Sprendimas netenka galios 2021-06-02:

Radviliškio rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-510, 2021-05-27, paskelbta TAR 2021-06-01, i. k. 2021-12378

Dėl Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Radviliškio rajono savivaldybės švietimo įstaigose mokėjimo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo

 

Suvestinė redakcija nuo 2021-03-02 iki 2021-06-01

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2019-09-03, i. k. 2019-13895

 

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE MOKĖJIMO NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PAKEITIMO

 

2019 m. rugpjūčio 29 d. Nr. T-77

Radviliškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Radviliškio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1Pakeisti Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 13 d. sprendimo Nr. T-1021 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 13 d. sprendimo Nr. T-681 „Dėl Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Radviliškio rajono savivaldybės švietimo įstaigose mokėjimo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo ir atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Radviliškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų grupėse dydžio nustatymo“ pakeitimo“ 1 punktu patvirtintą Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Radviliškio rajono savivaldybės švietimo įstaigose mokėjimo nustatymo tvarkos aprašą ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).

2Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja nuo 2019 m. rugsėjo 2 d.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės mero pavaduotojas                                                                       Mindaugas Pauliukas

 

 

PATVIRTINTA

Radviliškio rajono savivaldybės

tarybos 2014 m. vasario 13 d.

sprendimu Nr. T-681

(Radviliškio rajono savivaldybės

tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d.

sprendimo Nr. T-77 redakcija

 

 

ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE MOKĖJIMO NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Radviliškio rajono savivaldybės švietimo įstaigose mokėjimo nustatymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja atlyginimo dydžio nustatymą ir jo mokėjimo tvarką už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Savivaldybės švietimo įstaigų grupėse.

2Atlyginimą už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Savivaldybės švietimo įstaigų grupėse, moka tėvai (globėjai).

3.  Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir kituose švietimą reglamentuojančiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

 

II. ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ DYDŽIO NUSTATYMAS

 

4Atlyginimas už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Savivaldybės švietimo įstaigų grupėse, kurių darbo trukmė 4 val., mokamas tik tuo atveju, jeigu tėvai (globėjai) švietimo įstaigos direktoriui raštu pateikia prašymą, kad vaikui būtų organizuojamas maitinimas pietų metu.

5.  Vienos dienos atlyginimą už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Savivaldybės švietimo įstaigų grupėse, kurių darbo trukmė 4 val., sudaro:

5.1.    0,95 Eur už lopšelio grupę lankančio vaiko pietus;

5.2.    1,04 Eur už darželio ar priešmokyklinio ugdymo grupę lankančio vaiko pietus.

6Vienos dienos atlyginimą už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Savivaldybės švietimo įstaigų grupėse, kurių darbo trukmė daugiau nei 4 val., sudaro:

6.1.    2,10 Eur už lopšelio grupę lankantį vaiką;

6.2.    2,30 Eur už darželio ar priešmokyklinio ugdymo grupę lankantį vaiką.

7.  90 procentų atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Savivaldybės švietimo įstaigų grupėse, kurių darbo trukmė daugiau nei 4 val., skiriama maitinimo išlaidoms padengti, 10 procentų – kitoms reikmėms tenkinti. Vaikui nelankant įstaigos dėl nepateisinamos priežasties, 100 procentų vienos dienos atlyginimo už vaiką skiriama kitoms reikmėms tenkinti.

71. Atlyginimo dydis už vaikų išlaikymą liepos ir rugpjūčio mėnesiais Savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupėse, kurių darbo trukmė daugiau nei 4 val., yra fiksuotas ir sudaro:

71.1. 50 Eur už lopšelio grupę lankantį vaiką;

71.2. 55 Eur už darželio grupę lankantį vaiką.

Papildyta punktu:

Nr. T-436, 2021-02-25, paskelbta TAR 2021-03-01, i. k. 2021-04077

 

72. Atlyginimas už vaiko išlaikymą liepos ir rugpjūčio mėnesiais Savivaldybės švietimo įstaigos ikimokyklinio ugdymo grupėje, kurios darbo trukmė daugiau nei 4 val., skiriamas vaiko maitinimo išlaidoms padengti ir įstaigos reikmėms tenkinti. Vaikui nelankant švietimo įstaigos, 100 proc. atlyginimo už vaiko išlaikymą skiriama įstaigos reikmėms tenkinti. Vienos dienos vaiko maitinimo išlaidas sudaro:

72.1. 1,89 Eur už lopšelio grupę lankančio vaiko maitinimą;

72.2. 2,07 Eur už darželio grupę lankančio vaiko maitinimą.

Papildyta punktu:

Nr. T-436, 2021-02-25, paskelbta TAR 2021-03-01, i. k. 2021-04077

 

8.  Vaikui, kuris ugdomas pagal priešmokyklinio ugdymo programą, gali būti teikiamas nemokamas maitinimas, vadovaujantis Savivaldybės administracijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens sprendimu dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo. Tokiu atveju atlyginimas už vaiko, ugdomo pagal priešmokyklinio ugdymo programą, išlaikymą Savivaldybės švietimo įstaigos grupėje, kurios darbo trukmė daugiau nei 4 val., atitinkamai mažinamas.

 

III. ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ MOKĖJIMO NUSTATYMAS IR LENGVATOS

 

9.  Tėvai (globėjai) už vaiko išlaikymą Savivaldybės švietimo įstaigos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėje, kurios darbo trukmė 4 val., moka nustatyto dydžio atlyginimą už kiekvieną lankytą dieną.

10. Tėvai (globėjai) už vaiko išlaikymą Savivaldybės švietimo įstaigos:

10.1. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėje, kurios darbo trukmė daugiau nei 4 val., moka nustatyto dydžio atlyginimą už kiekvieną lankytą, nelankytą ir nepateisintą dieną;

10.2. ikimokyklinio ugdymo grupėje, kurios darbo trukmė daugiau nei 4 val., liepos ir rugpjūčio mėnesiais moka fiksuoto dydžio atlyginimą, išskyrus Aprašo 11.2 ir 11.3 papunkčiuose nustatytus atvejus.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-436, 2021-02-25, paskelbta TAR 2021-03-01, i. k. 2021-04077

 

11.     Atlyginimas už vaiko išlaikymą Savivaldybės švietimo įstaigos ikimokyklinio ugdymo grupėje, kurios darbo trukmė daugiau nei 4 val., nemokamas, jeigu:

11.1. tėvai (globėjai) ne vėliau kaip pirmą vaiko neatvykimo dieną praneša grupės auklėtojui ar įstaigos direktoriui apie vaiko neatvykimą dėl:

11.1.1.   ligos ir pirmą dieną po ligos atvedę vaiką į švietimo įstaigą raštu pateikia patvirtinimą, kad vaikas sirgo, nurodant vaiko ligos pradžios ir pabaigos datas;

11.1.2.   tėvų (globėjų) kasmetinių atostogų ir pateikia darbovietės pažymą apie jų suteikimą;

11.1.3.   vaiko vasaros atostogų ir pateikia prašymą dėl leidimo vaikui nelankyti įstaigos vieną nepertraukiamą laikotarpį vasaros mėnesiais.

11.2.    vaikas auga šeimoje, kuriai teikiama socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslauga dėl šeimoje patiriamų socialinės rizikos veiksnių, ir tėvai (globėjai) pateikia tai patvirtinančią Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centro pažymą;

11.3.    vaikui Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas;

11.4.    vaikas nelanko švietimo įstaigos esant 20 laipsnių šalčio ir žemesnei oro temperatūrai;

11.5. švietimo įstaigoje (grupėje) veikla nutraukiama vasaros laikotarpiui, dėl avarinių darbų, ekstremalios situacijos, karantino ar kitų nenumatytų aplinkybių;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T-416, 2021-01-21, paskelbta TAR 2021-01-25, i. k. 2021-01251

 

11.6. dėl nenumatytų aplinkybių Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktorius priima įsakymą dėl tėvų (globėjų) laikino atleidimo nuo atlyginimo už vaikų išlaikymą mokėjimo;

Papildyta papunkčiu:

Nr. T-416, 2021-01-21, paskelbta TAR 2021-01-25, i. k. 2021-01251

 

11.7. adaptaciniu laikotarpiu vaikas grupėje būna ne ilgiau kaip 3 val.

Papildyta papunkčiu:

Nr. T-416, 2021-01-21, paskelbta TAR 2021-01-25, i. k. 2021-01251

 

12.     Atlyginimas už vaiko išlaikymą Savivaldybės švietimo įstaigos priešmokyklinio ugdymo grupėje, kurios darbo trukmė daugiau nei 4 val., nemokamas, jeigu:

12.1.  tėvai (globėjai) ne vėliau kaip pirmą vaiko neatvykimo dieną praneša grupės pedagogui ar įstaigos direktoriui apie vaiko neatvykimą dėl:

12.1.1. ligos ir pirmą dieną po ligos atvedę vaiką į švietimo įstaigą raštu pateikia patvirtinimą, kad vaikas sirgo, nurodant vaiko ligos pradžios ir pabaigos datas;

12.1.2. vaiko vasaros atostogų ir pateikia prašymą dėl leidimo vaikui nelankyti įstaigos vieną nepertraukiamą laikotarpį vasaros mėnesiais.

12.2vaikas auga šeimoje, kuriai teikiama socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslauga dėl šeimoje patiriamų socialinės rizikos veiksnių, ir tėvai (globėjai) pateikia tai patvirtinančią Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centro pažymą;

12.3.  vaikas nelanko švietimo įstaigos esant 20 laipsnių šalčio ir žemesnei oro temperatūrai;

12.4.  vaikas nelanko švietimo įstaigos mokinių atostogų metu;

12.5. švietimo įstaigoje (grupėje) veikla nutraukiama vasaros laikotarpiui, dėl avarinių darbų, ekstremalios situacijos, karantino ar kitų nenumatytų aplinkybių;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T-416, 2021-01-21, paskelbta TAR 2021-01-25, i. k. 2021-01251

 

12.6. dėl nenumatytų aplinkybių Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktorius priima įsakymą dėl tėvų (globėjų) laikino atleidimo nuo atlyginimo už vaikų išlaikymą mokėjimo.

Papildyta papunkčiu:

Nr. T-416, 2021-01-21, paskelbta TAR 2021-01-25, i. k. 2021-01251

 

13.     Atlyginimas už į įstaigą ir iš jos vežamo vaiko, ugdomo pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programą ir turinčio didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, išlaikymą Savivaldybės švietimo įstaigos grupėje, kurios darbo trukmė daugiau nei 4 val., mokamas vadovaujantis švietimo įstaigos direktoriaus patvirtintu maršrutų grafiku.

14.       Atlyginimas už vaiko išlaikymą Savivaldybės švietimo įstaigos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėje, kurios darbo trukmė daugiau nei 4 val., mažinamas 50 procentų, jeigu:

14.1.    šeima augina 3 ir daugiau vaikų iki 18 metų (tėvai (globėjai) pateikia šeimos sudėtį patvirtinantį dokumentą);

14.2.    šeima augina 3 ir daugiau vaikų iki 24 metų (tėvai (globėjai) pateikia šeimos sudėtį patvirtinantį dokumentą):

14.2.1. ir 19–24 metų vaikas(-ai) mokosi pagal bendrojo ugdymo programą (tėvai (globėjai) pateikia ugdymo įstaigos pažymą);

14.2.2. ir 19–24 metų vaikui(-ams) yra išduotas(-ti) neįgaliojo(-iųjų) pažymėjimas(-ai) (tėvai (globėjai) pateikia vaiko neįgaliojo pažymėjimą).

14.3.  šeimai einamuoju laikotarpiu skirta socialinė pašalpa (tėvai (globėjai) pateikia Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus pažymą);

14.4.  mokymo įstaigoje pagal dieninį tvarkaraštį mokosi abu vaiko tėvai (globėjai) arba vienas tėvas (globėjas), jei vaiką augina vienas iš tėvų (globėjų) (tėvai (globėjai) pateikia mokymo įstaigos pažymą ir, jei vaiką augina vienas iš tėvų (globėjų) (tėvai (globėjai) yra išsituokę, vienas iš tėvų (globėjų) miręs, nenurodytas vaiko gimimo liudijime, teismo pripažintas dingusiu be žinios ar nežinia kur esančiu, teismo pripažintas neveiksniu arba atlieka laisvės atėmimo bausmę, vienam iš tėvų neterminuotai apribota tėvų valdžia ar kt.), pateikia tai patvirtinančius dokumentus).

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

15. Tėvai (globėjai) atlyginimą už vaiko išlaikymą Savivaldybės švietimo įstaigos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėje moka už praėjusį mėnesį ir privalo jį sumokėti iki einamojo mėnesio 20 d., išskyrus liepos ir rugpjūčio mėnesius, kai atlyginimą už vaiko išlaikymą Savivaldybės švietimo įstaigos ikimokyklinio ugdymo grupėje, kurios darbo trukmė daugiau nei 4 val., privaloma sumokėti iš anksto: už liepos mėnesį – iki birželio 23 d.; už rugpjūčio mėnesį – iki liepos 23 d.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-436, 2021-02-25, paskelbta TAR 2021-03-01, i. k. 2021-04077

 

16.  Jeigu tėvai (globėjai) atlyginimo už vaiko išlaikymą Savivaldybės švietimo įstaigos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėje, kurios darbo trukmė 4 val., nesumoka už praėjusį mėnesį laiku, švietimo įstaigos direktorius turi teisę, prieš tai raštu įspėjęs tėvus (globėjus), nutraukti vaiko maitinimo organizavimą.

17. Jeigu tėvai (globėjai) atlyginimo už vaiko išlaikymą liepos ir rugpjūčio mėnesiais Savivaldybės švietimo įstaigos ikimokyklinio ugdymo grupėje, kurios darbo trukmė daugiau nei 4 val., nesumoka laiku, tėvų (globėjų) prašymas vaiką priimti į grupę netenkinamas, išskyrus atvejus, kai tėvai (globėjai) švietimo įstaigos direktoriui iš anksto (dėl liepos mėnesio – iki birželio 15 d., dėl rugpjūčio mėnesio – iki liepos 15 d.) pateikia argumentuotą prašymą dėl atlyginimo už vaiko išlaikymą mokėjimo atidėjimo esant sunkiai šeimos finansinei padėčiai ir švietimo įstaigos direktorius, įvertinęs prašyme pateiktus argumentus, suteikia leidimą atidėti atlyginimo už vaiko išlaikymą mokėjimą iki nurodytos datos. Švietimo įstaigos direktorius atlyginimo už vaiko išlaikymą mokėjimą gali atidėti ne ilgesniam kaip 1 mėnesio laikotarpiui.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-436, 2021-02-25, paskelbta TAR 2021-03-01, i. k. 2021-04077

 

18Dokumentai (prašymai, pažymos ir kt.), kurių pagrindu taikomos atlyginimo už vaiko išlaikymą Savivaldybės švietimo įstaigos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėje, kurios darbo trukmė daugiau nei 4 val., mokėjimo lengvatos, teikiami švietimo įstaigos direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui priimant vaiką į įstaigą arba įgijus teisę į lengvatą. Pakartotinai dokumentai teikiami kiekvienais metais iki rugsėjo mėnesio paskutinės darbo dienos.

19Atlyginimo už vaiko išlaikymą Savivaldybės švietimo įstaigos grupėje, kurios darbo trukmė daugiau nei 4 val., mokėjimo lengvatų taikymas įforminamas švietimo įstaigos direktoriaus įsakymu.

20Atlyginimo už vaiko išlaikymą Savivaldybės švietimo įstaigos grupėje, kurios darbo trukmė daugiau nei 4 val., mokėjimo lengvatos taikomos tėvams (globėjams) iki einamojo mėnesio paskutinės darbo dienos pateikusiems prašymą bei dokumentus, patvirtinančius teisę į lengvatą už einamąjį mėnesį, išskyrus atvejus, kai tėvai (globėjai) švietimo įstaigos direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui raštu motyvuotai paaiškina, dėl kokių dokumentus, patvirtinančius teisę į lengvatą, išduodančių įstaigų veiklos trikdžių negalėjo laiku gauti reikiamų dokumentų. Tokiu atveju švietimo įstaigos direktorius ar jo įgaliotas asmuo patikrina tėvų (globėjų) nurodytas aplinkybes, ir, joms pasitvirtinus, dokumentus, patvirtinančius teisę į lengvatą, priima ne vėliau kaip iki kito mėnesio 5 d. Kitais atvejais už praėjusį laikotarpį atlyginimas už vaiko išlaikymą neperskaičiuojamas.

21.  Netekę teisės į atlyginimo už vaiko išlaikymą Savivaldybės švietimo įstaigos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėje, kurios darbo trukmė daugiau nei 4 val., mokėjimo lengvatą, tėvai (globėjai) iškart privalo apie tai raštu pranešti švietimo įstaigos direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui.

22.  Tėvai (globėjai) gali gauti tik vieną atlyginimo už vaiko išlaikymą Savivaldybės švietimo įstaigos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėje, kurios darbo trukmė daugiau nei 4 val., mokėjimo lengvatą.

23Atlyginimo už vaiko išlaikymą Savivaldybės švietimo įstaigos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėje mokėjimo skolos iš tėvų (globėjų) išieškomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

24.  Už atlyginimo už vaiko išlaikymą Savivaldybės švietimo įstaigos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėje surinkimą atsako švietimo įstaigos direktorius ar jo įgaliotas asmuo.

25Atlyginimą už vaiko išlaikymą Savivaldybės švietimo įstaigos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėje apskaičiuoja Savivaldybės švietimo įstaigos buhalterinę apskaitą vykdantis asmuo.

26Aprašo įgyvendinimo priežiūrą vykdo Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius.

_________________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Radviliškio rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-416, 2021-01-21, paskelbta TAR 2021-01-25, i. k. 2021-01251

Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T-77 „Dėl Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Radviliškio rajono savivaldybės švietimo įstaigose mokėjimo nustatymo tvarkos aprašo pakeitimo“ pakeitimo

 

2.

Radviliškio rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-436, 2021-02-25, paskelbta TAR 2021-03-01, i. k. 2021-04077

Dėl Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Radviliškio rajono savivaldybės švietimo įstaigose mokėjimo nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. T-77, pakeitimo