Suvestinė redakcija nuo 2022-01-17

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2021-11-25, i. k. 2021-24137

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2022 metų kvietimo TEIKTI PARAIŠKAS

SPORTO RĖMIMO FONDO LĖŠOMS GAUTI SPORTO PROJEKTŲ, SKIRTŲ FIZINIO AKTYVUMO VEIKLOMS, SKATINANČIOMS FIZINIO AKTYVUMO PLĖTRĄ, SPORTO INVENTORIAUS IR ĮRANGOS ĮSIGIJIMUI, SPORTO RENGINIŲ ORGANIZAVIMUI BEI ASMENŲ, DIRBANČIŲ AR TEIKIANČIŲ PASLAUGAS SPORTO SRITYJE, KVALIFIKACIJOS TOBULINIMUI IR SPORTO INFORMACIJOS SKLAIDAI, IR 2022 METŲ KVIETIMO TEIKTI PARAIŠKAS SPORTO RĖMIMO FONDO LĖŠOMS GAUTI SPORTO PROJEKTŲ, SKIRTŲ ESAMŲ SPORTO PASKIRTIES PASTATŲ ARBA SPORTO PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ PLĖTRAI, PRIEŽIŪRAI IR REMONTUI, PATVIRTINIMO

 

2021 m. lapkričio 24 d. Nr. V-2139

Vilnius

 

 

Atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. sausio 23 d. nutarimą Nr. 85 „Dėl Sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo proporcijų, sporto rėmimo fondo administravimui skirtų lėšų dalies nustatymo ir Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir vadovaudamasi Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų, skirtų fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui, sporto renginių organizavimui ir asmenų, dirbančių ar teikiančių paslaugas sporto srityje, kvalifikacijos tobulinimui ir sporto informacijos sklaidai, finansavimo ir administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. V-123 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. sausio 23 d. nutarimo Nr. 85 „Dėl Sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo proporcijų, sporto rėmimo fondo administravimui skirtų lėšų dalies nustatymo ir Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ įgyvendinimo“, 29 ir 83 punktais ir Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų, skirtų esamų sporto paskirties pastatų arba sporto paskirties inžinerinių statinių plėtrai, priežiūrai ir remontui, finansavimo ir administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. V-123 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. sausio 23 d. nutarimo Nr. 85 „Dėl Sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo proporcijų, sporto rėmimo fondo administravimui skirtų lėšų dalies nustatymo ir Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ įgyvendinimo“, 17 punktu:

 

T v i r t i n u pridedamus:

 

1.    2022 metų kvietimą teikti paraiškas Sporto rėmimo fondo lėšoms gauti sporto projektų, skirtų fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui, sporto renginių organizavimui bei asmenų, dirbančių ar teikiančių paslaugas sporto srityje, kvalifikacijos tobulinimui ir sporto informacijos sklaidai.

2. 2022 metų kvietimą teikti paraiškas Sporto rėmimo fondo lėšoms gauti sporto projektų, skirtų esamų sporto paskirties pastatų arba sporto paskirties inžinerinių statinių plėtrai, priežiūrai ir remontui.

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė                                                                  Jurgita Šiugždinienė

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo,

mokslo ir sporto ministro

2022 m. lapkričio 24 d. įsakymu

Nr. V-2139

 

2022 METŲ KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS

SPORTO RĖMIMO FONDO LĖŠOMS GAUTI SPORTO PROJEKTŲ, SKIRTŲ FIZINIO AKTYVUMO VEIKLOMS, SKATINANČIOMS FIZINIO AKTYVUMO PLĖTRĄ, SPORTO INVENTORIAUS IR ĮRANGOS ĮSIGIJIMUI, SPORTO RENGINIŲ ORGANIZAVIMUI BEI ASMENŲ, DIRBANČIŲ AR TEIKIANČIŲ PASLAUGAS SPORTO SRITYJE, KVALIFIKACIJOS TOBULINIMUI IR SPORTO INFORMACIJOS SKLAIDAI

 

I SKYRIUS

KVIETIMO BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos Respublikos sporto įstatymo 17 straipsnyje numatyta, kad sporto projektai (toliau – projektas arba sporto projektas) finansuojami Sporto rėmimo fondo (toliau – Fondas) lėšomis. Fondo lėšos konkurso būdu paskirstomos projektų veiklų sritims, nurodytoms Sporto įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 1–5 punktuose, 2021 metais skelbiant kvietimą (-us) teikti paraiškas.

2. Šis kvietimas skelbiamas keturioms sporto projektų veiklų sritims finansuoti:

2.1. Fizinio aktyvumo veiklos, skatinančios fizinio aktyvumo plėtrą, kai procentiškai didžiausia dalis projekto sąmatoje numatytų išlaidų tiesiogiai susijusios su fizinio aktyvumo veiklomis*. Fizinis aktyvumas suprantamas taip, kaip apibrėžtas Sporto įstatyme, – asmens fizinė veikla, kuria siekiama stiprinti sveikatą, tobulinti fizines ir psichines savybes bei įgūdžius neturint tikslo pasirengti aukšto meistriškumo sporto varžyboms ir (ar) dalyvauti jose. Pažymėtina, kad asmens fizinės veiklos įgūdžiams ugdytis reikalingas reguliarus veiklų pasikartojimas. Šiai sričiai priskiriamos ir stovyklos, skirtos fiziniam aktyvumui didinti.

2.2. Sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas, kai procentiškai didžiausia dalis projekto sąmatoje numatytų išlaidų tiesiogiai susijusios su sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimo išlaidomis*. Sporto inventorius ir (arba) įranga, įsigyta projekte, turi būti panaudojami pasirinktų tikslinių grupių fizinio aktyvumo skatinimo veikloms projekto metu.

2.3. Sporto renginių organizavimas, kai procentiškai didžiausia dalis projekto sąmatoje numatytų išlaidų tiesiogiai susijusios su sporto renginio (-ių) organizavimo išlaidomis*. Sporto renginys – viešas renginys, kuriame populiarinamas sportas ir (arba) varžomasi. Projekto dalyviais būtų tie asmenys, kurie varžosi arba populiarina vieną ar kelias sporto šakas (ne renginio žiūrovai).

2.4. Asmenų, dirbančių ar teikiančių paslaugas sporto srityje, kvalifikacijos tobulinimas ir sporto informacijos sklaida, kai procentiškai didžiausia dalis projekto sąmatoje numatytų išlaidų tiesiogiai susijusios su kvalifikacijos tobulinimo veiklų išlaidomis ar sporto informacijos sklaida*. Kvalifikacijos tobulinimo veiklos suprantamos kaip asmenų, dirbančių ar teikiančių paslaugas sporto srityje, žinių ir įgūdžių plėtojimas. Sporto informacijos sklaida suprantama kaip visuomenės švietimas sporto, fizinio aktyvumo ir jais pasiekiamos fizinės ir psichinės gerovės klausimais.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-2271, 2021-12-20, paskelbta TAR 2021-12-20, i. k. 2021-26207

 

II SKYRIUS

KVIETIMO DYDIS

 

3. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. sausio 23 d. nutarimu Nr. 85 „Dėl Sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo proporcijų, Sporto rėmimo fondo administravimui skirtų lėšų dalies nustatymo ir Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintomis Fondo lėšų paskirstymo proporcijomis, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Seimo planuojamus patvirtinti Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos asignavimus Sporto rėmimo fondui 2022 metams ir įvertinus 2019–2021 m. kvietimų finansuotų sporto projektų įsipareigojimus, šiuo kvietimu planuojama paskirstyti Fondo lėšų suma ne mažiau kaip 3 097 360 Eur.

 

III SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS

 

4. Paraiškas, siekiant gauti finansavimą projektui įgyvendinti, gali teikti tik juridiniai asmenys.

5. Paraišką, kai sporto projektą įgyvendina daugiau nei vienas juridinis asmuo, turi teisę teikti tik vienas juridinis asmuo, kitus juridinius asmenis paraiškoje nurodant kaip sporto projekto partnerius.

6. Vienas pareiškėjas vienai finansuojamai veiklos sričiai (kvietimo 2 punktas) gali teikti tik vieną paraišką.

7. Tas pats pareiškėjas negali teikti paraiškų tai pačiai finansuojamai veiklos sričiai kaip jungtinės veiklos grupės narys ar kitu teisiniu pagrindu veikiantis sporto projekto partneris. Pareiškėjui pateikus daugiau kaip vieną paraišką tai pačiai finansuojamos veiklos sričiai, visos pareiškėjo pateiktos paraiškos nevertinamos (nebent pareiškėjas, pateikdamas paraišką, raštu atsisako anksčiau pateiktos paraiškos).

8. Į neįgaliųjų sporto plėtrą skatinančių sporto projektų Fondo lėšų 10 procentų dalį gali pretenduoti:

8.1. projektai, kurių ne mažiau kaip 50 proc. naudos gavėjų (sporto projekto veiklų dalyvių) yra neįgalieji asmenys arba projektas yra skirtas sporto specialistų, dirbančių arba ketinančių dirbti su neįgaliaisiais asmenimis sporto srityje, kvalifikacijai tobulinti;

8.2. ir projektai, kurių pareiškėjai (ar bent vienas iš projekto paraiškoje nurodytų partnerių) atitinka bent vieną iš šių reikalavimų:

8.2.1. yra neįgaliųjų sporto mėgėjų organizacija, neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikianti organizacija arba pareiškėjo (ar bent vieno iš projekto paraiškoje nurodytų partnerių) steigimo dokumentuose nurodyta, kad organizacija vykdo konkrečiai neįgaliųjų kūno kultūros / fizinio aktyvumo ar sporto veiklą (sprendžiama iš pateikiamų steigimo dokumentų arba priklausymo neįgaliųjų integracijos / neįgaliųjų sporto mėgėjų organizacijų tinklui dokumentų ir pan.);

8.2.2. pateikiami įrodymai, kad per paskutinius 3 metus iki paraiškų teikimo termino buvo teikiamos paslaugos / organizuojamos veiklos, skirtos neįgaliesiems arba su neįgaliaisiais dirbantiems fizinio aktyvumo specialistams, ir ši patirtis aprašoma paraiškos dalyje „Informacija apie projektą“.

9. Pildydami projektų paraiškas, pareiškėjai turi vadovautis:

9.1. nacionaliniais strateginiais dokumentais:

9.1.1. Lietuvos Respublikos sporto įstatymu[1];

9.1.2. Sveikatos tausojimo ir stiprinimo politikos gairėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Seimo 2019 m. liepos 9 d. nutarimu Nr. XIII-2304 „Dėl Sveikatos tausojimo ir stiprinimo politikos gairių patvirtinimo“[2];

9.1.3. Sveikatos tausojimo ir stiprinimo politikos gairių įgyvendinimo priemonių 2020–2022 metų planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. V-46 „Dėl Sveikatos tausojimo ir stiprinimo politikos gairių įgyvendinimo priemonių 2020–2022 metų plano patvirtinimo“[3];

9.1.4. Lietuvos sveikatos 2014–2025 metų strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2014 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. XII-964 „Dėl Lietuvos sveikatos 2014–2025 metų strategijos patvirtinimo“[4];

9.1.5. 2021–2030 metų nacionaliniu pažangos planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. 998 „Dėl 2021–2030 metų Nacionalinio pažangos plano patvirtinimo“[5];

9.2. kitais aktualiais nacionaliniais ir tarptautiniais sporto srities dokumentais.

 

IV SKYRIUS

PARAIŠKŲ TEIKIMO TERMINAS

 

10. Paraiškos su priedais teikiamos iki 2021 m. gruodžio 23 d. 24:00 val.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-2207, 2021-12-08, paskelbta TAR 2021-12-08, i. k. 2021-25425

 

V SKYRIUS

PARAIŠKŲ TEIKIMO BŪDAS

 

11. Paraiškos pildomos lietuvių kalba ir teikiamos elektroniniu būdu Elektroninėje paraiškų pateikimo ir vertinimo sistemoje adresu https://sistema.srf.lt.

 

VI SKYRIUS

VEIKLOS FINANSAVIMAS

 

12. Projekto įgyvendinimo pradžia gali būti ne ankstesnė, negu numato Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. sausio 23 d. nutarimu Nr. 85 „Dėl Sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo proporcijų, Sporto rėmimo fondo administravimui skirtų lėšų dalies nustatymo ir Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), 10 punktas, projekto išlaidos bus pripažįstamos tinkamomis nuo kvietimo biudžetinių metų pradžios, t. y. nuo 2022 metų sausio 1 d., rekomenduojama projekto įgyvendinimo pradžia –  2022 m. liepos 1 d. Projekto įgyvendinimo laikotarpio pradžios data negali būti vėlesnė negu 2022 m. gruodžio 1 d.

13. Projekto įgyvendinimo trukmė negali būti ilgesnė nei 4 metai. Projekto įgyvendinimo pabaiga negali būti vėlesnė negu 2026 m. birželio 30 d.

14. Projektui įgyvendinti prašomų skirti tinkamų Fondo lėšų suma negali būti mažesnė kaip 3 000 Eur ir negali būti didesnė kaip 450 000 Eur.

15. Jei projekto paraiškos sąmata neatitinka šio kvietimo 14 punkto ir 17.2 papunkčio reikalavimų, vadovaujantis Aprašo 13 punktu sporto projektas nevertinamas.

16. Pareiškėjas, sudarydamas sporto projekto sąmatą, vadovaujasi Fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų, skirtų fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui, sporto renginių organizavimui ir asmenų, dirbančių ar teikiančių paslaugas sporto srityje, kvalifikacijos tobulinimui ir sporto informacijos sklaidai, finansavimo ir administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. V-123 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. sausio 23 d. nutarimo Nr. 85 „Dėl Sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo proporcijų, Sporto rėmimo fondo administravimui skirtų lėšų dalies nustatymo ir Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ įgyvendinimo“ (toliau – Taisyklės), 27 ir 28 punktais bei šio kvietimo nuostatomis.

17. Sporto projekto paraiškos sąmatai rengti aktualios procentinės išraiškos:

17.1. tinkamos finansuoti sporto projekto išlaidos apmokamos tokia apimtimi, kuri įvardyta sporto projekto sąmatoje, tačiau ne daugiau nei 90 procentų nuo pripažintos tinkamomis finansuoti išlaidų sumos;

17.2. sporto projekto vykdytojai turi prisidėti prie sporto projekto nuosavomis ar kitų šaltinių lėšomis (toliau – nuosavos lėšos) ne mažiau kaip 10 procentų nuo sporto projekto sąmatos;

17.3. sporto projekto administravimo išlaidoms gali būti numatyta ne daugiau kaip 15 procentų sporto projektui prašomų skirti Fondo lėšų;

17.4. sporto projektui viešinti gali būti numatyta ne daugiau kaip 5 procentai nuo sporto projektui planuojamų (ir patvirtintų) tiesioginių išlaidų (tinkamos tiesioginės išlaidos nurodytos Taisyklių 6.1 punkte).

18. Nuosavo indėlio sandara nustatyta Taisyklių 14 punkte.

19. Tinkamos Fondo lėšomis finansuoti projekto išlaidos nurodytos Taisyklių 6 punkte.

20. Netinkamos Fondo lėšomis finansuoti projekto išlaidos nurodytos Aprašo 68 punkte.

21. Sporto projektui įgyvendinti būtinos viešinimo ir administravimo išlaidos apmokamos supaprastintai, kaip nurodyta Taisyklių VIII skyriuje.

 

VII SKYRIUS

PARAIŠKŲ ADMINISTRACINĖS ATITIKTIES TINKAMUMO REIKALAVIMAI

 

22. Spausdintos ar ranka užpildytos, faksu, elektroniniu paštu ar paštu siunčiamos ar tiesiogiai pristatytos paraiškos nepriimamos ir nevertinamos.

23. Prie paraiškos pridedami dokumentai:

23.1. projekto sąmata, kuri yra paraiškos sudedamoji dalis;

23.2. pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens (teikiamas ir įgaliojimas) pasirašyta paraiškos deklaracija, kurioje taip pat patvirtinama, kad nėra aplinkybių, ribojančių pareiškėjo galimybes gauti Fondo lėšas;

23.3. jeigu paraiška teikiama su partneriu (-iais), partnerinės (-ių) organizacijos (-ų) vadovo ar jo įgalioto asmens (teikiamas ir įgaliojimas) pasirašyta paraiškos deklaracija, kurioje taip pat patvirtinama, kad nėra aplinkybių, ribojančių pareiškėjo galimybes gauti Fondo lėšas;

23.4. pareiškėjo juridinio asmens registravimo pažymėjimo kopija arba juridinių asmenų registro išrašas;

23.5. jeigu paraišką teikia užsienyje registruotas juridinis asmuo, atitinkamas išrašas iš toje valstybėje išduodamo atitinkamo dokumento su vertimu į lietuvių kalbą (vertimas turi būti patvirtintas pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens parašu);

23.6. dokumentai, patvirtinantys pareiškėjo ar bent vieno iš partnerių atitiktį šio kvietimo 8 punkto nuostatoms, jei paraiška pretenduoja į neįgaliųjų sporto plėtrą skatinančių sporto projektų Fondo lėšų 10 procentų dalį;

23.7. projekto sąmatos antroje išlaidų kategorijoje „Ilgalaikio turto (sporto inventoriaus ir įrangos, kurio vieneto vertė yra didesnė arba lygi 500 Eur) įsigijimo išlaidos“ suplanuotų išlaidų kainų pagrindimo dokumentai: pvz., komerciniai pasiūlymai, techninės specifikacijos, internetinių parduotuvių kainų pasiūlymai ir kt.;

23.8. kartu su paraiška pareiškėjas gali pateikti kitus dokumentus, kurie, pareiškėjo nuomone, gali būti svarbūs vertinant paraišką.

24. Paraiškų administracinės atitikties tinkamumo reikalavimai detalizuojami Taisyklių 49–50 punktuose.

25. Paraiškos, kurios neatitiko administracinės atitikties tinkamumo vertinimo kriterijų, išskyrus Aprašo 34 punkte numatytus atvejus, yra atmetamos.

26. Siekiant užtikrinti paraiškų vertinimo skaidrumą ir pareiškėjų lygiateisiškumą, paraiškų taisymas, tikslinimas, pildymas ar papildomas dokumentų teikimas pareiškėjų iniciatyva po jų pateikimo yra negalimas.

 

VIII SKYRIUS

SPORTO PROJEKTŲ PRIORITETAI IR SPECIALIEJI VERTINIMO KRITERIJAI

 

27. Paraiška turi atitikti bendruosius sporto projektų vertinimo kriterijus ir specialiuosius sporto projektų vertinimo kriterijus, surenkant minimalų pereinamąjį balą, nustatytą Aprašo 41  punkte.

28. Šiam kvietimui taikomi prioritetai:

28.1. Siekiant fizinio aktyvumo veiklas priartinti prie žmogaus kasdieninio gyvenimo, fiziniam aktyvumui didinti panaudojamos arti žmogaus esančios atviros erdvės (parkai, aikštės, dviračių takai ir pan.).

Įgyvendinant šį prioritetą sporto projektais gali būti aprėpiami tokie aspektai (pavyzdžiui):

- fiziniam aktyvumui išnaudojamos viešosios (ir prieinamos nemokamai) erdvės: pvz.: parkai, aikštės, skverai, alėjos, rekreacinės zonos ir kt.;

- gyvenamosios vietovės susisiekimo infrastruktūra kryptingai panaudojama keliauti pėsčiomis, bemotorėmis priemonėmis (pvz., dviračiais, paspirtukais, neįgaliojo vežimėliais ir kt.).

Šis sąrašas nėra baigtinis, paraiškų teikėjai gali numatyti savo projektui svarbius aspektus.

28.2. Ugdomas fizinis raštingumas (plėtojamos žinios ir įgūdžiai): nurodoma, kokios žinios ir įgūdžiai bus įgyti ir kokiais principais / metodais vadovaujantis bus įgyvendinama veikla.

Įgyvendinant šį prioritetą, sporto projektais gali būti aprėpiami tokie aspektai (pavyzdžiui):

- projekto dalyviai teoriškai ir praktiškai supažindinami su įvairiomis fizinio aktyvumo veiklomis, jų įtaka žmogaus fizinei ir psichinei sveikatai ir gerai savijautai, per asmeninę patirtį padedama atrasti konkrečiam asmeniui pagal jo / jos galimybes ir poreikius tinkamiausią fizinio aktyvumo formą; skiriamas ypatingas dėmesys pratimų atlikimo taisyklingumui; kartu su projekto dalyviais planuojamas ir stebimas sveikatos rodiklių pokytis, taip ugdant jų suvokimą apie asmeninius fizinio aktyvumo poreikius bei poveikį ir kt.;

- tobulinama fizinio aktyvumo specialistų kvalifikacija, reikalinga darbui su įvairiomis tikslinėmis grupėmis ir / arba naujomis metodikomis, technologijomis;

- vykdant informacijos sklaidą visuomenė ar konkrečios jos grupės motyvuojamos būti fiziškai aktyvios, atskleidžiama reguliaraus fizinio aktyvumo nauda fizinei bei psichinei sveikatai, asmeninei, šeimos ir bendruomenės gerovei; informuojama apie gerąsias praktikas ir kt.

Šis sąrašas nėra baigtinis, paraiškų teikėjai gali numatyti savo projektui svarbius aspektus.

28.3. Asmenys skatinami reguliariai (ne mažiau kaip 2 kartus per savaitę, kai bendra užsiėmimų trukmė yra ne mažesnė kaip 150 minučių per savaitę) dalyvauti fizinio aktyvumo veiklose, apimančiose ne trumpesnį nei 3 mėnesių laikotarpį.

Projektu ugdomas įprotis nuolat būti fiziškai aktyviems, dėl to fizinio aktyvumo veiklos kiekvienam projekto dalyviui apima ne mažiau kaip tris mėnesius ir ne mažiau kaip 150 minučių per savaitę. Projekto veiklos, fizinės veiklos intensyvumas pritaikomos pagal konkrečios pasirinktos tikslinės grupės (-ių) poreikius ir galimybes.

Įgyvendinant šį prioritetą sporto projektais gali būti aprėpiami tokie aspektai (pavyzdžiui):

- siekiant atliepti pasirinktos tikslinės grupės poreikius pasitelkiamos Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijose[6] konkrečiai amžiaus grupei rekomenduojamos bei prie projekto tikslinės grupės poreikių ir galimybių derinamos fizinio aktyvumo formos, jų intensyvumas;

- siekiant didesnės naudos projekto dalyvių sveikatai, gali būti numatomas ir ilgesnis fizinio aktyvumo laikotarpis arba didesnis intensyvumas.

Šis sąrašas nėra baigtinis, paraiškų teikėjai gali numatyti savo projektui svarbius aspektus.

28.4. Didinamas fizinio aktyvumo veiklų prieinamumas mažiau galimybių turintiems asmenims (ne mažiau kaip 25 proc. tokių dalyvių). Aprašoma, kurie dalyviai ir kodėl priskiriami mažiau galimybių turinčiųjų grupei bei kokiais būdais jiems bus užtikrinamas fizinio aktyvumo prieinamumas.

Mažiau galimybių turintis asmuo šiame kvietime suprantamas kaip asmuo, kuris turi mažiau galimybių nei kiti asmenys, nes gyvena nepalankiomis sąlygomis ar patiria tam tikrų sunkumų, tokių kaip socialiniai, ekonominiai, išsilavinimo, kultūriniai, geografiniai sunkumai, negalia, sveikatos problemos. Įgyvendinant šį prioritetą sporto projektais kryptingai siekiama įtraukti mažiau galimybių turinčius asmenis:

- fizinio aktyvumo veiklos vykdomos uždarose ar atvirose erdvėse, kurios užtikrina veiklų pasiekiamumą (pvz., pasiekiamos asmenims neįgaliųjų vežimėliuose);

- dalyviams siūlomos veiklos yra nemokamos, taip užtikrinant finansinį prieinamumą;

- siekiant motyvuoti, pritraukti mažiau galimybių turinčius dalyvius, naudojami tikslinei grupei prieinami informavimo būdai ir šaltiniai;

- projekto veiklos pritaikomos prie dalyvių poreikių ir galimybių, užtikrinamas dalyvių saugumas;

- formuojamas pozityvus asmens požiūris į savo galimybes, su projekto dalyviu aptariami ir įvertinami pasiekti rezultatai.

Šis sąrašas nėra baigtinis, paraiškų teikėjai gali numatyti savo projektui svarbius aspektus.

29. Paraiškų turinio vertinimas vykdomas vadovaujantis bendraisiais sporto projektų vertinimo kriterijais (Aprašo 40 punktas), kurie detalizuoti paraiškos turinio iš išlaidų pagrįstumo vertinimo lape (kvietimo 3 priedas), ir specialiaisiais sporto projektų vertinimo kriterijais (taikomais visoms sporto projektų veiklų sritims), aktualiais šiam kvietimui. Paraiškoje galima pasirinkti ne daugiau nei 5 specialiuosius kriterijus:

29.1. Fizinis aktyvumas praturtinamas informacinių technologijų naudojimu: esami IT įrankiai naudojami fizinio aktyvumo veikloms vykdyti ir / arba organizuojamos nuotolinės treniruotės – 0, 2 ar 4 balai;

29.2. Fizinio aktyvumo veiklose kartu, t. y. tuo pačiu metu ir toje pačioje veikloje, dalyvauja skirtingų amžiaus grupių (kaip nurodyta paraiškos punkte „Sporto projekto tikslinės grupės unikalūs dalyviai“) atstovai arba šeimos – 0, 2 ar 4 balai;

29.3. Dirbantiems sėdimą darbą žmonėms organizuojamos fizinio aktyvumo veiklos darbo vietoje ir / arba fizinio aktyvumo veiklomis mažinama sėdėjimo trukmė – 0, 2 ar 4 balai;

29.4. Ne mažiau kaip 50 proc. sporto projekto dalyvių yra vyresni kaip 65 m. asmenys, kuriems ne rečiau kaip 3 kartus per savaitę organizuojamas aerobinio pajėgumo, jėgos, judesių koordinacijos ir / ar pusiausvyros lavinimas – 0, 2 ar 4 balai;

29.5. Į sporto projekto veiklas neatlygintinai kaip lektoriai, švietėjai, fizinio aktyvumo veiklų vedėjai įtraukiami sporto lyderiai (pvz., visuomenėje žinomi fiziškai aktyvūs asmenys, žurnalistai, esami ir buvę aukšto meistriškumo sportininkai ir kt.); paraiškoje pagrindžiamas jų pasirinkimas ir vaidmuo – 0, 2 ar 4 balai;

29.6. Ne mažiau kaip 50 procentų sporto projekto dalyvių yra jaunesni nei 18 metų, kuriems fizinis aktyvumas organizuojamas atsižvelgiant į vaikų fizinę ir emocinę brandą, kuriant saugią emocinę aplinką,0, 2 ar 4 balai;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-2207, 2021-12-08, paskelbta TAR 2021-12-08, i. k. 2021-25425

 

29.7. Projekto veiklos įgyvendinamos laikantis konkrečių aplinką tausojančių sprendimų (Atmintinė tvaraus projekto organizavimui https://erasmus-plius.lt/wp-content/uploads/2021/06/Tvarumo-atmintine.pdf) – 0, 2 ar 4 balai;

29.8. Ne mažiau nei 50 procentų sporto projekto dalyvių yra mergaitės, merginos ar moterys – 0 arba 4 balai;

29.9. Visos sporto projekto veiklos yra nemokamos dalyviams – 0 arba 4 balai;

29.10. Į sporto projektą įtraukiami savanoriai[7]:

a. prisideda prie sporto projekto veiklų organizavimo (0 ar 1 balas) arba

b. senjorai prisideda prie sporto projekto veiklų organizavimo (0 ar 2 balai), arba

c. vykdo fizinio aktyvumo veiklas (0 ar 4 balai).

30. Minimalus pereinamasis specialiųjų sporto projektų vertinimo kriterijų balas – 8.

31. Maksimali galima balų suma už atitikimą specialiesiems sporto projektų vertinimo kriterijams – 15 balų.

 

IX SKYRIUS

KITA INFORMACIJA PARAIŠKŲ TEIKĖJAMS

 

32. Pareiškėjas, teikdamas paraišką, sutinka, kad ši su paraiška susijusi informacija būtų skelbiama atsakingos institucijos interneto svetainėje:

32.1. pateiktų ir užregistruotų paraiškų Fondo lėšoms gauti sąrašas, kuriame nurodomi pareiškėjų ir sporto projektų pavadinimai, projekto numeris;

32.2. paraiškoje nustatytus reikalavimus atitinkančios sporto projektų turinio santraukos;

32.3. prašomų skirti (ir skiriamų, jei taikoma) Fondo lėšų suma;

32.4. turinio vertinimo balas;

32.5. sprendimas dėl lėšų skyrimo (neskyrimo) ir šio sprendimo motyvai;

32.6. informacija apie projekto įgyvendinimo rezultatus;

32.7. informacija apie lėšų mokėjimo sustabdymą ar nutraukimą, jei taikoma;

32.8. informacija apie projekto trukmę, įgyvendinimo vietą ir projekto veiklas.

33. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministrui priėmus sprendimus dėl Fondo lėšų skyrimo projektams, atsakinga institucija savo interneto svetainėje viešina:

33.1. sprendimus dėl lėšų skyrimo (neskyrimo) ir šių sprendimų motyvus;

33.2. sporto projektų turinio vertinimų balus;

33.3. paraiškų, kurioms įgyvendinti skirtos Fondo lėšos, sąrašą, kuriame nurodomas kiekvieno finansuojamo projekto pareiškėjas, projekto pavadinimas, prašoma Fondo lėšų suma, skirta Fondo lėšų suma ir projekto turinio santrauka.

34. Projektų įgyvendinimo laikotarpiu atsakinga institucija interneto svetainėje taip pat skelbia informaciją apie projektų įgyvendinimo rezultatus, Fondo lėšų mokėjimo sustabdymą ar nutraukimą.

35. Projektų paraiškų vertinimo ir kiti terminai nurodyti Apraše ir Taisyklėse.

 

X SKYRIUS

KVIETIMO PRIEDAI

 

36. Paraiškos forma (Kvietimo 1 priedas).

37. Paraiškos administracinės atitikties tinkamumo vertinimo forma (Kvietimo 2 priedas).

38. Paraiškos turinio, išlaidų tinkamumo ir pagrįstumo vertinimo forma (Kvietimo 3 priedas).

39. Projekto įgyvendinimo sutarties forma (Kvietimo 4 priedas).

 

 

 

Tel. numeriai konsultacijoms:

8 658 78 304;

8 658 78 352;

8 658 78 496.

 

El. paštas konsultacijoms

[email protected]

 

Konsultacijos teikiamos darbo dienomis:

pirmadieniais–ketvirtadieniais 8–12 ir 13–17 val.,

penktadieniais 8–12 ir 13–16 val.

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo

ir sporto ministro

2021 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. V-2139

 

2022 METŲ KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS SPORTO RĖMIMO FONDO LĖŠOMS GAUTI SPORTO PROJEKTAMS, SKIRTIEMS ESAMŲ SPORTO PASKIRTIES PASTATŲ ARBA SPORTO PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ PLĖTRAI, PRIEŽIŪRAI IR REMONTUI

 

I SKYRIUS

KVIETIMO BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Sporto rėmimo fondas (toliau – Fondas) skelbia sporto projektų (toliau – projektai arba sporto projektai), skirtų esamų sporto paskirties pastatų arba sporto paskirties inžinerinių statinių (toliau – esama sporto bazė) plėtrai, priežiūrai ir remontui, finansavimo konkursą (toliau – kvietimas).

2. Kvietimą organizuoja viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – CPVA).

3. Kvietimo tikslas – atrinkti ir finansuoti projektus, gerinančius sąlygas ugdyti fiziškai aktyvią visuomenę remontuojant, atnaujinant (modernizuojant) ir (arba) rekonstruojant esamų sporto bazių infrastruktūrą.

4. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. sausio 23 d. nutarimu Nr. 85 „Dėl Sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo proporcijų, Sporto rėmimo fondo administravimui skirtų lėšų dalies nustatymo ir Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintomis Fondo lėšų paskirstymo proporcijomis, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Seimo planuojamus patvirtinti Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos asignavimus Sporto rėmimo fondui 2022 metams ir įvertinus 2019–2021 m. kvietimų finansuotų sporto projektų įsipareigojimus, šiuo kvietimu planuojama paskirstyti Fondo lėšų suma ne mažiau kaip 2 000 000 Eur.

5. Teikiami projektai turi prisidėti prie esamų sporto bazių prieinamumo didinimo, sąlygų įvairaus amžiaus ir poreikių asmenų fiziniam aktyvumui gerinimo ir organizuotai sportuojančių asmenų skaičiaus didėjimo.

 

II SKYRIUS

KVIETIMO PRIORITETAI

 

6. Organizuojant kvietimą Sporto rėmimo fondo 2022 metų lėšoms paskirstyti sporto projektams, nustatomi šie prioritetai:

6.1. skatinama neįgaliųjų sporto plėtra:

6.1.1. kai paraiškoje neįgalieji nurodomi kaip tikslinė grupė ir numatomas sporto bazės prieinamumo (laiko, kainos ir (arba) fizinio aktyvumo užsiėmimų pasiūlos prasme) šiai tikslinei grupei didinimas, organizuojant nuolatinio pobūdžio fizinio aktyvumo veiklas ne trumpiau kaip 3 metus po projekto įgyvendinimo pabaigos;

6.1.2. prioritetas taikomas tik toms paraiškoms, kurių pareiškėjas arba partneris įrodo, kad turi ne mažiau nei vienų metų patirtį organizuojant neįgaliųjų fizinio aktyvumo užsiėmimus, sporto pratybas, treniruotes, varžybas ir (arba) kitus sporto renginius. Jei šią patirtį turi partneris, privalo būti pateiktas jo įsipareigojimas ar sutikimas sporto bazėje vykdyti šiame punkte paminėtas veiklas ne trumpiau nei tris metus po projekto įgyvendinimo pabaigos;

6.1.3. ne mažiau kaip 10 procentų kvietimo lėšų sumos pirmiausia skiriama neįgaliųjų sporto plėtrą skatinančių projektų paraiškoms. Iš dalies prie neįgaliųjų sporto plėtros prisidedančioms paraiškoms prioritetas (kėlimas į sąrašo viršų) nesuteikiamas.

6.1.4. Ketinami pasiekti prioriteto rodikliai:

6.1.4.1. pritaikytų neįgaliesiems sporto bazių skaičiaus padidėjimas. Sporto bazė bus laikoma pritaikyta, jei pritaikyta ne mažiau kaip viena patalpa arba lauko erdvė fizinio aktyvumo užsiėmimams, tualetas, dušas ir galimybė savarankiškai patekti ir judėti šiose patalpose neįgaliojo vėžimėliu;

6.1.4.2. reguliariai (Taisyklėse reguliariai sportuojančiais asmenimis laikomi ne mažiau kaip 2 kartus per savaitę sportuojantys asmenys, kurie užsiėmimus lanko ne trumpiau kaip 3 mėnesius) sportuojančių ir besimankštinančių sporto bazėje neįgaliųjų skaičiaus padidėjimas (paraiškoje nurodomas šiuo metu reguliariai sportuojančių neįgaliųjų sporto bazėje skaičius ir planuojamas pasiekti skaičius per 3 metų laikotarpį po projekto įgyvendinimo pabaigos);

6.2. gyvenamosios vietovės bendruomenės asmenys įtraukiami į sporto projektų veiklas:

6.2.1. paraiškoje vietos bendruomenė apibrėžiama (nurodoma, kas ją sudaro) kaip tikslinė grupė, pagrindžiamas fizinio aktyvumo veiklų, skirtų vietos bendruomenės nariams, poreikis. Paraiškoje numatyta sporto bazės prieinamumo (laiko ir (arba) fizinio aktyvumo užsiėmimų pasiūlos prasme) tikslinei grupei didinimas, vykdant reguliaraus pobūdžio fizinio aktyvumo veiklas ne trumpiau kaip 3 metus po projekto įgyvendinimo pabaigos;

6.2.2. ketinami pasiekti prioriteto rodikliai:

6.2.2.1. sporto bazės prieinamumo bendruomenės nariams trukmės padidėjimas (nurodoma esama sporto bazės prieinamumo bendruomenės nariams trukmė per savaitę ir planuojama prieinamumo trukmė per savaitę per 3 metų laikotarpį po projekto įgyvendinimo pabaigos);

6.2.2.2. reguliariai sportuojančių ir besimankštinančių sporto bazėje vietos bendruomenės narių skaičiaus padidėjimas (paraiškoje nurodomas šiuo metu reguliariai sportuojančių vietos bendruomenės narių sporto bazėje skaičius ir planuojamas pasiekti skaičius per 3 metų laikotarpį po projekto įgyvendinimo pabaigos);

6.3. skatinamas vaikų ir (arba) jaunimo fizinis aktyvumas:

6.3.1. paraiškoje vaikai ir (arba) jaunimas, išskyrus dalyvaujančiuosius bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ar aukštojo mokslo studijų programose, nurodomi kaip tikslinė grupė, pagrindžiamas fizinio aktyvumo veiklų, skirtų vaikams ir jaunimui, poreikis. Paraiškoje numatytas sporto bazės prieinamumo (laiko, kainos ir (arba) fizinio aktyvumo užsiėmimų pasiūlos prasme) didinimas tikslinei grupei, vykdant nuolatinio pobūdžio fizinio aktyvumo veiklas ne trumpiau kaip 3 metus po projekto įgyvendinimo pabaigos;

6.3.2. ketinami pasiekti prioriteto rodikliai:

6.3.2.1. reguliariai sportuojančių ir besimankštinančių vaikų ir (arba) jaunimo iki 29 metų skaičiaus padidėjimą (nurodomas šiuo metu reguliariai sportuojančių vaikų ir jaunimo sporto bazėje skaičius ir planuojamas pasiekti skaičius per 3 metų laikotarpį po projekto įgyvendinimo pabaigos);

6.3.2.2. nuolatinio pobūdžio fizinio aktyvumo užsiėmimų organizuojamų vaikams ir (arba) jaunimui iki 29 metų skaičiaus per savaitę padidėjimą (nurodomas šiuo metu organizuojamų fizinio aktyvumo užsiėmimų vaikams ir (arba) jaunimui iki 29 metų skaičius per savaitę ir planuojamas pasiekti skaičius per 3 metų laikotarpį po projekto įgyvendinimo pabaigos);

7. Sporto projekto paraiška turėtų atitikti visus nustatytus prioritetus. Neatitikus prioriteto (-ų) atitinkamai mažinami balai paraiškų turinio ir išlaidų pagrįstumo vertinimo metu (kvietimo 4 priede nustatyta tvarka).

 

 

 

 

III SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS IR PARTNERIAMS

 

8. Sporto projekto paraišką teikti (būti pareiškėju) gali juridinis asmuo arba juridinių asmenų grupė (partneriai).

9. Juridinių asmenų grupės (partnerių) vardu paraišką teikia jų paskirtas bendras atstovas (pareiškėjas).

10. Vienas pareiškėjas gali teikti tik vieną paraišką. Tas pats pareiškėjas negali teikti paraiškų kaip jungtinės veiklos grupės narys ar kitu teisiniu pagrindu veikiantis sporto projekto partneris. Pareiškėjui pateikus daugiau kaip vieną paraišką, visos to pareiškėjo pateiktos paraiškos atmetamos (nebent pareiškėjas pateikdamas paraišką raštu atsisako anksčiau pateiktos paraiškos).

11. Pareiškėjas turi atitikti Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų finansavimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. sausio 23 d. nutarimu Nr. 85 „Dėl Sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo proporcijų, Sporto rėmimo fondo administravimui skirtų lėšų dalies nustatymo ir Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), bei Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų, skirtų esamų sporto bazių plėtrai, priežiūrai ir remontui, finansavimo ir administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. V-123 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. sausio 23 d. nutarimo Nr. 85 „Dėl Sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo proporcijų, Sporto rėmimo fondo administravimui skirtų lėšų dalies nustatymo ir Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ įgyvendinimo“ (toliau – Taisyklės), nurodytas sąlygas.

12. Pareiškėjas turi būti tiesiogiai atsakingas už projekto, kuriam įgyvendinti prašoma paramos, įgyvendinimą ir valdymą.

13. Pareiškėjas įsipareigoja naudoti įsigytą, suremontuotą, atnaujintą (modernizuotą) ir (arba) rekonstruotą turtą sporto projekto tikslais projekto įgyvendinimo laikotarpiu ir ne trumpiau kaip 3 metus po projekto įgyvendinimo pabaigos.

14. Pareiškėjas turi užtikrinti projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalies, kurios nepadengia finansavimo lėšos, ir projekto netinkamų finansuoti išlaidų finansavimą iš nuosavų ar kitų šaltinių lėšų.

15. Pareiškėjas turi turėti reikiamų administracinių gebėjimų ir pajėgumų, užtikrinančių projekto įgyvendinimą bei gebėjimą efektyviai naudotis projekto rezultatais po projekto įgyvendinimo.

16. Teikdamas paraišką, pareiškėjas sutinka, kad CPVA, Fondo ir (arba) Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (toliau – Ministerija) interneto svetainėje bus skelbiama ši su paraiška susijusi informacija:

16.1. pareiškėjo ir sporto projekto pavadinimas, prašomų skirti Fondo lėšų suma, projekto turinio santrauka, sprendimas dėl lėšų skyrimo (neskyrimo) ir šio sprendimo motyvai, turinio vertinimo balai;

16.2. paraiškų, kurioms įgyvendinti skirtos Fondo lėšos, sąrašas, kuriame nurodomas kiekvieno finansuojamo sporto projekto pareiškėjas, sporto projekto pavadinimas, skirta Fondo lėšų suma ir sporto projekto turinio santrauka, sporto projektų įgyvendinimo rezultatai, Fondo lėšų mokėjimo sustabdymas ar nutraukimas.

17. Fondo lėšos negali būti skiriamos, jeigu:

17.1. pareiškėjo arba partnerio, projekto objekto savininko veikla sustabdyta ar apribota įstatymų nustatytais pagrindais;

17.2. pareiškėjas arba partneris nėra teisės aktų nustatyta tvarka įvykdęs įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu (išskyrus atvejus, kai įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų) ir (ar) mokesčių administratoriaus sprendimu mokestinės nepriemokos mokėjimas yra atidėtas arba išdėstytas ir šio sprendimo pagrindu sudaryta pareiškėjo ir mokesčių administratoriaus mokestinės paskolos sutartis);

17.3. pareiškėjas neatitinka arba partneris neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, numatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnyje;

17.4. pareiškėjui arba partneriui, projekto objekto savininkui taikomas turto areštas ir išieškojimas galėtų būti nukreiptas į projektui įgyvendinti skirtas valstybės biudžeto lėšas, pareiškėjas arba partneris yra likviduojamas arba dėl pareiškėjui arba partneriui pradėtos bankroto procedūros ir išieškojimas galėtų būti nukreiptas į projektui įgyvendinti skirtas valstybės biudžeto lėšas;

17.5. pareiškėjas arba partneris paraiškoje arba papildomuose dokumentuose pateikė tikrovės neatitinkančius duomenis arba pateikė suklastotus dokumentus;

17.6. pareiškėjas arba partneris, naudodamas valstybės ir (ar) savivaldybės biudžetų lėšas, buvo neįvykdęs valstybės ir (ar) savivaldybių biudžetų lėšų naudojimo sutarties su ta pačia valstybės ir (ar) savivaldybės institucija, priimančia sprendimą dėl valstybės ir (ar) savivaldybės biudžetų lėšų skyrimo sporto projektams ar aukšto meistriškumo sporto programoms, ar netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis valstybės ir (ar) savivaldybių biudžetų lėšų naudojimo sutarties pažeidimas arba valstybės ir (ar) savivaldybės institucija yra gavusi informaciją apie kitų valstybės ir (ar) savivaldybių biudžetų lėšų naudojimo sutarčių su kitomis valstybės ir (ar) savivaldybių institucijomis neįvykdymą ar netinkamą jų įvykdymą ir tai buvo esminis valstybės ir (ar) savivaldybių biudžetų lėšų naudojimo sutarčių pažeidimas, ir nuo šių pažeidimų paaiškėjimo dienos yra praėję mažiau kaip 3 metai; šis punktas netaikomas, jeigu nuo esminių valstybės ir (ar) savivaldybių biudžetų lėšų naudojimo sutarties sąlygų pažeidimo padarymo dienos iki jo paaiškėjimo dienos yra praėję daugiau kaip 5 metai;

17.7. pareiškėjas arba partneris (juridinis asmuo) arba juridinio asmens vadovas, kolegialaus valdymo organo vadovas, asmuo, turintis teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), tvarkantis (tvarkantys) juridinio asmens apskaitą, turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą už sunkius ar labai sunkius nusikaltimus arba tyčinius nusikaltimus nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai arba už korupcinio pobūdžio nusikalstamas veiklas;

17.8. pareiškėjas arba partneris (juridinis asmuo) buvo patrauktas baudžiamojon atsakomybėn ir nepraėjo 10 metų nuo nuosprendžio įsigaliojimo dienos.

18. Paraiškų vertinimo metu kvietimo 17 punkto reikalavimai yra patikrinami tokia tvarka:

18.1. CPVA tikrina, ar pareiškėjas ir visi partneriai (kai paraišką teikia juridinių asmenų grupė) pasirašė deklaracijas, kuriose nurodoma, kad nėra aplinkybių, dėl kurių negali būti skiriamos Fondo lėšos. Jei pateikiama paraiška be pasirašytos deklaracijos (-ų), ji atmetama;

18.2. Kvietimo 17.1–17.4, 17.7 ir 17.8 papunkčiuose nurodytus reikalavimus CPVA patikrina viešai prieinamo informacinėse sistemose, jei tos informacijos teikėjai sudaro tam sąlygas, arba kreipdamasi į informacijos teikėjus dėl reikalingų duomenų pateikimo. CPVA šią informaciją gali patikrinti bet kuriuo paraiškų tikrinimo metu (40 darbo dienų po paraiškų pateikimo termino) ir, jei nustatoma, kad pareiškėjas arba partneris neatitinka bent vieno iš 17.1–17.4, 17.7 ir 17.8 papunkčiuose nurodytų reikalavimų, tokia paraiška atmetama;

18.3. tais atvejais, kai kvietimo 18.2 papunktyje nurodytais būdais informacija yra nepasiekiama, CPVA prašo pateikti papildomą informaciją tik tų pareiškėjų ir jų partnerių (jei tokie pasitelkiami), kurių pateiktoms projekto paraiškoms rekomenduojama skirti finansavimą:

18.3.1. pagrįsti teistumo nebuvimo aplinkybes (kvietimo 17.7, 17.8 papunkčiai) pateikiant Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro pažymą, kuri turi būti išduota ne anksčiau kaip 60 dienų iki projekto paraiškos pateikimo termino pabaigos. Šis reikalavimas netaikomas biudžetinėms įstaigoms;

18.3.2. pagrįsti kvietimo 17.2 ir 17.3 papunkčiuose nurodytų aplinkybių nebuvimą, pateikiant Valstybinės mokesčių inspekcijos pažymą, kuri būtų išduota ne anksčiau kaip 60 dienų iki projekto paraiškos pateikimo dienos. Šis reikalavimas netaikomas biudžetinėms įstaigoms;

18.4. jei CPVA vertindama paraišką nustato, kad pareiškėjas arba partneris paraiškoje arba papildomuose dokumentuose pateikė tikrovės neatitinkančius duomenis arba pateikė suklastotus dokumentus, tokia paraiška yra atmetama.

 

IV SKYRIUS

REIKALAVIMAI SPORTO BAZEI

 

19. Finansavimas gali būti skiriamas tik esamoms sporto bazėms Lietuvos Respublikos teritorijoje. Kvietime esama sporto bazė suprantama kaip sporto paskirties pastatas arba sporto paskirties inžinerinis statinys fizinio aktyvumo ir (arba) sporto pratyboms, varžyboms ir (arba) kitiems sporto renginiams rengti, kuriame per pastaruosius trejus metus (2019–2021 m.) reguliariai vyksta arba vyko pratybos ir (arba) bent kartą per ketvirtį kiekvienais metais vyksta arba vyko varžybos ar kiti sporto renginiai.

20. Ketinama gerinti esama sporto bazė pareiškėjui turi priklausyti nuosavybės teise arba turi būti perduota valdyti patikėjimo, panaudos arba nuomos pagrindais ne trumpesniam kaip 3 metų terminui po projekto įgyvendinimo pabaigos. Teisė (nuosavybės, panaudos, patikėjimo ar disponavimo) į nekilnojamąjį turtą turi būti įgyta iki paraiškų pateikimo termino pabaigos.

21.  Esamai sporto bazės būklei pagrįsti prie paraiškos turi būti pridedamos esamos sporto bazės nuotraukos (dabartinės būklės).

 

V SKYRIUS

REIKALAVIMAI PROJEKTO VEIKLOMS

 

22. Projektas (jo rezultatai) turi būti orientuotas į visuomenės fizinio aktyvumo didinimą.

23. Projekto įgyvendinimo laikotarpis turi būti ne ilgesnis kaip 4 metai. Sporto projekto įgyvendinimo laikotarpis turi prasidėti nuo projekto įgyvendinimo sutartyje (toliau – sutartis) nurodyto termino (kuris negali būti ankstesnis nei sutarties pasirašymo data) ir tęstis iki sporto projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos, nurodytos sutartyje. Planuojant veiklas, rekomenduojama projekto įgyvendinimo laikotarpio pradžią paraiškoje numatyti ne ankstesnę kaip 4 mėnesiai nuo paraiškų pateikimo termino pabaigos.

24. Paraiškoje nurodytų darbų apimčiai pagrįsti privalo būti pateiktas statinio projektas, o jei toks neprivalomas pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą – planuojamų darbų vizualizacijos arba brėžiniai, kuriuose būtų detalizuotos sporto bazės komplekso dalys ar patalpos, kurioms sutvarkyti prašoma Fondo lėšų. Planuojamų darbų vizualizacijose, brėžiniuose ar kituose pridedamuose dokumentuose turi būti detalizuota, kokie darbai kurioje komplekso dalyje (patalpoje) planuojami atlikti.

25. Kartu su paraiška turi būti pateiktas statybą leidžiantis dokumentas (toliau – SLD), o jei toks dokumentas neprivalomas gauti pagal Statybos įstatymą, – pateikiamas argumentuotas pagrindimas, kad SLD neprivalomas.

26. Projektas finansiniu ir instituciniu požiūriu turi būti tęstinis, pagrįstas projekto pasiekimų naudojimu ne trumpiau kaip trejus metus pasibaigus projekto įgyvendinimo terminui. Pareiškėjas turi pateikti informaciją apie tai, kas užtikrins, kaip ir iš kokių lėšų bus užtikrintas projekto rezultatų tęstinis naudojimas:

26.1. jei projekto rezultatų tęstiną naudojimą užtikrins projekto vykdytojas, paraiškoje turi būti pateikta informacija kaip ir iš kokių lėšų tai bus užtikrinama;

26.2. jei projekto rezultatų tęstiną naudojimą užtikrins partneriai ar kiti subjektai, turi būti pateiktas susitarimas, įsipareigojimas ar kitas įsipareigojimą užtikrinantis dokumentas.

 

VI SKYRIUS

PROJEKTO FINANSAVIMAS, LĖŠŲ SKYRIMAS IR NAUDOJIMAS

 

27. Fondo lėšomis gali būti finansuojama ne daugiau kaip 90 procentų bendros projekto tinkamų finansuoti išlaidų sumos. Likusią sumą (toliau – nuosavos lėšos) turi apmokėti pareiškėjas (ne mažiau kaip 10 procentų nuo bendros projekto tinkamų finansuoti išlaidų sumos). Patvirtinus paraišką, visos išlaidos apmokamos vienodu intensyvumu (paraiškos vertinimo metu nustatytu nuosavų ir Fondo lėšų santykiu).

28. Nuosavam įnašui pagrįsti pareiškėjas arba partneris turi pateikti laisvos formos įsipareigojimą dėl konkretaus projekto finansavimo nuosavomis lėšomis ir (arba), jei yra planuojama gauti kitų šaltinių lėšas nuosavų lėšų įsipareigojimams padengti, – tokių įsipareigojimų įrodymus. Tais atvejais, kai pareiškėjas arba partneris yra savivaldybės biudžetinė įstaiga ir (arba) lėšas planuoja skirti savivaldybės, turi būti pateikiamas savivaldybės tarybos sprendimas dėl konkretaus projekto finansavimo. Tarybos sprendimą prašoma pateikti iki projekto įgyvendinimo sutarties sudarymo dienos tik siūlomų finansuoti projektų paraiškų.

29. Minimali sporto projekto Fondo lėšomis finansavimo suma 8 000 Eur. Maksimali projekto Fondo lėšomis finansavimo suma 450 000 Eur.

30. Fondo lėšos gali būti skiriamos ir naudojamos:

30.1. projekto veiklų vykdymo išlaidoms:

30.1.1. esamų sporto paskirties pastatų arba sporto paskirties inžinerinių statinių statybos darbams (išskyrus naujos infrastruktūros (objektų (-o) komplekso arba jo nedalomos dalies) statybai);

30.1.2. žemės sklypo statybos darbams, kurie būtini esamų sporto paskirties pastatų arba sporto paskirties inžinerinių statinių statybos darbams atlikti;

30.1.3. privalomoms inžinerinėms paslaugoms ar su inžinerinėmis veiklomis susijusiam darbo užmokesčiui ( techninei priežiūrai, projekto vykdymo techninei priežiūrai, kt. inžinerinės paslaugos ir (ar) veiklos);

30.1.4. būtinai įrangai, kuri užtikrins sporto bazės naudojimą pagal paskirtį (pavyzdžiui, krepšinio stovai su lankais krepšinio salės remonto darbams, futbolo vartai futbolo aikštės atnaujinimo darbams, tribūnos aikštynui ir pan.) (išskyrus finansuojamą pagal Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų, skirtų fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui, sporto renginių organizavimui ir asmenų, dirbančių ar teikiančių paslaugas sporto srityje, kvalifikacijos tobulinimui ir sporto informacijos sklaidai, finansavimo ir administravimo taisykles);

30.1.5. mažajai architektūrai (lauko suoliukai, šiukšlių dėžės);

30.1.6. baldams, kurie būtini sporto paskirties pastatams arba sporto paskirties inžineriniams statiniams funkcionuoti (pvz., persirengimo kambario spintelės, suoliukai ir pan.);

30.1.7. viešinimo išlaidoms, skirtoms užtikrinti projekto tęstinumo rodiklių pasiekimą, kurie turi būti pasiekti per 3 metų laikotarpį po projekto įgyvendinimo pabaigos;

30.1.8. su projekto viešinimu susijusioms išlaidoms;

30.1.9. kitoms pagrįstoms išlaidoms, be kurių nebūtų pasiekti projekto tikslai (išskyrus Aprašo 68 punkte nurodytas išlaidas);

30.2. projekto administravimo išlaidoms:

30.2.1. projektą administruojančių darbuotojų (projekto vadovo, projekto koordinatoriaus, projekto finansininko ir kitų būtinų darbuotojų) darbo užmokesčiui ir su darbo užmokesčiu susijusioms išlaidoms arba projektą administruojančių asmenų paslaugų išlaidoms (toliau – tiesioginės projekto administravimo išlaidos);

30.2.2. kitoms su projekto administravimu susijusioms išlaidoms (biuro patalpų, transporto nuomos ir išlaikymo, trumpalaikio materialiojo turto įsigijimo ar nuomos, ryšių, finansinių paslaugų (sąskaitų aptarnavimo ir kitų banko operacijų, išskyrus valiutos keitimo), komandiruočių ir kitoms būtinoms išlaidoms), jeigu jos tiesiogiai susijusios su projekto veiklomis ir yra būtinos projektui įgyvendinti (toliau – netiesioginės išlaidos).

31. Projekto administravimo išlaidoms gali būti numatyta ne daugiau kaip 10 procentų sporto projekto bendros lėšų sumos.

32. Paraiškos teikimo metu pareiškėjas turi pagrįsti tiesiogines administravimo išlaidas (darbo užmokestį ir su juo susijusias išlaidas ir (arba) projekto administravimo paslaugų pirkimo išlaidas). Jei projektui administruoti numatomos darbo užmokesčio ir su juo susijusios išlaidos ir jei projekto vykdytojas numato, kad patirs ir netiesiogines išlaidas, pastarosios yra apskaičiuojamos taikant 15 procentų fiksuotojo dydžio normą nuo tiesioginių administravimo išlaidų. Jei projektui administruoti bus perkamos administravimo paslaugos, netiesioginės išlaidos negali būti taikomos.

33. Projekto administravimo išlaidos bus apmokamos supaprastintai Taisyklių VII skyriuje nustatyta tvarka: pagrįstos tiesioginės projekto administravimo išlaidos ir apskaičiuotos netiesioginės išlaidos bus sudedamos (kai taikoma), ir pagal formulę projekto administravimo išlaidoms numatyta suma / projekto veiklų vykdymo išlaidoms numatyta suma, apskaičiuojama fiksuotojo dydžio norma, kuri numatoma sutartyje ir, deklaruojant veiklų vykdymo išlaidas, bus taikoma apskaičiuoti ir apmokėti projekto administravimo išlaidas.

34. Tiesioginių projekto išlaidų suma turi būti pagrįsta žemiau išvardintais būdais:

34.1. darbų išlaidų sumai pagrįsti pateikiami: statinio projekto skaičiuojamosios kainos dalis, ne mažiau kaip 3 komerciniai pasiūlymai ir raštas, siųstas potencialiems rangovams dėl komercinio pasiūlymo pateikimo. Tais atvejais, kai dėl darbų atlikimo jau yra sudarytos sutartys, pateikiamos jų kopijos;

34.2. prekių išlaidų sumai pagrįsti pateikiami: ne mažiau kaip 3 komerciniai pasiūlymai, raštas, siųstas potencialiems rangovams dėl komercinio pasiūlymo pateikimo arba nuorodos ar ekrano nuotraukos į ne mažiau kaip tris interneto parduotuvių puslapius. Tais atvejais, kai dėl prekių tiekimo jau yra sudarytos sutartys, pateikiamos jų kopijos;

34.3. inžinerinių paslaugų išlaidų sumai pagrįsti taikomi UAB „Sistela“ nustatyti bendrieji ekonominiai normatyvai. Tais atvejais, kai dėl paslaugų suteikimo jau yra sudarytos sutartys, pateikiamos jų kopijos;

34.4. projekto viešinimo (skirto užtikrinti projekto tęstinumo rodiklių pasiekimą, kurie turi būti pasiekti per 3 metų laikotarpį po projekto įgyvendinimo pabaigos) išlaidų sumai pagrįsti pateikiamas vienas komercinis pasiūlymas ir raštas paslaugos teikėjui arba nuoroda į interneto parduotuvės puslapį.

35. Projekto viešinimo išlaidų suma negali viršyti 480 Eur (nebent pareiškėjas pagrindžia didesnių išlaidų būtinumą), vadovaujantis CPVA atlikta rinkos kainų analize, įvertinus 87 paraiškų, pateiktų 2020 m. kvietimui.

36. Teikdamas galutinį mokėjimo prašymą, projekto vykdytojas turės deklaruoti pelną, gautą sporto projekto įgyvendinimo metu iš sporto projekto veiklų (įskaitant ir sporto projekto apimtyje įsigytos įrangos ar inventoriaus naudojimo). Pelno suma bus mažinama sporto projektui skirta Fondo lėšų suma.

37. Fondo lėšos negali būti skiriamos ir naudojamos:

37.1. sporto inventoriui įsigyti;

37.2. baudoms, delspinigiams, finansinėms nuobaudoms, bylinėjimosi išlaidoms, paskolų palūkanoms ir skolų padengimo išlaidoms apmokėti;

37.3. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka susigrąžinamam arba atskaitomam pridėtinės vertės mokesčiui (PVM) apmokėti;

37.4. iš kitų finansavimo šaltinių apmokėtoms išlaidoms kompensuoti;

37.5. finansuoti sporto projektų veikloms, kurios yra bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ar aukštojo mokslo studijų programų dalis;

37.6. materialiam ir nematerialiam turtui, nesusijusiam su projektu, įsigyti. Fondo lėšos negali būti skiriamos ir naudojamos nekilnojamajam turto įsigyti ir (ar) nuomai;

37.7. pareiškėjų ir (arba partnerių) veiklos plėtrai ar jų kasdienei veiklai (pavyzdžiui, biuro nuomai ar komunalinėms paslaugoms apmokėti), išskyrus išlaidas, kurios susijusios su projekto veiklų išlaidomis ir yra būtinos projektui įgyvendinti;

37.8. naujos infrastruktūros (objektų (-o) komplekso arba jo nedalomos dalies) statybai;

37.9. narystės asociacijose ir kitose organizacijose mokesčiams apmokėti;

37.10. premijoms, piniginiams ir (arba) daiktiniams prizams apmokėti;

37.11. išlaidoms, susijusioms su lizingo, išperkamosios nuomos sutartimis;

37.12. papildomoms savanoriško sveikatos draudimo įmokoms arba įmokoms į pensijų ir kitus fondus, išskyrus privalomąsias pensijų socialinio draudimo, sveikatos draudimo įmokas;

37.13. sporto projekte dirbančio personalo papildomoms išmokoms, kurios nesusijusios su įprastomis darbo sutarties sąlygomis (skatinamosios išmokos, išmokos švenčių, jubiliejų ar kitomis progomis, tikslinėms atostogoms ir pan.);

37.14. išeitinėms išmokoms, kompensacijoms, išskyrus kompensaciją už sporto projekto įgyvendinimo laikotarpiu priskaičiuotas ir nepanaudotas kasmetines atostogas, jeigu ji apskaičiuota ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną, įgyvendinant sporto projektą;

37.15. turto nusidėvėjimo (amortizacijos) išlaidoms;

37.16. nekilnojamam turtui įsigyti, išskyrus pagal savo prigimtį kilnojamus daiktus, kuriuos nekilnojamaisiais pripažįsta Lietuvos Respublikos įstatymai;

37.17. naudotam turtui įsigyti;

37.18. įmokoms už teisę surengti tarptautines sporto varžybas ar renginius;

37.19. licencijoms ir leidimams įsigyti. 

 

VII SKYRIUS

PROJEKTŲ VERTINIMO KRITERIJAI IR JŲ BALAI

 

38. Sporto projektų paraiškų atranką sudaro:

38.1. paraiškų administracinės atitikties tinkamumo vertinimas pagal šio kvietimo 3 priedą;

38.2. turinio bei išlaidų pagrįstumo vertinimas pagal šio kvietimo 4 priedą.

39. Projektai vertinami vadovaujantis Aprašu, Taisyklėmis, šiame kvietime patvirtintais prioritetais, bendraisiais ir specialiaisiais projektų vertinimo kriterijais.

40. Paraiška atmetama jeigu:

40.1. paraiška, pareiškėjas ir (arba) partneris (kai jis pasitelkiamas) neatitiko administracinės atitikties reikalavimų;

40.2. paraiška nesurenka 56 ir daugiau balų iš 100 galimų arba bent vieno minimalaus pereinamojo balo nustatyto kiekvienai vertinimo kriterijų grupei.

 

VIII SKYRIUS

PARAIŠKŲ PATEIKIMAS

 

41. Paraiškos pildomos ir teikiamos lietuvių kalba elektronine forma, naudojantis paraiškų surinkimo įrankiu (angl. Submittable), kurio konkreti nuoroda bus paskelbta kvietimo skelbime adresu www.cpva.lt. Kitokia forma pateiktos paraiškos atmetamos.

42. Prie paraiškos pridedamų priedų sąrašas pateikiamas kvietimo 4 priede.

43. Projektų paraiškos su priedais priimamos iki 2022 m. kovo 1 d. 17:00 val. Lietuvos laiku. Vėliau gautos paraiškos atmetamos.

 

IX SKYRIUS

KVIETIMO PRIEDAI

 

44. Paraiškos forma (kvietimo 1 priedas).

45. Paraiškų administracinės atitikties tinkamumo vertinimo forma (kvietimo 2 priedas).

46. Paraiškų turinio ir išlaidų pagrįstumo vertinimo patikros lapas (kvietimo 3 priedas).

47. Pridedamų prie paraiškos priedų sąrašas (kvietimo 4 priedas).

48. Informacija apie esamoje sporto bazėje 2019–2021 m. vykusias pratybas, varžybas ar kitus sporto renginius (kvietimo 5 priedas).

 

 

Konsultacijas teikia Rima Liškutė

Tel. numeris 8 659 96 976

El. paštas [email protected]

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

1-4 sritys_1priedas_2022_paraiškos_forma

Priedo pakeitimai:

Nr. V-81, 2022-01-14, paskelbta TAR 2022-01-14, i. k. 2022-00552

 

1-4 sritys_3priedas_Turinio_ir_išlaidų_pagrįstumo_vertinimas_1-4_sritys

Priedo pakeitimai:

Nr. V-81, 2022-01-14, paskelbta TAR 2022-01-14, i. k. 2022-00552

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-2207, 2021-12-08, paskelbta TAR 2021-12-08, i. k. 2021-25425

Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. V-2139 „Dėl 2022 metų kvietimo teikti paraiškas Sporto rėmimo fondo lėšoms gauti sporto projektų, skirtų fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui, sporto renginių organizavimui bei asmenų, dirbančių ar teikiančių paslaugas sporto srityje, kvalifikacijos tobulinimui ir sporto informacijos sklaidai, ir 2022 metų kvietimo teikti paraiškas Sporto rėmimo fondo lėšoms gauti sporto projektų, skirtų esamų sporto paskirties pastatų arba sporto paskirties inžinerinių statinių plėtrai, priežiūrai ir remontui, patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-2271, 2021-12-20, paskelbta TAR 2021-12-20, i. k. 2021-26207

Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. V-2139 „Dėl 2022 metų kvietimo teikti paraiškas Sporto rėmimo fondo lėšoms gauti sporto projektų, skirtų fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui, sporto renginių organizavimui bei asmenų, dirbančių ar teikiančių paslaugas sporto srityje, kvalifikacijos tobulinimui ir sporto informacijos sklaidai, ir 2022 metų kvietimo teikti paraiškas sporto rėmimo fondo lėšoms gauti sporto projektų, skirtų esamų sporto paskirties pastatų arba sporto paskirties inžinerinių statinių plėtrai, priežiūrai ir remontui, patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-81, 2022-01-14, paskelbta TAR 2022-01-14, i. k. 2022-00552

Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. V-2139 „Dėl 2022 metų kvietimo teikti paraiškas Sporto rėmimo fondo lėšoms gauti sporto projektų, skirtų fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui, sporto renginių organizavimui bei asmenų, dirbančių ar teikiančių paslaugas sporto srityje, kvalifikacijos tobulinimui ir sporto informacijos sklaidai, ir 2022 metų kvietimo teikti paraiškas Sporto rėmimo fondo lėšoms gauti sporto projektų, skirtų esamų sporto paskirties pastatų arba sporto paskirties inžinerinių statinių plėtrai, priežiūrai ir remontui, patvirtinimo“ pakeitimo

 

 * Kiekvienas finansuoti teikiamas projektas gali turėti visų šiame kvietime išvardytų sporto projektų veiklų sričių elementų.

[1] Nuoroda Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.791BF9249C9C/asr.

[2] Nuoroda Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/41048a20a6ec11e9b474d97de297fe08.

[3] Nuoroda Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4999e600377711ea829bc2bea81c1194.

[4] Nuoroda Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/85dc93d000df11e4bfca9cc6968de163/asr.

[5] Nuoroda Teisės aktų registre: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/c1259440f7dd11eab72ddb4a109da1b5?jfwid=rivwzvpvg.

[6] Global recommendations on physical activity for health; World Health Organization (2010). Nuoroda: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44399/9789241599979_eng.pdf?sequence=1.

.

[7] Apskaičiuojant skiriamą balą, balai nesumuojami. Kai įvykdoma daugiau nei viena sąlyga, skiriamas balas, kuris yra didžiausias.