Suvestinė redakcija nuo 2020-05-01

 

Įstatymas paskelbtas: TAR 2019-10-17, i. k. 2019-16487

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO PAPILDYMO 471 STRAIPSNIU IR 589 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2019 m. spalio 10 d. Nr. XIII-2476

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. Kodekso papildymas 471 straipsniu

Papildyti Kodeksą 471 straipsniu:

471 straipsnis. Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros norminių teisės aktų pažeidimas

1. Registro duomenų nepateikimas Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro tvarkytojui Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro nuostatuose nustatyta tvarka 

užtraukia įspėjimą arba baudą potencialiai pavojingų įrenginių savininkams fiziniams asmenims, potencialiai pavojingų įrenginių savininkų juridinių asmenų vadovams, akredituotųjų potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigų vadovams arba kitiems atsakingiems asmenims nuo penkiasdešimt iki dviejų šimtų eurų.

2. Nuolatinės potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros atlikimas neturint reikiamos kvalifikacijos arba specialiųjų žinių ir įgūdžių, arba reikiamos įrangos, prietaisų ir priemonių

užtraukia įspėjimą arba baudą potencialiai pavojingų įrenginių savininkams fiziniams asmenims, atliekantiems nuolatinę potencialiai pavojingų įrenginių priežiūrą, potencialiai pavojingų įrenginių savininkų juridinių asmenų, atliekančių nuolatinę potencialiai pavojingų įrenginių priežiūrą, vadovams, fiziniams asmenims, su kuriais sudarytos sutartys dėl nuolatinės potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros atlikimo, arba juridinių asmenų, su kuriais sudarytos sutartys dėl nuolatinės potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros atlikimo, vadovams nuo vieno šimto iki trijų šimtų eurų.

3. Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre neužregistruotų potencialiai pavojingų įrenginių naudojimas

užtraukia baudą potencialiai pavojingų įrenginių savininkams fiziniams asmenims arba potencialiai pavojingų įrenginių savininkų juridinių asmenų vadovams nuo trijų šimtų iki šešių šimtų eurų.

4. Potencialiai pavojingų įrenginių naudojimas neatlikus techninės būklės tikrinimo gamintojo ar potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros norminių teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais

užtraukia baudą potencialiai pavojingų įrenginių savininkams fiziniams asmenims arba potencialiai pavojingų įrenginių savininkų juridinių asmenų vadovams nuo trijų šimtų iki šešių šimtų eurų. 

5. Potencialiai pavojingų įrenginių naudojimas nustačius jų veiklos sutrikimų, kurie kelia grėsmę žmonių gyvybei, sveikatai ar aplinkai ar dėl kurių gali įvykti potencialiai pavojingo įrenginio avarija,

užtraukia baudą potencialiai pavojingų įrenginių savininkams fiziniams asmenims arba potencialiai pavojingų įrenginių savininkų juridinių asmenų vadovams nuo trijų šimtų iki šešių šimtų eurų.

6. Akredituotosios potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigos išvadoje, kad potencialiai pavojingas įrenginys yra netinkamas naudoti ir nesaugus žmonių gyvybei, sveikatai ar aplinkai, nurodytų neatitikčių nepašalinimas potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros norminių teisės aktų nustatytais terminais

užtraukia baudą potencialiai pavojingų įrenginių savininkams fiziniams asmenims arba potencialiai pavojingų įrenginių savininkų juridinių asmenų vadovams nuo trijų šimtų iki šešių šimtų eurų. 

7. Šio straipsnio 1, 2 dalyse numatyti administraciniai nusižengimai, padaryti pakartotinai,

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų eurų.

8. Šio straipsnio 3, 4, 5, 6 dalyse numatyti administraciniai nusižengimai, padaryti pakartotinai,

užtraukia baudą nuo šešių šimtų iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.“

2 straipsnis. 589 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 589 straipsnio 58 punktą ir jį išdėstyti taip:

„58) Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – dėl šio kodekso 471 straipsnyje, 72 straipsnio 3 dalyje, 95, 96, 97, 98, 981, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 127, 150, 224 straipsniuose, 234 straipsnio 4 dalyje, 308 straipsnio 1, 2, 11, 16, 19, 20, 21, 22 dalyse, 3081 straipsnio 4, 6, 7 dalyse, 454 straipsnio 7 dalyje, 455, 505, 507 straipsniuose, 542 straipsnio 2, 3 dalyse numatytų administracinių nusižengimų;“.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-2870, 2020-04-28, paskelbta TAR 2020-04-30, i. k. 2020-09208

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2020 m. gegužės 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-2870, 2020-04-28, paskelbta TAR 2020-04-30, i. k. 2020-09208

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso papildymo 47-1 straipsniu ir 589 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2476 2 straipsnio pakeitimo įstatymas