Suvestinė redakcija nuo 2020-07-01

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2018-07-05, i. k. 2018-11362

 

 

 

TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL MOKESČIŲ LENGAVTŲ TEIKIMO VERSLO SUBJEKTAMS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2018 m. birželio 28 d. Nr. T1-194

Telšiai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 18 punktu, Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 6 straipsnio 1 punktu, 7 straipsniu, Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 7 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo 8 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“ 1.8 papunkčiu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 10 d. nutarimo Nr. 1387 „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“ 8 punktu, Telšių rajono savivaldybės taryba        n u s p r e n d ž i a:

1.         Patvirtinti mokesčių lengvatų teikimo verslo subjektams taisykles (pridedama). 

2.         Pripažinti netekusiais galios  Telšių rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 23 d.  sprendimą Nr. T1-176 „Dėl valstybinės žemės nuomos, žemės ir nekilojamojo turto mokesčių lengvatų tvarkos patvirtinimo“.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams adresu: Dvaro g. 80, Šiauliai, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Petras Kuizinas

 

PATVIRTINTA

Telšių rajono savivaldybės tarybos

2018 m. birželio 28. d. sprendimu Nr.T1-194

 

MOKESČIŲ LENGVATŲ TEIKIMO VERSLO SUBJEKTAMS TAISYKLĖS

 

I.          BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.   Mokesčių lengvatų teikimo verslo subjektams taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja valstybinės žemės nuomos mokesčio, žemės mokesčio ir nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų teikimą Telšių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) biudžeto sąskaita.

2.   Mokesčių lengvatos verslo subjektams taikomos siekiant suaktyvinti naujų darbo vietų kūrimą, skatinti savivaldybės verslo plėtrą ir investicijų pritraukimą į Telšių rajoną.

3.   Šios taisyklės taikomos šiems ūkio subjektams:

3.1. labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms, apibrėžtoms Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme;

3.2. investuotojams, apibrėžtiems Lietuvos Respublikos investicijų įstatyme;

3.3. fiziniams asmenims, kurie įstatymų nustatyta tvarka verčiasi ūkine komercine veikla;

4.   Telšių rajono savivaldybės tarybos (toliau – Taryba) sprendimu ūkio subjektams gali būti teikiamos žemės ir žemės nuomos mokesčio (ne žemės ūkio paskirties žemei) ir nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos už žemę ir nekilnojamąjį turtą, esantį Telšių rajono savivaldybės teritorijoje ir naudojamą ūkio subjekto komercinei veiklai vykdyti, jeigu ūkio subjektai pateikė dokumentus, įrodančius jų atitiktį Taisyklių 6 punkte išdėstytoms sąlygoms ir reikalavimams.

5.   Tarybos sprendimu gali būti teikiama valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvata jaunajam ūkininkui už žemės ūkio paskirties žemę tris mokesčio mokestinius laikotarpius nuo valstybinės žemės sklypo nuomos (naudojimo) pradžios. Tokio pobūdžio lengvata to paties asmens tam pačiam sklypui taikoma tik vieną kartą.

 

II.        SĄLYGOS IR REIKALAVIMAI

 

6.   Valstybinės žemės nuomos, žemės ir nekilnojamojo turto mokesčiai gali būti sumažinami už metus, kuriais paskutinį kartą buvo deklaruotas mokestis, ir ateinančius metus, bet bendra suteikiamų lengvatų suma vieneriems metams negali viršyti 15 tūkst. eurų ir negali būti didesnė nei investicijų dydžio suma:

6.1.   metus nuo ūkio subjekto 100 proc. naujai įsteigtiems ir Telšių rajono savivaldybėje įregistruotiems ūkio subjektams penkerius mokestinius metus nuo ūkio subjekto įsteigimo (prašymas pateikiamas per dvejus metus nuo ūkio subjekto įsteigimo):

6.1.1.   labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms, apibrėžtoms Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme;

6.1.2.   investuotojams, apibrėžtiems Lietuvos Respublikos investicijų įstatyme;

6.1.3.   fiziniams asmenims, įstatymų nustatyta tvarka įregistravusiems individualią ūkinę veiklą pagal pažymą pirmą kartą arba pakartotinai, praėjus ne mažiau nei 10 metų po paskutinio individualios veiklos nutraukimo;

6.2.   50 proc. labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms (apibrėžtoms Lietuvos Respublikos smulkaus ir vidutinio verslo įstatyme), mokestiniais metais, už kuriuos prašoma lengvata,  papildomai įsteigusioms naujų darbo vietų Telšių mieste (rajone):

6.2.1.   labai mažoms įmonėms (įmonėje dirba mažiau kaip 10 darbuotojų ir metinės pajamos neviršija 2 mln. eurų arba įmonės turto balansinė vertė yra ne didesnė kaip 2 mln. eurų) – už 1 ir daugiau darbo vietų;

6.2.2.   mažoms įmonėms (įmonėje dirba mažiau kaip 50 darbuotojų ir metinės pajamos neviršija 10 mln. eurų  arba įmonės turto balansinė vertė yra ne didesnė kaip 10 mln. eurų) – už 3 ir daugiau darbo vietų;

6.2.3.   vidutinėms įmonėms (įmonėje dirba mažiau kaip 250 darbuotojų ir įmonės metinės pajamos neviršija 50 mln. eurų arba įmonės turto balansinė vertė yra ne didesnė kaip 43 mln. eurų) – už 5 ir daugiau darbo vietų;

6.3.   verslo subjektams, mokestiniais metais, už kuriuos prašoma lengvata, investavusiems į Savivaldybės teritorijos tvarkymą arba infrastruktūrą, kai sutvarkyta teritorija arba sukurta (atnaujinta) infrastruktūra yra visuomeninės paskirties naudojimo teritorija ir neįeina į įmonės ar privačių asmenų naudojamą žemės valdą (pagal susitarimus, leidimus, suderintus su Savivaldybės administracija), priklausomai nuo investicijos dydžio (investicijas vertina Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu  sudaryta komisija):

6.3.1.  investicijos dydis nuo 1 iki 3 tūkst.  eurų, taikant 50 proc. lengvatą 1 metams tik labai mažoms įmonėms;

6.3.2. investicijos dydis nuo 3 iki 30 tūkst. eurų,  taikant 70 proc. lengvatą 1 metams;

6.3.3. investicijos dydis nuo 30 iki 50 tūkst. eurų, taikant 50 proc. lengvatą 2 metams;

6.3.4. investicijos dydis daugiau nei 50 tūkst. eurų, taikant 50 proc. lengvatą 3 metams;

6.4.  labdaros ir paramos teikėjams iki 50 proc. paramos, einamaisiais metais suteiktos labdaros ir paramos gavėjams, įregistruotiems Telšių rajono savivaldybėje, kultūrai, sportui, socialinei bei sveikatinimo veiklai remti, dydžio lengvatos, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatyme (1 priedas);

6.5.  100 proc. jaunajam ūkininkui už žemės ūkio paskirties žemę tris mokesčio mokestinius laikotarpius nuo valstybinės žemės nuomos sutarties sudarymo arba Lietuvos Respublikos nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Telšių skyriaus leidimo nudotis valstybinės žemės sklypu išdavimo. Jaunasis ūkininkas – fizinis asmuo, įregistravęs žemės ūkio valdą ir ūkį savo vardu, kuris teikdamas prašymą lengvatai yra jaunesnis kaip 40 metų.

6.6. 100 proc. verslo subjektams, vykdantiems ar vykdžiusiems (iki gatvės remonto arba rekonstrukcijos pradžios) komercinę veiklą patalpose ir/ar žemės sklype, esančiuose  Savivaldybės remontuojamoje arba rekonstruojamoje gatvėje, taikant lengvatą laikotarpiui, kuriuo laikinai draudžiamas autotransporto priemonių ir/ar pėsčiųjų eismas.

Papildyta papunkčiu:

Nr. T1-200, 2020-06-25, paskelbta TAR 2020-06-30, i. k. 2020-14481

 

7.   Mokesčių lengvatos neteikiamos, jei:

7.1. valstybinės žemės sklypui nesudaryta valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis (netaikoma 6.5. ir 6.6. p.);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T1-200, 2020-06-25, paskelbta TAR 2020-06-30, i. k. 2020-14481

 

7.2.   reorganizavus įmonę ar jos filialą, darbuotojai įdarbinami naujai steigiamose įmonėse;

7.3.   verslo subjektas turi mokestinių įsiskolinimų valstybės, savivaldybės ar Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos biudžetams;

7.4.   likvidavus įmonę ar jos filialą, į steigiamą įmonę priima daugiau nei 30 procentų likviduojamos įmonės ar filialo darbuotojų;

7.5.   nesumokėtas žemės, žemės nuomos, nekilnojamojo turto mokestis, mokestis už paviršinių (lietaus) nuotekų transportavimą Telšių miesto lietaus nuotekų tinklais už praėjusius metus, išskyrus paskutinio deklaruojamojo laikotarpio mokesčių nepriemoką, dėl kurios kreipiamasi lengvatos, ir tuos atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimo vyksta mokestinis ginčas;

7.6.   įmonėje daugiau kaip 20 procentų darbuotojų dirba ne visą darbo dieną (taikant 6.2 punkto lengvatą);

7.7.   įmonė yra restruktūrizuojama, bankrutuojanti ar likviduojama;

7.8.   ūkio subjekto išsinuomotas valstybinės žemės sklypas, nuosavybės teise valdomas žemės sklypas, pastatai, patalpos įrašyti į Savivaldybės patvirtintą Nenaudojamų, apleistų arba neprižiūrimų žemės sklypų ir (ar) statinių bei patalpų sąrašus;

7.9.   ūkio subjektui taikomos ankstesniųjų metų Savivaldybės tarybos sprendimais suteiktos mokesčių lengvatos.

 

III.       PRAŠYMŲ PATEIKIMAS

 

8.   Ūkio subjektas, norėdamas gauti mokesčių lengvatą, pateikia Savivaldybei šiuos dokumentus:

8.1.   prašymą dėl mokesčių lengvatų, nurodydamas šioje tvarkoje nustatytą pagrindą (2 priedas);

8.2.   įmonės registracijos pažymėjimo kopiją;

8.3.   žemės mokesčio deklaraciją (jei įmonė kreipiasi su prašymu sumažinti žemės mokestį);

8.4.   nekilnojamojo turto mokesčio metinę deklaraciją ir deklaruojamo nekilnojamojo turto sąrašą su nurodytomis mokestinėmis vertėmis (jei įmonė kreipiasi su prašymu sumažinti nekilnojamojo turto mokestį);

8.5.   pažymas iš Valstybinės mokesčių inspekcijos ir Socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių apie atsiskaitymą su valstybės ir Savivaldybės biudžetais bei fondais (pažymos turi būti išduotos ne anksčiau kaip likus 30 dienų iki prašymo pateikimo datos);

8.6.   pažymą apie vidutinį įmonės darbuotojų skaičių už mokestinius metus, už kuriuos prašoma mokesčio lengvata, bei prieš tai  buvusius metus (jei įmonė kreipiasi su prašymu sumažinti mokesčius pagal šios tvarkos 6.2 punktą);

8.7.   investicijas ir jų apmokėjimą patvirtinančių dokumentų kopijas su įmonės vadovo parašu ir antspaudu: rangos sutarčių kopijas, darbų atlikimo ir priėmimo aktų kopijas, apmokėjimą už atliktus darbus patvirtinančių dokumentų kopijas (jei įmonė kreipiasi su prašymu sumažinti mokesčius  pagal šios tvarkos 6.3 punktą);

8.8.   paramos teikimo ataskaitos FR0477 formos kopiją (jei įmonė kreipiasi dėl mokesčių lengvatos pagal šios tvarkos 6.4 punktą);

8.9.   paramos teikimą patvirtinančių dokumentų kopijas (jei įmonė kreipiasi dėl mokesčių lengvatos pagal šios tvarkos 6.4 punktą);

8.10. įmonės darbuotojų vardinį sąrašą, nurodant prieš tai buvusią darbovietę ir nustatytą darbo laiko trukmę: visa darbo diena ar nevisa darbo diena (šios tvarkos 7.6 punkte nurodytai sąlygai įvertinti);

8.11. ūkininko pažymėjimo ir valdos įregistravimo pranešimo kopijas (jei įmonė kreipiasi dėl mokesčių lengvatos pagal šios tvarkos 6.5 punktą);

8.12. valstybinės žemės nuomos sutarties arba Lietuvos Respublikos nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Telšių skyriaus išduoto leidimo (įsakymo) nudotis valstybinės žemės sklypu kopijas (jei įmonė kreipiasi dėl mokesčių lengvatos pagal šios tvarkos 6.5 punktą).

9.   Savivaldybės administracija gali pareikalauti pateikti kitus papildomus, informaciją patvirtinančius ar patikslinančius dokumentus ar deklaracijas.

 

IV.       PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMAS IR SVARSTYMAS

 

10. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija (toliau – Komisija) išnagrinėja prašymus dėl mokesčių lengvatų, pateiktą medžiagą ir per mėnesį nuo prašymo gavimo dienos pateikia motyvuotą išvadą Savivaldybės administracijos Finansų skyriui.

Punkto pakeitimai:

Nr. T1-200, 2020-06-25, paskelbta TAR 2020-06-30, i. k. 2020-14481

 

11. Vadovaudamasis Komisijos išvada, Finansų skyrius parengtą sprendimo projektą svarstyti teikia Tarybai.

Punkto pakeitimai:

Nr. T1-200, 2020-06-25, paskelbta TAR 2020-06-30, i. k. 2020-14481

 

12. Jeigu Komisijos išvadoje nurodyta, kad pateikti prašymai suteikti mokesčių lengvatas neatitinka šiose taisyklėse nustatytų kriterijų, prašymai neteikiami svarstyti Tarybai ir Finansų skyrius apie tai informuoja pareiškėjus.

Punkto pakeitimai:

Nr. T1-200, 2020-06-25, paskelbta TAR 2020-06-30, i. k. 2020-14481

 

13.  Visos šiose taisyklėse nurodytos procedūros, susijusios su prašymų ir kitų dokumentų, reikalingų mokesčių lengvatai suteikti, pateikimu ir informavimu apie priimtus sprendimus, gali būti atliekamos ir elektroninėmis priemonėmis.

 

V.        MOKESČIŲ LENGVATŲ TAIKYMO PANAIKINIMAS

 

14. Jeigu įmonė pateikė neteisingus duomenis, kurie nulėmė nepagrįstą sprendimą dėl mokesčių lengvatų taikymo, Taryba tokį sprendimą pripažįsta netekusiu galios, o lengvatos skirtumą turi išieškoti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

15. Lengvatos panaikinamos Tarybos sprendimu Finansų skyriaus teikimu.

 

VI.       BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

16. Sprendimai dėl minėtų mokesčių lengvatų taikymo išsiunčiami prašymo teikėjui ir Lietuvos Respublikos valstybinei mokesčių inspekcijai.

__________________________

 

 

Mokesčių lengvatų teikimo

verslo subjektams taisyklių 

1 priedas

 

MOKESČIŲ LENGVATŲ ASMENIMS, REMIANTIEMS KULTŪROS, SPORTO, SVEIKATINIMO IR SOCIALINĘ VEIKLĄ TELŠIŲ RAJONE,

TAIKYMO TAISYKLĖS

 

1. Mokesčių lengvatos taikomos paramos teikėjams, remiantiems kultūros, sporto, sveikatinimo, socialines programas ir priemones, kai:

1.1. propaguojama Telšių rajono kultūra;

1.2. remiamas menininkų ir meno kolektyvų dalyvavimas tarptautiniuose konkursuose, festivaliuose, parodose;

1.3. įamžinami žymūs Lietuvos ir Telšių menininkai, mokslininkai, visuomenės veikėjai bei istorinės datos;

1.4. pristatoma garsių Lietuvos ir pasaulio režisierių, choreografų, dirigentų ir kitų menininkų kūryba;

1.5. remiamas kultūrinių, sporto, socialinių ir sveikatos priežiūros objektų renovavimas ir plėtra;

1.6. teikiama parama jauniesiems talentams, Lietuvos kultūros laureatams;

1.7. remiami miesto meno kolektyvai ir menininkai, sporto komandos ir sportininkai;

1.8. teikiama parama sporto šakų čempionatų prizininkams;

1.9. teikiama parama socialiniams ir sveikatinimo projektams, vykdoma socialinių ir sveikatos priežiūros įstaigų plėtra;

1.10. pastatomi (statomi) meniniai, dekoratyviniai tūriniai akcentai.

 

2. Konkretus atleidimo nuo mokesčių procentas P apskaičiuojamas pagal formulę:

 

P = (K1 + K2 + K3) * K4 , čia


K1 = 3, kai remiama pagal Savivaldybės tarybos patvirtintas
Telšių rajono savivaldybės strateginio 

veiklos plano  programas;

0, kai remiamos kitos programos;

K2 = 1, kai remiama pinigais;

0, kai remiama turtu, darbais arba paslaugomis;

K3 = 1, kai paramos sutartis sudaryta 2 ir daugiau metų;

0,5, kai paramos sutartis sudaryta vieneriems metams;

0, kai paramos sutartis nesudaryta;

K4 = 10, kai rėmimo suma per metus didesnė nei 15 tūkst. eurų;

9, kai rėmimo suma per metus nuo 12 iki 15 tūkst. eurų;

8, kai rėmimo suma per metus nuo 9 iki 12 tūkst. eurų;

7, kai rėmimo suma per metus nuo 6 iki 9 tūkst. eurų;

6, kai rėmimo suma per metus nuo 3 iki 6 tūkst. eurų;

5, kai rėmimo suma per metus nuo 1 iki 3 tūkst. eurų;

0, kai rėmimo suma per metus – iki 1 tūkst. eurų.

 

3. Jei paramos savivaldybės programoms (renginiams) pinigais dydis yra ne mažesnis nei 30 tūkst. eurų, taikoma ne didesnė nei 50 proc. suteiktos paramos dydžio lengvata 1 metams, bet bendra suteikiamų lengvatų suma negali viršyti 15 tūkst. eurų ir neskaičiuojamas šių Taisyklių 2 punkte nurodytas procentas.

___________________________________

 

 

Mokesčių lengvatų teikimo

verslo subjektams taisyklių 

2 priedas

 

 

(Prašymo mokesčių lengvatai gauti pavyzdinė forma)                                                      

PRAŠYMAS  MOKESČIŲ LENGVATAI GAUTI

__________________

(data)

 

1. Duomenys apie įmonę (žymėjimo pvz.: T):

Įmonės pavadinimas

 

 

Įmonės vadovas                                    

 

Įmonės rekvizitai

kodas

 

adresas

 

 

tel.

 

faks.

 

el. p. adresas

 

atsiskaitomoji sąskaita

 

banko kodas ir pavadinimas

 

PVM mokėjimas

 

£   taip      PVM mokėtojo kodas

£   ne

Informacija apie įmonę

£   vidutinė (įmonėje dirba mažiau kaip 250 darbuotojų ir įmonės metinės pajamos neviršija 50 mln. eurų arba įmonės turto balansinė vertė yra ne didesnė kaip 43 mln. eurų).

£   maža (įmonėje dirba mažiau kaip 50 darbuotojų ir metinės pajamos neviršija 10 mln. eurų  arba įmonės turto balansinė vertė yra ne didesnė kaip 10 mln. eurų).

£   labai maža įmonė (įmonėje dirba mažiau kaip 10 darbuotojų ir metinės pajamos neviršija 2 mln. eurų arba įmonės turto balansinė vertė yra ne didesnė kaip 2 mln. eurų).

Įmonės įsteigimo data

(metai, mėnuo, diena)

 

Įmonės veiklos pradžia

(metai, mėnuo)

 

Informacija apie mokesčių mokėjimą

 

Mokesčio pavadinimas:

Praėjusių metų mokesčio suma

(Eur)

Einamieji metai (eurais)

Sumokėta mokesčio suma (Eur)

Skola (Eur)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nurodyti pagrindinę įmonės veiklą, gaminamus produktus, teikiamas paslaugas.

 

 

 

2. Informacija apie įmonėje papildomai įsteigtas darbo vietas:

 

Vidutinis įmonės darbuotojų skaičius metais, už kuriuos prašoma mokesčių lengvata

Vidutinis įmonės darbuotojų skaičius prieš tai buvusiais metais

Ne visą darbo dieną dirbančių darbuotojų skaičius

 

 

 

 

 

3. Informacija apie įmonės investicijas einamaisiais metais į Savivaldybės teritorijos tvarkymą arba infrastruktūrą, kai sutvarkyta teritorija arba sukurta (atnaujinta) infrastruktūra yra visuomeninės paskirties naudojimo teritorija ir neįeina į įmonės ar privačių asmenų naudojamą žemės valdą (pagal susitarimus su savivaldybės administracija):

 

Investicijas patvirtinančio dokumento pavadinimas, data ir Nr.

Investicijos paskirtis

Investicijos  dydis eurais

 

 

 

 

 

 

 

4.   nformacija apie įmonės suteiktą paramą kultūrai, sportui, socialinei bei sveikatinimo veiklai:

I

Parama, Eur

Paramos sutartis (jei buvo sudaryta, pridedama kopija)

Paramos sutarties šalis

Paramos sutarties laikotarpis

Remiama pagal Tarybos patvirtintas programas (Strateginio veiklos plano priemonės numeris)

Paramos tikslas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.   Informacija apie jaunojo ūkininko sudarytas naujas žemės nuomos sutartis arba Lietuvos Respublikos nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Telšių skyriaus išduotus leidimus naudotis valstybinės žemės sklypais:

 

Valstybinės žemės nuomos sutarties arba leidimo (įsakymo) naudotis valstybinės žemės sklypu data

Valstybinės žemės nuomos sutarties arba leidimo naudotis valstybinės žemės sklypu numeris

Žemės sklypo kadastro numeris ir adresas

Nuomojamo (naudojamo) žemės sklypo plotas (ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prašome suteikti mokesčio lengvatą už 20__ m. _____________________________ laikotarpį:

£ - žemės nuomos; £ - žemės; £ - nekilnojamojo turto. 

 

PRIDEDAMA:

£ - Nekilnojamojo turto nuosavybės dokumentai.

£ - Pažyma iš Valstybinės mokesčių inspekcijos apie atsiskaitymus.

£ - Pažyma iš Socialinio draudimo fondo valdybos teritorinio skyriaus apie atsiskaitymą.

£ - Įmonės registracijos pažymėjimo kopija.

£ - Investicijas patvirtinančių dokumentų kopijos (rangos sutarčių kopijos, darbų atlikimo ir   priėmimo aktų kopijos, apmokėjimą už atliktus darbus ar suteiktą paramą  patvirtinančių dokumentų kopijos).

£ - Valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracija.

£ - Žemės mokesčio deklaracija.

£ - Nekilnojamojo turto mokesčio metinė deklaracija.

£ - Metinės finansinės atskaitomybės dokumentų kopijos.

£ - Paramos teikimo ataskaitos FR0477 formos kopija.

£ - Paramos teikimą patvirtinančių dokumentų kopijos.

£ - Pažyma apie vidutinį metų sąrašinį darbuotojų skaičių praėjusiais ir einamaisiais metais.

£ - Įmonės darbuotojų sąrašas, nurodant prieš tai buvusią darbovietę ir nustatytą darbo laiko trukmę: visa darbo diena ar nevisa darbo.

£ - Verslo subjekto susitarimų, suderintų su Savivaldybės administracija, ar leidimų investicijoms į Savivaldybės teritorijos tvarkymą arba infrastruktūrą kopijos.

£ - Ūkininko pažymėjimo ir valdos įregistravimo pranešimo kopijos.

£ - Valstybinės žemės nuomos sutarties arba Lietuvos Respublikos nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Telšių skyriaus išduoto leidimo (įsakymo) naudotis valstybinės žemės sklypu kopijos.

Patvirtiname, kad šiame prašyme pateikta informacija yra teisinga.

 

Jeigu paaiškėtų, kad pateikta informacija yra klaidinga, įsipareigojame suteiktą mokesčių lengvatos skirtumą grąžinti į nurodytą sąskaitą per vieną mėnesį nuo aplinkybių pradžios, kada paaiškėjo, kad prašyme pateikta informacija yra klaidinga.

 

Vardas, pavardė:

 

Pareigos:

 

Parašas:

 

Data:

 

 

 

 

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Telšių rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T1-200, 2020-06-25, paskelbta TAR 2020-06-30, i. k. 2020-14481

Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimo Nr.T1-194 „Dėl Mokesčių lengvatų teikimo verslo subjektams taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo