Suvestinė redakcija nuo 2019-11-01

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-01-30, i. k. 2014-00698

 

HERB21

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL medžioklės dokumentų formų patvirtinimo

 

2014 m. sausio 30 d. Nr. D1- 81

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 2 punktu:

1. T v i r t i n u pridedamas medžioklės dokumentų formas:

1.1. medžioklės lapo privalomąją formą;

1.2. pavyzdinę medžioklės lapo formą;

1.3. privalomąją licencijos medžiojamiesiems gyvūnams sumedžioti formą.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-936, 2015-12-18, paskelbta TAR 2015-12-21, i. k. 2015-20034

 

2.  N u s t a t a u, kad licencija medžiojamiesiems gyvūnams sumedžioti – stačiakampio formos lipdukas – turi būti užklijuota ant specialios paskirties plombos (aprašymas pridedamas) informacinės plokštelės.

3.  P r i p a ž į s t u  netekusiu galios „Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. vasario 12 d. įsakymą Nr. 77 „Dėl medžioklės dokumentų pavyzdinių formų patvirtinimo“.

4. N u s t a t a u, kad:

4.1. profesionalios medžioklės plotų vienetuose naudojami medžioklės lapų blankai gaminami Lietuvos Respublikos saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos įstatymo nustatyta tvarka ant A4 formato (210 mm x 297 mm) vienpusio blanko pagal šiuo įsakymu patvintą medžioklės lapo privalomąją formą;

4.2. šiuo įsakymu patvirtintos medžioklės lapo formos naudojamos nuo 2016 m. balandžio 1 d.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-936, 2015-12-18, paskelbta TAR 2015-12-21, i. k. 2015-20034

 

5.  N u s t a t a u, kad:

5.1. šio įsakymo 3 punktas įsigalioja 2014 m. balandžio 2 d.;

5.2. šiuo įsakymu patvirtintos licencijų medžiojamiesiems gyvūnams sumedžioti formos naudojamos nuo 2014 m. gegužės 15 d..

5.3. Neteko galios nuo 2015-12-22

Punkto naikinimas:

Nr. D1-936, 2015-12-18, paskelbta TAR 2015-12-21, i. k. 2015-20034

 

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                             Valentinas Mazuronis

 

Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. D1-81

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo 2015 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. D1-936 redakcija)

 

(Medžioklės lapo privalomoji forma)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA

 

MEDŽIOKLĖS LAPAS NR. 000000

___________

(data)

Leidžiama medžioklės vadovui (medžiotojui) ________________________________ organizuoti medžioklę (medžioti)

(vardas, pavardė)

______________________________ savivaldybėje esančiame VĮ ______________________________ miškų urėdijos

___________________________________ profesionalios medžioklės plotų vienete.

Leidžiama ______________________ medžioti_________________________________________________________.

(nurodyti medžioklės būdą)                                        (žvėries ar paukščio pavadinimas)

 

 

Medžioklės lapas galioja nuo 20___ m._________________________ d. iki 20___ m._________________________ d.

Lapą išdavė:

__________________                                  ______________________                              ________________________

(Pareigų pavadinimas) A.V.                                  (parašas)                                                              (vardas, pavardė)

 

MEDŽIOKLĖS ATASKAITA

Lentelę pildo medžioklės vadovas:

Eil. Nr.

Medžioklės data, medžiotojo vardo raidė, pavardė

Medžio- tojo bilieto Nr.

Medžio- tojo parašas

Medžioklės metu sumedžiota

briedžių

t. elnių

stirnų

šernų

lapių

mangutų

bebrų

kiaunių

p. kiškių

ančių

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panaudotų licencijų Nr. ___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Priedai pagal Medžioklės taisyklių 15.3, 22*, 28 p. reikalavimus (pavadinimas, data ir Nr.)_______________________

______________________________________________________________________________________________

Medžioklės vadovas                               __________________                                              ______________________

(parašas)                                                                 (vardas, pavardė)

* pildoma ranka kitoje lapo pusėje

Formos pakeitimai:

Nr. D1-936, 2015-12-18, paskelbta TAR 2015-12-21, i. k. 2015-20034

 

 

 

Forma patvirtinta

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2015 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. D1-936

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2019 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. D1-581 redakcija)

 

(Medžioklės lapo formos pavyzdys)

________________________________________________________________________________________________

(medžioklės lapą išdavusio juridinio asmens pavadinimas ir juridinio asmens kodas arba fizinio asmens vardas ir pavardė)

 

MEDŽIOKLĖS LAPAS

_________ Nr. _________

(data)                   

Leidžiama medžioklės vadovui (medžiotojui) ________________________________ organizuoti medžioklę (medžioti)

(vardas, pavardė)

_______________________ savivaldybėje esančiame _____________________________medžioklės plotų vienete arba jame esančiame privačios žemės sklype* _________________________________________________________.

(privataus žemės sklypo kadastro numeris)

Leidžiama ______________________ medžioti_______________________________________________________.

(nurodyti medžioklės būdą)                                        (žvėries ar paukščio pavadinimas)

 

Medžioklės lapas galioja nuo 20___ m._________________________ d. iki 20___ m._________________________ d.

 

Lapą išdavė:

__________________                                  ______________________                              ________________________

(pareigų pavadinimas)                                               (parašas)                                                          (vardas, pavardė)

 

MEDŽIOKLĖS ATASKAITA

Lentelę pildo medžioklės vadovas:

Eil. Nr.

Medžioklės data, medžiotojo vardo raidė, pavardė

Medžio- tojo bilieto Nr.

Medžioklės laikas:

Medžio- tojo parašas

Medžioklės metu sumedžiota:

pradžia

pabaiga

briedžių

t. elnių

stirnų

šernų

lapių

bebrų

p. kiškių

ančių

Kita***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priedai pagal Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių, patvirtintų  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 258 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“, 15.3, 22**, 28 punktų reikalavimus (dokumento pavadinimas, data ir numeris) ______________________________________________________________________________________________.

 

Medžioklės vadovas  (medžiotojas)                           

_______________

_______________________________________

 

(parašas)

(vardas, pavardė)

* Pildoma tik, jei medžioklės lapas išduodamas privačios žemės sklypo savininkui, Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje numatytu atveju sudariusiam sutartį su medžioklės plotų naudotoju

** Pildoma ranka kitoje lapo pusėje

*** Įrašomas sumedžioto medžiojamojo gyvūno, nenurodyto medžioklės ataskaitoje, bet leistino sumedžioti pagal Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisykles, rūšis ir skaičius

 

Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. D1-81

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. rugsėjo 7 d. įsakymo Nr. D1-590

redakcija)

 

 

(Licencijos medžiojamiesiems gyvūnams sumedžioti privalomoji forma)

 

 

REIKALAVIMAI LICENCIJOS FORMAI

 

1.         Licencija medžiojamiesiems gyvūnams sumedžioti yra stačiakampio (40 x 20) mm formos lipdukas, kurio fone pasikartojantys žodžiai „Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija“, lipduko kampai užapvalinti.

2.         Eilutėje „vieta medžioklės sezono metams“ rašoma medžioklės sezono, kurio metu suteikiama teisė sumedžioti nurodytą medžiojamąjį gyvūną, metai.

3.   Eilutėje „vieta medžiojamajam gyvūnui nurodyti“ rašoma:

3.1.      leidžiamo sumedžioti medžiojamojo gyvūno rūšis;

3.2. leidžiamo sumedžioti medžiojamojo gyvūno lyties simbolis;

3.3. kai leidžiama sumedžioti iki vienerių metų amžiaus medžiojamąjį gyvūną, įrašomas žodis „jauniklis“.

4.  „000000“ ženklų vietoje nurodomas šešiaženklis licencijos medžiojamiesiems gyvūnams sumedžioti eilės numeris.

5. Licencija turi būti užklijuota ant specialiosios paskirties plombos, kurios aprašymas yra neatskiriamas licencijos medžiojamiesiems gyvūnams sumedžioti privalomosios formos priedas.

 

Formos pakeitimai:

Nr. D1-590, 2016-09-07, paskelbta TAR 2016-09-08, i. k. 2016-23407

 

 

 

Licencijos medžiojamiesiems gyvūnams

sumedžioti privalomosios formos

priedas

 

 

SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PLOMBOS APRAŠYMAS

 

1. Užtraukiama plastikinė plomba su metaliniu užraktu.

2. Plombos spalva skiriasi pagal medžiojamojo gyvūno rūšį.

3. Vienoje plombos informacinės plokštelės pusėje užklijuota licencija medžiojamiesiems gyvūnams sumedžioti.

4. Kitoje plombos informacinės plokštelės pusėje lazeriu išspausti duomenys:

4.1. žodžiai „Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija“;

4.2. leidžiamo sumedžioti medžiojamojo gyvūno rūšis;

4.3. leidžiamo sumedžioti medžiojamojo gyvūno lyties simbolis;

4.4. kai leidžiama sumedžioti iki vienerių metų amžiaus medžiojamąjį gyvūną, įrašomas žodis „jauniklis“.

 

PLOMBOS PAVYZDYS

 

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-590, 2016-09-07, paskelbta TAR 2016-09-08, i. k. 2016-23407

Nr. D1-966, 2017-11-30, paskelbta TAR 2017-12-01, i. k. 2017-19268

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-936, 2015-12-18, paskelbta TAR 2015-12-21, i. k. 2015-20034

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 30 d. įsakymo Nr. D1-81 „Dėl medžioklės dokumentų formų patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-590, 2016-09-07, paskelbta TAR 2016-09-08, i. k. 2016-23407

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 30 d. įsakymo Nr. D1-81 „Dėl medžioklės dokumentų formų patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-966, 2017-11-30, paskelbta TAR 2017-12-01, i. k. 2017-19268

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 30 d. įsakymo Nr. D1-81 „Dėl medžioklės dokumentų formų patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-581, 2019-09-30, paskelbta TAR 2019-09-30, i. k. 2019-15493

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 30 d. įsakymo Nr. D1-81 „Dėl medžioklės dokumentų formų patvirtinimo“ pakeitimo