Suvestinė redakcija nuo 2022-03-02 iki 2022-12-31

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2022-01-10, i. k. 2022-00281

 

https://www.e-tar.lt/rs/actualedition/e4eb5ea0b3ae11e598c4c7724bda031b/zVuSNVhjWA/content_files/image001.jpg

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ

FINANSAVIMO IR ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2022 m. sausio 10 d. Nr. V-46

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 66 straipsnio 1 dalimi ir įgyvendindama 2021–2030 metų nacionalinio pažangos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. 998 „Dėl 2021–2030 metų nacionalinio pažangos plano patvirtinimo“, trečio strateginio tikslo „Didinti švietimo įtrauktį ir veiksmingumą, siekiant atitikties asmens ir visuomenės poreikiams“ 3.2 uždavinį „Didinti švietimo įtrauktį ir prieinamumą, užtikrinti saugią aplinką kiekvienam asmeniui“:

1.  T v i r t i n u Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo ir administravimo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas) (pridedama).

2. Į p a r e i g o j u:

2.1. Nacionalinę švietimo agentūrą atlikti darbus, būtinus Aprašui įgyvendinti;

2.2. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centrą administruoti nacionalinio lygmens neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) programas, vadovaujantis Aprašu.

3. N u s t a t a u, kad Aprašą įgyvendinančios savivaldybės Aprašui administruoti gali panaudoti iki 3 procentų lėšų, skirtų NVŠ programoms finansuoti.

4. Šis įsakymas įsigalioja 2022 m. kovo 1 d.

5. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. rugsėjo 12 d. įsakymą Nr. V-758 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

6. Neformaliojo vaikų švietimo programų, finansuojamų pagal sutartis, sudarytas pagal Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. V-758 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 25.1 papunktį, finansavimo sutartys galioja iki visiško šalių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau nei iki 2022 m. gruodžio 31 d. Tuo atveju, kai Neformaliojo vaikų švietimo programos trukmė yra ilgesnė nei finansavimo sutarties galiojimas, atitinkama finansavimo sutartis gali būti pratęsta iki Neformaliojo vaikų švietimo programos pabaigos, bet ne ilgiau nei iki 2022 m. gruodžio 31 d.

Papildyta punktu:

Nr. V-253, 2022-02-14, paskelbta TAR 2022-02-14, i. k. 2022-02585

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė                                                                Jurgita Šiugždinienė

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

švietimo, mokslo ir sporto ministro 

2022 m. sausio 10 d.  įsakymu Nr. V-46

 

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ FINANSAVIMO IR ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo ir administravimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) paskirtis – apibrėžti mokinių ugdymui pagal neformaliojo vaikų švietimo (išskyrus ikimokyklinio, priešmokyklinio ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo) (toliau – NVŠ) programas skiriamų Europos Sąjungos finansinės paramos, bendrojo finansavimo ir kitų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (toliau – NVŠ lėšos) skyrimo principus, NVŠ lėšų naudojimą, reikalavimus švietimo teikėjui, nacionalinio ar savivaldybės lygmens NVŠ programoms, NVŠ lėšomis finansuojamų mokinių apskaitą, NVŠ programų vertinimo, kokybės užtikrinimo ir atsiskaitymo už NVŠ lėšas tvarką.  

2. NVŠ lėšos skiriamos NVŠ plėtotei, siekiant didinti NVŠ įvairovę ir prieinamumą.

3. Savivaldybės, skirdamos lėšas savivaldybės lygmens NVŠ programoms finansuoti, vadovaujasi šiuo Aprašu ir savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintais teisės aktais, reglamentuojančiais:

3.1. NVŠ lėšų vienam mokiniui per mėnesį dydį (toliau – NVŠ krepšelis) savivaldybėje;

3.2. maksimalų mokinių skaičių savivaldybės lygmens NVŠ programos įgyvendinimo grupėje;

3.3. savivaldybės lygmens NVŠ programų atitikties vertinimo komisijos (toliau – Savivaldybės komisija) sudėtį, jos darbo reglamentą;

3.4. savivaldybės lygmens NVŠ programų stebėsenos tvarką;

3.5. savivaldybės lygmens finansavimo prioritetus, jei tokius nustato;

3.6. mokinių pirmumo pasinaudoti savivaldybės lygmens NVŠ lėšomis kriterijus, jei tokius nustato;

3.7. reikalavimus atitinkančių ir neatitinkančių savivaldybės lygmens NVŠ programų sąrašą;

3.8. finansuojamų ir nefinansuojamų savivaldybės lygmens NVŠ programų sąrašą.

4. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras (toliau – LMNŠC), administruodamas nacionalinio lygmens NVŠ programas, vadovaujasi šiuo Aprašu ir LMNŠC direktoriaus įsakymu patvirtintais teisės aktais, reglamentuojančiais:

4.1. nacionalinio lygmens NVŠ programų atitikties vertinimo komisijos (toliau – LMNŠC komisija) sudėtį, jos darbo reglamentą;

4.2. maksimalų mokinių skaičių nacionalinio lygmens NVŠ programos įgyvendinimo grupėje;

4.3. nacionalinio lygmens NVŠ programų stebėsenos tvarką;

4.4. reikalavimus atitinkančių ir neatitinkančių nacionalinio lygmens NVŠ programų sąrašą;

4.5. siūlomų finansuoti ir (arba) nefinansuoti nacionalinio lygmens NVŠ programų sąrašą.

5. Savivaldybės administracijos direktorius ir LMNŠC direktorius turi teisę priimti kitus sprendimus, būtinus Aprašui įgyvendinti, neviršydami savo įgaliojimų.

6. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatyme ir kituose teisės aktuose NVŠ reguliavimo srityje.

 

II SKYRIUS

NVŠ PROGRAMŲ FINANSAVIMAS

 

7. NVŠ lėšos skiriamos mokiniams, besimokantiems pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas bei socialinių įgūdžių ugdymo programą (toliau – Mokiniai), taip pat asmenims, einamaisiais kalendoriniais metais baigusiems pradinio ar pagrindinio ugdymo programas, iki einamųjų kalendorinių metų rugpjūčio 31 d.

8. NVŠ lėšos skiriamos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu einamiesiems kalendoriniams metams:

8.1. nacionalinio lygmens NVŠ programoms finansuoti lėšos skiriamos iš ES fondų;

8.2. konkrečioms savivaldybėms savivaldybės lygmens NVŠ programoms finansuoti paskirstomų lėšų suma apskaičiuojama Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto skirtą finansavimo sumą padalijus iš praėjusių kalendorinių metų rugsėjo 1 d. Mokinių skaičiaus ir padauginus iš konkrečios savivaldybės praėjusių kalendorinių metų rugsėjo 1 d. Mokinių skaičiaus.

9. NVŠ lėšomis gali būti finansuojama tik viena Mokinio pasirinkta NVŠ programa, nepaisant to, kurioje savivaldybėje jis gyvena ir mokosi. 

10. Švietimo teikėjas privalo sumažinti Mokiniui mokestį už teikiamas NVŠ paslaugas visu NVŠ krepšelio dydžiu.

11. Pirmumo teisę pasinaudoti šiomis lėšomis turi vidutinius, didelius ir labai didelius specialiuosius ugdymosi poreikius (toliau – SUP) turintys Mokiniai (toliau – SUP turintys Mokiniai), gaunantys socialinę paramą arba turintys teisę į socialinę paramą. Savivaldybės administracijos direktorius ir LMNŠC direktorius papildomai gali nustatyti ir kitus pirmumo kriterijus Mokiniams.

12. Pirmumo tvarka lėšos skiriamos NVŠ programoms:

12.1. atitinkančioms nacionalinius NVŠ programų finansavimo prioritetus (toliau – Nacionaliniai programų prioritetai):

12.1.1 techninės kūrybos, gamtos ir ekologijos, informacinių technologijų, technologijų, medijų krypties NVŠ programos, prisidedančios prie STEAM (angl. k. Science, Technology, Engineering, Art (creative activities), Mathematics) įgyvendinimo plėtros;

12.1.2. į 9–12 klasių / 1–4 gimnazijos klasių Mokinių amžiaus tarpsnį orientuotos NVŠ programos;

12.2. atitinkančioms savivaldybės administracijos direktoriaus nustatytus savivaldybės lygmens NVŠ programų finansavimo prioritetus ir jų eilę (jei tai buvo nustatyta).

 

III SKYRIUS

NVŠ LĖŠŲ NAUDOJIMAS

 

13. Savivaldybės lygmens NVŠ programoms savivaldybės nustato NVŠ krepšelio dydį, kuris turi būti nuo 15,00 Eur (penkiolikos eurų, 00 ct) iki 20,00 Eur (dvidešimties eurų, 00 ct). NVŠ krepšelio dydis negali būti keičiamas dažniau nei 2 (du) kartus per kalendorinius metus.

14. NVŠ programoje, kuri yra įgyvendinama kasdieniu (kontaktiniu) būdu, dalyvaujančiam SUP turinčiam Mokiniui skiriami du NVŠ krepšeliai, jei jo SUP yra nurodyti Mokinių registre. Šis NVŠ krepšelio dydis nėra keičiamas, jei dėl ekstremalios situacijos ar kitų aplinkybių NVŠ programos būdas yra keičiamas į nuotolinį ar mišrų.

15. Bent vieną Nacionalinį NVŠ programų prioritetą atitinkančioms savivaldybės lygmens NVŠ programoms ir nacionalinio lygmens NVŠ programoms skiriamo NVŠ krepšelio dydis yra 20,00 Eur (dvidešimt eurų, 00 ct).

 

IV SKYRIUS

REIKALAVIMAI ŠVIETIMO TEIKĖJUI

 

16. NVŠ lėšomis NVŠ programas įgyvendinti gali visi švietimo teikėjai, išskyrus bendrojo ugdymo mokyklas, kurie:

16.1. yra registruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre (toliau – ŠMIR);

16.2. turi arba turi teisę naudotis NVŠ programai (-oms) įgyvendinti pritaikytas patalpas, įrangą, priemones, būtinas NVŠ programai vykdyti;

16.3. turi asmenis, turinčius teisę, o laisvieji mokytojai – patys turi teisę pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą teikti švietimo paslaugas pagal NVŠ programas;

16.4. atitinka higienos normas ir teisės aktų nustatytus mokinių saugos bei sveikatos reikalavimus.

17. Nacionalinio lygmens NVŠ programos švietimo teikėjai turi turėti patirtį, įgyvendinant NVŠ programas, atitinkančias bent vieną iš Nacionalinių NVŠ programų prioritetų, nuotoliniu arba mišriu būdu, kaip tai apibrėžta Aprašo 19.4 papunktyje.

 

V SKYRIUS

REIKALAVIMAI NACIONALINIO IR SAVIVALDYBĖS LYGMENS

NVŠ PROGRAMOMS

 

18. Savivaldybės lygmens ir nacionalinio lygmens NVŠ programos turi atitikti šiuos reikalavimus:

18.1. atliepti Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme apibrėžto NVŠ paskirtį;

18.2. būti registruotos Neformaliojo švietimo programų registre (toliau – NŠPR), nurodant NVŠ programos aprėptį (savivaldybės ar nacionalinio lygmens programa);

18.3. trukti ne mažiau nei 6 (šešis) mėnesius ir 8 (aštuonias) pedagogines valandas per mėnesį Mokiniui.

19. Nacionalinio lygmens NVŠ programa turi papildomai atitikti visus šiuos specialiuosius reikalavimus:

19.1. atitikti bent vieną Nacionalinį NVŠ programų prioritetą, nustatytą Aprašo 12.1 papunktyje;

19.2. sudaryti galimybę NVŠ programoje dalyvauti visų savivaldybių Mokiniams;

19.3. užtikrinti, kad NVŠ programoje mokysis mažiausiai 3 (trijų) savivaldybių Mokiniai;

19.4. vykti nuotoliniu būdu, kai Mokiniai pagal užsiėmimų tvarkaraštį, būdami skirtingose fizinėse vietose, naudodami informacines komunikacijos technologijas, realiu laiku dalyvauja NVŠ programoje (toliau – Nuotolinis būdas), arba mišriu būdu, kai Mokiniai užsiėmimuose dalyvauja nuotoliniu būdu ir mažiausiai 3 (tris) kartus per NVŠ programos vykdymo laikotarpį užsiėmimuose dalyvauja kasdieniu (kontaktiniu) būdu (toliau – Mišrus būdas).

 

VI SKYRIUS

NVŠ PROGRAMŲ VERTINIMAS, KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS IR NVŠ LĖŠAS GAUNANČIŲ MOKINIŲ APSKAITA

 

20. Švietimo teikėjas kiekvienai vertinimui teikiamai NVŠ programai elektroniniu būdu www.nspr.smm.lt užpildo NVŠ programos atitikties reikalavimams paraišką (toliau – Paraiška) (Aprašo 1 priedas).

21. Paraiškos teikiamos ir vertinamos du kartus per kalendorinius metus iki Aprašo 21.1 ir 21.2 papunkčiuose nustatytų datų 23.59 valandos Lietuvos Respublikos laiku:

21.1. pateikus iki birželio 1 d., informacija apie reikalavimus atitinkančias / neatitinkančias NVŠ programas pažymima NŠPR iki rugpjūčio 1 d.;

21.2. pateikus iki spalio 1 d., informacija apie reikalavimus atitinkančias / neatitinkančias NVŠ programas pažymima NŠPR iki gruodžio 1 d.

22. Nacionalinio lygmens NVŠ programas vertina LMNŠC.

23. Savivaldybės lygmens NVŠ programas vertina ta savivaldybė, kurioje švietimo teikėjas yra registruotas ŠMIR. Savivaldybės lygmens NVŠ programos atitiktis reikalavimams galioja visose savivaldybėse.

24. NVŠ programos atitiktis reikalavimams galioja neterminuotai. NŠPR nuostatų nustatyta tvarka NVŠ programa išregistruojama iš NŠPR, jei daugiau nei vienus kalendorinius metus Mokinių registre NVŠ programoje nebuvo registruotas nei vienas Mokinys. 

25. Paraiškas dėl savivaldybės lygmens NVŠ programos vertina Savivaldybės komisija, o Paraiškas dėl nacionalinio lygmens NVŠ programų vertina LMNŠC komisija (toliau kartu – Komisijos), sudarytos iš ne mažiau nei 3 (trijų) įvairių institucijų atstovų, nepriklausomų vertintojų, turinčių patirties NVŠ srityje. Komisijos savo veikloje vadovaujasi skaidrumo, nešališkumo, konfidencialumo, teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais. Komisijų nariai pasirašo nešališkumo ir konfidencialumo pasižadėjimus (Aprašo 3 priedas).

26. Vieną Paraišką vertina 2 (du) Komisijų nariai, užpildydami NVŠ programos vertinimo formą (Aprašo 2 priedas) (toliau – Vertinimo forma) ir nustato, ar NVŠ programa atitinka reikalavimus. Jei jų sprendimas dėl NVŠ programų atitikties nesutampa, Paraišką vertina trečias Komisijos narys, kurio sprendimas yra galutinis. 

27. NVŠ programa atitinka reikalavimus, jeigu Paraiška atitinka ne mažiau kaip 3 (tris) Vertinimo formoje nustatytus kriterijus, o visus kitus kriterijus atitinka iš dalies.

28. Komisijos jų darbo reglamentuose nustatytais terminais pateikia reikalavimus atitinkančių NVŠ programų sąrašus tvirtinti: savivaldybės lygmens NVŠ programų – savivaldybės administracijos direktoriui, nacionalinio lygmens NVŠ programų – LMNŠC direktoriui. Savivaldybės administracijos direktoriui patvirtinus reikalavimus atitinkančių ir neatitinkančių savivaldybės lygmens NVŠ programų sąrašą / LMNŠC direktoriui patvirtinus reikalavimus atitinkančių ir neatitinkančių nacionalinio lygmens NVŠ programų sąrašą, per 3 (tris) darbo dienas informacija pažymima NŠPR.

29. Švietimo teikėjas iki einamųjų kalendorinių metų rugpjūčio 31 d. ir gruodžio 31 d. NŠPR:

29.1. nurodo savivaldybes, kurių teritorijoje planuoja vykdyti reikalavimus atitinkančias savivaldybės lygmens NVŠ programas;

29.2. pažymi, ar vykdys nacionalinio lygmens reikalavimus atitinkančias NVŠ programas.

30. Savivaldybės administracijos direktorius, vadovaudamasis NŠPR duomenimis apie savivaldybėje vykdomas savivaldybės lygmens NVŠ programas, iki rugsėjo 15 d. ir iki sausio 15 d. priima sprendimą dėl einamaisiais kalendoriniais metais finansuojamų / nefinansuojamų NVŠ programų sąrašo patvirtinimo (toliau – Savivaldybės sprendimas), o informacija apie finansuojamas / nefinansuojamas savivaldybės lygmens NVŠ programas pažymima NŠPR. Finansuojamų NVŠ programų sąraše nurodomas švietimo teikėjo pavadinimas (jeigu švietimo teikėjas yra juridinis asmuo) arba vardas, pavardė (jeigu švietimo teikėjas yra fizinis asmuo), juridinio asmens kodas (jeigu švietimo teikėjas yra juridinis asmuo), NVŠ programos pavadinimas ir NŠPR kodas. Jeigu NVŠ programa nefinansuojama – nurodoma priežastis. Savivaldybės administracijos darbuotojas per 3 (tris) darbo dienas nuo savivaldybės administratoriaus sprendimo priėmimo informaciją apie finansuojamas / nefinansuojamas savivaldybės lygmens NVŠ programas pažymi NŠPR.

31. LMNŠC direktorius, vadovaudamasis NŠPR duomenimis apie vykdomas nacionalinio lygmens NVŠ programas, iki rugsėjo 20 d. ir iki sausio 20 d. patvirtina einamaisiais kalendoriniais metais siūlomų finansuoti ir (arba) nefinansuoti nacionalinio lygmens NVŠ programų sąrašą ir jį teikia Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai (toliau – Ministerija) tvirtinti. Sąraše nurodomas švietimo teikėjo pavadinimas (jeigu švietimo tiekėjas yra juridinis asmuo) arba vardas, pavardė (jeigu švietimo tiekėjas yra fizinis asmuo), juridinio asmens kodas (jeigu švietimo tiekėjas yra juridinis asmuo), NVŠ programos pavadinimas, NŠPR kodas ir nacionalinio lygmens NVŠ programai skiriama lėšų suma. Jeigu NVŠ programos siūloma nefinansuoti – nurodoma priežastis.

32. Jei NVŠ programos įgyvendinimo stebėsenos metu buvo nustatytas pažeidimas, dėl kurio su švietimo teikėju buvo nutraukta NVŠ programų finansavimo sutartis (toliau – Finansavimo sutartis), savivaldybės administracijos direktorius turi teisę priimti sprendimą, o LMNŠC direktorius siūlyti Ministerijai nefinansuoti švietimo teikėjo nacionalinio lygmens NVŠ programos vienus kalendorinius metus.

33. LMNŠC nacionalinio lygmens NVŠ programai skiriamą lėšų sumą apskaičiuoja, vadovaudamasis rugsėjo 15 d. ir sausio 15 d. Mokinių registro duomenimis reikalavimus atitinkančioje nacionalinio lygmens NVŠ programoje besimokančių mokinių skaičiumi. Jei NVŠ lėšų nepakanka, paskaičiuota suma proporcingai mažinama visoms nacionalinio lygmens NVŠ programoms.

34. Ministerija, atsižvelgdama į LMNŠC direktoriaus įsakymą dėl einamaisiais kalendoriniais metais siūlomų finansuoti ir (arba) nefinansuoti nacionalinio lygmens NVŠ programų sąrašo patvirtinimo, priima sprendimą dėl einamųjų kalendorinių metų finansuojamų ir (arba) nefinansuojamų nacionalinio lygmens NVŠ programų sąrašo (toliau – Ministerijos sprendimas), kuris tvirtinamas švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu. Esant poreikiui, Ministerija turi teisę prašyti LMNŠC pateikti papildomą informaciją dėl siūlomų finansuoti nacionalinio lygmens NVŠ programų.

35. Ministerijos sprendime nurodoma:

35.1. teisinis pagrindas finansuoti nacionalinio lygmens NVŠ programą (-as) arba jos (jų) nefinansuoti;

35.2. NVŠ programų, kurioms skiriamas finansavimas, sąrašas ir skiriama lėšų suma, nurodant NVŠ programas įgyvendinančius švietimo teikėjus;

35.3. NVŠ programų, kurioms finansavimas neskiriamas, sąrašas, nurodant švietimo teikėją ir finansavimo neskyrimo priežastį;

35.4. sprendimo dėl nacionalinio lygmens NVŠ programos finansavimo apskundimo tvarka.

36. Ministerijos sprendimas per 1 (vieną) darbo dieną nuo jo priėmimo išsiunčiamas LMNŠC, kuris per 3 (tris) darbo dienas nuo Ministerijos sprendimo gavimo informaciją apie finansuojamas / nefinansuojamas nacionalinio lygmens NVŠ programas pažymi NŠPR.

37. Su švietimo teikėju, kurio NVŠ programai (-oms) Ministerijos / savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu yra skiriamas finansavimas (toliau – NVŠ teikėjas), sudaroma Finansavimo sutartis: nacionalinio lygmens NVŠ programų NVŠ teikėjai – su LMNŠC, savivaldybės lygmens NVŠ programų NVŠ teikėjai – su savivaldybe, kurioje bus vykdoma NVŠ programa.

38. Jei NVŠ teikėjas yra laisvasis mokytojas, Finansavimo sutarties pasirašymo metu jis turi būti įregistravęs veiklą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nustatyta tvarka ir įsipareigoja pats įgyvendinti jo vardu NŠPR įregistruotą NVŠ programą.

39. NVŠ teikėjas:

39.1 Švietimo įstatymo nustatyta tvarka elektroniniu būdu sudaro mokymo sutartį, parengtą pagal Pavyzdinę mokymo sutarties dėl neformaliojo vaikų švietimo formą (Aprašo 4 priedas) (toliau – Mokymo sutartis), su NVŠ gavėju ir per 5 (penkias) darbo dienas nuo Mokymo sutarties pasirašymo Mokinių registre pažymi, kad Mokiniui skiriamas NVŠ krepšelis;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-333, 2022-03-01, paskelbta TAR 2022-03-01, i. k. 2022-04058

 

39.2. mokymo sutartis saugo, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu, Ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo, kito vaikų neformaliojo ugdymo švietimo programas vykdančių švietimo įstaigų veiklos dokumentų saugojimo terminų rodykle, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. V-1511 „Dėl Ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo, kito vaikų neformaliojo ugdymo švietimo programas vykdančių švietimo įstaigų veiklos dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“okymo sutarčių kopijas teikia atitinkamai savivaldybei (kai sutartis sudaroma su savivaldybe) arba LMNŠC (kai sutartis sudaroma su LMNŠC), kurie Mokymo sutarčių elektronines kopijago interneto svetainėje www.emokykla.lt.

39.3. iki NVŠ programos vykdymo pradžios NŠPR pažymi NVŠ programos vykdymo vietą (nuotolinio ugdymo atveju – skaitmeninę ugdymo platformą) ir laiką (pedagoginėmis valandomis) ir duomenis atnaujina pagal poreikį.

39.4. Mokiniui baigus NVŠ programą ar nutraukus mokymo sutartį, NVŠ teikėjas per 3 (tris) darbo dienas Mokinių registre pašalina įrašą apie jo dalyvavimą NVŠ lėšomis finansuojamoje savivaldybės arba nacionalinio lygmens NVŠ programoje.

40. Savivaldybės administracijos / LMNŠC atsakingas darbuotojas kiekvieno mėnesio paskutinę darbo dieną suformuoja Mokinių registro NVŠ lėšomis finansuojamų mokinių išrašą (toliau – Išrašas), einamųjų kalendorinių metų gruodžio mėnesio Išrašas formuojamas gruodžio 15 d. Atsižvelgdamas į sudarytas / nutrauktas mokymosi sutartis ir dalyvaujančių mokinių skaičių, NVŠ teikėjas turi teisę patikslinti Išrašą ir pateikti jį savivaldybei arba LMNŠC. NVŠ teikėjui lėšos pervedamos už Išraše esančių mokinių skaičių Finansavimo sutartyje nustatytais terminais.

41. Savivaldybės administracijos direktorius ir LMNŠC direktorius užtikrina, kad gautos NVŠ lėšos būtų naudojamos pagal tikslinę paskirtį ir būtų vykdoma NVŠ programų įgyvendinimo stebėsena savivaldybės administracijos direktoriaus / LMNŠC direktoriaus nustatyta tvarka. Ministerijai paprašius, savivaldybė / LMNŠC pateikia NVŠ lėšomis finansuojamų NVŠ programų stebėsenos rezultatus.

 

VII SKYRIUS

ATSISKAITYMAS UŽ NVŠ LĖŠAS

 

42. Savivaldybė / LMNŠC už Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo NVŠ lėšas atsiskaito teisės aktų nustatyta tvarka.

43. Savivaldybė / LMNŠC už panaudotas valstybės biudžeto NVŠ lėšas (išskyrus Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšas) per 20 (dvidešimt) darbo dienų, pasibaigus kalendoriniams metams, Ministerijos Buhalterinės apskaitos skyriui pateikia metinę biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos formą Nr. 2, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465 „Dėl Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“, banko išrašą arba laisvos formos pažymą apie lėšų likutį sąskaitoje.

44. Iki kitų metų sausio 5 d. savivaldybė skirtas ir nepanaudotas valstybės biudžeto (išskyrus Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo) NVŠ lėšas turi grąžinti į Ministerijos sąskaitą Nr. LT307300010002457205.

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

45. Karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio (ekstremali temperatūra, gaisras, potvynis, pūga ir kt.), keliančio pavojų Mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu kasdieniu (kontaktiniu) būdu vykdoma NVŠ programa gali būti įgyvendinama nuotoliniu būdu, jeigu sprendimas mokyti šiuo būdu priimtas valstybės ir / ar savivaldybės lygiu.

46. Savivaldybės turi siekti, kad savivaldybės lygmens NVŠ programos būtų įgyvendinamos kuo arčiau vaiko gyvenamosios vietos ar mokyklos, kurioje jis mokosi. Rekomenduojama NVŠ programas įgyvendinti bendrojo ugdymo mokyklų, kultūros įstaigų ir kitose saugiose ir tam tikslui pritaikytose erdvėse. Rekomenduojama savivaldybėms, tvirtinant turto nuomos taisykles, numatyti, kad NVŠ teikėjai galėtų išsinuomoti patalpas už minimalią kainą.

47. Savivaldybė, skirstydama NVŠ lėšas, turi siekti, kad NVŠ dalyvaujančių vaikų skaičius padidėtų maksimaliai, būtų užtikrinta NVŠ programų įvairovė, kokybė ir prieinamumas.

_____________

 

 

Neformaliojo vaikų švietimo

programų finansavimo ir

administravimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ATITIKTIES REIKALAVIMAMS

PARAIŠKOS FORMA

 

 

 

INFORMACIJA APIE NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO TEIKĖJĄ

 

Teikėjo kodas Švietimo ir mokslo institucijų registre

 

 

Juridinis asmuo

 

1.

Pavadinimas

 

 

2.

Kodas

 

 

3.

Teisinė forma

 

 

4.

Adresas

 

 

5.

Telefono numeris

 

 

6.

El. pašto adresas

 

 

7.

Interneto svetainės adresas

 

 

8.

Neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ)  teikėjo (institucijos) vadovo vardas ir pavardė

 

 

Fizinis asmuo

 

9.

Vardas ir pavardė

 

 

10.

Telefono numeris

 

 

11.

El. pašto adresas

 

 

12.

Interneto svetainės adresas

 

 

INFORMACIJA APIE NVŠ PROGRAMĄ

 

Programos kodas Neformaliojo švietimo programų registre

 

 

13.

Programos pavadinimas

 

 

 

14.

 

Programos lygmuo:

Savivaldybės lygmuo

Nacionalinis lygmuo

15.

NVŠ programos kryptis (pažymėkite vieną pagrindinę kryptį)

 

Muzika

Dailė

Šokis

Teatras

Sportas

Techninė kūryba

Turizmas ir kraštotyra

Gamta, ekologija

Saugus eismas

Informacinės technologijos

Technologijos

Medijos

Etnokultūra

Kalbos

Pilietiškumas

Kita (įrašyti)..............

 

16.

NVŠ programos vykdymo būdas

 

kasdieniu (kontaktiniu) – mokiniai užsiėmimuose dalyvauja realiu laiku, būdami toje pačioje fizinėje vietoje;

nuotoliniu – kai mokiniai pagal užsiėmimų tvarkaraštį, būdami skirtingose fizinėse vietose, naudodami informacines komunikacijos technologijas, realiu laiku dalyvauja NVŠ programoje;

Mišrus (kasdieniu ir nuotoliniu) – kai mokiniai užsiėmimuose dalyvauja nuotoliniu būdu ir mažiausiai 3 kartus per NVŠ programos vykdymo laikotarpį užsiėmimuose dalyvauja kasdieniu (kontaktiniu) būdu

 

17.

NVŠ programos tikslas

 

(Formuluojamas aiškiu teiginiu, apibūdinančiu programos visumą ir pagrindinę ugdomą kompetenciją)

 

18.

NVŠ programos uždaviniai

 

(Formuluojami ne daugiau kaip 3 (trys) konkretūs uždaviniai, nurodantys tikslo įgyvendinimo rezultatą. Uždaviniai išdėstomi taip, kad nuosekliai atspindėtų programą)

 

19.

Pažymėkite ne daugiau kaip 3 kompetencijas, kurias patobulins mokiniai

 

Kompetencija

Kompetencijos apibrėžtis

 

Pažinimo kompetencija

Motyvacija ir gebėjimas pažinti save ir pasaulį, įgyjami suvokiant (perimant) žmonijos kultūrinę patirtį, tobulinant dalykines žinias bei gebėjimus

 

Komunikavimo kompetencija

Asmens gebėjimas kurti, perduoti ir suprasti žinias (faktus, požiūrius ar asmenines nuostatas), etiškai naudotis verbalinėmis ir neverbalinėmis priemonėmis ir technologijomis

 

Kūrybiškumo kompetencija

Gebėjimas tyrinėti, generuoti, kurti, vertinti asmeniškai ir kitiems reikšmingas kūrybines idėjas, produktus, problemų sprendimus

 

Pilietiškumo kompetencija

 

Vertybės, nuostatos, suvokimas ir praktinio veikimo gebėjimai, įgalinantys ugdytis pilietinį tapatumą ir stiprinti pilietinę galią, kartu su kitais kūrybiškai ir socialiai atsakingai kurti demokratišką visuomenę, stiprinti Lietuvos valstybingumą tarptautinėje bendrijoje

 

Socialinė, emocinė ir sveikos gyvensenos kompetencija

Asmens savimonė ir savitvarda, socialinis sąmoningumas, tarpusavio santykių kūrimo gebėjimai, atsakingas sprendimų priėmimas ir asmens rūpinimasis fizine ir psichine sveikata

 

Kultūrinė kompetencija

Asmens kultūrinė savimonė, grįsta žiniomis, aktyvia kultūrine raiška ir kultūriniu sąmoningumu

 

 

Skaitmeninė kompetencija

Asmens informacinis raštingumas, gebėjimas pažinti ir įvaldyti skaitmenines technologijas, atsakingai jomis naudotis, kurti skaitmeninį turinį

 

20.

Programos apimtis ir trukmė (ne mažiau nei 6 mėnesius ir 8 pedagogines darbo valandas per mėnesį)

 

Mėnesių skaičius 

 

Pedagoginių valandų skaičius per mėnesį

 

 

21.

NVŠ programos turinys, nusakantis nuoseklią programos įgyvendinimo eigą visą Neformaliojo vaikų švietimo programos atitikties reikalavimams paraiškos (toliau – Paraiška) 20 punkte nurodytą jos įgyvendinimo laikotarpį

 

Eil. Nr.

Veiklos apibūdinimas

Ugdomos kompetencijos

Ugdymo, vertinimo (įsivertinimo) metodai

Trukmė

(pedagoginėmis val.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso val.:

48

 

22.

Mokinių amžius pagal klases, į kurį orientuota NVŠ programa (pasirinkite vieną):

1–4 klasė

5–8 klasė

9–12 klasė / 1–4 gimnazijos klasė

 

23.

Programos ir jos vykdymo aplinkos pritaikymas mokiniams, turintiems šių specialiųjų ugdymosi poreikių dėl įgimtų ir įgytų sutrikimų:

Intelekto sutrikimų

Regos sutrikimų

Klausos sutrikimų

Judesio ir padėties sutrikimų

Įvairiapusių raidos sutrikimų

Nėra galimybių programą pritaikyti mokiniams, turintiems šių specialiųjų ugdymosi poreikių dėl įgimtų ir įgytų sutrikimų

 

24.

Informacija apie NVŠ programos ir jos vykdymo aplinkos pritaikymą Paraiškos 23 punkte nurodytiems mokinių specialiesiems ugdymosi poreikiams (jei nepritaikyta – nepildoma)

 

(Trumpai aprašoma, kaip pritaikyta NVŠ programa, vykdymo aplinka, priemonės ir pan. bus pritaikyta Paraiškos 23 punkte nurodytiems mokiniams)

 

25.

Numatomas mokinių skaičius vienoje grupėje

 

 

26.

Numatomas grupių skaičius

 

 

27.

Patvirtinkite, kad:

 

·    NVŠ programa atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu nustatytą neformaliojo vaikų švietimo paskirtį – tenkinti mokinių pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais;

·    NVŠ programa prisideda prie 2021–2030 metų nacionalinio pažangos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. 998 „Dėl 2021–2030 metų nacionalinio pažangos plano patvirtinimo“, trečio strateginio tikslo „Didinti švietimo įtrauktį ir veiksmingumą, siekiant atitikties asmens ir visuomenės poreikiams“ 3.2 uždavinio „Didinti švietimo įtrauktį ir prieinamumą, užtikrinti saugią aplinką kiekvienam asmeniui“;

·    programos įgyvendinimo priemonės jokiais būdais nepažeidžia Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų, nekelia grėsmės žmonių sveikatai, garbei ir orumui, viešajai tvarkai ir neišreiškia nepagarbos Lietuvos valstybės tautiniams ir religiniams jausmams ir simboliams, nepopuliarina narkotikų ir kitų psichotropinių, toksinių ir kitų stipriai veikiančių medžiagų, nekursto smurto, prievartos, neapykantos;

·    prisiimate atsakomybę už tai, jog NVŠ programą įgyvendins asmenys, pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą turintys teisę dirbti NVŠ mokytojais;

·    prisiimate atsakomybę už sveiką ir saugią vaikų mokymosi aplinką;

·    turite lėšų NVŠ programos įgyvendinimo pradžiai (ne mažiau kaip mėn.)

TAIP

 

28.

Patvirtinu, kad nacionalinėje NVŠ programoje, kuri atitinka bent vieną nacionalinį NVŠ programų finansavimo prioritetą (pagal Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo ir administravimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 12.1 papunktį), sudarysiu galimybę dalyvauti visų šalies savivaldybių mokiniams ir užtikrinsiu, kad NVŠ programoje mokysis 3 (trijų) ir daugiau savivaldybių mokiniai (tik nacionalinio lygmens NVŠ programų teikėjams)

TAIP

 

29.

Informacija apie nacionalinio lygmens NVŠ programos teikėjo patirtį nuotoliniu arba mišriu būdu (kaip tai apibrėžta Aprašo 19.4 papunktyje) įgyvendinant NVŠ programas, atitinkančias bent vieną iš Nacionalinių programų prioritetų (rekomenduojama pateikti ne daugiau nei 3 (tris) programas)

 

NVŠ programos pavadinimas, trumpas NVŠ programos aprašymas, vykdymo trukmė (mėn.)

Vykdymo pradžios ir pabaigos metai

 

 

 

 

 

Paraišką pateikusiojo vardas ir pavardė

 

Telefono Nr.

 

El. paštas

 

__________________

 

 

Neformaliojo vaikų švietimo

programų finansavimo ir

administravimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ATITIKTIES REIKALAVIMAMS

VERTINIMO FORMA

 

Neformaliojo vaikų švietimo programos (toliau – NVŠ programos) teikėjas

NVŠ programos pavadinimas

NVŠ programos kodas neformaliojo švietimo programų registre (toliau – NŠPR)

 

 

 

 

Eil. Nr.

NVŠ programos vertinimo kriterijai

 

Kriterijų vertinimas

(atitinka, atitinka iš dalies, neatitinka)

 

1.

Tikslas dera su NVŠ programos turiniu ir įgyvendinimo eiga

 

 

2.

Uždaviniai padeda siekti programos tikslo

 

 

3.

Uždaviniai dera su ugdomomis kompetencijomis

 

 

4.

Programos turinys atitinka nurodytą NVŠ kryptį

 

 

5.

Programos turinys dera su ugdomomis kompetencijomis

 

 

6.

Programos turinys dera su programos vykdymo būdu (kontaktinis, nuotolinis, mišrus)

 

 

7.

Programos turinys yra tinkamas numatomai tikslinei mokinių grupei

 

 

8.

Programos veiklų trukmė yra optimali tikslui ir uždaviniams įgyvendinti, kompetencijoms ugdyti

 

 

9.

Numatomas grupės dydis yra optimalus programai įgyvendinti

 

 

10.

Parinkti tinkami metodai ugdomoms kompetencijoms vertinti (įsivertinti)

 

 

Nacionalinio lygmens NVŠ programų vertinimo kriterijai

 

11.

NVŠ teikėjas turi patirties vykdant NVŠ programas nuotoliniu ar mišriu būdu (pagal Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo ir administravimo tvarkos aprašo 19.4 papunktį)

 

 

 

 

NVŠ programos atitikimo reikalavimams išvada

Atitinka

Neatitinka

 

(Nurodomos Komisijos nario pastabos, komentarai, nuomonė dėl NVŠ programos ir kita svarbi informacija)

 

 

 

Komisijos narys:                  (Vardas, pavardė) ___________                       (Parašas) __________

 

Vertinimo data 

 

_____________

 

 

Neformaliojo vaikų švietimo

programų finansavimo ir

administravimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

(Komisijos nario konfidencialumo pasižadėjimo ir nešališkumo deklaracijos forma)

 

KOMISIJOS NARIO

KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS IR NEŠALIŠKUMO DEKLARACIJA

 

20__ m._____________ d. Nr. ______

 

_____________

(vieta)

 

Būdamas (-a) ekspertų komisijos, vertinančios Neformaliojo vaikų švietimo programų paraiškų  atitiktį reikalavimams (toliau – Komisija), nariu, pasižadu:

1. Objektyviai, dalykiškai, be išankstinio nusistatymo, vadovaudamasis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo, abipusio pripažinimo ir skaidrumo principais, atlikti man pavestas pareigas (užduotis).

2. Saugoti ir tik įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais tikslais ir tvarka naudoti konfidencialią informaciją, kuri man taps žinoma, dirbant Komisijos nariu.

3. Man patikėtus dokumentus, kuriuose yra konfidenciali informacija, saugoti tokiu būdu, kad tretieji asmenys neturėtų galimybės su jais susipažinti ar pasinaudoti.

4. Man išaiškinta, kad konfidencialią informaciją sudaro:

4.1. kiekvienos Neformaliojo vaikų švietimo programos atitikties reikalavimams paraiškos (toliau – Paraiška) duomenys ir turinys;

4.2. Paraiškos vertinimo išvados;

4.3. Paraiškos vertinimo rezultatų duomenys;

4.4. kita informacija, susijusi su Paraiškų nagrinėjimu, aiškinimu, vertinimu ir palyginimu, jeigu jos atskleidimas prieštarauja teisės aktams;

4.5. kita informacija, susijusi su vertinimo procedūromis, jeigu jos atskleidimas prieštarauja įstatymams, daro nuostolių teisėtiems šalių interesams arba trukdo užtikrinti sąžiningą konkurenciją.

5. Patvirtinu, kad atsisakysiu vertinti man pateiktą Paraišką, jei paaiškės, kad aš esu:

5.1. Paraišką pateikusios organizacijos narys (-ė);

5.2. dalyvauju Paraišką pateikusios organizacijos valdymo organų veikloje;

5.3. esu įtrauktas (-a) į Paraiškos vykdymo procesą;

5.4. galiu nesuderinti viešųjų ir privačių interesų ir galiu būti šališkas (-a).

6. Esu perspėtas (-a), kad pažeidęs (-usi) šį pasižadėjimą, atsakysiu teisės aktų nustatyta tvarka ir turėsiu atlyginti Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai padarytus nuostolius.

 

____________________                    ____________________

(vardas ir pavardė)                             (parašas)

 

____________

 

Neformaliojo vaikų švietimo

programų finansavimo ir

administravimo tvarkos aprašo

4 priedas

 

(Pavyzdinė mokymo sutarties dėl neformaliojo vaikų švietimo forma)

 

 

MOKYMO SUTARTIS DĖL NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO

 

202__ m. ________ d. Nr.

_______________________

 

(sudarymo vieta)

 

________________________________________________ (toliau – Mokinys),          

(mokinio vardas, pavardė, asmens kodas)

atstovaujamas (-a)_________________________________________________________,          

(vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) vardas, pavardė)[1]

 

veikdamas (-a) išimtinai vaiko interesais (toliau – NVŠ gavėjas),                                               ir

neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) teikėjas

__________________________________________________________________________,

(NVŠ teikėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas (kai NVŠ teikėjas yra fizinis asmuo – vardas ir pavardė)

atstovaujamas (-a)  ___________________________________________________________,

(NVŠ teikėjo atstovo vardas, pavardė, juridinio asmens kodas)2

 

veikiančio pagal _____________________________________________________________ 

(atstovavimo pagrindas)

(toliau – NVŠ teikėjas), toliau kartu vadinami (-os) Šalimis, o kiekvienas (-a) atskirai – Šalimi, vadovaudamosios Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 45 straipsnio 1 dalimi ir Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo ir administravimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. V-46 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), 39.1 papunkčiu, sudaro šią Mokymo sutartį dėl neformaliojo vaikų švietimo (toliau – Sutartis).

 

ISutarties objektas

 

1.  Ugdymas pagal NVŠ teikėjo vykdomą NVŠ programą

_______________________________________________________________________

(NVŠ programos pavadinimas, kodas Neformaliojo švietimo programų registre) 

(toliau – NVŠ programa) teikiamas nuo Sutarties pasirašymo dienos iki 202 __ m _________ mėn. __ d.

 

IIŠalių įsipareigojimai

 

2.    NVŠ gavėjas įsipareigoja:                                             

2.1. sumokėti ugdymo pagal NVŠ programą mėnesinį mokestį, nurodytą Sutarties III skyriuje;

2.2. punktualiai ir reguliariai lankyti pagal NVŠ programą vykdomus užsiėmimus;

2.3. bendradarbiauti su NVŠ teikėju, sprendžiant su NVŠ programos vykdymu susijusius klausimus;

2.4. laikytis NVŠ teikėjo nustatytos tvarkos ir negadinti materialaus turto, naudojamo užsiėmimų metu;

2.5. įstatymų nustatyta tvarka NVŠ teikėjui ar tretiesiems asmenims atlyginti žalą, padarytą Mokinio, užsiėmimų metu nesilaikiusio Sutarties 2.4 papunktyje nustatytų taisyklių;

2.6. informuoti NVŠ teikėją apie Mokinio sveikatos sutrikimus ugdymo pritaikymo tikslais;

2.7. laikytis valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo sprendimų ir rekomendacijų dėl NVŠ organizavimo būtinųjų sąlygų;

2.8. vienašališkai nutraukti Sutartį, jei nesutinka dalyvauti NVŠ programoje, kurios vykdymo būdas pasikeitė dėl karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio (ekstremali temperatūra, gaisras, potvynis, pūga ir kt.), keliančio pavojų Mokinio sveikatai ir gyvybei valstybės ir (ar) savivaldybės lygiu;

2.9. nutraukti Sutartį, jei vaikas nelankys NVŠ programos;

2.10. ________________________________________________________________ .

(NVŠ teikėjas įrašo kitus NVŠ gavėjo įsipareigojimus)

 

3.    NVŠ teikėjas įsipareigoja:

3.1. užtikrinti kokybišką NVŠ programos vykdymą ir ją pabaigti

_____________________________;

(programos baigimo forma)

3.2. mažinti ugdymo pagal NVŠ programą mėnesinį mokestį valstybės biudžeto ar ES struktūrinių fondų lėšomis apmokamu NVŠ lėšų dydžiu vienam mokiniui (toliau – NVŠ krepšelis);

3.3. užtikrinti, kad NVŠ programa bus vykdoma saugiose, ugdymui pagal NVŠ programą pritaikytose aplinkose ir nekels grėsmės mokinių sveikatai, viešajai tvarkai ar bet kokiomis formomis, metodais ir būdais nepažeis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų;

3.4. užtikrinti, kad NVŠ programa būtų įgyvendinama, taikant tam būtiną įrangą ir priemones;

3.5. užtikrinti, kad NVŠ programa bus vykdoma Švietimo įstatyme nustatytus reikalavimus atitinkančių neformaliojo švietimo mokytojų;

3.6. tvarkyti Sutartyje pateiktus asmens duomenis, laikantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų teisinę apsaugą, veiklos administravimo ir sutartinių įsipareigojimų, susijusių su NVŠ programos vykdymo ir finansavimo tikslais;

3.7. per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos įregistruoti Mokinį Mokinių registre, o nutraukus Sutartį – per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties nutraukimoišregistruoti;

3.8. informuoti NVŠ gavėją, kad Mokinių registre nurodyta informacija apie Mokinio specialiuosius ugdymosi poreikius bus naudojama tik ugdymo pritaikymo ir mokesčio už NVŠ programą dydžio mažinimo tikslais;

3.9. informuoti NVŠ gavėją apie NVŠ programos vykdymo būdo pakeitimą dėl valstybės ir (ar) savivaldybės lygmens  karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio (ekstremali temperatūra, gaisras, potvynis, pūga ir kt.), keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei;

3.10. informuoti apie aktualius valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo sprendimus ir rekomendacijas dėl NVŠ organizavimo būtinųjų sąlygų, dėl asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi, visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis ir jų laikytis;

3.11. nedelsiant informuoti NVŠ gavėją, jei jam neskirtos Sutarties 5 punkte numatytos valstybės biudžeto ar Europos Sąjugos investicinių fondų ir bendrojo finansavimo lėšos (toliau – ES fondų lėšos);

3.12. ________________________________________________________________ .

(NVŠ teikėjas įrašo kitus savo įsipareigojimus)

 

III.    Mokestis už ugdymą pagal NVŠ programą ir atsiskaitymo tvarka

 

4.  Mokestis už Mokinio ugdymą pagal NVŠ programą vienam mėnesiui (toliau – Mokestis) yra  _________________________________________Eur.

(suma skaičiais ir žodžiais)

5. NVŠ krepšelio dydis, apmokamas iš valstybės biudžeto lėšų ir (arba) ES fondų lėšomis, sudaro ___________________________________________Eur.

(suma skaičiais ir žodžiais)

6. Sutarties 4 punkte nustatytas Mokestis yra mažinamas:

6.1. vienu NVŠ krepšelio dydžiu Mokiniui, išskyrus Mokinius, turinčius Mokinių registre nurodytų vidutinių, didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių;

6.2. dviem NVŠ krepšelio dydžiais Mokiniui, turinčiam Mokinių registre nurodytų vidutinių, didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių.

7.  NVŠ gavėjo mokamas Mokestis, pritaikius Sutarties 5 punkte nurodytą NVŠ krepšelio dydį pagal Sutarties 6 punkte nustatytas sąlygas, sudaro

________________________________________________Eur.  

(suma skaičiais ir žodžiais)         

8. NVŠ gavėjas moka visą Sutarties 4 punkte numatytą Mokestį nuo NVŠ gavėjo informavimo apie Sutarties 3.11 papunktyje nurodytas finansavimo sąlygas dienos.

9. NVŠ gavėjas atsiskaito su NVŠ teikėju:

____________________________________________________________________.

(mokėjimo terminai, būdas, kitos mokesčio už ugdymą pagal NVŠ programą mokėjimo sąlygos)

 

IV. Sutarties terminas, jos keitimo ir nutraukimo tvarka

 

10.  Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki NVŠ programos pabaigos, numatytos Sutarties 1 punkte, o sutartinių įsipareigojimų atžvilgiu – iki galutinio tarpusavio atsiskaitymo Sutarties III skyriuje nustatyta tvarka.

11.    Sutarties nutraukimo pagrindai:

11.1. NVŠ gavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tai įspėjęs NVŠ teikėją jo nurodytu el. paštu prieš ________ darbo dienų ir visiškai atsiskaitęs su NVŠ teikėju;

11.2. NVŠ teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jei NVŠ gavėjas nevykdo įsipareigojimų ir (arba) 1 (vieną) mėnesį nelanko NVŠ programos, apie tai įspėjęs NVŠ gavėją jo nurodytu el. paštu prieš _____darbo dienų;

11.3. abipusiu šalių sutarimu;

11.4. kai šalys nevykdo savo įsipareigojimų.

12. Sutartis gali būti keičiama arba sustabdoma abipusiu šalių susitarimu. Sutartis gali būti sustabdoma ne ilgiau nei 1 (vienam) mėnesiui. Visi Sutarties pakeitimai, pakeičiantys ir (ar) papildantys Sutarties sąlygas, šalių įsipareigojimus pagal Sutartį, įforminami pasirašant susitarimus dėl Sutarties pakeitimo ir yra neatsiejama šios Sutarties dalis.

 

V. Baigiamosios nuostatos

 

13.  Pasikeitus adresams, telefonų ir faksų numeriams, elektroninio pašto adresams, banko rekvizitams, Sutarties šalys įsipareigoja apie tai nedelsdamos raštu informuoti viena kitą.

14.  Visi su šia Sutartimi susiję ginčai sprendžiami derybų būdu, o nesusitarus, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

15.  Sutartis ir joje esantys asmens duomenys saugomi, vadovaujantis Lietuvos Respublikos  dokumentų ir archyvų įstatymu, Ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo, kito vaikų neformaliojo ugdymo švietimo programas vykdančių švietimo įstaigų veiklos dokumentų saugojimo terminų rodykle, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. V-1511 „Dėl Ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo, kito vaikų neformaliojo ugdymo švietimo programas vykdančių švietimo įstaigų veiklos dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“, ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ir nurodyta teisės aktuose, vėliau jie sunaikinami.

16. Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka Neformaliojo vaikų švietimo  programų finansavimo ir administravimo tvarkos apraše vartojamas sąvokas.

17. Švietimo santykiai prasideda nuo Mokinio pirmos ugdymosi pagal NVŠ programą dienos.

18. Sutartis turi būti sudaroma iki pirmos ugdymosi pagal NVŠ programą dienos.

19. Sutarties nuostata, prieštaraujanti Švietimo įstatymui ir kitiems įstatymams, negalioja.

20. Sutartis registruoja NVŠ teikėjas.

21. Sutartyje neaptartos sąlygos sprendžiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis.

22.  Ši Sutartis sudaryta dviem vienodos teisinės galios egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai.

23. NVŠ gavėjo adresas ir kiti rekvizitai:

 

 

NVŠ gavėjas / Mokinys

Mokinio vardas, pavardė

 

Mokinio atstovo vardas, pavardė (jeigu taikoma)

 

Gyvenamosios vietos adresas

 

Pašto kodas

 

Telefonas

 

El. paštas

 

 

24.  NVŠ teikėjo adresas ir kiti rekvizitai:

 

NVŠ teikėjas / atstovas

Juridinio asmens pavadinimas arba NVŠ teikėjo vardas, pavardė

 

Juridinio asmens kodas (jei taikoma)

 

Adresas

 

Pašto kodas

 

Telefonas

 

El. paštas

 

Banko rekvizitai

 

Atstovo vardas, pavardė (jeigu taikoma)

 

 

 

NVŠ gavėjas

Mokinys arba mokinio atstovas

NVŠ teikėjas

NVŠ teikėjas arba jo atstovas

__________________________________

(vieno iš tėvų / globėjų vardas, pavardė, kai sutartį pasirašo tėvas / globėjas arba mokinio vardas, pavardė, kai sutartį pasirašo mokinys nuo 14 m. )

________________________________

(NVŠ teikėjo pavadinimas, atstovo pareigos, vardas, pavardė)

 

________________________

 

________________________

(parašas)

 

(parašas)

 

 

Jeigu sutartį pasirašė mokinys nuo 14 iki 18 metų:

Sutinku, kad mano sūnus / dukra / globotinis (-ė) dalyvautų NVŠ teikėjo vykdomoje NVŠ programoje ir pasirašytų Sutartį.

 

____________________________________

(vieno iš tėvų / globėjų vardas, pavardė)

 

(parašas)

 

Papildyta priedu:

Nr. V-333, 2022-03-01, paskelbta TAR 2022-03-01, i. k. 2022-04058

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-253, 2022-02-14, paskelbta TAR 2022-02-14, i. k. 2022-02585

Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. sausio 10 d. įsakymo Nr. V-46 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-333, 2022-03-01, paskelbta TAR 2022-03-01, i. k. 2022-04058

Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. sausio 10 d. įsakymo Nr. V-46 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

 [1] Pildoma tuo atveju, kai vaikui nėra 18 metų, išskyrus atvejį, kai mokymo sutartį sudaro vaikas nuo 14 iki 18 metų, turėdamas tėvų (rūpintojų) rašytinį sutikimą.

2 Pildoma tuo atveju, kai NVŠ teikėjas yra juridinis asmuo.