Suvestinė redakcija nuo 2021-02-01

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2020-09-30, i. k. 2020-20442

 

 

 

 

LIETUVOS TRANSPORTO SAUGOS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRŠININKO 2008 M. LIEPOS 29 D. ĮSAKYMO NR. 2B-290 „DĖL TECHNINIŲ MOTORINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ IR JŲ PRIEKABŲ REIKALAVIMŲ“ PAKEITIMO 

 

2020 m. rugsėjo 30 d. Nr. 2BE-316

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. liepos 29 d. įsakymą Nr. 2B-290 „Dėl Techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimų“:

Punkto pakeitimai:

Nr. 2BE-375, 2020-11-19, paskelbta TAR 2020-11-19, i. k. 2020-24387

1.1. pakeičiu nurodytą įsakymą ir jį išdėstau nauja redakcija (Techniniai motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimai nauja redakcija nedėstomi):

„LIETUVOS TRANSPORTO SAUGOS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TECHNINIŲ MOTORINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ IR JŲ PRIEKABŲ REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. 3-13 „Dėl Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo įgyvendinimo“ 2.2 papunkčiu, įgyvendindamas 2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/45/ES dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų periodinės techninės apžiūros, kuria panaikinama Direktyva 2009/40/EB, ir 2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/47/ES dėl Sąjungoje važinėjančių komercinių transporto priemonių techninio patikrinimo kelyje, kuria panaikinama Direktyva 2000/30/EB,

t v i r t i n u  Techninius motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimus (pridedama).“;

1.2. pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintus Techninius motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimus:

1.2.1. pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. Transporto priemonės konstrukcija ir eksploatacijos savybės turi atitikti transporto priemonės pirmosios registracijos ar eksploatacijos pradžios, jei pirmosios registracijos data nežinoma, metu galiojusiuose transporto priemonės patvirtinimo (tipo patvirtinimo) teisės aktuose (atskirosiose Europos Sąjungos (ES) direktyvose ir (ar) atitinkamose Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos (JT EEK) taisyklėse) nustatytus reikalavimus. Jei paminėti reikalavimai negali būti taikomi, transporto priemonė turi atitikti gamintojo numatytą konstrukciją. Jei transporto priemonei yra nustatyti modifikavimo reikalavimai, transporto priemonė taip pat turi atitikti modifikavimo reikalavimus. Nepažeidžiant šio punkto nuostatų transporto priemonė turi atitikti reikalavimus, nustatytus šių Techninių reikalavimų 1 priede.“;

1.2.2. pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3. Perdirbtos transporto priemonės turi atitikti galiojančiuose (arba perdirbimo metu galiojusiuose) teisės aktuose nustatytus reikalavimus. Perdirbtoms transporto priemonėms tuose teisės aktuose nustatytais atvejais turi būti atlikta techninė ekspertizė ir įregistruoti pasikeitę transporto priemonės duomenys.“;

1.2.3. pripažįstu netekusiu galios II skyriaus pavadinimą;

1.2.4. pakeičiu III skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

II SKYRIUS

TRANSPORTO PRIEMONIŲ TECHNINĖS APŽIŪROS ATLIKIMAS“;

1.2.5. pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8. Kitos šiuose Techniniuose reikalavimuose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžtos Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme ir Privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros atlikimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 3-406 „Dėl Privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, (toliau – Apžiūros atlikimo aprašas).“;

1.2.6. papildau 10.15 papunkčiu:

10.15. papildomus istorinių motorinių transporto priemonių reikalavimus.“;

1.2.7. pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:

11. Atliekant techninę apžiūrą privaloma patikrinti visas šių Techninių reikalavimų 2 priede nurodytas tikrinimo pozicijas, susijusias su šių Techninių reikalavimų 10 punkte nurodytomis sritimis, taikant prie konkrečios tikrinimo pozicijos nurodytus tikrinimo būdus.

Jeigu transporto priemonė suprojektuota taip, kad negalima taikyti Techninių reikalavimų 2 priede nurodytų tikrinimo būdų, techninė apžiūra atliekama pagal lygiaverčius tikrinimo būdus, patvirtintus Lietuvos transporto saugos administracijos.“;

1.2.8. pakeičiu IV skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

III SKYRIUS

TRŪKUMŲ VERTINIMAS“;

1.2.9. pakeičiu 16.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

16.3. pavojingas trūkumas (PT) – trūkumas, keliantis tiesioginį ir neišvengiamą pavojų kelių eismo saugai arba darantis poveikį aplinkai.“;         

1.2.10. pakeičiu V skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

IV skyrius

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS“;

1.2.11. pakeičiu 19 punktą ir jį išdėstau taip:

19. Klausimus, kylančius dėl šių Techninių reikalavimų taikymo, sprendžia Lietuvos transporto saugos administracija.“;

1.2.12. pakeičiu 1 priedą:

1.2.12.1. pakeičiu 3.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

3.4. PRIEKINIO IR GALINIO STIKLO VALYTUVŲ REIKALAVIMAI

3.4.1. Priekinio stiklo valytuvų konstrukcija turi būti originali, atitinkanti gamintojo numatytą konstrukciją. Bet koks valytuvų konstrukcijos ar sudėtinių dalių keitimas, galintis turėti įtakos valytuvų veiksmingumui, valomam stiklo plotui ar veikimo patikimumui, yra laikomas transporto priemonių perdirbimu, kurio atitiktis nustatytiems reikalavimams turi būti įvertinta atliekant perdirbimo techninę ekspertizę.

3.4.2. Priekinio stiklo valytuvai turi veikti taip, kaip tai numatyta gamintojo arba bent dviem režimais, iš kurių vienas režimas gali būti nutrūkstamas valytuvų sistemos veikimas.

3.4.3. Veikiant stiklo valytuvams, kai ant stiklo yra purškiamas skystis, stiklo valytuvų valomame plote neturi likti nenuvalytų ruožų.

3.4.4. Galinio stiklo valytuvas, jei numatytas (įrengtas) transporto priemonės gamintojo, turi veikti motorinėse transporto priemonėse, kuriose nėra išorinio (-ių) galinio vaizdo veidrodžio (-ių) keleivio pusėje.“

1.2.12.2. pakeičiu 3.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

3.5. PRIEKINIO IR GALINIO STIKLO PLOVIKLIŲ REIKALAVIMAI

3.5.1. Priekinio ir, kai taikomas Techninių reikalavimų 1 priedo 3.4.4 papunktyje nustatytas reikalavimas, galinio stiklo plovikliai turi veikti.“;

1.2.12.3. papildau 3.6 papunkčiu:

3.6. LANGŲ APIPŪTIMO SISTEMA:

3.6.1. Langų apipūtimo sistema turi veikti didžiausio našumo režimu.“;

1.2.12.4. pakeičiu 4.15.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

4.15.1. kai H2 < 0,8 m, leistinos ribos – nuo -0,5 proc. iki -2,5 proc.;“;

1.2.12.5. pakeičiu 4.18.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

4.18.2. kai įrengti žibintai, kurių spinduliuojama šviesa turi ribinę šviesią ir tamsią zonas skiriančią liniją, jie turi būti sureguliuoti taip, kad šviesos pluošto riba būtų ne aukščiau kaip artimosios šviesos žibintų šviesos pluošto riba ir ne žemiau kaip -3,0 proc.“;

1.2.12.6. pakeičiu V skyrių ir jį išdėstau taip:

V SKYRIUS

TRANSPORTO PRIEMONĖS AŠYS, RATAI, PADANGOS IR PAKABA

 

5.1. Transporto priemonės ratų dydis ir konstrukcija turi būti tokie, kokie numatyti transporto priemonės gamintojo. Ratų parametrai turi būti suderinti su ant rato sumontuotos padangos parametrais.

5.2. Tos pačios ašies ratai turi būti vienodi.

5.3. Tos pačios ašies padangos turi būti to paties konstrukcinio tipo, to paties matmenų žymėjimo, tos pačios naudojimo paskirties.

5.4. Transporto priemonėje naudojamos padangos turi atitikti transporto priemonės gamintojo numatytas padangas. Visais atvejais padangos turi neliesti kėbulo ar pakabos detalių, neturi riboti vairuojamųjų ratų pasukimo kampų, neturi išsikišti už kėbulo gabarito.

5.5. Automobiliuose ir jų priekabose (jei priekabose įrengti stabdžiai), kai automobilio arba priekabos bendroji masė ne didesnė kaip 3,5 t, nuo lapkričio 10 d. iki kovo 31 d. turi būti naudojamos padangos, skirtos važiuoti žiemą (žymimos ženklais „M+S“, „*“ arba „Aukštikalnių simboliu“).

5.6. Nuo balandžio 10 d. iki spalio 31 d. draudžiama eksploatuoti transporto priemones su dygliuotomis padangomis.

5.7. Naudojamų padangų protektoriaus rašto gylis turi būti ne mažesnis kaip:

5.7.1. M1 klasės – 1,6 mm (nuo lapkričio 10 d. iki kovo 31 d. – 3,0 mm);

5.7.2. M2 klasės – 2,0 mm (nuo lapkričio 10 d. iki kovo 31 d. – 3,0 mm);

5.7.3. M3 klasės – 2,0 mm;

5.7.4. N1 klasės – 1,6 mm (nuo lapkričio 10 d. iki kovo 31 d. – 3,0 mm);

5.7.5. N2, N3 klasių – 1,0 mm;

5.7.6. L kategorijos – 0,8 mm;

5.7.7. O1, O2 klasių – 1,6 mm;

5.7.8. O3, O4 klasių – 1,0 mm.

5.8. Vadovaujantis 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 661/2009 dėl variklinių transporto priemonių, jų priekabų ir joms skirtų sistemų, sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją saugą, reikalavimų (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 661/2009) 13 straipsniu, M1 klasės transporto priemonėms, pirmą kartą registruotoms po 2015 m. lapkričio 1 d., turi būti įrengta ir veikianti padangų slėgio kontrolės sistema.“;

1.2.12.7. pakeičiu 7.9 papunktį ir jį išdėstau taip:

7.9. Transporto priemonėje, kuriai taikomas 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo ir iš dalies keičiantis Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 3821/85 ir (EB) Nr. 2135/98 bei panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 3820/85 arba 2014 m. vasario 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 165/2014 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų ir iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 165/2014), turi būti įrengtas ir laiku patikrintas tachografas, atitinkantis Reglamento (ES) Nr. 165/2014 reikalavimus. Transporto priemonėse, pirmą kartą registruotose po 2006 m. gegužės 1 d., turi būti įrengtas skaitmeninis tachografas.“;

1.2.12.8. pakeičiu 12.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

12.5. Nuvilkimo įtaisai turi atitikti 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento  (EB) Nr. 661/2009 dėl variklinių transporto priemonių, jų priekabų ir joms skirtų sistemų, sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją saugą, reikalavimų arba 2010 m. lapkričio 8 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1005/2010 dėl tam tikrų variklinių transporto priemonių vilkimo įtaisų tipo patvirtinimo reikalavimų, kuriuo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 661/2009 dėl variklinių transporto priemonių, jų priekabų ir joms skirtų sistemų, sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją saugą, reikalavimų reikalavimus.“

1.2.12.9. pakeičiu 13.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

13.1. Suskystintų naftos dujų (toliau – SND) įranga, jos įrengimas motorinėje transporto priemonėje ir veikimas turi atitikti Techninius reikalavimus suskystintų naftos dujų įrangai ir šios įrangos montavimui į motorines kelių transporto priemones, patvirtintus Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2003 m. birželio 24 d. įsakymu Nr. 2B-227 „Dėl Techninių reikalavimų suskystintų naftos dujų įrangai ir šios įrangos montavimui į motorines kelių transporto priemones patvirtinimo“, (toliau – Reikalavimai suskystintų dujų įrangai). Jeigu SND įranga, jos įrengimas ir (ar) veikimas neatitinka šių reikalavimų arba SND įranga transporto priemonėje sumontuota iki 2006 m. lapkričio 1 d., SND įranga, jos įrengimas ir veikimas turi atitikti SND įrangos įregimo motorinėje transporto priemonėje metu galiojusius reikalavimus.“;

1.2.12.10. pakeičiu 13.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

13.2. SND balionų, įrengtų motorinėje transporto priemonėje, eksploatacijos laikas, nurodytas gamintojo įrengtoje plokštelėje, neturi būti pasibaigęs. SND baliono eksploatacijos galiojimo laikas gali būti pratęstas Reikalavimų suskystintų dujų įrangai nustatyta tvarka.“;

1.2.12.11. papildau XIV skyriumi:

XIV SKYRIUS

PAPILDOMI ISTORINIŲ MOTORINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ REIKALAVIMAI

 

14. Istorinė motorinė transporto priemonė turi atitikti Lietuvos transporto saugos administracijos nustatytus istorinei motorinei transporto priemonei keliamus reikalavimus.

15. Istorinėje motorinėje transporto priemonėje įrengta darbinių stabdžių sistema turi suteikti vairuotojui galimybę valdyti transporto priemonės judėjimą ir saugiai, greitai bei veiksmingai ją sustabdyti bet kokioje įkalnėje ar nuokalnėje, kad ir koks būtų jos greitis. Vairuotojui turi būti sudarytos tokios sąlygos, kad stabdymo jėgą jis galėtų keisti palaipsniui, o stabdyti transporto priemonę galėtų sėdėdamas vairuotojo sėdynėje ir neatitraukdamas rankų nuo vairo.

Stabdant darbiniais stabdžiais turi užsiblokuoti bent vienos ašies ratai ir (arba), stabdant sausame lygiame kelyje, lėtėjimas turi būti ne mažesnis kaip 4,5 m/s2.

16. Apšvietimo prietaisai: artimosios šviesos žibintai, priekiniai rūko žibintai, jei yra, istorinėje motorinėje transporto priemonėje turi būti įrengti ir sureguliuoti taip, kad skleidžiama šviesa būtų nukreipta į priekį žemyn.“;

1.2.12.12. pakeičiu 2 priedėlio 5 punktą ir jį išdėstau taip:

N2  ≤  7,5 t

Aprašas: 7,5

(pirmą kartą registruotoms nuo 2007 m. sausio 26 d.)

Neprivaloma

(nėra matymo lauko reikalavimų)

Privaloma

(vienas vairuotojo, kitas keleivio pusėje)

Neleistina

Privaloma

(vienas vairuotojo, kitas keleivio pusėje,

jei gali būti įrengtas V klasės veidrodis, nepaisant to, abu  veidrodžiai gali būti įrengti)

Privaloma

(vienas keleivio pusėje, jei nė viena veidrodžio dalis nebus žemiau kaip 2 m nuo žemės paviršiaus, kai transporto priemonės masė atitinka maksimalią leistiną, ir jis yra visiškai matomas, kai vairuotojas sėdi prie vairo;

nepažeidžiant nurodytų sąlygų, vienas gali būti įrengtas ir vairuotojo pusėje)

Neprivaloma

(gali būti įrengtas (-i), tačiau jei įrengtas

(-i), turi būti ne žemiau kaip 2 m nuo žemės paviršiaus)

 

VI ir V  klasių veidro-džiai ar kitas juos atstojantis netiesio-ginio matymo įtaisas nepriva-lomas, jei V klasės veidrodis negali būti įrengtas taip, kad atitiktų jam įrengti nustatytus reikala-vimus.

Kai IV ir V klasių veidrodžiai privalomi, jie turi atitikti JT EEK taisyklės Nr. 463 reikalavimus.

 

“;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 2BE-375, 2020-11-19, paskelbta TAR 2020-11-19, i. k. 2020-24387

 

1.2.12.13. pakeičiu 2 priedėlio 11 punktą ir jį išdėstau taip:

N2  > 7,5 t ir N3

Aprašas: Untitled2

(pirmą kartą registruotoms nuo 2007 m. sausio 26 d.)

Neprivaloma

(nėra matymo lauko reikalavimų)

Privaloma

(vienas vairuoto-jo, kitas keleivio pusėje)

Neleistina

Privaloma

(vienas vairuoto-jo, kitas keleivio pusėje)

Privaloma

(vienas keleivio pusėje,

jei nė viena jo dalis nebus žemiau kaip 2 m nuo žemės paviršiaus, kai transporto priemonės masė atitinka maksima-lią leistiną, ir veidrodis yra visiškai matomas, kai vairuotojas sėdi prie vairo;

nepažei-džiant nurodytų sąlygų, vienas gali būti įrengtas ir vairuotojo pusėje)

Privaloma

(vienas priekinis veidrodis, jei gali būti įrengtas ne žemiau kaip 2 m nuo žemės pavir-šiaus)

VI ir V  klasių veidrodžiai ar kitas juos atstojantis netiesioginio matymo įtaisas neprivalomas, jei V klasės veidrodis negali būti įrengtas taip, kad atitiktų jam įrengti nustatytus reikalavimus.

 

Kai VI ir V klasių veidrodžiai privalomi, jie turi atitikti JT EEK taisyklės Nr. 463 reikalavimus.

 

“;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 2BE-375, 2020-11-19, paskelbta TAR 2020-11-19, i. k. 2020-24387

 

1.2.12.14. pakeičiu 2 priedėlio 3 išnašą ir ją išdėstau taip:

3 Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos (JT EEK) taisyklė Nr. 46 „Suvienodintos nuostatos dėl netiesioginio matymo įtaisų ir variklinių transporto priemonių, kuriose įrengiami minėti įtaisai, patvirtinimo.“;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 2BE-375, 2020-11-19, paskelbta TAR 2020-11-19, i. k. 2020-24387

 

1.2.13. pakeičiu 2 priedą:

1.2.13.1. pakeičiu 5.2.3 papunkčio dalies trūkumai b) punktą ir jį išdėstau taip:

 

„5.2.3. b) Ant tos pačios ašies ratų arba ant dvigubų ratų sumontuotos skirtingo dydžio (matmenų) ir (ar) skirtingos naudojimo paskirties padangos“;

1.2.13.2. papildau 14 skyriumi:

14. PAPILDOMI REIKALAVIMAI ISTORINEI MOTORINEI TRANSPORTO PRIEMONEI

 

14.1. Dokumentai

Tikrinimo pozicija

 

Tikrinimo būdas

 

Trūkumai

Vertinimo kriterijai

NT

DT

PT

Privalomi pateikti istorinės motorinės transporto priemonės dokumentai

Vizuali apžiūra

a) Nepateikti privalomi dokumentai

 

X

 

b) Dokumentai neatitinka nustatytų reikalavimų

 

X

 

c) Pateiktuose dokumentuose nurodyti duomenys nesutampa

 

X

 

d) Nėra galimybės nustatyti transporto priemonės gamintojo ir (ar) patikrinti transporto priemonės autentiškumo

 

X

 

e) Nėra galimybės nustatyti pagaminimo metų arba laikotarpio

 

X

 

f) Transporto priemonė yra savadarbė (vienetinės gamybos),  surinkta (pagaminta) naudojant jos gamybos laikotarpio neatitinkančias sudedamąsias dalis: laikančiąją konstrukciją, kėbulą ir (ar) jo įrangą, variklį, transmisiją ar jos mazgus, stabdžių sistemos dalis

 

X

 

 

14.2. Transporto priemonės ir jos modelio amžius

Tikrinimo pozicija

 

Tikrinimo būdas

 

Trūkumai

Vertinimo kriterijai

NT

DT

PT

14.2.1. Transporto priemonės amžius

Vizuali apžiūra

a) Pagaminta anksčiau nei prieš 30 metų

 

X

 

b) Nėra galimybės nustatyti transporto priemonės amžiaus

 

X

 

14.2.2. Transporto priemonės modelio gamybos pabaiga (amžius)

Vizuali apžiūra

Nuo modelio pagaminimo pabaigos yra praėję mažiau kaip 15 metų

 

X

 

 

14.3. Transporto priemonės išvaizda ir konstrukcija

Tikrinimo pozicija

 

Tikrinimo būdas

 

Trūkumai

Vertinimo kriterijai

NT

DT

PT

14.3.1. Transporto priemonės išvaizda

Vizuali apžiūra

a) Transporto priemonės išorinė išvaizda neatitinka autentiškos išvaizdos

 

X

 

b) Salono, kabinos vidaus išvaizda neatitinka autentiškos išvaizdos

 

X

 

14.3.2. Transporto priemonės konstrukcijos ir (ar) techninių sprendimų  atitiktis nustatytiems reikalavimams

Vizuali apžiūra

a) Neleistini laikančiosios konstrukcijos, kabinos ir (ar) kėbulo pakeitimai

 

X

 

b) Neleistini vidaus įrangos pakeitimai

 

X

 

c) Neleistini variklio arba jo įrangos pakeitimai

 

X

 

d) Pakeista degalų rūšis ir (ar)  neatitinka  transporto priemonės pagaminimo  laikotarpiu naudotų technologijų, įrengta papildoma variklio maitinimo įranga

 

X

 

e) Neleistini transmisijos pakeitimai

 

X

 

f) Neleistini vairo pavaros pakeitimai

 

X

 

g) Neleistini stabdžių sistemos pakeitimai

 

X

 

h) Neleistini pakabos pakeitimai

 

X

 

14.3.3. Ratai ir padangos

Vizuali apžiūra

Ratų konstrukcija neatitinka nustatytų reikalavimų

 

X

 

14.3.4. Apšvietimo ir šviesos signalizacijos prietaisai

Vizuali apžiūra ir veikimo patikra

a) Neatitinka transporto priemonės pagaminimo laikotarpio

 

X

 

b) Papildomai įrengti prietaisai nesuderinami su autentiška transporto priemonės išvaizda

 

X

 

c) Skleidžiamos šviesos srauto (spindulio) pokrypis (žibinto sureguliavimas) neatitinka nustatytų reikalavimų (a)

 

X

 

14.3.5. Netiesioginio matymo įtaisų (veidrodžių) įrengimas

Vizuali apžiūra

a) Neatitinka transporto priemonės pagaminimo laikotarpio

 

X

 

b) Papildomai įrengti prietaisai nesuderinami su autentiška transporto priemonės išvaizda

 

X

 

14.3.6. Bendra konstrukcija

Vizuali apžiūra

a) Transporto priemonė pagaminta naudojant jos pagaminimo laikotarpio neatitinkančias sudedamąsias dalis

 

X

 

 

b) Transporto priemonei yra padaryti neleistini pakeitimai

 

 

X

 

14.4. Transporto priemonės sistemų veiksmingumas

Tikrinimo pozicija

 

Tikrinimo būdas

 

Trūkumai

Vertinimo kriterijai

NT

DT

PT

14.4.1. Darbinių stabdžių sistema

Patikra atliekama kelyje, palaipsniui didinant ir pasiekiant didžiausią stabdymo jėgą.

a) Darbiniai stabdžiai neveikia

 

 

X

b) Nei vienos ašies ratai neužsiblokuoja arba lėtėjimo pagreitis, stabdant sausame kelyje, nesiekia 4,5 m/s2

 

X

 

c) Vienas arba daugiau ratų nestabdo, stabdymo kelyje metu transporto priemonė pernelyg nukrypsta nuo tiesios linijos

 

X

 

14.4.2. Stovėjimo stabdžių sistema, jei įrengta arba turi būti įrengta

Vizuali apžiūra ir veikimo patikrinimas

Neveikia

 

X

 

“.

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas, išskyrus jo 1.2.1 papunktį, įsigalioja 2021 m. vasario 1 d.

3. I n f o r m u o j u, kad šis įsakymas nustatyta tvarka skelbiamas Teisės aktų registre ir Lietuvos transporto saugos administracijos interneto svetainėje.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                             Genius Lukošius

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos transporto saugos administracija, Įsakymas

Nr. 2BE-375, 2020-11-19, paskelbta TAR 2020-11-19, i. k. 2020-24387

Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 2BE-316 „Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. 2B-290 „Dėl Techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimų“ pakeitimo“ pakeitimo