Suvestinė redakcija nuo 2019-01-01

 

Nutarimas paskelbtas: TAR 2018-09-28, i. k. 2018-15276

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL Lietuvos Respublikos VyriausybėS 2016 M. rugsėjo 21 d. nutarimO NR. 937 „DĖL VYSTOMOJO BENDRADARBIAVIMO TARPINSTITUCINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. rugsėjo 19 d. Nr. 961

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Vystomojo bendradarbiavimo tarpinstitucinį veiklos planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. rugsėjo 21 d. nutarimu Nr. 937 „Dėl Vystomojo bendradarbiavimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“, ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

2. Šis nutarimas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

Krašto apsaugos ministras,

pavaduojantis užsienio reikalų ministrą                                          Raimundas Karoblis

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2016 m. rugsėjo 21 d. nutarimu Nr. 937

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2018 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. 961
redakcija)

 

VYSTOMOJO BENDRADARBIAVIMO TARPINSTITUCINIS VEIKLOS PLANAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vystomojo bendradarbiavimo tarpinstitucinio veiklos plano (toliau – Planas) paskirtis – nustatyti Lietuvos Respublikos (toliau – Lietuva) vystomojo bendradarbiavimo politikos 2019–2021 metų kryptis ir jų įgyvendinimo priemones, užtikrinti nepertraukiamą ir veiksmingą Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo veiklą ir ją koordinuoti, didinti Lietuvos – atsakingos ir patikimos valstybės donorės – vaidmenį regione, Europos Sąjungoje (toliau – ES), Jungtinėse Tautose (toliau – JT) ir kitose tarptautinėse organizacijose, tarptautinėje bendruomenėje ir valstybėse partnerėse.

2. Planas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos įstatymu (toliau – Įstatymas), Lietuvos užsienio politikos prioritetais ir atsižvelgiant į JT ir ES strateginius šios srities dokumentus ir Lietuvos tarptautinius įsipareigojimus.

3. Plane nurodyta Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo veikla skirta prisidėti prie JT darnaus vystymosi darbotvarkės iki 2030 metų, priimtos JT Generalinės Asamblėjos (toliau – JT GA) 2015 m. rugsėjo 25 d. rezoliucija A/RES/70/1, tikslų (toliau – darnaus vystymosi tikslai) įgyvendinimo valstybėse partnerėse.

4. Lietuva, laipsniškai didindama paramą vystymuisi, sieks, kad ilgalaikėje perspektyvoje Lietuvos oficiali parama vystymuisi atitiktų Lietuvos tarptautinius įsipareigojimus (iki 2030 metų – 0,33 procento bendrųjų nacionalinių pajamų).

5. Atsižvelgiant į Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo finansinius išteklius ir sukauptą vystomojo bendradarbiavimo patirtį, bus siekiama prisidėti prie visų darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo valstybėse partnerėse, prioritetą teikiant šioms sektorinėms vystomojo bendradarbiavimo kryptims (darnaus vystymosi tikslų formuluotės pagal JT GA 2015 m. rugsėjo 25 d. rezoliuciją A/RES/70/1):

5.1. panaikinti visų formų skurdą visose šalyse (1 tikslas);

5.2. užtikrinti visa apimantį ir lygiavertį kokybišką švietimą ir skatinti visą gyvenimą trunkantį mokymąsi (4 tikslas);

5.3. pasiekti lyčių lygybę ir moterų ir mergaičių įgalėjimą (5 tikslas);

5.4. imtis skubių kovos su klimato kaita ir jos poveikiu veiksmų (13 tikslas);

5.5. skatinti taikias ir įtraukias visuomenes darniam vystymuisi, suteikti visiems galimybes reikalauti teisingumo ir kurti veiksmingas, atsakingas ir įtraukias institucijas visais lygiais (16 tikslas);

5.6. stiprinti įgyvendinimo priemones ir atgaivinti pasaulinę darnaus vystymosi partnerystę (17 tikslas).

6. Įgyvendindama darnaus vystymosi tikslus, Lietuva sieks panaudoti Lietuvos valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, nevyriausybinių ir verslą vienijančių organizacijų sukauptą gerąją patirtį – ją perduoti besivystančioms valstybėms, siekiančioms tapti demokratinėmis, sukurti rinkos ekonomiką ir integruotis į tarptautines struktūras. Dalijimasis reformų patirtimi ir toliau bus svarbiausias Lietuvos dvišalio vystomojo bendradarbiavimo su valstybėmis partnerėmis prioritetas. Lietuva taip pat didins Lietuvos paramos matomumą valstybėse partnerėse.

7. Prioritetinės Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo geografinės kryptys – Rytų Europos regionas, migracijos kilmės ir tranzito šalys. Dėmesį Rytų Europos regionui lemia istorinės, ekonominės, kultūrinės sąsajos su šio regiono valstybėmis. Lietuva gerai susipažinusi su ES Rytų partnerystės valstybių politine sistema, ekonomikos, socialiniais ir kultūriniais ypatumais, specifinėmis problemomis. Parama migracijos kilmės ir tranzito šalims teikiama siekiant prisidėti prie visai tarptautinei bendruomenei aktualių problemų sprendimo ir stiprinant Lietuvos, kaip patikimos ir solidarios ES valstybės narės, įvaizdį.

8. Vadovaudamasi ES Rytų partnerystės politikos tikslais Rygos ir Briuselio viršūnių susitikimų deklaracijomis ir atsižvelgdama į santykių su ES Rytų partnerystės šalimis patirtį ir jau įgytą donorystės jose įdirbį, taip pat šių valstybių poreikius ir savo lyginamuosius pranašumus prieš kitas valstybes donores, Lietuva pirmiausia teiks dvišalę paramą Ukrainai, Gruzijai ir Moldovai – ES Rytų partnerystės valstybėms, pasirašiusioms su ES asociacijos susitarimus. Lietuva paramą teiks šiems susitarimams ir su jais susijusioms reformoms įgyvendinti ir visapusiškai su šiomis valstybėmis bendradarbiaus, joms siekiant glaudesnės integracijos su ES.

9. Atsižvelgdama į besivystančių valstybių poreikius, Lietuvos užsienio politikos tikslus ir įvertinusi savo galimybes, Lietuva teiks paramą ir kitoms valstybėms, įtrauktoms į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos paramos gavėjų sąrašą.

10. Lietuva ir toliau teiks humanitarinę pagalbą, vadovaudamasi Įstatyme nustatytais humanitarinės pagalbos teikimo principais ir atsiliepdama į gautus humanitarinės pagalbos prašymus ir paskelbtus tarptautinius kreipimusis. Pirmiausia bus teikiama humanitarinė pagalba, skirta žmonių gyvybėms gelbėti, jų kančioms palengvinti, orumui išsaugoti per stichines ir žmogaus veiklos sukeltas nelaimes ar jų padariniams šalinti, taip pat tose situacijose, kurios gali sukelti didelio masto krizes, tiesiogiai paveikti Lietuvą ar kaimyninį regioną.

11. Plėtodama vystomojo bendradarbiavimo veiklą, Lietuva bendradarbiaus su ES institucijomis, JT ir kitomis tarptautinėmis organizacijomis, koordinuojant globalias pastangas remti besivystančias valstybes. Lietuva prisidės prie tarptautinės bendruomenės pastangų, teikdama paramą daugiašaliu pagrindu per ES finansinius instrumentus ir programas, JT, Pasaulio banko grupės ir kitas vystomojo bendradarbiavimo veiklą vykdančias ar koordinuojančias tarptautines organizacijas, tarptautines finansų institucijas ir fondus.

12. Toliau bus remiama veikla, skirta informuoti visuomenę, ypač jaunimą, apie vystomojo bendradarbiavimo svarbą, tikslus ir privalumus, skatinti savanorystę, supažindinti su Lietuvos vykdomais projektais ir jų rezultatais, Lietuvos indėliu į tarptautinių organizacijų ir vystymo fondų veiklą. Visuomenė bus informuojama apie ES ir kitų tarptautinių organizacijų ir fondų vykdomą vystomojo bendradarbiavimo politiką ir galimybes Lietuvos subjektams dalyvauti įgyvendinant jų projektus.

13. Valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, nevyriausybinės ir verslą vienijančios organizacijos sieks labiau įsitraukti į dvišalius, europinius ir tarptautinius vystomojo bendradarbiavimo projektus, kurių tikslas – dalytis gerąja patirtimi su partneriais kitose valstybėse.

14. Lietuvos valstybės institucijos ir įstaigos toliau bus skatinamos įsitraukti į ES Dvynių programos projektų, stiprinančių valstybių partnerių administracinius ir institucinius gebėjimus, įgyvendinimą. Šią veiklą koordinuos Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija.

15. Ministerijoms, ministerijoms pavaldžioms ir ministrų valdymo sritims priskirtoms įstaigoms, kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms ar organizacijoms, kurios nėra Plano dalyvaujančios institucijos, rekomenduojama toliau vykdyti vystomojo bendradarbiavimo veiklas, prioritetą teikiant Plane nustatytoms vystomojo bendradarbiavimo kryptims, įgyvendinant atitinkamas savo strateginių, metinių ar kitų planavimo dokumentų priemones.

16. Plano priemones įgyvendinančios institucijos užtikrins, kad viešinant informaciją apie įgyvendinamas Plano priemones bus naudojamas logotipas „Lietuvos vystomasis bendradarbiavimas“. Logotipą tvirtina Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras.

17. Plano įgyvendinimą koordinuoja Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija.

 

 

II SKYRIUS

PLANO 2019–2021 METŲ TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PIEMONĖS, ASIGNAVIMAI IR ĮGYVENDINANČIOS INSTITUCIJOS

 

(tūkst. eurų)

Eil. Nr.

Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas

2019 metų asignavimai

2020 metų asignavimai

2021 metų asignavimai

Dalyvaujanti institucija

iš viso

iš jų

iš viso

iš jų

iš viso

iš jų

 

 

išlaidoms

turtui įsigyti

išlaidoms

turtui įsigyti

išlaidoms

turtui įsigyti

 

iš viso

iš jų darbo užmo-kesčiui

iš viso

iš jų darbo užmo-kesčiui

iš viso

iš jų darbo užmo-kesčiui

 

1.

Tikslas – stiprinti Lietuvos dalyvavimą Darnaus vystymosi darbotvarkės iki 2030 metų įgyvendinimo veikloje valstybėse partnerėse

1.1.

Uždavinys –

teikti dvišalę vystomojo bendradarbiavimo paramą

3034

3034

9,7

 

2019

2019

8

 

2019

2019

 

8

 

 

 

1.1.1.

Priemonė – teikti paramą užsieniečių studijoms Lietuvoje (4 darnaus vystymosi tikslas)

320

320

 

 

325

325

 

 

325

325

 

 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija

 

1.1.2.

Priemonė – finansuoti vystomojo bendradarbiavimo projektus ir vykdyti jų monitoringą, informuoti Lietuvos ir valstybių partnerių visuomenę apie vystomojo bendradarbiavimo aktualijas, organizuoti renginius, rengti vizitus, dalyvauti ES, JT, tarptautinių donorų veikloje (4, 5, 16 ir 17 darnaus vystymosi tikslai)

2 362

2 362

 

 

1 362

1 362

 

 

1 362

1 362

 

 

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija

 

1.1.3.

Priemonė – perduoti Lietuvos patirtį ES Rytų partnerystės

ir kitoms besivystančioms valstybėms:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. aplinkos apsaugos srityje (6, 11, 13, 14 ir 15 darnaus vystymosi tikslai)

6

6

 

 

6

6

 

 

6

6

 

 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

 

2. socialinės apsaugos srityje (10 darnaus vystymosi tikslas)

50

50

 

 

 

50

50

 

 

50

50

 

 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

 

3. teisinės pagalbos srityje (16 darnaus vystymosi tikslas)

20

20

1,7

 

 

 

 

 

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba

 

4. vidaus reikalų srityje (16, 17 darnaus vystymosi tikslai)

6

6

 

 

6

6

 

 

6

6

 

 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

 

5. finansų priežiūros ir kovos su korupcija srityse (16 darnaus vystymosi tikslas)

4

4

 

 

4

4

 

 

4

4

 

 

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

 

6. migracijos tarnybų veiklos srityje (16 darnaus vystymosi tikslas)

2

2

 

 

2

2

 

 

2

2

 

 

Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

 

7. sienos apsaugos srityje (16 darnaus vystymosi tikslas)

1

1

 

 

1

1

 

 

1

1

 

 

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

 

8. žemės ūkio ir kaimo plėtros srityse (2 darnaus vystymosi tikslas)

18

18

 

 

18

18

 

 

18

18

 

 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

 

9. kovos su korupcija srityje (16 darnaus vystymosi tikslas)

10

10

8

 

10

10

8

 

10

10

8

 

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba

 

10. kovos su organizuotu nusikalstamumu, teisėsaugos ir teisėsaugos institucijų administravimo srityje (16 darnaus vystymosi tikslas)

4

4

 

 

4

4

 

 

4

4

 

 

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

 

11. maisto ir veterinarijos srityse (16 ir 17 darnaus vystymosi tikslai)

2

2

 

 

2

2

 

 

2

2

 

 

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

 

 

12. tautinių mažumų politikos įgyvendinimo srityje (10 darnaus vystymosi tikslas)

5

5

 

 

5

5

 

 

5

5

 

 

Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

 

 

13. energetikos veiklos srityje (16 darnaus vystymosi tikslas)

144

144

 

 

144

144

 

 

144

144

 

 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija

 

 

14. jaunimo reikalų srityje (10 darnaus vystymosi tikslas)

80

80

 

 

80

80

 

 

80

80

 

 

Jaunimo reikalų departamentas prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

 

1.2.

Uždavinys – prisidėti prie daugiašalių vystomojo bendradarbiavimo pastangų

12 753

12 753

 

 

12 707

12 707

 

 

13 215

13 215

 

 

 

 

1.2.1.

Priemonė – dalyvauti tarptautinių organizacijų ir fondų finansiniuose instrumentuose, įgyvendinančiuose vystomojo bendradarbiavimo veiklą valstybėse partnerėse:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. aplinkos apsaugos srityje

(prisidedant prie 6, 11, 13, 14 ir 15 darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo)

195

195

 

 

195

195

 

 

195

195

 

 

Aplinkos ministerija

 

2. globalios partnerystės srityje

(prisidedant prie 17 darnaus vystymosi tikslo įgyvendinimo ir vykdant įsipareigojimus ES vystomojo bendradarbiavimo veiklai per EPF)

11 090

11 090

 

 

11 044

11 044

 

 

11 552

11 552

 

 

Lietuvos Respublikos finansų ministerija

 

3. globalios partnerystės srityje

(prisidedant prie 17 darnaus vystymosi tikslo įgyvendinimo)

24

24

 

 

24

24

 

 

24

24

 

 

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

 

4. telekomunikacijų ir pašto srityse

(prisidedant prie 9 darnaus vystymosi tikslo įgyvendinimo)

110

110

 

 

110

110

 

 

110

110

 

 

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija

 

5. globalios partnerystės srityje

(prisidedant prie 1 ir 17 darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo)

361

361

 

 

361

361

 

 

361

361

 

 

Užsienio reikalų ministerija

 

6. globalios partnerystės srityje

(prisidedant prie 17 darnaus vystymosi tikslo įgyvendinimo)

37

37

 

 

37

37

 

 

37

37

 

 

Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

 

7. žemės ūkio srityje

(prisidedant prie 2 darnaus vystymosi tikslo įgyvendinimo)

300

300

 

 

300

300

 

 

300

300

 

 

Žemės ūkio ministerija

 

8. žemės ūkio srityje

(prisidedant prie 2 darnaus vystymosi tikslo įgyvendinimo)

34

34

 

 

34

34

 

 

34

34

 

 

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

 

9. maisto ir veterinarijos srityse

(prisidedant prie 2 ir 15 darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo)

86

86

 

 

86

86

 

 

86

86

 

 

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

 

 

10. turizmo srityje (prisidedant prie 8 darnaus vystymosi tikslo įgyvendinimo)

65

65

 

 

65

65

 

 

65

65

 

 

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

 

1.2.2.

Priemonė – teikti humanitarinę pagalbą

300

300

 

 

300

300

 

 

300

300

 

 

Užsienio reikalų ministerija

 

1.2.3.

Priemonė – sudaryti sąlygas veikti Europos migracijos tinklo Nacionaliniam informacijos centrui (17 darnaus vystymosi tikslas)

46

46

 

 

46

46

 

 

46

46

 

 

Vidaus reikalų ministerija

 

1.2.4.

Neteko galios
2019-01-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Iš viso Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas, iš jo:

15 682

15 682

9,7

 

14 621

14 621

8

 

15 129

15 129

8

 

 

 

2.1.

bendrojo finansavimo lėšos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.

ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.

tikslinės paskirties lėšos ir pajamų įmokos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Kiti šaltiniai (ES finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Iš viso planui finansuoti (2+3)

15 682

15 682

9,7

 

14 621

14 621

8

 

15 129

15 129

8

 

 

 

 

Skyriaus pakeitimai:

Nr. 1319, 2018-12-12, paskelbta TAR 2018-12-20, i. k. 2018-20937

 

III SKYRIUS

PLANO 2019-2021 METŲ TIKSLAI, UŽDAVINIAI, VERTINIMO KRITERIJAI IR JŲ REIKŠMĖS

 

Eil. Nr.

Tikslų ir uždavinių vertinimo kriterijų pavadinimai ir matavimo vienetai

Vertinimo kriterijų reikšmės

Dalyvaujanti institucija

2019 metų

2020 metų

2021 metų

 

1 tikslas – stiprinti Lietuvos dalyvavimą Darnaus vystymosi darbotvarkės iki 2030 metų įgyvendinimo veikloje valstybėse partnerėse

R-1-1

Rezultato vertinimo kriterijus: Bendrųjų nacionalinių pajamų dalis, skiriama Lietuvos oficialiai paramai vystymuisi (procentais)

ne mažiau kaip 0,14

ne mažiau kaip 0,15

ne mažiau kaip 0,16

Užsienio reikalų ministerija ir kitos ministerijos, kitos valstybės institucijos ir įstaigos

 

1 tikslo 1 uždavinys – teikti dvišalę vystomojo bendradarbiavimo paramą

P-1-1-1

Produkto vertinimo kriterijus – gavusių paramą užsieniečių studijoms Lietuvoje skaičius (vienetais)

100

100

100

Švietimo ir mokslo ministerija

P-1-1-2

Produkto vertinimo kriterijus – įgyvendintų vystomojo bendradarbiavimo projektų dalis, palyginti su pasirašytų vystomojo bendradarbiavimo projektų įgyvendinimo sutarčių skaičiumi (procentais)

90

90

90

Užsienio reikalų ministerija

P-1-1-3

Produkto vertinimo kriterijus – patirties mainų su ES Rytų partnerystės ir kitomis besivystančiomis valstybėmis skaičius (vienetais)

55

60

65

Užsienio reikalų ministerija ir kitos ministerijos, kitos valstybės institucijos ir įstaigos

 

1 tikslo 2 uždavinys – prisidėti prie daugiašalių vystomojo bendradarbiavimo pastangų

P-1-2-1

Produkto vertinimo kriterijus – per Užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programą skiriamos oficialios paramos vystymuisi dalis, skirta dalyvauti tarptautinių organizacijų ir vystymo fondų finansiniuose instrumentuose (procentais)

ne mažiau kaip 20

ne mažiau kaip 27

ne mažiau kaip 29

Užsienio reikalų ministerija

 

––––––––––––––––––––

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1319, 2018-12-12, paskelbta TAR 2018-12-20, i. k. 2018-20937

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. 961 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. rugsėjo 21 d. nutarimo Nr. 937 „Dėl Vystomojo bendradarbiavimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo