Suvestinė redakcija nuo 2020-01-10

 

Nutarimas paskelbtas: TAR 2017-04-10, i. k. 2017-06089

 

Nauja redakcija nuo 2020-01-10:

Nr. 7, 2020-01-08, paskelbta TAR 2020-01-09, i. k. 2020-00295

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

nutarimas

DĖL VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ VEIKLOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2017 m. balandžio 5 d. Nr. 254

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo 14 straipsnio 2, 3, 4 ir 9 dalimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                            Linas Kukuraitis

 

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2017 m. balandžio 5 d. nutarimu Nr. 254

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2020 m. sausio 8 d.. nutarimo Nr. 7

redakcija)

 

 

VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ

VEIKLOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, savivaldybių biudžetų ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto bei kitų valstybės įsteigtų pinigų fondų lėšų (toliau – biudžetinės įstaigos), darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), ir biudžetinių įstaigų vadovų kasmetinio veiklos vertinimo tvarką.

2Aprašas netaikomas kultūros ir meno darbuotojams, socialinių paslaugų srities darbuotojams, sveikatos priežiūros specialistams, mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams, švietimo įstaigų vadovams, jų pavaduotojams ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjams ir darbuotojams, kurių pareigybės priskiriamos D lygiui.

 

II SKYRIUS

KASMETINIS DARBUOTOJŲ IR BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ VEIKLOS VERTINIMAS

 

3Tiesioginis darbuotojo vadovas (toliau – vadovas), atsižvelgdamas į biudžetinės įstaigos metinio veiklos plano priemones, darbuotojams, išskyrus biudžetinių įstaigų vadovus, nustato metines veiklos užduotis, susijusias su darbuotojų funkcijomis, siektinus rezultatus, jų vertinimo rodiklius ir riziką, kuriai esant šios užduotys gali būti neįvykdytos. Biudžetinių įstaigų vadovams metines užduotis, siektinus rezultatus, jų vertinimo rodiklius ir riziką, kuriai esant metinės užduotys gali būti neįvykdytos, nustato savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo (toliau – institucijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo).

4Darbuotojams nustatytos metinės veiklos užduotys ir biudžetinių įstaigų vadovams nustatytos metinės užduotys turi būti aiškios, įvykdomos, turėti nustatytą įvykdymo terminą. Siektinų rezultatų vertinimo rodikliai turi būti aiškūs, leidžiantys įvertinti, ar pasiektas konkretus rezultatas.

5Riziką, kuriai esant darbuotojų, išskyrus biudžetinių įstaigų vadovus, metinės veiklos užduotys gali būti neįvykdytos, vadovas nustato, įvertinęs nuo darbuotojo nepriklausančias aplinkybes. Riziką, kuriai esant biudžetinių įstaigų vadovų metinės užduotys gali būti neįvykdytos, institucijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo nustato, įvertinęs nuo biudžetinės įstaigos vadovo nepriklausančias aplinkybes.

6Darbuotojo / biudžetinės įstaigos vadovo veiklos vertinimo procedūrą sudaro:

6.1.           darbuotojo / biudžetinės įstaigos vadovo veiklos nagrinėjimas;

6.2.           darbuotojo / biudžetinės įstaigos vadovo veiklos įvertinimas;

6.3.           veiklos vertinimo išvados surašymas.

7Darbuotojo / biudžetinės įstaigos vadovo veiklos nagrinėjimas – veiklos vertinimo išvados I ir II skyrių užpildymas ir pokalbis su darbuotoju / biudžetinės įstaigos vadovu.

8Vadovas / institucijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo pateikia darbuotojui / biudžetinės įstaigos vadovui veiklos vertinimo išvados formą (Aprašo priedas). Darbuotojas / biudžetinės įstaigos vadovas užpildo veiklos vertinimo išvados formos 1 punktą ir grąžina vadovui / institucijos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jos gavimo.

9Darbuotojas ir vadovas / biudžetinės įstaigos vadovas ir institucijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo susitaria dėl pokalbio datos. Vadovas / institucijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo iki pokalbio susipažįsta su darbuotojo / biudžetinės įstaigos vadovo užpildytos veiklos vertinimo išvados formos 1 punktu. Į veiklos vertinimo pokalbį darbuotojas turi teisę kviesti biudžetinės įstaigos darbuotojų atstovą, kuris Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatytais atvejais ir tvarka įgyvendina darbuotojų atstovavimą (informavimą, konsultavimą ir dalyvavimą darbdaviui priimant sprendimus) biudžetinėje įstaigoje (toliau – darbuotojų atstovavimą įgyvendinantis asmuo) ir kuris veiklos vertinimo pokalbyje gali dalyvauti stebėtojo teisėmis. Vadovas / institucijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo su darbuotoju / su biudžetinės įstaigos vadovu pokalbio metu:

9.1.   aptaria darbuotojo / biudžetinės įstaigos vadovo gebėjimus vykdyti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, jo pasiektus rezultatus, atliekant pavestas metines veiklos užduotis / metines užduotis, jo veiklą per praėjusius kalendorinius metus ir prireikus patikslina veiklos vertinimo išvados formos 1 punktą, užpildo jos 4, 5 punktus;

9.2.   suformuluoja einamųjų metų veiklos užduotis / einamųjų metų užduotis, numato siektinus rezultatus, jų vertinimo rodiklius, riziką, kuriai esant darbuotojo metinės veiklos užduotys / biudžetinės įstaigos vadovo metinės užduotys gali būti neįvykdytos, ir užpildo veiklos vertinimo išvados formos 2 ir 3 punktus;

9.3.   aptaria darbuotojo / biudžetinės įstaigos vadovo kvalifikacijos tobulinimą ir užpildo veiklos vertinimo išvados formos 6 punktą.

10.            Po pokalbio vadovas / institucijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo užpildo darbuotojo / biudžetinės įstaigos vadovo veiklos vertinimo išvados formos 7 ir 8 punktus – pažymi darbuotojo / biudžetinės įstaigos vadovo bendrą veiklos vertinimą ir įrašo siūlymus, nurodytus Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo (toliau – Įstatymas) 14 straipsnio 9 ar 10 dalyje.

11.            Jeigu Įstatymo 14 straipsnio 5 dalyje numatytu atveju darbuotojui nebuvo nustatytos metinės veiklos užduotys, siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai praėjusiems kalendoriniams metams, darbuotojas nevertinamas, o per pokalbį atliekami Aprašo 9.2 papunktyje nurodyti veiksmai.

12.            Jeigu Įstatymo 14 straipsnio 3 dalyje numatytu atveju biudžetinės įstaigos vadovui nebuvo nustatytos metinės užduotys, siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai praėjusiems kalendoriniams metams, biudžetinės įstaigos vadovas nevertinamas, o per pokalbį atliekami Aprašo 9.2 papunktyje nurodyti veiksmai.

13.            Jei Įstatymo 14 straipsnio 10 dalies 4 punkte arba 9 dalies 4 punkte nustatytu atveju sudaromas rezultatų gerinimo planas, jame nurodomi darbuotojo / biudžetinės įstaigos vadovo veiklos trūkumai, nustatomi siektini veiklos rezultatai, siūlomos priemonės šiems rezultatams pasiekti, nurodomas rezultatų gerinimo plano įvykdymo terminas. Vadovas / institucijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo šį planą pateikia darbuotojui / biudžetinės įstaigos vadovui pasirašytinai susipažinti ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo sprendimo darbuotojui / biudžetinės įstaigos vadovui nustatyti mažesnį pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą priėmimo dienos.

14.            Vadovas / institucijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo darbuotoją / biudžetinės įstaigos vadovą su veiklos vertinimo išvada supažindina pasirašytinai. Darbuotojui / biudžetinės įstaigos vadovui nesutikus su bent vienu veiklos vertinimo išvados punktu, tai pažymima pasirašant veiklos vertinimo išvadą. Darbuotojui / biudžetinės įstaigos vadovui atsisakius veiklos vertinimo išvadoje pasirašyti, kad su šia išvada susipažino, surašomas aktas ir jį pasirašo vadovas / institucijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo.

15.            Vadovas / institucijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo per 3 darbo dienas nuo darbuotojo veiklos vertinimo išvados pasirašymo dienos arba akto surašymo dienos pateikia šią išvadą ir aktą, jeigu jis buvo surašytas, darbuotojų atstovavimą įgyvendinančiam asmeniui.

16.            Darbuotojų atstovavimą įgyvendinantis asmuo sutinka arba nesutinka su veiklos vertinimo išvada, ją pasirašo ir grąžina vadovui / institucijos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jos gavimo.

Darbuotojų atstovavimą įgyvendinančiam asmeniui nesutikus su veiklos vertinimo išvada, surašyta po pokalbio, kuriame jis nedalyvavo, jei darbuotojas sutinka, darbuotojo veiklos vertinimo procedūra vykdoma pakartotinai Aprašo nustatyta tvarka, pokalbyje su darbuotoju dalyvaujant darbuotojų atstovavimą įgyvendinančiam asmeniui.

Darbuotojų atstovavimą įgyvendinančiam asmeniui nesutikus su veiklos vertinimo išvada, surašyta po pokalbio, kuriame jis dalyvavo, ši išvada teikiama Aprašo 17 punkte nustatyta tvarka.

17.            Darbuotojų atstovavimą įgyvendinančiam asmeniui sutikus su veiklos vertinimo išvada arba darbuotojui nesutikus, kad jo vertinimo procedūra būtų vykdoma pakartotinai, vadovas per 3 darbo dienas nuo veiklos vertinimo išvados gavimo dienos pateikia šią išvadą ir aktą, jeigu jis buvo surašytas, biudžetinės įstaigos vadovui ir jis priima Įstatymo 14 straipsnio 11 dalyje nurodytą sprendimą.

18.            Jeigu, pakartotinai atlikus vertinimo procedūrą Aprašo nustatyta tvarka, darbuotojų atstovavimą įgyvendinantis asmuo nesutinka su vadovo pateikta veiklos vertinimo išvada, ši išvada teikiama Aprašo 17 punkte nustatyta tvarka.

19.            Biudžetinės įstaigos vadovui / darbuotojų atstovavimą įgyvendinančiam asmeniui sutikus arba nesutikus su institucijos vadovo ar jo įgalioto asmens pateikta biudžetinės įstaigos vadovo veiklos vertinimo išvada, institucijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo priima Įstatymo 14 straipsnio 9 dalyje nurodytą sprendimą.

 

––––––––––––––––––––

Priedo pakeitimai:

Nr. 7, 2020-01-08, paskelbta TAR 2020-01-09, i. k. 2020-00295

 

 

Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų

veiklos vertinimo tvarkos aprašo
priedas

 

(Veiklos vertinimo išvados forma)

 

_________________________________________________________________

(valstybės ar savivaldybės įstaigos pavadinimas)

 

_________________________________________________________________

(darbuotojo / biudžetinės įstaigos vadovo pareigos, vardas ir pavardė)

 

VEIKLOS VERTINIMO IŠVADA

 

_____________ Nr. ________

(data)                                    

_________________

(sudarymo vieta)

 

I SKYRIUS

PASIEKTI IR PLANUOJAMI REZULTATAI

 

1. Pagrindiniai praėjusių kalendorinių metų veiklos rezultatai

(pildo darbuotojas / biudžetinės įstaigos vadovas)

 

Metinės veiklos užduotys / metinės užduotys

Siektini rezultatai

Nustatyti rezultatų vertinimo rodikliai (kiekybiniai, kokybiniai, laiko ir kiti rodikliai, kuriais vadovaudamasis tiesioginis darbuotojo vadovas (toliau – vadovas) / savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo (toliau – institucijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo) vertins, ar nustatytos užduotys įvykdytos)

Pasiekti rezultatai

1.1.

 

 

 

1.2.

 

 

 

1.3.

 

 

 

1.4.

 

 

 

1.5.

 

 

 

1.6.

 

 

 

 

2. Einamųjų metų užduotys

(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 6 užduotys)

 

Einamųjų metų veiklos užduotys / einamųjų metų užduotys

Siektini rezultatai

Nustatyti rezultatų vertinimo rodikliai (kiekybiniai, kokybiniai, laiko ir kiti rodikliai, kuriais vadovaudamasis vadovas / institucijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo vertins, ar nustatytos užduotys įvykdytos)

2.1.

 

 

2.2.

 

 

2.3.

 

 

2.4.

 

 

2.5.

 

 

2.6.

 

 

 

3Rizika, kuriai esant nustatytos einamųjų metų veiklos užduotys / einamųjų metų užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali turėti neigiamą įtaką šių užduočių įvykdymui)

(pildoma suderinus su darbuotoju / biudžetinės įstaigos vadovu)

 

3.1.

3.2.

3.3.

 

II SKYRIUS

PASIEKTŲ REZULTATŲ, GEBĖJIMŲ VYKDYTI FUNKCIJAS VERTINIMAS IR KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

 

4. Pasiektų rezultatų vykdant metines veiklos užduotis / metines užduotis vertinimas

 

Metinių veiklos užduočių / metinių užduočių

įvykdymo aprašymas

Pažymimas atitinkamas langelis

4.1. Darbuotojas / biudžetinės įstaigos vadovas įvykdė metines veiklos užduotis / metines užduotis ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius

Labai gerai – 4

4.2. Darbuotojas / biudžetinės įstaigos vadovas iš esmės įvykdė metines veiklos užduotis / metines užduotis pagal sutartus vertinimo rodiklius

Gerai – 3

4.3. Darbuotojas / biudžetinės įstaigos vadovas įvykdė tik kai kurias metines veiklos užduotis / metines užduotis pagal sutartus vertinimo rodiklius

Patenkinamai – 2

4.4. Darbuotojas / biudžetinės įstaigos vadovas neįvykdė metinių veiklos užduočių / metinių užduočių pagal sutartus vertinimo rodiklius

Nepatenkinamai – 1

 

5. Gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas vertinimas

Gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas vertinimo kriterijai

Pažymimas atitinkamas langelis:

4 – labai gerai

3 – gerai

2 – patenkinamai

1 – nepatenkinamai

Pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų vykdymas, laikantis nustatytos tvarkos, tinkamu būdu

1    2    3☐   4

Pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų vykdymas, atsižvelgiant į strateginius įstaigos tikslus

1    2    3☐   4

Tinkamas turimų žinių, gebėjimų ir įgūdžių panaudojimas, atliekant funkcijas ir siekiant rezultatų

1    2    3☐   4

PAŽYMIMAS LANGELIS, ATITINKANTIS GEBĖJIMŲ ATLIKTI PAREIGYBĖS APRAŠYME NUSTATYTAS FUNKCIJAS VERTINIMŲ VIDURKĮ

 

1    2    3☐   4

 

6Pasiūlymai, kaip darbuotojui / biudžetinės įstaigos vadovui tobulinti kvalifikaciją 

(nurodoma, kokie mokymai siūlomi) 

 

6.1.

6.2.

 

III SKYRIUS

BENDRAS VEIKLOS VERTINIMAS, VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI

 

7Bendras veiklos vertinimas

 

Pažymimas langelis, atitinkantis bendrą pasiektų rezultatų, vykdant užduotis, ir gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas vertinimų vidurkį

 

Vertinimas

Nepatenkinamai –

Patenkinamai –

Gerai –

Labai gerai –

 

 

8. Vertinimo pagrindimas ir siūlymai: ___________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

 

 

________________________________________                       ___________                     ______________

(vadovo / institucijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)              (parašas)                        (vardas ir pavardė)

 

 

 

Su veiklos vertinimo išvada ir siūlymais susipažinau ir sutinku / nesutinku:

(ko nereikia, išbraukti)

 

 

 

 

(nurodyti punktus, su kuriais nesutinka)

________________________________________                       ___________                     ______________

(darbuotojo / biudžetinės įstaigos vadovo pareigos)                               (parašas)                        (vardas ir pavardė)

 

 

 

 

Su veiklos vertinimo išvada ir siūlymais susipažinau ir sutinku / nesutinku, pokalbyje dalyvavau / nedalyvavau:                             (ko nereikia, išbraukti)

(ko nereikia, išbraukti)

 

________________________________________                       ___________                     ______________

(darbuotojų atstovavimą įgyvendinančio asmens pareigos)                 (parašas)                        (vardas ir pavardė)

 

 

 

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 7, 2020-01-08, paskelbta TAR 2020-01-09, i. k. 2020-00295

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 7, 2020-01-08, paskelbta TAR 2020-01-09, i. k. 2020-00295

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. balandžio 5 d. nutarimo Nr. 254 „Dėl Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo