Suvestinė redakcija nuo 2023-03-28

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2016-04-04, i. k. 2016-07320

 

r_NaujojiAkmene

 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS DAUGIABUČIŲ namų kiemų tvarkymo 2016–2025 metų programOS PATVIRTINIMO

 

2016 m. kovo 31 d.   Nr. T-75(E)

Naujoji Akmenė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo  16 straipsnio 4 dalimi, Akmenės rajono savivaldybės 2016–2021 m. strateginiu plėtros planu, patvirtintu Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 29  d. sprendimu Nr. T-277Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2016–2021 m. strateginio plėtros plano patvirtinimo“, Akmenės rajono savivaldybės taryba nusprendžia patvirtinti Akmenės rajono savivaldybės daugiabučių namų kiemų tvarkymo 2016–2025 metų programą (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vitalijus Mitrofanovas


 

PATVIRTINTA

Akmenės rajono savivaldybės

tarybos 2016  m. kovo 31 d.

sprendimu Nr. T-75(E)

 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS DAUGIABUČIŲ NAMŲ KIEMŲ TVARKYMO 2016–2025 METŲ PROGRAMA

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Akmenės rajono savivaldybės daugiabučių namų kiemų tvarkymo 2016–2025 m. programa parengta vadovaujantis Lietuvos respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, Akmenės rajono savivaldybės strateginiu plėtros planu 2016-2021 m. 

2.  Akmenės rajono savivaldybės daugiabučių namų kiemų tvarkymo 2016–2025 m.  programa (toliau – Programa) apima kiemų įvažiavimų ir pravažiuojamųjų dangų,  lietaus nuotekų sistemų ir kitų inžinerinių tinklų, automobilių stovėjimo aikštelių, kiemuose esančių lietaus nuotekų, šaligatvių, žaliųjų zonų, komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelių  (toliau – Objektai) būklę.

 

II SKYRIUS

SITUACIJOS ANALIZĖ

 

3. Akmenės rajono savivaldybės daugiabučių namų gyvenamųjų kvartalų būklė yra nepatenkinama. Dauguma daugiabučių namų yra nerenovuoti, namų kiemai ir viešosios erdvės nebeatitinka šiuolaikinių gyventojų poreikių, yra apleisti, susidėvėjusi jų infrastruktūra, trūksta vietos automobiliams laikyti.

4. Savivaldybės bendro naudojimo teritorijų apšvietimo sistema užtikrintų saugų gyventojų ir svečių judėjimą tamsiu paros metu, aplinka taptų patrauklesnė.

5. Teritorijoms prie daugiabučių namų nustatyti trūkumai:

5.1. didelė dalis susidėvėjusių važiuojamosios dalies ir pėsčiųjų takų dangų. Daugiabučių kiemų važiuojamosios dalys duobėtos, bordiūrai sulaužyti, asfalto dangos kai kur visiškai išnykusios;

5.2. nesutvarkytos arba neįrengtos kiemuose esančios paviršinių nuotekų sistemos ir kiti inžineriniai tinklai; 

5.3. kiemuose trūksta automobilių stovėjimo aikštelių;

5.4. pėsčiųjų takų dangos deformuotos, plytelės senos, išsikraipiusios;

5.5. gyvenamoji aplinka nėra pritaikyta komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteineriams pastatyti. Dėl vietų trūkumo automobiliams stovėti daugiabučių namų kiemuose gyventojai nepatenkinti, kad konteineriai užima automobilių stovėjimo vietas. Konteinerius aptarnaujančios įmonės šiukšliavežiams yra sunku privažiuoti ištuštinti konteinerius dėl siauros važiuojamosios kelio dalies kiemuose, kuri susidaro dėl didelio stovinčių automobilių skaičiaus.

 

III SKYRIUS

Programos rengimo TIKSLAS, uždaviniai ir prioritetai

 

6. Programos prioritetas – darni infrastruktūros ir teritorijų plėtra.

7. Programos tikslas – tolygi švarios aplinkos plėtra, teritorinės sanglaudos didinimas ir teritorijų planavimas.

8. Programos uždaviniai – išsaugoti ir gerinti aplinkos kokybę, kompleksiškai plėtoti gyvenamąsias vietoves, vykdyti teritorijų planavimą.

9. Veiklos Programos uždaviniams įgyvendinti:

9.1. sutvarkyti kiemų įvažiavimų ir pravažiuojamąsias dangas;

9.2. sutvarkyti arba įrengti kiemuose esančias paviršinių nuotekų sistemas ir kitus inžinerinius tinklus;

9.3. remontuoti arba praplėsti, įrengti automobilių stovėjimo aikšteles;

9.4. sutvarkyti ir / arba įrengti šaligatvius, žaliąsias zonas;

9.5. įrengti aikšteles komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteineriams pastatyti.

10.  Sąlygos finansuoti Programos objektus:

10.1.  atlikta daugiabučio namo renovacija; finansavimo eilė sudaroma laikantis eiliškumo pagal renovacijos baigimo datą, kuria laikoma statybos užbaigimo akto išdavimo diena

Punkto pakeitimai:

Nr. T-103, 2023-03-27, paskelbta TAR 2023-03-27, i. k. 2023-05356

 

10.2.  nėra savavališkų statinių;

10.3.  laikinieji statiniai suderinti su Akmenės rajono savivaldybės architektu;

10.4. žemės sklypas (nuosavybė – valstybės) suprojektuotas detaliajame plane.

Papildyta papunkčiu:

Nr. T-103, 2023-03-27, paskelbta TAR 2023-03-27, i. k. 2023-05356

 

11.  Objektų atrankos kriterijai:

11.1.  Savivaldybės prioritetinių teritorijų kompleksinis sutvarkymas;

11.2.  parengtas techninis / darbo projektas;

Punkto pakeitimai:

Nr. T-103, 2023-03-27, paskelbta TAR 2023-03-27, i. k. 2023-05356

 

11.3.  sutvarkyti paviršinių  nuotekų tinklai;

11.4.  sutvarkyti dujotiekio inžineriniai tinklai;

11.5.  sutvarkyti buitinių nuotekų tinklai;

11.6.  sutvarkyti elektros tinklai;

11.7.  sutvarkyti ryšių tinklai;

11.8.  sutvarkyti vandentiekio tinklai;

11.9.  darbų kaina;

11.10. gyventojų įsipareigojimas dėl žaliųjų zonų sutvarkymo ir priežiūros.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-261(E), 2017-12-28, paskelbta TAR 2017-12-28, i. k. 2017-21462

 

12Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudarytos komisijos (toliau – Komisija) sprendimu taikoma pirmumo teisė tvarkyti daugiabučių namų kiemus, kurie įtraukti į Savivaldybės prioritetines teritorijas.

 

IV SKYRIUS

Programos FINANSAVIMAS

 

13. Programa įgyvendinama, panaudojant skolintas, Savivaldybės biudžeto ir kitas teisėtai gautas lėšas.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-261(E), 2017-12-28, paskelbta TAR 2017-12-28, i. k. 2017-21462

 

V SKYRIUS

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS

 

14. Patvirtinus einamųjų metų Akmenės rajono savivaldybės biudžetą Akmenės rajono savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybės administracija) direktoriaus įsakymu tvirtinama prioritetinių teritorijų schema ir tvarkomų ar įrengiamų kiemų įvažiavimų ir pravažiuojamųjų dangų,  lietaus nuotekų sistemų ir kitų inžinerinių tinklų, automobilių stovėjimo aikštelių, kiemuose esančių lietaus nuotekų, šaligatvių žaliųjų zonų, komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelių  sąrašas (toliau – Objektų sąrašas), kurio projektą parengia ir teikia direktoriui tvirtinti  Komisija.

15. Gyventojai Savivaldybės administracijos direktoriui teikia paraiškas (toliau – Paraiška) ateinančių metų darbams atlikti iki einamųjų metų liepos 1 d. 

16. Paraiškose nurodomos preliminarios būtinų atlikti darbų apimtys.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-103, 2023-03-27, paskelbta TAR 2023-03-27, i. k. 2023-05356

 

17. Neteko galios nuo 2023-03-28

Punkto naikinimas:

Nr. T-103, 2023-03-27, paskelbta TAR 2023-03-27, i. k. 2023-05356

 

18. Neteko galios nuo 2023-03-28

Punkto naikinimas:

Nr. T-103, 2023-03-27, paskelbta TAR 2023-03-27, i. k. 2023-05356

 

19. Informacija apie patvirtintą einamųjų metų Objektų sąrašą skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje adresu www.akmene.lt.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-103, 2023-03-27, paskelbta TAR 2023-03-27, i. k. 2023-05356

 

20.  Savivaldybės administracija atlieka viešųjų pirkimų procedūras.

21. Neteko galios nuo 2017-12-29

Punkto naikinimas:

Nr. T-261(E), 2017-12-28, paskelbta TAR 2017-12-28, i. k. 2017-21462

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

22. Programą įgyvendina Akmenės rajono savivaldybės administracija.

 

 

 

 

 

______________________________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Akmenės rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-261(E), 2017-12-28, paskelbta TAR 2017-12-28, i. k. 2017-21462

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T-75(E) „Dėl Akmenės rajono savivaldybės daugiabučių namų kiemų tvarkymo 2016-2025 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Akmenės rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-103, 2023-03-27, paskelbta TAR 2023-03-27, i. k. 2023-05356

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T-75 (E) „Dėl Akmenės rajono savivaldybės daugiabučių namų kiemų tvarkymo 2016-2025 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

part_2a0324f5c74a4944a55b524e52381fbb_end