Suvestinė redakcija nuo 2019-07-13 iki 2020-02-24

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2016-01-29, i. k. 2016-01857

 

LOGOnespalv-maz2

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS ŽUVININKYSTĖS SEKTORIAUS 2014–2020 METŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIEMONIŲ PROJEKTuose diegiamų INOVAcijų VERTINIMO METODIKos PATVIRTINIMO

 

2016 m. sausio 29 d. Nr. 3D-42

Vilnius

 

 

Siekdamas laiku ir tinkamai pasirengti Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos investicinių priemonių įgyvendinimui, atsižvelgdamas į 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 508/2014 dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo ir kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2328/2003, (EB) Nr. 861/2006, (EB) Nr. 1198/2006 bei (EB) Nr. 791/2007 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 1255/2011 (OL 2014 L 149, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. birželio 12 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2017/1787 (OL 2017 L 256, p. 1), nuostatas ir skatindamas žuvininkystės sektoriaus inovacijas bei efektyvų Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo lėšų panaudojimą,

Preambulės pakeitimai:

Nr. 3D-434, 2019-07-12, paskelbta TAR 2019-07-12, i. k. 2019-11577

 

t v i r t i n u  Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos  priemonių projektuose diegiamų inovacijų vertinimo metodiką (pridedama).

 

 

 

Žemės ūkio ministrė                                                                                           Virginija Baltraitienė

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio  ministro 2016 m. sausio 29 d.

įsakymu Nr. 3D-42

 

LIETUVOS ŽUVININKYSTĖS SEKTORIAUS 2014–2020 METŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIEMONIŲ PROJEKTuose diegiamų INOVAcijų VERTINIMO METODIKA

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo Sąjungos prioritetuose atsispindi inovacijų skatinimas – siekiama remti inovacijas žvejybos, akvakultūros ir žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimo srityse. Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos  priemonių projektuose diegiamų inovacijų vertinimo metodika (toliau – Metodika) parengta atsižvelgiant į 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 508/2014 dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo ir kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2328/2003, (EB) Nr. 861/2006, (EB) Nr. 1198/2006 bei (EB) Nr. 791/2007 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 1255/2011 (OL 2014 L 149, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. birželio 12 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2017/1787 (OL 2017 L 256, p. 1),  nuostatas ir siekiant skatinti inovatyvius procesus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-434, 2019-07-12, paskelbta TAR 2019-07-12, i. k. 2019-11577

 

2. Metodikos tikslas – įvertinti projektuose diegiamas inovacijas Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemonėse ir (arba) jų veiklos srityse  (toliau – Programos priemonės) nustatant atrankos pirmumo kriterijus projektams, diegiantiems inovacijas.

 

II SKYRIUS

VARTOJAMOS SĄVOKOS

 

3. Šioje Metodikoje vartojamos sąvokos:

3.1. Žvejybos, akvakultūros arba jų produktų perdirbimo inovacija – nauja technologija, idėja ar metodas naujiems žvejybos, akvakultūros arba jų produktų perdirbimo procesams, technologijoms, techninėms priemonėms, žaliavoms ir produktams sukurti arba esamiems tobulinti.

3.2. Žvejybos, akvakultūros produkto ir (arba) paslaugos inovacija (toliau – produkto (paslaugos) inovacija) – žvejybos, akvakultūros produktas ir (arba) paslauga, turintys naujų savybių ir (arba) naują paskirtį, kurios iš esmės skiriasi nuo anksčiau šios veiklos subjektų sukurtų, gamintų, naudotų produktų ar teiktų paslaugų.

 

3.3. Žvejybos, akvakultūros arba jų produktų perdirbimo organizacinė inovacija (toliau – organizacinė inovacija) naujas ir (arba) patobulintas žvejybos, akvakultūros arba jų produktų perdirbimo valdymo metodas ar sistema, kuriais siekiama efektyvinti šią veiklą, diegti naujausias žinias, gerinti produkto ir (arba) paslaugų kokybę, didinti jų konkurencingumą.

3.4. Žvejybos, akvakultūros arba jų produktų perdirbimo technologijų automatizavimas (toliau – automatizavimas) – žvejybos, akvakultūros arba perdirbimo įrenginių, atliekančių iki tol visiškai arba iš dalies žmogaus atliktą darbą,  kūrimas ir naudojimas.

3.5. Žvejybos, akvakultūros arba jų produktų perdirbimo technologinė  inovacija (toliau technologinė inovacija) naujas ir (arba) patobulintas žvejybos,  akvakultūros arba jų produktų auginimo arba perdirbimo metodas (išskyrus automatizavimą), taikomas naudojant šiuolaikinę įrangą ir naujausius gamybos organizavimo metodus, siekiant gaminti naujus produktus, teikti naujas paslaugas arba esamiems produktams suteikti kokybiškai naujų savybių. Dėl to tobulėja gamybos efektyvumas ar organizavimas, produktų ir (arba) paslaugų kokybė ir sauga, didėja darbo našumas, mažėja medžiagų sąnaudos produktams užauginti ir (arba) pagaminti.

3.6. Žvejybos, akvakultūros arba jų produktų perdirbimo technologijų modernizavimas (toliau technologijų modernizavimas)  esamų gamybos ir paslaugų procesų, įrangos ir mechanizmų keitimas šiuolaikiškais siekiant efektyvinti žvejybą, akvakultūrą arba perdirbimą: didinti darbo našumą, gerinti produktų ir paslaugų kokybę, mažinti  medžiagų sąnaudas ir pan.

 

III SKYRIUS

PROJEKTŲ INOVATYVUMO VERTINIMO KRITERIJAI

 

 

4. Projektų pagal Programos priemones inovatyvumas vertinamas ir pirmenybė teikiama inovatyvios veiklos ūkiams, įmonėms pagal diegiamus tris kriterijus:

4.1. produkto (paslaugos) inovacija;

4.2. technologinė inovacija arba technologijų modernizavimas;

4.3. organizacinė inovacija.

5. Inovatyvumo vertinimo kriterijų apibūdinimas, nustatymo būdai ir informacijos šaltiniai pateikiami Metodikos priede. Projektas pripažįstamas diegiantis inovacijas, kai jis atitinka bent vieną inovatyvumo vertinimo kriterijų, jeigu Programos priemonės įgyvendinimo taisyklėse nenustatyta kitaip.

 

6. Inovatyvumo įrodymo dokumentus, nurodytus Metodikos priedo skiltyse „Informacijos šaltiniai“, pareiškėjai pateikia Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) kartu su paraiška.

7. Jei pagal nurodytus inovatyvumo vertinimo kriterijus Agentūrai kyla abejonių dėl  inovacijų diegimo arba nesutampa vertintojų nuomonės, projekte diegiamų  inovacijų vertinimui gali būti pasitelkiami nepriklausomi ekspertai.

8. Vertinant žvejybos ir akvakultūros vietos projektus, įgyvendinamus pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, diegiamos inovacijos nustatomos žvejybos ir akvakultūros regiono, kuriame bus įgyvendinamas vietos projektas, lygmeniu.

Papildyta punktu:

Nr. 3D-434, 2019-07-12, paskelbta TAR 2019-07-12, i. k. 2019-11577

 

___________________

 

Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos  priemonių projektuose diegiamų inovacijų vertinimo metodikos

priedas

 

LIETUVOS ŽUVININKYSTĖS SEKTORIAUS 2014–2020 METŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIEMONIŲ projektuose diegiamų INOVAcijų VERTINIMO KRITERIJŲ APIBŪDINIMAS

 

Kriterijų apibūdinimas

Požymio aprašymas

Nustatymo būdas

Informacijos šaltiniai

1. PRODUKTO (PASLAUGOS) INOVACIJA

Produktų, paslaugų naujumas

Nauji arba patobulinti ir (arba) turintys naują paskirtį arba naujų savybių produktai  (paslaugos)

Planuojamų gaminti produktų ar teikti paslaugų savybių palyginimas su egzistuojančiais analogais ar pakaitalais Lietuvos Respublikos* rinkoje.

Patobulinto produkto sudėtis turi skirtis bent 5 proc., lyginant su iki šiol gamintu produktu.

Paraiškoje ir (arba) verslo plane ir (arba) kartu su paraiška pateiktuose dokumentuose nurodyta informacija (pateikiamas bent vienas, jeigu įmanoma, Lietuvos Respublikos* rinkoje egzistuojantis analogo ar pakaitalo aprašymas, nurodant informacijos šaltinį)

2. TECHNOLOGINĖ INOVACIJA ARBA TECHNOLOGIJŲ MODERNIZAVIMAS

Naujų ar patobulintų gamybos technologinių procesų taikymas

Diegiamos technologijos kokybiškai gerina gaminamų produktų ar teikiamų paslaugų savybes ir (arba) didina darbo našumą

Produkto ar paslaugų teikimo technologinio proceso kokybinių savybių ir (arba) kiekybinių savybių (darbo našumas, sauga, medžiagų sąnaudos) palyginimas (prieš ir po technologijos įdiegimo)

Paraiškoje ir (arba) verslo plane pateikta informacija dėl darbo našumo padidinimo ir (arba) dėl produkto ar paslaugų kokybinių savybių pasikeitimo (palyginti savybes prieš technologijos įdiegimą ir po jo)

3. ORGANIZACINĖ INOVACIJA

Gamybos proceso valdymo kokybės gerinimas (ISO ar kt. standartų ir vadybos metodų diegimas)

Diegiami valdymo metodai ir valdymo sistemos: kokybės vadybos, aplinkos apsaugos vadybos, sistemos, vadybos metodai, naujų unikalių marketingo sprendimų panaudojimas ar pan.

Ūkio subjekto valdymo sistemos analizė

Paraiškoje ir (arba) verslo plane pateikta informacija, pažymos, sertifikatai ir kt. dokumentai

 

* Vertinant žvejybos ir akvakultūros vietos projektus, įgyvendinamus pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, diegiamos inovacijos nustatomos žvejybos ir akvakultūros regiono, kuriame bus įgyvendinamas vietos projektas, lygmeniu.

____________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-434, 2019-07-12, paskelbta TAR 2019-07-12, i. k. 2019-11577

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-434, 2019-07-12, paskelbta TAR 2019-07-12, i. k. 2019-11577

Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. sausio 29 d. įsakymo Nr. 3D-42 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemonių projektuose diegiamų inovacijų vertinimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo