Suvestinė redakcija nuo 2022-02-25

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2020-12-28, i. k. 2020-28761

 

 

NERINGOS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL NERINGOS SAVIVALDYBĖS STudentų RĖMIMO PROGRAMOS

TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2020 m. gruodžio 22 d. Nr. T1-244

Neringa

 

 

Vadovaudamasi Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 17 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Neringos  savivaldybės taryba nusprendžia:

1.  Patvirtinti Neringos savivaldybės studentų rėmimo programos tvarkos aprašą (pridedama).

2Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja nuo 2021 m. sausio 1 d.

3.  Panaikinti nuo 2021 m. sausio 1 d. Neringos savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimą Nr. T1-29 „Dėl Neringos savivaldybės studijų rėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Skelbti šį sprendimą Teisės aktų registre.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Darius Jasaitis

 

PATVIRTINTA

Neringos savivaldybės tarybos

2020 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T1-244

 

NERINGOS SAVIVALDYBĖS STUDENTŲ RĖMIMO PROGRAMOS TVARKOS APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROJI DALIS

 

1. Neringos savivaldybės studentų rėmimo programos tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja finansinės paramos asmenims,  studijuojantiems Lietuvos aukštosiose universitetinėse ir aukštosiose neuniversitetinėse mokyklose, nuolatinių ar ištęstinių formų pirmosios (bakalauro), antrosios (magistrantūros) pakopų programų, vientisosiose ar perkvalifikavimo studijose (toliau – studentai) pagal Neringos savivaldybei (toliau – Savivaldybė) reikalingų aukštos profesinės kvalifikacijos specialistų prioritetinį sąrašą, skyrimo tvarką, lėšų valdymą ir lėšų skyrimo kriterijus.

Punkto pakeitimai:

Nr. T1-28, 2022-02-23, paskelbta TAR 2022-02-24, i. k. 2022-03537

 

2Neringos savivaldybės studentų rėmimo programos (toliau – Studentų rėmimo programa) uždaviniai:

2.1. skatinti asmenis, baigusius Neringos bendrojo ugdymo įstaigas ir (ar) gyvenančius Neringos savivaldybėje, studijuoti Neringos savivaldybei reikalingų aukštos profesinės kvalifikacijos specialistų programose;

2.2. skatinti studentų, baigusių studijas, įsidarbinimą Neringos savivaldybės teritorijoje;

2.3. skatinti studentų mokymosi pažangumą;

2.4. remti reikalingų aukštos profesinės kvalifikacijos specialistų studijas.

 

 

II SKYRIUS

STUDENTŲ RĖMIMO PROGRAMOS LĖŠŲ VALDYMAS

 

3Studentų rėmimo programa finansuojama Savivaldybės biudžeto lėšomis, numatomomis kasmet Kultūros ir jaunimo veiklos programoje.

4Studentų rėmimo programos lėšų valdymui Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaroma Studentų rėmimo programos lėšų skirstymo komisija (toliau – Komisija), kuri:

4.1. renka iš savo narių Komisijos pirmininką ir sekretorių;

4.2. nagrinėja pateiktus prašymus, Komisijos narių balsų dauguma priima sprendimus dėl finansinės paramos skyrimo ir įformina juos posėdžių protokolais, kuriuos pasirašo posėdžio pirmininkas ir sekretorius. Jei dėl ekstremalios situacijos, karantino ar kitų nenumatytų aplinkybių Komisija negali susirinkti į posėdį, sprendimas gali būti priimamas nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninių ryšių priemonėmis arba rašytinės procedūros forma, nuo informacijos paskelbimo datos per 3 darbo dienas svarstomais klausimais Komisijos nariams išreiškiant savo nuomonę raštu;

4.3. naudodamasi informacija apie asmens duomenis, privalo išsaugoti informacijos konfidencialumą.

 

 

III SKYRIUS

LĖŠŲ SKYRIMO KRITERIJAI

 

5Kiekvienais metais Savivaldybės taryba tvirtina Savivaldybės administracijos teikiamą Neringos savivaldybei reikalingų aukštos profesinės kvalifikacijos specialistų (toliau – Savivaldybei reikalingų specialistų) prioritetinį trejų metų sąrašą, parengtą pagal Savivaldybės biudžetinių, viešųjų įstaigų, Savivaldybės kontroliuojamų įmonių (toliau – Neringos savivaldybės įstaigos) vadovų motyvuotus prašymus.

6Pagal šį Aprašą parama skiriama tik tiems studentams, kurie mokosi Savivaldybei reikalingų specialistų studijų programose Lietuvos Respublikos ar užsienio aukštosiose mokyklose.

7Lėšos skiriamos studentams, kurie įsipareigoja baigus studijas dirbti Neringos  savivaldybės įstaigose.

8Prioritetas teikiamas studentams:

8.1. baigusiems Neringos bendrojo ugdymo įstaigas ir (ar) gyvenantiems Neringos savivaldybėje;

8.2. paskutinio kurso studentams;

8.3. turintiems gyvenamąjį būstą Neringos savivaldybėje.

9Finansinės paramos rūšys:

9.1. kainos, sumokėtos už studijas, kompensacija tik studijuojant Lietuvos Respublikos aukštosiose mokyklose;

9.2. studijų stipendija, studijuojant tiek Lietuvos Respublikos, tiek užsienio aukštosiose mokyklose.

10Studentas gali pretenduoti tik į vieną finansinės paramos rūšį.

11.       Kompensuojama iki 100 proc. metinės studijų kainos už studijas (bet ne daugiau kaip 5 000 Eur per metus ir ne daugiau kaip už vienus praėjusius mokslo metus) ir negrąžinamai, jei studentas pateikia Savivaldybės administracijai studijų išlaidas patvirtinančius dokumentus ir, sudaręs trišalę sutartį (2 priedas), įvykdo savo sutartinius įsipareigojimus. Kompensacija mokama kasmet už vienų studijų metų studijų kainą tiek metų, kiek studentas ir (ar) darbuotojas įgyvendina trišalę sutartį, tačiau ne daugiau nei už visą studijų programos laikotarpį, išskyrus akademines atostogas.

Punkto pakeitimai:

Nr. T1-28, 2022-02-23, paskelbta TAR 2022-02-24, i. k. 2022-03537

 

12Studijų stipendijos dydis – 6,5 bazinės socialinės išmokos (BSI) per mėnesį.

13. Stipendija gali būti mokama visą studijų programos laikotarpį, išskyrus akademines atostogas. Mokamos stipendijos laikotarpis yra lygus privalomam to asmens darbui Neringos savivaldybės įstaigoje, su kuria pasirašyta trišalė sutartis (2 priedas). Studentui pateikus laisvos formos prašymą su informacija apie studijas (įstojimo data, mokslo įstaiga, specialybė, kurią studijuojama ir pažyma apie mokymosi rezultatus), stipendija gali būti išmokėta už vienus praėjusius mokslo metus.

Punkto pakeitimai:

Nr. T1-28, 2022-02-23, paskelbta TAR 2022-02-24, i. k. 2022-03537

 

131. Kiekvienais metais studijų kaina arba stipendija už praėjusius vienus mokslo metus kompensuojama ne daugiau kaip trims naujiems studentams.

Papildyta punktu:

Nr. T1-28, 2022-02-23, paskelbta TAR 2022-02-24, i. k. 2022-03537

 

14Skiriant finansinę paramą taikomi šie kriterijai:

14.1.  studento mokymosi rezultatai (pirmenybė teikiama pažangiau besimokantiems studentams, skaičiuojamas pusmečio egzaminų įvertinimų vidurkis, ką tik įstojusiems pirmojo kurso studentams skaičiuojamas brandos atestato metinių įvertinimų vidurkis);

14.2.  specialybių įvairovė (finansinė parama skiriama skirtingų studijų programų studentams; jei visus prašymus pateikia tokią pat studijų programą studijuojantys studentai, vadovaujamasi 14.1 kriterijumi);

14.3.  studento mokymosi metai (pirmenybė teikiama aukštesnio kurso studentui).

15Studentas, prieš teikdamas prašymą Komisijai, turi rasti įstaigą, kuri jį įdarbintų po studijų baigimo ar, esant galimybei ir teisinėm sąlygom, studijų metu.

16Studentas, kuriam skiriama finansinė parama, turi:

16.1.  įsipareigoti dirbti Neringos savivaldybės įstaigoje tiek metų, kiek metų jam buvo mokama studijų stipendija arba kompensuojama už studijas sumokėta kaina;

16.2.  sutikti, kad jo vardas, pavardė, mokymosi įstaigos bei studijų programos (specialybės) pavadinimai būtų viešai skelbiami Savivaldybės interneto svetainėje;

16.3.  kai pasirenkama finansinės paramos rūšis – studijų kainos kompensacija, kasmet, sausio mėn., o jei asmuo dar studijuoja – dukart per metus rugsėjo ir vasario mėnesiais, pateikti prašymą Savivaldybės administracijos direktoriui dėl kainos, sumokėtos už studijas, kompensavimo;

16.4.  kai pasirenkama finansinės paramos rūšis – studijų stipendija, kasmet, rugsėjo mėn., pateikti prašymą Savivaldybės administracijos direktoriui dėl studijų stipendijos mokėjimo tęsimo;

16.5. prie prašymo pridėti pažymą apie mokymąsi aukštojoje mokykloje, pažymą apie paskutinio semestro mokymosi rezultatus, banko dokumentą, įrodantį atliktą mokėjimą už studijas (pateikiama, kai pretenduojama į kainos, sumokėtos už studijas, kompensavimą);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T1-28, 2022-02-23, paskelbta TAR 2022-02-24, i. k. 2022-03537

 

16.6.  grąžinti visą gautą finansinę paramą, jei studentas studijų nebaigia ar jas baigęs neįsidarbina Savivaldybės įstaigose;

16.7grąžinti neišdirbtam privalomam darbo laikotarpiui proporcingą dalį gautos finansinės paramos, jei darbo sutartis Savivaldybės įstaigoje nutraukiama darbuotojo iniciatyva, darbdavio iniciatyva dėl darbuotojo kaltės, darbdavio iniciatyva, kai darbuotojas nepasiekia sutartų darbo rezultatų pagal Darbo kodekse reglamentuotą rezultatų gerinimo planą.

 

IV SKYRIUS

LĖŠŲ SKYRIMO TVARKA

 

17.  Savivaldybės administracija kasmet, Savivaldybės interneto svetainėje ir vietinėje spaudoje skelbia Studentų rėmimo Neringos savivaldybės biudžeto lėšomis konkursą, informaciniame tekste pateikia tų kalendorinių metų Savivaldybei reikalingų specialistų prioritetinį sąrašą, prašymų pateikimo vietą, laikotarpį.

18Studentas, norėdamas gauti finansinę paramą, Komisijai pateikia nustatytos formos prašymą (1 priedas).

19.  Administracijos direktorius, studentų pateiktus prašymus perduoda Komisijai. Komisija, išnagrinėjusi prašymus, teikia Administracijos direktoriui išvadas dėl tikslingumo sudaryti sutartis, pateikdama siūlymą ir papildomus dokumentus (nagrinėtą prašymą ir Komisijos protokolą).

20.  Komisijos posėdžius šaukia, posėdžiams pirmininkauja Komisijos pirmininkas, o jo nesant – pirmininko pavaduotojas, kurį Komisija išrenka pirmojo posėdžio metu.

21.  Komisijos posėdžiai uždari. Posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė Komisijos narių.

22.  Komisijos sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių komisijos narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemiamas yra Komisijos pirmininko ar posėdžio pirmininko balsas.

23.  Komisijos protokolus pasirašo visi posėdžio dalyviai. Komisijos raštvedybą tvarko jos sekretorius.

24Administracijos direktorius, įvertinęs komisijos siūlymą ir kitus prašymo nagrinėjimo dokumentus, priima sprendimą dėl Studento rėmimo ir pasirašo trišalę sutartį tarp Administracijos, studento ir Savivaldybėje veikiančios įstaigos, kurioje baigęs studijas (ar studijuojantis) studentas planuoja įsidarbinti.

25Finansinė parama studentams skiriama negrąžinamai, jeigu studentas vykdo visus sutartinius įsipareigojimus.

 

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

26.  Aprašą tvirtina, keičia ir pildo Savivaldybės taryba.

27Studentų rėmimo programos buhalterinę apskaitą vykdo Savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyrius.

28.  Aprašo įgyvendinimą organizuoja Jaunimo reikalų koordinatorius teisės aktų nustatyta tvarka.

29.  Ginčai dėl šio Aprašo taikymo, dėl sprendimo lėšų skyrimo ar neskyrimo klausimais sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_____________________

 

Neringos savivaldybės

Studentų rėmimo tvarkos aprašo

1 priedas

(Prašymo forma)

_________________________________________________________

(vardas, pavardė)

_________________________________________________________

(asmens kodas)

_________________________________________________________

(deklaruota ir faktinė gyvenamoji vieta)

_________________________________________________________

(susirašinėjimo adresas)

_________________________________________________________

(telefono nr., el. pašto adresas)

_________________________________________________________

(baigta Neringos bendrojo ugdymo mokykla, baigimo metai)

 

Neringos savivaldybės

Administracijos direktoriui

 

PRAŠYMAS

DĖL STUDENTO RĖMIMO

 

20___m. ______________________ d.

 

Prašau skirti finansinę paramą (pažymėti X):

kainos, sumokėtos už studijas kompensavimui;

studijų stipendiją.

 

Studijuoju:

Mokymo įstaigos pavadinimas

 

Studijų programos pavadinimas

 

Kursas

 

Specialybė, kurią įgysiu baigęs studijas

 

 

Pozicija pagal Neringos savivaldybei reikalingų aukštos profesinės kvalifikacijos specialistų prioritetinį trejų metų sąrašą _________________________________________________________

(Savivaldybei reikalingo specialisto pavadinimas, Savivaldybės tarybos sprendimo data ir numeris)

Baigęs studijas planuoju įsidarbinti ___________________________________________________

(Neringos savivaldybėje veikianti įstaiga)

 

PRIDEDAMA:

1. Pažyma apie mokymąsi Lietuvos Respublikos ar užsienio aukštojoje mokykloje.

2. Pažyma apie paskutinio semestro mokymosi rezultatus.

3. Asmens dokumentas (kopija).

4. Banko dokumentas, įrodantis atliktą mokėjimą už studijas (pateikiama tik tuo atveju, kai pretenduojama į kainos, sumokėtos už studijas, kompensavimą).

5. Įstaigos raštas dėl darbuotojo poreikio ir jo įdarbinimo baigus studijas.

 

Patvirtinu, kad pateikti duomenys yra teisingi.

 

____________________________                   ___________________________________

(parašas)                                                                                                (vardas, pavardė)

 

Neringos savivaldybės

studentų rėmimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Sutarties forma)

TRIŠALĖ STUDIJŲ RĖMIMO SUTARTIS

 

20___m.___________________d. Nr.

Neringa

 

Neringos savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus ___________________________________________, (toliau – Savivaldybės administracija), __________________________________________, asmens kodas ________________________,

(asmens vardas, pavardė)

studijuojantis (-i) _________________________________________________________________

(aukštosios mokyklos pavadinimas)

pagal ______________________________________________________________________,(toliau – Studentas),

(studijų programos pavadinimas)

_____________________________________________, atstovaujama _______________________

(įstaigos pavadinimas, juridinis statusas)

__________________________________________________________________ (toliau – įstaiga),

(įgaliojimo dokumento data, rūšis, numeris, pavadinimas)

sudarė šią trišalę sutartį (toliau – sutartis).

 

I. SUTARTIES OBJEKTAS

 

1. Sutartimi Savivaldybės administracija įsipareigoja remti iš Savivaldybės biudžeto lėšų Studentą, įstaiga įsipareigoja suteikti Studentui darbo vietą po studijų baigimo (studijuojant), Studentas įsipareigoja, baigęs studijas (studijuojant), dirbti įstaigoje pagal aukštojoje mokykloje įgytą specialybę tiek metų, kiek Savivaldybės administracija jį rėmė.

 

II. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

 

2. Savivaldybės administracija įsipareigoja:

2.1. skirti studentui finansinę paramą: (įrašyti arba kompensuoti 100 proc. kainos, sumokėtos už studijas, t. y. _______ Eur (______eurų) per vienus mokslo metus, arba studijų stipendiją, kurios dydis 6,5 BSI per mėnesį);

2.2. lėšas pervesti per 20 kalendorinių dienų nuo studento studijų išlaidas patvirtinančių dokumentų pateikimo savivaldybės administracijai.

3. Studentas įsipareigoja:

3.1. kiekvieną pusmetį pateikti savivaldybės administracijai dokumentus, įrodančius sėkmingas studijas ir studijų išlaidas patvirtinančius dokumentus;

3.2. baigęs studijas, per 30 kalendorinių dienų pateikti savivaldybės administracijai studijų baigimą įrodančių dokumentų (diplomo ir jo priedų) kopijas;

3.3. baigęs studijas, dirbti įstaigoje pagal studijų metu įgytą specialybę tiek metų, kiek savivaldybės administracija rėmė jo studijas;

3.4. grąžinti savivaldybės administracijai visą studijų metu gautą sumą su 5 proc. metinėmis palūkanomis per 30 kalendorinių dienų, jeigu baigęs studijas nesutinka dirbti įstaigoje;

3.5. nutraukęs studijas aukštojoje mokykloje arba nutraukęs darbo sutartį įstaigoje ir nedirbęs sutarties 3.3 papunktyje numatyto laiko, grąžinti Savivaldybės administracijai nedirbtam laikui proporcingai apskaičiuotą sumą nuo jam sumokėtos sumos su 5 proc. metinėmis palūkanomis per 30 kalendorinių dienų.

4. Įstaiga įsipareigoja suteikti Studentui, baigusiam studijas, darbo vietą pagal aukštojoje mokykloje įgytą specialybę tiek metų, kiek Savivaldybės administracija rėmė jo studijas.

5. Jei įstaiga motyvuotai negali (reorganizuojama, likviduojama ar pan.) įdarbinti baigusio studijas Studento, Studentui pasiūloma įsidarbinti kitoje įstaigoje.

 

III. SUTARTIES GALIOJIMAS

 

6. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško sutarties šalių įsipareigojimų įvykdymo.

7. Sutartis gali būti pakeista, papildyta, nutraukta tik raštišku sutarties šalių susitarimu.

8. Sutarties šalis, kuri dėl nurodytų aplinkybių negali įvykdyti prisiimtų įsipareigojimų, nedelsdama privalo raštu apie tai informuoti kitą sutarties šalį. Pavėluotas ar netinkamas kitos šalies informavimas ar informacijos nepateikimas atima iš jos teisę remtis išvardytomis aplinkybėmis kaip pagrindu, atleidžiančiu nuo atsakomybės dėl prisiimtų įsipareigojimų netinkamo vykdymo ar nevykdymo.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

9. Visi šalių nesutarimai sprendžiami derybomis, o nesusitarus – Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

10. Sutartis sudaryta trimis vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai.

 

V. ŠALIŲ REKVIZITAI

 

Savivaldybės administracija

Studentas

Įstaiga

 

Neringos savivaldybės administracija

Studento vardas, pavardė

Įstaigos pavadinimas

Kodas

Asmens kodas

Kodas

Adresas

Adresas

Adresas

Telefonas

Telefonas

Telefonas

El. paštas

El. paštas

El. paštas

Atsiskaitomoji sąskaita

Atsiskaitomoji sąskaita

Atsiskaitomoji sąskaita

Bankas, banko kodas

Bankas, banko kodas

Bankas, banko kodas

Administracijos direktorius

 

Įstaigos vadovas

Parašas

Parašas

Parašas

 

 

 

 

________________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Neringos savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T1-28, 2022-02-23, paskelbta TAR 2022-02-24, i. k. 2022-03537

Dėl Neringos savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T1-244 „Dėl Neringos savivaldybės studentų rėmimo programos tvarkos aprašo“ pakeitimo