Suvestinė redakcija nuo 2019-11-09

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2018-07-25, i. k. 2018-12363

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PACIENTŲ REGISTRAVIMO ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGOMS GAUTI TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2018 m. liepos 16 d. Nr. V-812

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 153 straipsnio 6 ir 8 dalimis:

1. T v i r t i n u  Pacientų registravimo asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti tvarkos aprašą (pridedama).

2. N u s t a t a u,  kad:

2.1. šis įsakymas, išskyrus šio įsakymo 2.2 papunktį, įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.;

2.2. Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai priklausančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos privalo iki 2018 m. gruodžio 31 d. prisijungti prie Išankstinės pacientų registracijos informacinės sistemos;

2.3. nuo 2019 m. sausio 1 d. Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai priklausančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos apdraustus privalomuoju sveikatos draudimu pacientus iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų apmokamoms paslaugoms gauti privalo registruoti Išankstinėje pacientų registracijos informacinėje sistemoje.

3. P a v e d u:

3.1. Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos:

3.1.1. vykdyti laikotarpių nuo paciento kreipimosi į asmens sveikatos priežiūros įstaigą dėl šiuo įsakymu patvirtinto Pacientų registravimo asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti tvarkos aprašo 1 punkte nurodytų asmens sveikatos priežiūros paslaugų (toliau – paslauga) dienos iki paslaugų suteikimo dienos, išskyrus paslaugų, paciento pageidavimu suteiktų vėliau nei per Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 153 straipsnio 2 dalyje nustatytus terminus, (toliau – laukimo eilė) stebėseną ir laukimo eilių stebėsenos duomenų viešinimą pacientams Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus nustatyta tvarka;

3.1.2. kiekvieno ketvirčio pirmo mėnesio 10 d. teikti Sveikatos apsaugos ministerijai glaustą apibendrintą informaciją Power Point formatu apie prieš ataskaitinį ketvirtį esančio ketvirčio paskutinio mėnesio 10 dieną esančias paslaugų laukimo eiles.

3.2. įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1261, 2019-11-06, paskelbta TAR 2019-11-08, i. k. 2019-17945

 

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                      Aurelijus Veryga

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2018 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V-812

 

PACIENTŲ REGISTRAVIMO ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGOMS GAUTI TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.         Pacientų registravimo asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato apdraustų privalomuoju sveikatos draudimu pacientų (toliau – apdraustasis pacientas) registravimo Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai priklausančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – ASPĮ) teikiamoms pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros (toliau – PAASP) ir antrinės bei tretinės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugoms, brangiesiems tyrimams ir (ar) procedūroms, stacionarinėms, dienos stacionaro ir (ar) dienos chirurgijos asmens sveikatos priežiūros paslaugoms planinės pagalbos atveju, kurių išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšomis (toliau kartu – paslauga), gauti tvarką.

2.         Apraše vartojamos sąvokos ir jų apibrėžtys:

2.1.      Išankstinės pacientų registracijos informacinė sistema (toliau – IPR informacinė sistema) – valstybės informacinė sistema, kurioje registruojami pacientai paslaugoms gauti.

2.2.      Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. birželio 28 d. įsakyme Nr. V-636 „Dėl Siuntimų asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti išdavimo, įforminimo ir atsakymų pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. vasario 28 d. įsakyme Nr. V-288 „Dėl Ilgalaikio pacientų, sergančių lėtinėmis ligomis, sveikatos būklės stebėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Ilgalaikio pacientų stebėjimo tvarkos aprašas).

3.         ASPĮ IPR informacinėje sistemoje iki einamojo mėnesio 25 dienos skelbiami ASPĮ kito mėnesio paslaugų teikimo grafikai:

3.1.      jeigu asmens sveikatos priežiūros specialisto darbo grafikas pastovus, nuolat skelbiamas ne mažiau kaip trijų mėnesių jo paslaugų teikimo grafikas;

3.2.      jeigu asmens sveikatos priežiūros specialisto darbo grafikas nepastovus, nuolat skelbiamas ne mažiau kaip vieno mėnesio jo paslaugų teikimo grafikas.

4.         ASPĮ asmens duomenis tvarko pacientų registracijos paslaugoms gauti tikslais.

 

II SKYRIUS

APDRAUSTŲJŲ PACIENTŲ REGISTRAVIMO PASLAUGOMS GAUTI TVARKA

 

5.         ASPĮ apdraustiesiems pacientams ar jų atstovams (toliau – pacientas) turi sudaryti galimybę registruotis paslaugoms gauti (toliau – registruotis) atvykus į ASPĮ ir telefonu. Pacientai taip pat gali registruotis naudodamiesi IPR informacine sistema arba ASPĮ elektronine registracijos sistema, suintegruota su IPR informacine sistema, jei ASPĮ ją turi (toliau – ASPĮ elektroninė registracijos sistema). Paslaugas teikianti ASPĮ turi patvirtinti paciento registraciją ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo paciento registracijos IPR informacinėje sistemoje arba ASPĮ elektroninėje registracijos sistemoje bei ryšių ir (ar) informacinių technologijų priemonėmis informuoti pacientą ir (ar) registruojančią ASPĮ apie registracijos patvirtinimą.

6.         Registruotis ASPĮ dėl PAASP paslaugų ūmių būklių atvejais pacientas gali telefonu arba atvykęs į ASPĮ registratūrą.

7.         Registruotis ASPĮ dėl PAASP paslaugų, išskyrus Aprašo 6 punkte nurodytus atvejus, ir (ar) dėl specializuotų ambulatorinių paslaugų, kurioms nereikia siuntimo, pacientas gali Aprašo 5 punkte nurodytais būdais.

8.         Pacientą apsilankyti pakartotinai dėl tos pačios priežasties ir pacientą, sergantį lėtine liga, nurodyta Ilgalaikio pacientų stebėjimo tvarkos aprašo prieduose, ilgalaikio sveikatos būklės stebėjimo atvejais dėl antro ir tolesnio apsilankymo registruoja ASPĮ iš karto po asmens sveikatos priežiūros specialisto paslaugų suteikimo ASPĮ vadovo nustatyta tvarka, arba pacientas į ASPĮ dėl registracijos kreipiasi Aprašo 5 punkte nurodytais būdais.

9.         Pacientą paslaugoms, kurioms reikia siuntimo, gauti paciento pageidavimu ir esant galimybei iš karto po siuntimo išdavimo užregistruoja ASPĮ, kurios asmens sveikatos priežiūros specialistas išdavė siuntimą, arba pacientas per siuntimo galiojimo laikotarpį į ASPĮ dėl registracijos kreipiasi Aprašo 5 punkte nurodytais būdais. Su galiojančiu siuntimu registruotis galima vieną kartą.

10.       ASPĮ, į kurią pacientas yra siunčiamas dėl stacionarinių, dienos stacionaro ir (ar) dienos chirurgijos asmens sveikatos priežiūros paslaugų planinės pagalbos atveju, asmens sveikatos priežiūros specialistui priėmus sprendimą dėl šių paslaugų teikimo, pacientą registruoja paslaugą teikianti ASPĮ vadovo nustatyta tvarka.

11.       ASPĮ privalo ASPĮ vadovo nustatyta tvarka visus pacientus registruoti jų kreipimosi į ASPĮ momentu, neribodama registravimosi terminų, nepriklausomai nuo to, ar IPR informacinėje sistemoje paskelbti paslaugų teikimo grafikai.

12.       ASPĮ pacientų registraciją atlieka tokia tvarka:

12.1.    išsiaiškina paciento kreipimosi tikslą;

12.2.    IPR informacinėje sistemoje nurodo paciento vardą ir pavardę, asmens kodą ar gimimo datą, kai asmuo neturi asmens kodo, adresą ir (ar) kontaktinį telefoną, ir (ar) elektroninio pašto adresą;

12.3.    IPR informacinėje sistemoje fiksuoja paciento kreipimosi į ASPĮ datą, laiką ir būdą;

12.4.    informuoja pacientą apie teisę gauti paslaugą per Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 153 straipsnio 2 dalyje nustatytus terminus (toliau – nustatytas terminas);

12.5.    pasiūlo pacientui artimiausią objektyviai įmanomą šios ASPĮ konkretaus asmens sveikatos priežiūros specialisto paslaugos suteikimo datą ir laiką (laikydamasi nustatytų terminų) ir užregistruoja pacientą IPR informacinėje sistemoje jo pasirinktu laiku (arba nesant paskelbto paslaugų teikimo grafiko registruoja į laukiančiųjų sąrašą Aprašo 12.6 papunktyje nustatyta tvarka). Jeigu pacientas atsisako gauti paslaugą pasiūlytu laiku ir pageidauja ją gauti vėliau negu per nustatytą terminą, pacientą užregistruoja jo pasirinkta vėlesne nei nustatytas terminas data (arba nesant paskelbto paslaugų teikimo grafiko registruoja į laukiančiųjų sąrašą Aprašo 12.6 papunktyje nustatyta tvarka) ir IPR informacinėje sistemoje pažymi, kad pacientas sutinka paslaugą gauti vėliau negu per nustatytą terminą;

12.6.    jei ASPĮ neturi galimybės paskirti paslaugos suteikimo datos ir laiko (nepaskelbti paslaugų teikimo grafikai), pasiūlo pacientą registruoti paciento kreipimosi eilės tvarka, nenurodant paslaugos teikimo datos ir laiko (toliau – laukiančiųjų sąrašas), ir, jei pacientas sutinka, registruoja į laukiančiųjų sąrašą bei informuoja, kad per vieną darbo dieną nuo paslaugos, į kurios laukiančiųjų sąrašą užsiregistravo pacientas, teikimo grafiko paskelbimo užsiregistravusiam į laukiančiųjų sąrašą pacientui bus automatiškai paskirta paslaugos gavimo data ir laikas pagal paciento kreipimosi į ASPĮ eilės tvarką ir ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo paslaugos gavimo datos ir laiko paskyrimo ryšių ir (ar) informacinių technologijų priemonėmis pacientui bus pranešta apie numatytą paslaugos gavimo datą ir laiką;

12.7.    jei ASPĮ dėl Aprašo 13 punkte nurodytų priežasčių negali suteikti paslaugos per nustatytą terminą, ji atlieka šiuos veiksmus:

12.7.1. pirmiausia pasiūlo paslaugos suteikimo datas ir laiką (laikydamasi nustatytų terminų) kitose ASPĮ (nurodomos bent 3 ASPĮ). Jeigu pacientas pasirenka ir sutinka gauti paslaugą (nustatytais terminais) kitoje ASPĮ, ASPĮ IPR informacinėje sistemoje pažymi, kad pacientas sutinka paslaugą gauti pasiūlytoje ASPĮ, ir užtikrina, kad būtų atlikta paciento registracija jo pasirinktoje ASPĮ jo pasirinkta data ir laiku (neviršijant nustatytų terminų);

12.7.2. jei pacientas atsisako registruotis kitoje ASPĮ Aprašo 12.7.1 papunktyje nustatyta tvarka, paciento pageidavimu pasiūlo paslaugos suteikimo datas, viršijančias nustatytus terminus, šioje ASPĮ, užregistruoja pacientą jo pasirinkta data ir laiku ir IPR informacinėje sistemoje pažymi, kad pacientas sutinka paslaugą gauti vėliau negu per nustatytą terminą;

12.8.    jeigu Aprašo 12.5 arba 12.7.2 papunkčiuose nurodytais atvejais nėra gaunamas paciento sutikimas paslaugą gauti vėliau negu per nustatytą terminą ir (arba) 12.7.1 papunktyje nurodytu atveju  pacientas nesutinka paslaugą gauti kitoje ASPĮ pasiūlytu laiku neviršijant nustatytų terminų, fiksuoja paciento nesutikimą ir IPR informacinėje sistemoje įrašo, kad pacientas atsisako pasinaudoti teise gauti iš PSDF biudžeto lėšų apmokamą paslaugą;

12.9.    registruodama pacientą IPR informacinėje sistemoje nurodo paslaugos pavadinimą, paslaugą teiksiantį asmens sveikatos priežiūros specialistą, numatytą paslaugos suteikimo datą ir laiką bei prireikus įrašo pastabas. Registruojant pacientą paslaugoms, kurioms reikia siuntimo, gauti taip pat nurodomas siuntimą išdavusios ASPĮ pavadinimas, siuntimo išdavimo data ir numeris (jeigu toks yra), ligos diagnozė arba siuntimo priežastis ir ligos ar sveikatos sutrikimo kodas pagal Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos, dešimtojo pataisyto ir papildyto leidimo, Australijos modifikaciją (TLK-10-AM);

12.10.  užregistravusi pacientą informuoja jį apie pareigą pranešti ASPĮ, jei negalės atvykti nustatytu laiku Aprašo 18 punkte nustatyta tvarka.

13.       Priežastys, dėl kurių paslaugos ASPĮ, į kurią kreipėsi pacientas, negali būti objektyviai suteiktos per nustatytus terminus:

13.1.    kai medicinos priemonės (prietaisai) brangiems tyrimams atlikti sugedo arba kai sustabdoma medicinos priemonių (prietaisų) brangiems tyrimams atlikti veikla dėl techninių priežasčių (pvz., įvairių technologinių procesų sutrikimai, dėl kurių įvyksta elektros instaliacijos gedimai, įvairių energetikos rūšių avarijos ir kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių gedimai, nuo kurių priklauso medicinos priemonių (prietaisų) brangiems tyrimams atlikti darbas) ir numatoma, kad jie nebus pataisyti arba jų naudojimas nebus atnaujintas tokiu laiku, kad būtų suspėta pacientui suteikti paslaugą per nustatytą terminą;

13.2.    kai ASPĮ nėra 30 proc. ir daugiau šeimos gydytojų arba atitinkamos profesinės kvalifikacijos gydytojų specialistų, galinčių suteikti paslaugą, dėl laikinojo nedarbingumo ar kitų svarbių aplinkybių, kurių ASPĮ negalėjo kontroliuoti, numatyti ir užkirsti kelio jų atsiradimui;

13.3.    kai ASPĮ padidėja pacientų srautai dėl ekstremaliųjų situacijų, kai jos paskelbtos dėl pavojaus gyventojų gyvybei ar sveikatai.

14.       Pacientui registruojantis IPR informacinėje sistemoje arba ASPĮ elektroninėje registracijos sistemoje Aprašo 12.4–12.6 ir 12.10 papunkčiuose nurodyta informacija turi būti pateikiama ir Aprašo 12.1–12.3 ir 12.8 ir 12.9 papunkčiuose nurodyti veiksmai turi būti atliekami ir minėtose sistemose.

15.       Jei pacientas registracijos metu pateikė savo kontaktinį telefoną ir (ar) elektroninio pašto adresą, ASPĮ užsiregistravusiam pacientui ryšių ir (ar) informacinių technologijų priemonėmis ne vėliau kaip prieš dvidešimt keturias valandas iki numatomo paslaugos teikimo laiko pradžios primena apie numatytą paslaugos teikimo datą ir laiką ir sudaro galimybes pacientui ryšių ir (ar) informacinių technologijų priemonėmis prireikus pateikti atsakymą.

16.       Jei užsiregistravusiam pacientui dėl Aprašo 13 punkte nurodytų priežasčių paslauga numatytu laiku nebus teikiama arba dėl pasikeitusių aplinkybių paslaugą teiks kitas asmens sveikatos priežiūros specialistas, ASPĮ iš karto nuo šių priežasčių ar aplinkybių paaiškėjimo pacientui ryšių ir (ar) informacinių technologijų priemonėmis apie tai praneša ir, jei paslauga nebus teikiama dėl priežasčių, nurodytų Aprašo 13 punkte, užregistruoja pacientą Aprašo 12 punkte nustatyta tvarka.

17.       ASPĮ užsiregistravęs, tačiau neatvykęs ir apie neatvykimą nepranešęs Aprašo 18 punkte nustatyta tvarka pacientas įspėjamas apie neatsakingą Aprašo 12.10 papunktyje nurodytos pareigos vykdymą.

18.       Pacientas turi teisę nenurodydamas priežasčių atšaukti registraciją arba pakeisti registracijos datą ir (ar) laiką Aprašo 12 punkte nustatyta tvarka. Jei pacientas negali atvykti nustatytu laiku, jis apie tai ASPĮ privalo pranešti kuo anksčiau, bet ne vėliau kaip prieš dvidešimt keturias valandas iki numatomo paslaugos gavimo laiko pradžios, Aprašo 5 punkte nurodytais būdais.

19.       ASPĮ, registruodama ir informuodama pacientus, Aprašo nustatytais atvejais tvarko Aprašo 12.2 ir 12.9 papunkčiuose nurodytus asmens duomenis ir juos saugo vadovaudamasi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą įgyvendinančių teisės aktų nustatyta tvarka.

______________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1261, 2019-11-06, paskelbta TAR 2019-11-08, i. k. 2019-17945

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. V-812 ,,Dėl Pacientų registravimo asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo