Suvestinė redakcija nuo 2018-08-09 iki 2018-12-14

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2016-06-14, i. k. 2016-16597

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL RADIJO RYŠIO ĮRENGINIŲ TECHNINIO REGLAMENTO PATVIRTINIMO

 

2016 m. birželio 14 d. Nr. 1V-670

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 9 straipsnio 2 punktu ir 43 straipsniu, įgyvendindamas 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/53/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su radijo įrenginių tiekimu rinkai, suderinimo, kuria panaikinama Direktyva 1999/5/EB (OL 2014 L 153, p. 62), ir atsižvelgdamas į 1998 m. birželio 18 d. Tamperės konvenciją dėl telekomunikacijų išteklių teikimo didelių nelaimių padariniams švelninti ir pagalbos operacijoms, ratifikuotą 2004 m. spalio 12 d. Lietuvos Respublikos įstatymu „Dėl Tamperės konvencijos dėl telekomunikacijų išteklių teikimo didelių nelaimių padariniams švelninti ir pagalbos operacijoms ratifikavimo“:

1. Tvirtinu Radijo ryšio įrenginių techninį reglamentą (pridedama).

2. Pripažįstu netekusiu galios Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2002 m. spalio 14 d. įsakymą Nr. 138 „Dėl Radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių techninio reglamento patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

3. Į p a r e i g o j u Inspektavimo skyrių šio įsakymo 1 punkte nurodyto Radijo ryšio įrenginių techninio reglamento 72 punkte nurodytą ataskaitą Europos Komisijai pirmą kartą pateikti ne vėliau kaip 2017 m. birželio 12 d., o vėliau ją teikti Europos Komisijai ne rečiau kaip kas dvejus metus.

4. Nustatau, kad:

4.1. šio įsakymo 1 punkte nurodyto Radijo ryšio įrenginių techninio reglamento 14  punktas ir 67.10 papunktis įsigalioja 2018 m. birželio 12 d.;

4.2. įrenginiai, kuriems taikomas šio įsakymo 1 punkte nurodytas Radijo ryšio įrenginių techninis reglamentas ir kurie atitinka derinamuosius Europos Sąjungos teisės aktus, taikytinus iki 2016 m. birželio 12 d., gali būti tiekiami rinkai ir (arba) pradėti eksploatuoti, jeigu jie buvo pateikti rinkai anksčiau nei 2017 m. birželio 13 d.;

4.3. kituose teisės aktuose pateiktos nuorodos į šio įsakymo 2 punkte nurodytą Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus įsakymą reiškia nuorodą į šį įsakymą.

5. N u r o d a u  šį įsakymą paskelbti Teisės aktų registre.

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas, pavaduojantis direktorių                                                     Giedrius Pūras

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos ryšių

reguliavimo tarnybos direktoriaus

2016 m. birželio 14 d.

įsakymu Nr. 1V-670

 

Radijo ryšio ĮReNGinių techninis reglamentas

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Radijo ryšio įrenginių techninis reglamentas (toliau – Reglamentas) nustato radijo ryšio įrenginiams taikomus reikalavimus, jų tiekimo rinkai, eksploatacijos pradžios ir naudojimo, atitikties įvertinimo bei priežiūros tvarką ir sąlygas.

2. Reglamente vartojamos sąvokos:

2.1. Akreditavimas – suprantamas taip, kaip jis apibrėžtas 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 765/2008, nustatančio su gaminių prekyba susijusius akreditavimo ir rinkos priežiūros reikalavimus ir panaikinančio Reglamentą (EEB) Nr. 339/93 (OL 2008 L 218 p. 30), (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 765/2008) 2 straipsnio 10 punkte.

2.2. Atitikties įvertinimas – procesas, kurio metu nustatoma, ar radijo ryšio įrenginiai atitinka esminius Reglamente įtvirtintus reikalavimus.

2.3. Atitikties įvertinimo įstaiga – įstaiga, vykdanti atitikties įvertinimo veiklą.

2.4. Atšaukimas – priemonė, kuria siekiama, kad būtų grąžintas radijo ryšio įrenginys, jau pateiktas galutiniam naudotojui.

2.5. CE ženklas – ženklas, kuriuo gamintojas nurodo, kad radijo ryšio įrenginys atitinka jam taikytinus derinamųjų Europos Sąjungos teisės aktų dėl ženklinimo šiuo ženklu reikalavimus.

2.6. Darnusis standartas – suprantamas taip, kaip jis yra apibrėžtas 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 1025/2012/ES dėl Europos standartizacijos, kuriuo iš dalies keičiamos Tarybos direktyvos 89/686/EEB ir 93/15/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/9/EB, 94/25/EB, 95/16/EB, 97/23/EB, 98/34/EB, 2004/22/EB, 2007/23/EB, 2009/23/EB ir 2009/105/EB ir panaikinamas Tarybos sprendimas 87/95/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1673/2006/EB (OL 2012 L 316, p. 12) 2 straipsnio 1 punkto c papunktyje.

2.7. Derinamieji Europos Sąjungos teisės aktai – Europos Sąjungos teisės aktai, kuriais suderinamos gaminių pardavimo sąlygos.

2.8. Ekonominės veiklos vykdytojai gamintojas, įgaliotasis atstovas, importuotojas ir platintojas.

2.9. Eksploatacijos pradžia pirmasis galutinio naudotojo atliktas radijo ryšio įrenginio panaudojimas Europos Sąjungoje.

2.10. Gamintojas fizinis arba juridinis asmuo, kuris pagamina radijo ryšio įrenginį arba užsako suprojektuoti ar pagaminti radijo ryšio įrenginį ir parduoda jį savo vardu arba naudodamas savo prekės ženklą.

2.11. Importuotojas Europos Sąjungoje įsisteigęs fizinis arba juridinis asmuo, kuris Europos Sąjungos rinkai pateikia radijo ryšio įrenginį iš trečiosios šalies.

2.12. Įgaliotasis atstovas Europos Sąjungoje įsisteigęs fizinis arba juridinis asmuo, turintis gamintojo rašytinį įgaliojimą veikti jo vardu ir atlikti nurodytas užduotis.

2.13. Nacionalinė akreditacijos įstaiga – suprantama taip, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 765/2008 2 straipsnio 11 punkte.

2.14. Nustatymas radijo bangomis – vietos, greičio ir (ar) kitų objekto parametrų nustatymas arba informacijos apie šiuos parametrus gavimas naudojant radijo bangų sklidimo savybes.

2.15. Pašalinimas – priemonė, kuria siekiama užkirsti kelią radijo ryšio įrenginio tiekimui rinkai tiekimo grandinėje.

2.16. Pateikimas rinkai – radijo ryšio įrenginio tiekimas Europos Sąjungos rinkai pirmą kartą.

2.17. Platintojas tiekimo grandinėje veikiantis fizinis arba juridinis asmuo, kuris tiekia rinkai radijo ryšio įrenginį ir nėra nei gamintojas, nei importuotojas.

2.18. Radijo bangos – laisvai sklindančios erdvėje elektromagnetinės bangos, kurių dažnis žemesnis kaip 3 000 GHz.

2.19. Radijo ryšio įrenginys – elektros ar elektroninis gaminys, kurio paskirtis kartu su pagalbiniu įtaisu, pavyzdžiui, antena, arba be jo radijo ryšio, taip pat nustatymo radijo bangomis tikslu skleisti ir (arba) priimti radijo bangas.

2.20. Radijo ryšio įrenginių klasė klasė, kuriai priskiriami konkrečių kategorijų radijo ryšio įrenginiai, kurie pagal Reglamentą laikomi panašiais, ir radijo sąsajos, kurioms šie radijo ryšio įrenginiai yra skirti.

2.21. Radijo sąsaja reguliuojamo radijo spektro naudojimo specifikacija.

2.22. Techninė specifikacija dokumentas, kuriame nustatyti techniniai reikalavimai radijo ryšio įrenginiams.

2.23. Tiekimas rinkai radijo ryšio įrenginio, skirto platinti, vartoti ar naudoti Europos Sąjungos rinkoje, tiekimas vykdant komercinę veiklą už atlygį arba be jo.

2.24. Kitos Reglamente vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatyme ir Lietuvos Respublikos atitikties įvertinimo įstatyme.

 

II SKYRIUS

TAIKYMO SRITIS

 

3. Reglamentas taikomas radijo ryšio įrenginiams, išskyrus nurodytus Reglamento 4 punkte, ir yra privalomas visiems ekonominės veiklos vykdytojams, notifikuotosioms įstaigoms ir kitiems Reglamente nurodytiems subjektams.

4. Reglamentas netaikomas:

4.1. radijo mėgėjų naudojamiems radijo ryšio įrenginiams, kaip jie apibrėžti Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos Radijo ryšio reglamento 1 straipsnio 56 apibrėžtyje, išskyrus atvejus, kai tokie radijo ryšio įrenginiai tiekiami rinkai; rinkai tiekiamais nelaikomi:

4.1.1. radijo ryšio įrenginių rinkiniai, kuriuos radijo mėgėjai gali patys sumontuoti ir naudoti;

4.1.2. radijo ryšio įrenginiai, kuriuos radijo mėgėjai pritaikė savo reikmėms;

4.1.3. atskirų radijo mėgėjų sukurti įrenginiai, skirti eksperimentiniams ir moksliniams tikslams, susijusiems su radijo mėgėjų veikla;

4.2. laivų įrenginiams, kuriems taikomi Laivų įrenginių sertifikavimo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2001 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 480 „Dėl Laivų įrenginių  sertifikavimo nuostatų patvirtinimo“;

4.3. aviacijos produktams, dalims ir prietaisams, nurodytiems 2008 m. vasario 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 216/2008 dėl bendrųjų taisyklių civilinės aviacijos srityje ir įsteigiančio Europos aviacijos saugos agentūrą, panaikinančio Tarybos direktyvą 91/670/EEB, Reglamentą (EB) Nr. 1592/2002 ir Direktyvą 2004/36/EB (OL 2008 L 79, p. 1), 3 straipsnyje;

4.4. specialiai pagamintiems vertinimo rinkiniams, skirtiems profesionaliems vartotojams naudoti tik tyrimų ir tobulinimo įrenginiuose ir tik tokiais tikslais;

4.5. radijo ryšio įrenginiams, išimtinai naudojamiems vykdant veiklą, susijusią su visuomenės saugumu, gynyba, valstybės saugumu, įskaitant valstybės ekonominę gerovę, kai veiksmai yra susiję su valstybės saugumo reikalais, ir valstybės veiksmais baudžiamosios teisės srityje, taip pat radijo ryšio įrenginiams pagal tarptautinius susitarimus naudojamiems didelių nelaimių padariniams švelninti ir pagalbos operacijoms vykdyti.

5. Radijo ryšio įrenginiams, patenkantiems į Reglamento taikymo sritį, Elektrotechnikos gaminių saugos techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. 4-314 „Dėl Elektrotechnikos gaminių saugos techninio reglamento patvirtinimo“, (toliau – Elektrotechnikos gaminių saugos techninis reglamentas) netaikomas.

 

III skyrius

Esminiai reikalavimai RADIJO RYŠIO ĮRENGINIAMS

 

6. Visi radijo ryšio įrenginiai turi būti sukonstruoti taip, kad:

6.1. būtų užtikrinta žmonių ir naminių gyvūnų sauga ir jų sveikatos apsauga, taip pat nuosavybės apsauga, įskaitant Elektrotechnikos gaminių saugos techniniame reglamente nustatytus saugos reikalavimus, neatsižvelgiant į įtampos apribojimus;

6.2. būtų užtikrintas pakankamas elektromagnetinio suderinamumo lygis, kaip nustatyta Elektromagnetinio suderinamumo techniniame reglamente, patvirtintame Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2006 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. 1V-1328 „Dėl Elektromagnetinio suderinamumo techninio reglamento patvirtinimo“;

6.3. jie efektyviai naudotų ir padėtų veiksmingai naudoti radijo spektrą tam, kad būtų išvengta žalingųjų trukdžių.

7. Tam tikrų kategorijų ar klasių radijo ryšio įrenginiams kartu su Reglamento 6 punkte nurodytais reikalavimais yra taikytini:

7.1. Europos Sąjungos teisės aktuose nustatyti reikalavimai, kad:

7.1.1. radijo ryšio įrenginiai turi sąveikauti su pagalbiniais įtaisais, visų pirma, su bendro naudojimo krovikliais;

7.1.2. radijo ryšio įrenginiai turi sąveikauti su kitais radijo ryšio įrenginiais per tinklus;

7.1.3. radijo ryšio įrenginiai gali būti prijungti prie tam tikro tipo sąsajų visoje Europos Sąjungoje;

7.1.4. radijo ryšio įrenginiai nedarytų žalos tinklui ar jo veikimui ir nenaudotų tinklo išteklių netinkamai, dėl ko galėtų neleistinai pablogėti šiuo tinklu teikiamų paslaugų kokybė;

7.1.5. radijo ryšio įrenginiuose būtų apsaugos priemonės, užtikrinančios jo naudotojo ir abonento asmens duomenų ir privatumo apsaugą;

7.1.6. radijo ryšio įrenginiuose gali būti įdiegtos tam tikros funkcijos, užtikrinančios apsaugą nuo sukčiavimo;

7.1.7. radijo ryšio įrenginiuose gali būti įdiegtos tam tikros funkcijos, leidžiančios susisiekti su pagalbos tarnybomis;

7.1.8. radijo ryšio įrenginiuose gali būti įdiegtos tam tikros funkcijos, sudarančios galimybę radijo ryšio įrenginius naudoti neįgaliems asmenims;

7.1.9. radijo ryšio įrenginiuose gali būti įdiegtos tam tikros funkcijos, užtikrinančios, kad į radijo ryšio įrenginį programinę įrangą būtų galima įdiegti tik tuomet, jei patikrinta radijo ryšio įrenginio ir šios programinės įrangos tarpusavio atitiktis;

7.2. 2000 m. rugsėjo 22 d. Komisijos sprendime 2000/637/EB dėl Direktyvos 1999/5/EB 3 straipsnio 3 dalies e punkto taikymo radijo įrangai, kuriai taikomas regioninis susitarimas dėl radijo telefonų paslaugų vidaus vandenų keliuose (OL 2004 m. specialusis leidimas, 7 skyrius, 5 tomas, p. 338), 2001 m. vasario 21 d. Komisijos sprendime 2001/148/EB dėl Direktyvos 1999/5/EB 3 straipsnio 3 dalies e punkto taikymo lavinų radijo švyturiams (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 26 tomas, p. 198), 2005 m. sausio 25 d. Komisijos sprendime 2005/53/EB dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 1999/5/EB 3 straipsnio 3 dalies e punkto taikymo radijo ryšio įrenginiams, kurie yra skirti automatinei identifikacijos sistemai (AIS) (OL 2005 L 22, p. 14), 2005 m. rugpjūčio 29 d. Komisijos sprendime 2005/631/EB dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 1999/5/EB minimų esminių reikalavimų užtikrinant radijo švyturių „Cospas-Sarsat“ naudojimo galimybę pagalbos tarnyboms (OL 2005 L 225, p. 28) ir 2013 m. rugpjūčio 12 d. Komisijos sprendime 2013/638/ES dėl esminių reikalavimų jūrų radijo ryšio įrenginiams, kurie skirti naudoti laivuose, kuriems netaikoma SOLAS, ir Globalinėje jūrų avarinio ryšio ir saugos sistemoje (GMDSS) (OL 2013 L 296, p. 22) nurodyti reikalavimai.

 

IV SKYRIUS

RADIJO RYŠIO ĮRENGINIŲ TIEKIMAS RINKAI, Eksploatacijos pradžia ir naudojimas

 

8. Radijo ryšio įrenginiai gali būti tiekiami rinkai tik jeigu jie atitinka Reglamento reikalavimus.

9. Radijo ryšio įrenginiai gali būti pradėti eksploatuoti ir naudojami tik tuomet, jeigu jie atitinka Reglamento reikalavimus, jie tinkamai įrengti, atliekama tinkama jų techninė priežiūra ir jie yra tinkamai naudojami pagal paskirtį.

10. Nepažeisdama 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo Nr. 676/2002/EB dėl radijo spektro politikos teisinio reguliavimo pagrindų Europos Bendrijoje (Sprendimas dėl radijo spektro) (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 29 tomas, p. 317) (toliau – Sprendimas Nr. 676/2002/EB)  ir Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo bei jo įgyvendinamųjų teisės aktų nuostatų, susijusių su radijo dažnių (kanalų) valdymu, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (toliau – Tarnyba) turi teisę nustatyti papildomus reikalavimus dėl radijo ryšio įrenginių eksploatacijos pradžios ir (arba) naudojimo dėl priežasčių, susijusių su efektyviu ir veiksmingu radijo spektro naudojimu, žalingųjų trukdžių prevencija, elektromagnetinių trikdžių prevencija ar su visuomenės sveikata.

11. Radijo ryšio įrenginiai, neatitinkantys Reglamento reikalavimų, gali būti eksponuojami parodose, mugėse ir panašiuose renginiuose, jei tokie įrenginiai yra pažymėti matomu ženklu, aiškiai nurodančiu, kad tokie radijo ryšio įrenginiai negali būti tiekiami rinkai ir (arba) pradėti eksploatuoti tol, kol neatitiks Reglamento reikalavimų. Tam, kad būtų išvengta žalingųjų trukdžių, elektromagnetinių trikdžių ir rizikos žmonių ir naminių gyvūnų sveikatai ar saugai ir nuosavybės apsaugai, tokie radijo ryšio įrenginiai gali būti demonstruojami (juos įjungiant) parodose, mugėse ir panašiuose renginiuose tik prieš tai raštu suderinus su Tarnyba tokio demonstravimo sąlygas.

 

V SKYRIUS

EKONOMINĖS VEIKLOS VYKDYTOJŲ PAREIGOS

 

12. Gamintojas privalo:

12.1. pateikdamas rinkai radijo ryšio įrenginius, užtikrinti, kad jie būtų suprojektuoti ir pagaminti laikantis Reglamento III skyriuje nurodytų esminių reikalavimų;

12.2. užtikrinti, kad radijo ryšio įrenginiai būtų sukonstruoti taip, kad jais būtų galima naudotis bent vienoje Europos Sąjungos valstybėje narėje nepažeidžiant taikytinų radijo spektro naudojimo reikalavimų;

12.3. parengti Reglamento 37–39 punktuose nurodytus techninius dokumentus ir atlikti  pasirinktą (-as) Reglamento 24–26 punktuose nurodytą (-as) atitikties įvertinimo procedūrą (-as); gamintojas turi teisę pavesti atitikties įvertinimo procedūrą (-as) atlikti įgaliotajam asmeniui;

12.4. parengti Europos Sąjungos atitikties deklaraciją ir pažymėti radijo ryšio įrenginį CE ženklu, jeigu atlikus atitikties įvertinimo procedūrą (-as) nustatoma, kad radijo ryšio įrenginys atitinka jam taikomus reikalavimus;

12.5. saugoti techninius dokumentus ir Europos Sąjungos atitikties deklaraciją 10 metų po radijo ryšio įrenginio pateikimo rinkai dienos;

12.6. nustatyti procedūras, užtikrinančias serijinės gamybos radijo ryšio įrenginių atitiktį Reglamento reikalavimams; šiuo atveju turi būti atsižvelgiama į radijo ryšio įrenginio projekto ar charakteristikų ir darniųjų standartų ar kitų techninių specifikacijų, kuriais remiantis deklaruojama radijo ryšio įrenginio atitiktis, pakeitimus;

12.7. atsižvelgdamas į radijo ryšio įrenginių keliamą pavojų ir siekdamas apsaugoti radijo ryšio įrenginių galutinių naudotojų sveikatą ir užtikrinti jų saugą, atlikti jo tiekiamų rinkai radijo ryšio įrenginių bandymus, nagrinėti ir, jei būtina, registruoti skundus bei informaciją apie Reglamento reikalavimų neatitinkančius radijo ryšio įrenginius ir jų atšaukimą, taip pat informuoti platintojus apie tokią stebėseną;

12.8. užtikrinti, kad ant radijo ryšio įrenginio, kurį jis pateikė rinkai, būtų nurodytas tipas, partijos ar serijos numeris arba kita informacija, leidžianti identifikuoti radijo ryšio įrenginį; jeigu dėl radijo ryšio įrenginio dydžio ar pobūdžio šiame papunktyje nurodytos informacijos neįmanoma nurodyti ant radijo ryšio įrenginio, gamintojas privalo užtikrinti, kad ši informacija būtų pateikta ant radijo ryšio įrenginio pakuotės ar jo lydimajame dokumente;

12.9. ant radijo ryšio įrenginio, o jei to neįmanoma padaryti dėl radijo ryšio įrenginio dydžio ar pobūdžio, ant radijo ryšio įrenginio pakuotės arba radijo ryšio įrenginio lydimajame dokumente nurodyti savo pavadinimą (jei gamintojas yra fizinis asmuo – vardą, pavardę), registruotą prekės pavadinimą arba registruotą prekės ženklą ir gamintojo kontaktinio centro pašto adresą, kuriuo galima susisiekti su gamintoju; kontaktiniai duomenys privalo būti nurodyti Lietuvos Respublikos valstybine kalba;

12.10. užtikrinti, kad prie radijo ryšio įrenginio būtų pridėtos instrukcija ir informacija apie saugą Lietuvos Respublikos valstybine kalba; instrukcijoje privalo būti pateikta informacija, reikalinga tinkamai naudoti radijo ryšio įrenginį pagal paskirtį, taip pat, jei reikia, pagalbinių įtaisų ir komponentų, įskaitant programinę įrangą, užtikrinančių radijo ryšio įrenginio veikimą pagal paskirtį, aprašymas; kai radijo ryšio įrenginys tikslingai skleidžia radijo bangas, prie jo pridedamoje instrukcijoje privalo būti nurodyta radijo dažnių juosta (-os), kurioje (-se) veikia radijo ryšio įrenginys, ir didžiausia radijo dažnių signalų galia, perduodama toje (-se) radijo dažnių juostoje (-se), kurioje (-se) veikia radijo ryšio įrenginys; šiame papunktyje nurodytos instrukcija ir informacija apie saugą, taip pat visas ženklinimas turi būti aiškūs, suprantami ir lengvai suvokiami;

12.11. užtikrinti, kad prie radijo ryšio įrenginio būtų pridėta Europos Sąjungos atitikties deklaracija arba supaprastinta Europos Sąjungos atitikties deklaracija; tuo atveju, kai pateikiama supaprastinta Europos Sąjungos atitikties deklaracija, joje turi būti nurodytas tikslus interneto svetainės adresas, kuriuo galima gauti visą Europos Sąjungos atitikties deklaracijos tekstą;

12.12. ant radijo ryšio įrenginio pakuotės ir prie radijo ryšio įrenginio pridedamoje instrukcijoje 2017 m. liepos 20 d. Europos Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/1354, kuriuo nustatoma, kaip pateikti informaciją, nurodytą Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/53/ES 10 straipsnio 10 dalyje, (OL 2017 L 109, p. 7) nustatyta tvarka pateikti informaciją, leidžiančią nustatyti Europos Sąjungos valstybę narę ar Europos Sąjungos valstybės narės geografinę vietovę, kurioje yra nustatyti šio radijo ryšio įrenginio eksploatacijos pradžios apribojimai ar reikalavimas tokį radijo ryšio įrenginį naudoti tik turint leidimą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1V-686, 2018-07-24, paskelbta TAR 2018-07-24, i. k. 2018-12341

 

12.13. jei mano arba turi pagrindo manyti, kad jo pateiktas rinkai radijo ryšio įrenginys neatitinka Reglamento reikalavimų, nedelsdamas imtis būtinų taisomųjų priemonių, užtikrinančių pateikto rinkai radijo ryšio įrenginio atitiktį Reglamento reikalavimams, o jei tikslinga ‒ jį pašalinti arba atšaukti; jei jo tiekiamas ar tiektas rinkai Lietuvos Respublikos teritorijoje radijo ryšio įrenginys kelia pavojų, gamintojas taip pat privalo nedelsdamas apie tai pranešti Tarnybai ir pateikti jai išsamią informaciją, visų pirma, apie neatitiktį, visas taisomąsias priemones, kurių buvo imtasi, ir jų rezultatus;

12.14. Tarnybos motyvuotu prašymu per Tarnybos nustatytą, ne trumpesnį nei 5 darbo dienų, terminą Lietuvos Respublikos valstybine ar kita iš anksto su Tarnyba suderinta kalba popierine ar elektronine forma pateikti Tarnybai visą informaciją ir dokumentus, įrodančius radijo ryšio įrenginio atitiktį Reglamento reikalavimams; gamintojas privalo bendradarbiauti su Tarnyba dėl visų veiksmų, kurių imamasi siekiant pašalinti radijo ryšio įrenginio, kurį jis pateikė rinkai, keliamą pavojų.

13. Europos Komisijos nustatytų kategorijų arba klasių radijo ryšio įrenginių ir programinės įrangos, sudarančios galimybę radijo ryšio įrenginius naudoti pagal paskirtį, gamintojai privalo teikti Europos Komisijai ir Tarnybai informaciją apie radijo ryšio įrenginių ir programinės įrangos derinių atitiktį Reglamento III skyriuje nurodytiems esminiams reikalavimams. Tokia informacija turi būti parengiama atlikus radijo ryšio įrenginių atitikties įvertinimą pagal Reglamento 24–26 punktus ir pateikiama atitikties pareiškimo forma, apimančia Reglamento 4 priede nurodytą informaciją. Atitikties pareiškime, priklausomai nuo konkrečių radijo ryšio įrenginių ir programinės įrangos derinių, turi būti tiksliai nurodoma, kokie radijo ryšio įrenginiai ir programinė įranga buvo įvertinti. Pasikeitus atitikties pareiškime nurodytai informacijai, ji privalo būti nedelsiant atnaujinta.

14. Gamintojas, kurio radijo ryšio įrenginys patenka į Europos Komisijos nustatytą kategoriją radijo ryšio įrenginių, kurių atitikties Reglamento III skyriuje nurodytiems esminiams reikalavimams lygis yra žemas, privalo užregistruoti jo tipą Europos Komisijos informacinėje sistemoje prieš jį pateikdamas rinkai. Registruodamas šiame punkte nurodytą radijo ryšio įrenginio tipą, gamintojas privalo pateikti Reglamento 6 priedo 1 ir 4–9 punktuose nurodytą informaciją. Gamintojas privalo, prieš pateikdamas rinkai, pažymėti radijo ryšio įrenginius, atitinkančius jo užregistruoto radijo ryšio įrenginio tipą, Europos Komisijos šiam tipui suteiktu registracijos numeriu.

15. Gamintojas rašytiniu įgaliojimu turi teisę paskirti įgaliotąjį atstovą ir pavesti jam atlikti įgaliojime nustatytas užduotis, tarp jų:

15.1. saugoti Europos Sąjungos atitikties deklaraciją ir techninius dokumentus 10 metų po radijo ryšio įrenginio pateikimo rinkai, kad Tarnyba galėtų juos patikrinti;

15.2. Tarnybos motyvuotu prašymu pateikti jai visą informaciją ir dokumentus, būtinus radijo ryšio įrenginio atitikčiai Reglamento reikalavimams įrodyti;

15.3. bendradarbiauti su Tarnyba dėl visų veiksmų, kurių imamasi siekiant pašalinti radijo ryšio įrenginių, dėl kurių įgaliotasis atstovas gavo įgaliojimą, keliamą pavojų.

16. Įgaliotasis atstovas negali būti įgaliotas vykdyti Reglamento 12.1 papunktyje nurodytas gamintojo pareigas ir Reglamento 12.3 papunktyje nurodytą gamintojo pareigą parengti techninius dokumentus.

17. Importuotojas privalo:

17.1. pateikti rinkai tik Reglamento reikalavimus atitinkančius radijo ryšio įrenginius;

17.2. prieš pateikdamas rinkai radijo ryšio įrenginį, užtikrinti, kad gamintojas yra atlikęs Reglamento 24–26 punktuose nurodytą (-as) atitikties įvertinimo procedūrą (-as), parengęs techninius dokumentus, radijo ryšio įrenginys yra sukonstruotas taip, kad juo būtų galima naudotis bent vienoje Europos Sąjungos valstybėje narėje nepažeidžiant jam taikytinų radijo spektro naudojimo reikalavimų, radijo ryšio įrenginys yra pažymėtas CE ženklu, prie jo yra pridėti Reglamento 12.10–12.12 papunkčiuose nurodyti informacija ir dokumentai ir kad gamintojas yra įvykdęs Reglamento 12.8 ir 12.9 papunkčiuose nurodytus reikalavimus;

17.3. nepateikti rinkai radijo ryšio įrenginio tol, kol nebus užtikrinta jo atitiktis Reglamento reikalavimams, jei importuotojas mano ar turi pagrindo manyti, kad radijo ryšio įrenginys neatitinka Reglamento III skyriuje nurodytų esminių reikalavimų; jei radijo ryšio įrenginys kelia pavojų, importuotojas taip pat privalo pranešti apie tai gamintojui ir Tarnybai;

17.4. ant radijo ryšio įrenginio, o jei to neįmanoma padaryti dėl radijo ryšio įrenginio dydžio ar pobūdžio, ant radijo ryšio įrenginio pakuotės arba radijo ryšio įrenginio lydimajame dokumente nurodyti savo pavadinimą (jei importuotojas yra fizinis asmuo – vardą, pavardę), registruotą prekės pavadinimą arba registruotą prekės ženklą ir pašto adresą, kuriuo su juo galima susisiekti; kontaktiniai duomenys privalo būti nurodyti Lietuvos Respublikos valstybine kalba;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1V-686, 2018-07-24, paskelbta TAR 2018-07-24, i. k. 2018-12341

 

17.5. užtikrinti, kad prie radijo ryšio įrenginio būtų pridėtos instrukcijos ir informacija apie saugą Lietuvos Respublikos valstybine kalba;

17.6. kai atsakomybė už radijo ryšio įrenginį tenka importuotojui, užtikrinti, kad radijo ryšio įrenginio laikymo ir transportavimo sąlygos nepakenktų jo atitikčiai Reglamento III skyriuje nurodytiems esminiams reikalavimams;

17.7. atsižvelgdamas į radijo ryšio įrenginių keliamą pavojų ir siekdamas apsaugoti radijo ryšio įrenginių galutinių naudotojų sveikatą ir užtikrinti jų saugą, atlikti jo tiekiamų rinkai radijo ryšio įrenginių bandymus, nagrinėti ir, jei būtina, registruoti skundus ir informaciją apie Reglamento reikalavimų neatitinkančius radijo ryšio įrenginius ir jų atšaukimą, taip pat informuoti platintojus apie tokią stebėseną;

17.8. jei mano arba turi pagrindo manyti, kad jo pateiktas rinkai radijo ryšio įrenginys neatitinka Reglamento reikalavimų, nedelsdamas imtis būtinų taisomųjų priemonių, užtikrinančių pateikto rinkai radijo ryšio įrenginio atitiktį Reglamento reikalavimams, o jei tikslinga ‒ jį pašalinti arba atšaukti; jei jo tiekiamas ar tiektas rinkai Lietuvos Respublikos teritorijoje radijo ryšio įrenginys kelia pavojų, importuotojas taip pat privalo nedelsdamas apie tai pranešti Tarnybai ir pateikti jai išsamią informaciją, visų pirma, apie neatitiktį, visas taisomąsias priemones, kurių buvo imtasi, ir jų rezultatus;

17.9. 10 metų po radijo ryšio įrenginio pateikimo rinkai dienos saugoti jo Europos Sąjungos atitikties deklaracijos kopiją, kad Tarnyba galėtų ją patikrinti, ir užtikrinti, kad Tarnybos prašymu jai galėtų būti pateikti techniniai dokumentai;

17.10. Tarnybos motyvuotu prašymu per Tarnybos nusta ant radijo ryšio įrenginio, o jei to neįmanoma padaryti dėl radijo ryšio įrenginio dydžio ar pobūdžio, ant radijo ryšio įrenginio pakuotės arba radijo ryšio įrenginio lydimajame dokumente tytą, ne trumpesnį nei 5 darbo dienų, terminą Lietuvos Respublikos valstybine ar kita iš anksto su Tarnyba suderinta kalba popierine ar elektronine forma pateikti Tarnybai visą informaciją ir dokumentus, įrodančius radijo ryšio įrenginio atitiktį Reglamento reikalavimams; importuotojas privalo bendradarbiauti su Tarnyba dėl visų veiksmų, kurių imamasi siekiant pašalinti radijo ryšio įrenginio, kurį jis pateikė rinkai, keliamą pavojų.

18. Platintojas privalo:

18.1. tiekdamas rinkai radijo ryšio įrenginius laikytis Reglamento reikalavimų;

18.2. prieš tiekdamas radijo ryšio įrenginį rinkai, patikrinti, ar radijo ryšio įrenginys pažymėtas CE ženklu, ar prie jo pridėti Lietuvos Respublikos valstybine kalba parengti dokumentai, kuriuos reikalaujama pateikti pagal Reglamentą, taip pat instrukcijos ir saugos informacija, ar gamintojas yra įvykdęs Reglamento 12.2, 12.8–12.12 papunkčiuose, o importuotojas ‒ Reglamento 17.4 papunktyje nurodytus reikalavimus;

18.3. jei mano ar turi pagrindo manyti, kad radijo ryšio įrenginys neatitinka Reglamento III skyriuje nurodytų esminių reikalavimų, netiekti rinkai radijo ryšių įrenginio tol, kol nėra užtikrinta jo atitiktis Reglamento reikalavimams; jei radijo ryšio įrenginys kelia pavojų, platintojas taip pat privalo apie tai pranešti gamintojui ar importuotojui ir Tarnybai;

18.4. kai atsakomybė už radijo ryšio įrenginį tenka platintojui, užtikrinti, kad radijo ryšio įrenginio laikymo ir transportavimo sąlygos nepakenktų jo atitikčiai Reglamento III skyriuje nurodytiems esminiams reikalavimams;

18.5. jei mano arba turi pagrindo manyti, kad jo tiekiamas ar tiektas rinkai radijo ryšio įrenginys neatitinka Reglamento reikalavimų, užtikrinti, kad būtų imtasi būtinų taisomųjų priemonių, užtikrinančių šio radijo ryšio įrenginio atitiktį Reglamento reikalavimams, o jei tikslinga ‒ jį pašalinti arba atšaukti; jei jo tiekiamas ar tiektas rinkai Lietuvos Respublikos teritorijoje radijo ryšio įrenginys kelia pavojų, platintojas taip pat privalo nedelsdamas apie tai pranešti Tarnybai ir pateikti jai išsamią informaciją, visų pirma, apie neatitiktį, visas taisomąsias priemones, kurių buvo imtasi, ir jų rezultatus;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1V-686, 2018-07-24, paskelbta TAR 2018-07-24, i. k. 2018-12341

 

18.6. Tarnybos motyvuotu prašymu per Tarnybos nustatytą, ne trumpesnį nei 5 darbo dienų, terminą Lietuvos Respublikos valstybine ar kita iš anksto su Tarnyba suderinta kalba popierine ar elektronine forma pateikti Tarnybai visą informaciją ir dokumentus, įrodančius radijo ryšio įrenginio atitiktį Reglamento reikalavimams; platintojas privalo bendradarbiauti su Tarnyba dėl visų veiksmų, kurių imamasi siekiant pašalinti radijo ryšio įrenginio, kurį jis patiekė rinkai, keliamą pavojų.

19. Jei importuotojas arba platintojas radijo ryšio įrenginį pateikia rinkai savo vardu ar naudodamas savo prekės ženklą, arba taip pakeičia jau pateiktą rinkai radijo ryšio įrenginį, kad gali pasikeisti jo atitiktis Reglamento reikalavimams, toks importuotojas ar platintojas laikomas gamintoju ir įgyja Reglamento 12 punkte nurodytas gamintojo pareigas.

20. Ekonominės veiklos vykdytojai privalo, Tarnybai pareikalavus, pateikti informaciją apie:

20.1. kiekvieną ekonominės veiklos vykdytoją, kuris jiems pateikė radijo ryšio įrenginį;

20.2. kiekvieną ekonominės veiklos vykdytoją, kuriam jie pateikė radijo ryšio įrenginį.

21. Ekonominės veiklos vykdytojai privalo užtikrinti, kad Reglamento 20 punkte nurodytą informaciją jie galėtų pateikti 10 metų nuo dienos, kai kiti ekonominės veiklos vykdytojai jiems pateikė radijo ryšio įrenginį, ir 10 metų nuo dienos, kai jie pateikė radijo ryšio įrenginį kitiems ekonominės veiklos vykdytojams.

 

VI SKYRIUS

RADIJO RYŠIO ĮRENGINIŲ ATITIKTIS

 

22. Jei radijo ryšio įrenginys atitinka darniuosius standartus arba tam tikras jų dalis, kurių nuorodos buvo paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, laikoma, kad jis atitinka Reglamento III skyriuje nurodytus esminius reikalavimus, kuriuos apima tie standartai ar jų dalys.

23. Gamintojas, siekdamas įvykdyti Reglamento III skyriuje nurodytus esminius reikalavimus, privalo atlikti radijo ryšio įrenginio atitikties įvertinimą. Atliekant atitikties įvertinimą, turi būti atsižvelgiama į visas numatytas radijo ryšio įrenginio veikimo sąlygas, o atliekant Reglamento 6.1 papunktyje nurodyto esminio reikalavimo vertinimą, turi būti atsižvelgiama ir į sąlygas, kurias galima pagrįstai numatyti. Jei radijo ryšio įrenginys gali būti skirtingų konfigūracijų, atliekamas atitikties įvertinimas turi patvirtinti visų galimų radijo ryšio įrenginio konfigūracijų atitiktį Reglamento III skyriuje nurodytiems esminiams reikalavimams.

24. Radijo ryšio įrenginio atitiktis Reglamento 6.1 ir 6.2 papunkčiuose nurodytiems esminiams reikalavimams patvirtinama taikant bet kurią iš šių atitikties įvertinimo procedūrų:

24.1. gamybos vidaus kontrolę, nurodytą Reglamento 1 priede;

24.2. Europos Sąjungos tipo tyrimą ir po jo atliekamą gamybos vidaus kontrole pagrįstą atitikties tipui įvertinimą, nurodytus Reglamento 2 priede;

24.3. visišku kokybės užtikrinimu pagrįstos atitikties procedūrą, nurodytą Reglamento 3 priede.

25. Radijo ryšio įrenginio atitiktis Reglamento 6.3 papunktyje ir 7 punkte nurodytiems esminiams reikalavimams patvirtinama taikant bet kurią iš Reglamento 24 punkte nurodytų atitikties įvertinimo procedūrų, jei atliekant atitikties vertinimą yra taikomi darnieji standartai, kurių nuorodos paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

26. Radijo ryšio įrenginio atitiktis Reglamento 6.3 papunktyje ir 7 punkte nurodytiems esminiams reikalavimams patvirtinama taikant vieną iš Reglamento 24.2 ir 24.3 papunkčiuose nurodytų atitikties įvertinimo procedūrų, jei atliekant atitikties įvertinimą nėra taikomi darnieji standartai, kurių nuorodos paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, arba tokie darnieji standartai taikomi tik iš dalies, arba jeigu tokių darniųjų standartų nėra.

27. Parengęs Europos Sąjungos atitikties deklaraciją, gamintojas prisiima atsakomybę dėl radijo ryšio įrenginio atitikties Reglamente nurodytiems reikalavimams.

28. Europos Sąjungos atitikties deklaracija patvirtinama radijo ryšio įrenginio atitiktis Reglamento III skyriuje nurodytiems esminiams reikalavimams.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-686, 2018-07-24, paskelbta TAR 2018-07-24, i. k. 2018-12341

 

29. Europos Sąjungos atitikties deklaracija turi atitikti Reglamento 4 priede pateiktą pavyzdinę formą ir joje turi būti pateikiama tame priede nurodyta informacija. Pasikeitus Europos Sąjungos atitikties deklaracijoje nurodytai informacijai, ji turi būti nedelsiant atnaujinta. Europos Sąjungos atitikties deklaracija turi būti parengta Lietuvos Respublikos valstybine kalba arba išversta į Lietuvos Respublikos valstybinę kalbą.

30. Jeigu radijo ryšio įrenginiui taikomi keli Europos Sąjungos teisės aktai ar juos įgyvendinantys Lietuvos Respublikos nacionaliniai teisės aktai, pagal kuriuos turi būti parengta Europos Sąjungos atitikties deklaracija, vadovaujantis visais radijo ryšio įrenginiui taikomais Europos Sąjungos teisės aktais ar juos įgyvendinančiais Lietuvos Respublikos nacionaliniais teisės aktais turi būti parengta viena bendra Europos Sąjungos atitikties deklaracija. Tokioje Europos Sąjungos atitikties deklaracijoje turi būti nurodyti visi susiję Europos Sąjungos teisės aktai ir jų oficialaus paskelbimo šaltiniai.

31. Supaprastintoje Europos Sąjungos atitikties deklaracijoje turi būti pateikiama Reglamento 5 priede nurodyta informacija. Supaprastinta Europos Sąjungos atitikties deklaracija turi būti parengta Lietuvos Respublikos valstybine kalba arba išversta į Lietuvos Respublikos valstybinę kalbą. Visas Europos Sąjungos atitikties deklaracijos tekstas Lietuvos Respublikos valstybine kalba pateikiamas interneto adresu, nurodytu supaprastintoje Europos Sąjungos atitikties deklaracijoje.

32. Radijo ryšio įrenginių žymėjimui CE ženklu taikomi bendrieji principai, nustatyti Reglamento (EB) Nr. 765/2008 30 straipsnyje.  Atsižvelgiant į radijo ryšio įrenginių pobūdį, radijo ryšio įrenginį žyminčio CE ženklo aukštis gali nesiekti 5 mm su sąlyga, kad jis išlieka matomas ir įskaitomas.

33. Radijo ryšio įrenginys arba jo duomenų lentelė privalo būti pažymėti CE ženklu taip, kad šis ženklas būtų matomas, įskaitomas ir neištrinamas, išskyrus atvejus, kai dėl radijo ryšio įrenginio pobūdžio negalima ar neįmanoma to užtikrinti. Radijo ryšio įrenginio pakuotė privalo būti pažymėta CE ženklu laikantis šio punkto pirmajame sakinyje ir Reglamento 32 punkte nurodytų reikalavimų taip, kad jis būtų matomas ir įskaitomas.

34. Radijo ryšio įrenginys CE ženklu privalo būti pažymėtas prieš jį pateikiant rinkai.

35. Kai yra taikoma Reglamento 3 priede nurodyta atitikties įvertinimo procedūra, po CE ženklo turi būti nurodomas notifikuotosios įstaigos identifikavimo numeris. Notifikuotosios įtaigos identifikavimo numerio ir CE ženklo aukštis turi būti vienodas. Notifikuotosios įstaigos identifikavimo numeriu radijo ryšio įrenginį ženklina pati notifikuotoji įstaiga arba, vadovaudamasis jos nurodymais, gamintojas ar jo įgaliotasis atstovas.

36. Tarnyba, jei reikia, bendradarbiaudama su Valstybine vartotojų teisių apsaugos tarnyba, imasi visų būtinų veiksmų, kad būtų užtikrinta, jog ženklinimas CE ženklu ir notifikuotosios įstaigos identifikaciniu numeriu atitiktų teisės aktų reikalavimus.

37. Techniniuose dokumentuose turi būti pateikiami visi reikiami duomenys ir informacija apie gamintojo naudotus būdus siekiant užtikrinti radijo ryšio įrenginio atitiktį Reglamento III skyriuje nurodytiems esminiams reikalavimams. Techninių dokumentų turinys turi atitikti Reglamento 6 priede nurodytus reikalavimus.

38. Techniniai dokumentai turi būti parengti prieš radijo ryšio įrenginį pateikiant rinkai ir turi būti nuolat atnaujinami.

39. Visi su Europos Sąjungos tipo tyrimo, nurodyto Reglamento 2 priede, procedūromis susiję techniniai dokumentai ir korespondencija rengiami oficialia tos Europos Sąjungos valstybės narės, kurioje yra įsisteigusi notifikuotoji įstaiga, kalba arba kita tai įstaigai priimtina kalba.

40. Jei techniniai dokumentai neatitinka Reglamento 37–39 punktuose nurodytų reikalavimų ir dėl to techniniuose dokumentuose nėra pateikta pakankamai duomenų ar informacijos apie priemones, kuriomis užtikrinama radijo ryšio įrenginio atitiktis Reglamento III skyriuje nurodytiems esminiams reikalavimams, Tarnyba turi teisę pareikalauti, kad gamintojas ar importuotojas užtikrintų, jog Tarnybos nurodytas subjektas gamintojo ar importuotojo sąskaita per nustatytą laikotarpį atliktų radijo ryšio įrenginio atitikties Reglamento III skyriuje nurodytiems esminiams reikalavimams bandymus.

 

VII SKYRIUS

NOTIFIKUOTOSIOMS ĮSTAIGOMS TAIKOMI REIKALAVIMAI

 

41. Europos Komisijai ir kitoms Europos Sąjungos valstybėms narėms apie atitikties įvertinimo įstaigas pranešama Bandymų laboratorijų, sertifikacijos ir kontrolės įstaigų paskyrimo ir paskelbimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. 674 „Dėl Bandymų laboratorijų, sertifikacijos ir kontrolės įstaigų paskyrimo ir paskelbimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-686, 2018-07-24, paskelbta TAR 2018-07-24, i. k. 2018-12341

 

42. Atitikties įvertinimo įstaiga, pageidaujanti būti notifikuotąja įstaiga, privalo atitikti šiuos reikalavimus:

42.1. Atitikties įvertinimo įstaiga privalo būti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įsteigtas juridinis asmuo.

42.2. Atitikties įvertinimo įstaiga, jos aukščiausiojo lygio vadovai ir darbuotojai, atsakingi už atitikties įvertinimo atlikimą, privalo būti nepriklausomi, taip pat ir nuo ekonominės veiklos vykdytojų, susijusių su jos vertinamais radijo ryšio įrenginiais, ir nešališki. Atitikties įvertinimo įstaiga, priklausanti verslo arba profesinei asociacijai, atstovaujančiai įmonėms, susijusioms su jos vertinamų radijo ryšio įrenginių projektavimu, gamyba, tiekimu, surinkimu, naudojimu ar priežiūra, laikoma nepriklausoma, jeigu įrodoma, kad ji yra nešališka ir jai vykdant atitikties įvertinimą nekyla interesų konfliktų.

42.3. Atitikties įvertinimo įstaiga, jos aukščiausiojo lygio vadovai ir už atitikties įvertinimo užduočių atlikimą atsakingi darbuotojai negali:

42.3.1. būti vertinamų radijo ryšio įrenginių projektuotojais, gamintojais, tiekėjais, montuotojais, pirkėjais, savininkais, naudotojais, prižiūrėtojais arba jų atstovais; šiuo reikalavimu nedraudžiama atitikties įvertinimo įstaigai naudoti įvertintus radijo ryšio įrenginius, jei jie yra būtini jos veiklai, taip pat nėra ribojamas radijo ryšio įrenginių naudojimas asmeniniais tikslais;

42.3.2. tiesiogiai dalyvauti projektuojant, gaminant, konstruojant, parduodant, montuojant, naudojant vertinamus radijo ryšio įrenginius ar atliekant techninę jų priežiūrą, taip pat atstovauti kitiems šiame papunktyje nurodytose veiklose dalyvaujantiems asmenims;

42.3.3. vykdyti jokios, visų pirma, konsultavimo, veiklos, kuri turėtų ar galėtų turėti įtakos jų sprendimų, susijusių su atitikties įvertinimo veikla, kurią atitikties įvertinimo įstaiga atlieka kaip notifikuotoji įstaiga, nepriklausomumui ar sąžiningumui.

42.4. Atitikties įvertinimo įstaiga privalo užtikrinti, kad jai pavaldžių įstaigų ar subrangovų veikla nedarytų poveikio jos atitikties įvertinimo veiklos konfidencialumui, objektyvumui ar nešališkumui.

42.5. Atitikties įvertinimo įstaiga ir jos darbuotojai atitikties įvertinimo veiklą privalo vykdyti laikydamiesi griežčiausių profesinio sąžiningumo reikalavimų, turi turėti reikiamą konkrečios srities techninę kompetenciją, nepasiduoti jokiam spaudimui ir paskatoms, visų pirma, finansinėms, kurie galėtų paveikti jų sprendimus ar atitikties įvertinimo veiklos rezultatus, ypač jei spaudimą daro ir paskatas siūlo tos veiklos rezultatais suinteresuoti asmenys ar asmenų grupės.

42.6. Atitikties įvertinimo įstaiga turi būti pajėgi atlikti visus atitikties įvertinimo veiksmus, kuriuos jai pavesta atlikti pagal Reglamento 2 ir 3 priedus ir kuriems atlikti apie ją yra pranešta, neatsižvelgiant į tai, ar tuos veiksmus atlieka pati atitikties įvertinimo įstaiga, ar jie yra atliekami šios atitikties įvertinimo įstaigos vardu ir atsakomybe. Kiekvienai atitikties įvertinimo procedūrai atlikti ir kiekvienai radijo ryšio įrenginių rūšiai ar kategorijai įvertinti, dėl kurių yra pranešta apie atitikties įvertinimo įstaigą, atitikties įvertinimo įstaiga privalo turėti reikiamų:

42.6.1. darbuotojų, turinčių techninių žinių ir pakankamai tinkamos patirties atitikties įvertinimo užduotims atlikti;

42.6.2. procedūrų, pagal kurias atliekamas atitikties įvertinimas, aprašymus, kad būtų užtikrintas šių procedūrų skaidrumas ir galimybė jas atkurti; atitikties įvertinimo įstaiga turi taikyti tokią politiką ir procedūras, kurios užtikrintų, kad veikla, kurią ji vykdo kaip notifikuotoji įstaiga, būtų atskirta nuo kitos jos veiklos;

42.6.3. procedūrų, pagal kurias ji galėtų vykdyti savo veiklą laikydamasi Reglamento 48.2 papunktyje nurodyto reikalavimo, t. y. tinkamai atsižvelgdama į įmonės dydį, jos veiklos sektorių ir struktūrą, vertinamo radijo ryšio įrenginio technologijos sudėtingumą ir į tai, ar gamybos procesas yra masinis ar serijinis, aprašymus;

42.6.4. priemonių, būtinų su atitikties įvertinimo veikla susijusioms techninėms ir administracinėms užduotims tinkamai atlikti.

42.7. Už atitikties įvertinimo užduočių vykdymą atsakingi darbuotojai privalo:

42.7.1. turėti tinkamą techninį ir profesinį parengimą, apimantį visą atitikties įvertinimo veiklą, kurią atitikties įvertinimo įstaiga atlieka kaip notifikuotoji įstaiga;

42.7.2. gerai išmanyti jų atliekamo atitikties įvertinimo reikalavimus ir turėti tinkamus įgaliojimus atitikties įvertinimui atlikti;

42.7.3. turėti reikiamų žinių ir išmanyti Reglamento III skyriuje nurodytus esminius reikalavimus, taikomus darniuosius standartus, derinamuosius Europos Sąjungos teisės aktus ir Lietuvos Respublikos nacionalinius teisės aktus;

42.7.4. gebėti rengti Europos Sąjungos tipo tyrimo sertifikatus arba kokybės sistemos patvirtinimus, įrašus ir ataskaitas, kuriais patvirtinamas atitikties įvertinimų atlikimo faktas.

42.8. Atitikties įvertinimo įstaigos aukščiausiojo lygio vadovų ir darbuotojų, atsakingų už atitikties įvertinimo užduočių atlikimą, atlyginimas negali priklausyti nuo atliktų atitikties įvertinimų skaičiaus ir (arba) jų rezultatų.

42.9. Atitikties įvertinimo įstaiga privalo būti apdraudusi savo atitikties įvertinimo veiklą civilinės atsakomybės draudimu.

42.10. Atitikties įvertinimo įstaigos darbuotojai privalo laikytis profesinės paslapties reikalavimo, taikomo visai informacijai, kurią jie gauna atlikdami atitikties įvertinimo užduotis pagal Reglamento 2 ir 3 priedus, išskyrus atvejus, kai ši informacija Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais turi būti teikiama kompetentingoms institucijoms. Nuosavybės teisės yra saugomos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

42.11. Atitikties įvertinimo įstaiga turi dalyvauti standartizacijos, su radijo ryšio įrenginiais ir dažnių planavimu susijusioje reguliavimo, notifikuotųjų įstaigų koordinavimo grupės, sudarytos pagal atitinkamus derinamuosius Europos Sąjungos teisės aktus, veikloje arba užtikrinti, kad jos darbuotojai, atsakingi už atitikties įvertinimo atlikimą, būtų informuoti apie šią veiklą. Notifikuotųjų įstaigų koordinavimo grupės priimtus administracinius sprendimus ir parengtus dokumentus atitikties įvertinimo įstaiga privalo taikyti kaip bendrąsias gaires.

43. Jei atitikties įvertinimo įstaiga įrodo, kad atitinka kriterijus, nustatytus atitinkamuose darniuosiuose standartuose arba jų dalyse, kurių nuorodos paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, laikoma, kad ji atitinka Reglamento 42 punkte nurodytus reikalavimus, kuriuos apima taikytini darnieji standartai.

44. Jei notifikuotoji įstaiga konkrečias užduotis, susijusias su atitikties įvertinimu, paveda atlikti subrangovui arba pavaldžiai įstaigai, ji privalo apie tai pranešti Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai ir užtikrinti, kad subrangovas arba pavaldi įstaiga atitiktų Reglamento 42 punkte nurodytus reikalavimus.

45. Notifikuotoji įstaiga prisiima visą atsakomybę už subrangovų ar pavaldžių įstaigų atliekamas atitikties įvertinimo užduotis, neatsižvelgiant į tai, kur pastarieji yra įsteigti.

46. Notifikuotoji įstaiga turi teisę pavesti subrangovui arba pavaldžiai įstaigai atlikti tam tikras užduotis, susijusias su atitikties įvertinimu, tik gavusi gamintojo ar jo įgaliotojo atstovo, kuris kreipėsi į notifikuotąją įstaigą dėl radijo ryšio įrenginio atitikties Reglamento reikalavimams įvertinimo, sutikimą.

47. Notifikuotoji įstaiga privalo saugoti dokumentus, susijusius su subrangovo ar pavaldžios įstaigos kvalifikacijos vertinimu ir jų pagal Reglamento 2 ir (ar) 3 priedus atliktais atitikties įvertinimais, kad Lietuvos Respublikos ūkio ministerija galėtų juos patikrinti.

48. Notifikuotosios įstaigos privalo:

48.1. atitikties įvertinimą atlikti pagal Reglamento 2 ir (ar) 3 prieduose nurodytas atitikties įvertinimo procedūras;

48.2. atlikdamos atitikties įvertinimą laikytis proporcingumo principo ir stengtis išvengti nereikalingos naštos ekonominės veiklos vykdytojams, t. y. tinkamai atsižvelgti į įmonės dydį, jos veiklos sektorių ir struktūrą, vertinamo radijo ryšio įrenginio technologijos sudėtingumo lygį ir į tai, ar gamybos procesas yra masinis, ar serijinis, tačiau privalo griežtai laikytis nustatytų procedūrų, būtinų radijo ryšio įrenginio atitikčiai Reglamento reikalavimams užtikrinti;

48.3. nustačiusi, kad gamintojas neįvykdė Reglamento III skyriuje, taikytinuose darniuosiuose standartuose ar kitose techninėse specifikacijose nustatytų esminių reikalavimų, neišduoti Europos Sąjungos tipo tyrimo sertifikato arba kokybės sistemos patvirtinimo ir reikalauti, kad gamintojas imtųsi tinkamų taisomųjų priemonių;

48.4. reikalauti, kad gamintojas imtųsi reikiamų taisomųjų priemonių, ir, prireikus, laikinai sustabdyti arba panaikinti Europos Sąjungos tipo tyrimo sertifikato arba kokybės sistemos patvirtinimo galiojimą, jei po Europos Sąjungos tipo tyrimo sertifikato ar kokybės sistemos patvirtinimo išdavimo vykdydama atitikties stebėseną nustato, kad radijo ryšio įrenginys nebeatitinka Reglamento III skyriuje, taikytinuose darniuosiuose standartuose ar kitose techninėse specifikacijose nustatytų esminių reikalavimų;

48.5. prireikus apriboti, laikinai sustabdyti arba panaikinti Europos Sąjungos tipo tyrimo sertifikato arba kokybės sistemos patvirtinimo galiojimą, jei, notifikuotajai įstaigai pateikus Reglamento 48.4 papunktyje nurodytą reikalavimą, gamintojas nesiima taisomųjų priemonių arba jos nedaro reikiamo poveikio.

49. Notifikuotosios įstaigos privalo informuoti Lietuvos Respublikos ūkio ministeriją apie:

49.1. išduotus Europos Sąjungos tipo tyrimo sertifikatus ir jų papildymus, kokybės sistemos patvirtinimus, kiekvieną atsisakymą išduoti Europos Sąjungos tipo tyrimo sertifikatą arba kokybės sistemos patvirtinimą, jų galiojimo apribojimą, laikiną sustabdymą ar panaikinimą vadovaujantis Reglamento 2 ir (ar) 3 priedais;

49.2. bet kokias aplinkybes, turinčias įtakos pranešimo apie atitikties įvertinimo įstaigą taikymo sričiai ar sąlygoms;

49.3. kiekvieną Tarnybos arba kitų Europos Sąjungos šalių narių rinkos priežiūros institucijų pateiktą prašymą suteikti informaciją apie atitikties įvertinimo veiklą;

49.4. jei prašoma, atitikties įvertinimo veiklą, vykdytą pranešime apie atitikties įvertinimo įstaigą nurodytoje srityje, ir bet kokią kitą veiklą, pavyzdžiui, tarpvalstybiniu mastu vykdytą veiklą ir subrangą.

50. Notifikuotosios įstaigos, laikydamosi Reglamento 2 ir 3 prieduose nurodytų reikalavimų, kitoms notifikuotosioms įstaigoms, vykdančioms panašią tokių pačių kategorijų radijo ryšio įrenginių atitikties įvertinimo veiklą, privalo teikti informaciją apie neigiamus ir, jei prašoma, teigiamus atitikties įvertinimo rezultatus.

51. Notifikuotosios įstaigos privalo vykdyti Reglamento 2 ir 3 prieduose nurodytas informavimo pareigas.

52. Notifikuotųjų įstaigų priimti sprendimai skundžiami Lietuvos Respublikos atitikties įvertinimo įstatymo nustatyta tvarka.

 

VIII SKYRIUS

Europos sąjungos RINKOS PRIEŽIŪRA, RADIJO RYŠIO įRENGINIŲ, patenkančių Į EUROPOS SĄJUNGOS RINKĄ, KONTROLĖ ir europos SĄJUNGOS APSAUGOS PROCEDŪRA

 

53. Radijo ryšio įrenginiams, patenkantiems į Europos Sąjungos rinką, yra taikomi Reglamento (EB) Nr. 765/2008 15 straipsnio 3 dalis ir 16–29 straipsniai.

54. Kai Tarnyba turi pakankamą pagrindą manyti, kad radijo ryšio įrenginys, kuriam taikomas Reglamentas, kelia pavojų žmonių sveikatai, saugai ar kitiems viešųjų interesų apsaugos aspektams, patenkantiems į Reglamento taikymo sritį, ji atlieka radijo ryšio įrenginio atitikties Reglamento reikalavimams įvertinimą. Ekonominės veiklos vykdytojai šiame punkte nurodytu atveju privalo bendradarbiauti su Tarnyba.

55. Jeigu, atlikusi Reglamento 54 punkte nurodytą įvertinimą, Tarnyba nustato, kad radijo ryšio įrenginys neatitinka Reglamento reikalavimų, ji nedelsdama:

55.1. pareikalauja, kad atitinkamas ekonominės veiklos vykdytojas imtųsi visų reikiamų taisomųjų priemonių, kad užtikrintų radijo ryšio įrenginio atitiktį Reglamento reikalavimams, pašalintų arba atšauktų jį per Tarnybos nurodytą pagrįstą terminą, kuris nustatomas atsižvelgiant į radijo ryšio įrenginio keliamo pavojaus pobūdį; Tarnyba, taikydama šiame papunktyje nurodytas poveikio priemones, vadovaujasi Reglamento (EB) Nr. 765/2008  21 straipsniu;

55.2. apie tai informuoja šio radijo ryšio įrenginio atitikties įvertinimą atlikusią notifikuotąją įstaigą.

56. Tarnybai nustačius ar turint pagrindo manyti, kad Reglamento reikalavimų neatitinkantis radijo ryšio įrenginys buvo pateiktas ar teikiamas rinkai ne tik Lietuvos Respublikos teritorijoje, ji informuoja Europos Komisiją ir kitas Europos Sąjungos valstybes nares apie radijo ryšio įrenginio įvertinimo rezultatus ir veiksmus, kurių Tarnybos reikalavimu turi imtis atitinkamas ekonominės veiklos vykdytojas.

57. Reglamento 55.1 papunktyje nurodytu atveju ekonominės veiklos vykdytojas privalo užtikrinti, kad reikiamų taisomųjų priemonių būtų imtasi visų Reglamento reikalavimų neatitinkančių radijo ryšio įrenginių, kuriuos jis tiekia ar tiekė rinkai, atžvilgiu.

58. Jei per Reglamento 55.1 papunktyje nurodytą terminą ekonominės veiklos vykdytojas nesiima reikiamų taisomųjų priemonių, Tarnyba imasi visų tinkamų nacionalinių laikinųjų priemonių, kad būtų uždraustas arba apribotas radijo ryšio įrenginio, neatitinkančio Reglamento reikalavimų, tiekimas rinkai Lietuvos Respublikos teritorijoje, radijo ryšio įrenginys būtų pašalintas arba atšauktas.

59. Tarnyba apie pagal Reglamento 58 punktą pritaikytas nacionalines laikinąsias priemones nedelsdama informuoja Europos Komisiją ir kitas Europos Sąjungos valstybes nares ir joms pateikia:

59.1. duomenis, būtinus Reglamento reikalavimų neatitinkančiam radijo ryšio įrenginiui identifikuoti;

59.2. duomenis apie Reglamento reikalavimų neatitinkančio radijo ryšio įrenginio kilmę;

59.3. radijo ryšio įrenginio neatitikties pobūdį ir su tuo susijusią riziką;

59.4. taikomų nacionalinių laikinųjų priemonių pobūdį ir trukmę;

59.5. Reglamento 55.1 papunktyje nurodyto ekonominės veiklos vykdytojo pateiktus argumentus;

59.6. informaciją apie tai, ar neatitiktis priskirtina vienai iš šių priežasčių:

59.6.1. radijo ryšio įrenginys neatitinka Reglamento III skyriuje nurodytų esminių reikalavimų;

59.6.2. Reglamento 22 punkte nurodyti darnieji standartai, kuriais remiantis daryta atitikties prielaida, turi trūkumų.

60. Tarnyba, iš Europos Komisijos ar kitos Europos Sąjungos valstybės narės gavusi Reglamento 59 punkte nurodytą informaciją, nedelsdama Europos Komisijai ir kitoms Europos Sąjungos valstybėms narėms pateikia:

60.1. informaciją apie visas priemones, kurių Tarnyba ėmėsi radijo ryšio įrenginio, apie kurį buvo pranešta, atžvilgiu;

60.2. Tarnybos turimą papildomą informaciją, susijusią su radijo ryšio įrenginio, apie kurį buvo pranešta, neatitiktimi;

60.3. prieštaravimus, jei Tarnyba nesutinka su kitos Europos Sąjungos valstybės narės pritaikytomis nacionalinėmis laikinosiomis priemonėmis.

61. Jeigu per tris mėnesius nuo Reglamento 59 punkte nurodytos informacijos gavimo dienos nei Europos Sąjungos valstybės narės, nei Europos Komisija nepateikia prieštaravimų dėl Tarnybos pritaikytos nacionalinės laikinosios priemonės arba Europos Komisija priima sprendimą, kad Tarnybos pritaikyta nacionalinė laikinoji priemonės yra pagrįsta, ši priemonė laikoma pagrįsta. Tokiu atveju Tarnyba imasi reikiamų priemonių, kad Reglamento reikalavimų neatitinkantis radijo ryšio įrenginys nedelsiant per Tarnybos nustatytą pagrįstą terminą būtų pašalintas ir (arba) atšauktas. 

62. Jeigu Europos Komisija nusprendžia, kad Tarnybos taikoma nacionalinė laikinoji priemonė yra nepagrįsta, Tarnyba tą priemonę privalo panaikinti.

63. Jeigu kitos Europos Sąjungos valstybės narės pritaikyta nacionalinė laikinoji priemonė yra laikoma pagrįsta, Tarnyba imasi priemonių, kad radijo ryšio įrenginys, kurio atžvilgiu buvo taikoma ta nacionalinė laikinoji priemonė, būtų Lietuvos Respublikos teritorijoje pašalintas arba atšauktas, ir apie tai informuoja Europos Komisiją.

64. Kai, pagal Reglamento 54 punktą atlikusi įvertinimą, Tarnyba nustato, kad radijo ryšio įrenginys atitinka Reglamento reikalavimus, tačiau vis tiek kelia pavojų žmonių sveikatai, saugai ar kitiems viešųjų interesų apsaugos aspektams, patenkantiems į Reglamento taikymo sritį, ji nedelsdama pareikalauja, kad atitinkamas ekonominės veiklos vykdytojas imtųsi visų reikiamų taisomųjų priemonių, užtikrinančių, kad pateiktas rinkai radijo ryšio įrenginys nebekeltų pavojaus, pašalintų arba atšauktų jį per Tarnybos nurodytą pagrįstą terminą, kuris nustatomas atsižvelgiant į radijo ryšio įrenginio keliamo pavojaus pobūdį.

65. Reglamento 64 punkte nurodytu atveju ekonominės veiklos vykdytojas privalo užtikrinti, kad reikiamų taisomųjų priemonių būtų imtasi visų pavojų keliančių radijo ryšio įrenginių, kuriuos jis tiekia ar tiekė rinkai, atžvilgiu.

66. Tarnyba apie pagal Reglamento 64 punktą pritaikytas nacionalines priemones nedelsdama informuoja Europos Komisiją ir kitas Europos Sąjungos valstybes nares ir joms pateikia duomenis:

66.1. būtinus pavojų keliančiam radijo ryšio įrenginiui identifikuoti;

66.2. apie pavojų keliančio radijo ryšio įrenginio kilmę ir tiekimo grandinę;

66.3. apie radijo ryšio įrenginio keliamo pavojaus pobūdį;

66.4. apie taikomų nacionalinių priemonių pobūdį ir trukmę.

67. Nepažeisdama Reglamento 54–64 punktų, Tarnyba, nustačiusi bent vieną iš šiame punkte nurodytų neatitikčių, reikalauja, kad atitinkamas ekonominės veiklos vykdytojas pašalintų šią neatitiktį:

67.1. Radijo ryšio įrenginys pažymėtas CE ženklu pažiedžiant Reglamento (EB) Nr. 765/2008/EB 30 straipsnio arba Reglamento 33–35 punktų reikalavimus.

67.2. Radijo ryšio įrenginys nepažymėtas CE ženklu.

67.3. Tuo atveju, jei buvo taikyta Reglamento 3 priede nurodyta atitikties įvertinimo procedūra, radijo ryšio įrenginys nepažymėtas notifikuotosios įstaigos identifikavimo numeriu arba pažymėtas pažeidžiant Reglamento 35 punkto reikalavimus.

67.4. Neparengta Europos Sąjungos atitikties deklaracija.

67.5. Europos Sąjungos atitikties deklaracija yra parengta neteisingai.

67.6. Nėra techninių dokumentų arba yra ne visi techniniai dokumentai.

67.7. Nepateikta, pateikta neteisinga ar neišsami Reglamento 12.8, 12.9 arba 17.4 papunkčiuose nurodyta informacija.

67.8. Kartu su radijo ryšio įrenginiu nepateikti Reglamento 12.10–12.12 papunkčiuose nurodyti dokumentai ir (ar) informacija.

67.9. Neįvykdyti Reglamento 20 ir 21 punktuose nurodyti reikalavimai.

67.10. Nevykdomi Reglamento 14 punkte nurodyti reikalavimai.

68. Jeigu Reglamento 67 punkte nurodyta neatitiktis per Tarnybos nustatytą terminą nepašalinama, Tarnyba imasi visų tinkamų priemonių, kad būtų apribotas ar uždraustas radijo ryšio įrenginio tiekimas rinkai arba užtikrinta, kad radijo ryšio įrenginys būtų pašalintas ar atšauktas.

 

IX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

69. Tarnyba savo interneto svetainėje www.rrt.lt skelbia nuorodą į Europos Sąjungos kompetentingų nacionalinių institucijų sąrašą ir nuorodą į su Reglamento III skyriaus taikymo sritimi susijusius darniuosius standartus.

70. Tarnyba, vykdydama Reglamento reikalavimų laikymosi priežiūrą, turi teisę ne ilgesniam nei 30 dienų laikotarpiui paimti radijo ryšio įrenginius Reglamento reikalavimų atitikties įvertinimui.

71. Tarnyba Informacijos apie techninius reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūras teikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 617 „Dėl Informacijos apie techninius reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūras teikimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka praneša Europos Komisijai apie rengiamus radijo sąsajų projektus. Šiame punkte nustatytas reikalavimas netaikomas rengiant radijo sąsajų, kurios visiškai ir be jokių išlygų atitinka pagal Sprendimą Nr. 676/2002/EB priimtus Europos Komisijos sprendimus dėl suderinto radijo spektro naudojimo, arba kurios, vadovaujantis Europos Komisijos teisės aktais, atitinka radijo ryšio įrenginius, kurie be apribojimų gali būti pradėti eksploatuoti ir naudojami visoje Europos Sąjungoje, projektus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-686, 2018-07-24, paskelbta TAR 2018-07-24, i. k. 2018-12341

 

72. Tarnyba reguliariai teikia Europos Komisijai Reglamento taikymo ataskaitas, kuriose pateikiama informacija apie Tarnybos vykdomą rinkos priežiūrą, susijusią su Reglamento įgyvendinimu, ir apie pasiektą atitiktį Reglamento reikalavimams, ypač dėl ekonominės veiklos vykdytojų identifikavimo.

73. Ekonominės veiklos vykdytojai, pažeidę Reglamento nuostatas, atsako Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo arba Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka.

74. Tarnybos veiksmai ar neveikimas, susiję su Reglamento įgyvendinimu ir priežiūra, gali būti skundžiami teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

________________

 

 

Radijo ryšio įrenginių techninio

reglamento

1 priedas

 

GAMYBOS VIDAUS KONTROLĖ

(a MODULIS)

 

1. Gamybos vidaus kontrolė yra atitikties įvertinimo procedūra, pagal kurią gamintojas, įvykdęs šiame priede nurodytas pareigas ir prisiimdamas visą atsakomybę, užtikrina ir patvirtina, kad tam tikras radijo ryšio įrenginys atitinka jam taikytinus Reglamento III skyriuje nurodytus esminius reikalavimus.

2. Gamintojas privalo parengti radijo ryšio įrenginio techninius dokumentus (toliau – techniniai dokumentai), kurie turi atitikti Reglamento 37–39 punktų reikalavimus.

3. Gamintojas privalo imtis visų būtinų priemonių, kad gamybos proceso ir jo stebėsenos metu užtikrintų gaminamų radijo ryšio įrenginių atitiktį šio priedo 2 punkte nurodytiems techniniams dokumentams ir taikytiniems Reglamento III skyriuje nurodytiems esminiams reikalavimams.

4. Gamintojas kiekvieną taikytinus Reglamento III skyriuje nurodytus esminius reikalavimus atitinkantį radijo ryšio įrenginį privalo pažymėti CE ženklu pagal Reglamento 32–34 punktų reikalavimus.

5. Gamintojas privalo parengti rašytinę kiekvieno radijo ryšio įrenginio tipo Europos Sąjungos atitikties deklaraciją ir kartu su techniniais dokumentais saugoti ją 10 metų po radijo ryšio įrenginio pateikimo rinkai dienos. Europos Sąjungos atitikties deklaracijoje nurodomas radijo ryšio įrenginys, kuriam ji buvo parengta. Tarnybai pareikalavus, Europos Sąjungos atitikties deklaracijos kopija privalo būti pateikta Tarnybai.          

6. Šio priedo 4 ir 5 punktuose nurodytas gamintojo pareigas jo vardu ir atsakomybe gali vykdyti ir jo įgaliotasis atstovas, jeigu jos nurodytos jo įgaliojime.

 

______________

 

Radijo ryšio įrenginių techninio

reglamento

2 priedas

 

 

EUROPOS SĄJUNGOS TIPO TYRIMAS IR gamybos vidaus kontrole pagrįstAs atitikties tipui įvertinimAS

(B ir C MODULIAI)

 

I SKYRIUS

EUROPOS SĄJUNGOS TIPO TYRIMAS (B MODULIS)

 

1. Europos Sąjungos tipo tyrimas yra atitikties įvertinimo procedūros dalis, pagal kurią notifikuotoji įstaiga tiria radijo ryšio įrenginio techninį projektą, patikrina ir patvirtina, kad radijo ryšio įrenginio techninis projektas atitinka taikytinus Reglamento III skyriuje nurodytus esminius reikalavimus.

2. Atliekant Europos Sąjungos tipo tyrimą, yra vertinamas radijo ryšio įrenginio techninis projektas nagrinėjant šio priedo 3 punkte nurodytus techninius dokumentus ir duomenis, o pats radijo ryšio įrenginio pavyzdys netiriamas (projekto tipas).

3. Gamintojas vienai pasirinktai notifikuotajai įstaigai pateikia Europos Sąjungos tipo tyrimo paraišką, kurioje turi būti nurodyti ir (ar) kartu pateikti:

3.1. gamintojo pavadinimas (jei gamintojas yra fizinis asmuo – vardas, pavardė) ir adresas; tuo atveju, kai paraišką pateikia gamintojo įgaliotasis atstovas, turi būti nurodomas ir įgaliotojo atstovo pavadinimas (jei įgaliotasis atstovas yra fizinis asmuo – vardas, pavardė) ir adresas;

3.2. rašytinis pareiškimas, kad ta pati paraiška nebuvo pateikta jokiai kitai notifikuotajai įstaigai;

3.3. radijo ryšio įrenginio techniniai dokumentai (toliau – techniniai dokumentai), kurie turi atitikti šiuos reikalavimus:

3.3.1. pagal techninius dokumentus turi būti įmanoma įvertinti radijo ryšio įrenginio atitiktį taikytiniems Reglamento III skyriuje nurodytiems esminiams reikalavimams;

3.3.2. prie techninių dokumentų turi būti pridėta radijo ryšio įrenginio keliamų pavojų analizė ir vertinimas;

3.3.3. techniniuose dokumentuose turi būti nurodyti radijo ryšio įrenginiui taikytini Reglamento III skyriuje nurodyti esminiai reikalavimai;

3.3.4. šie dokumentai turi apimti informaciją apie radijo ryšio įrenginio projektavimą, gamybą ir veikimą, reikalingą radijo ryšio įrenginio atitikčiai Reglamento reikalavimams įvertinti;

3.3.5. techninių dokumentų turinys turi atitikti Reglamento 6 priede nurodytus reikalavimus;

3.4. techninio projekto sprendinio atitiktį patvirtinantys duomenys, apimantys nuorodas į visus dokumentus, kuriais buvo remiamasi, ypač tais atvejais, kai nebuvo remiamasi susijusiais darniaisiais standartais ar jais buvo remiamasi iš dalies; jei reikia, kartu su šiame papunktyje nurodytais duomenimis gali būti pateikti gamintojo laboratorijos arba kitos bandymų laboratorijos gamintojo vardu ir jo atsakomybe pagal kitas technines specifikacijas atliktų bandymų rezultatai.

4. Notifikuotoji įstaiga išnagrinėja techninius dokumentus ir papildomus duomenis, kad įvertintų radijo ryšio įrenginio techninio projekto atitiktį Reglamento III skyriuje nurodytiems esminiams reikalavimams.

5. Notifikuotoji įstaiga parengia įvertinimo ataskaitą, kurioje nurodo pagal šio priedo 4 punktą atliktus veiksmus ir jų rezultatus. Notifikuotoji įstaiga, išskyrus šio priedo 10–14 punktuose nurodytus atvejus, visą šiame punkte nurodytą ataskaitą arba jos dalį gali paskelbti tik gavusi gamintojo sutikimą.

6. Jeigu tipas atitinka atitinkamam radijo ryšio įrenginiui taikytinus Reglamento III skyriuje nurodytus esminius reikalavimus, notifikuotoji įstaiga gamintojui išduoda Europos Sąjungos tipo tyrimo sertifikatą, kuriame nurodomas gamintojo pavadinimas (jei gamintojas yra fizinis asmuo – vardas, pavardė) ir adresas, tyrimo išvados, Reglamento III skyriuje nurodytų esminių reikalavimų aspektai, dėl kurių buvo atliktas Europos Sąjungos tipo tyrimas, Europos Sąjungos tipo tyrimo sertifikato galiojimo sąlygos, jei tokių yra, ir patvirtintam tipui identifikuoti būtini duomenys. Prie Europos Sąjungos tipo tyrimo sertifikato gali būti pridedami priedai. Europos Sąjungos tipo tyrimo sertifikate ir jo prieduose turi būti pateikta visa informacija, reikalinga pagamintų radijo ryšio įrenginių atitikčiai ištirtam tipui įvertinti ir jų veikimo patikrinimui atlikti.

7. Jei tipas neatitinka taikytinų Reglamento III skyriuje nurodytų esminių reikalavimų, notifikuotoji įstaiga atsisako išduoti Europos Sąjungos tipo tyrimo sertifikatą ir apie tai informuoja pareiškėją, nurodydama išsamias atsisakymo priežastis.

8. Notifikuotoji įstaiga privalo sekti visuotinai pripažįstamas mokslo ir technikos naujoves, kurios gali parodyti, kad patvirtintas tipas gali nebeatitikti taikytinų Reglamento III skyriuje nurodytų esminių reikalavimų, ir priimti sprendimą, ar dėl tokių pokyčių būtina atlikti papildomų patvirtinto tipo tyrimų. Jei papildomi tyrimai reikalingi, notifikuotoji įstaiga apie tai praneša gamintojui.

9. Gamintojas privalo pranešti notifikuotajai įstaigai, saugančiai su Europos Sąjungos tipo tyrimo sertifikatu susijusius techninius dokumentus, apie visus patvirtinto tipo pakeitimus, kurie gali turėti įtakos radijo ryšio įrenginio atitikčiai Reglamento III skyriuje nurodytiems esminiams reikalavimams arba Europos Sąjungos tipo tyrimo sertifikato galiojimo sąlygoms. Tokiems patvirtinto tipo pakeitimams reikalingas papildomas notifikuotosios įstaigos patvirtinimas išduodamas kaip pirminio Europos Sąjungos tipo tyrimo sertifikato papildymas.

10. Notifikuotoji įstaiga, išdavusi ar panaikinusi Europos Sąjungos tipo tyrimo sertifikatą ir (arba) jo papildymą, privalo informuoti apie tai Lietuvos Respublikos ūkio ministeriją. Notifikuotoji įstaiga kartą per metus arba gavusi Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos prašymą privalo pateikti jai atsisakytų išduoti, laikinai sustabdytų arba kitaip galiojimo atžvilgiu apribotų Europos Sąjungos tipo tyrimo sertifikatų ir (arba) jų papildymų sąrašą.

11. Notifikuotoji įstaiga privalo informuoti kitas notifikuotąsias įstaigas apie atsisakytus išduoti, panaikintus, laikinai sustabdytus ar kitaip apriboto galiojimo Europos Sąjungos tipo tyrimo sertifikatus ir (arba) jų papildymus, o gavusi kitos notifikuotosios įstaigos prašymą – ir apie išduotus Europos Sąjungos tipo tyrimo sertifikatus ir (arba) jų papildymus.

12. Notifikuotoji įstaiga privalo informuoti Europos Sąjungos valstybes nares apie jos išduotus Europos Sąjungos tipo tyrimo sertifikatus ir (arba) jų papildymus tais atvejais, kai darnieji standartai, kurių nuorodos buvo notifikuotos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, buvo netaikomi arba taikomi nevisiškai.

13. Tarnyba, Europos Komisija, Europos Sąjungos valstybių narių kompetentingos institucijos ir notifikuotosios įstaigos turi teisę Europos Sąjungos tipo tyrimą atlikusiai notifikuotajai įstaigai pateikusios prašymą gauti Europos Sąjungos tipo tyrimo sertifikatų ir (arba) jų papildymų kopijas.

14. Tarnyba, Europos Komisija ir Europos Sąjungos valstybių narių kompetentingos institucijos turi teisę Europos Sąjungos tipo tyrimą atlikusiai notifikuotajai įstaigai pateikusios prašymą gauti techninių dokumentų kopijas ir notifikuotosios įstaigos atliktų tyrimų rezultatus.

15. Notifikuotoji įstaiga privalo saugoti Europos Sąjungos tipo tyrimo sertifikato, jo priedų ir papildymų kopijas, taip pat techninę bylą su gamintojo pateiktais dokumentais 10 metų po radijo ryšio įrenginio įvertinimo pabaigos arba iki Europos Sąjungos tipo tyrimo sertifikato galiojimo pabaigos.

16. Gamintojas privalo saugoti Europos Sąjungos tipo tyrimo sertifikato, jo priedų ir papildymų kopijas bei techninius dokumentus 10 metų po aparato pateikimo rinkai dienos, kad Tarnyba galėtų juos patikrinti.

17. Gamintojo įgaliotasis atstovas gali pateikti šio priedo 3 punkte nurodytą paraišką ir vykdyti šio priedo 9 ir 16 punktuose gamintojams nustatytas pareigas, jei jos yra nurodytos jo įgaliojime.

 

II SKYRIUS

GAMYBOS VIDAUS KONTROLE PAGRĮSTAS ATITIKTIES TIPUI ĮVERTINIMAS

(C MODULIS)

 

18. Gamybos vidaus kontrole pagrįstas atitikties tipui įvertinimas yra atitikties įvertinimo procedūros dalis, pagal kurią gamintojas, įvykdęs šio priedo 19 ir 20 punktuose nurodytas pareigas, užtikrina ir patvirtina, kad tam tikri radijo ryšio įrenginiai atitinka Europos Sąjungos tipo tyrimo sertifikate aprašytą tipą ir jiems taikomus Reglamento III skyriuje nurodytus esminius reikalavimus.

19. Gamintojas privalo imtis visų būtinų priemonių, kad gamybos proceso ir jo stebėsenos metu būtų užtikrinta pagamintų radijo ryšio įrenginių atitiktis patvirtintam tipui, aprašytam Europos Sąjungos tipo tyrimo sertifikate, ir jiems taikomiems Reglamento III skyriuje nurodytiems esminiams reikalavimams.

20. Kiekvieną radijo ryšio įrenginį, atitinkantį patvirtintą tipą, aprašytą Europos Sąjungos tipo tyrimo sertifikate, ir taikytinus Reglamento III skyriuje nurodytus esminius reikalavimus, gamintojas privalo pažymėti CE ženklu pagal Reglamento 32–34 punktų reikalavimus.

21. Gamintojas privalo parengti rašytinę kiekvieno radijo ryšio įrenginio tipo Europos Sąjungos atitikties deklaraciją ir saugoti ją 10 metų nuo radijo ryšio įrenginio pateikimo rinkai dienos. Europos Sąjungos atitikties deklaracijoje nurodomas radijo ryšio įrenginio tipas, kuriam ji buvo parengta.

22. Tarnybai pareikalavus, gamintojas privalo pateikti Tarnybai Europos Sąjungos atitikties deklaracijos kopiją.

23. Šio priedo 20–22 punktuose nurodytas gamintojo pareigas jo vardu ir atsakomybe gali vykdyti jo įgaliotasis atstovas, jeigu tai nurodyta jo įgaliojime.

 

______________

 

Radijo ryšio įrenginių techninio

reglamento

3 priedas

 

VISIŠKU KOKYBĖS UžTIKRINIMU PAGRĮSTA ATITIKTIES PROCEDŪRA

(H MODULIS)

 

1. Visišku kokybės užtikrinimu pagrįsta atitikties procedūra yra atitikties įvertinimo procedūra, pagal kurią gamintojas, įvykdęs šiame priede nurodytas pareigas ir prisiimdamas visą atsakomybę, užtikrina ir patvirtina, kad tam tikri radijo ryšio įrenginiai atitinka jiems taikytinus Reglamento III skyriuje nurodytus esminius reikalavimus.

2. Gamintojas privalo taikyti patvirtintą kokybės sistemą, apimančią tam tikrų radijo ryšio įrenginių projektavimą, gamybą, galutinę jų kontrolę bei bandymus ir atitinkančią šio priedo 3–12 punktų reikalavimus. Kokybės sistema privalo būti prižiūrima vadovaujantis šio priedo 13–16 punktais.

3. Gamintojas privalo pateikti pasirinktai notifikuotajai įstaigai paraišką įvertinti jo kokybės sistemą, kurioje turi būti nurodyti ir (ar) kartu pateikti:

3.1. gamintojo pavadinimas (jei gamintojas yra fizinis asmuo – vardas, pavardė) ir adresas; tuo atveju, kai paraišką pateikia gamintojo įgaliotasis atstovas, turi būti nurodomas ir įgaliotojo atstovo pavadinimas (jei įgaliotasis atstovas yra fizinis asmuo – vardas, pavardė) bei adresas;

3.2. parengti kiekvieno ketinamo gaminti radijo ryšio įrenginio tipo techniniai dokumentai, kurių turinys turi atitikti Reglamento 6 priede nurodytus reikalavimus;

3.3. kokybės sistemos dokumentai;

3.4. rašytinis pareiškimas, kad ta pati paraiška nebuvo pateikta jokiai kitai notifikuotajai įstaigai.

4. Gamintojo taikoma kokybės sistema privalo užtikrinti radijo ryšio įrenginių atitiktį jiems taikytiniems Reglamento III skyriuje nurodytiems esminiams reikalavimams.

5. Visi gamintojo taikomos kokybės sistemos elementai, reikalavimai ir nuostatos turi būti sistemingai ir tvarkingai įtvirtinti rašytiniuose veiklos principuose, procedūrose ir instrukcijose.

6. Kokybės sistemos dokumentai turi būti parengti taip, kad jais remiantis būtų galima vienodai suprasti kokybės programas, planus, vadovus ir įrašus.

7. Kokybės sistemos dokumentuose turi būti tinkamai aprašyta:

7.1. kokybės sistemos tikslai ir organizacinė struktūra, vadovaujančio personalo pareigos ir įgaliojimai, susiję su radijo ryšio įrenginių projektavimu ir jų kokybe;

7.2. radijo ryšio įrenginių techninių projektų specifikacijos, įskaitant standartus, kurie bus taikomi, ir, jei bus netaikomi susiję darnieji standartai arba jie bus taikomi iš dalies, priemonės, kuriomis bus siekiama užtikrinti radijo ryšio įrenginių atitiktį taikytiniems Reglamento III skyriuje nurodytiems esminiams reikalavimams;

7.3. projektavimo kontrolės ir patikros metodai, procedūros ir sistemingi veiksmai, kurie bus taikomi projektuojant atitinkamo tipo radijo ryšio įrenginius;

7.4. numatomi naudoti gamybos, kokybės kontrolės ir kokybės užtikrinimo metodai, procesai ir sistemingi veiksmai;

7.5. tyrimai ir bandymai, kurie bus atliekami prieš gamybą, gamybos metu ir po jos, ir jų atlikimo dažnumas;

7.6. kokybės įrašai, pavyzdžiui, patikrinimų ataskaitos ir bandymų duomenys, kalibravimo duomenys, personalo kvalifikacijos ataskaitos ir kita;

7.7. priemonės, skirtos stebėti, ar užtikrinama reikiama radijo ryšio įrenginių techninių projektų ir gaminių kokybė ir ar veiksmingai veikia kokybės sistema.

8. Notifikuotoji įstaiga įvertina kokybės sistemą, siekdama nustatyti, ar ji atitinka šio priedo 4–7 punktuose nurodytus reikalavimus. Laikoma, kad šio priedo 4–7 punktuose nurodytus reikalavimus atitinka tie kokybės sistemos elementai, kurie atitinka taikytinas susijusio darniojo standarto specifikacijas.

9. Notifikuotosios įstaigos audito grupės nariai turi turėti kokybės valdymo sistemų vertinimo patirties, išmanyti taikytinus Reglamento reikalavimus, taip pat bent vienas šios grupės narys privalo būti atitinkamų radijo ryšio įrenginių vertinimo srities ekspertas, išmanantis šių radijo ryšio įrenginių technologiją.

10. Atliekant kokybės sistemos įvertinimą, privalo būti atliekamas patikrinimas gamintojo patalpose. Audito grupė peržiūri šio priedo 3.2 papunktyje nurodytus techninius dokumentus, kad patikrintų gamintojo gebėjimą identifikuoti taikytinus Reglamento reikalavimus ir atlikti reikiamus tyrimus, užtikrinančius radijo ryšio įrenginių atitiktį taikytiniems Reglamento III skyriuje nurodytiems reikalavimams.

11. Atlikusi kokybės sistemos įvertinimą, notifikuotoji įstaiga privalo pranešti gamintojui ar jo įgaliotajam atstovui apie dėl kokybės sistemos priimtą sprendimą. Pranešime turi būti pateiktos atlikto kokybės sistemos įvertinimo išvados ir priimto sprendimo motyvai.

12. Gamintojas privalo vykdyti su patvirtinta kokybės sistema susijusias pareigas ir užtikrinti, kad kokybės sistema veiktų tinkamai ir efektyviai.

13. Gamintojas ar jo įgaliotasis atstovas privalo pranešti notifikuotajai įstaigai, kuri patvirtino kokybės sistemą, apie bet kokius numatomus kokybės sistemos pakeitimus.

14. Notifikuotoji įstaiga privalo įvertinti numatomus kokybės sistemos pakeitimus ir nuspręsti, ar pakeista kokybės sistema atitiks šio priedo 4–7 punktuose nurodytus reikalavimus, ar reikės ją įvertinti iš naujo. Apie priimtą sprendimą notifikuotoji įstaiga privalo pranešti gamintojui ir pateikti jam atlikto numatomų kokybės sistemos pakeitimų įvertinimo išvadas ir sprendimo motyvus.

15. Notifikuotoji įstaiga atlieka gamintojų, naudojančių jos patvirtintas kokybės sistemas, priežiūrą, kurios tikslas yra užtikrinti, kad gamintojai tinkamai vykdytų pareigas, susijusias su patvirtintomis kokybės sistemomis.

16. Gamintojas privalo leisti notifikuotajai įstaigai priežiūros tikslais patekti į projektavimo, gamybos, kontrolės, bandymų, sandėliavimo patalpas. Gamintojas taip pat privalo pateikti notifikuotajai įstaigai visą būtiną informaciją, visų pirma:

16.1. kokybės sistemos dokumentus;

16.2. kokybės įrašus, numatytus kokybės sistemos dalyje, apimančioje projektavimą, pavyzdžiui, analizių, skaičiavimų, bandymų rezultatus ir kita;

16.3. kokybės įrašus, numatytus kokybės sistemos dalyje, apimančioje gamybą, pavyzdžiui, patikrinimų ataskaitas ir bandymų duomenis, kalibravimo duomenis, personalo kvalifikacijos ataskaitas ir kita.

17. Notifikuotoji įstaiga privalo periodiškai atlikti gamintojo auditą, kad įsitikintų, jog gamintojas turi ir taiko kokybės sistemą, ir pateikti audito ataskaitą gamintojui.

18. Notifikuotoji įstaiga turi teisę iš anksto nepranešusi atvykti pas gamintoją ir atlikti patikrinimą. Tokio patikrinimo metu notifikuotoji įstaiga turi teisę atlikti radijo ryšio įrenginių bandymus arba pavesti juos atlikti kitiems asmenims, kad patikrintų, ar kokybės sistema veikia tinkamai. Notifikuotoji įstaiga privalo pateikti gamintojui patikrinimo ir, jei buvo atlikti bandymai, bandymų ataskaitas.

19. Kiekvieną radijo ryšio įrenginį, atitinkantį taikytinus Reglamento III skyriuje nurodytus esminius reikalavimus, gamintojas privalo pažymėti CE ženklu pagal Reglamento 32–34 punktų reikalavimus ir notifikuotosios įstaigos, atlikusios kokybės sistemos įvertinimą, identifikaciniu numeriu.

20. Gamintojas privalo parengti rašytinę kiekvieno radijo ryšio įrenginio tipo Europos Sąjungos atitikties deklaraciją ir saugoti ją 10 metų nuo radijo ryšio įrenginio pateikimo rinkai dienos, kad Tarnyba galėtų ją patikrinti. Europos Sąjungos atitikties deklaracijoje nurodomas radijo ryšio įrenginio tipas, kuriam ji buvo parengta. Tarnybai pareikalavus, Europos Sąjungos atitikties deklaracijos kopija privalo būti pateikta Tarnybai.

21. Gamintojas 10 metų nuo radijo ryšio įrenginio pateikimo rinkai dienos privalo saugoti šiame punkte  nurodytus dokumentus, kad Tarnyba galėtų juos patikrinti:

21.1. techninius dokumentus, nurodytus šio priedo 3.2 papunktyje;

21.2. kokybės sistemos dokumentus;

21.3. informaciją apie šio priedo 13 ir 14 punktuose nurodytus kokybės sistemos pakeitimus, kurie buvo patvirtinti;

21.4. notifikuotosios įstaigos sprendimus ir ataskaitas, nurodytus šio priedo 14, 17 ir 18 punktuose.

22. Notifikuotoji įstaiga, išdavusi ar panaikinusi kokybės sistemos patvirtinimą, privalo informuoti apie tai Lietuvos Respublikos ūkio ministeriją. Notifikuotoji įstaiga kartą per metus arba gavusi Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos prašymą privalo pateikti jai atsisakytų išduoti, laikinai sustabdytų arba kitaip apriboto galiojimo kokybės sistemos patvirtinimų sąrašą.

23. Notifikuotoji įstaiga privalo informuoti kitas notifikuotąsias įstaigas apie atsisakytus išduoti, laikinai sustabdytus arba panaikintus kokybės sistemos patvirtinimus, o gavusi kitos notifikuotosios įstaigos prašymą – ir apie išduotus kokybės sistemos patvirtinimus.

24. Šio priedo 3, 13 ir 19–21 punktuose nurodytas gamintojo pareigas jo vardu ir atsakomybe gali vykdyti jo įgaliotasis atstovas, jeigu tos pareigos nurodytos įgaliojime.

 

______________

 

Radijo ryšio įrenginių techninio reglamento

4 priedas

 

(Europos Sąjungos atitikties deklaracijos pavyzdinė forma)

 

Europos Sąjungos atitikties deklaracija (Nr. _____)[1]

 

 

(deklaracijos sudarymo data)

 

(deklaracijos sudarymo vieta)

 

 

 

1. Radijo ryšio įrenginys:

 

 

 

(nurodomas gaminys, tipas, partijos ar serijos numeris)

 

2. Gamintojas ir (arba) jo įgaliotasis atstovas:

 

 

(nurodomas gamintojo ir (arba) jo įgaliotojo atstovo pavadinimas (jei gamintojas ar įgaliotasis atstovas fizinis asmuo – vardas, pavardė) ir adresas)

 

 

3. Ši deklaracija išduota gamintojo atsakomybe.

 

 

4. Deklaracijos objektas:

 

 

(nurodomi radijo ryšio įrenginio identifikaciniai duomenys, pagal kuriuos galima jį nustatyti, taip pat gali būti pateikiamas spalvotas radijo ryšio įrenginio atvaizdas, pakankamai aiškus, kad prireikus radijo ryšio įrenginį būtų galima identifikuoti)

 

 

5. Deklaracijos objektas atitinka šiuos derinamuosius Europos Sąjungos teisės aktus:

 

(nurodoma Direktyva 2014/53/ES ir, jeigu taikyti, kiti derinamieji Europos Sąjungos teisės aktai)

 

 

6. Taikyti darnieji standartai arba kitos techninės specifikacijos:

 

 

(pateikiamos nuorodos į taikytus darniuosius standartus (nurodant standartų identifikacinius numerius, versijas, išleidimo datas) ar kitas technines specifikacijas (nurodant specifikacijų identifikacinius numerius, versijas, išleidimo datas), pagal kuriuos buvo deklaruota atitiktis)

 

 

7. Notifikuotoji įstaiga[2]

 

 

 

(nurodomas notifikuotosios įstaigos pavadinimas, identifikacinis numeris)

atliko

 

(nurodomas notifikuotosios įstaigos dalyvavimo atitikties įvertinimo procese aprašymas)

 

ir išdavė Europos Sąjungos tipo tyrimo sertifikatą

 

 

(nurodoma Europos Sąjungos tipo tyrimo sertifikatą identifikuojanti informacija)

 

 

8. Pagalbiniai įtaisai ir komponentai[3]:

 

 

(nurodomi pagalbiniai įtaisai ir komponentai, įskaitant programinę įrangą, kurie leidžia radijo ryšio įrenginiui veikti pagal paskirtį)

 

9. Papildoma informacija[4]:

 

 

 

 

 

 

(pareigos)

 

(parašas)

 

 

 

 

Radijo ryšio įrenginių techninio

reglamento

5 priedas

 

SUPAPRASTINTA EUROPOS SĄJUNGOS ATITIKTIES DEKLARACIJA

 

Supaprastinta Europos Sąjungos atitikties deklaracija turi būti išdėstyta taip:

(Nurodomas gamintojo pavadinimas (jei gamintojas fizinis asmuo – vardas, pavardė), patvirtina, kad radijo ryšio įrenginių tipas (nurodomas radijo ryšio įrenginio tipo pavadinimas) atitinka Direktyvą 2014/53/ES.

Visas Europos Sąjungos atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: (nurodomas interneto adresas).

 

________________

 

Radijo ryšio įrenginių techninio reglamento

6 priedas

 

 

TECHNINIŲ DOKUMENTŲ TURINiO REIKALAVIMAI

 

Techninius dokumentus turi sudaryti bent šie dokumentai ir informacija:

1. bendras radijo ryšio įrenginio aprašymas, apimantis:

1.1. nuotraukas ar iliustracijas, parodančias radijo ryšio įrenginio išorinius bruožus, žymėjimą ir vidinę struktūrą;

1.2. programinės įrangos arba programinės aparatinės įrangos versijas, turinčias įtakos radijo ryšio įrenginio atitikčiai Reglamento III skyriuje nurodytiems esminiams reikalavimams;

1.3. informaciją naudotojui ir įdiegimo instrukcijas;

2. radijo ryšio įrenginio komponentų, surenkamųjų mazgų, grandinių ir kitų panašių susijusių elementų projektavimo brėžiniai, gamybos brėžiniai ir schemos;

3. aprašymai ir paaiškinimai, būtini šio priedo 2 punkte nurodytiems brėžiniams, schemoms ir radijo ryšio įrenginio veikimui suprasti;

4. visiškai arba iš dalies taikytų darniųjų standartų, kurių nuorodos paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, sąrašas, o jeigu šie darnieji standartai nebuvo taikyti, turi būti pateiktas sprendinių, kuriais užtikrinama radijo ryšio įrenginio atitiktis Reglamento III skyriuje nurodytiems esminiams reikalavimams, aprašymas, įskaitant taikytų kitų susijusių techninių specifikacijų sąrašą; jeigu darnieji standartai buvo taikyti iš dalies, turi būti nurodytos taikytos darniųjų standartų dalys;

5. Europos Sąjungos atitikties deklaracijos kopija;

6. notifikuotosios įstaigos išduoto Europos Sąjungos tipo tyrimo sertifikato ir jo priedų kopija, jeigu buvo taikyta Reglamento 2 priede nurodyta atitikties įvertinimo procedūra;

7. atliktų projekto skaičiavimų, tyrimų rezultatai ir kiti susiję panašūs duomenys;

8. bandymų ataskaitos;

9. atitikties Reglamento 12.2 ir 12.12 papunkčiuose nurodytiems reikalavimams paaiškinimas.

 

________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, Įsakymas

Nr. 1V-686, 2018-07-24, paskelbta TAR 2018-07-24, i. k. 2018-12341

Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2016 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. 1V-670 „Dėl Radijo ryšio įrenginių techninio reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

 

 [1] Gamintojas gali pats atitikties deklaracijai suteikti numerį.

[2] Nurodoma, jei atitikties įvertinimą ar jo dalį atliko notifikuotoji įstaiga.

[3] Nurodoma, jei, gamintojo manymu, į Europos Sąjungos atitikties deklaraciją turi būti įtraukti pagalbiniai įtaisai ir komponentai, įskaitant programinę įrangą, kurie leidžia radijo ryšio įrenginiams veikti pagal paskirtį.

[4] Nurodoma gamintojo nuožiūra.