LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020 M. GEGUŽĖS 29 D. SPRENDIMO NR. V-1336 „DĖL TIKSLINIŲ IR PROFILAKTINIŲ TYRIMŲ DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) ORGANIZAVIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. rugpjūčio 26 d. Nr. V-1918

Vilnius

 

1.  P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimą 
Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“:

1.1. Pripažįstu netekusiu galios 1.2.3 papunktį.

1.2. Pripažįstu netekusiu galios 3.2.3 papunktį.

1.3. Pakeičiu 5.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

5.1. šio sprendimo 1.1.1.1, 1.1.1.4, 1.1.2 ir 1.1.3 papunkčiuose nurodytiems asmenims – savivaldybių mobiliuose punktuose Tepinėlių iš paciento nosiaryklės ir ryklės paėmimo mobiliuose punktuose COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) laboratoriniams tyrimams atlikti organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-390 „Dėl Tepinėlių iš paciento nosiaryklės ir ryklės paėmimo mobiliuose punktuose COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) laboratoriniams tyrimams atlikti organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka, išskyrus šio sprendimo 5.3 papunktyje nurodytus atvejus ir atvejus, kai asmenys yra stacionarizuoti ASPĮ – tuomet ėminio paėmimas šiems asmenims atliekamas ASPĮ. Registracija į mobilų punktą vykdoma per Karštosios koronaviruso linijos 1808 sistemą;“.

1.4.    Pakeičiu 5.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

5.3. organizuojant ėminių paėmimą šiame papunktyje nurodytiems asmenims įstaigos gali imti ėminius kitokia tvarka ir dažnumu, nei tai nustatyta šiame sprendime, jei tai reikalinga specialiųjų funkcijų užtikrinimui:

5.3.1. Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija – Prezidentui ir jo patarėjams, Seimo Pirmininkui ir jo pavaduotojams, Ministrui Pirmininkui ir jo patarėjams bei biuro darbuotojams, ministrams ir jų patarėjams, Vyriausybės kancleriui ir jo pavaduotojams;

5.3.2. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centras – Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, policijos, Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos, Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos, Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnams, ugniagesiams gelbėtojams;

5.3.3. Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos kartu su Laisvės atėmimo vietų ligonine – laisvės atėmimo įstaigų pareigūnams ir darbuotojams bei Laisvės atėmimo vietų ligoninės darbuotojams, turintiems tiesioginį kontaktą su suimtaisiais ar nuteistaisiais;

5.3.4. Dr. J. Basanavičiaus karo medicinos tarnyba kariams.“

2.  N u s t a t a u, kad šis sprendimas įsigalioja 2020 m. rugpjūčio 31 d.

 

 

Sveikatos apsaugos ministras – valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                        Aurelijus Veryga