Suvestinė redakcija nuo 2020-01-16

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2019-10-14, i. k. 2019-16287

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS EKSPERTŲ KOMISIJOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO

 

2019 m. spalio 11 d. Nr. ĮV-653

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos ekspertų komisijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2019 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. ĮV-598 „Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos ekspertų komisijos nuostatų patvirtinimo“, 4, 5 ir 6 punktais:

1. S u d a r a u trejiems metams šios sudėties Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos ekspertų komisiją (toliau – Komisija):

1.1. Giedrė Gajauskaitė – Lietuvos Respublikos restauratorių sąjungos pirmininkė, deleguota Lietuvos Respublikos restauratorių sąjungos;

1.2. Dr. Marija Drėmaitė – Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto profesorė;

1.3. Dr. Salvijus Kulevičius – Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Mokslo reikalų ir plėtros prodekanas, Istorijos teorijos ir kultūros istorijos katedros docentas, deleguotas Vilniaus universiteto;

1.4. Lukas Rekevičius – Lietuvos architektų rūmų pirmininkas, deleguotas Lietuvos architektų rūmų;

1.5. Dr. Eglė Navickienė – Vilniaus Gedimino technikos universiteto Architektūros fakulteto docentė, deleguota Vilniaus Gedimino technikos universiteto;

1.6. Evaldas Purlys – Vilniaus dailės akademijos Paminklotvarkos katedros dėstytojas, architektas, deleguotas Vilniaus dailės akademijos;

1.7. Dr. Raimonda Simanaitienė – Vytauto Didžiojo universiteto Menų fakulteto docentė, deleguota Vytauto Didžiojo universiteto;

1.8. Dr. Ingrida Veliutė – kultūros viceministrė, menotyrininkė;

1.9. Agnė Žilinskaitė – Lietuvos archeologijos draugijos pirmininkė, deleguota Lietuvos archeologijos draugijos .

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-859, 2019-12-20, paskelbta TAR 2020-01-15, i. k. 2020-00594

 

2. S k i r i u Komisijos sekretore Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Kultūros paveldo politikos grupės vyriausiąją specialistę Kristiną Krikštaponienę.

 

 

 

Kultūros ministras                                                                                         Mindaugas Kvietkauskas

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-859, 2019-12-20, paskelbta TAR 2020-01-15, i. k. 2020-00594

Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2019 m. spalio 11 d. įsakymo Nr. ĮV-653 „Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos ekspertų komisijos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo