Sprendimas netenka galios 2022-05-01:

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-847, 2022-04-29, paskelbta TAR 2022-04-29, i. k. 2022-08957

Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimų pripažinimo netekusiais galios

 

Suvestinė redakcija nuo 2022-02-24 iki 2022-04-30

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2021-08-24, i. k. 2021-17868

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS

OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI, KOORDINUOTI IR VYKDYTI TESTAVIMĄ UGDYMO ĮSTAIGOSE

 

2021 m. rugpjūčio 24 d. Nr. V-1927

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 4 punktu, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 8 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, Valstybiniu ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1419 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“, nusprendžiu:

1.  Įpareigoti savivaldybių administracijų direktorius priimti sprendimus dėl testavimo COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) įtarti ar diagnozuoti (toliau – testavimas) organizavimo, koordinavimo ir vykdymo jų savivaldybės teritorijoje veikiančiose ugdymo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas bei pirminį profesinį mokymą (toliau – ugdymo įstaigos), kurios sutinka dalyvauti testavime.

2. Rekomenduoti ugdymo įstaigose ugdomiems mokiniams (toliau – mokiniai), norintiems testuotis ugdymo įstaigų darbuotojams (įskaitant ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą ir neformalųjį vaikų švietimą, vykdomą toje pačioje ugdymo įstaigoje, kurioje organizuojamas testavimas tos pačios ugdymo įstaigos mokiniams) (toliau – ugdymo įstaigų darbuotojai), išskyrus mokinius ir ugdymo įstaigų darbuotojus, kuriems mažiau nei prieš 90 dienų COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) diagnozuota atlikus PGR ar antigeno testą, dalyvauti periodiniame profilaktiniame testavime ir (ar) šio sprendimo 81 punkte nustatytais atvejais organizuojamame testavime.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1963, 2021-08-30, paskelbta TAR 2021-08-30, i. k. 2021-18280

Nr. V-2295, 2021-10-14, paskelbta TAR 2021-10-14, i. k. 2021-21511

Nr. V-2625, 2021-11-18, paskelbta TAR 2021-11-18, i. k. 2021-23872

Nr. V-2787, 2021-12-10, paskelbta TAR 2021-12-10, i. k. 2021-25594

Nr. V-45, 2022-01-12, paskelbta TAR 2022-01-12, i. k. 2022-00430

Nr. V-107, 2022-01-19, paskelbta TAR 2022-01-19, i. k. 2022-00776

Nr. V-351, 2022-02-17, paskelbta TAR 2022-02-17, i. k. 2022-02907

 

3.  Testavimą vykdyti taikant konkrečiai grupei ar klasei vieną šių metodų:

3.1.    ugdymo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas –  aplinkos paviršių ėminių tyrimą SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RNR nustatyti tikralaikės PGR metodu (toliau – paviršių PGR tyrimas);

3.2. ugdymo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas bei pirminį profesinį mokymą – savikontrolę greitaisiais SARS-CoV-2 antigeno testais (toliau – savikontrolės tyrimas).

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-209, 2022-02-01, paskelbta TAR 2022-02-01, i. k. 2022-01771

Nr. V-351, 2022-02-17, paskelbta TAR 2022-02-17, i. k. 2022-02907

 

4. Neteko galios nuo 2022-02-21

Punkto naikinimas:

Nr. V-351, 2022-02-17, paskelbta TAR 2022-02-17, i. k. 2022-02907

 

5.  Testavimą vykdyti:

5.1.   paviršių PGR tyrimo metodu kas 14 dienų;

5.2. Neteko galios nuo 2022-02-07

Papunkčio naikinimas:

Nr. V-209, 2022-02-01, paskelbta TAR 2022-02-01, i. k. 2022-01771

 

5.3. savikontrolės tyrimo metodu:

5.3.1. ugdymo įstaigose, vykdančiose pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas bei pirminį profesinį mokymą – kas 3-5 dienas;

5.3.2. ugdymo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas bei pirminį profesinį mokymą, kai gaunamas teigiamas savikontrolės tyrimo rezultatas ar kai ugdymo įstaigoje turimas sąlytis su asmeniu, kuriam patvirtinta COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) – savikontrolės tyrimas iškart po teigiamo COVID-19 ligos atvejo arba teigiamo savikontrolės tyrimo rezultato nustatymo, vėliau po 48 / 72  val. ir dar po 48 val. (arba artimiausią darbo dieną, jei neįmanoma išlaikyti nustatyto testavimo dažnumo). Jeigu asmuo yra testuotas 24 val. laikotarpiu, šis testas užskaitomas kaip pirmas testas algoritme. Testavimo algoritmas galioja ne ilgiau nei 10 d. nuo paskutinės sąlyčio dienos.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-401, 2022-02-23, paskelbta TAR 2022-02-23, i. k. 2022-03379

 

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-351, 2022-02-17, paskelbta TAR 2022-02-17, i. k. 2022-02907

 

6.    Paviršių PGR tyrimą ugdymo įstaigoje atlikti šiais etapais:

6.1. imti ėminius pagal Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro laboratorijos (toliau – GMC laboratorija) metodinius nurodymus, patvirtintus standartinių veiklos procedūrų aprašyme, laikantis infekcijų kontrolės reikalavimų;

6.2. paimtus ėminius paviršių PGR tyrimui paruošti transportavimui į laboratoriją, juos supakuoti antrinėje ir tretinėje ėminių pakuotėse;

6.3. informuoti kiekvienos grupės bendruomenę apie tyrimo rezultatus;

6.4. nustačius didelį virusinės RNR kiekį konkrečios grupės ar klasės aplinkos paviršių ėminiuose ir įtarus COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejį, informuoti apie poreikį  pasitikrinti dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) visiems konkrečios grupės vaikams ir (ar) namų ūkiams bei registraciją į mobilųjį punktą tyrimui per Karštosios linijos sistemą telefonu 1808 arba pildant elektroninę registracijos formą adresu www.1808.lt.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-2787, 2021-12-10, paskelbta TAR 2021-12-10, i. k. 2021-25594

Nr. V-209, 2022-02-01, paskelbta TAR 2022-02-01, i. k. 2022-01771

 

7. Neteko galios nuo 2022-02-07

Punkto naikinimas:

Nr. V-209, 2022-02-01, paskelbta TAR 2022-02-01, i. k. 2022-01771

 

8. Savikontrolės tyrimą organizuoti vienu iš šių būdų:

8.1. tyrimą ugdymo įstaigoje atlikti šiais etapais:

8.1.1. mokiniams ėminius savikontrolei skirtiems greitiesiems antigeno testams (toliau – antigeno testas) imti savarankiškai, jei reikia, prieš tai juos instruktavus visuomenės sveikatos specialistui ir vėliau prižiūrint atsakingam ugdymo įstaigos paskirtam asmeniui;

8.1.2. antigeno testus atlikti, rezultatus vertinti ir interpretuoti mokiniui savarankiškai, padedant atsakingam ugdymo įstaigos paskirtam asmeniui, arba atsakingam ugdymo įstaigos paskirtam asmeniui, jei mokinys jaunesnis nei 16 metų;

8.1.3. antigeno testų rezultatus fiksuoti atsakingam ugdymo įstaigos paskirtam asmeniui pagal ugdymo įstaigos vadovo nustatytą tvarką.

8.2. tyrimą namuose atlikti šiais etapais:

8.2.1. išduoti mokiniams reikalingą kiekį antigeno testų (ne daugiau kaip savaitei);

8.2.2. tais atvejais, kai pagal nustatytą grafiką antigeno testas turi būti atliekamas savaitgalį, rekomenduoti jį atlikti paskutinę dieną iki grįžimo į ugdymo procesą;

8.2.3. mokinys apie teigiamą rezultatą turi pranešti atsakingam ugdymo įstaigos darbuotojui, kuris turi užtikrinti rezultatų fiksavimą šio sprendimo 12.3.8 papunktyje nustatyta tvarka;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-2160, 2021-09-27, paskelbta TAR 2021-09-27, i. k. 2021-20126

Nr. V-401, 2022-02-23, paskelbta TAR 2022-02-23, i. k. 2022-03379

 

81. Nustačius teigiamą  savikontrolės tyrimo rezultatą, sąlytį turėjusiems asmenims rekomenduojama testuotis savikontrolės greitaisiais antigeno testais šio sprendimo 5.3.2 papunktyje nustatyta tvarka ir dažnumu.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-401, 2022-02-23, paskelbta TAR 2022-02-23, i. k. 2022-03379

 

9.    Įpareigoti savivaldybės administracijos direktorių:

9.1. užtikrinti, kad ugdymo įstaigų ir savivaldybės visuomenės sveikatos biuro, vykdančio sveikatos priežiūrą ugdymo įstaigoje (toliau – VSB), vadovai priimtų bendrus sprendimus, reikalingus testavimui vykdyti ugdymo įstaigose;

9.2. paskirti už visuomenės sveikatos specialistų ir (ar) ugdymo įstaigos (-ų) atstovų instruktavimą ir (ar) konsultavimą dėl antigenų testų atlikimo atsakingą (-as) ASPĮ;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-209, 2022-02-01, paskelbta TAR 2022-02-01, i. k. 2022-01771

 

9.3. paskirti asmenį (-is), kuris (-ie) koordinuotų testavimo ugdymo įstaigose procesą savivaldybėje (ėminių paėmimo ugdymo įstaigose, reikalingų priemonių užtikrinimo, pristatymo į laboratoriją ir kt.), bendradarbiautų su Nacionaline visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija (toliau – NVSPL);

9.4. aprūpinti ugdymo įstaigas asmens apsaugos ir kitomis priemonėmis, kurios reikalingos testavimo atlikimui, ėminių transportavimui;

9.5. organizuoti reikalingų priemonių perdavimą ugdymo įstaigai ir ėminių pristatymą į nurodytą laboratoriją (-as) ar įgalioti ugdymo įstaigos vadovą atlikti šiuos veiksmus savarankiškai;    

9.6. Neteko galios nuo 2021-10-19

Papunkčio naikinimas:

Nr. V-2342, 2021-10-18, paskelbta TAR 2021-10-18, i. k. 2021-21774

 

9.7. pateikti Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai jos prašymu informaciją apie testavimo eigą ir (ar) rezultatus.

10.  Įpareigoti ugdymo įstaigos vadovą:

10.1. koordinuoti testavimo ugdymo įstaigoje procesą, užtikrinant testavimo vykdymo etapų, nurodytų šio sprendimo 6–8 punktuose, įgyvendinimą;

10.2. bendru ugdymo įstaigos ir VSB vadovo sprendimu paskirti už paviršių PGR tyrimo organizavimą atsakingą visuomenės sveikatos specialistą, vykdantį sveikatos priežiūrą ugdymo įstaigoje, ir jam padedantį (-čius) kitą (-us) ugdymo įstaigos paskirtą asmenį (-is) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakyme Nr. V-1035/ISAK-2680 „Dėl Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo mokykloje tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka. Kai vykdomas savikontrolės tyrimas, kiekvienai klasei, kurios mokiniai dalyvauja savikontrolės tyrime, paskirti už organizavimą ir antigeno testų paruošimą naudojimui atsakingą ugdymo įstaigos paskirtą asmenį;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-2160, 2021-09-27, paskelbta TAR 2021-09-27, i. k. 2021-20126

Nr. V-209, 2022-02-01, paskelbta TAR 2022-02-01, i. k. 2022-01771

 

10.3. vykdant savikontrolės tyrimus, pažymėti arba paskirti atsakingą asmenį, kuris žymėtų Mokinių registre pagal pradinio, pagrindinio ir (ar) vidurinio ugdymo, profesinio mokymo programą ugdomus mokinius, dėl kurių gautas sutikimas dalyvauti testavime, o atšaukus sutikimą, žymėjimą panaikinti;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-2295, 2021-10-14, paskelbta TAR 2021-10-14, i. k. 2021-21511

Nr. V-209, 2022-02-01, paskelbta TAR 2022-02-01, i. k. 2022-01771

 

10.4. prieš pradedant vykdyti testavimą ugdymo įstaigoje, informuoti kiekvienos grupės ar klasės bendruomenę apie planuojamo vykdyti testavimo organizavimą, jo tikslą, atlikimo eigą, rezultatų interpretavimą, asmens duomenų tvarkymą. Vykdant savikontrolės tyrimą, gauti pasirašytus mokinių atstovų ar vyresnių nei 16 metų amžiaus mokinių sutikimus / nesutikimus dėl dalyvavimo tyrime (šio sprendimo priedas „Pavyzdinė sutikimo / nesutikimo dėl dalyvavimo mokyklos vykdomame testavime COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) įtarti ar diagnozuoti forma“);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-2160, 2021-09-27, paskelbta TAR 2021-09-27, i. k. 2021-20126

Nr. V-2528, 2021-11-09, paskelbta TAR 2021-11-09, i. k. 2021-23234

Nr. V-2625, 2021-11-18, paskelbta TAR 2021-11-18, i. k. 2021-23872

Nr. V-209, 2022-02-01, paskelbta TAR 2022-02-01, i. k. 2022-01771

Nr. V-401, 2022-02-23, paskelbta TAR 2022-02-23, i. k. 2022-03379

 

10.5. pagal poreikį su šio sprendimo 9.3 papunktyje nurodytu savivaldybės administracijos įgaliotu (-ais) asmeniu (-imis) derinti testavimo ugdymo įstaigoje įgyvendinimo veiksmus, spręsti aprūpinimo priemonėmis ir kitus klausimus;

10.6. esant savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliojimui, organizuoti reikalingų testavimui priemonių paėmimą iš NVSPL bei ėminių pristatymą į ėminių ištyrimą vykdančią (-ias) laboratoriją (-as).

10.7. užtikrinti reguliarų testavime dalyvaujančios ugdymo įstaigos mokinių atstovų pagal įstatymą, 16 metų ir vyresnių mokinių informavimą apie procesą ir tyrimo (-ų) apibendrintus rezultatus, prireikus kitos su testavimu susijusios informacijos teikimą;

10.8. užtikrinti tinkamomis organizacinėmis ir techninėmis duomenų saugumo priemonėmis asmens duomenų, reikalingų organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą, tvarkymo saugumą, konfidencialumą ir saugojimą. Duomenys tvarkomi laikantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų apsaugą, nustatytų reikalavimų;

10.9. rekomenduoti pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir (ar) vidurinio ugdymo, pirminio profesinio mokymo programą ugdomiems mokiniams testuotis savikontrolės būdu mokinių atostogų metu ir: 

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-45, 2022-01-12, paskelbta TAR 2022-01-12, i. k. 2022-00430

Nr. V-401, 2022-02-23, paskelbta TAR 2022-02-23, i. k. 2022-03379

10.9.1. išduoti mokiniams po 1 savikontrolei skirtą greitąjį antigeno testą, kurį rekomenduojama atlikti paskutinę dieną iki grįžimo į ugdymo procesą;

10.9.2. informuoti šio sprendimo 10.9.1 papunktyje nurodytus mokinius apie veiksmus, nurodytus šio sprendimo 8.4 papunktyje.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-2787, 2021-12-10, paskelbta TAR 2021-12-10, i. k. 2021-25594

 

11.  Įpareigoti savivaldybės VSB vadovą:

11.1.  bendradarbiauti ir pagal poreikį derinti testavimo ugdymo įstaigoje įgyvendinimo veiksmus su šio sprendimo 9.3 papunktyje nurodytu savivaldybės administracijos įgaliotu atsakingu (-ais) asmeniu (-imis) bei ugdymo įstaigų vadovais;

11.2. bendru ugdymo įstaigos ir VSB vadovo sprendimu paskirti už paviršių PGR tyrimo organizavimą atsakingą visuomenės sveikatos specialistą, vykdantį sveikatos priežiūrą ugdymo įstaigoje, ir jam padedantį (-čius) kitą (-us) ugdymo įstaigos paskirtą asmenį (-is) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakyme Nr. V-1035/ISAK-2680 „Dėl Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo mokykloje tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyt tvarka. Ugdymo įstaigoje nesant visuomenės sveikatos specialisto, vykdančio sveikatos priežiūrą, paskirti kitą visuomenės sveikatos specialistą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-2160, 2021-09-27, paskelbta TAR 2021-09-27, i. k. 2021-20126

Nr. V-209, 2022-02-01, paskelbta TAR 2022-02-01, i. k. 2022-01771

 

11.3. Neteko galios nuo 2022-02-07

Papunkčio naikinimas:

Nr. V-209, 2022-02-01, paskelbta TAR 2022-02-01, i. k. 2022-01771

 

12.    Pavesti šio sprendimo 10.2 papunktyje nurodytiems atsakingiems asmenims:

12.1. kai vykdomas paviršių PGR tyrimas:

12.1.1. parengti ėminių paviršių PGR tyrimui paėmimo grafiką, jį suderinti su ugdymo įstaigos administracija, darbuotojais ir tyrimą atliekančia laboratorija;

12.1.2. pasiruošti ir naudoti aplinkos paviršių PGR tyrimo ėminių paėmimui reikalingas priemones: asmenines apsaugos priemones (medicininę kaukę, vienkartines medicinines pirštines), rankų antiseptiką, sterilius tamponus (specialias priemones su transportine virusologine terpe), mėgintuvėlius su transportine terpe, sandarius plastikinius maišelius su absorbuojančia medžiaga (antrinę ėminio pakuotę), kartoninę dėžę mėgintuvėliams su ėminiais sudėti (tretinę pakuotę), nenuplaunamą rašiklį, du šaltkrepšius (vieną, skirtą mėgintuvėliams su švariomis transportinėmis virusologinėmis terpėmis, kitą – mėgintuvėliams su ėminiais);

12.1.3. imti ėminius kiekvienos ugdymo įstaigos grupės ar klasės patalpoje nuo dažnai liečiamų paviršių: spintelių durelių, durų rankenų, miegojimui skirtų lovų kraštų (jei yra), stalų ir kitų paviršių pagal GMC laboratorijos pateiktus metodinius nurodymus;

12.1.4. vykdyti ugdymo įstaigoje imamų ėminių žymėjimą, leidžiantį identifikuoti konkrečias ugdymo įstaigos grupes;

12.1.5. paruošti paimtus ėminius transportavimui į laboratoriją, juos supakuojant antrinėje ir tretinėje ėminio pakuotėse.

12.2. Neteko galios nuo 2022-02-07

Papunkčio naikinimas:

Nr. V-209, 2022-02-01, paskelbta TAR 2022-02-01, i. k. 2022-01771

 

12.3. kai vykdomas savikontrolės tyrimas šio 8.1 papunktyje nustatyta tvarka:

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-2160, 2021-09-27, paskelbta TAR 2021-09-27, i. k. 2021-20126

Nr. V-2625, 2021-11-18, paskelbta TAR 2021-11-18, i. k. 2021-23872

Nr. V-401, 2022-02-23, paskelbta TAR 2022-02-23, i. k. 2022-03379

12.3.1. parengti savikontrolės tyrimo atlikimo grafiką, jį suderinti su ugdymo įstaigos administracija ir darbuotojais. Savikontrolės tyrimo atlikimo grafikas rengiamas ir tais atvejais, kai tyrimas organizuojamas šio sprendimo 8.2 papunktyje nustatyta tvarka;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-401, 2022-02-23, paskelbta TAR 2022-02-23, i. k. 2022-03379

 

12.3.2. organizuoti ėminių paėmimą testavimui klasėse arba ugdymo įstaigoje paruoštoje kitoje tam skirtoje vietoje, užtikrinant saugius mokinių judėjimo srautus ir asmens bei aplinkos higienos sąlygų laikymąsi;

12.3.3. testavimo vietoje naudoti šias priemones: asmenines apsaugos priemones (vienkartines medicinines kaukes ir pirštines), rankų antiseptiką, stalą priemonėms pasidėti, vienkartines servetėles, skirtas nosies sekretui išpūsti, uždaromą konteinerį su neperšlampamu maišu testavimo metu susidariusioms atliekoms (panaudotoms testo kasetėms, nosies tamponams, asmeninėms apsaugos priemonėms ir pan.), antigeno testo ėminių paėmimo rinkinius ir, prireikus, kitas priemones, reikalingas atliekant ėminių paėmimą (pvz. laikmatis, rašikliai ir kt.);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-2342, 2021-10-18, paskelbta TAR 2021-10-18, i. k. 2021-21774

 

12.3.4. paruošti vietą, kurioje planuojama atlikti antigeno testą – išvalyti, išdžiovinti paviršius, ant kurių bus padėtas mokinio testavimo rinkinys;

12.3.5. prieš pradedant testavimą patikrinti, ar nepažeista antigeno testo pakuotė bei ar pakuotėje įdėtos visos rinkinio dalys, paruošti antigeno testą naudojimui kaip nurodyta naudojimo instrukcijoje;

12.3.6. užtikrinti, kad mokiniai (jaunesni nei 16 metų – padedant atsakingam ugdymo įstaigos paskirtam asmeniui):

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-2160, 2021-09-27, paskelbta TAR 2021-09-27, i. k. 2021-20126

12.3.6.1. atidžiai perskaitytų antigeno testo instrukciją;

12.3.6.2. atliktų rankų higieną šiltu vandeniu ir muilu arba dezinfekcine priemone;

12.3.6.3. paimtų ėminį ir įvertintų savo testo rezultatą pagal gamintojo nurodytas instrukcijas;

12.3.6.4. saugiai supakuotų panaudotą greitojo antigeno testo rinkinį į atskirą maišelį, jį išmestų į tam skirtą uždaromą konteinerį bei atliktų rankų higieną;

12.3.7. prižiūrėti ir prireikus konsultuoti mokinius antigeno testų atlikimo metu;

12.3.8. ugdymo įstaigos vadovo nustatyta tvarka žymėti duomenis apie antigeno testų rezultatus.

13.  Pavesti NVSPL:

13.1. organizuoti paviršių PGR tyrimų ėminių paskirstymą į šiuos tyrimus atliekančias laboratorijas;

13.2. užtikrinti ASPĮ ir paviršių PGR tyrimus atliekančių laboratorijų aprūpinimą ir ugdymo įstaigų aprūpinimą šių tyrimų ėminių paėmimui reikalingomis priemonėmis pagal savivaldybių administracijų ar ugdymo įstaigų direktorių ir šiuos tyrimus atliekančių laboratorijų pateiktą poreikį;

13.3. užtikrinti ugdymo įstaigų aprūpinimą antigeno testais ir jiems atlikti reikalingomis priemonėmis pagal savivaldybių administracijų ar ugdymo įstaigų direktorių pateiktą poreikį savikontrolės tyrimui vykdyti;

13.4. informuoti savivaldybių administracijų ir ugdymo įstaigų direktorius apie testavimui reikalingų priemonių ugdymo įstaigose atsiėmimo tvarką ir paviršių PGR tyrimų ėminių ištyrimą vykdančias laboratorijas, ėminių į laboratorijas pristatymo sąlygas ir kitus su tyrimų ėminių ištyrimu susijusius aspektus;

13.5.  sudaryti sutartis dėl aplinkos paviršių PGR tyrimų atlikimo ir apmokėjimo su šiuos tyrimus atliekančiomis laboratorijomis ir apmokėti už atliktus tyrimus taikant COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tyrimų atlikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. V-2797 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tyrimų atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 29 punkto lentelės 3.1 papunkčio trečiojoje ar ketvirtojoje skiltyse nustatytą įkainį.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-209, 2022-02-01, paskelbta TAR 2022-02-01, i. k. 2022-01771

 

14.  Pavesti paviršių PGR tyrimus atliekančioms laboratorijoms atlikti tyrimus, naudojant tinkamus RNR skyrimo ir PGR detekcijos reagentus pagal gamintojo nustatytus reikalavimus ir sąlygas.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-209, 2022-02-01, paskelbta TAR 2022-02-01, i. k. 2022-01771

 

15. Pavesti Kauno GMP: 

15.1. nustačius didelį virusinės RNR kiekį konkrečios grupės aplinkos paviršių ėminiuose ir įtarus COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejį, registruoti sutinkančius pasitikrinti konkrečios grupės vaikus ir (ar) namų ūkius tyrimui elektroniniu būdu Karštosios linijos 1808 interneto svetainėje www.1808.lt arba Karštosios linijos telefonu 1808 greitajam antigeno testui mobiliajame punkte atlikti;

15.2. teigiamo savikontrolės tyrimo antigeno testo rezultato atveju registruoti mokinius, gavusius teigiamą antigeno testo rezultatą, patvirtinamajam tyrimui mobiliajame punkte elektroniniu būdu Karštosios linijos 1808 interneto svetainėje www.1808.lt arba Karštosios linijos telefonu 1808.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-209, 2022-02-01, paskelbta TAR 2022-02-01, i. k. 2022-01771

 

16.  Pavesti Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biurui pasirinktomis priemonėmis teikti metodines konsultacijas savivaldybių administracijoms ir VSB visuomenės sveikatos specialistams dėl kaupinių PGR tyrimo organizavimo ugdymo įstaigoje.

17.  Pavesti GMC laboratorijai pasirinktomis priemonėmis teikti metodines konsultacijas savivaldybių VSB visuomenės sveikatos specialistams dėl ėminių aplinkos paviršių PGR tyrimui paėmimo, paruošimo transportavimui į laboratoriją ir rezultatų interpretavimo.

18. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2021 m. rugpjūčio 27 d.

 

 

Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                                Arūnas Dulkys 

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

Sutikimas dėl dalyvavimo tyrime ir asmens duomenų tvarkymo

Priedo pakeitimai:

Nr. V-2160, 2021-09-27, paskelbta TAR 2021-09-27, i. k. 2021-20126

Nr. V-2528, 2021-11-09, paskelbta TAR 2021-11-09, i. k. 2021-23234

Nr. V-2787, 2021-12-10, paskelbta TAR 2021-12-10, i. k. 2021-25594

Nr. V-45, 2022-01-12, paskelbta TAR 2022-01-12, i. k. 2022-00430

Nr. V-107, 2022-01-19, paskelbta TAR 2022-01-19, i. k. 2022-00776

Nr. V-209, 2022-02-01, paskelbta TAR 2022-02-01, i. k. 2022-01771

Nr. V-351, 2022-02-17, paskelbta TAR 2022-02-17, i. k. 2022-02907

Nr. V-401, 2022-02-23, paskelbta TAR 2022-02-23, i. k. 2022-03379

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1963, 2021-08-30, paskelbta TAR 2021-08-30, i. k. 2021-18280

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 24 d. sprendimo Nr. V-1927 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigose“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-2160, 2021-09-27, paskelbta TAR 2021-09-27, i. k. 2021-20126

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 24 d. sprendimo Nr. V-1927 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigose“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-2295, 2021-10-14, paskelbta TAR 2021-10-14, i. k. 2021-21511

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 24 d. sprendimo Nr. V-1927 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigose“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-2342, 2021-10-18, paskelbta TAR 2021-10-18, i. k. 2021-21774

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 24 d. sprendimo Nr. V-1927 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigose“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-2438, 2021-10-28, paskelbta TAR 2021-10-28, i. k. 2021-22387

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 24 d. sprendimo Nr. V-1927 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigose“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-2528, 2021-11-09, paskelbta TAR 2021-11-09, i. k. 2021-23234

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 24 d. sprendimo Nr. V-1927 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigose“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-2625, 2021-11-18, paskelbta TAR 2021-11-18, i. k. 2021-23872

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 24 d. sprendimo Nr. V-1927 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigose“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-2787, 2021-12-10, paskelbta TAR 2021-12-10, i. k. 2021-25594

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 24 d. sprendimo Nr. V-1927 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigose“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-45, 2022-01-12, paskelbta TAR 2022-01-12, i. k. 2022-00430

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 24 d. sprendimo Nr. V-1927 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigose“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-107, 2022-01-19, paskelbta TAR 2022-01-19, i. k. 2022-00776

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 24 d. sprendimo Nr. V-1927 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigose“ pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-209, 2022-02-01, paskelbta TAR 2022-02-01, i. k. 2022-01771

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 24 d. sprendimo Nr. V-1927 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigose“ pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-351, 2022-02-17, paskelbta TAR 2022-02-17, i. k. 2022-02907

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 24 d. sprendimo Nr. V-1927 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigose“ pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-401, 2022-02-23, paskelbta TAR 2022-02-23, i. k. 2022-03379

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 24 d. sprendimo Nr. V-1927 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigose“ pakeitimo