Suvestinė redakcija nuo 2021-07-10

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2016-07-18, i. k. 2016-20741

 

Nauja redakcija nuo 2021-07-10:

Nr. V-486, 2021-07-09, paskelbta TAR 2021-07-09, i. k. 2021-15665

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KRAŠTO APSAUGOS

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL gyvenamosios patalpos nuomos išlaidų kompensavimo

TVARKOS APRAŠO paTVIRTINIMO

 

2016 m. liepos 11 d. Nr. V-668

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 631 straipsnio 1 ir 4 dalimis ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 19 d. nutarimo Nr. 1564 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymą ir Lietuvos Respublikos šaulių sąjungos įstatymą“ 1.4 papunkčiu:

1.  T v i r t i n u Gyvenamosios patalpos nuomos išlaidų kompensavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2.  N u s t a t a u mažiausią atstumą nuo tarnybos vietos iki profesinės karo tarnybos kariui ar jo šeimos nariui nuosavybės teise priklausančių, techninius ir higienos reikalavimus atitinkančių gyvenamųjų patalpų, kuriam esant kompensuojamos gyvenamosios patalpos nuomos išlaidos, – 20 kilometrų.

 

 

 

Krašto apsaugos ministras                                                                                                Juozas Olekas

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

krašto apsaugos ministro

2021 m. liepos 9 d.

įsakymu Nr. V-486

 

 

 

gyvenamosios patalpos nuomos išlaidų kompensavimo

TVARKOS APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Gyvenamosios patalpos nuomos išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja gyvenamosios patalpos nuomos išlaidų kompensavimo profesinės karo tarnybos kariams (toliau – karys, kariai) tvarką.

2. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatyme (toliau – KASOKTĮ).

3. Gyvenamosios patalpos nuomos išlaidų kompensacijos dydis negali viršyti maksimalių gyvenamosios patalpos nuomos kompensacijos dydžių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. liepos 7 d. nutarimu Nr. 702 „Dėl maksimalių gyvenamosios patalpos nuomos ir kompensuotinų persikėlimo (kelionės ir turto pervežimo) išlaidų dydžių patvirtinimo ir persikėlimo (kelionės ir turto pervežimo) išlaidų apmokėjimo tvarkos nustatymo“.

4. Gyvenamosios patalpos nuomos išlaidos kompensuojamos iš krašto apsaugos sistemos (toliau – KAS) institucijos arba jos padalinio, kuriame karys atlieka tarnybą, išlaidų straipsnio „Darbdavių socialinė parama“ lėšų.

5. Tvarkos aprašo nustatyta tvarka pateiktame prašyme kompensuoti gyvenamosios patalpos nuomos išlaidas ir pridedamuose dokumentuose pateikiamus kario asmens duomenis KAS institucijos ir jų padaliniai tvarko nacionalinio saugumo ir gynybos tikslais, siekdami kompensuoti kario gyvenamosios patalpos nuomos išlaidas, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos asmens duomenų, tvarkomų nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas, bausmių vykdymo arba nacionalinio saugumo ar gynybos tikslais, teisinės apsaugos įstatymu ir KASOKTĮ.

Kartu su prašymu pateiktuose dokumentuose esančius kario šeimos narių asmens duomenis KAS institucijos ir jų padaliniai tvarko kario gyvenamosios patalpos nuomos išlaidų kompensavimo tikslu, vadovaudamiesi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

Informacija apie asmens duomenų tvarkymą KAS pateikiama Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo krašto apsaugos sistemoje taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-1253 „Dėl Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo krašto apsaugos sistemoje taisyklių patvirtinimo“, ir Krašto apsaugos ministerijos interneto svetainės www.kam.lt skiltyje „Asmens duomenų tvarkymas“. Tvarkos apraše ir jo prieduose nurodyti dokumentai (ir juose esantys asmens duomenys) saugomi Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatyta tvarka ir terminais.

 

II SKYRIUS

SPRENDIMO KOMPENSUOTI GYVENAMOSIOS PATALPOS NUOMOS IŠLAIDAS PRIĖMIMAS, ĮFORMINIMAS IR ĮGYVENDINIMAS

 

6. Karys prašymą kompensuoti gyvenamosios patalpos nuomos išlaidas, užpildytą pagal priede pateikiamą formą (toliau – prašymas), teikia KAS institucijos ar pagrindinio karinio vieneto, kuriame karys atlieka tarnybą, vadovui (vadui, viršininkui), jis prašymą su rezoliucija perduoda personalą administruojančiam padaliniui. Prašymą karys pateikia per 30 kalendorinių dienų po gyvenamosios patalpos arba jos dalies nuomos sutarties (toliau – nuomos sutartis) tarnybos vietovėje pasirašymo.

7. Prie kario prašymo turi būti pridėta:

7.1. nuomos sutartis, įregistruota Nekilnojamojo turto registre;

7.2. Lietuvos Respublikos gyventojų registro tvarkytojo išduota pažyma apie kario šeiminę padėtį (išduota ne daugiau kaip prieš 30 dienų), jei karys turi šeimą;

7.3. pažyma iš valstybės įmonės Registrų centro (išduota ne daugiau kaip prieš 30 dienų), kad karys (jo šeimos nariai) tarnybos vietos savivaldybėje ar kitoje savivaldybėje, kurios teritorijos ribos nutolusios nuo tarnybos vietos mažesniu nei krašto apsaugos ministro nustatytu atstumu, neturi nuosavybės teise jam (jo šeimos nariams) priklausančių gyvenamųjų patalpų arba jų dalies.

8. Personalą administruojantis padalinys, gavęs kario prašymą, patikrina, ar jis tinkamai užpildytas, ar atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus gyvenamosios patalpos nuomos išlaidų kompensacijai gauti, ir ar pridėti visi reikiami dokumentai. Vertindamas atstumą tarp kariui ar jo šeimos nariui nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų ar jų dalies ir tarnybos vietos, personalą administruojantis padalinys vadovaujasi internetu laisvai prieinamuose žemėlapiuose (maps.lt, maps.google.lt) nurodomu trumpiausiu apskaičiuotu atstumu važiuojant automobiliu nuo gyvenamosios patalpos ar jos dalies iki tarnybos vietos. Kario ar jo šeimos nario gyvenamoji vieta nustatoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.12, 2.16 ir 2.17 straipsniais.

9. Personalą administruojantis padalinys, nustatęs, kad kario prašyme nurodyta ne visa reikiama informacija, prašymą grąžina kariui papildyti.

10. Personalą administruojantis padalinys, kario prašyme nenustatęs trūkumų, parengia įsakymo dėl gyvenamosios patalpos nuomos išlaidų kompensavimo projektą (toliau – įsakymo projektas), kuriame nurodo gyvenamosios patalpos nuomos išlaidų kompensacijos dydį, lygų nuomos sutartyje nurodytai kainai (kai ji neviršija Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto maksimalaus gyvenamosios patalpos nuomos išlaidų dydžio, nustatyto atitinkamai vietovei), arba maksimalų gyvenamosios patalpos nuomos išlaidų dydį, priklausantį nuo tarnybos vietovės ir šeimos narių skaičiaus, kai nuomos sutartyje nurodyta kaina viršija Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą maksimalų gyvenamosios patalpos nuomos išlaidų dydį, nustatytą atitinkamai vietovei. Jeigu pateikiama terminuota nuomos sutartis, įsakyme nurodoma kompensacijos mokėjimo pabaigos data.

11. Sprendimą kompensuoti kariui gyvenamosios patalpos nuomos išlaidas priima KAS institucijos ar pagrindinio karinio vieneto vadovas (vadas, viršininkas) arba jų įgalioti asmenys. Sprendimas kompensuoti kariui gyvenamosios patalpos nuomos išlaidas priimamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos.

12. Personalą administruojantis padalinys supažindina karį su įsakymu dėl gyvenamosios patalpos nuomos išlaidų kompensavimo.

13. Gyvenamosios patalpos nuomos išlaidų kompensacijos mokamos vieną kartą per mėnesį kartu su darbo užmokesčiu už praėjusį mėnesį.

14. Gyvenamosios patalpos nuomos išlaidų kompensacijos už ne visą mėnesį dydis apskaičiuojamas nustatyto dydžio gyvenamosios patalpos nuomos išlaidų kompensaciją dalijant iš to mėnesio kalendorinių dienų skaičiaus ir dauginant iš dienų, už kurias kariui priklauso gyvenamosios patalpos nuomos išlaidų kompensacija, skaičiaus.

15. Karys ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kai atsirado aplinkybės, dėl kurių keičiasi kompensuojamų gyvenamosios patalpos nuomos išlaidų dydis, personalą administruojančiam padaliniui pateikia prašymą dėl gyvenamosios patalpos nuomos išlaidų kompensacijos dydžio pakeitimo. Prie šio prašymo karys prideda dokumentus, patvirtinančius pasikeitusias aplinkybes.

 

III SKYRIUS

GYVENAMOSIOS PATALPOS NUOMOS IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO NUTRAUKIMAS

 

16. Kariui gyvenamosios patalpos nuomos išlaidų mokėjimas nutraukiamas šiais atvejais:

16.1. kai karys laikinai apgyvendinamas tarnybiniame bute;

16.2. kai karys arba jo šeimos nariai įsigyja nuosavybės teise priklausančią, techninius ir higienos reikalavimus atitinkančią gyvenamąją patalpą arba jos dalį tarnybos vietos savivaldybėje ar kitoje savivaldybėje nuo tarnybos vietos mažesniu nei krašto apsaugos ministro nustatytas atstumas;

16.3. kai pasibaigia gyvenamosios patalpos arba jos dalies nuomos sutartis ir nesudaryta kita gyvenamosios patalpos arba jos dalies nuomos sutartis;

16.4. kai kariui jo pasirinkimu pradedamos atlyginti KASOKTĮ 64 straipsnio 4 dalyje numatytos kelionės iš gyvenamosios vietos į tarnybą ir atgal išlaidos.

17. Karys apie Tvarkos aprašo 16 punkte nurodytas aplinkybes privalo raštu informuoti personalą administruojantį padalinį ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo jų atsiradimo.

18. Personalą administruojantis padalinys, gavęs Tvarkos aprašo 16 punkte nurodytą informaciją, parengia įsakymo dėl gyvenamosios patalpos nuomos išlaidų kompensavimo nutraukimo projektą.

19. Sprendimą dėl gyvenamosios patalpos nuomos išlaidų kompensavimo nutraukimo (įforminama įsakymu) priima asmuo, priėmęs sprendimą kompensuoti kariui gyvenamosios patalpos nuomos išlaidas. Gyvenamosios patalpos nuomos išlaidų kompensavimas nutraukiamas nuo tos dienos, kai karys neteko teisės į gyvenamosios patalpos nuomos išlaidų kompensavimą (nuomos išlaidų kompensavimo nutraukimo diena nurodoma įsakyme).

 

____________________________________

 

 

Gyvenamosios patalpos nuomos

išlaidų kompensavimo tvarkos

aprašo priedas

 

(Prašymo kompensuoti gyvenamosios patalpos nuomos išlaidas forma)

 

 

(karinis laipsnis, vardas ir pavardė)

 

(struktūrinio padalinio ir pareigų pavadinimas)       

 

(adresatas)

 

 

PRAŠYMAS KOMPENSUOTI GYVENAMOSIOS PATALPOS NUOMOS IŠLAIDAS

 

(data)

 

 

(sudarymo vieta)

 

Prašau kompensuoti gyvenamosios patalpos nuomos išlaidas nuo 20____m.______________mėn.____d. pagal šiame prašyme pateiktus duomenis ir pridedamus dokumentus.

Kartu su manimi negyvens / gyvens________________ šeimos nariai.

(ko nereikia, išbraukti) (nurodyti kartu gyvensiančių šeimos narių skaičių)

 

Patvirtinu, kad mano pateikti duomenys ir dokumentai yra teisingi.

Banko sąskaita

 

 

(nurodomas asmeninės banko sąskaitos, į kurią turi būti pervedama kompensacija, numeris)

 

Pridedami dokumentai:

1. Nuomos sutartis, įregistruota Nekilnojamojo turto registre (__ lapų).

2. Pažyma iš valstybės įmonės Registrų centro (išduota ne daugiau kaip prieš 30 dienų), kad karys (jo šeimos nariai) tarnybos vietos savivaldybėje ar kitoje savivaldybėje, kurios teritorijos ribos nutolusios nuo tarnybos vietos mažesniu nei krašto apsaugos ministro nustatytu atstumu, neturi nuosavybės teise jam (jo šeimos nariams) priklausančių gyvenamųjų patalpų arba jų dalies (__ lapų).

3. Lietuvos Respublikos gyventojų registro tvarkytojo išduota pažyma apie kario šeiminę padėtį (išduota ne daugiau kaip prieš 30 dienų), jei kartu su kariu gyvens šeima (__ lapų).

 

Pastaba. Esu susipažinęs, kad šiame prašyme ir pridedamuose dokumentuose pateikiamus mano kaip profesinės tarnybos kario (toliau – karys) asmens duomenis KAS institucijos ir jų padaliniai tvarkys nacionalinio saugumo ir gynybos tikslais, siekdami kompensuoti kario gyvenamosios patalpos nuomos išlaidas, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos asmens duomenų, tvarkomų nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas, bausmių vykdymo arba nacionalinio saugumo ar gynybos tikslais, teisinės apsaugos įstatymu ir Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatyme. Kartu su prašymu pateiktuose dokumentuose esančius kario šeimos narių asmens duomenis krašto apsaugos sistemos (toliau – KAS) institucijos ir jų padaliniai tvarkys kario nuomos išlaidų kompensavimo tikslu, vadovaudamiesi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu. Daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą KAS pateikiama Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo krašto apsaugos sistemoje taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-1253 „Dėl Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo krašto apsaugos sistemoje taisyklių patvirtinimo“, Krašto apsaugos ministerijos interneto svetainės www.kam.lt skiltyje „Asmens duomenų tvarkymas“ ir Gyvenamosios patalpos nuomos išlaidų kompensavimo tvarkos apraše.

 

 

(prašymą užpildžiusio asmens karinis laipsnis, vardas, pavardė, parašas)

 

 

(prašymą priėmusio padalinio personalo specialisto karinis laipsnis, vardas, pavardė, parašas)

 

 

 

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-580, 2017-06-26, paskelbta TAR 2017-06-27, i. k. 2017-10847

Dėl krašto apsaugos ministro 2016 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. V-668 „Dėl Gyvenamosios patalpos nuomos išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-486, 2021-07-09, paskelbta TAR 2021-07-09, i. k. 2021-15665

Dėl Krašto apsaugos ministro 2016 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. V-668 „Dėl Gyvenamosios patalpos nuomos išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo