Sprendimas netenka galios 2022-05-01:

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-847, 2022-04-29, paskelbta TAR 2022-04-29, i. k. 2022-08957

Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimų pripažinimo netekusiais galios

 

Suvestinė redakcija nuo 2022-04-09 iki 2022-04-30

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2021-03-05, i. k. 2021-04693

 

Nauja redakcija nuo 2022-04-09:

Nr. V-738, 2022-04-08, paskelbta TAR 2022-04-08, i. k. 2022-07405

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ

 

2021 m.  kovo 5 d. Nr. V-465
Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 1 ir 4 punktais, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ 3.2.1.1 papunkčiu, Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, 20 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1419 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“ ir siekdamas užtikrinti ekstremaliosios situacijos likvidavimą, n u s p r e n d ž i u:

1. Nustatyti, kad neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimai (toliau – užsiėmimai) ir vaikų stovyklos (toliau – stovykla) vykdomi laikantis šių reikalavimų:

1.1. Užsiėmimuose, stovyklose dalyvaujantiems asmenims turi būti pateikta informacija apie:

1.1.1. asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir kt.);

1.1.2. apie rekomendaciją uždarose patalpose dėvėti medicinines veido kaukes arba respiratorius, kurie priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną (toliau – kaukės);

1.1.3. draudimą užsiėmimuose, stovyklose dalyvauti asmenims, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).

1.2. Užsiėmimuose, stovyklose dalyvaujančių vaikų sveikatos būklė turi būti stebima. Nustačius, kad vaikui pasireiškė ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), vaikas nedelsiant turi būti atskirtas nuo kitų vaikų, o apie vaiko sveikatos būklę informuoti jo tėvai (globėjai, rūpintojai). Vaiko tėvams (globėjams, rūpintojams) atvykus pasiimti vaiko rekomenduojama jiems registruoti vaiką pasitikrinti dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba pildant elektroninę registracijos formą adresu www.1808.lt.

1.3. Darbuotojų sveikata turi būti stebima:

1.3.1. turi būti sudarytos sąlygos matuoti(s) darbuotojų(-ams) kūno temperatūrą tik atvykus į darbą.

1.3.2. darbuotojams, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), turi nedelsiant apleisti vaikų neformaliojo švietimo užsiėmimų, stovyklų vykdymo vietą. Darbuotojui rekomenduojama pasitikrinti dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) registruojantis Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba pildant elektroninę registracijos formą adresu www.1808.lt;

1.4. Draudžiama į užsiėmimus, stovyklas atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu.

1.5. Užsiėmimų, stovyklų, organizuojamų uždarose erdvėse, vykdymo vietoje turi būti sudarytos tinkamos sąlygos rankų higienai (praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo, vienkartiniai rankšluosčiai). Turi būti sudaryta galimybė užsiėmimuose, stovyklose dalyvaujančių asmenų ir darbuotojų rankų dezinfekcijai. Siūloma taip pat paviešinti rekomendacijas dėl tinkamos rankų higienos (https://bit.ly/3f13Bf1).

1.6. Patalpos, kuriose vykdomi užsiėmimai, stovyklos veiklos turi būti išvėdinamos prieš atvykstant vaikams ir kiekvienos pertraukos metu. Dažnai liečiami paviršiai (ugdymo priemonės, durų rankenos, durų rėmai, stalų paviršiai, kėdžių atramos, laiptinės turėklai, elektros jungikliai ir kt.) turi būti valomi paviršiams valyti skirtu valikliu ir (ar) dezinfekuojami pagal poreikį ir paviršiaus lietumo intensyvumą, bet ne rečiau kaip 1 kartą per dieną. Kitas aplinkos valymas užsiėmimų, stovyklų organizavimo vietoje turi būti atliekamas atsižvelgiant į Sveikatos apsaugos ministerijos parengtas rekomendacijas patalpų valymui COVID-19 pandemijos metu: https://bit.ly/3hGFqV4.

1.7. Jei užsiėmimams, stovykloms naudojamas inventorius, jis turi būti išvalomas ir dezinfekuojamas po kiekvieno panaudojimo.

2. Rekomenduoti neformaliojo vaikų švietimo teikėjams organizuojant užsiėmimus ir stovyklas:

2.1. Laikytis grupių izoliacijos principo: užsiėmimus, stovyklos veiklas vykdyti taip, kad būtų išvengta skirtingų grupių vaikų kontakto, vaikai nuolatos dalyvautų tos pačios grupės veiklose.

2.2. Tarp užsiėmimuose dalyvaujančių asmenų, kai tai leidžia veiklos organizavimo ypatumai, išlaikyti ne mažesnį kaip 2 metrų atstumą.

2.3. Užsiėmimus ir stovyklos veiklas organizuoti taip, kad vaikai neturėtų tiesioginio kontakto su darbuotojais, į kurių pareigas neįeina užsiėmimų, stovyklos veiklų vykdymas ar kitais pašaliniais asmenimis. Ugdymo veiklose dalyvaujant vaikų tėvams (globėjams, rūpintojams), ar kitiems ugdymo veiklose įprastai nedalyvaujantiems asmenims, tarp šių asmenų ir vaikų išlaikyti saugų ne mažesnį kaip 2 metrų atstumą (ribojimas nėra taikomas vaiko ir jo tėvų (globėjų, rūpintojų) kontaktams).

2.4. Jei vykdant stovyklos veiklas numatomas vaikų maitinimas, pirmenybę teikti maitinimo organizavimui atvirose erdvėse ar veiklos vykdymo patalpose. Jei tokios galimybės nėra ir maitinimas gali būti organizuojamas tik bendrose valgymo salėse, prie vieno stalo valgyti sodinti tik tos pačios grupės vaikus, o tarp vaikų, sėdinčių prie skirtingų stalų, išlaikyti 2 metrų atstumą. Maitinimas švediško stalo principu, kai maistą įsideda patys vaikai, rinktis tik tais atvejais, kai maitinami vienos grupės vaikai.

3. Nustatyti, kad stovykloje teikiant apgyvendinimo paslaugą, turi būti laikomasi šiame sprendime nustatytų reikalavimų.

4. Rekomenduoti vyresniems nei 6 metų asmenims užsiėmimų, stovyklų organizavimo vietose uždarose patalpose dėvėti kaukes.

 

 

Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                                 Arūnas Dulkys

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-576, 2021-03-19, paskelbta TAR 2021-03-19, i. k. 2021-05518

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. kovo 5 d. sprendimo Nr. V-465 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-762, 2021-04-09, paskelbta TAR 2021-04-09, i. k. 2021-07514

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. kovo 5 d. sprendimo Nr. V-465 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1173, 2021-05-21, paskelbta TAR 2021-05-21, i. k. 2021-11344

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. kovo 5 d. sprendimo Nr. V-465 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1247, 2021-05-31, paskelbta TAR 2021-05-31, i. k. 2021-12274

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. kovo 5 d. sprendimo Nr. V-465 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1406, 2021-06-16, paskelbta TAR 2021-06-16, i. k. 2021-13700

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. kovo 5 d. sprendimo Nr. V-465 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1559, 2021-06-30, paskelbta TAR 2021-06-30, i. k. 2021-14823

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. kovo 5 d. sprendimo Nr. V-465 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1904, 2021-08-20, paskelbta TAR 2021-08-20, i. k. 2021-17778

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. kovo 5 d. sprendimo Nr. V-465 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-2560, 2021-11-12, paskelbta TAR 2021-11-12, i. k. 2021-23494

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. kovo 5 d. sprendimo Nr. V-465 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-238, 2022-02-03, paskelbta TAR 2022-02-03, i. k. 2022-01971

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. kovo 5 d. sprendimo Nr. V-465 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-676, 2022-03-31, paskelbta TAR 2022-03-31, i. k. 2022-06531

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. kovo 5 d. sprendimo Nr. V-465 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-738, 2022-04-08, paskelbta TAR 2022-04-08, i. k. 2022-07405

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. kovo 5 d. sprendimo Nr. V-465 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo