Įsakymas netenka galios 2021-10-01:

Lietuvos statistikos departamentas, Įsakymas

Nr. DĮ-238, 2021-09-27, paskelbta TAR 2021-09-30, i. k. 2021-20437

Dėl Statistinių formuliarų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo

 

Suvestinė redakcija nuo 2019-09-24 iki 2021-09-30

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2018-05-30, i. k. 2018-08677

 

LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO

GENERALINIS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL STATISTINIŲ FORMULIARŲ RENGIMO  TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2018 m. gegužės 29 d.  Nr. DĮ-125

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 4 punktu bei Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu Nr. 223/2009 dėl Europos statistikos, panaikinančiu Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1101/2008 dėl konfidencialių statistinių duomenų perdavimo Europos Bendrijų statistikos tarnybai, Tarybos reglamentą (EB) Nr. 322/97 dėl Bendrijos statistikos ir Tarybos sprendimą 89/382/EEB, Euratomas, įsteigiantį Europos Bendrijų statistikos programų komitetą (OL 2009 L 87, p. 164), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2015/759 (OL 2015 L 123, p. 90),

tvirtinu Statistinių formuliarų rengimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Generalinė direktorė                                                                                                   Vilija Lapėnienė

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos statistikos departamento

generalinio direktoriaus

2018 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. DĮ-125

(Lietuvos statistikos departamento

generalinio direktoriaus

2019 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. DĮ-196

redakcija)

 

 

STATISTINIŲ FORMULIARŲ RENGIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

 

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.       Statistinių formuliarų rengimo tvarkos aprašas (toliau – tvarkos aprašas) nustato oficialiąją statistiką tvarkančių įstaigų atliekamų statistinių tyrimų, atliekamų pagal Oficialiosios statistikos programos I dalį, statistinių formuliarų rengimo, derinimo, tvirtinimo, skelbimo ir atnaujinimo tvarką.

2.       Statistiniai formuliarai yra dviejų tipų: statistinės ataskaitos, naudojamos ūkio subjektų statistiniams duomenims rinkti, ir statistinio tyrimo anketos, naudojamos apklausiant fizinius asmenis, namų ūkius ar registruojant kainas.

3.       Pagrindinės tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos įstatyme nurodytas sąvokas.

II SKYRIUS

 

STATISTINIŲ FORMULIARŲ RENGIMAS

 

4.    Statistinių formuliarų projektai rengiami atsižvelgiant į Europos Sąjungos (ES) teisės aktus, Lietuvos Respublikos įstatymus ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, reglamentuojančius atitinkamą statistikos sritį. Išanalizavus turimus statistikos ir administracinius duomenis, nustatoma, kokių statistinių rodiklių trūksta. Šie statistiniai rodikliai įtraukiami į statistinio formuliaro projektą bei parengiamas jo informacinis priedas (tvarkos aprašo priedas) bei, jeigu reikia, paaiškinimai statistiniam formuliarui pildyti.

5.    Dėl statistinių rodiklių įtraukimo į statistinio formuliaro projektą konsultuojamasi su suinteresuotomis ministerijomis, kitomis valstybės institucijomis, įstaigomis, respondentais.

III SKYRIUS

REIKALAVIMAI STATISTINIAM FORMULIARUI

 

6.    Reikalavimai statistinio formuliaro pavadinimui:

6.1.    Statistinio formuliaro pavadinime nurodomas tyrimo objektas, ataskaitinis laikotarpis ir nurodoma, kad tai statistinis formuliaras. Pvz., Finansinio tarpininkavimo įmonės veiklos ______m. statistinė ataskaita, Žemės ūkio bendrovės (įmonės) pagrindinių finansinių rodiklių ______m. _____ ketv. statistinė ataskaita, Naftos ir naftos produktų balanso ______ m. _____ mėn. statistinė ataskaita.

6.2.    Fiziniams asmenims skirto statistinio formuliaro pavadinime nurodomas statistinio tyrimo pavadinimas Oficialiosios statistikos programos I dalyje ir žodžiai „statistinė anketa“. Jeigu reikia, gali būti nurodoma, kam skirtas statistinis formuliaras. Pvz., Gyventojų užimtumo statistinio tyrimo anketa, Pajamų ir gyvenimo sąlygų statistinio tyrimo asmens anketa.

6.3.    Prie statistinio formuliaro pavadinimo arba pavadinime nurodoma identifikacinė santrumpa (1–4 didžiųjų raidžių, atspindinčių formuliaro pavadinimą, kombinacija), numeris ir periodiškumas (savaitinis, mėnesinis, ketvirtinis, pusmetinis, metinis, kas 2 metai, vienkartinis ar kitoks).

7.    Statistinių formuliarų pradžioje nurodoma, kuriai oficialiąją statistiką tvarkančiai įstaigai, kada ir kas turi pateikti užpildytą statistinį formuliarą.

8.    Statistinių formuliarų pabaigoje pateikiamas prašymas nurodyti, kiek laiko respondentas skyrė statistiniams duomenims parengti ir statistiniam formuliarui užpildyti. Taip pat nurodomi kontaktiniai duomenys, kuriais galima konsultuotis dėl statistinių formuliarų pildymo.

9.    Informacija apie statistinio tyrimo teisinį pagrindą, tikslą, rūšį, apimtį, statistinės informacijos paskelbimo laiką ir vietą, statistinių duomenų pateikimo pareigą, konfidencialumą, asmens duomenų apsaugą, atsakomybę už statistinių duomenų pateikimo tvarkos pažeidimą pateikiama atskirame priede (tvarkos aprašo priedas).

10.  Paaiškinimuose statistiniam formuliarui pildyti nurodomi statistinių rodiklių apibrėžimai, skaičiavimo būdai ir metodai, renkamų statistinių rodiklių apskaičiavimo pavyzdžiai, išimtys ir kita susijusi informacija. Jeigu paaiškinimai statistiniam formuliarui pildyti nėra sudėtingi, rekomenduojama juos pateikti statistiniame formuliare. Jeigu statistiniam formuliarui pildyti reikalingi išsamūs paaiškinimai, jie pateikiami statistinio formuliaro priede. Paaiškinimuose statistiniam formuliarui pildyti informacija turėtų būti pateikiama koncentruotai, nuosekliai ir aiškiai. Pateikiamos statistinių rodiklių apibrėžtys turėtų detaliau ir aiškiau apibrėžti konkretaus statistinio rodiklio turinį. Jeigu statistiniam rodikliui paaiškinimo nereikia, jo nereikėtų traukti į paaiškinimus statistiniam formuliarui pildyti.

11.  Tvirtinamame statistiniame formuliare privalo būti suderinimo žyma.

IV SKYRIUS

STATISTINIŲ FORMULIARŲ DERINIMAS, TVIRTINIMAS IR SKELBIMAS

 

 

 

12.     Lietuvos statistikos departamentas derina kitų oficialiąją statistiką tvarkančių įstaigų pateiktus statistinių tyrimų, atliekamų pagal Oficialiosios statistikos programos I dalį, formuliarų projektus.

13.     Kitos oficialiąją statistiką tvarkančios įstaigos statistinius formuliarus Lietuvos statistikos departamentu derinti pateikia ne vėliau kaip prieš du mėnesius iki termino, kada statistinis formuliaras turi būti pateiktas respondentams pildyti.

14.     Derinimo pastabas Lietuvos statistikos departamentas pateikia ne vėliau kaip per 10 darbo dienų, esant didelės apimties (10 ir daugiau puslapių) statistinio formuliaro projektui – ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo statistinio formuliaro projekto gavimo dienos.

15.     Lietuvos statistikos departamentas derindamas statistinių formuliarų projektus:

15.1.  teikia metodinę pagalbą, konsultuoja turinio, statistinių rodiklių įtraukimo, paaiškinimų rengimo ir kitais klausimais;

15.2.  įvertina, ar į statistinio formuliaro projektą nėra įtraukti statistiniai rodikliai, renkami kituose statistiniuose formuliaruose ar esantys kituose duomenų šaltiniuose (pvz., administraciniuose). Prireikus teikia pastabas dėl statistinio formuliaro projekto atitikties teisės aktų, reglamentuojančių konkrečios statistikos srities rengimą, reikalavimams.

16.     Statistiniai formuliarai tvirtinami teisės aktų nustatyta tvarka. Patvirtinti statistiniai formuliarai skelbiami Teisės aktų registre (TAR) ir, priklausomai nuo statistinio formuliaro rengėjo, Lietuvos statistikos departamento ir (ar) kitos oficialiąją statistiką tvarkančios įstaigos interneto svetainėje.

V SKYRIUS

STATISTINIŲ FORMULIARŲ ATNAUJINIMAS

 

17.     Statistiniai formuliarai atnaujinami pasikeitus teisės aktams, atsiradus galimybei pasinaudoti kitais duomenų šaltiniais (pvz., administraciniais) ir kitais atvejais.

18.     Statistiniai formuliarų pakeitimai derinami tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

 

 

 

VI SKYRIUS

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

19.  Pasikeitus tvarkos apraše nurodytiems teisės aktams, taikomos aktualios tų teisės aktų redakcijų nuostatos.

__________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. DĮ-196, 2019-09-20, paskelbta TAR 2019-09-23, i. k. 2019-14940

 

 

Statistinių formuliarų rengimo tvarkos aprašo

priedas

 

(Informacijos apie statistinį tyrimą pateikimo formos pavyzdys)

 

INFORMACIJA DĖL ________________________ STATISTINIO TYRIMO

(STATISTINĖ ATASKAITA ________________(METINĖ)

(formuliaro santrumpa)

 

TEISINIS STATISTINIO TYRIMO PAGRINDAS

Vadovaujantis Oficialiosios statistikos programos I dalies prioriteto tvarka nurodomi pagrindiniai ES teisės aktai, Lietuvos Respublikos įstatymai ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, reglamentuojantys konkrečią statistikos sritį ar statistinį tyrimą (pvz., 1998 m. gegužės 19 d. Tarybos reglamentas (EB) 1165/98 dėl trumpojo laikotarpio statistikos (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 20 tomas, p. 291), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2012 m. gegužės 31 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 461/2012 (OL 2012 L 142, p. 26).

 

STATISTINIO TYRIMO TIKSLAS, RŪŠIS IR APIMTIS

Statistinio tyrimo tikslas (pvz., parengti ir paskelbti statistinę informaciją apie produkcijos apimties pasikeitimus, jų mėnesinius pokyčius, produkcijos ir paslaugų apimties pasiskirstymą pagal Lietuvos ir ne Lietuvos rinkas, euro zonos ir ne euro zonos šalis, dirbtų valandų skaičiaus, dirbančių asmenų skaičiaus, algų ir atlyginimų pokyčius).

Nurodoma, ar atliekamas ištisinis, ar atrankinis statistinis tyrimas.

Statistinę ataskaitą pildo (nurodoma, kokių ekonominės veiklos rūšių juridiniai asmenys dalyvauja tyrime).

Statistinio tyrimo anketose nurodomas imties dydis (jeigu aktualu) ir kokiu būdu renkami statistiniai duomenys (pvz., statistiniai duomenys renkami, atliekant gyventojų apklausą).

Tiriamasis laikotarpis (ketvirtis, finansiniai metai ir pan.).

 

Statistinės informacijos PAskelbimo laikas ir vieta

 

Pvz., 56 dieną ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus – informaciniame pranešime apie eksportuotų ir importuotų prekių kainų mėnesinius pokyčius;

90 dieną ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus – leidinyje „Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje“;

Oficialiosios statistikos portale osp.stat.gov.lt.

 

STATISTINIŲ DUOMENŲ PATEIKIMO PAREIGA

Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos įstatymo 17 straipsnio 1 dalis nustato, kad respondentai privalo Oficialiosios statistikos programai įgyvendinti teisės aktų nustatyta tvarka neatlygintinai teikti teisingus statistinius duomenis, įskaitant asmens duomenis, tarp jų ir specialių kategorijų asmens duomenis ir tokius duomenis, pagal kuriuos galimas tiesioginis ar netiesioginis atpažinimas. Respondentai fiziniai asmenys privalo teikti statistinius duomenis, įskaitant asmens duomenis, tarp jų ir specialių kategorijų asmens duomenis ir tokius duomenis, pagal kuriuos galimas tiesioginis ar netiesioginis atpažinimas, jeigu taip nustatyta Europos Sąjungos teisės aktais arba įstatymais.

 

STATISTINIŲ DUOMENŲ KONFIDEN-CIALUMAS IR ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

 

Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos įstatymo 14 straipsnio 2 dalis:

„Konfidencialūs statistiniai duomenys gali būti naudojami tik oficialiosios statistikos tikslams, išskyrus šio straipsnio 3 dalyje numatytas išimtis“.

Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis oficialiąją statistiką tvarkančių įstaigų, jeigu jų atliekami statistiniai tyrimai yra įtraukti į Oficialiosios statistikos programos I dalį, nustatyta tvarka.

 

 

 

STATISTINIŲ DUOMENŲ PATEIKIMO TVARKOS PAŽEIDIMAS

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 221 straipsnis.

 

 

____________________

Priedo pakeitimai:

Nr. DĮ-196, 2019-09-20, paskelbta TAR 2019-09-23, i. k. 2019-14940

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos statistikos departamentas, Įsakymas

Nr. DĮ-196, 2019-09-20, paskelbta TAR 2019-09-23, i. k. 2019-14940

Dėl Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2018 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. DĮ-125 „Dėl Statistinių formuliarų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo