Suvestinė redakcija nuo 2021-04-10

 

Nutarimas paskelbtas: TAR 2019-06-28, i. k. 2019-10461

 

Nauja redakcija nuo 2019-12-17:

Nr. O3E-860, 2019-12-13, paskelbta TAR 2019-12-16, i. k. 2019-20176

 

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

 

NUTARIMAS

DĖL ENERGETIKOS ĮRENGINIŲ, IŠSKYRUS DAUGIABUČIŲ NAMŲ ŠILDYMO BEI KARŠTO VANDENS SISTEMAS, EKSPLOATAVIMO TIKRINIMO ATITIKTIES DEKLARACIJOMIS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2019 m. birželio 27 d. Nr. O3E-235

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 4, 8, 15, 16, 16-1, 19, 19-1, 22, 23, 24-1, 25, 26, 28, 31, 32, 34, 34-1, 36, 37 straipsnių pakeitimo ir 9 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo 22 straipsnio 2 dalimi, Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 1-261 „Dėl Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“, Institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo gairių aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 511 „Dėl institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo“, 7.9 papunkčiu, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba nutaria:

Patvirtinti  Energetikos įrenginių, išskyrus daugiabučių namų šildymo bei karšto vandens sistemas, eksploatavimo tikrinimo atitikties deklaracijomis taisykles (pridedama).

 

 

 

Komisijos pirmininkė                                                                                      Inga Žilienė

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos

2019 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. O3E-235

(Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2021 m. balandžio 9 d. nutarimo

Nr. O3E-444 redakcija)

 

ENERGETIKOS ĮRENGINIŲ, IŠSKYRUS DAUGIABUČIŲ NAMŲ ŠILDYMO BEI KARŠTO VANDENS SISTEMAS, EKSPLOATAVIMO TIKRINIMO ATITIKTIES DEKLARACIJOMIS TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Energetikos įrenginių, išskyrus daugiabučių namų šildymo bei karšto vandens sistemas, eksploatavimo tikrinimo atitikties deklaracijomis tvarkos taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) darbuotojų ir ūkio subjektų veiksmus vykdant šių subjektų energetikos įrenginių, nurodytų Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašo 15 punkte, išskyrus daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemas, (toliau – energetikos įrenginiai) tikrinimą atitikties deklaracijomis (1-8 priedai).

2. Ūkio subjektams (fiziniams ir juridiniams asmenims) sudaroma galimybė deklaruoti savo įrenginių eksploatavimo atitiktį nustatytiems teisės aktų reikalavimams užpildant Tarybos parengtas energetikos įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės atitikties deklaracijas (toliau – atitikties deklaracijos).

3. Priežiūros veiksmai grindžiami šiais principais – skaidrumu, nešališkumu, efektyvumu, yra nediskriminaciniai; procedūros – aiškios, viešai paskelbtos.

 

II SKYRIUS

ATITIKTIES DEKLARACIJŲ TEIKIMO IR VERTINIMO TVARKA

 

4. Tarybos teritorinių skyrių darbuotojai pagal teritoriniam skyriui priskirtą teritoriją sudaro ir kasmet iki lapkričio 1 d. atnaujina ūkio subjektų energetikos įrenginių, kurie tikrinami atitikties deklaracijomis, sąrašą.

5. Informacija apie ūkio subjektų energetikos įrenginius, nurodytus Taisyklių 4 punkte, kaupiama Tarybos dokumentų valdymo sistemoje (toliau – DVS).

6. Į Tarybos pirmininko patvirtintą energetikos objektų ir energetikos įrenginių patikrinimų metinį planą (toliau – Metinis planas) įtraukiami ir ūkio subjekto energetikos įrenginiai, kurie bus tikrinami atitikties deklaracijomis. Tarybos teritorinių skyrių darbuotojai pagal teritoriniam skyriui priskirtą teritoriją informuoja ūkio subjektus, kad šių ūkio subjektų energetikos įrenginių priežiūrai taikomas tikrinimas atitikties deklaracijomis, ir nurodo 30 dienų terminus atitikties deklaracijoms pateikti. Informacinis pranešimas yra teikiamas per Tarybos Duomenų surinkimo ir analizės informacinę sistemą (toliau – DSAIS). Jei ūkio subjektas nėra užsiregistravęs DSAIS, informacinis pranešimas siunčiamas elektroniniu paštu arba paštu. Siunčiamame informaciniame pranešime turi būti nurodyta atitikties deklaracijų pateikimo data. Tarybos teritorinių skyrių darbuotojai ūkio subjektams informacinius pranešimus turi išsiųsti iki liepos 15 d.

Taisyklėse nurodomas atitikties deklaracijas ūkio subjektai privalo pateikti elektronine forma per Tarybos DSAIS. Jeigu atitikties deklaracijų pateikimo metu DSAIS neveikia ir (ar) dėl techninių kliūčių ūkio subjektai negali pateikti atitikties deklaracijų elektronine forma per DSAIS, ūkio subjektai, nurodydami konkrečias priežastis, dėl kurių deklaracijos teikiamos ne per DSAIS, atitikties deklaracijas, parengtas užpildant atitikties deklaracijų pateikimo metu aktualias DSAIS atitikties deklaracijų formas, turi pateikti kita forma: elektroniniu parašu pasirašytas DSAIS atitikties deklaracijų formas (MS Excel formatu) arba pasirašytas DSAIS deklaracijų formas popieriniu formatu ir į laikmeną (kompaktinį diską (CD)) įrašytas atitikties deklaracijų duomenų rinkmenas (MS Excel formatu), arba pasirašytas DSAIS ataskaitų formas popieriniu formatu ir el. paštu info@vert.lt pateikti šių atitikties deklaracijų duomenų rinkmenas (MS Excel formatu).

7. Informacija apie atitikties deklaracijų teikimo tvarką ir energetikos įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės tikrinimo dėl jų atitikties teisės aktų reikalavimams deklaracijų formos skelbiamos Tarybos interneto svetainėje www.vert.lt.

8. Atitikties deklaracijas ūkio subjektai privalo užpildyti ir pateikti Tarybai iki informaciniame pranešime nurodytos deklaracijų pateikimo datos.

9. Atitikties deklaracijos tam pačiam energetikos įrenginiui pildomos ne rečiau kaip kartą per 6 metus. Užpildytos atitikties deklaracijos teikiamos Tarybai įvertinti.

10. Ūkio subjektų pateiktas atitikties deklaracijas vertina atitinkamo Tarybos teritorinio skyriaus vedėjo paskirtas darbuotojas.

11. Tarybos darbuotojas, nustatęs pateiktuose atitikties deklaracijose esančius netikslumus, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo atitikties deklaracijų pateikimo dienos per DSAIS ar el. paštu, kai atitikties deklaraciją ūkio subjektas pateikė el. paštu, kreipiasi į ūkio subjektą, prašydamas per 5 darbo dienas, nuo kreipimosi gavimo dienos, ištaisyti deklaracijas arba patikslinti pateiktą informaciją. Neištaisius, nepatikslinus ar pateikus netinkamai patikslintą, deklaracija laikoma kaip nepateikta.

Ūkio subjektų, kurie per 20 darbo dienų nuo atitikties deklaracijų pateikimo dienos negavo prašymų atitikties deklaracijas patikslinti, atitikties deklaracijos yra laikomos tinkamai pateiktomis ir įvertintomis Taryboje.

12. Į ateinančių metų metinį planą Taryba įtraukia ir planinių patikrinimų metu tikrina:

12.1. tuos ūkio subjektų eksploatuojamus energetikos įrenginius, kurių atitikties deklaracijos turėjo būti užpildytos einamaisiais metais, bet jos nebuvo užpildytos ir pateiktos Tarybai;

12.2. ūkio subjektų, pateikusių atitikties deklaracijas, eksploatuojamus energetikos įrenginius, kai ūkio subjektai per Tarybos nurodytus terminus nepatikslino atitikties deklaracijų;

12.3. esant duomenų, leidžiančių pagrįstai manyti, kad ūkio subjektų pateiktose atitikties deklaracijose yra nurodyti klaidingi duomenys;

12.4. ne mažiau kaip 0,5 procento energetikos įrenginių nuo visų ūkio subjektų, tinkamai pateikusių atitikties deklaracijas, Tarybos teritorinio skyriaus darbuotojo parinkimu.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

13. Skundai dėl Tarybos veiksmų, vykdant ūkio subjektų energetikos įrenginių tikrinimą atitikties deklaracijomis, nagrinėjami teisės aktų nustatyta tvarka.

______________

 

 

Energetikos įrenginių, išskyrus daugiabučių

namų šildymo bei karšto vandens sistemas,

eksploatavimo tikrinimo atitikties

deklaracijomis taisyklių

1 priedas

VARTOTOJŲ ELEKTROS ĮRENGINIŲ NUO 500 kW IKI 1 MW GALIOS EKSPLOATAVIMO IR TECHNINĖS BŪKLĖS ATITIKTIES DEKLARACIJA

___________

(data)

Informacija apie ūkio subjektą

Ūkio subjekto pavadinimas

Juridinio asmens kodas

Buveinės adresas, miestas, kaimas, gatvė, namo Nr.

Telefono Nr.

Elektroninio pašto adresas

Informacija apie objektą, įrenginius

Objekto, vartotojų įrenginių adresas, miestas, kaimas, gatvė, namo Nr., koordinatės

Objektui leistinoji naudoti galia, kW

Informacija apie atsakingą už elektros ūkį asmenį (SEEĮT p.21; p.22)

Vardas, pavardė

Sertifikavimo įstaigos išduoto pažymėjimo numeris, data

 

Eil. Nr.

Klausimai

Atsakymai: Taip/Ne/Neaktualu

1.

Ar ūkio subjektas turi elektros energijos tiekimo– vartojimo sutartį? (EETNT 6 p.)

2.

Ar ūkio subjektas turi elektros tinklo nuosavybės ir eksploatavimo ribų aktus? (EETNT 9 p.)

3.

Ar elektros įrenginius eksploatuojantys darbuotojai atestuoti norminių teisės aktų nustatyta tvarka? (SEEĮT 15.6 p.)

4.

Ar elektros įrenginių techninės priežiūros ir remonto darbai vykdomi laiku pagal sudarytus techninės priežiūros ir remonto darbų grafikus? (TET 67 p.)

5.

Ar sudaryti darbų, atliekamų pagal nurodymus ir pavedimus sąrašai? (SEEĮT 46 p.)

6.

Ar darbai elektros įrenginiuose įforminami teisingai surašytais nurodymais? (SEEĮT 48 p.)

7.

Ar darbai elektros įrenginiuose įforminami teisingai surašytais  pavedimais? (SEEĮT 64; 66 p.)

8.

Ar įforminami darbai vykdomi techninės priežiūros tvarka? (SEEĮT 70 p.)

9.

Ar techninėje dokumentacijoje pažymėti visi veikiantys elektros įrenginiai? (SEEĮT 4 p.)

10.

Ar ūkio subjekto elektros įrenginius eksploatuojantys darbuotojai tinkamai  aprūpinti apsaugos nuo elektros poveikio priemonėmis, jos yra išbandytos ir patikrintos? (SEEĮT 232, 241 p.)

11.

Ar atlikti automatinių jungiklių maksimalių, minimalių arba nepriklausomų atkabiklių veikimo tikrinimas? Ar rezultatai atitinka reikalavimus?  (EĮBNAA 497 p.)

12.

Ar atlikti įžeminimo kontūro varžos matavimai?  (EĮBNAA 527 p.) 

13.

Ar atlikti jungčių tarp įžemintuvų ir įžeminamų elementų bei natūraliųjų įžemintuvų ir įžeminimo įrenginių matavimai? (EĮBNAA 521 p.)

14.

Ar atlikti grandinės fazės- nulis srovės (varžos) matavimai? (EĮBNAA 538, 541 p.)

15.

Ar atlikti iki 1000 V įtampos aparatų ir instaliacijos izoliacijos varžų matavimai bandymai? (EĮBNAA 493 p.)

16.

Ar skirstomieji įrenginiai turi aiškius užrašus, nurodančius atskirų grandinių ir skydų paskirtį? (SPEĮĮT 11 p.)

17.

Ar užtikrinama metalinių konstrukcijų ir detalių apsauga nuo korozijos? (SPEĮĮT 11.5, 143 p., TET 102 p.)

18.

Ar ant saugiklių skydelių, prie saugiklių arba ant saugiklių korpusų yra užrašai, nurodantys lyduko vardinę srovę? (TET 1066 p., EĮRAAĮT 11 p.)

19.

Ar atvirai pakloti įžeminimo laidininkai pažymėti žalios ir (ar) geltonos spalvos skersinėmis 100 mm pločio juostomis be tarpų iki 2 m aukščio nuo žemės? (TET 1211.3 p.)

20.

Ar ant komutavimo aparatų pavarų nurodytos padėtys „įjungta“ ir „išjungta“ arba sutrumpinimai „Įj“, „Išj“ arba „I“, „O“? (SPEĮĮT 14.4, 37 p.)

21.

Ar priėjimai prie elektros skydinių ir skirstomųjų spintų yra tvarkingi ir neužkrauti? (BGST 137 p.)

22.

Ar naudojami saugikliai kalibruoti?  (EĮBNAA 502 p., BGST 144.8p.)

 

 

Teisės aktai:

1. EĮBNAA – Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. 1-281 „Dėl Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašo patvirtinimo“;

2. EĮRAAĮT – Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. 1-134 „Dėl Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo taisyklių patvirtinimo“;

3. SEEĮT – Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100 „Dėl Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių patvirtinimo“;

4. SPEĮĮT – Skirstyklų ir pastočių elektros įrenginių įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. 1-303 „Dėl Skirstyklų ir pastočių elektros įrenginių įrengimo taisyklių patvirtinimo“;

5. TET – Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1-211 „Dėl Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“;

6. EETNT- Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 1-38 „Dėl Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“;

7. BGST- Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64 „Dėl Bendrosios gaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Priešgaisrinės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“.

 

______________

 

 

Energetikos įrenginių, išskyrus daugiabučių

namų šildymo bei karšto vandens sistemas,

eksploatavimo tikrinimo atitikties

deklaracijomis taisyklių

2 priedas

 

ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS ĮRENGINIŲ (ELEKTRINIŲ) NUO 500 kW IKI

1 MW ĮRENGTOSIOS GALIOS, IŠSKYRUS SAULĖS IR VĖJO ELEKTROS ENERGIJĄ NAUDOJANČIUS ĮRENGINIUS, EKSPLOATAVIMO IR TECHNINĖS BŪKLĖS ATITIKTIES DEKLARACIJA

___________

(data)

 

Informacija apie ūkio subjektą

Ūkio subjekto pavadinimas

Juridinio asmens kodas

Miestas, kaimas, gatvė, namo Nr.

Juridinio asmens el. p.

Juridinio asmens telefonas

Informacija apie elektrinę

Elektrinės pavadinimas, jei nurodyta

Elektrinės adresas: miestas, kaimas, gatvė, namo Nr., koordinatės

Savivaldybės pavadinimas

Elektrinės tipas

Naudojamo kuro rūšis

Leidimo gaminti elektros energiją Nr.

Elektrinės įrengtoji galia, kW

 

Nr.

Klausimai

Atsakymai: Taip/Ne/Neaktualu

1.

Ar paskirti darbuotojai, atsakingi už elektros įrenginių saugų eksploatavimą, ar nustatytos darbuotojų pareigos? (TET 57, 58, 59 p.)

2.

Ar elektros įrenginius eksploatuojantys darbuotojai atestuoti norminiuose teisės aktuose nustatyta tvarka? (SEEĮT 15.6p.)

3.

Ar elektros įrenginius eksploatuojantis ūkio subjektas atestuotas teisės aktuose nustatyta tvarka? (AT 3 p.)

4.

Ar patvirtinti techniniai dokumentai? (TET    42.11 p.)

5.

Ar patvirtintos faktinės elektros grandinių sujungimų schemos? (TET 42.14, 65 p.)

6.

Ar sudaryta elektrinės nuolatinės srovės elektros įrenginių schema? (TET 42.14, 64  p.)

7.

Ar sudarytos elektros įrenginių eksploatavimo (naudojimo) instrukcijos arba reglamentai? (TET 42.16, 909 p.)

8.

Ar parengtas sklypo generalinis planas su pažymėtomis požeminėmis kabelinėmis linijomis? (TET 42.10 p.)

9.

Ar sudaryta elektrinės įžeminimo įrenginių,  žaibosaugos schema (planas)? (TET 42.14 p.)

10.

Ar atliekami elektros įrenginių profilaktiniai bandymai ir matavimai (ar surašomi protokolai)? (TET 910 p.)

11.

Ar sudarytas metinis (daugiametis) elektros įrenginių remonto, techninės priežiūros planas? (TET 66, 67 p.)

12.

Ar sudarytas ir įstaigos vadovo patvirtintas skirstyklų, transformatorių, elektros variklių, oro ir kabelinių linijų apžiūrų periodiškumas,  grafikas? (TET 1000, 1042, 1133, 1168, 1069 p.)

13.

Ar avarijoms ir gedimams šalinti sukaupta įrenginių, pagrindinių medžiagų ir detalių atsarga, kuri nustatyta avarinio rezervo nuostatuose? (TET 912, 986 p.)

14.

Ar generatoriui įrengtas automatinis minimalios žadinimo srovės ribojimas? (TET 956 p.)

15.

Ar ant variklių korpusų nurodyta sukimosi kryptis ir ar ant variklių įjungimo įtaisų yra užrašai agregato, kuriems jie priklauso, pavadinimai? (TET 994 p.)

16.

Ar yra dispečeriniai užrašai ant atvirų skirstyklų transformatorių bakų arba prie korpusų tvirtinimo lentelių, ant uždarų skirstyklų, galios transformatorinių durų bei jų viduje? (TET 1014 p.)

17.

Ar lauko sąlygomis sumontuoti galios transformatoriai nudažyti šviesiomis spalvomis? (TET 1016 p.)

18.

Ar užtikrinama apsauga nuo gyvūnų ir paukščių patekimo į uždarąsias skirstyklas ir komplektinių skirstyklų patalpas? (TET 1052 p.)

19.

Ar grindų danga tokia, kad nesusidarytų cemento dulkių? (TET 1053 p.)

20.

Ar įžeminimo peilių pavarų rankenos nudažytos raudona spalva? Ar atvirosiose skirstyklose naujai montuojamų arba perdažytų įžeminimo peilių rankenos ir jų traukės nudažytos žalia ir (ar) geltona spalva? (TET 1063 p.)

21.

Ar ant uždarųjų skirstyklų kamerų durų ir vidinių sienų, atvirųjų skirstyklų įrenginių, ant skydų panelių priešakinės ir užpakalinės pusės yra užrašai, nurodantys junginių paskirtį, jų operatyvinius pavadinimus? (TET 1064 p.)

22.

Ar ant skirstyklų durų yra įspėjamieji ženklai? (TET 1065 p.)

23.

Ar ant saugiklių skydelių, prie saugiklių ir saugiklių korpusų nurodytos saugiklių lydukų srovės? (TET 1066 p.)

24.

Ar kabelių linijos turi operatyvinį numerį arba pavadinimą? (TET 1156, 1157 p.)

25.

Ar kabelių linijos nutiestos kabelių inžineriniuose statiniuose, žymenys išdėstyti ne rečiau kaip kas 50 m, taip pat posūkių ir perėjų per sienas ir pertvaras vietose? (ELIĮT 106 p.)

26.

Ar visi defektai ir pakitimai, pastebėti per skirstyklų apžiūras, įrašomi į eksploatavimo dokumentus arba įforminami informacinėse sistemose įrenginių savininko nustatyta tvarka? Ar nedelsiant šalinami defektai, keliantys grėsmę žmonėms, aplinkai ar galintys pažeisti įrenginius bei kitų defektų šalinimo terminai nustatomi atsižvelgiant į jų pobūdį? (TET 1169, 1069, 1070 p.)

27.

Ar atliekami kabelinių linijų izoliacijos varžos matavimai? (TET 1179 p.)

28.

Ar ant relinės apsaugos automatikos įtaisų panelių yra užrašai, nurodantys jų paskirtį? (TET 1183 p.)

29.

Ar nurodytos komutavimo aparatų įjungimo išjungimo padėtys? (TET 1185 p.)

30.

Ar operatyviniame žurnale yra įrašai apie įtaisų perjungimus? (TET 49, 1185 p.)

31.

Ar relinės apsaugos ir automatikos grandinių izoliacijos varža atitinka gamintojo, teisės aktuose ar norminiuose dokumentuose nustatytas ribas? (TET 1188 p.)

32.

Ar atvirai nutiesti įžeminimo įrenginiai apsaugoti nuo korozijos? (TET 1210 p.)

33.

Ar nustatyta viršįtampių ribotuvų tikrinimo tvarka ir ar bandomi ? (TET 1223 p.)

34.

Ar avarinio apšvietimo įrenginiai pažymėti atitinkama spalva ar skiriamaisiais ženklais? (TET 1261 p.)

35.

Ar saugomi statinių projektai? (TET 142.1 p)

36.

Ar parengti ir pildomi statinių pasai? (TET 140–143 p.)

37.

Ar statinių techninė priežiūra vykdoma sutartiniais pagrindais? (TET 86 p.)

38.

Ar parengtos statinių priežiūros ir eksploatavimo instrukcijos? (TET 128, 129 p.)

39.

Ar instrukcijose numatytais terminais ir apimtimi atliekamos statinių apžiūros? (TET  130 p.)

40.

Ar apžiūrų rezultatai fiksuojami statinių techninio eksploatavimo žurnaluose? (TET 139, 144 p.)

41.

Ar įvykdyti statinio techninės priežiūros žurnale įrašyti reikalavimai? (TET 87.2, 139.2 p.)

42.

Ar parengtos hidrotechninių statinių eksploatavimo instrukcijos? (TET 184 p.)

43.

Ar hidrotechninių statinių būklės kontrolei įrengta kontrolės matavimo aparatūra (KMA)? (TET 182 p.)

44.

Ar elektrinėje yra statinių KMA žiniaraštis, išdėstymo schemos, kiekvieno prietaiso pasai? (TET 183 p.)

45.

Ar parengtos tvenkinio eksploatavimo taisyklės? (TET 194 p.)

46.

Ar stebimi ir registruojami vandens lygiai viršutiniame ir apatiniame bjefuose, pratekančio vandens debitas apatiniame bjefe? (TET 199 p.)

 

 

Teisės aktai:

1. SEEĮT – Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100 „Dėl Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių patvirtinimo“;

2. AT – Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-274 „Dėl Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių patvirtinimo“;

3. EĮRAAĮT – Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. 1-134 „Dėl Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo taisyklių patvirtinimo“;

4. ELIĮT – Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymu  Nr. 1-309 „Dėl Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių patvirtinimo“;

5. TET – Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1-211 „Dėl Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“;

6. EĮBNAA – Elektros įrenginių bandymų normų ir apimties aprašas, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. 1-281 „Dėl Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašo patvirtinimo“.

 

______________

 

 

Energetikos įrenginių, išskyrus daugiabučių

namų šildymo bei karšto vandens sistemas,

eksploatavimo tikrinimo atitikties

deklaracijomis taisyklių

3 priedas

 

ŠILUMOS ĮRENGINIŲ NUO 1 MW IKI 10 MW GALIOS, KAI CENTRALIZUOTAI PAGAMINTA ŠILUMOS ENERGIJA TIEKIAMA IŠ ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLO, IŠSKYRUS VISUOMENINĖS PASKIRTIES PASTATŲ ELEKTROS, ŠILUMOS, DUJŲ ENERGETIKOS ĮRENGINIUS, KAI JŲ VISŲ BENDRA GALIA OBJEKTE DIDESNĖ KAIP 100 KW, EKSPLOATAVIMO IR TECHNINĖS BŪKLĖS ATITIKTIES DEKLARACIJA

_________________

(data)

 

Informacija apie ūkio subjektą

Ūkio subjekto pavadinimas

Juridinio asmens kodas

Juridinio asmens adresas, miestas, kaimas, gatvė, namo Nr.

Juridinio asmens el. p.

Juridinio asmens telefonas

Informacija apie objektą ir šilumos įrenginius

Įrenginių adresas, miestas, kaimas, gatvė, namo Nr., koordinatės

Savivaldybės pavadinimas

Šilumos įrenginių galia, MW

Atsakingas už šilumos ūkį asmuo (STISVĮPET 13 p.)

Vardas, pavardė, pareigos

Sertifikavimo įstaigos išduoto pažymėjimo numeris, data

 

Eil. Nr.

Klausimai

Atsakymai: Taip/Ne/Neaktualu

1.

Ar ūkio subjektas naudoja centralizuotai tiekiamą šilumos energiją karštam vandeniui ruošti?

2.

Ar sudaryta šilumos pirkimo-pardavimo sutartis? (ŠTIVT 19 p.)

3.

Ar nustatyta tvarka organizuota šilumos įrenginių priežiūra? (ŠTIŠVĮPET IV skyriaus I poskyris)

4.

Ar šilumos įrenginių eksploatavimą (priežiūrą) vykdo nustatyta tvarka atestuoti asmenys? (ŠTIŠVĮPET IV skyriaus III poskyris)

5.

Ar sudaryta ir saugoma privalomoji šilumos įrenginių dokumentacija (projektai, bandymų aktai, instrukcijos ir kt.)? (ŠTIŠVĮPET IV skyriaus VI poskyris)

6.

Ar šilumos įrenginiai atitinka nustatytus reikalavimus? (ŠTIŠVĮPET III skyrius)

7.

Ar šilumos įrenginių dalys, kurios privalo būti izoliuotos, izoliuotos pagal nustatytus reikalavimus? (ŠTIŠVĮPET IV skyriaus I poskyris)

8.

Ar šilumos įrenginių eksploatacijos (priežiūros) metu atliekamos privalomos procedūros (apžiūra, eksploatacinių instrukcijų laikymosi priežiūra, bandymai, techninės būklės patikrinimas, reguliavimas, valymas, tepimas, susidėvėjusių detalių keitimas ir defektų pašalinimas)? (ŠTIŠVĮPET VI skyriaus I poskyris)

9.

Ar šilumos įrenginiai, uždaromoji ir reguliavimo armatūra, vamzdynai sunumeruoti ir paženklinti laikantis nustatytų reikalavimų? (ŠTIŠVĮPET IV skyriaus VI poskyris)

10.

Ar įrengti apskaitos ir matavimo prietaisai, kuriais nustatomas šilumos ir šilumnešio kiekis, tiekiamo ir grąžinamo šilumnešio slėgis ir temperatūra? (ŠTIŠVĮPET IV skyriaus I poskyris)

11.

Ar įrengtų apskaitos ir matavimo prietaisų priežiūra ir patikra atliekama teisės aktų nustatyta tvarka? (ŠTIŠVĮPET VIII skyrius)

12.

Ar šilumos punkto (-ų) priežiūra (eksploatavimas) vykdoma teisės aktų nustatyta tvarka? (ŠTIŠVĮPET VI skyriaus II poskyris)

13.

Ar šilumos punkte (-uose) yra šildymo ir karšto vandens sistemų veikimo, priežiūros ir naudojimo dokumentai? (ŠTIŠVĮPET VI skyriaus II poskyris)

14.

Ar nustatyta tvarka atliekama šilumos punkto veikimo parametrų kontrolė? (ŠTIŠVĮPET VI skyriaus II poskyris)

15.

Ar nustatyta tvarka atliekama apskaitos prietaisų rodmenų, šildymo ir karšto vandens sistemose naudojamos šilumos ir karšto vandens kiekių analizė? (ŠTIŠVĮPET IV skyriaus II poskyris)

16.

Ar šilumos įrenginiai veikia efektyviai, patikimai ir saugiai? (ŠTIŠVĮPET IV skyriaus I poskyris)

 

Teisės aktai:

1. ŠTIVT – Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 „Dėl Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“ ;

2. ŠTIŠVĮPET – Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. 1-111 „Dėl Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisyklių patvirtinimo“.

 

______________

 

 

Energetikos įrenginių, išskyrus daugiabučių

namų šildymo bei karšto vandens sistemas,

eksploatavimo tikrinimo atitikties

deklaracijomis taisyklių

4 priedas

 

ŠILUMOS ĮRENGINIŲ, KAI JŲ VISŲ BENDRA GALIA NUO 500 kW IKI 1 MW GALIOS, EKSPLOATAVIMO IR TECHNINĖS BŪKLĖS ATITIKTIES DEKLARACIJA

_________________

(data)

 

Informacija apie ūkio subjektą

Ūkio subjekto pavadinimas

Juridinio asmens kodas

Juridinio asmens adresas, miestas, kaimas, gatvė, namo Nr.

Juridinio asmens el. p.

Juridinio asmens telefonas

Informacija apie objektą, įrenginius

Objekto, įrenginių adresas: miestas, kaimas, gatvė, namo Nr., koordinatės

Savivaldybės pavadinimas

Šilumos įrenginių bendra galia, MW

Atsakingas už šilumos ūkį asmuo (STISVĮPET 13 p.)

Vardas, pavardė

Sertifikavimo įstaigos išduoto pažymėjimo numeris, data

 

Eil. Nr.

Klausimai

Atsakymai: Taip/Ne/Neaktualu

1.

Ar turi energetikos įrenginių ir technologinių vamzdynų tikrinimo ir bandymo aktus? (TET 42.8 p.)

2.

Ar turi patvirtintus projektavimo dokumentus (brėžinius, aiškinamuosius raštus ir kt.) su visais atliktais pakeitimais? (TET 42.11 p.)

3.

Ar turi energetikos įrenginių techninius pasus ar sertifikatus, ar pagrindinių įrenginių gamyklinių bandymų protokolus ir bandymų prieš įjungimą protokolus? (TET 42.12 p.)

4.

Ar turi teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių sąrašus? (TET 42.18 p.)

5.

Ar energetikos įrenginių eksploatavimo (naudojimo) instrukcijose arba reglamentuose nurodyti: įrenginių trumpa charakteristika; įrenginio arba įrenginių komplekso darbo režimų ir saugios būklės kriterijai ir ribos; įrenginių paruošimo įjungti, įjungimo, išjungimo, avarinio išjungimo atvejai ir priežiūros tvarka; įrenginių išjungimo remontiniams darbams, leidimo apžiūrėti ir bandyti tvarka, jeigu tai nenurodyta saugos eksploatuojant energetikos įrenginius taisyklėse bei darbuotojų darbų saugos ir sveikatos instrukcijose? (TET 48 p.)

6.

Ar darbo vietose yra reikiamos schemos ir instrukcijos? (TET 64 p.)

7.

Ar budintieji darbuotojai nustatyta tvarka pildo operatyvinius dokumentus? (TET 49 p.)

8.

Ar energetikos įmonėje paskirti darbuotojai, atsakingi už įrenginių būklę bei saugų eksploatavimą? (TET 58 p.)

9.

Ar asmenys, atsakingi už įrenginių, statinių būklę ir saugų eksploatavimą, užtikrina, kad jiems priskirti objektai būtų techniškai tvarkingi, tikrinami, remontuojami, vykdoma techninė priežiūra ir tvarkomi dokumentai pagal norminių teisės aktų reikalavimus? (TET 59 p.)

10.

Ar nustatytu periodiškumu atestuojami energetikos darbuotojai? (EOĮSEDATA 30 p.)

11.

Ar katilas nedelsiant stabdomas gamintojo nurodytais atvejais? (TET 473 p.)

12.

Ar eksploatuojamos technologinės apsaugos įjungtos per visą įrenginių, kuriuose jos sumontuotos, darbo laiką? (TET 633 p.)

13.

Ar kontroliuojamas katilo kaitrinių paviršių švarumas?(TET 433 p.)

14.

Ar tvarkinga įrenginių ir vamzdynų šiluminė izoliacija (izoliacijos paviršiaus temperatūra ne aukštesnė kaip 45°C)? (TET 447 p.)

15.

Ar katilų vandens režimas atitinka vandens gamintojo nustatytus reikalavimus? (TET 654 p.)

16.

Ar atliekamas pastatų šildymo sistemų hidraulinis bandymas jas suremontavus ir prieš šildymo sezoną? (ŠTŠVĮPET 285 p.)

17.

Ar atliekamas kartą per 4 metus pastatų šildymo sistemų praplovimas? (ŠTŠVĮPET 283 p.)

18.

Ar šilumos įrenginių remonto darbai atliekami pagal nurodymus? (STEŠĮ 18 p.)

19.

Ar užtikrinamas pastatų šildymo sistemų su didesnės kaip 100 kW vardinės atiduodamosios galios šildymo katilais energinio efektyvumo atitikties tikrinimas? (Reglamentas 36 p.)

20.

Ar užtikrinamas pastatų šildymo sistemų su didesnės kaip 20 kW, bet ne didesnės kaip 100 kW, vardinės atiduodamosios galios šildymo katilais alternatyvių priemonių energinio efektyvumo atitikties tikrinimui taikymas? (Reglamentas 31 p.)

 

Teisės aktai:

1. TET – Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1-211 „Dėl Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“;

2. EOĮSEDATA – Energetikos objektus, įrenginius statančių ir (ar) eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220 „Dėl Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

3. ŠTŠVĮPET – Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. 1-111 „Dėl Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisyklių patvirtinimo“;

4. STEŠĮ – Saugos taisyklės eksploatuojant šilumos įrenginius, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. rugsėjo 13 d. Nr. 1-246 „Dėl Saugos taisyklių eksploatuojant šilumos įrenginius patvirtinimo“;

5. REGLAMENTAS – Pastatų šildymo sistemų su didesnės kaip 20 kW vardinės atiduodamosios galios šildymo katilais energinio efektyvumo didinimo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2012 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. 1-256/4-1205 „Dėl Pastatuose įrengtų šildymo sistemų ir kombinuotųjų šildymo ir vėdinimo sistemų, kurių vardinė atiduodamoji galia didesnė kaip 70 kW, energinio efektyvumo didinimo reglamento ir Pastatų oro kondicionavimo arba kombinuotųjų oro kondicionavimo ir vėdinimo sistemų, kurių vardinė atiduodamoji galia didesnė kaip 70 kW, energinio efektyvumo didinimo reglamento patvirtinimo“.

______________

 

 

Energetikos įrenginių, išskyrus daugiabučių

namų šildymo bei karšto vandens sistemas,

eksploatavimo tikrinimo atitikties

deklaracijomis taisyklių

5 priedas

 

DUJŲ ĮRENGINIŲ SUVARTOJANČIŲ NUO 100 000 m3 IKI 500 000 m3 DUJŲ PER METUS EKSPLOATAVIMO IR TECHNINĖS BŪKLĖS ATITIKTIES

DEKLARACIJA

__________

(data)

Informacija apie ūkio subjektą

Ūkio subjekto pavadinimas

Juridinio asmens kodas

Juridinio asmens adresas, miestas, kaimas, gatvė, namo Nr.

Juridinio asmens el. p.

Juridinio asmens telefonas

Informacija apie objektą, įrenginius

Savivaldybės pavadinimas

Objekto, įrenginių adresas, miestas, kaimas, gatvė, namo Nr., koordinatės

Atsakingas už dujų ūkį asmuo (GDSVSET 59 p.)

Vardas, pavardė

Sertifikavimo įstaigos išduoto pažymėjimo numeris, data

 

Eil. Nr.

Klausimai

Atsakymai: Taip/Ne/Neaktualu

1.

Ar įmonė turi saugiam dujų sistemų eksploatavimui reikalingą dokumentaciją (projektinė, statybinė dokumentacija, techniniai pasai ir kt.? (GDSVSET 39 p.)

2.

Ar vartotojas pats eksploatuoja savo dujų sistemą? (GDSVSET 59 p.)

3.

Ar yra sudaręs sutartį su eksploatavimo darbų paslaugas tiekiančiais asmenimis? (nurodyti pavadinimą ir atestato numerį) (GDSVSET 59 p.)

4.

Ar vartotojas, kuris pats eksploatuoja savo dujų sistemą, turi suformavęs kvalifikuotą tarnybą ir (ar) turi kvalifikuotus darbuotojus dujų sistemai eksploatuoti? (GDSVSET 59 p.)

5.

Ar vartotojų sistemų dujinių prietaisų, dujinių technologinių įrenginių eksploatavimo darbų paslaugas teikiantys asmenys atestuoti teisės aktų nustatyta tvarka? (GDSVSET 60 p.)

6.

Ar parengti ir patvirtinti kvalifikuotų padalinių darbuotojų pareiginiai nuostatai? (GDSVSET 12, 13 p.)

7.

Ar parengtos ir patvirtintos darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijos? (GDSVSET 12 p. ir 13 p.)

8.

Ar parengtos ir patvirtintos gaisrinės saugos instrukcijos? (GDSVSET 12, 13 p.)

9.

Ar parengti ir patvirtinti: darbų technologijos ir įrenginių eksploatavimo instrukcijos? (GDSVSET 12, 13 p.)

10.

Ar asmenys, naudojantys dujinius prietaisus yra instruktuoti, kaip saugiai naudotis dujomis ir kaip naudotis dujiniais prietaisais? (GDSVSET 64 p.)

11.

Ar dujų sistemų techninės priežiūros darbai atliekami pagal techninės priežiūros grafikus, sudarytus vadovaujantis GDSVSET 2 priede nurodytu darbų periodiškumu? (GDSVSET 20 p.)

12.

Ar atlikti techninės priežiūros, remonto, rekonstravimo darbai dokumentuojami? (GDSVSET 24 p.)

13.

Ar ūkio subjekte nustatyta darbų atlikimo dujų aplinkoje tvarka? (GDSNDBAADST 49 p.)

14.

Ar pildoma darbų atlikimą gamtinių dujų aplinkoje tvarką reglamentuojanti dokumentacija? (GDSNDBAADST 36 p.)

15.

Ar teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių metrologinė patikra atliekama Valstybinės metrologijos tarnybos nustatytais terminais? (GDSVSET 113 p.)

16.

Ar atliekama pastatų, kuriuose įrengti dujiniai prietaisai, dujiniai technologiniai įrenginiai, degimo oro tiekimo, degimo produktų šalinimo, vėdinimo sistemų techninė priežiūra? (GDSVSET 106 p.)

17.

Ar periodiškai tikrinami ir valomi dūmtraukiai ir jungiamieji dūmtakių vamzdžiai? (GDSVSET 107 p.)

18.

Ar dūmtraukių ir jungiamųjų dūmtakių vamzdžių tikrinimo rezultatai įforminti aktu? (GDSVSET 110 p.)

19.

Ar instrukcijos, technologinės schemos peržiūrimos ir koreguojamos įsigaliojus naujiems arba pakeitus teisės aktus, į kurių reikalavimus turi būti atsižvelgiama, pradedant naudoti naujus įrenginius, medžiagas, prietaisus, naujas darbo priemones? (GDSVSET 42 p.)

 

Teisės aktai:

1. GDSNDBAADST – Gamtinių dujų, suskystintų naftos dujų ir biodujų aplinkoje atliekamų darbų saugos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 1-191 „Dėl Gamtinių dujų, suskystintų naftos dujų ir biodujų aplinkoje atliekamų darbų saugos taisyklių patvirtinimo“;

2. GDSVSET – Gamtinių dujų skirstymo ir vartotojų sistemų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 1-82 „Dėl Gamtinių dujų skirstymo ir vartotojų sistemų eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“.

______________

 

 

Energetikos įrenginių, išskyrus daugiabučių

namų šildymo bei karšto vandens sistemas,

eksploatavimo tikrinimo atitikties

deklaracijomis taisyklių

6 priedas

 

SAULĖS ELEKTRINĖS DIDESNĖS KAIP 1 MW GALIOS, EKSPLOATAVIMO IR TECHNINĖS BŪKLĖS ATITIKTIES DEKLARACIJA

__________

(data)

 

Informacija apie ūkio subjektą

Ūkio subjekto pavadinimas

Juridinio asmens kodas

Juridinio asmens el. p.

Juridinio asmens telefonas

Miestas, kaimas, gatvė, namo Nr.

Informacija apie elektrinę

Elektrinės pavadinimas

Elektrinės adresas, miestas, kaimas, gatvė, namo Nr., koordinatės

Savivaldybės pavadinimas

Leidimo gaminti elektros energiją Nr.

Elektrinės įrengtoji  galia, kW

Fotovoltinių saulės elektrinių fotomoduliai

Fotovoltinių saulės elektrinių fotomodulių tipas

Fotomodulių galia, kW

Fotomodulių kiekis, vnt.

Fotovoltinių saulės elektrinių keitikliai

Fotovoltinių saulės elektrinių keitiklių tipas

Keitiklių galia, kW

Keitiklių kiekis, vnt

Atsakingas už elektros įrenginių eksploatavimą asmuo (TET 58 p.)

Vardas, pavardė

Sertifikavimo įstaigos išduoto pažymėjimo numeris, data

 

Eil. Nr.

Klausimai

Atsakymai: Taip/Ne/Neaktualu

1.

Ar elektros įrenginius eksploatuojantys asmenys atestuoti teisės aktuose nustatyta tvarka? (SEEĮT 15.6 p.)

2.

Ar elektros įrenginius eksploatuojantis ūkio subjektas atestuotas teisės aktuose nustatyta tvarka? (AT 3 p.)

3.

Ar sudarytas saulės elektrinės periodinių apžiūrų, techninės priežiūros ir remonto metinis ir daugiametis grafikas? (TET 67.1 p., EĮBNA 10, 12 p.)

4.

Ar įrenginių savininkas turi patvirtintus saulės fotovoltinės elektrinės (toliau – SFE) projektavimo dokumentus? (TET 42.11 p.)

5.

Ar įrenginių savininkas turi SFE faktines elektros grandinių schemas? (TET 42.14 p.)

6.

Ar įrenginių savininkas turi SFE eksploatavimo (naudojimo) instrukcijas arba reglamentus, parengtus pagal įrangos gamintojo techninės dokumentacijos reikalavimus? (TET 42.16 p., EĮBNA 60 p.)

7.

Ar atliekamas viršįtampių ribotuvų varžos matavimas, ar tinkamas apsaugos laipsnio nuo įtampos parinkimas? (EĮBNAA 423 p.)

8.

Ar atliekamai kabelių ir nuolatinės srovės (DC) grandinių izoliacijos varžos bandymai? (TET 1179 p., EĮBNAA 493, 662 p.)

9.

Ar kabelių linijos turi operatyvinius numerius ar pavadinimus? (TET 1156 p.)

10.

Ar visi elektros įrenginiai arba jų elementai, kuriuos reikia įžeminti, prie įžemintuvo arba įžeminimo magistralės prijungti atskirais įžeminimo laidininkais? (TET 1208 p.)

11.

Ar atvirai nutiesti įžeminimo įrenginiai apsaugoti nuo korozijos? (TET 1210 p.)

12.

Ar atliekamas požeminio įžeminimo įrenginio korozinės elementų būklės tikrinimas? (EĮBNAA 523, 526 p.)

13.

Ar atliekamas įžeminimo įrenginio varžos matavimas? (EĮBNA 663 p.)

14.

Kai gamintojo instrukcijoje numatyta ar atliekama saulės fotovoltinių modulių paviršiaus temperatūros termovizinė kontrolė?  (EĮBAAA 6p.)

15.

Ar atliekamas saulės elektrinės apsauginio įžemintuvo, nulinių šynų ir įžeminimo įrenginio kontaktinių jungčių pereinamosios varžos matavimas? (EĮBNAA 663 p.)

16.

Ar įmonėje paskirti darbuotojai, atsakingi už statinių būklę ir saugų eksploatavimą? (EETET 58 p.)

17.

Ar yra statinių (pastatų) periodinių ir specialiųjų apžiūrų aktai? (SĮ 50 str. 1 d.)

18.

Ar nustatyta pastebėtų statinio būklės defektų šalinimo, remonto organizavimo tvarka? (SĮ 48 str. 5 p.)

19.

Ar statinių (pastatų) techninės priežiūros žurnale registruojami nuolatinio stebėjimo metu pastebėti konstrukcijų ir inžinerinės techninės įrangos defektai ar deformacijos? (SĮ 50 str. 3 d.)

20.

Ar vykdant statinių (pastatų) techninę priežiūrą atliekamas nuolatinis statinio būklės stebėjimas? (SĮ 48 str. 5 d.)

21.

Ar vykdant statinių (pastatų) techninę priežiūrą atliekamos statinio periodinės ir specializuotos apžiūros? (SĮ 48 str. 5 d.)

22.

Ar gamintojas turi sudarytas operatyvinių darbuotojų tarpusavio santykių sutartis su tinklų operatoriumi, kad būtų užtikrinamas operatyvinis ryšys įgalinantis saulės elektrinę įjungti ir išjungti iš tinklo operatoriaus dispečerinio punkto (ETNT 77.1 p.)

 

Teisės aktai:

1. EĮBNAA – Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. 1-281 „Dėl Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašo patvirtinimo“;

2. EĮRAAĮT – Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. 1-134 „Dėl Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo taisyklių patvirtinimo“;

3. SEEĮT – Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100 „Dėl Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių patvirtinimo“;

4. SPEĮĮT – Skirstyklų ir pastočių elektros įrenginių įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. 1-303 „Dėl Skirstyklų ir pastočių elektros įrenginių įrengimo taisyklių patvirtinimo“;

5. TET – Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1-211 „Dėl Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“;

6. BGST – Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64;

7. ETNT – Elektros tinklų naudojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-116 „Dėl Elektros tinklų naudojimo taisyklių patvirtinimo“.

8. SĮ - Lietuvos Respublikos statybos įstatymas

______________

 

 

Energetikos įrenginių, išskyrus daugiabučių

namų šildymo bei karšto vandens sistemas,

eksploatavimo tikrinimo atitikties

deklaracijomis taisyklių

7 priedas

 

VĖJO ELEKTRINĖS DIDESNĖS KAIP 1 MW GALIOS, EKSPLOATAVIMO IR TECHNINĖS BŪKLĖS ATITIKTIES DEKLARACIJA

__________

(data)

 

Informacija apie ūkio subjektą

Ūkio subjekto pavadinimas

Juridinio asmens kodas

Juridinio asmens el. p.

Juridinio asmens telefonas

Miestas, kaimas, gatvė, namo Nr.,

Informacija apie vėjo elektrinę

Elektrinės pavadinimas

Elektrinės adresas, miestas, kaimas, gatvė, namo Nr., koordinatės

Savivaldybės pavadinimas

Leidimo gaminti elektros energiją Nr.

Elektrinės įrengtoji galia, kW

Vėjo elektrinės(ių) tipas

Bokštų kiekis, vnt

Bokšto galia, kW

Atsakingas už elektros įrenginių eksploatavimą asmuo (TET 58 p.)

Darbuotojo, atsakingo už  saugų elektros įrenginių eksploatavimą, vardas, pavardė (TET 58 p.)

Sertifikavimo įstaigos išduoto pažymėjimo numeris, data

 

Eil. Nr.

Klausimai

Atsakymai: Taip/Ne/Neaktualu

Klausimai apie elektros įrenginius eksploatuojančių asmenų atestavimą:

1.

Ar elektros įrenginius eksploatuojantys darbuotojai atestuoti teisės aktuose nustatyta tvarka? (SEEĮT 15.6 p.)

2.

Ar elektros įrenginius eksploatuojantis ūkio subjektas atestuotas teisės aktuose nustatyta tvarka? (AT 3 p.)

3.

Ar elektros įrenginius eksploatuojantis ūkio subjektas teikia apibendrintą informaciją Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai apie atestuotus energetikos darbuotojus? (EOĮSEDATA 35 p.)

Klausimai apie techninę dokumentaciją:

4.

Ar energetikos įrenginių savininkas turi privalomus techninius dokumentus? (TET 42 p.)

5.

Ar instrukcijos ir schemos tvirtinamos energetikos įmonėje nustatyta tvarka? (TET 46 p.)

6.

Ar asmenys, atsakingi už įrenginių, statinių būklę ir saugų eksploatavimą, užtikrina, kad jiems priskirti objektai būtų techniškai tvarkingi, tikrinami, remontuojami, vykdoma techninė priežiūra ir tvarkomi dokumentai pagal norminių teisės aktų reikalavimus? (TET 59 p.)?

7.

Ar sutampa žymenys ir numeriai schemose ir ant įrenginių? (TET 63 p.)

8.

Ar įmonėje organizuojama energetikos įrenginių ir statinių techninė priežiūra, remonto darbai, siekiant užtikrinti saugų statinių ir įrenginių naudojimą? (TET 67 p.)

9.

Ar atliekami statinių ir jų konstrukcijų priežiūros ir eksploatavimo darbai?(TET 87 p., 88 p.)

10.

Ar elektrinių pastatų ir įrenginių pamatų sėdimai stebimi vadovaujantis norminiais dokumentais? (TET 111 p.)

11.

Ar statinių ir jų konstrukcijų techninės būklės įvertinimai apžiūros metu surašomi techninio eksploatavimo žurnaluose, komisijų ar specialistų grupių aktuose, valstybinės priežiūros institucijų aktuose, inžinerinių paslaugų ar projektavimo įmonių techninėse ataskaitose arba projektuose? (TET 139 p.)

12.

Ar reikalingi duomenys apie statinį ir jo konstrukcijas yra kaupiami statinio pase, o apie jų techninę būklę eksploatavimo metu – statinio techninio eksploatavimo žurnale? (TET 140 p.)

13.

Ar tinkamai įforminti statinių pasai ir techninio eksploatavimo žurnalai? (TET 145 p.)

14.

Ar atliekami ir tinkamai įforminami elektros įrenginių profilaktiniai bandymai ir matavimai? (TET 910 p.)

15.

Ar sudarytas ir įstaigos vadovo patvirtintas svarbių mechanizmų sąrašas ir jų vibracijos matavimo grafikas? (TET 995 p. ir 1003 p.)

16.

Ar sudarytas ir įstaigos vadovo patvirtintas elektros įrenginių (taip pat ir skirstyklų) apžiūrų grafikas? (TET 1069 p.)

Klausimai apie vėjo elektrinės eksploatavimo atitikimą teisės aktuose numatytiems reikalavimams:

17.

Ar tikrinama požeminio įžeminimo įrenginių korozinė elementų būklė? (EĮBNAA 523 p., TET 102 p.)

18.

Ar elektros įrenginiai ir konstrukcijos atsparūs aplinkos poveikiui arba apsaugoti nuo šio poveikio? (EĮĮBT 8 p.)

19.

Ar generatoriui įrengtas automatinis minimalios žadinimo srovės ribojimas? (TET 956 p.)

20.

Ar leidžiant ir eksploatuojant generatorių atliekami būtini tikrinimai? (TET 964 p.)

21.

Ar yra dispečeriniai užrašai ant atvirų skirstyklų transformatorių bakų arba prie korpusų tvirtinimo lentelių, ant uždarų skirstyklų, galios transformatorinių durų bei jų viduje? (TET 1014 p.)

22.

Ar užtikrinama apsauga nuo gyvūnų ir paukščių patekimo į uždarąsias skirstyklas ir komplektinių skirstyklų patalpas? (TET 1052 p.)

23.

Ar atvirųjų ir uždarųjų skirstyklų kabelių kanalai ir antžeminiai loviai uždengti nedegiomis plokštėmis, o kabelių išvedimo iš kanalų, tunelių, aukštų ir perėjimų per kabelių sekcijas skiriamąsias sieneles vietos užsandarintos nedegia medžiaga? (TET 1057 p.)

24.

Ar įrengtas drenažas rūsiuose? (TET 1058 p.)

25.

Ar įžeminimo peilių pavarų rankenos nudažytos raudona spalva? (TET 1063 p.)

26.

Ar ant uždarųjų skirstyklų kamerų durų ir vidinių sienų, atvirųjų skirstyklų įrenginių, ant skydų panelių priešakinės ir užpakalinės pusės yra užrašai, nurodantys junginių paskirtį, jų operatyvinius pavadinimus? (TET 1064 p.)

27.

Ar ant skirstyklų durų yra įspėjamieji ženklai? (TET 1065 p.)

28.

Ar ant saugiklių skydelių, prie saugiklių ir saugiklių korpusų nurodytos saugiklių lydukų vardinės srovės? (TET 1066 p.)

29.

Ar kabelių linijos turi žymenis? (TET 1157 p.)

30.

Ar kabelinių linijos apžiūrimos pagal sudarytus grafikus? (TET 1168 p.)

31.

Ar kabelių izoliacijos tikrinimas ir bandymas atliekamas pagal norminio dokumento EĮBNAA reikalavimus? (TET 1179 p.)

32.

Ar ant relinės apsaugos automatikos įtaisų panelių, spintų ir valdymo pultų yra užrašai, nurodantys jų paskirtį? (TET 1183 p.)

33.

Ar nurodytos komutavimo aparatų įjungimo išjungimo padėtys? (TET 1185 p.)

34.

Ar operatyviniame žurnale yra įrašai apie įtaisų perjungimus? (TET 1185 p.)

35.

Ar relinės apsaugos ir automatikos grandinių izoliacijos varža atitinka gamintojo, teisės aktuose ar norminiuose dokumentuose nustatytas ribas? (TET 1188 p.)

36.

Ar visi elektros įrenginiai arba jų elementai, kuriuos reikia įžeminti, prie įžemintuvo arba įžeminimo magistralės prijungti atskirais įžeminimo laidininkais? (TET 1208 p.)

37.

Ar atvirai nutiesti įžeminimo įrenginiai apsaugoti nuo korozijos? (TET 1210 p.)

38.

Ar viršįtampių ribotuvų patikrinimai atliekami pagal gamintojo instrukcijas, įrenginio savininko nustatyta tvarka ir kitų galiojančių teisės aktų reikalavimus? (TET 1223 p.)

39.

Ar saugomų laidininkų prijungimo prie maitinimo linijos vietose įrengti apsaugos įtaisai? (EĮRAAĮT 24 p.)

40.

Ar įrengti relinės apsaugos įtaisai, reaguojantys į pavojingus, nenormalius elektros energetikos sistemos objektų darbo režimus (pavyzdžiui, perkrovą)? (EĮRAAĮT 33.2 p.)

41.

Ar yra užtikrinamas operatyvinis ryšys įgalinantis vėjo elektrinę įjungti ir išjungti iš tinklo operatoriaus dispečerinio punkto (VEPPETTT 98 p., ETNT 77.1 p.)

42.

Ar rangovinės organizacijos, atliekančios darbus ūkio subjekto elektros įrenginiuose, turi Valstybinės energetikos reguliavimo tarnybos išduotą veiklos atestatą? (EĮ 20 str. 3 d.)

 

Teisės aktai:                

1. EĮ – Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas;

2. SEEĮT – Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100 „Dėl Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių patvirtinimo“;

3. AT – Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-274 „Dėl Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių patvirtinimo“;

4. EĮRAAĮT – Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. 1-134 „Dėl Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo taisyklių patvirtinimo“;

5. EĮĮBT – Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22 „Dėl Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“;

6. TET – Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1-211 „Dėl Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“ ;

7. EOĮSEDATA – Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220 „Dėl Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

8. EĮBNAA – Elektros įrenginių bandymų normų ir apimties aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. 1-281 „Dėl Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašo patvirtinimo“;

9. VEPPETTT – Vėjo elektrinių prijungimo prie elektros tinklų techninės taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. 1-99 „Dėl Vėjo elektrinių prijungimo prie elektros tinklų techninių taisyklių patvirtinimo“.

______________

 

 

Energetikos įrenginių, išskyrus daugiabučių

namų šildymo bei karšto vandens sistemas,

eksploatavimo tikrinimo atitikties

deklaracijomis taisyklių

8 priedas

 

VISUOMENINĖS PASKIRTIES PASTATŲ ELEKTROS, ŠILUMOS, DUJŲ ENERGETIKOS ĮRENGINIŲ, KAI JŲ GALIA NUO 30 KW  IKI 100 KW GALIOS EKSPLOATAVIMO IR TECHNINĖS BŪKLĖS DEKLARACIJA

__________

(data)

 

Informacija apie ūkio subjektą

Ūkio subjekto pavadinimas

Juridinio asmens kodas

Juridinio asmens adresas: miestas, kaimas, gatvė, namo Nr.

Juridinio asmens el. p.

Juridinio asmens telefonas

Informacija apie deklaruojamą objektą

Deklaruojamo objekto savivaldybės pavadinimas

Deklaruojamo objekto adresas, miestas, kaimas, gatvė, namo Nr., koordinatės

Elektros įrenginių leistina naudoti galia, kW

Šilumos įrenginių instaliuotoji galia, kW

Dujų įrenginių instaliuota galia, kW

Atsakingas už elektros ūkį asmuo (SEEĮT p.21; p.22)

Vardas, pavardė

Sertifikavimo įstaigos išduoto pažymėjimo numeris, data

Atsakingas už šilumos ūkį asmuo (ŠTIŠVĮP(E)T  p.13)

Vardas, pavardė

Sertifikavimo įstaigos išduoto pažymėjimo numeris, data

Atsakingas už dujų  ūkį asmuo (GDSVSET p.58)

Vardas, pavardė

Sertifikavimo įstaigos išduoto pažymėjimo numeris, data

 

 

 

 

Nr.

Klausimai

Atsakymai: Taip/Ne/Neaktualu

Elektros įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės atitikimas teisės aktuose numatytiems reikalavimams:

1.

Ar įmonė turi elektros tinklo nuosavybės ir eksploatavimo ribų aktus? (EETNT 9 p.)

2.

Ar elektros įrenginius eksploatuojantys darbuotojai  atestuoti nustatyta tvarka? (SEEĮT 15.6 p.)

3.

Ar elektros įrenginius eksploatuojantys darbuotojai  aprūpinti pakankamu kiekiu patikrintomis ir išbandytomis apsaugos nuo elektros poveikio priemonėmis? (SEEĮT 232, 241 p.)

4.

Ar sudarytos ūkio subjekto faktinės elektros grandinių schemos? (TET 42.14 p.)

5.

Ar atliekami periodiniai elektros įrenginių iki 1000 V įtampos aparatų ir instaliacijos izoliacijos varžų matavimai, bandymai? (EĮBNAA 493 p.)

6.

Ar atliekami periodiniai elektros įrenginių iki 1000 V įtampos grandinės fazė - nulis srovės (varžos) matavimai? (EĮBNAA 538, 540, 541 p.)

7.

Ar atliekami periodiniai elektros įrenginių jungčių tarp įžemintuvų ir įžeminamų elementų bei natūraliųjų įžemintuvų ir įžeminimo įrenginių matavimai? (EĮBNAA 521 p.)

8.

Ar atliekami periodiniai elektros energijos vartotojų įrenginių įžeminimo varžos matavimai? (EĮBNAA 527, 531 p.)

9.

Ar skirstomieji įrenginiai turi aiškius užrašus, nurodančius atskirų grandinių ir skydų paskirtį? (SPEĮĮT 11 p.)

10.

Ar priėjimai prie elektros skydinių ir skirstomųjų spintų yra tvarkingi ir neužkrauti, ar elektros skydinėse nesandėliuojami pašaliniai daiktai? (BGST 137, 149 p.)

Šilumos įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės atitikimas teisės aktuose numatytiems reikalavimams:

11.

Ar sudaryta šilumos pirkimo-pardavimo sutartis? (ŠTVT 19 p.)

12.

Ar šilumos įrenginių eksploatavimą (priežiūrą) vykdo nustatyta tvarka atestuoti asmenys? (STEŠĮ 7, 8 p.)

13.

Ar šilumos įrenginiai, uždaromoji ir reguliavimo armatūra, vamzdynai sunumeruoti ir paženklinti laikantis nustatytų reikalavimų? (ŠTIŠVĮP(E)T 85, 87 p.)

14.

Ar atliekamas kontrolės ir matavimo prietaisų periodinis tikrinimas? (GVŠKĮSET 216 p.,  ŠTŠVĮP(E)T 240 p.)

15.

Ar pildomi pastatų parengties šildymo sezonui aktai? (ŠTVT 76 p.)

16.

Ar pastatų šildymo sistemos  priežiūros instrukcijoje yra numatyta saugaus veikimo ir avarinių atvejų procedūros? (ŠTŠVĮP(E)T 313.5 p.)

Dujų įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės atitikimas teisės aktuose numatytiems reikalavimams:

17.

Ar įmonė turi nustatytus  dujų sistemų atsakomybės ribų aktus? (GDTVT 92 p.)

18.

Ar įmonė sudariusi sutartį su eksploatavimo darbų paslaugas tiekiančiais asmenimis dujų sistemų eksploatavimui? GDSVSET 59 p.)

19.

Ar dujų sistemų techninės priežiūros darbai atliekami periodiškai pagal techninės priežiūros grafikus? (GDSVSET 20 p.)

20.

Ar matavimo priemonių techninės priežiūros periodiškumas ir atliekami patikrinimai užtikrina nuolatinį ir patikimą prietaisų veikimą, įrenginių darbo parametrų nuolatinę kontrolę bei matavimą? (GDSVSET 118 p.)

21.

Ar dūmtraukiai ir jungiamieji dūmtakių vamzdžiai periodiškai tikrinami ir valomi ? (GDSVSET 108 p.)

 

Teisės aktai:

1. EĮBNAA – Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. 1-281 „Dėl Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašo patvirtinimo“;

2. SEEĮT – Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100 „Dėl Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių patvirtinimo“;

3. SPEĮĮT – Skirstyklų ir pastočių elektros įrenginių įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. 1-303 „Dėl Skirstyklų ir pastočių elektros įrenginių įrengimo taisyklių patvirtinimo“;

4. EETNT – Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 1-38 „Dėl Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“;

5. BGST – Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64 „Dėl Bendrosios gaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Priešgaisrinės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“;

6. GDTVT – Gamtinių dujų tiekimo ir vartojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. 1-248 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“;

7. GDSVSET – Gamtinių dujų skirstymo ir vartotojų sistemų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos  Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 1-82 „Dėl Gamtinių dujų skirstymo ir vartotojų sistemų eksploatavimo taisyklių patvirtinimo";

8. GVŠKĮSET – Garo ir vandens šildymo katilų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 1-102 „Dėl Garo ir vandens šildymo katilų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“;

9. ŠTVT – Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 „Dėl Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“;

10. ŠTŠVĮP(E)T – Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. 1-111 „Dėl Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisyklių patvirtinimo“;

11. STEŠĮ – Saugos taisyklės eksploatuojant šilumos įrenginius, Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. 1-246 „Dėl Saugos taisyklių eksploatuojant šilumos įrenginius patvirtinimo“;

12. TET – Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės, Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1-211 „Dėl Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“.

__________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, Nutarimas

Nr. O3E-860, 2019-12-13, paskelbta TAR 2019-12-16, i. k. 2019-20176

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. O3E-235 „Dėl Energetikos įrenginių eksploatavimo ir daugiabučių namų šildymo bei karšto vandens sistemų atitikties deklaracijoms tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, Nutarimas

Nr. O3E-327, 2020-04-17, paskelbta TAR 2020-04-17, i. k. 2020-08073

Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. O3E-235 „Dėl Energetikos įrenginių, išskyrus daugiabučių namų šildymo bei karšto vandens sistemas, eksploatavimo tikrinimo atitikties deklaracijomis taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, Nutarimas

Nr. O3E-444, 2021-04-09, paskelbta TAR 2021-04-09, i. k. 2021-07533

Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. O3E-235 „Dėl Energetikos įrenginių, išskyrus daugiabučių namų šildymo bei karšto vandens sistemas, eksploatavimo tikrinimo atitikties deklaracijomis taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo