Suvestinė redakcija nuo 2020-02-06

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2017-02-22, i. k. 2017-02873

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL STATYBOS DARBŲ PRADŽIOS IR PABAIGOS LAIKO NUSTATYMO

 

2017 m. vasario 21 d. Nr.  A-234

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 35 punktu, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo 13 straipsnio 2 dalies 9 punktu, 14 straipsnio 2 dalimi, Triukšmo, kylančio atliekant statybos darbus gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose, kontrolės vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. lapkričio 9 d. nutarimu Nr. 1120 „Dėl Triukšmo, kylančio atliekant statybos darbus gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose, kontrolės vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 3 ir 4 punktais:

1. N u s t a t a u  statybos darbų pradžios ir pabaigos laiką Šiaulių mieste:

1.1. gyvenamosiose teritorijose darbo dienomis dienos ir vakaro metu nuo 7 val. iki 22 val., poilsio dienomis (šeštadieniais, sekmadieniais) dienos metu nuo 7 val. iki 19 val.;

1.2. gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose, kai statybos darbai vykdomi arčiau nei 300 m atstumu iki gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties pastatų (švietimo ir ugdymo įstaigų, bibliotekų, sveikatos priežiūros ir gydymo įstaigų), darbo dienomis dienos metu nuo 8 val. iki 19 val., šeštadieniais dienos metu  nuo 10 val. iki 19 val. Vykdant  statybos darbus nuo 13 val. iki 15 val. užtikrinti, kad nebūtų viršijami Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatyme ir Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“  nustatyti triukšmo rodiklių ribiniai dydžiai;

1.3. gyvenamosiose patalpose, gyvenamosiose teritorijose, gyvenamosios paskirties valdose darbo dienomis vakaro metu nuo 19 val. iki 21 val., sekmadieniais dienos metu nuo 10 val. iki 19 val. užtikrinant, kad nuo 13 val. iki 15 val. nebūtų viršijami triukšmo rodiklių ribiniai dydžiai, nustatyti 1.2 papunktyje nurodytuose teisės aktuose, – tik turint visų besiribojančių patalpų, valdų savininkų (gyventojų) sutikimus.

2. T v i r t i n u  Pranešimo dėl informacijos apie planuojamus statybos, remonto, montavimo darbus pateikimo formą (pridedama). Savivaldybės administracijai užpildytą formą privaloma pateikti  ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas iki statybos, remonto, montavimo darbų pradžios.

 

 

 

L. e. administracijos direktoriaus pareigas                                                                   Martynas Šiurkus

 

Forma patvirtinta Šiaulių miesto savivaldybės

administracijos  direktoriaus 2017 m. vasario 21 d.

įsakymu Nr. A-234 (2020 m. vasario 4  d. įsakymo

Nr. A-126 redakcija)

 

_______________________________________________

(juridinio asmens atstovo ar fizinio asmens vardas, pavardė)

_________________________________________________

(juridinio asmens pavadinimas, kodas)

_________________________________________________

(buveinės arba gyvenamosios vietos adresas)

_________________________________________________

(telefono numeris)

___________________________________________________________

(el. pašto adresas)

 

 

Šiaulių m. savivaldybės administracijos

Miesto koordinavimo skyriui

 

Pranešimas

DĖL INFORMACIJOS APIE PLANUOJAMUS STATYBOS, REMONTO, MONTAVIMO DARBUS PATEIKIMO

 

____ - ____

Šiauliai

 

Vadovaudamasis (-asi)  Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo 14 straipsnio 2 dalimi, pateikiu* šią informaciją:

1. ________________  planuoju pradėti _______________________________________

(data)                                                                             (statybos, remonto, montavimo)

 

darbus gyvenamojoje teritorijoje (vietovėje) ___________________________________________

(adresas, kur bus atliekami darbai)

______________________________________________________________________________ .

 

2. Planuojama statybos darbų trukmė _________________________________________.

(data nuo kada iki kada)

3. Planuojamas triukšmo lygis ______________________________________________ .

4. Planuojama triukšmo trukmė per parą ______________________________________ .

5. Bus įgyvendintos šios triukšmo mažinimo priemonės:

______________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________.   

Prašau informaciją, susijusią su šiuo pranešimu,  pateikti šiuo būdu: __________________

______________________________________________________________________________ .

 

_____________                        ________________________

(parašas)                                                        (vardas ir pavardė)

 

*Šią formą taip pat privaloma pildyti, jei gyvenamosiose patalpose statybos darbus  planuojama vykdyti ilgiau nei 15 kalendorinių dienų.

 

Formos pakeitimai:

Nr. A-126, 2020-02-04, paskelbta TAR 2020-02-05, i. k. 2020-02620

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Šiaulių miesto savivaldybės administracija, Įsakymas

Nr. A-414, 2017-03-30, paskelbta TAR 2017-03-30, i. k. 2017-05185

Dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. vasario 21 d. įsakymo Nr. A-234 "Dėl Statybos darbų pradžios ir pabaigos laiko nustatymo“ pakeitimo

 

2.

Šiaulių miesto savivaldybės administracija, Įsakymas

Nr. A-126, 2020-02-04, paskelbta TAR 2020-02-05, i. k. 2020-02620

Dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. vasario 21 d. įsakymo Nr. A-234 „Dėl statybos darbų pradžios ir pabaigos laiko nustatymo“ pakeitimo