Suvestinė redakcija nuo 2020-01-01

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2016-02-04, i. k. 2016-02270

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ELEKTRONINIO PRISTATYMO PASLAUGŲ TEIKIMO NACIONALINĖS ELEKTRONINIŲ SIUNTŲ PRISTATYMO, NAUDOJANT PAŠTO TINKLĄ, INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2016 m. vasario 3 d. Nr. 3-44(1.5 E)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 26 d. nutarimo Nr. 914 „Dėl Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ 6.1 papunkčiu,

t v i r t i n u Elektroninio pristatymo paslaugų teikimo Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinės sistemos priemonėmis taisykles (pridedama).

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                           Rimantas Sinkevičius

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 3-44(1.5 E)

 

 

ELEKTRONINIO PRISTATYMO PASLAUGŲ TEIKIMO NACIONALINĖS ELEKTRONINIŲ SIUNTŲ PRISTATYMO, NAUDOJANT PAŠTO TINKLĄ, INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Elektroninio pristatymo paslaugų teikimo Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinės sistemos priemonėmis taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinės sistemos (toliau – informacinė sistema) priemonėmis teikiamų elektroninio pristatymo paslaugų (toliau – paslaugos) teikimo sąlygas ir tvarką, suformuoto elektroninės siuntos nuorašo pristatymo registruotąja pašto siunta (toliau – fizinis pristatymo būdas) tvarką, elektroninės siuntos būsenas, elektroninės siuntos išsiuntimo, pristatymo, gavimo ir perskaitymo laiko patvirtinimo tvarką, elektroninės siuntos turinio konfidencialumo ir susirašinėjimo slaptumo reikalavimus, asmens duomenų tvarkymą, paslaugų teikėjo atsakomybę ir žalos atlyginimo tvarką.

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679), 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 257, p. 73), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos informacinės visuomenės paslaugų įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu, Lietuvos Respublikos pašto įstatymu, Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinės sistemos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 26 d. nutarimu Nr. 914 „Dėl Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Informacinės sistemos nuostatai).

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Reglamente (ES) 2016/679, Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatyme, Lietuvos Respublikos elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatyme, Informacinės visuomenės paslaugų įstatyme, Pašto įstatyme, Dokumentų rengimo taisyklėse, tvirtinamose Lietuvos vyriausiojo archyvaro, Informacinės sistemos nuostatuose.

Skyriaus pakeitimai:

Nr. 3-586, 2019-12-27, paskelbta TAR 2019-12-27, i. k. 2019-21407

 

II SKYRIUS

PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS

 

4. Paslaugų teikėjai yra:

4.1. valstybės įmonė Registrų centras (toliau – paslaugų teikėjas), kuri yra informacinės sistemos tvarkytoja,

4.2. elektroninių siuntų, siunčiamų per informacinę sistemą, pristatymo fiziniu būdu paslaugų teikėjas – asmuo (asmenys), kuris (kurie)  teikia elektroninių siuntų, siunčiamų per informacinę sistemą, pristatymo fiziniu būdu paslaugas pagal su informacinės sistemos tvarkytoju pasirašytą sutartį (toliau – e. siuntų fizinio pristatymo paslaugos teikėjas).

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-586, 2019-12-27, paskelbta TAR 2019-12-27, i. k. 2019-21407

 

5. Informacinės sistemos naudotojais gali būti visi fiziniai asmenys, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka turintys suteiktą asmens kodą (toliau – fizinis asmuo), Lietuvos Respublikoje įregistruoti juridiniai asmenys, taip pat užsienio juridinio asmens atstovybės ar filialai (toliau – juridinis asmuo) (toliau – paslaugų gavėjas).

6. Kai paslaugų gavėjai yra ministerijos, Lietuvos Respublikos Vyriausybės  kanceliarija, Vyriausybės įstaigos ir įstaigos prie ministerijų, kitos Vyriausybei atskaitingos valstybės institucijos ir įstaigos, Vyriausybei neatskaitingos valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos ar kiti viešojo administravimo subjektai (toliau – institucija), naudodamiesi informacine sistema Taisyklių nustatyta tvarka jie turi teisę:

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-586, 2019-12-27, paskelbta TAR 2019-12-27, i. k. 2019-21407

6.1. siųsti elektronines siuntas, įskaitant pristatomas fiziniu pristatymo būdu, kitoms institucijoms, fiziniams asmenims ir kitiems juridiniams asmenims (toliau – gavėjai);

6.2. gauti elektronines siuntas, įskaitant pristatomas fiziniu pristatymo būdu, iš kitų institucijų;

6.3. gauti elektronines siuntas, išskyrus pristatomas fiziniu pristatymo būdu, iš fizinių ar kitų juridinių asmenų, siunčiančių elektroninę siuntą (toliau – siuntėjai).

7. Kai paslaugų gavėjas yra fizinis ar kitas juridinis asmuo (išskyrus institucijas), naudodamasis informacine sistema Taisyklių nustatyta tvarka jis turi teisę:

7.1. siųsti elektronines siuntas, išskyrus fiziniu pristatymo būdu siunčiamas elektronines siuntas, tik institucijoms;

7.2. gauti elektronines siuntas, įskaitant pristatomas fiziniu pristatymo būdu, tik iš institucijų.

8. Vienam paslaugų gavėjui gali būti sukurta ir aktyvuota tik viena elektroninio pristatymo dėžutė. Elektroninio pristatymo dėžutė registruojama paslaugų gavėjo vardu (kai paslaugų gavėjas yra fizinis asmuo) arba fizinio asmens, kuris Juridinių asmenų registre įregistruotas kaip juridinio asmens (kai paslaugų gavėjas yra juridinis asmuo) vadovas, vardu (toliau – elektroninio pristatymo dėžutės savininkas).

81. Paslaugų gavėjo prašymu gali būti sukurta elektroninio pristatymo subdėžutė (-ės) (toliau – subdėžutė), kuri turi visus elektroninio pristatymo dėžutės funkcionalumus ir savo unikalų adresą. Subdėžutės ir elektroninio pristatymo dėžutės savininkas yra tas pats.

Papildyta punktu:

Nr. 3-586, 2019-12-27, paskelbta TAR 2019-12-27, i. k. 2019-21407

 

9. Elektroninio pristatymo dėžute ir subdėžute paslaugų gavėjo vardu turi teisę naudotis šie asmenys (toliau – elektroninio pristatymo dėžutės naudotojas):

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-586, 2019-12-27, paskelbta TAR 2019-12-27, i. k. 2019-21407

9.1. elektroninio pristatymo dėžutės savininkas;

9.2. kai paslaugų gavėjas yra juridinis asmuo, jam atstovaujantys įgalioti asmenys ir atstovai:

9.2.1. fizinis asmuo, kuriam paslaugų gavėjas pagal rašytinį prašymą, pateiktą paslaugų teikėjui, ar per Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformą (toliau – VIISP), kurios paslaugų teikimo ir administravimo tvarką reglamentuoja Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos funkcionavimo taisyklės, kurias tvirtina Informacinės visuomenės plėtros komitetas, suteikė elektroninio pristatymo dėžutės savininko teises (toliau – įgaliotasis paslaugų gavėjo atstovas);

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-586, 2019-12-27, paskelbta TAR 2019-12-27, i. k. 2019-21407

 

9.2.2. fizinis asmuo, kuriam elektroninio pristatymo dėžutės savininkas ar įgaliotasis paslaugų gavėjo atstovas suteikė elektroninio pristatymo dėžutės administratoriaus teises (toliau – elektroninio pristatymo dėžutės administratorius);

9.2.3. fizinis asmuo, kuriam elektroninio pristatymo dėžutės savininkas, įgaliotasis paslaugų gavėjo atstovas arba elektroninio pristatymo dėžutės administratorius suteikė vieną ar keletą elektroninio pristatymo dėžutės naudotojo teisių (toliau – autorizuotas elektroninio pristatymo dėžutės asmuo);

9.2.4 fizinis asmuo, kuriam elektroninio pristatymo dėžutės administratorius ar autorizuotas elektroninio pristatymo dėžutės asmuo laikinai suteikė visas savo teises (toliau – pavaduojantis asmuo).

10. Paslaugos teikiamos informacinėje sistemoje, prie kurios jungiamasi:

10.1. per VIISP, leidžiančią identifikuoti elektroninio pristatymo dėžutės naudotoją per išorines sistemas (naudojant asmens tapatybės kortelę ar valstybės tarnautojo pažymėjimą su integruotais atpažinimo elektroninėje erdvėje sertifikatais, komercinių bankų elektroninės bankininkystės sistemas, kvalifikuotą elektroninį parašą ar kitas teisės aktų nustatytas ir VIISP naudojamas asmens tapatybės nustatymo elektroninėje erdvėje priemones, kurios užtikrina tokią pat įrodomąją galią kaip kitos šiame papunktyje nurodytos priemonės);

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-586, 2019-12-27, paskelbta TAR 2019-12-27, i. k. 2019-21407

 

10.2. esant atitinkamam informacinės sistemos tvarkytojo ir paslaugų gavėjo rašytiniam susitarimui, per paslaugų gavėjo naudojamą dokumentų valdymo sistemą (ar kitą informacinę sistemą), užtikrinant patikimą tokios dokumentų valdymo sistemos identifikavimą, autentifikaciją ir autorizaciją.

11. Elektroninio pristatymo dėžutės institucijoms ir kitiems juridiniams asmenims sukuriamos automatiškai. Elektroninio pristatymo dėžutė fiziniam asmeniui sukuriama, kai jis prisijungia prie informacinės sistemos ir patvirtina, kad sutinka, jog jam būtų sukurta elektroninio pristatymo dėžutė ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, kuri pagal Informacinės sistemos nuostatus yra asmens duomenų valdytoja, jo asmens duomenis tvarkytų paslaugų teikimo tikslais Reglamento (ES) 2016/679, Informacinės sistemos nuostatų ir Taisyklių nustatyta tvarka. Elektroninio pristatymo dėžutei nuo jos sukūrimo momento automatiškai suteikiamas elektroninio pristatymo dėžutės adresas, kuris susiejamas su paslaugų gavėjo duomenimis ir sudaromas šia tvarka:

11.1. juridinio asmens elektroninio pristatymo dėžutės adresas sutampa su juridinio asmens kodu;

11.2. juridinio asmens elektroninio pristatymo subdėžutės adresas sudaromas prie elektroninio pristatymo dėžutės pavadinimo pridedant eilės numerį (pvz., /1);

11.3. fizinio asmens elektroninio pristatymo dėžutės adresas sudaromas iš pirmųjų trijų jo vardo raidžių, pirmųjų trijų jo pavardės raidžių (be diakritinių ženklų) ir keturių atsitiktinai sugeneruotų skaitmenų kombinacijos;

11.4. fizinio asmens elektroninio pristatymo subdėžutės adresas sudaromas prie elektroninio pristatymo dėžutės pavadinimo pridedant eilės numerį (pvz., /1).

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-586, 2019-12-27, paskelbta TAR 2019-12-27, i. k. 2019-21407

 

12. Sukurtą elektroninio pristatymo dėžutę elektroninio pristatymo dėžutės savininkas arba įgaliotasis paslaugų gavėjo atstovas aktyvuoja atlikdamas šiuos veiksmus:

12.1. informacinėje sistemoje įveda privalomus pateikti registracijos duomenis;

12.2. patvirtina, kad sutinka su Taisyklių ir Elektroninio pristatymo paslaugų teikimo informacinės sistemos priemonėmis sutarties (toliau – sutartis), kurios forma nustatyta Taisyklių priede, sąlygomis. Atlikus šį veiksmą sutartis laikoma sudaryta ir ji turi tokią pačią juridinę galią kaip ir raštu sudaryta sutartis.

13. Elektroninio pristatymo dėžutės savininko arba įgaliotojo paslaugų gavėjo atstovo sutikimas dėl Taisyklių 11 punkte nurodytų asmens duomenų tvarkymo ir Taisyklių 12.2 papunktyje nurodyto Taisyklių ir sutarties sąlygų laikymosi turi tokią pačią juridinę galią kaip ir asmens parašu patvirtintas sutikimas.

14. Paslaugų gavėjai pradėti naudotis informacinės sistemos paslaugomis gali nuo to momento, kai sukurta elektroninio pristatymo dėžutė yra aktyvuota.

15. Institucija, norėdama siųsti elektronines siuntas, pristatomas fiziniu pristatymo būdu, informacinėje sistemoje privalo patvirtinti, kad susipažino su informacinės sistemos tvarkytojo patvirtintomis specialiosiomis sutarties sąlygomis, nustatančiomis paslaugų teikimo tarifus už fiziniu pristatymo būdu siunčiamas elektronines siuntas ir mokėjimo už suteiktas paslaugas tvarką (toliau – specialiosios sutarties sąlygos), ir sutinka jų laikytis. Patvirtinti, kad susipažino su specialiosiomis sutarties sąlygomis ir sutinka jų laikytis, gali elektroninio pristatymo dėžutės savininkas, įgaliotasis paslaugų gavėjo atstovas, elektroninio pristatymo dėžutės administratorius ar jį pavaduojantis asmuo. Atlikus šį veiksmą specialiosios sutarties sąlygos įsigalioja, įgyja tokią pačią juridinę galią kaip ir būtų patvirtintos raštu ir yra laikomos neatskiriama sutarties dalimi. 

16. Elektroninio pristatymo dėžutės savininkas turi teisę:

16.1. pasirinktam laikotarpiui paskirti arba atšaukti vieną ar kelis elektroninio pristatymo dėžutės administratorius;

16.2. patvirtinti ar nutraukti sutartį;

16.3. keisti elektroninio pristatymo dėžutės informaciją (išskyrus tą, kuri yra gaunama tiesiogiai iš kitų registrų ir informacinių sistemų);

16.4. pasirinktam laikotarpiui paskirti arba atšaukti vieną ar kelis autorizuotus elektroninio pristatymo dėžutės asmenis, pakeisti ar panaikinti jiems suteiktas teises;

16.5. peržiūrėti ir patvirtinti paslaugų gavėjui siūlomas specialiąsias sutarties sąlygas;

16.6. sukurti ir redaguoti elektroninę siuntą;

16.7. siųsti, persiųsti, skaityti, pašalinti iš elektroninio pristatymo  dėžutės rengiamą (parengtą) ar išsiųstą elektroninę siuntą;

16.8. gauti, skaityti, persiųsti, šalinti jam skirtą elektroninę siuntą;

16.9. gauti informaciją apie paslaugų teikimo būklę;

16.10. naudotis kitomis informacinėje sistemoje teikiamomis paslaugomis;

16.11. sukurti subdėžutę;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 3-586, 2019-12-27, paskelbta TAR 2019-12-27, i. k. 2019-21407

 

17. Įgaliotasis paslaugų gavėjo atstovas turi elektroninio pristatymo dėžutės savininko teises.

18. Elektroninio pristatymo dėžutės administratorius turi Taisyklių 16.3–16.10 papunkčiuose nurodytas teises ir teisę paskirti pavaduojantį asmenį, kuriam laikinai perleidžiamos visos elektroninio pristatymo dėžutės administratoriui suteiktos teisės.

19. Autorizuotam elektroninio pristatymo dėžutės asmeniui Taisyklių nustatyta tvarka gali būti suteikiamos viena ar keletas Taisyklių 16.6–16.10papunkčiuose nurodytų teisių ir teisė paskirti pavaduojantį asmenį, kuriam laikinai perleidžiamos visos autorizuotam elektroninio pristatymo dėžutės asmeniui suteiktos teisės.

20. Pasikeitus paslaugų gavėjo ar elektroninio pristatymo dėžutės naudotojo duomenims, kurie paslaugų teikėjui yra reikalingi paslaugų teikimo tikslais ir kuriuos elektroninio pristatymo dėžutės savininkas, įgaliotasis paslaugų gavėjo atstovas, elektroninio pristatymo dėžutės administratorius ar elektroninio pristatymo dėžutės administratoriaus paskirtas pavaduojantis asmuo gali redaguoti, atnaujinami ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas.

21. Paslaugų teikėjas turi teisę laikinai sustabdyti paslaugų teikimą paslaugų gavėjui šiais atvejais:

21.1. iškilus techninėms kliūtims informacinėje sistemoje;

21.2. kilus grėsmei duomenų saugumui;

21.3. paslaugų teikėjui negalint užtikrinti tikslaus ir teisingo elektroninių siuntų būsenų duomenų formavimo;

21.4. paslaugų gavėjui ar elektroninio pristatymo dėžutės naudotojui nesilaikant sutarties, specialiųjų sutarties sąlygų, Taisyklių ar kitų teisės aktų reikalavimų;

21.5. kitais Taisyklėse ar sutartyje numatytais atvejais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-586, 2019-12-27, paskelbta TAR 2019-12-27, i. k. 2019-21407

 

22. Paslaugų teikėjas turi teisę visiškai nutraukti paslaugų teikimą paslaugų gavėjui šiais atvejais:

22.1. kai Taisyklių 21.1–21.3 papunkčiuose nurodytos aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 2 procentus paros laiko, t. y. ilgiau kaip 28 minutes;

22.2. paslaugų gavėjui pakartotinai pažeidus pareigą laikytis sutarties, specialiųjų sutarties sąlygų, Taisyklių ar kitų teisės aktų reikalavimų po to, kai paslaugų gavėjui bent vieną kartą buvo sustabdytas paslaugų teikimas;

22.3. paslaugų gavėjui sutrikdžius informacinės sistemos veikimą;

22.4. kai paslaugų gavėjas nutraukia sutartį, fizinis asmuo miršta ar juridinis asmuo likviduojamas;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 3-586, 2019-12-27, paskelbta TAR 2019-12-27, i. k. 2019-21407

 

22.5. kitais Taisyklėse ar sutartyje numatytais atvejais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-586, 2019-12-27, paskelbta TAR 2019-12-27, i. k. 2019-21407

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 3-586, 2019-12-27, paskelbta TAR 2019-12-27, i. k. 2019-21407

 

23. Apie laikiną paslaugų teikimo paslaugų gavėjui sustabdymą paslaugų teikėjas informuoja elektroninio pristatymo dėžutės naudotojus ir pateikia pranešimą apie tai informacinėje sistemoje ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki numatomo paslaugų teikimo sustabdymo ar ne vėliau kaip per 1 valandą sustabdžius paslaugų teikimą, kai tokia būtinybė iš anksto negali būti numatyta. Išnykus priežastims, dėl kurių paslaugų teikimas buvo laikinai sustabdytas, paslaugų teikimas atnaujinamas. Apie paslaugų teikimo atnaujinimą paslaugų teikėjas nedelsdamas informuoja elektroninio pristatymo dėžutės naudotojus ir pateikia pranešimą apie tai informacinėje sistemoje.

24. Jeigu informacinės sistemos valdytojas pakeičia Taisykles ir (ar) Taisyklių priede nustatytą sutarties formą, o paslaugų teikėjas – specialiąsias sutarties sąlygas, paslaugų teikėjas privalo informacinėje sistemoje atitinkamai pakeisti Taisykles, sutartį ir (ar) specialiąsias sutarties sąlygas ir informuoti paslaugų gavėją apie atliktus pakeitimus. Jeigu paslaugų gavėjas nesutinka su pakeistomis Taisyklių, sutarties ir (ar) specialiosiomis sutarties sąlygomis, paslaugų gavėjas gali vienašališkai nutraukti sutartį ir tokiu atveju įspėjimo dėl sutarties nutraukimo terminas, numatytas sutartyje, netaikomas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-586, 2019-12-27, paskelbta TAR 2019-12-27, i. k. 2019-21407

 

25. Paslaugų teikėjui nutraukus paslaugų teikimą paslaugų gavėjui, elektroninio pristatymo dėžutė (ir subdėžutė (-ės) tampa neaktyvuota ir prie informacinės sistemos turi teisę prisijungti tik elektroninio pristatymo dėžutės savininkas ar įgaliotasis paslaugų gavėjo atstovas. Apie paslaugų teikimo visišką nutraukimą ir elektroninio pristatymo dėžutės tapimą neaktyvuota paslaugų teikėjas informuoja elektroninio pristatymo dėžutės naudotojus Taisyklių 23 punkte nurodytais terminais šia tvarka:

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-586, 2019-12-27, paskelbta TAR 2019-12-27, i. k. 2019-21407

25.1. elektroninio pristatymo dėžutės savininkui ar įgaliotajam paslaugų gavėjo atstovui pateikiamas pranešimas informacinėje sistemoje;

25.2. elektroninio pristatymo dėžutės administratoriui ir autorizuotam elektroninio pristatymo dėžutės asmeniui ar juos pavaduojantiems asmenims pateikiamas pranešimas jų elektroninio pašto adresu, nurodytu informacinėje sistemoje, ir (ar) VIISP priemonėmis.

 

III SKYRIUS

PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA

 

26. Teikiant paslaugas, paslaugų gavėjui sudaroma galimybė sukurti, redaguoti, siųsti, persiųsti, skaityti, gauti ir pašalinti iš elektroninio pristatymo dėžutės (subdėžutės) rengiamas (parengtas) ar išsiųstas elektronines siuntas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-586, 2019-12-27, paskelbta TAR 2019-12-27, i. k. 2019-21407

 

27. Elektroninė siunta parengiama elektroniniame voke – įvedama elektroninės siuntos antraštė ir pridedami priedai (vienas ar keli elektroniniai dokumentai arba elektroninių dokumentų išrašai, nuorašai, konvertuotos kopijos, dokumentų skaitmeninės kopijos ar kiti elektroniniai duomenys). Galimi elektroninės siuntos priedų plėtiniai (elektroninis formatas) ir vienos elektroninės siuntos dydžio ribojimai skelbiami informacinėje sistemoje.

28. Parengta elektroninė siunta gali būti pasirašoma elektroniniu parašu. Kai elektroninė siunta teisės aktų nustatyta tvarka privalo būti pasirašyta elektroniniu parašu, informacinė sistema apie tai informuoja automatiškai.

29. Elektroninė siunta gali būti siunčiama vienam ar keliems gavėjams. Elektroniniame voke įvedami gavėjo duomenys (fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas arba juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens kodas arba elektroninio pristatymo dėžutės arba subdėžutės adresas) arba atliekama gavėjų, kurie yra juridiniai asmenys, paieška. Gavėjo, kuris yra juridinis asmuo, paieška gali būti atliekama pagal:

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-586, 2019-12-27, paskelbta TAR 2019-12-27, i. k. 2019-21407

29.1. juridinio asmens pavadinimą ar jo dalį;

29.2. juridinio asmens kodą ar jo dalį.

30. Parengta elektroninė siunta išsiunčiama nurodžius gavėją (-us) ir informacinės sistemos priemonėmis pasirinkus mygtuką „siųsti“. Išsiųstos elektroninės siuntos atšaukti negalima. Tuo atveju, jeigu siuntėjas, prieš išsiųsdamas siuntą, pasirenka fizinį elektroninės siuntos pristatymo būdą, elektroninė siunta pristatoma į gavėjo elektroninio pristatymo dėžutę arba subdėžutę, išskyrus Taisyklių 31.1 papunktyje nurodytas aplinkybes, o suformuoti elektroninės siuntos nuorašai pristatomi gavėjui fiziniu pristatymo būdu Taisyklių IV skyriuje nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-586, 2019-12-27, paskelbta TAR 2019-12-27, i. k. 2019-21407

 

31. Išsiųsta elektroninė siunta visuomet pristatoma gavėjui į elektroninio pristatymo dėžutę arba subdėžutę, išskyrus šiuos atvejus:

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-586, 2019-12-27, paskelbta TAR 2019-12-27, i. k. 2019-21407

31.1. jeigu gavėjo (fizinio asmens)elektroninio pristatymo dėžutė nesukurta, elektroninė siunta pristatoma į informacinę sistemą ir vėliau gali būti patalpinta į gavėjo elektroninio pristatymo dėžutę, jeigu siuntėjas nurodė reikalaujamus gavėjo rekvizitus (asmens kodą, vardą ir pavardę), o elektroninio voko ir visų elektroninės siuntos priedų (elektroninių dokumentų arba jų išrašų, nuorašų, konvertuotų kopijų, dokumentų skaitmeninių kopijų ar kitų elektroninių duomenų) nuorašai (toliau – elektroninės siuntos nuorašas) pristatomi gavėjui fiziniu pristatymo būdu Taisyklių IV skyriuje nustatyta tvarka;

31.2. jeigu elektroninės pristatymo dėžutės adresas yra nežinomas, t. y. jeigu siuntėjas, siųsdamas siuntą, nenurodė tikslaus elektroninio pristatymo dėžutės adreso arba juridinio asmens kodo arba fizinio asmens kodo, vardo ir pavardės, tuomet elektroninė siunta patalpinama informacinėje sistemoje, o suformuoti elektroninės siuntos nuorašai pristatomi gavėjui fiziniu pristatymo būdu Taisyklių IV skyriuje nustatyta tvarka.

32. Gauta elektroninė siunta gali būti perskaityta, į ją gali būti atsakyta, ji gali būti persiųsta ar pašalinta.

33. Išsiųstos ar gautos elektroninės siuntos elektroninio pristatymo dėžutėje arba subdėžutėje saugomos tol, kol jas pašalina elektroninio pristatymo dėžutės naudotojas, o jų nepašalinus – 6 mėnesius nuo jų išsiuntimo ar gavimo dienos. Jeigu elektroninio pristatymo dėžutės adresas yra nežinomas arba elektroninio pristatymo dėžutė nėra sukurta ar aktyvuota, elektroninės siuntos saugomos informacinėje sistemoje 6 mėnesius nuo jų išsiuntimo dienos. Pasibaigus šiame punkte nurodytam saugojimo terminui, išsiųstos ar gautos elektroninės siuntos ir (ar) jų priedai pašalinami iš elektroninio pristatymo dėžutės arba subdėžutės ar informacinės sistemos ir sunaikinami.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-586, 2019-12-27, paskelbta TAR 2019-12-27, i. k. 2019-21407

 

34. Kiekvienam elektroninės siuntos priedui informacinėje sistemoje suteikiamas unikalus kodas, kuris yra išsaugomas informacinėje sistemoje 6 mėnesius ir pagal kurį elektroninio pristatymo dėžutės naudotojas gali elektroninio pristatymo dėžutėje arba subdėžutėje skaityti elektroninės siuntos priedus, kol pasibaigs jų saugojimo terminas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-586, 2019-12-27, paskelbta TAR 2019-12-27, i. k. 2019-21407

 

35. Duomenys apie išsiųstas, pristatytas ar gautas elektronines siuntas – elektroninės siuntos antraštė, elektroninis vokas (įskaitant elektroninės siuntos būsenos duomenis) ir elektroninės siuntos priedams suteiktų unikalių kodų įrašai informacinėje sistemoje saugomi 2 metus. Pasibaigus šiame punkte nurodytų duomenų saugojimo terminui, jie yra sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymų nustatytais atvejais turi būti perduoti valstybės archyvams.

36. Paslaugų gavėjui informacinėje sistemoje taip pat sudaroma galimybė:

36.1. parengti elektroninę siuntą pagal informacinėje sistemoje pateiktus šablonus;

36.2. siųsti elektronines siuntas naudojantis funkcija „susipažinimas su elektronine siunta“, suteikiančia galimybę gauti informaciją apie gavėjo susipažinimo su elektronine siunta laiką; gavėjui patvirtinus susipažinimo su elektronine siunta faktą, siuntėjui siunčiamas automatinis tai patvirtinantis pranešimas;

36.3. pasirinkti elektroninės siuntos fizinį pristatymo būdą (kai paslaugų gavėjas yra institucija); šiuo atveju elektroninė siunta pristatoma į gavėjo elektroninio pristatymo dėžutę arba subdėžutę (išskyrus atvejus, kai elektroninio pristatymo dėžutės adresas yra nežinomas arba elektroninio pristatymo dėžutė nėra sukurta ar aktyvuota), o suformuotas elektroninės siuntos nuorašas pristatomas gavėjui fiziniu pristatymo būdu Taisyklių IV skyriuje nustatyta tvarka;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-586, 2019-12-27, paskelbta TAR 2019-12-27, i. k. 2019-21407

 

36.4. gauti informaciją apie paslaugų teikimo būklę informacinėje sistemoje (išskyrus tuos atvejus, kai elektroninio pristatymo dėžutės adresas yra nežinomas arba elektroninio pristatymo dėžutė nėra sukurta);

36.5. užsisakyti informavimo apie gautas elektronines siuntas ir išsiųstų elektroninių siuntų būsenų pasikeitimą paslaugą; šiuo atveju paslaugų gavėjui informacinėje sistemoje nurodytu elektroninio pašto adresu išsiunčiamas informacinis pranešimas apie gautą elektroninę siuntą ar išsiųstos elektroninės siuntos būsenos pasikeitimą; paslaugų gavėjas, užsisakęs šiame papunktyje nurodytą paslaugą, informacinėje sistemoje gali nurodyti, po kelių dienų jis bus informuotas apie tai, kad gavėjas negavo ar neperskaitė elektroninės siuntos;

36.6. informacinės sistemos priemonėmis suformuoti paslaugų suteikimo ir kitas ataskaitas;

36.7. naudotis kitomis informacinėje sistemoje teikiamomis paslaugomis, pavyzdžiui, ataskaitų formavimu, adresų knygute ir kitomis.

 

IV SKYRIUS

ELEKTRONINĖS SIUNTOS NUORAŠO PRISTATYMAS

 

37. Jeigu gavėjo elektroninio pristatymo dėžutė nėra sukurta ar aktyvuota, jos adresas yra nežinomas arba siuntėjas pasirenka elektroninės siuntos fizinį pristatymo būdą, suformuotas elektroninės siuntos nuorašas pristatomas gavėjui fiziniu pristatymo būdu. Tokiu atveju e. siuntų fizinio pristatymo paslaugos teikėjas, nepažeisdamas Taisyklių VI skyriuje nustatytų reikalavimų, naudodamas technines priemones, suformuoja elektroninės siuntos nuorašą, jį atspausdina, įdeda į voką ir registruotąja pašto siunta pateikia pristatyti gavėjui Pašto įstatymo ir (ar) kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-586, 2019-12-27, paskelbta TAR 2019-12-27, i. k. 2019-21407

 

38. Elektroninės siuntos, siunčiamos fiziniu pristatymo būdu, reikalavimai, taip pat elektroninės siuntos dydžio ribojimai (maksimalus galimas atspausdintos elektroninės siuntos lapų skaičius) skelbiami informacinėje sistemoje.

39. Elektroninė siunta ir suformuoti elektroninės siuntos nuorašai spausdinami ir tvirtinami teisės aktų, reglamentuojančių elektroninių dokumentų nuorašų rengimą, nustatyta tvarka. Šiuo atveju e. siuntų fizinio pristatymo paslaugos teikėjas veikia kaip siuntėjo įgaliotas atstovas, kuriam pagal sutartį suteikta teisė siuntėjo vardu tvirtinti suformuotus elektroninių siuntų nuorašus. Kiekvienas atspausdintas suformuotas elektroninės siuntos priedas turi žymą „Nuorašas tikras“. Elektroninių siuntų nuorašai yra rengiami techninėmis priemonėmis, jie nėra tvirtinami e. siuntų fizinio pristatymo paslaugos teikėjo atstovo parašu ir (ar) spaudu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-586, 2019-12-27, paskelbta TAR 2019-12-27, i. k. 2019-21407

 

40. Elektroninės siuntos, kurios suformuotas nuorašas buvo pristatytas fiziniu pristatymo būdu, gavėjas turi teisę informacinėje sistemoje susipažinti su elektroninės siuntos originalu per6 mėnesius nuo elektroninės siuntos pristatymo į elektroninio pristatymo dėžutę, prieš tai prisijungęs ir aktyvavęs elektroninio pristatymo dėžutę (jeigu ji buvo neaktyvuota). Jeigu elektroninio pristatymo dėžutės adresas yra nežinomas arba elektroninio pristatymo dėžutė nebuvo sukurta, gavėjas turi teisę informacinėje sistemoje susipažinti su elektroninės siuntos originalu per 6 mėnesius nuo elektroninės siuntos gavimo informacinėje sistemoje.

41. Kiekvienam elektroninės siuntos priedui informacinėje sistemoje suteikiamas unikalus kodas, kuris taip pat nurodomas gavėjui. Jeigu gavėjas suteiktą unikalų kodą pateikė trečiajam asmeniui, trečiasis asmuo, informacinėje sistemoje nurodęs unikalų kodą ir gavėjo vardą, pavardę, kai gavėjas yra fizinis asmuo, arba juridinio asmens pavadinimą, kai gavėjas yra juridinis asmuo, turi teisę susipažinti su elektroninės siuntos priedo, kurio unikalus kodas jam pateiktas, originalu tol, kol gavėjas nepašalino šios elektroninės siuntos ar kol nepasibaigė elektroninės siuntos saugojimo informacinėje sistemoje terminas.

42. Suformuotą elektroninės siuntos nuorašą išsiuntus fiziniu pristatymo būdu, informacinėje sistemoje fiksuojama:

42.1. elektroninės siuntos būsena „išsiųsta“ ir elektroninės siuntos išsiuntimo laikas Taisyklių V skyriuje nustatyta tvarka;

42.2. faktas, data ir laikas, kad registruotoji pašto siunta Pašto įstatymo nustatyta tvarka pateikta pristatyti gavėjui;

42.3. pateikto pristatyti suformuoto elektroninės siuntos nuorašo būsenos: „siunta priimta siųsti“, „siuntos nepavyko įteikti“, „siunta įteikta“.

43. Suformuoti elektroninių siuntų nuorašai, išsiųsti fiziniu pristatymo būdu, pristatomi ir įteikiami Pašto įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka.

44. Kai suformuoto elektroninės siuntos nuorašo, išsiųsto fiziniu pristatymo būdu, įteikti Pašto įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka nepavyksta, e. siuntų fizinio pristatymo paslaugos teikėjas suformuotą elektroninės siuntos nuorašą sunaikina ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo šios aplinkybės nustatymo dienos ir informacinėje sistemoje pažymi būseną „siuntos nepavyko įteikti“.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-586, 2019-12-27, paskelbta TAR 2019-12-27, i. k. 2019-21407

 

45. Jeigu išsiųstas suformuotas elektroninės siuntos nuorašas dingsta, būna pavogtas ar sugadintas po to, kai jis fiziniu pristatymo būdu yra pateiktas pristatyti gavėjui Pašto įstatymo nustatyta tvarka, žala siuntėjui atlyginama Pašto įstatymo nustatyta tvarka.

 

V SKYRIUS

ELEKTRONINĖS SIUNTOS BŪSENOS, ELEKTRONINIŲ SIUNTŲ IŠSIUNTIMO PRISTATYMO, GAVIMO IR PERSKAITYMO LAIKAS

 

46. Informacinė sistema fiksuoja tokias elektroninės siuntos būsenas ir jų atsiradimo laiką:

46.1. „Išsiųsta“ – elektroninės siuntos būsena, kuri reiškia, kad elektroninė siunta buvo išsiųsta iš siuntėjo elektroninio pristatymo dėžutės arba subdėžutės. Elektroninės siuntos išsiuntimo laikas patvirtinamas Taisyklių 47.1 papunktyje nustatyta tvarka.

46.2. „Pristatyta“ – elektroninės siuntos būsena, kuri reiškia, kad elektroninė siunta buvo pristatyta į gavėjo elektroninio pristatymo dėžutę arba subdėžutę. Elektroninės siuntos pristatymo gavėjui laikas patvirtinamas Taisyklių 47.1 papunktyje nustatyta tvarka.

46.3. „Gauta“ – elektroninės siuntos būsena, kuri reiškia, kad gavėjas, kuriam elektroninė siunta adresuota, gavo elektroninę siuntą savo elektroninio pristatymo dėžutėje arba subdėžutėje. Elektroninės siuntos gavimo laikas patvirtinamas Taisyklių 47.2 ir 47.3 papunkčiuose nustatyta tvarka.

46.4. „Perskaityta“ – elektroninės siuntos būsena, kuri reiškia, kad gavėjas, kuris gavo elektroninę siuntą, ją atidarė savo elektroninio pristatymo dėžutėje arba subdėžutėje. Elektroninės siuntos perskaitymo laikas patvirtinamas Taisyklių 47.4 papunktyje nustatyta tvarka.

47. Taisyklių 46 punkte nurodytų elektroninės siuntos būsenų atsiradimo laikas patvirtinamas tokia tvarka:

47.1. Elektroninės siuntos išsiuntimo ir pristatymo gavėjui laikas patvirtinamas informacinės sistemos suformuotais elektroniniais duomenimis, logiškai susietais su elektronine siunta, kurie įrašomi į elektroninį voką, arba sertifikavimo paslaugų teikėjų teisės aktų nustatyta tvarka suformuotomis laiko žymomis. Elektroninės siuntos išsiuntimo metu užfiksuoti elektroninės siuntos būsenos duomenys patvirtina, kad elektroninė siunta buvo išsiųsta nurodytu laiku. Elektroninės siuntos pristatymo gavėjui metu užfiksuoti elektroninės siuntos būsenos duomenys patvirtina, kad elektroninė siunta buvo pristatyta gavėjui nurodytu laiku.

47.2. Elektroninė siunta yra laikoma gauta nuo to momento, kai gavėjas, kuriam elektroninė siunta adresuota, gali šią elektroninę siuntą pasiekti, tai yra nuo to momento, kai gavėjas, kuriam elektroninė siunta adresuota, pirmą kartą po elektroninės siuntos pristatymo prisijungia prie savo elektroninio pristatymo dėžutės arba subdėžutės. Elektroninės siuntos gavimo laikas patvirtinamas informacinės sistemos suformuotais elektroniniais duomenimis, logiškai susietais su elektronine siunta, kurie įrašomi į elektroninį voką. Elektroninės siuntos gavimo metu užfiksuoti elektroninės siuntos būsenos duomenys patvirtina, kad elektroninė siunta buvo gauta nurodytu laiku.

47.3. Elektroninio pristatymo dėžutės naudotojui prisijungus prie informacinės sistemos naudojant dokumentų valdymo sistemą (ar kitą informacinę sistemą), laikoma, kad prie informacinės sistemos prisijungė paslaugų gavėjas. Jeigu paslaugų gavėjo naudojama dokumentų valdymo sistema (ar kita informacinė sistema) yra susieta su informacine sistema, paslaugų gavėjui pristatyta elektroninė siunta laikoma gauta nuo to momento, kai ji yra gauta susietoje paslaugų gavėjo dokumentų valdymo sistemoje (ar kitoje informacinėje sistemoje) ir informacinei sistemai yra perduodamas paslaugų gavėjo dokumentų valdymo sistemos (ar kitos informacinės sistemos) automatinis patvirtinimas apie elektroninės siuntos gavimą joje, jeigu teisės aktai nenustato kitaip.

47.4. Elektroninės siuntos perskaitymo laikas ir elektroninės siuntos būsena „perskaityta“ patvirtinami informacinės sistemos suformuotais elektroniniais duomenimis, logiškai susietais su elektronine siunta, kurie įrašomi į elektroninį voką.

48. Elektroninės siuntos būsenos ir jų atsiradimo laikas pateikiami elektroninę siuntą išsiuntusio siuntėjo elektroninio pristatymo dėžutėje arba subdėžutėje.

49. Siuntėjas, norėdamas gauti įrodymus, kad gavėjas, kuriam elektroninė siunta adresuota, elektroninę siuntą gavo, gali kreiptis į paslaugų teikėją su prašymu pateikti elektroninės siuntos būsenos duomenis, kurie patvirtina:

49.1. elektroninės siuntos, išsiųstos į gavėjo elektroninio pristatymo dėžutę arba subdėžutę, išsiuntimo ir pristatymo gavėjui laiką, kaip nurodyta Taisyklių 47.1 papunktyje, ir elektroninės siuntos gavimo laiką, kaip nurodyta Taisyklių 47.2 ar 47.3 papunkčiuose, taip pat Taisyklių 34 punkte nurodytą elektroninės siuntos priedo unikalų kodą;

49.2. suformuoto elektroninės siuntos nuorašo, išsiųsto fiziniu pristatymo būdu Taisyklių IV skyriuje nustatyta tvarka, išsiuntimo gavėjui laiką, kaip nurodyta Taisyklių 47.1 papunktyje, ir įteikimo laiką Pašto įstatymo nustatyta tvarka, taip pat Taisyklių 34 punkte nurodytą elektroninės siuntos priedo unikalų kodą.

50. Siuntėjas pateikia paslaugų teikėjui Taisyklių 49 punkte nurodytą prašymą raštu arba išsiunčia paslaugų teikėjui elektroninę siuntą. Paslaugų teikėjas išnagrinėja šį prašymą ir pateikia siuntėjui prašomus įrodymus raštu arba išsiunčia jam elektroninę siuntą ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo tokio prašymo gavimo.

51. Elektroninės siuntos būsenos „pristatyta“, „gauta“, „perskaityta“ taip pat fiksuojamos informacinėje sistemoje tais atvejais, kai suformuotas elektroninės siuntos nuorašas išsiunčiamas fiziniu pristatymo būdu Taisyklių IV skyriuje nustatyta tvarka, o elektroninė siunta pristatoma į gavėjo elektroninio pristatymo dėžutę arba subdėžutę, išskyrus tuos atvejus, kai elektroninio pristatymo dėžutė yra nesukurta ar nežinomas elektroninio pristatymo dėžutės arba subdėžutės adresas. Elektroninė siunta, kuri buvo pristatyta į gavėjo elektroninio pristatymo dėžutę arba subdėžutę ir kurios suformuotas nuorašas buvo išsiųstas gavėjui fiziniu pristatymo būdu, laikoma gauta nuo to momento, kai Taisyklių nustatyta tvarka užfiksuojama viena iš elektroninės siuntos būsenų „gauta“ arba „siunta įteikta“. Tokiu atveju gavimo laikas yra vienos iš minėtų elektroninės siuntos būsenų užfiksavimas, priklausomai nuo to, kuri elektroninės siuntos būsena buvo užfiksuota pirmiau.

Skyriaus pakeitimai:

Nr. 3-586, 2019-12-27, paskelbta TAR 2019-12-27, i. k. 2019-21407

 

VI SKYRIUS

ELEKTRONINĖS SIUNTOS TURINIO KONFIDENCIALUMAS IR SUSIRAŠINĖJIMO SLAPTUMAS

 

52. Informacinės sistemos valdytoja Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija   (toliau – informacinės sistemos valdytojas) privalo užtikrinti, o paslaugų teikėjas ir e. siuntų fizinio pristatymo paslaugos teikėjas privalo paslaugų gavėjams garantuoti elektroninės siuntos turinio konfidencialumą, vientisumą, pasiekiamumą ir susirašinėjimo slaptumą. Paslaugų teikėjas ir e. siuntų fizinio pristatymo paslaugos teikėjas privalo užtikrinti, kad tretieji asmenys, išskyrus asmenis, kuriems paslaugų gavėjas suteikė teises, negalėtų susipažinti su elektroninės siuntos turiniu.

53. Informacinės sistemos valdytojas, paslaugų teikėjas ir e. siuntų fizinio pristatymo paslaugos teikėjas neturi teisės teikti informacijos apie paslaugų gavėjų siunčiamas ar gaunamas elektronines siuntas arba sudaryti sąlygų gauti šią informaciją, išskyrus informaciją, kurią paslaugų teikėjas ir e. siuntų fizinio pristatymo paslaugos teikėjas privalo pateikti kriminalinės žvalgybos subjektams, Vyriausybės nurodytoms ikiteisminio tyrimo įstaigoms, prokurorui, teismui ar teisėjui teisės aktų nustatyta tvarka ir atvejais, kurie yra taikomi informacijos perdavimui elektroninių ryšių tinklais ir elektroninių ryšių tinklų ir (ar) paslaugų teikėjams.

54. Informacinės sistemos valdytojas, paslaugų teikėjas ir e. siuntų fizinio pristatymo paslaugos teikėjas privalo imtis visų įmanomų techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintų paslaugų, taip pat surinktų ir perduodamų duomenų saugumą, vientisumą ir pasiekiamumą, kad būtų išvengta neleistino neįgaliotų asmenų prisijungimo ir (ar) arba pranešimų turinio perėmimo.

55. Informacinės sistemos valdytojas privalo užtikrinti, kad paslaugų teikėjas išsamiai informuotų paslaugų gavėją apie galimą grėsmę duomenų saugai, kurios pašalinti paslaugų teikėjas nepajėgia. Reikalavimas pranešti paslaugų gavėjams apie konkrečią riziką saugumui neatleidžia informacinės sistemos valdytojo ir paslaugų teikėjo nuo įsipareigojimo imtis tinkamų ir skubių priemonių, kad pašalintų bet kokią naują, nenumatytą riziką saugumui ir atkurtų normalų paslaugų saugumo lygį.

56. Elektroninio pristatymo dėžutės naudotojas neturi teisės perleisti kitam asmeniui prisijungimo prie informacinės sistemos duomenų. Elektroninio pristatymo dėžutės naudotojas yra atsakingas už prisijungimo prie informacinės sistemos duomenų saugojimą.

Skyriaus pakeitimai:

Nr. 3-586, 2019-12-27, paskelbta TAR 2019-12-27, i. k. 2019-21407

 

VII SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

 

57. Informacinės sistemos valdytojas, paslaugų teikėjas ir e. siuntų fizinio pristatymo paslaugos teikėjas Taisyklėse nurodytais tikslais tvarko paslaugų gavėjų, elektroninio pristatymo dėžutės naudotojų (fizinių asmenų), elektroninių siuntų siuntėjų (fizinių asmenų), elektroninių siuntų gavėjų (fizinių asmenų) asmens duomenis, kuriuos paslaugų gavėjai (fiziniai asmenys) ir elektroninio pristatymo dėžutės naudotojai tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia paslaugų teikėjui naudodamiesi paslaugomis ar kurie yra gaunami iš su informacine sistema susijusių registrų arba kitų informacinių sistemų.

58. Asmens duomenys tvarkomi paslaugų teikimo tikslais, tai yra paslaugų gavėjams ir elektroninio pristatymo dėžutės naudotojams identifikuoti, elektroninėms siuntoms siųsti ir pristatyti, suformuotiems elektroninės siuntos nuorašams formuoti ir pristatyti gavėjui fiziniu pristatymo būdu, paslaugų gavėjo paieškai informacinėje sistemoje atlikti, elektroninių siuntų ir jų būsenų ataskaitoms formuoti, paslaugoms administruoti, kitiems paslaugų teikėjo įsipareigojimams vykdyti ir galimybei paslaugų gavėjui naudotis paslaugomis užtikrinti.

59. Informacinės sistemos valdytojas, paslaugų teikėjas ir e. siuntų fizinio pristatymo paslaugos teikėjas tvarko asmens duomenis, laikydamasis Reglamento (ES) 2016/679, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą ir  apsaugą, reikalavimų. Tvarkydamas asmens duomenis, informacinės sistemos valdytojas, paslaugų teikėjas ir e. siuntų fizinio pristatymo paslaugos teikėjas įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo, praradimo, pakeitimo, atskleidimo be leidimo ar neteisėtos prieigos prie jų.

60. Informacinės sistemos valdytojas, paslaugų teikėjas ir e. siuntų fizinio pristatymo paslaugos teikėjas neturi teisės atskleisti asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai asmens duomenys atskleidžiami paslaugų teikimo tikslais Lietuvos Respublikos ar Europos Sąjungos teisės aktuose numatytais atvejais.

61. Informacinėje sistemoje asmens duomenys saugomi ir sunaikinami Informacinės sistemos nuostatų 31 ir 32 punktuose nustatyta tvarka ir terminais.

62. Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarką tvarkant asmens duomenis informacinėje sistemoje reglamentuoja susisiekimo ministro tvirtinamas Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkant asmens duomenis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos valdomuose registruose ir valstybės informacinėse sistemose tvarkos aprašas.

Skyriaus pakeitimai:

Nr. 3-586, 2019-12-27, paskelbta TAR 2019-12-27, i. k. 2019-21407

 

VIII SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ IR ŽALOS ATLYGINIMAS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 3-586, 2019-12-27, paskelbta TAR 2019-12-27, i. k. 2019-21407

 

63. Informacinės sistemos valdytojas, paslaugų teikėjas ir e. siuntų fizinio pristatymo paslaugos teikėjas neatsako už paslaugų gavėjo į informacinę sistemą pateikiamų duomenų, elektroninių siuntų turinį, kitą informaciją ir (ar) pasirinktą elektroninės siuntos nuorašo spausdinimo būdą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-586, 2019-12-27, paskelbta TAR 2019-12-27, i. k. 2019-21407

 

64. Jeigu išsiųsta elektroninė siunta dingsta, būna pavogta ar sugadinta dėl paslaugų teikėjo kaltės, paslaugų teikėjas atlygina siuntėjui tik elektroninės siuntos siuntimo išlaidas. Šiame punkte nurodytais atvejais informacinės sistemos valdytojas, paslaugų teikėjas neatsako už dingusią, pavogtą ar sugadintą elektroninę siuntą ir žalos neatlygina esant bent vienai iš šių sąlygų:

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-586, 2019-12-27, paskelbta TAR 2019-12-27, i. k. 2019-21407

64.1. siunčiant elektroninę siuntą atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, įskaitant informacinių ryšių technologijų gedimus ne dėl paslaugų teikėjo kaltės;

64.2. informacinėje sistemoje užfiksuoti elektroniniai duomenys patvirtina, kad išsiųsta elektroninė siunta buvo gauta gavėjo, jeigu gauta elektroninė siunta nėra sugadinta;

64.3. siuntėjas nesilaikė Taisyklių, sutarties ar specialiųjų sutarties sąlygų reikalavimų, susijusių su elektroninės siuntos siuntimo tvarka.

65. Siuntėjas dėl žalos atlyginimo gali kreiptis į paslaugų teikėją ir pateikti reikalavimą paslaugų teikėjui dėl žalos atlyginimo raštu ar išsiųsti jam elektroninę siuntą informacinės sistemos naudotojo vadove (toliau – Naudotojo vadovas) nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo atitinkamos elektroninės siuntos išsiuntimo dienos. Reikalavimų, pateiktų pasibaigus šiam terminui, paslaugų teikėjas nenagrinėja.

66. Paslaugų teikėjas privalo pripažinti, kad elektroninė siunta dingo, buvo pavogta ar sugadinta dėl paslaugų teikėjo kaltės, ar motyvuotai atsisakyti pripažinti kaltę per 30 kalendorinių dienų nuo atitinkamo reikalavimo iš siuntėjo gavimo dienos. Apie paslaugų teikėjo priimtą sprendimą siuntėjui informacinėje sistemoje pateikiamas informacinis pranešimas.

67. Jeigu paslaugų teikėjas Taisyklių 66 punkte nustatyta tvarka pripažįsta, kad elektroninė siunta dingo, buvo pavogta ar sugadinta dėl paslaugų teikėjo kaltės, paslaugų teikėjas privalo atlyginti siuntėjui elektroninės siuntos siuntimo išlaidas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo informacinio pranešimo, kuriuo buvo pripažinta paslaugų teikėjo kaltė, pateikimo siuntėjui.

68. Kai elektroninė siunta dingsta, būna pavogta ar sugadinta dėl paslaugų teikėjo kaltės ar paslaugų teikėjas Taisyklių 66 punkte nustatyta tvarka atsisako pripažinti kaltę, siuntėjas dėl elektroninės siuntos siuntimo išlaidų atlyginimo gali teisės aktų nustatyta tvarka kreiptis į teismą.

69. Taisyklių 64–68 punktų nuostatos netaikomos nuo to momento, kai suformuotas elektroninės siuntos nuorašas, išsiųstas fiziniu pristatymo būdu Taisyklių IV skyriuje nustatyta tvarka, yra pateiktas pristatyti gavėjui Pašto įstatymo nustatyta tvarka. Šiuo atveju e. siuntų fizinio pristatymo paslaugos teikėjo atsakomybė ir žalos atlyginimas už dingusią registruotąją pašto siuntą nustatyti Pašto įstatyme.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-586, 2019-12-27, paskelbta TAR 2019-12-27, i. k. 2019-21407

 

70. Paslaugų teikėjas, e. siuntų fizinio pristatymo paslaugos teikėjas, paslaugų gavėjas ir elektroninio pristatymo dėžutės naudotojai už Taisyklių reikalavimų nesilaikymą atsako Lietuvos Respublikos įstatymų, nustatančių atsakomybę už neteisėtą informacinės sistemos duomenų atskleidimą ar kitokią neteisėtą veiką, susijusią su informacinės sistemos duomenų naudojimu, nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-586, 2019-12-27, paskelbta TAR 2019-12-27, i. k. 2019-21407

 

IX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

71. Detalios paslaugų gavimo procedūros (veiksmai, kuriuos privalo atlikti elektroninio pristatymo dėžutės naudotojas) ir su paslaugų teikimu susijusių papildomų paslaugų gavimo tvarka yra aprašomos Naudotojo vadove, kuriuo paslaugų gavėjas privalo vadovautis siekdamas gauti ar gaudamas paslaugas. Su Naudotojo vadovu paslaugų gavėjas gali susipažinti informacinėje sistemoje.

_____________________

 

 

Elektroninio pristatymo paslaugų teikimo Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinės sistemos  priemonėmis taisyklių

priedas

 

 

(Elektroninio pristatymo paslaugų teikimo Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinės sistemos priemonėmis sutarties forma)

 

Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinės sistemos tvarkytojas ir elektroninio pristatymo paslaugų teikėjas (toliau – paslaugų teikėjas) –valstybės įmonė Registrų centras,

pristatymo fiziniu būdu paslaugų teikėjas (toliau – e. siuntų fizinio pristatymo paslaugos teikėjas) – asmuo (asmenys), kuris (kurie) teikia elektroninių siuntų pristatymo fiziniu būdu paslaugas pagal su paslaugų teikėju pasirašytą sutartį.

elektroninio pristatymo paslaugų gavėjas (toliau – paslaugų gavėjas) – asmuo, kuriam elektroninio pristatymo paslaugų teikimo Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinės sistemos (toliau – informacinė sistema) priemonėmis sutarties pagrindu yra sukuriama ir aktyvuojama elektroninio pristatymo dėžutė ar (ir) subdėžutė (toliau kartu – elektroninio pristatymo dėžutė) ir Elektroninio pristatymo paslaugų teikimo Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinės sistemos priemonėmis taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 3-44(1.5 E) „Dėl Elektroninio pristatymo paslaugų teikimo Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinės sistemos priemonėmis taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), nustatyta tvarka teikiamos elektroninio pristatymo paslaugos (toliau – paslaugos),

kartu vadinami šalimis, o kiekvienas atskirai – šalimi, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis):

Skirsnio pakeitimai:

Nr. 3-586, 2019-12-27, paskelbta TAR 2019-12-27, i. k. 2019-21407

 

I SKYRIUS

SUTARTIES OBJEKTAS

 

1. Sutartis reguliuoja šalių tarpusavio santykius paslaugų teikėjui ir e. siuntų fizinio pristatymo paslaugos teikėjui teikiant paslaugas, o paslaugų gavėjui naudojantis paslaugomis.

2. Paslaugų teikimo sąlygos ir tvarka nustatyta Taisyklėse, kurios yra neatskiriama Sutarties dalis.

3. Kai paslaugų gavėjas yra ministerijos, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, Vyriausybės įstaigos ir įstaigos prie ministerijų, kitos Vyriausybei atskaitingos valstybės institucijos ir įstaigos, Vyriausybei neatskaitingos valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos ar kiti viešojo administravimo subjektai, paslaugų teikėjo patvirtintos specialiosios sutarties sąlygos, nustatančios paslaugų teikimo tarifus už fiziniu pristatymo būdu siunčiamas elektronines siuntas ir mokėjimo už suteiktas paslaugas tvarką (toliau – specialiosios sutarties sąlygos), laikomos neatskiriama Sutarties dalimi. Specialiąsias sutarties sąlygas paslaugų teikėjas peržiūri ir gali pakeisti kartą per kalendorinius metus. Jeigu specialiosios sutarties sąlygos nustato paslaugų gavėjui kitokias paslaugos teikimo sąlygas, nei nustatytos Sutartyje, taikomos atitinkamos specialiosios sutarties sąlygos.

Skyriaus pakeitimai:

Nr. 3-586, 2019-12-27, paskelbta TAR 2019-12-27, i. k. 2019-21407

 

II SKYRIUS

ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

4. Paslaugų gavėjas privalo:

4.1. susipažinti su Taisyklėmis ir jų laikytis;

4.2. užtikrinti, kad prieš pradėdami naudotis paslaugomis elektroninio pristatymo dėžutės naudotojai susipažintų su Taisyklėmis ir jų laikytųsi;

4.3. į informacinę sistemą teikti teisingus duomenis apie paslaugų gavėją ir elektroninio pristatymo dėžutės naudotojus, reikalingus paslaugų teikimo tikslais, ir, jiems pasikeitus, nedelsdamas juos pakeisti informacinėje sistemoje;

4.4. susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais siekiama pakeisti, sutrikdyti ar kitaip pakenkti informacinės sistemos veikimui;

4.5. iš anksto pranešti ir susitarti su paslaugų teikėju, jeigu per parą pageidauja išsiųsti daugiau kaip 5000 (penkis tūkstančius) elektroninių siuntų ir (arba) 3000 (tris tūkstančius) vienetų elektroninių siuntų, kurios bus pristatomos fiziniu pristatymo būdu;

4.6. nesiųsti reklaminių pranešimų, pranešimų tiesioginės rinkodaros tikslu ar kito pobūdžio reklaminės medžiagos naudojantis informacinės sistemos priemonėmis.

5. Paslaugų gavėjas turi teisę gauti paslaugas Taisyklių ir Sutarties nustatyta tvarka.

6. Paslaugų teikėjas ir e. siuntų fizinio pristatymo paslaugos teikėjas privalo:

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-586, 2019-12-27, paskelbta TAR 2019-12-27, i. k. 2019-21407

6.1. teikti paslaugas Taisyklių, Sutarties ir teisės aktų nustatyta tvarka;

6.2. tinkamai vykdyti elektroninio pristatymo dėžutės naudotojo informacinėje sistemoje pateiktus nurodymus, jeigu elektroninio pristatymo dėžutės naudotojo pateikiami nurodymai informacinėje sistemoje atitinka Sutarties sąlygas, Taisyklių ir kitų teisės aktų reikalavimus;

6.3. teisės aktų nustatyta tvarka užtikrinti paslaugų teikėjui ir e. siuntų fizinio pristatymo paslaugos teikėjui pateiktų paslaugų gavėjo,  elektroninio pristatymo dėžutės naudotojo, elektroninės siuntos siuntėjo, elektroninės siuntos gavėjo duomenų ir kitos susijusios informacijos konfidencialumą, informaciją apie paslaugų gavėją ar informacinės sistemos naudotoją teikti tik teisės aktų nustatyta tvarka;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-586, 2019-12-27, paskelbta TAR 2019-12-27, i. k. 2019-21407

 

6.4. taikyti tinkamas organizacines ir technines priemones, skirtas paslaugų gavėjo ar elektroninio pristatymo dėžutės naudotojo pateikiamiems asmens duomenims apsaugoti nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo, praradimo, pakeitimo, atskleidimo be leidimo ar neteisėtos prieigos prie jų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-586, 2019-12-27, paskelbta TAR 2019-12-27, i. k. 2019-21407

 

7. Paslaugų teikėjas turi teisę:

7.1. laikinai sustabdyti ar visiškai nutraukti paslaugų teikimą Taisyklių ir Sutarties nustatytais atvejais ir tvarka;

7.2. fiksuoti ir padaryti įrašus informacinėje sistemoje apie bet kokius elektroninio pristatymo dėžutės naudotojo atliekamus veiksmus informacinėje sistemoje, įskaitant duomenis apie šių veiksmų atlikimo laiką; šie įrašai gali būti panaudoti kaip įrodymai, kad duomenys ar nurodymai pateikti ar gauti elektroniniu būdu;

7.3. Neteko galios nuo 2019-12-28

Punkto naikinimas:

Nr. 3-586, 2019-12-27, paskelbta TAR 2019-12-27, i. k. 2019-21407

 

71. E. siuntų fizinio pristatymo paslaugos teikėjas turi teisę paslaugų gavėjo vardu Taisyklių ir teisės aktų nustatyta tvarka rengti ir tvirtinti paslaugų gavėjo siunčiamas elektronines siuntas sudarančių elektroninio voko ir visų elektroninės siuntos priedų (elektroninių dokumentų arba jų išrašų, nuorašų, konvertuotų kopijų, dokumentų skaitmeninių kopijų ar kitų elektroninių duomenų) nuorašus (toliau – elektroninės siuntos nuorašas). Sutartis kartu yra ir paslaugų teikėjui paslaugų gavėjo suteiktas įgaliojimas, kuriuo patvirtinama šiame punkte numatyta paslaugų teikėjo teisė. Šalys patvirtina, kad paslaugų teikėjo Taisyklėse numatyta tvarka parengti ir patvirtinti paslaugų gavėjo siunčiamų elektroninių siuntų nuorašai turės tokią pačią teisinę ir įrodomąją galią kaip ir paslaugų gavėjo parengti ir patvirtinti elektroninių siuntų nuorašai.

Papildyta punktu:

Nr. 3-586, 2019-12-27, paskelbta TAR 2019-12-27, i. k. 2019-21407

 

8. Paslaugų teikėjas privalo kontroliuoti, kad e. siuntų fizinio pristatymo paslaugos teikėjo teikiamos paslaugos atitiktų Taisyklių ir Sutarties reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-586, 2019-12-27, paskelbta TAR 2019-12-27, i. k. 2019-21407

 

9. Paslaugų teikėjas turi teisę teikti privalomus nurodymus e. siuntų fizinio pristatymo paslaugos teikėjui ir paslaugų gavėjui, atitinkančius Sutarties sąlygas, Taisyklių ir kitų teisės aktų reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-586, 2019-12-27, paskelbta TAR 2019-12-27, i. k. 2019-21407

 

10. Kai paslaugų gavėjas yra fizinis asmuo, sutartimi jis patvirtina, kad yra informuotas, jog jo asmens duomenys yra tvarkomi informacinėje sistemoje paslaugų teikimo tikslais, duomenų valdytoja yra Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, ir savo, kaip duomenų subjekto, teises jis gali įgyvendinti vadovaudamasis Reglamentu (ES) 2016/679 ir susisiekimo ministro tvirtinamu Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkant asmens duomenis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos valdomuose registruose ir valstybės informacinėse sistemose tvarkos aprašu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-586, 2019-12-27, paskelbta TAR 2019-12-27, i. k. 2019-21407

 

11. Paslaugų teikėjo, e. siuntų fizinio pristatymo paslaugos teikėjo, paslaugų gavėjo ar elektroninio pristatymo dėžutės naudotojo (pagal suteiktus įgaliojimus) nurodymai, pareiškimai, informacija ir kitos valios išraiškos formos, pateiktos informacinėje sistemoje, šalims turi tokią pačią teisinę galią kaip ir šalių valia, išreikšta asmeniškai pasirašytame popierinės formos dokumente, jeigu vienos šalies valia buvo perduota kitai šaliai informacinės sistemos naudotojui prisijungus prie informacinės sistemos. Šalys privalo prisiimti visus iš tokių veiksmų atsiradusius įsipareigojimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-586, 2019-12-27, paskelbta TAR 2019-12-27, i. k. 2019-21407

 

III SKYRIUS

ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

 

12. Paslaugų teikėjas ir e. siuntų fizinio pristatymo paslaugos teikėjas teisės aktų nustatyta tvarka atsako už paslaugų gavėjo išsiųstų ir (ar) gautų elektroninių siuntų ir kitų duomenų saugojimą Taisyklėse nustatytais terminais ir tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-586, 2019-12-27, paskelbta TAR 2019-12-27, i. k. 2019-21407

 

13. Paslaugų teikėjas neatsako už:

13.1. tai, kad dėl informacinių ryšių technologijų gedimų, atsiradusių ne dėl paslaugų teikėjo kaltės, elektroninio pristatymo dėžutės naudotojas negalės prisijungti prie informacinės sistemos arba kad dėl tokių gedimų bus prarasti ar iškraipomi duomenys jų pateikimo metu;

13.2. elektroninės siuntos turinį ir informacijos teisingumą pateiktose siųsti elektroninėse siuntose.

14. Paslaugų gavėjas neturi teisės perleisti kitam asmeniui prisijungimo prie informacinės sistemos duomenų. Paslaugų gavėjas yra atsakingas už prisijungimo prie informacinės sistemos duomenų saugojimą.

15. Paslaugų gavėjas atsako už saugų kompiuterinės, programinės ar kitos įrangos, kuria naudodamiesi elektroninio pristatymo dėžutės naudotojai jungiasi prie informacinės sistemos, naudojimą ir įsipareigoja reguliariai atnaujinti antivirusines ir kitas įrangos naudojimo saugą užtikrinančias programas. Jeigu dėl šio reikalavimo nesilaikymo paslaugų gavėjui paslaugos negali būti suteiktos, paslaugų teikėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės ar su Sutartimi susijusių įsipareigojimų vykdymo.

16. Paslaugų gavėjas prisiima atsakomybę už bet kokius jo elektroninio pristatymo dėžutę tvarkančio elektroninio pristatymo dėžutės naudotojo informacinėje sistemoje atliktus veiksmus.

17. Paslaugų gavėjas privalo užtikrinti, kad:

17.1 elektroninio pristatymo dėžute naudotųsi tik nurodyti elektroninio pristatymo dėžutės naudotojai pagal jiems suteiktus įgaliojimus;

17.2. elektroninės siuntos gavėjo asmens duomenys būtų tvarkomi teisės aktų nustatyta tvarka, įskaitant, bet neapsiribojant, šių duomenų teikimą paslaugų teikėjui ir e. siuntų fizinio pristatymo paslaugos teikėjui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-586, 2019-12-27, paskelbta TAR 2019-12-27, i. k. 2019-21407

 

18. Jeigu paslaugų gavėjas pažeidžia Sutarties 17.1 ir 17.2 papunkčiuose nustatytus įsipareigojimus, paslaugų teikėjas ir e. siuntų fizinio pristatymo paslaugos teikėjas atleidžiami nuo bet kokios atsakomybės paslaugų gavėjo ar trečiųjų asmenų atžvilgiu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-586, 2019-12-27, paskelbta TAR 2019-12-27, i. k. 2019-21407

 

19. Paslaugų teikėjas ir e. siuntų fizinio pristatymo paslaugos teikėjas neatsako už elektroninio pristatymo dėžutės naudotojo informacinėje sistemoje nurodytus netikslius, neteisingus, neišsamius duomenis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-586, 2019-12-27, paskelbta TAR 2019-12-27, i. k. 2019-21407

 

20. Paslaugų gavėjui Sutarties 4.3 papunktyje nustatyta tvarka nepakeitus duomenų ir paslaugų teikėjui toliau teikiant paslaugas remiantis paslaugų gavėjo informacinėje sistemoje nurodytais duomenimis, už dėl to kilusias neigiamas pasekmes atsako paslaugų gavėjas.

21. Nė viena iš šalių neatsako už visišką ar dalinį įsipareigojimų neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad įsipareigojimų neįvykdė dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių. Įrodžius nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes, šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis.

 

IV SKYRIUS

SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS, NUTRAUKIMAS

 

22. Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai paslaugų gavėjas elektroniniu būdu informacinėje sistemoje patvirtina, kad sutinka su Sutarties sąlygomis, ir galioja tol, kol nutraukiama Sutarties ar teisės aktų nustatyta tvarka. Nutraukus sutartį, šalys privalo įvykdyti visus įsipareigojimus, atsiradusius iki Sutarties nutraukimo dienos.

23. Paslaugų teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį Taisyklių 22 punkte nustatytais atvejais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-586, 2019-12-27, paskelbta TAR 2019-12-27, i. k. 2019-21407

 

24. Bet kuri iš šalių turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį. Apie tai šalis raštu turi įspėti kitas šalis prieš 15 (penkiolika) darbo dienų.

25. Jeigu paslaugų gavėjas pažeidžia Sutarties sąlygas ar elektroninio pristatymo dėžutės naudotojai nesilaiko Taisyklių ar kitų teisės aktų reikalavimų, paslaugų teikėjas turi teisę nutraukti Sutartį be išankstinio įspėjimo.

26. Nutraukus Sutartį, paslaugų gavėjas netenka teisės naudotis elektroninio pristatymo dėžute. Paslaugų gavėjas turi teisę toliau naudotis elektroninio pristatymo dėžute teisės aktų nustatyta tvarka sudaręs naują Sutartį su paslaugų gavėju.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

27. Papildomų paslaugų, teikiamų informacinės sistemos priemonėmis, teikimo sąlygas ir tvarką, taip pat žalos dėl prarastų, sugadintų elektroninių siuntų atlyginimo sąlygas ir tvarką nustato Taisyklės.

28. Šalys patvirtina, kad visi informacinėje sistemoje vienos šalies kitai šaliai pateikiami pranešimai bus laikomi rašytiniais pranešimais ir turės tokią pačią juridinę galią kaip rašytiniai dokumentai.

29. Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

30. Iškilusius ginčus dėl Sutarties vykdymo šalys sprendžia derybų būdu. Jeigu ginčo nepavyksta išspręsti derybų būdu, šalys turi teisę ginčą spręsti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

__________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-586, 2019-12-27, paskelbta TAR 2019-12-27, i. k. 2019-21407

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. 3-44(1.5 E) „Dėl Elektroninio pristatymo paslaugų teikimo nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinės sistemos priemonėmis taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo