo išmoka – atleistiems darbuotojams, kurių darbdaviams pritaikytos Europos Sąjungos sankcijos, mokama išmoka.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIV-173, 2021-01-14, paskelbta TAR 2021-01-19, i. k. 2021-00842

 

7. Taryba – Garantinio fondo ir Ilgalaikio darbo išmokų fondo priežiūros organas, sudarytas iš darbdavių organizacijų, profesinių sąjungų organizacijų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) atstovų.

8. Kitos šiame įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžiamos Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatyme, Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatyme ir Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatyme.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIV-1818, 2023-03-23, paskelbta TAR 2023-03-29, i. k. 2023-05486

 

II SKYRIUS

GARANTIJOS DARBUOTOJAMS JŲ DARBDAVIUI TAPUS NEMOKIAM AR VYRIAUSYBĖS PASKELBTOS EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS AR KARANTINO ATVEJU

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. XIII-2823, 2020-03-17, paskelbta TAR 2020-03-18, i. k. 2020-05704

 

3 straipsnis. Asmenys, kuriems užtikrinamos garantijos jų darbdaviui tapus nemokiam

1. Šiame įstatyme nustatytos garantijos darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam užtikrinamos:

1) Lietuvos Respublikos juridinių asmenų, kurių bankroto arba restruktūrizavimo procesas vykdomas Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo nustatyta tvarka arba dėl kurių yra priimta teismo nutartis atsisakyti iškelti nemokaus juridinio asmens bankroto bylą ir pavesti inicijuoti juridinio asmens likvidavimą Juridinių asmenų registro tvarkytojo iniciatyva, taip pat fizinių asmenų, ūkininkų ir kitų fizinių asmenų, kurie verčiasi individualia veikla, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, ir kurių pagrindinių turtinių interesų vieta yra Lietuvos Respublikoje, kurių bankroto procesas vykdomas Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatyme nustatyta tvarka (toliau visi šiame punkte nurodyti nemokumo procesai kartu – Lietuvos Respublikos įstatymais reglamentuoti nemokumo procesai), darbuotojams;

2) kitų Europos Sąjungos valstybių narių arba kitų Europos ekonominės erdvės valstybių (toliau – valstybė narė) juridinių asmenų ar kitų organizacijų, dėl kurių pradėti Lietuvos Respublikos įstatymais reglamentuojamiems nemokumo procesams tolygūs nemokumo procesai, arba nemokaus juridinio asmens, likviduojamo administracine tvarka, padalinių, įsteigtų Lietuvos Respublikoje, darbuotojams;

3) kitų valstybių narių juridinių asmenų, kitų organizacijų ir jų padalinių, fizinių asmenų, kurių pagrindinių turtinių interesų vieta yra kitoje valstybėje narėje, kurie atitinkama veikla verčiasi ne mažiau kaip dviejų valstybių narių teritorijose ir dėl kurių pradėti Lietuvos Respublikos įstatymais reglamentuotiems nemokumo procesams tolygūs nemokumo procesai, darbuotojams, kurie nuolat dirba Lietuvos Respublikoje.

2. Jeigu šio straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose nurodyti juridiniai asmenys, valstybių narių juridinių asmenų ar kitų organizacijų padaliniai, fiziniai asmenys atitinkama veikla verčiasi ne mažiau kaip dviejų valstybių narių teritorijose, šis įstatymas taikomas jų darbuotojams, kurie nuolat dirba Lietuvos Respublikoje.

3. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytų juridinių asmenų, kitų organizacijų ir jų padalinių, fizinių asmenų (toliau šiame skyriuje – darbdaviai), kurie atitinkama veikla verčiasi ne mažiau kaip dviejų valstybių narių teritorijose, darbuotojai laikomi nuolat dirbančiais Lietuvos Respublikoje, jeigu jie Lietuvos Respublikoje faktiškai vykdo pagrindinius įsipareigojimus darbdaviui. Kai neįmanoma nustatyti, ar darbuotojas nuolat dirba Lietuvos Respublikoje, laikoma, kad darbuotojas dirba valstybėje narėje, kurioje yra jo darbovietė.

4. Sprendžiant dėl nemokumo procesų, pradėtų kitoje valstybėje narėje, tolygumo Lietuvos Respublikos įstatymais reglamentuotiems nemokumo procesams, atsižvelgiama į kitoje valstybėje narėje priimtus sprendimus dėl nemokumo procesų, nurodytų 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2015/848 dėl nemokumo bylų A priede.

5. Garantijos darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam užtikrinamos darbuotojams, dirbusiems iki teismo nutarties iškelti bankroto arba restruktūrizavimo bylą (toliau, kai šio įstatymo nuostatos taikomos ir darbdavio restruktūrizavimo bylai, ir darbdavio bankroto bylai, – nemokumo byla), teismo nutarties atsisakyti iškelti bankroto bylą ir pavesti inicijuoti juridinio asmens likvidavimą Juridinių asmenų registro tvarkytojo iniciatyva arba kreditorių susirinkimo nutarimo bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka priėmimo dienos, neatsižvelgiant į tai, ar jų darbo santykiai tęsiasi, ar darbo sutartis baigėsi darbo santykius reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka, taip pat neatsižvelgiant į darbo sutarties rūšį.

6. Garantijos darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam užtikrinamos skiriant ir mokant išmokas iš Garantinio fondo.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-2227, 2019-06-13, paskelbta TAR 2019-06-27, i. k. 2019-10341

Nr. XIV-452, 2021-06-29, paskelbta TAR 2021-07-08, i. k. 2021-15470

 

31 straipsnis. Išmokų kompensavimas Vyriausybei paskelbus ekstremaliąją situaciją ar karantiną

1. Iš Garantinio fondo lėšų kompensuojamos šios Lietuvos Respublikos užimtumo įstatyme numatytos išmokos:

1) išmokos savarankiškai dirbantiems asmenims;

2) subsidija darbo užmokesčiui, Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus ekstremaliąją situaciją ar karantiną.

2. Administratorius pagal Užimtumo tarnybos pateiktas paraiškas iš Garantinio fondo lėšų perveda Užimtumo tarnybai šio straipsnio 1 dalyje numatytoms išmokoms pervesti reikalingų išlaidų sumą.

Papildyta straipsniu:

Nr. XIII-2823, 2020-03-17, paskelbta TAR 2020-03-18, i. k. 2020-05704

 

4 straipsnis. Garantinio fondo samprata ir paskirtis

1. Garantinis fondas yra valstybės išteklių fondas, skirtas užtikrinti garantijas darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam.

2. Garantinį fondą administruoja Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir kitos Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos.

3. Garantinis fondas administruojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, šiuo ir kitais įstatymais, Garantinio fondo nuostatais ir kitais teisės aktais.

4. Garantinio fondo nuostatus tvirtina Vyriausybė.

 

5 straipsnis. Garantinio fondo lėšos

1. Garantinio fondo pajamas sudaro Lietuvos Respublikos valstybės socialinių fondų biudžetų sandaros įstatymo 6 straipsnyje nurodytos pajamos, o šio fondo sąnaudas – Valstybės socialinių fondų biudžetų sandaros įstatymo 7 straipsnyje nurodytos sąnaudos.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-1972, 2023-05-23, paskelbta TAR 2023-05-30, i. k. 2023-10365

 

2. Garantinio fondo lėšos kaupiamos ir saugomos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) sąskaitoje, o laikinai laisvos Garantinio fondo lėšos – Lietuvos Respublikos valstybės iždo (toliau – valstybės iždas) bendrojoje sąskaitoje.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-137, 2016-12-20, paskelbta TAR 2016-12-29, i. k. 2016-29841

 

3. Į Garantinį fondą 0,16 procento dydžio įmokas nuo darbuotojams, kuriems taikomi Lietuvos Respublikos socialinio draudimo teisės aktai, Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka apskaičiuotų pajamų, nuo kurių skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos, moka:

1) Lietuvos Respublikoje įsteigti juridiniai asmenys, jų filialai ir atstovybės, išskyrus Lietuvos banką, biudžetines įstaigas, politines partijas, profesines sąjungas, religines bendruomenes ir bendrijas;

2) fiziniai asmenys;

3) valstybių narių juridinių asmenų padaliniai, įsteigti Lietuvos Respublikoje.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-1348, 2018-06-28, paskelbta TAR 2018-07-05, i. k. 2018-11450

 

4. Laikinai laisvas Garantinio fondo lėšas valdo ir sprendimus dėl šių lėšų investavimo Lietuvos Respublikos finansų ministro (toliau – finansų ministras) nustatyta tvarka priima Lietuvos Respublikos finansų ministerija (toliau – Finansų ministerija), garantuodama, kad reikalingos investuotos lėšos, taip pat investavimo metu gautos pajamos būtų laiku grąžinamos į Fondo valdybos sąskaitą išmokų iš Garantinio fondo skyrimo tęstinumui užtikrinti. Laikinai laisvomis Garantinio fondo lėšomis laikomos valstybės iždo bendrojoje sąskaitoje esančios Garantinio fondo lėšos, kurios laikinai neskiriamos išmokoms iš Garantinio fondo mokėti, nenaudojamos kredito pervedimams, taip pat Garantinio fondo administravimo ir laikinai laisvų Garantinio fondo lėšų investavimo išlaidoms apmokėti.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-137, 2016-12-20, paskelbta TAR 2016-12-29, i. k. 2016-29841

Nr. XIII-2227, 2019-06-13, paskelbta TAR 2019-06-27, i. k. 2019-10341

 

5. Jeigu išmokoms iš Garantinio fondo mokėti Garantiniame fonde trūksta lėšų, Tarybos sprendimu išmokoms iš Garantinio fondo gali būti naudojamos lėšos iš Ilgalaikio darbo išmokų fondo. Garantinio fondo išmokoms panaudota Ilgalaikio darbo išmokų fondo lėšų suma turi būti atkurta iš įmokų į Garantinį fondą.

 

6 straipsnis. Neteko galios nuo 2023-07-02

Straipsnio naikinimas:

Nr. XIV-1972, 2023-05-23, paskelbta TAR 2023-05-30, i. k. 2023-10365

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-2227, 2019-06-13, paskelbta TAR 2019-06-27, i. k. 2019-10341

 

7 straipsnis. Išmokų iš Garantinio fondo skaičiavimo tvarka

1. Išmokos, skirtos šio įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nurodytų darbdavių darbuotojams nesumokėtoms su darbo santykiais susijusių Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 1–6 punktuose nurodytų pajamų, iš kurių atskaičiuoti mokėtini mokesčiai (darbuotojo valstybinio socialinio draudimo įmokos, privalomojo sveikatos draudimo įmokos ir gyventojų pajamų mokestis) bei pensijų kaupimo įmokos pagal Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatymą, sumoms mokėti, apskaičiuojamos:

 

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-1972, 2023-05-23, paskelbta TAR 2023-05-30, i. k. 2023-10365

1) kai darbdaviui iškelta nemokumo byla arba bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka, – pagal teismo nutartimi ar kreditorių susirinkimo sprendimu patvirtintas darbuotojų reikalavimų sumas, kurios teismo nutartyje ar kreditorių susirinkimo sprendime turi būti nurodomos atskaičius darbuotojo mokėtinas valstybinio socialinio draudimo įmokas, pensijų kaupimo įmokas pagal Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatymą, privalomojo sveikatos draudimo įmokas, mokėtiną gyventojų pajamų mokestį ir kurios turi būti nurodomos atskirai pagal Juridinių asmenų nemokumo įstatyme ar Fizinių asmenų bankroto įstatyme nustatytus reikalavimų tenkinimo etapus. Tuo atveju, jeigu pirmuoju etapu tenkintina darbuotojo reikalavimo suma neviršija šešių minimaliųjų mėnesinių algų dydžio, darbuotojui išmokama patvirtinto pirmuoju etapu tenkintino reikalavimo dydžio išmoka. Tuo atveju, jeigu šio reikalavimo suma viršija šešių minimaliųjų mėnesinių algų dydį, darbuotojui išmokama šešių minimaliųjų mėnesinių algų dydžio išmoka;

2) kai dėl nemokaus juridinio asmens yra priimta teismo nutartis atsisakyti iškelti bankroto bylą ir pavesti inicijuoti juridinio asmens likvidavimą Juridinių asmenų registro tvarkytojo iniciatyva, – pagal Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro (toliau – Registras) duomenis apie darbuotojui per 3 mėnesius iki teismo nutarties atsisakyti iškelti bankroto bylą ir pavesti inicijuoti juridinio asmens likvidavimą Juridinių asmenų registro tvarkytojo iniciatyva priėmimo dienos priskaičiuotas su darbo santykiais susijusias pajamas, atskaičius šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytas įmokas ir gyventojų pajamų mokestį, tačiau neviršijančius šešių minimaliųjų mėnesinių algų dydžio.

2. Apskaičiuojant iš Garantinio fondo skiriamas lėšas, taikomas minimaliosios mėnesinės algos dydis, buvęs:

1) teismo nutarties iškelti nemokumo bylą priėmimo dieną;

2) kreditorių susirinkimo sprendimo vykdyti bankroto procesą ne teismo tvarka priėmimo dieną;

3) teismo nutarties atsisakyti iškelti nemokiam juridiniam asmeniui bankroto bylą ir siūlyti inicijuoti jo likvidavimą Juridinių asmenų registro tvarkytojo iniciatyva priėmimo dieną.

3. Šio straipsnio 2 dalyje nurodyti dokumentai teikiami administratoriui Juridinių asmenų nemokumo įstatymo ir Fizinių asmenų bankroto įstatymo nustatyta tvarka.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-2227, 2019-06-13, paskelbta TAR 2019-06-27, i. k. 2019-10341

Nr. XIV-452, 2021-06-29, paskelbta TAR 2021-07-08, i. k. 2021-15470

 

8 straipsnis. Garantinio fondo lėšų skyrimo ir mokėjimo tvarka

1. Įsiteisėjusi teismo nutartis arba kreditorių susirinkimo sprendimas patvirtinti darbuotojų reikalavimus, susijusius su darbo santykiais, ar teismo nutartis atsisakyti iškelti nemokiam juridiniam asmeniui bankroto bylą ir pavesti inicijuoti jo likvidavimą Juridinių asmenų registro tvarkytojo iniciatyva yra dokumentai, kuriais patvirtinama darbuotojų teisė gauti su darbo santykiais susijusią išmoką iš Garantinio fondo. Šie dokumentai administratoriui pateikiami Juridinių asmenų nemokumo įstatymo ir Fizinių asmenų bankroto įstatymo nustatyta tvarka.

2. Išmokos iš Garantinio fondo šio įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nurodytiems darbuotojams mokamos, jeigu jie Garantinio fondo nuostatuose nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo šio straipsnio 1 dalyje nurodytų dokumentų įsiteisėjimo dienos yra kreipęsi į administratorių.

3. Administratorius Garantinio fondo nuostatuose nustatyta tvarka ir terminais apskaičiuoja šio įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje nustatytas išmokas, nuo jų apskaičiuotas mokesčių, nurodytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 13 straipsnyje (išskyrus gyventojų pajamų mokestį), sumas ir priima sprendimus dėl Garantinio fondo lėšų skyrimo ir išmokėjimo. Jeigu išmokos iš Garantinio fondo pervedamos į darbuotojų asmenines sąskaitas ne Lietuvos Respublikoje ar kitose valstybėse narėse įregistruotose kredito įstaigose (jų filialuose), su šių išmokų pervedimu susijusios išlaidos atlyginamos iš jų gavėjams skirtų išmokų iš Garantinio fondo. Jeigu kredito pervedimui apmokėti naudojamos Garantinio fondo lėšos, kai išmokos iš Garantinio fondo pervedamos į darbuotojų asmenines sąskaitas ne Lietuvos Respublikoje ar kitose valstybėse narėse įregistruotose kredito įstaigose (jų filialuose), viršija darbuotojams skirtų išmokų iš Garantinio fondo sumą, išmokos iš Garantinio fondo šiems darbuotojams nepervedamos.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-1972, 2023-05-23, paskelbta TAR 2023-05-30, i. k. 2023-10365

 

4. Išmokos iš Garantinio fondo neskiriamos darbuotojui, kuriam išmokos, analogiškos šio straipsnio 3 dalyje nurodytoms išmokoms iš Garantinio fondo, buvo skirtos kitų valstybių narių institucijų, atliekančių garantijų institucijų funkcijas. Jeigu šioje dalyje nurodytam darbuotojui buvo skirtos išmokos iš Garantinio fondo, administratorius Garantinio fondo nuostatuose nustatytais terminais priima sprendimą dėl darbuotojui skirtų išmokų iš Garantinio fondo grąžinimo. Šios išmokos iš Garantinio fondo grąžinamos Garantinio fondo nuostatuose nustatyta tvarka.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-1972, 2023-05-23, paskelbta TAR 2023-05-30, i. k. 2023-10365

 

5. Administratoriaus sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

6. Patvirtinta darbuotojų reikalavimų, susijusių su darbo santykiais, suma mažinama iš Garantinio fondo priskaičiuotų mokėti išmokų suma. Administratorius turi atgręžtinio reikalavimo teisę išieškoti šią sumą iš darbdavio. Nemokumo administratorius Garantinio fondo nuostatuose nustatyta tvarka ir terminais įtraukia administratorių į darbdavio kreditorių sąrašą. Administratoriaus reikalavimai tenkinami Juridinių asmenų nemokumo įstatymo ir Fizinių asmenų bankroto įstatymo nustatyta tvarka.

7. Darbuotojai nepraranda teisės gauti išmokas iš Garantinio fondo darbdaviui į Garantinį fondą nesumokėjus šio įstatymo 5 straipsnio 3 dalyje nurodytų įmokų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-1972, 2023-05-23, paskelbta TAR 2023-05-30, i. k. 2023-10365

 

8. Išmokų iš Garantinio fondo permokos išieškomos Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 21 straipsnyje nustatyta tvarka.

9. Išmokų iš Garantinio fondo sumos, kurios priklausė šio įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nurodytam darbuotojui ir kurių jis dėl savo mirties negavo, išmokamos šio mirusio asmens įpėdiniams, kuriems paveldėjimo tvarka yra perėjęs jo turtas ir kurie Garantinio fondo nuostatuose nustatyta tvarka yra kreipęsi į administratorių.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-2227, 2019-06-13, paskelbta TAR 2019-06-27, i. k. 2019-10341

Nr. XIV-1818, 2023-03-23, paskelbta TAR 2023-03-29, i. k. 2023-05486

 

III SKYRIUS

PAPILDOMOS FINANSINĖS GARANTIJOS ILGALAIKIO DARBO IR SANKCIJŲ TAIKYMO ATVEJU

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. XIV-173, 2021-01-14, paskelbta TAR 2021-01-19, i. k. 2021-00842

 

9 straipsnis. Ilgalaikio darbo išmoka

1. Teisę į ilgalaikio darbo išmoką turi asmuo, kurio darbo santykiai pagal nutraukiamą darbo sutartį su Lietuvos Respublikos jurisdikcijoje esančiu darbdaviu atleidimo iš darbo dieną nepertraukiamai tęsėsi daugiau negu penkerius metus ir kuris yra atleistas iš darbo Darbo kodekso 57 straipsnyje nurodytu pagrindu.

2. Ilgalaikio darbo išmoka šio straipsnio 1 dalyje nurodytiems asmenims, išskyrus iš biudžetinių įstaigų ir Lietuvos banko atleistus asmenis, mokama iš Ilgalaikio darbo išmokų fondo. Šiame įstatyme nustatytomis sąlygomis šio straipsnio 1 dalyje nurodytiems iš biudžetinių įstaigų ir Lietuvos banko atleistiems asmenims šiame įstatyme nustatyto dydžio ilgalaikio darbo išmokas moka juos atleidęs darbdavys.

 

91 straipsnis. Sankcijų taikymo išmoka

1. Teisę į sankcijų taikymo išmoką turi asmuo, atleistas iš Lietuvos Respublikos jurisdikcijoje registruoto darbdavio, kuriam pritaikytos Europos Sąjungos sankcijos, arba asmuo, kurio darbdaviui pritaikytos Europos Sąjungos sankcijos ir kuriam Fondo valdybos nustatyta tvarka Registre įrašyta valstybinio socialinio draudimo pabaigos data.

2. Sankcijų taikymo išmoka šio straipsnio 1 dalyje nurodytiems asmenims mokama iš Ilgalaikio darbo išmokų fondo ne ilgiau kaip iki 2021 m. gruodžio 31 d.

Papildyta straipsniu:

Nr. XIV-173, 2021-01-14, paskelbta TAR 2021-01-19, i. k. 2021-00842

 

10 straipsnis. Ilgalaikio darbo išmokos ir sankcijų taikymo išmokos apskaičiavimo tvarka

1. Teisę į ilgalaikio darbo išmoką turinčiam darbuotojui, jį atleidus iš darbo ir kai tarp jo ir darbdavio per trijų mėnesių laikotarpį po atleidimo nesudaroma nauja darbo sutartis, iš Ilgalaikio darbo išmokų fondo skiriama:

1) 77,58 procento jo vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžio ilgalaikio darbo išmoka – kai darbo santykiai su darbdaviu atleidimo iš darbo dieną tęsėsi nuo penkerių iki dešimt metų;

2) 77,58 procento dviejų jo vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių dydžio ilgalaikio darbo išmoka – kai darbo santykiai su darbdaviu atleidimo iš darbo dieną tęsėsi nuo dešimt iki dvidešimt metų;

3) 77,58 procento trijų jo vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių dydžio ilgalaikio darbo išmoka – kai darbo santykiai su darbdaviu atleidimo iš darbo dieną tęsėsi dvidešimt ir daugiau metų.

2. Teisę į sankcijų taikymo išmoką turinčiam darbuotojui iš Ilgalaikio darbo išmokų fondo skiriama 77,58 procento dviejų jo vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių dydžio sankcijų taikymo išmoka, bet ne daugiau kaip dviejų Valstybės duomenų agentūros paskelbto šalies ūkio vidutinių mėnesinių bruto darbo užmokesčių (įtraukiant ir individualiųjų įmonių darbo užmokesčio duomenis) dydžio, galiojusio užpraeitą kalendorinį ketvirtį nuo atleidimo iš darbo dienos.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-1818, 2023-03-23, paskelbta TAR 2023-03-29, i. k. 2023-05486

 

3. Nustatant šio straipsnio 1 dalyje nurodytą ilgalaikio darbo ar šio straipsnio 2 dalyje nurodytą sankcijų taikymo išmokos dydį, darbuotojo mėnesinio darbo užmokesčio dydis apskaičiuojamas remiantis Registro duomenimis pagal tam darbuotojui šioje darbovietėje priskaičiuotų su darbo santykiais susijusių pajamų, nuo kurių skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos, vidurkį. Šis vidurkis apskaičiuojamas pagal paskutinių dvylikos mėnesių darbuotojo gautas su darbo santykiais susijusias pajamas Ilgalaikio darbo išmokų fondo nuostatuose nustatyta tvarka.

4. Jeigu, nustatant sankcijų taikymo išmokos dydį, darbuotojas nėra išdirbęs dvylikos mėnesių pas darbdavį,  asmens vidutinis darbo užmokestis, nustatant sankcijų taikymo išmokos dydį, apskaičiuojamas kaip vidurkis pagal paskutinį šioje darbovietėje darbuotojo dirbtą laikotarpį gautas su darbo santykiais susijusias pajamas.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-173, 2021-01-14, paskelbta TAR 2021-01-19, i. k. 2021-00842

 

11 straipsnis. Ilgalaikio darbo išmokų ir sankcijų taikymo išmokų skyrimo ir mokėjimo tvarka

1. Ilgalaikio darbo išmokos skiriamos ne anksčiau kaip praėjus trims mėnesiams nuo darbuotojo atleidimo iš darbo dienos. Ilgalaikio darbo išmokos iš Ilgalaikio darbo išmokų fondo skiriamos be asmens prašymo, jeigu to asmens duomenys yra Registre. Jeigu asmens duomenų nėra Registre, ilgalaikio darbo išmokos iš Ilgalaikio darbo išmokų fondo skiriamos, jeigu asmuo ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo atleidimo iš darbo dienos Ilgalaikio darbo išmokų fondo nuostatuose (toliau – IDIF nuostatai) nustatyta tvarka yra pateikęs administratoriui prašymą skirti išmoką. Ilgalaikio darbo išmokos iš biudžetinių įstaigų ir Lietuvos banko atleistiems darbuotojams darbdavio skiriamos ir mokamos mutatis mutandis šiame įstatyme ir IDIF nuostatuose nustatyta tvarka.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-1818, 2023-03-23, paskelbta TAR 2023-03-29, i. k. 2023-05486

 

2. Sankcijų taikymo išmokos atleistiems asmenims skiriamos ir išmokamos ne vėliau kaip per dvidešimt darbo dienų nuo atleidimo dienos.

3. Ilgalaikio darbo išmokos skiriamos darbuotoją atleidus iš darbo, tai yra tuo atveju, kai tarp jo ir darbdavio per tris mėnesius po atleidimo iš darbo nesudaroma nauja darbo sutartis. Po ilgalaikio darbo išmokos paskyrimo nustačius, kad tarp darbuotojo ir darbdavio per tris mėnesius po atleidimo iš darbo buvo sudaryta nauja darbo sutartis, darbuotojui skirtos ilgalaikio darbo išmokos grąžinamos į Ilgalaikio darbo išmokų fondą IDIF nuostatuose nustatyta tvarka.

4. Po sankcijų taikymo išmokos paskyrimo nustačius, kad tarp darbuotojo ir darbdavio per tris mėnesius po atleidimo iš darbo buvo sudaryta nauja darbo sutartis, darbuotojui skirtos sankcijų taikymo išmokos grąžinamos į Ilgalaikio darbo išmokų fondą IDIF nuostatuose nustatyta tvarka.

5. Ilgalaikio darbo išmokoms ir sankcijų taikymo išmokoms skirti reikalingi duomenys tikrinami naudojantis Registru ir kitomis reikalingomis duomenų bazėmis bei kita informacija.

6. Ilgalaikio darbo išmokų ir sankcijų taikymo išmokų skyrimo ir mokėjimo tvarka nustatoma IDIF nuostatuose.

7. Ilgalaikio darbo išmokos, kurios priklausė šio įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje nurodytam darbuotojui ir kurių jis dėl savo mirties negavo, IDIF nuostatuose nustatyta tvarka išmokamos šio mirusio asmens įpėdiniams, kuriems paveldėjimo tvarka yra perėjęs jo turtas.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIV-1818, 2023-03-23, paskelbta TAR 2023-03-29, i. k. 2023-05486

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-173, 2021-01-14, paskelbta TAR 2021-01-19, i. k. 2021-00842

 

12 straipsnis. Ilgalaikio darbo išmokų ir sankcijų taikymo išmokų grąžinimas

Ilgalaikio darbo išmoka ir sankcijų taikymo išmoka IDIF nuostatuose nustatyta tvarka yra grąžinamos į Ilgalaikio darbo išmokų fondą, kai:

1) buvo pateikti neteisingi duomenys;

2) tarp darbuotojo ir darbdavio per tris mėnesius po atleidimo iš darbo buvo sudaryta nauja darbo sutartis;

3) darbo ginčą nagrinėjančio organo įsiteisėjusiu sprendimu atleidimas iš darbo buvo pripažintas neteisėtu.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-173, 2021-01-14, paskelbta TAR 2021-01-19, i. k. 2021-00842

 

13 straipsnis. Ilgalaikio darbo išmokų fondo paskirtis ir administravimas

1. Ilgalaikio darbo išmokų fondas yra valstybės išteklių fondas, skirtas šio įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje ir 91 straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų papildomoms finansinėms garantijoms užtikrinti.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-173, 2021-01-14, paskelbta TAR 2021-01-19, i. k. 2021-00842

 

2. Ilgalaikio darbo išmokų fondą administruoja Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir kitos Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos, vadovaudamosi IDIF nuostatais.

3. Ilgalaikio darbo išmokų fondas administruojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, šiuo ir kitais įstatymais, IDIF nuostatais ir kitais teisės aktais.

4. Ilgalaikio darbo išmokų fondo nuostatus tvirtina Vyriausybė.

 

14 straipsnis. Ilgalaikio darbo išmokų fondo lėšos

1. Ilgalaikio darbo išmokų fondo pajamas sudaro Valstybės socialinių fondų biudžetų sandaros įstatymo 8 straipsnyje nurodytos pajamos, o šio fondo sąnaudas – Valstybės socialinių fondų biudžetų sandaros įstatymo 9 straipsnyje nurodytos sąnaudos.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-1972, 2023-05-23, paskelbta TAR 2023-05-30, i. k. 2023-10365

 

2. Ilgalaikio darbo išmokų fondo lėšos kaupiamos ir saugomos Fondo valdybos sąskaitoje, o laikinai laisvos Ilgalaikio darbo išmokų fondo lėšos – valstybės iždo bendrojoje sąskaitoje šiame įstatyme ir IDIF nuostatuose nustatyta tvarka.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-137, 2016-12-20, paskelbta TAR 2016-12-29, i. k. 2016-29841

 

3. Darbdaviai, išskyrus biudžetines įstaigas ir Lietuvos banką, į Ilgalaikio darbo išmokų fondą moka 0,16 procento nuo Valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka apskaičiuotų pajamų, nuo kurių skaičiuojamos socialinio draudimo įmokos, dydžio įmokas.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-1348, 2018-06-28, paskelbta TAR 2018-07-05, i. k. 2018-11450

 

4. Laikinai laisvas Ilgalaikio darbo išmokų fondo lėšas valdo ir sprendimus dėl šių lėšų investavimo finansų ministro nustatyta tvarka priima Finansų ministerija, garantuodama, kad reikalingos investuotos lėšos, taip pat investavimo metu gautos pajamos būtų laiku grąžinamos į Fondo valdybos sąskaitą ilgalaikio darbo išmokų mokėjimo tęstinumui užtikrinti. Laikinai laisvomis Ilgalaikio darbo išmokų fondo lėšomis laikomos valstybės iždo bendrojoje sąskaitoje esančios Ilgalaikio darbo išmokų fondo lėšos, kurios laikinai neskiriamos ilgalaikio darbo išmokoms mokėti, nenaudojamos kredito pervedimams, taip pat Ilgalaikio darbo išmokų fondo administravimo ir laikinai laisvų Ilgalaikio darbo išmokų fondo lėšų investavimo išlaidoms apmokėti.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-137, 2016-12-20, paskelbta TAR 2016-12-29, i. k. 2016-29841

 

5. Jeigu ilgalaikio darbo išmokoms mokėti Ilgalaikio darbo išmokų fonde trūksta lėšų, Tarybos sprendimu ilgalaikio darbo išmokoms gali būti naudojamos lėšos iš Garantinio fondo. Ilgalaikio darbo išmokoms mokėti panaudota Garantinio fondo lėšų suma turi būti atkurta iš Ilgalaikio darbo išmokų fondo įmokų.

 

15 straipsnis. Neteko galios nuo 2023-07-02

Straipsnio naikinimas:

Nr. XIV-1972, 2023-05-23, paskelbta TAR 2023-05-30, i. k. 2023-10365

 

16 straipsnis. Ilgalaikio darbo išmokų duomenų bazė

1. Ilgalaikio darbo išmokų duomenų bazė yra duomenų bazė, kurioje registruojami ilgalaikio darbo išmokų gavėjai, renkami, kaupiami, apdorojami, sisteminami, saugomi, naudojami ir asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka teikiami fiziniams ir juridiniams asmenims duomenų bazės duomenys ir jų pagrindu sudaryti dokumentai, susiję su ilgalaikio darbo išmokų gavėjais, atliekami kiti duomenų tvarkymo veiksmai. Ilgalaikio darbo išmokų duomenų bazės paskirtis, naudojimas ir valdymas reglamentuoti Ilgalaikio darbo išmokų duomenų bazės nuostatuose.

2. Ilgalaikio darbo išmokų duomenų bazės nuostatus tvirtina administratorius.

3. Ilgalaikio darbo išmokų duomenų bazę valdo ir administruoja administratorius, vadovaudamasis Ilgalaikio darbo išmokų duomenų bazės nuostatais.

 

IV SKYRIUS

DUOMENŲ APIE APSKAIČIUOTAS ĮMOKAS PATEIKIMAS, ĮMOKŲ MOKĖJIMAS, ATSAKOMYBĖ UŽ MOKĖJIMO PAŽEIDIMUS

 

17 straipsnis. Duomenų apie apskaičiuotas įmokas pateikimas ir įmokų mokėjimas

1. Įmokos apskaičiuojamos ir mokamos, duomenys apie apskaičiuotas įmokas teikiami mutatis mutandis laikantis Valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatytos tvarkos ir terminų.

2. Įmokas administruoja įmokų administratorius Valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka. Per mėnesį surinktas (išieškotas) įmokas į Garantinį fondą ir į Ilgalaikio darbo išmokų fondą ir su jomis susijusias šio įstatymo 18 straipsnio 1 dalyje nurodytas sumas Fondo valdyba pasibaigus mėnesiui per dešimt darbo dienų perveda į atitinkamas Fondo valdybos sąskaitas. Laikinai laisvos Garantinio fondo lėšos ir laikinai laisvos Ilgalaikio darbo išmokų fondo lėšos finansų ministro nustatyta tvarka pervedamos į valstybės iždo bendrąją sąskaitą.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-137, 2016-12-20, paskelbta TAR 2016-12-29, i. k. 2016-29841

 

18 straipsnis. Atsakomybė už įmokų mokėjimo pažeidimus

Pažeidus šio įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje nurodytą įmokų skaičiavimo ir mokėjimo tvarką, baudos skiriamos, palūkanos ir delspinigiai skaičiuojami Valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-137, 2016-12-20, paskelbta TAR 2016-12-29, i. k. 2016-29841

 

V SKYRIUS

GARANTINIO FONDO IR ILGALAIKIO DARBO IŠMOKŲ FONDO LĖŠŲ ADMINISTRAVIMAS IR FINANSŲ KONTROLĖ

 

19 straipsnis. Administratoriaus funkcijos

Administratorius atlieka šias funkcijas:

1) Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka nagrinėja paraiškas, priima sprendimus dėl Garantinio fondo lėšų skyrimo;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-137, 2016-12-20, paskelbta TAR 2016-12-29, i. k. 2016-29841

 

2) Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka savo interneto svetainėje skelbia informaciją apie paraiškų nagrinėjimo eigą;

3) neteko galios 2020-01-01;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-2227, 2019-06-13, paskelbta TAR 2019-06-27, i. k. 2019-10341

 

4) IDIF nuostatuose nustatyta tvarka priima sprendimus dėl ilgalaikio darbo išmokų ir sankcijų taikymo išmokų skyrimo ir mokėjimo;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIV-173, 2021-01-14, paskelbta TAR 2021-01-19, i. k. 2021-00842

 

5) rengia ir teikia Tarybai Garantinio fondo biudžeto ir Ilgalaikio darbo išmokų fondo biudžeto projektus;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-3313, 2020-10-01, paskelbta TAR 2020-10-13, i. k. 2020-21251

Nr. XIV-1972, 2023-05-23, paskelbta TAR 2023-05-30, i. k. 2023-10365

 

6) rengia ir teikia Tarybai Garantinio fondo ir Ilgalaikio darbo išmokų fondo metinių ataskaitų rinkinius;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-3313, 2020-10-01, paskelbta TAR 2020-10-13, i. k. 2020-21251

 

7) neteko galios nuo 2021-07-15;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIV-452, 2021-06-29, paskelbta TAR 2021-07-08, i. k. 2021-15470

 

8) Tarybos prašymu teikia informaciją apie išmokų iš Garantinio fondo ir Ilgalaikio darbo išmokų fondo skyrimą, Garantinio fondo biudžeto ir Ilgalaikio darbo išmokų fondo biudžeto vykdymą ir kitais Garantinio fondo ir Ilgalaikio darbo išmokų fondo administravimo klausimais;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIV-1972, 2023-05-23, paskelbta TAR 2023-05-30, i. k. 2023-10365

 

9) bendradarbiauja su valstybių narių institucijomis, atliekančiomis garantijų institucijų funkcijas, ir teisės aktų nustatyta tvarka teikia joms ir Europos Komisijai informaciją;

10) tvarko informaciją apie Garantinio fondo ir Ilgalaikio darbo išmokų fondo lėšų naudojimą;

11) valdo ir administruoja Ilgalaikio darbo išmokų duomenų bazę;

12) teikia pasiūlymus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl Garantinio fondo nuostatų ir IDIF nuostatų pakeitimo;

13) techniškai aptarnauja Tarybą;

14) atstovauja Garantiniam fondui ir Ilgalaikio darbo išmokų fondui palaikant santykius su trečiaisiais asmenimis;

15) atlieka kitas Garantinio fondo nuostatuose ir IDIF nuostatuose nustatytas funkcijas.

 

20 straipsnis. Taryba

1. Taryba prižiūri administratoriaus veiklą.

2. Tarybos funkcijas atlieka Valstybinio socialinio draudimo fondo taryba.

3. Taryba veikia pagal pačios patvirtintą Tarybos darbo reglamentą.

4. Taryba atlieka šias funkcijas:

1) pritaria Garantinio fondo biudžeto ir Ilgalaikio darbo išmokų fondo biudžeto projektams;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-3313, 2020-10-01, paskelbta TAR 2020-10-13, i. k. 2020-21251

Nr. XIV-1972, 2023-05-23, paskelbta TAR 2023-05-30, i. k. 2023-10365

 

2) svarsto administratoriaus metinių ataskaitų rinkinį ir teikia pasiūlymus dėl Garantinio fondo ir Ilgalaikio darbo išmokų fondo administravimo;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-3313, 2020-10-01, paskelbta TAR 2020-10-13, i. k. 2020-21251

 

21) pritaria Garantinio fondo ir Ilgalaikio darbo išmokų fondo metinių ataskaitų rinkiniams, kurie yra valstybės socialinių fondų ataskaitų rinkinio dalis;

Papildyta straipsnio punktu:

Nr. XIII-3313, 2020-10-01, paskelbta TAR 2020-10-13, i. k. 2020-21251

 

3) teikia Vyriausybei pasiūlymus dėl Garantinio fondo ir Ilgalaikio darbo išmokų fondo sudarymo, taip pat dėl išmokų iš Garantinio fondo maksimalių dydžių;

4) priima sprendimus kitais Ilgalaikio darbo išmokų fondo veiklos klausimais;

5) kai yra šiame įstatyme nustatytos sąlygos, priima sprendimus dėl galimybės panaudoti Garantinio fondo lėšas ilgalaikio darbo išmokoms mokėti ir Ilgalaikio darbo išmokų fondo lėšas išmokoms iš Garantinio fondo mokėti;

6) atlieka kitas Garantinio fondo nuostatuose ir IDIF nuostatuose nustatytas funkcijas.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-137, 2016-12-20, paskelbta TAR 2016-12-29, i. k. 2016-29841

 

21 straipsnis. Neteko galios nuo 2023-07-02

Straipsnio naikinimas:

Nr. XIV-1972, 2023-05-23, paskelbta TAR 2023-05-30, i. k. 2023-10365

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-3313, 2020-10-01, paskelbta TAR 2020-10-13, i. k. 2020-21251

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

22 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

1. Šis įstatymas, išskyrus 2 straipsnio 3 dalį, 5 straipsnio 5 dalį, 6 straipsnio 1 dalies 3 punktą, III skyrių, 19 straipsnio 4 ir 11 punktus, 24 straipsnio 1 dalį, taip pat 1 straipsnio 1 dalį, 2 straipsnio 1 ir 7 dalis, 17 straipsnio 2 dalį, 19 straipsnio 5, 8, 10, 12, 14 ir 15 punktus, 20 straipsnio 4 dalį, 21 straipsnį ta apimtimi, kuria nustatomas Ilgalaikio darbo išmokų fondo, įmokų į jį ir išmokų iš jo administravimas, įsigalioja 2017 m. sausio 1 d.

2. Šio įstatymo 2 straipsnio 3 dalis, 5 straipsnio 5 dalis, 6 straipsnio 1 dalies 3 punktas, III skyrius, 19 straipsnio 4 ir 11 punktai, taip pat 1 straipsnio 1 dalis, 2 straipsnio 1 ir 7 dalys, 17 straipsnio 2 dalis, 19 straipsnio 5, 8, 10, 12, 14 ir 15 punktai, 20 straipsnio 4 dalis, 21 straipsnis ta apimtimi, kuria nustatomas Ilgalaikio darbo išmokų fondo, įmokų į jį ir išmokų iš jo administravimas, įsigalioja 2017 m. liepos 1 d.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-137, 2016-12-20, paskelbta TAR 2016-12-29, i. k. 2016-29841

 

23 straipsnis. Įstatymo pripažinimas netekusiu galios

Įsigaliojus šiam įstatymui, netenka galios Lietuvos Respublikos garantinio fondo įstatymas Nr. VIII-1926 su visais pakeitimais ir papildymais.

 

24 straipsnis. Įstatymo įgyvendinimas

1. Vyriausybė iki 2016 m. gruodžio 31 d. priima teisės aktus, susijusius su šio įstatymo nuostatų, reglamentuojančių Garantinio fondo, įmokų į jį ir išmokų iš jo administravimą, įgyvendinimu, o iki 2017 m. birželio 30 d. – teisės aktus, susijusius su šio įstatymo nuostatų, reglamentuojančių Ilgalaikio darbo išmokų fondo, įmokų į jį ir išmokų iš jo administravimą, įgyvendinimu.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-137, 2016-12-20, paskelbta TAR 2016-12-29, i. k. 2016-29841

 

2. Išmokos iš Garantinio fondo pagal paraiškas, pateiktas iki 2016 m. gruodžio 31 d., dėl kurių iki 2016 m. gruodžio 31 d. nėra priimti sprendimai dėl išmokų iš Garantinio fondo skyrimo, skiriamos ir mokamos laikantis nuo 2017 m. sausio 1 d. galiojančių teisės aktų nustatytos tvarkos, paraiškų nagrinėjimo terminą pradedant skaičiuoti nuo šių paraiškų perdavimo administratoriui dienos.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-137, 2016-12-20, paskelbta TAR 2016-12-29, i. k. 2016-29841

 

3. Garantinio fondo lėšos laikotarpiu nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2017 m. birželio 30 d. taip pat naudojamos iki paraiškos skirti lėšų iš Garantinio fondo pateikimo administratoriui dienos darbuotojams neišmokėtoms išeitinėms išmokoms, numatytoms Lietuvos Respublikos darbo kodekso 140 straipsnyje, 300 straipsnio 4 dalyje, Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 19 straipsnio 2 dalyje, neviršijančioms dviejų minimaliųjų mėnesinių algų sumos.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIII-137, 2016-12-20, paskelbta TAR 2016-12-29, i. k. 2016-29841

 

4. Įmokos į Garantinį fondą ir su jomis susijusios sumos (delspinigiai, palūkanos ir baudos) už laikotarpį iki 2016 m. gruodžio 31 d. mokamos iki 2016 m. gruodžio 31 d. galiojusia tvarka.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIII-137, 2016-12-20, paskelbta TAR 2016-12-29, i. k. 2016-29841

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                       Dalia Grybauskaitė

 


 

Lietuvos Respublikos

garantijų darbuotojams jų

darbdaviui tapus nemokiam ir

ilgalaikio darbo išmokų įstatymo

priedas

 

ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI

 

1. 2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/94/EB dėl darbuotojų apsaugos jų darbdaviui tapus nemokiam (OL 2008 L 283, p. 36).

 

__________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-137, 2016-12-20, paskelbta TAR 2016-12-29, i. k. 2016-29841

Lietuvos Respublikos garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymo Nr. XII-2604 5, 6, 8, 14, 17, 18, 19, 20, 22 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

2.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-830, 2017-12-05, paskelbta TAR 2017-12-13, i. k. 2017-20027

Lietuvos Respublikos garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymo Nr. XII-2604 10 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

3.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-1348, 2018-06-28, paskelbta TAR 2018-07-05, i. k. 2018-11450

Lietuvos Respublikos garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymo Nr. XII-2604 5, 10, 11 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

4.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-1726, 2018-12-11, paskelbta TAR 2018-12-20, i. k. 2018-20985

Lietuvos Respublikos garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymo Nr. XII-2604 15 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

5.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-2227, 2019-06-13, paskelbta TAR 2019-06-27, i. k. 2019-10341

Lietuvos Respublikos garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymo Nr. XII-2604 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

6.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-2823, 2020-03-17, paskelbta TAR 2020-03-18, i. k. 2020-05704

Lietuvos Respublikos garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymo Nr. XII-2604 1, 5, 6 straipsnių, II skyriaus pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 3-1 straipsniu įstatymas

 

7.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-173, 2021-01-14, paskelbta TAR 2021-01-19, i. k. 2021-00842

Lietuvos Respublikos garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymo Nr. XII-2604 1, 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 straipsnių, III skyriaus pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 9-1 straipsniu įstatymas

 

8.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-452, 2021-06-29, paskelbta TAR 2021-07-08, i. k. 2021-15470

Lietuvos Respublikos garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymo Nr. XII-2604 3, 6, 7 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

9.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-3313, 2020-10-01, paskelbta TAR 2020-10-13, i. k. 2020-21251

Lietuvos Respublikos garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymo Nr. XII-2604 19, 20 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

10.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-847, 2021-12-23, paskelbta TAR 2021-12-30, i. k. 2021-27747

Lietuvos Respublikos garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymo Nr. XII-2604 19, 20 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-3313 4 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

11.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-1818, 2023-03-23, paskelbta TAR 2023-03-29, i. k. 2023-05486

Lietuvos Respublikos garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymo Nr. XII-2604 2, 6, 8, 10 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

12.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-1972, 2023-05-23, paskelbta TAR 2023-05-30, i. k. 2023-10365

Lietuvos Respublikos garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymo Nr. XII-2604 5, 7, 8, 14, 19, 20 straipsnių pakeitimo ir 6, 15, 21 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymas

 

 

part_7488d3f317694fa3b43501bdb7e40dde_end