Įsakymas netenka galios 2019-11-01:

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-63, 2019-08-06, paskelbta TAR 2019-08-06, i. k. 2019-12892

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2014 m. birželio 6 d. įsakymo Nr. VA-37 „Dėl Informavimo apie akcizais apmokestinamų prekių, už kurias akcizai sumokėti, naudojimą, perdirbimą, maišymą taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

 

Suvestinė redakcija nuo 2015-01-01 iki 2019-10-31

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-06-06, i. k. 2014-07234

 

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL INFORMAVIMO APIE AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PREKIŲ, UŽ KURIAS AKCIZAI SUMOKĖTI, NAUDOJIMĄ, PERDIRBIMĄ, MAIŠYMĄ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2014 m. birželio 6 d. Nr. VA-37

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 4 straipsnio 6 dalimi ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 18.11 papunkčiu:

1. T v i r t i n u:

1.1. Informavimo apie akcizais apmokestinamų prekių, už kurias akcizai sumokėti, naudojimą, perdirbimą, maišymą taisykles (pridedama).

1.2. Pranešimo apie akcizais apmokestinamų prekių, už kurias akcizai sumokėti, naudojimą, perdirbimą, maišymą FR0670 formą (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 29 d. įsakymą Nr. VA-79 „Dėl vietos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos informavimo apie akcizais apmokestinamų prekių, už kurias akcizai sumokėti, maišymą (naudojimą, perdirbimą), taisyklių patvirtinimo“.

 

 

 

Viršininkas                                                                                                         Modestas Kaseliauskas


 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos

prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininko 2014 m. birželio 6 d.

įsakymu Nr. VA-37

 

INFORMAVIMO APIE AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PREKIŲ, už kurias akcizaI sumokėtI, NAUDOJIMĄ, PERDIRBIMĄ, MAIŠYMĄ TAISYKLĖS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šios Informavimo apie akcizais apmokestinamų prekių, už kurias akcizai sumokėti, naudojimą, perdirbimą, maišymą taisyklės (toliau – taisyklės) nustato taisykles, kaip Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 4 straipsnio 6 dalyje nustatytais atvejais mokesčio administratorius turi būti informuojamas apie akcizais apmokestinamų prekių, už kurias akcizai sumokėti, naudojimą, perdirbimą, maišymą.

2. Taisyklės parengtos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcizų įstatymu.

 

II SKYRIUS

INFORMAVIMAS APIE AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PREKIŲ, UŽ KURIAS AKCIZAI SUMOKĖTI, NAUDOJIMĄ, PERDIRBIMĄ, MAIŠYMĄ

 

3. Asmuo, prieš pradėdamas naudoti, perdirbti ar maišyti (toliau – operacijos) vieną ar kelias akcizais apmokestinamas prekes, už kurias akcizai sumokėti, kai po tokių operacijų gaunama galutinė prekė atitinka Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 4 straipsnio 6 dalyje nustatytas sąlygas, ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas privalo Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) pateikti tinkamai užpildytą Pranešimo apie akcizais apmokestinamų prekių, už kurias akcizai sumokėti, naudojimą, perdirbimą, maišymą FR0670 formą, patvirtintą įsakymu, kuriuo tvirtinamos taisyklės (toliau – FR0670 forma).

 

III SKYRIUS

FR0670 FORMOS UŽPILDYMAS

 

4. FR0670 formoje turi būti nurodyta:

4.1. ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre, buveinės adresas arba fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas;

4.2. FR0670 formos užpildymo data ir numeris;

4.3. operacijų pradžios ir pabaigos data bei operacijų atlikimo pradžios laikas;

4.4. operacijų atlikimo vieta;

4.5. operacijose numatytų naudoti akcizais apmokestinamų prekių pavadinimai, prekių kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą, patvirtintą 2013 m. spalio 4 d. Europos Sąjungos Komisijos Reglamentu Nr. 1001/2013 (toliau – Kombinuotoji nomenklatūra), akcizų tarifai pagal kiekvieną prekę, prekių kiekiai, kiekio matavimo vienetai ir sumokėtų akcizų suma pagal kiekvieną prekę;

4.6. po operacijų planuojamos gauti galutinės akcizais apmokestinamos prekės pavadinimas, prekės kodas pagal Kombinuotąją nomenklatūrą, akcizų tarifas, būsimos galutinės akcizais apmokestinamos prekės kiekis, šio kiekio matavimo vienetas ir apskaičiuota sąlyginio akcizo suma už galutinę po operacijų gautą prekę.

5. Juridinio asmens teikiamą FR0670 formą turi pasirašyti vadovas arba jo įgaliotas asmuo ir nurodyti pareigas, vardą, pavardę.

Fizinio asmens teikiamą FR0670 formą turi pasirašyti pats fizinis asmuo ir nurodyti vardą bei pavardę.

 

IV SKYRIUS

FR0670 FORMOS PATEIKIMAS MOKESČIŲ ADMINISTRATORIUI

 

6. Tinkamai užpildyta FR0670 forma VMI prie FM gali būti pateikiama tokiais būdais:

6.1. tiesiogiai VMI prie FM;

6.2. atsiųsta paštu (per pašto paslaugų teikėjus);

6.3. atsiųsta elektroniniu adresu .clnt.ais.Cma@vmi.lt .

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

7. FR0670 formos turi būti saugomos Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatyta tvarka.

8. Asmenys, pažeidę taisykles, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

________________


 

FR0670 forma patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2014 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. VA-37

(Valstybinės mokesčių inspekcijos

prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2014 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. VA-80 redakcija)

 

_______________________________________________________________________________

(ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas arba fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas)

 

Valstybinei mokesčių inspekcijai prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

 

PRANEŠIMAS APIE AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PREKIŲ, UŽ KURIAS AKCIZAI SUMOKĖTI, NAUDOJIMĄ, PERDIRBIMĄ, MAIŠYMĄ

 

20 __ m. __________________ d. Nr. __________

____________________________

(sudarymo vieta)

 

Pranešame, kad 20 ___ m. _________________ d. nuo _______val.

 

iki 20 ___ m. _________________ d.

 

_______________________________________________________________________________

(maišymo, naudojimo ar perdirbimo vietos adresas)

 

bus maišomos, naudojamos, perdirbamos šios akcizais apmokestinamos prekės:

 

Akcizais apmokestinamos prekės pavadinimas

KN[1] kodas

Kiekio matavimo vienetas

Kiekis

Akcizų tarifas

Sumokėta akcizų suma (eurais)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po maišymo, panaudojimo ar perdirbimo bus gauta ši akcizais apmokestinama prekė:

 

Būsimos galutinės akcizais apmokestinamos prekės pavadinimas

KN kodas

Kiekio matavimo vienetas

Kiekis

Akcizų tarifas

Apskaičiuota sąlyginė akcizų suma (eurais)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________        _______________________________          ______________

(pranešimą surašiusio asmens pareigų pavadinimas)                                  ( vardas, pavardė)                                                         (parašas)           

 

Formos pakeitimai:

Nr. VA-80, 2014-09-30, paskelbta TAR 2014-09-30, i. k. 2014-13240

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-80, 2014-09-30, paskelbta TAR 2014-09-30, i. k. 2014-13240

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2014 m. birželio 6 d. įsakymo Nr. VA-37 „Dėl Informavimo apie akcizais apmokestinamų prekių, už kurias akcizai sumokėti, naudojimą, perdirbimą, maišymą taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

 [1] KN – Kombinuotoji nomenklatūra, patvirtinta 2013 m. spalio 4 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1001/2013