Sprendimas netenka galios 2022-05-01:

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-847, 2022-04-29, paskelbta TAR 2022-04-29, i. k. 2022-08957

Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimų pripažinimo netekusiais galios

 

Suvestinė redakcija nuo 2022-04-09 iki 2022-04-30

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2020-11-06, i. k. 2020-23415

 

Nauja redakcija nuo 2022-04-09:

Nr. V-737, 2022-04-08, paskelbta TAR 2022-04-08, i. k. 2022-07402

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS 

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ

 

2020 m. lapkričio  6  d. Nr. V-2543
Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 1 ir 4 punktais, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ 3.2.1.1 papunkčiu, Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, 20 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1419 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“, bei siekdamas užtikrinti ekstremaliosios situacijos likvidavimą, n u s p r e n d ž i u:

1Nustatyti, kad ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugos (toliau – ugdymo paslaugos) būtų teikiamos laikantis šių reikalavimų:

1.1. Prie įėjimo į ugdymo įstaigą tėvams (globėjams, rūpintojams), darbuotojams ir kitiems asmenims turi būti pateikta informacija apie:

1.1.1. asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir kt.);

1.1.2. apie rekomendaciją uždarose patalpose dėvėti medicinines veido kaukes arba respiratorius, kurie priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną (toliau – kaukės);

1.1.3. draudimą ugdyme dalyvauti vaikams, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).

1.2. Šalia įėjimo į įstaigą ar į patalpas, kuriose vykdomas ikimokyklinis ir (ar) priešmokyklinis ugdymas, turi būti būtų sudarytos galimybės rankų dezinfekcijai (gerai matomoje, bet vaikams nepasiekiamoje vietoje, pakabintos rankų dezinfekcijai skirtos priemonės).

1.3. Vaikus atlydinčių asmenų sveikatos būklė turi būti stebima (turi būti sudarytos sąlygos matuoti(s) kūno temperatūrą). Turi būti užtikrinamas visų priimamų į įstaigą vaikų sveikatos būklės vertinimas. Vaikai, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) ar kiti požymiai, nurodyti Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, 80 punkte, dalyvauti ugdymo veikloje negali būti priimami.

1.4. Darbuotojų sveikata turi būti stebima:

1.4.1. turi būti sudarytos sąlygos matuoti(s) darbuotojų(-ams) kūno temperatūrą atvykus į darbą.

1.4.2. darbuotojai, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) turi nedelsiant apleisti teritoriją ir patalpas, kuriose vykdomos ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programos. Darbuotojui rekomenduojama pasitikrinti dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) registruojantis Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba pildant elektroninę registracijos formą adresu www.1808.lt.

1.5. Jeigu administracija iš darbuotojo, vaiko ar jo tėvų (globėjų, rūpintojų) gavo informaciją apie jam nustatytą COVID-19 ligą (koronaviruso infekciją), apie tai nedelsiant privalo informuoti savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistą, atsakingą už atvejų ir protrūkių epidemiologinės diagnostikos vykdymą švietimo įstaigoje (toliau – VSB specialistas), bendradarbiauti su VSB specialistu atliekant atvejo ir protrūkio epidemiologinę diagnostiką;

1.6. Draudžiama į švietimo įstaigą atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu.

1.7. Ugdymo paslaugų teikimo vietoje turi būti sudarytos tinkamos sąlygos darbuotojų ir vaikų rankų higienai (praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo). Turi būti sudaryta galimybė darbuotojų rankų dezinfekcijai (tualetuose pakabintos rankų dezinfekcijai skirtos priemonės). Siūloma taip pat paviešinti rekomendacijas dėl tinkamos rankų higienos (https://bit.ly/3f13Bf1).

1.8. Ugdymo paslaugų teikimo patalpos turi būti išvėdinamos prieš atvykstant vaikams ir ne rečiau kaip 2 kartus per dieną, o aplinkos valymas ugdymo paslaugų teikimo vietoje būtų atliekamas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos parengtas rekomendacijas patalpų valymui COVID-19 pandemijos metu (https://bit.ly/3hGFqV4). Jei įstaigoje yra bendrų patalpų (kūno kultūros, muzikos salių, valgymo salių ar pan.), po kiekvienos grupės panaudojimo jos turi būti išvėdinamos ir išvalomos.

2. Rekomenduoti ugdymo paslaugų teikėjams:

2.1. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo veiklas vykdyti laikantis grupių izoliacijos principo:

2.1.1. grupės veiklą organizuoti taip, kad būtų išvengta skirtingas grupes lankančių vaikų kontakto patalpose, kuriose teikiamos ugdymo paslaugos, vaikai lankytų nuolatos tą pačią grupę. Esant poreikiui grupes performuoti, grupes sudaryti ne trumpesniam kaip 1 savaitės laikotarpiui;

2.1.2. darbuotojai, į kurių pareigas neįeina tiesioginis darbas su vaikais, neturėtų kontakto su vaikais;

2.1.3. riboti skirtingose grupėse dirbančių darbuotojų kontaktus, jei kontakto išvengti neįmanoma, riboti kontakto laiką ir išlaikyti saugų atstumą;

2.1.4. vaikus maitinti grupės patalpose. Jei grupės patalpose nėra sąlygų organizuoti vaikų maitinimą ir vaikų maitinimas yra organizuojamas bendroje valgymo salėje, vienu metu organizuoti maitinimą tik vaikams iš vienos grupės pagal iš anksto parengtą grafiką;

2.1.5. neorganizuoti bendrų veiklų kelioms vaikų grupėms;

2.1.6. maksimaliai išnaudoti galimybes ugdymą organizuoti lauke. Lauke vykdant kelių grupių veiklas, tarp grupių išlaikyti ne mažesnį kaip 2 metrų atstumą.

2.2. Kontaktines švietimo pagalbos specialistų konsultacijas teikti individualiai ar vienu metu dirbti tik su tos pačios grupės vaikais. Konsultacijų metu vengto fizinio kontakto.

2.3. Vykstant ugdymo procesui pašalinių asmenų į švietimo įstaigą neįleisti, išskyrus atvejus, kai jie palydi / pasitinka vaikus, teikia paslaugas, būtinas ugdymo proceso organizavimui ar vykdo valstybines funkcijas. Ugdymo veiklose dalyvaujant vaikų tėvams (globėjams, rūpintojams) ar kitiems ugdymo veiklose įprastai nedalyvaujantiems asmenims, sudaryti sąlygas, kad tarp šių asmenų ir vaikų būtų išlaikomas saugus ne mažesnis kaip 2 metrų atstumas (ribojimas nėra taikomas vaiko ir jo tėvų (globėjų, rūpintojų) kontaktams).

3. Rekomenduoti vyresniems nei 6 metų asmenims, išskyrus vaikus, ugdomus pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, jiems esant ugdymo įstaigoje, ugdymo paslaugų teikimo vietoje uždarose patalpose dėvėti kaukes.

4. Įpareigoti vaikų vežimo organizatorius ir vykdytojus, užtikrinti priemonių, nustatytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. gegužės 31 d. sprendimu
Nr. V-1251 „Dėl keleivių vežimo paslaugų teikimo sąlygų“, laikymąsi.

5. Nustatyti, kad laikoma, jog švietimo įstaigoje (-ose) įvestas infekcijų plitimą ribojantis režimas (toliau – IPRR):

5.1. švietimo įstaigoje, įgyvendinančioje ikimokyklinio ugdymo programą, – kai įvertinus bendrą COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) situaciją savivaldybėje ir (ar) švietimo įstaigoje; esant COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimui skirtingose grupėse; kai švietimo įstaigoje izoliuota tokia dalis švietimo įstaigos darbuotojų, kad nėra galimybės užtikrinti ugdymo proceso kasdieniu (kontaktiniu) būdu ir kt. atvejais, švietimo įstaigose skelbiamas IPRR savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu gavus švietimo įstaigos vadovo prašymą ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos teikimą raštu;

5.2. švietimo įstaigoje, įgyvendinančioje priešmokyklinio ugdymo programą, – kai IPRR skelbiamas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. spalio 12 d. sprendime Nr. V-2273 „Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo švietimo teikėjuose, įgyvendinančiuose priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas, skelbimo tvarkos“ nustatyta tvarka;

5.3. kai Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu, esant COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) išplitimo pavojui, nustatomas visos ar dalies švietimo įstaigų veiklos ribojimas ir dėl to visa ar dalis švietimo įstaigų veiklos sustabdoma ir (ar) jose vaikų ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras – valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                              Aurelijus Veryga

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-2592, 2020-11-11, paskelbta TAR 2020-11-11, i. k. 2020-23710

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. V-2543 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-405, 2021-02-26, paskelbta TAR 2021-02-26, i. k. 2021-03919

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. V-2543 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1157, 2021-05-21, paskelbta TAR 2021-05-21, i. k. 2021-11299

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. V-2543 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1259, 2021-05-31, paskelbta TAR 2021-05-31, i. k. 2021-12283

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. V-2543 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1553, 2021-06-30, paskelbta TAR 2021-06-30, i. k. 2021-14782

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. V-2543 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1903, 2021-08-20, paskelbta TAR 2021-08-20, i. k. 2021-17777

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. V-2543 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-2111, 2021-09-20, paskelbta TAR 2021-09-20, i. k. 2021-19697

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. V-2543 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-2345, 2021-10-18, paskelbta TAR 2021-10-18, i. k. 2021-21777

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. V-2543 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-2561, 2021-11-12, paskelbta TAR 2021-11-12, i. k. 2021-23495

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. V-2543 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-385, 2022-02-22, paskelbta TAR 2022-02-22, i. k. 2022-03275

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. V-2543 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-421, 2022-02-24, paskelbta TAR 2022-02-24, i. k. 2022-03565

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. V-2543 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-672, 2022-03-31, paskelbta TAR 2022-03-31, i. k. 2022-06526

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. V-2543 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-737, 2022-04-08, paskelbta TAR 2022-04-08, i. k. 2022-07402

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. V-2543 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo