Suvestinė redakcija nuo 2020-03-05

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2019-04-04, i. k. 2019-05524

 

vilk_herb

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SpREndimas

DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS socialinių paslaugų organizavimo ir mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo

 

2019 m. kovo 29 d. Nr. B-TS-1385

Vilkaviškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 13 straipsnio 1 dalimi, 4 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 583 patvirtinto Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo 3 punktu, Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1.  Patvirtinti Vilkaviškio rajono savivaldybės socialinių paslaugų organizavimo ir mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašą (pridedama).

2.  Pripažinti netekusiu galios Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. B-TS-737 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės socialinių paslaugų organizavimo ir mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punktą.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Algirdas Neiberka

 

PATVIRTINTA

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos

2019 m. kovo 29 d. sprendimu

Nr. B-TS-1385

 

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ORGANIZAVIMO IR MOKĖJIMO UŽ SOCIALINES PASLAUGAS TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vilkaviškio rajono savivaldybės socialinių paslaugų organizavimo ir mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Vilkaviškio rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) gyventojų kreipimosi dėl socialinių paslaugų, socialinių paslaugų poreikio nustatymo, socialinių paslaugų skyrimo, sustabdymo ir nutraukimo, finansinių galimybių vertinimo, mokėjimo už socialines paslaugas ir kitas sąlygas.

2. Aprašo nuostatos taikomos toms socialinėms paslaugoms, kurias planuoja, skiria, kurių poreikį asmeniui (šeimai) nustato Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybės administracija) ir kurių teikimas finansuojamas iš Savivaldybės biudžeto lėšų ar Savivaldybės biudžetui skiriamų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų socialinėms paslaugoms organizuoti.

3. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 583 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“, Socialinių paslaugų katalogu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“, ir Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-94 „Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir Senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“.

4. Savivaldybėje socialinės paslaugos planuojamos ir organizuojamos vaikams patiriantiems socialinę riziką ir jų šeimoms, vaikams su negalia ir jų šeimoms, likusiems be tėvų globos vaikams, suaugusiems asmenims su negalia ir jų šeimoms, senyvo amžiaus asmenims ir jų šeimoms, suaugusiems asmenims patiriantiems socialinę riziką ir jų šeimoms, vaikus globojančioms šeimoms, krizinėje situacijoje esantiems asmenims ir jų šeimoms, kitiems asmenims ir jų šeimoms, atsižvelgiant į individualius asmens (šeimos) interesus ir nustatytus socialinių paslaugų poreikius.

5. Socialinės paslaugos teikiamos Savivaldybės teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravusiems gyventojams (dėl ilgalaikės ar trumpalaikės socialinės globos paslaugų – ne trumpiau kaip vienerius metus Savivaldybės teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravusiems gyventojams). Išskirtiniais atvejais, kai asmuo (šeima) patiria bet kokį smurtą (fizinį, psichologinį, seksualinį ir pan.) arba kyla grėsmė jo fiziniam ar emociniam saugumui, socialinės paslaugos gali būti teikiamos ir kitos savivaldybės asmenims (šeimoms), užsieniečiams ar kitiems asmenims Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais.

6. Socialinės paslaugos asmeniui (šeimai) teikiamos atsižvelgiant į individualius asmens (šeimos) interesus ir poreikius, nustatytus pagal Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo nuostatas, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintas metodikas ir Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintą šį Aprašą.

7. Mokėjimo už socialines paslaugas dydis asmeniui (šeimai) nustatomas individualiai, atsižvelgiant į asmens (šeimos narių) finansines galimybes mokėti už socialines paslaugas ir asmeniui (šeimai) teikiamų socialinių paslaugų rūšį. Socialines paslaugas, jų turinį pagal socialinių paslaugų rūšis apibrėžia Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintas Socialinių paslaugų katalogas.   

8. Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius (toliau – Skyrius), socialines paslaugas teikiančioms įstaigoms (kurių savininkas, dalininkas yra Savivaldybė) pateikia Socialinių paslaugų skyrimo komisijos sprendimą dėl socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) skyrimo, mokėjimo dydžio už socialines paslaugas skaičiavimą ir parengtą paslaugų gavėjo bylą.

9. Socialines paslaugas teikiančios įstaigos (kurių savininkas, dalininkas yra Savivaldybė) ir Asmens (šeimos) tarpusavio teisės ir pareigos, susijusios su asmens (šeimos) mokėjimu už specialiąsias socialines paslaugas, nustatomos rašytine socialines paslaugas gaunančio asmens (vieno iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjo, rūpintojo ir teikiančios socialines paslaugas institucijos sutartimi, kurioje nustatyti konkretūs asmens (šeimos) mokėjimo už socialines paslaugas dydžiai pinigine išraiška, mokėjimo tvarka ir kitos sąlygos.

10. Socialines paslaugas teikiančios įstaigos (kurių savininkas, dalininkas yra Savivaldybė), paslaugų teikimo metu pasikeitus paslaugų kainai, teisės aktams, reglamentuojantiems apmokėjimą už paslaugas, paslaugų gavėjo pajamoms bei kitoms aplinkybėms, perskaičiuoja mokėjimą už socialines paslaugas.

11. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

 

II SKYRIUS

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SKYRIMAS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

KREIPIMOSO DĖL SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TVARKA

 

12. Dėl socialinių paslaugų skyrimo asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas kreipiasi į  Skyriaus socialinio darbo organizatorių seniūnijoje ar stacionarios sveikatos priežiūros įstaigos socialinį darbuotoją (kai asmuo gydosi stacionarios sveikatos priežiūros įstaigoje), užpildo prašymą-paraišką ir pateikia šiuos dokumentus:

12.1.  asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

12.2. socialinį statusą ar veiklos pobūdį patvirtinantį dokumentą (pensininko, neįgaliojo pažymėjimus ir kt.);

12.3. specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymo pažymos ar specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažymos kopiją (jeigu nustatyti specialieji poreikiai);

12.4. medicinos dokumentų išrašą (F 027/a) (išskyrus pagalbos į namus paslaugas, kai  nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis);

12.5. informaciją apie asmens (šeimos narių) turimas pajamas (išskyrus informaciją, kurią Savivaldybės administracija gauna pagal duomenų teikimo sutartis).

12.6. esant reikalui, gali būti prašoma pateikti ir kitus dokumentus, susijusius su socialinių paslaugų poreikio nustatymu,  atsižvelgiant į konkrečią situaciją.

13. Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugos skiriamos asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas nuolatinės slaugos poreikis ir visiško nesavarankiškumo lygis.

14. Asmens (vieno iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjo, rūpintojo prašymas nebūtinas, kai kreipiamasi dėl informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo paslaugų bei socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų šeimai, patiriančiai socialinę riziką.

15. Veikdami asmens (šeimos) ar visuomenės socialinio saugumo interesais, prašymą dėl socialinių paslaugų skyrimo asmeniui (šeimai) gali pateikti socialinių paslaugų įstaigų darbuotojai, bendruomenės nariai ar kiti suinteresuoti asmenys, nurodę priežastį, dėl kurios asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas negali to padaryti pats.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMAS

 

16. Dėl bendrųjų socialinių paslaugų asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas raštišku prašymu tiesiogiai kreipiasi į Savivaldybėje socialines paslaugas teikiančią įstaigą – Vilkaviškio socialinės pagalbos centrą (toliau socialines paslaugas teikianti įstaiga). Socialinių paslaugų poreikio vertinimas neatliekamas.

17. Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį nustato Skyriaus socialinio darbo organizatoriai seniūnijose arba stacionarios sveikatos priežiūros įstaigos socialinis darbuotojas. Asmens socialinių paslaugų poreikis nustatomas individualiai pagal asmens nesavarankiškumą bei galimybes savarankiškumą ugdyti ar kompensuoti asmens interesus ir poreikius atitinkančiomis socialinėmis paslaugomis.

18. Pirmenybę gauti pagalbos į namus paslaugas turi:

18.1. Vieniši suaugę asmenys su negalia (šeimos), senyvo amžiaus asmenys (šeimos);

18.2. laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekę asmenys;

18.3. suaugę asmenys su negalia (šeimos), senyvo amžiaus asmenys (šeimos), turintys vaikų (artimųjų), kurie negali suteikti šios pagalbos (gyvena užsienyje, kitos savivaldybės teritorijoje ar toliau kaip 40 km atstumu nuo asmens (šeimos) gyvenamosios vietos, arba yra neįgalūs, piktnaudžiauja alkoholiu ir kt.).

19. Asmens (šeimos) socialinės priežiūros ar socialinės globos paslaugų poreikis nustatomas per 14 kalendorinių dienų, nuo asmens (šeimos) raštiško prašymo gavimo dienos. Parengti dokumentai su išvados apie socialinių paslaugų poreikio asmeniui (šeimai) nustatymą pateikiami Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudarytai Socialinių paslaugų skyrimo komisijai (toliau – Komisija).

20. Socialinių paslaugų įstaiga asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį peržiūri atsiradus naujoms aplinkybėms, susijusioms su  sveikatos būklės ar paslaugų poreikių pasikeitimais. Jeigu asmeniui (šeimai), gaunančiam (-iai) socialines paslaugas, reikia keisti paslaugų rūšį (pagalbos į namus paslaugą – į dienos socialinės globos paslaugą), šios paslaugos teikiamos iki naujo sprendimo priėmimo, tačiau ne ilgiau kaip tris mėnesius.

21. Socialinių paslaugų poreikis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintu Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašu, senyvo amžiaus asmens bei  suaugusiam asmeniui su negalia Socialinės globos poreikio nustatymo metodikomis.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SKYRIMAS, SUSTABDYMAS IR NUTRAUKIMAS

 

22. Sprendimą dėl bendrųjų socialinių paslaugų skyrimo per 3 darbo dienas priima socialines paslaugas teikiančios įstaigos ar organizacijos vadovas.

23. Sprendimas dėl kitų socialinių paslaugų (socialinės priežiūros, socialinės globos, pagalbos pinigų ir kt.) skyrimo priimamas per 14 kalendorinių dienų nuo vertinimo išvadų pateikimo Skyriui dienos. Sprendimą pasirašo Komisijos pirmininkas, jam nesant – Komisijos pirmininko pavaduotojas.

24.  Skyrius su priimtu sprendimu dėl socialinių paslaugų skyrimo per 5 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos pasirašytinai supažindina asmenį.

25. Socialinių paslaugų skyrimo sprendimo originalas, asmens prašymas-paraiška su dokumentais, Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimo forma (originalas) įsegami į asmens bylą, kuri perduodama socialinių paslaugų įstaigai, kurioje vedama ir saugoma.

26. Jeigu laikinai nėra galimybės teikti socialines paslaugas Savivaldybės pavaldumo socialinėse įstaigose, asmuo įrašomas į laukiančiųjų gauti paslaugas eilės sąrašą pagal sprendimo dėl socialinių paslaugų skyrimo datą (kai yra tos pačios datos sprendimų – pagal asmens prašymo-paraiškos gavimo datą).

27. Sprendimas dėl socialinės priežiūros paslaugų šeimai, patiriančiai socialinę riziką, skyrimo priimamas nedelsiant. Sprendimą dėl paslaugų skyrimo ar paslaugų nutraukimo pasirašo Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas Skyriaus vedėjas.

28. Socialinių paslaugų teikimas asmeniui (šeimai) sustabdomas šiais atvejais:

28.1. asmens (šeimos), globėjo ar rūpintojo raštišku prašymu;

28.2. išvykus paviešėti pas gimines, artimuosius, draugus ir kt. (ilgiau kaip 5 paras);

28.3. išvykus gydytis ilgiau kaip 5 paras;

28.4. du mėnesius nesumokėjus už socialines paslaugas;

28.5. įtarus, kad asmuo (jo šeimos narys) gali sirgti užkrečiama liga, iki tol, kol gaunama gydytojų išvada, kad asmuo nekelia pavojaus tiesioginiams paslaugų teikėjams užsikrėsti;

28.6. asmeniui (šeimai), globėjui ar rūpintojui pateikus raštišką prašymą sustabdyti teikiamas socialines paslaugas turi būti nurodytas sustabdymo terminas. Jei prašyme nenurodytas sustabdymo terminas, paslaugos sustabdomos iki 1 mėnesio, esant motyvuotam prašymui – iki 4 mėnesių. Panorus atnaujinti paslaugų teikimą anksčiau nei nurodyta sustabdymo prašyme, kreiptis į socialines paslaugas teikiančią įstaigą ne vėliau kaip prieš 1 savaitę. Nesikreipus į socialines paslaugas teikiančią įstaigą dėl paslaugų teikimo suėjus sustabdymo terminui, paslaugos automatiškai nutraukiamos.

29. Socialinių paslaugų teikimas asmeniui (šeimai) nutraukiamas šiais atvejais:

29.1. asmens (šeimos), globėjo ar rūpintojo raštišku prašymu;

29.2. pasibaigus sutarties dėl socialinių paslaugų teikimo terminui ar nustačius kitą socialinių paslaugų poreikį;

29.3. išvykus gyventi į kitą savivaldybę, užsienio valstybę;

29.4. grubiai pažeidus socialines paslaugas teikiančios įstaigos vidaus tvarkos taisykles;

29.5. paaiškėjus, kad asmuo (šeima), globėjas ar rūpintojas sąmoningai pateikė neteisingą informaciją socialinių paslaugų poreikiui nustatyti arba dirbtinai pablogino sąlygas, norėdamas gauti socialines paslaugas;

29.6. atlikus socialinių paslaugų poreikio vertinimą ir nustačius, kad nėra poreikio teikti paslaugą, kurią asmuo gauna;

29.7. nesudarant sąlygų teikti socialines paslaugas (neįsileidžiant darbuotojo, nepasirašant sutarties, nepriimant teikiamos pagalbos, asmens namuose nuolat girtaujama, smurtaujama ir iškyla grėsmė paslaugų teikėjų saugumui, namuose antisanitarinės sąlygos ir pan.).

30. Sprendimą sustabdyti socialinių paslaugų teikimą socialinių paslaugų įstaigos vadovas priima nuo tos dienos, kai gaunama informacija apie šio Aprašo 28 punkte nurodytų aplinkybių atsiradimą.

31. Skyrius gavęs informaciją iš socialines paslaugas teikiančios įstaigos apie šio Aprašo 29 punkte nurodytų aplinkybių atsiradimą, priima sprendimą nutraukti socialinių paslaugų teikimą nuo informacijos gavimo dienos. Sprendimą pasirašo Skyriaus vedėjas.

32. Socialinių paslaugų teikimas asmeniui (šeimai) atnaujinamas išnykus aplinkybėms, dėl kurių buvo priimtas sprendimas sustabdyti paslaugų teikimą.

33. Skyriaus atsakingas specialistas duomenis apie skirtas ar nutrauktas paslaugas suveda į socialinės paramos informacinę sistemą (SPIS).

 

III SKYRIUS

ASMENS (ŠEIMOS) FINANSINIŲ GALIMYBIŲ VERTINIMAS

 

34. Asmens (šeimos narių) finansinės galimybės mokėti už socialines paslaugas negali turėti įtakos asmens (šeimos) galimybėms gauti socialines paslaugas, kurių poreikis asmeniui (šeimai) nustatytas.

35. Pageidaujantis gauti socialines paslaugas asmuo (vienas iš suaugusiųjų šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas turi pateikti informaciją apie asmens (šeimos) pajamas.

36. Ilgalaikę socialinę globą pageidaujantis gauti asmuo ar jo globėjas, rūpintojas turi pateikti informaciją apie asmens pajamas ir turimą turtą.

37. Informaciją apie asmens (šeimos) pajamas ir asmens turtą asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas pateikia Skyriaus socialinio darbo organizatoriams seniūnijose arba stacionarios sveikatos priežiūros įstaigos socialiniam darbuotojui kartu su prašymu-paraiška skirti socialines paslaugas.

38. Tais atvejais, kai finansinių galimybių vertinimas apima ir asmens turto vertinimą ir šis vertinimas atliekamas vėliau, negu pradedamos teikti socialinės paslaugos, asmeniui mokėjimo už socialines paslaugas dydis skaičiuojamas ir už praėjusio laikotarpio suteiktas socialines paslaugas.

39. Išskirtiniais atvejais, kai socialinės paslaugos asmeniui (šeimai) skiriamos siekiant išvengti grėsmės asmens (šeimos) fiziniam ar emociniam saugumui, sveikatai ar gyvybei,  finansinės galimybės gali būti vertinamos po to, kai nustatomas asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikis ir jam skiriamos socialinės paslaugos.

40. Pasikeitus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytam valstybės remiamų pajamų dydžiui, mokėjimą už socialines paslaugas reglamentuojantiems norminiams aktams, socialinės paslaugos kainai ar asmens (šeimos) pajamoms finansines galimybes iš naujo įvertina ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo minėtos informacijos gavimo:

40.1. asmens (šeimos), gaunančio (-čios) ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugas ar socialinės priežiūros paslaugas teikiamas pagal paslaugų finansavimo sutartis, – Skyriaus atsakingas darbuotojas; 

40.2. asmens (šeimos), gaunančio (-čios) pagalbos į namus ar dienos socialinės globos paslaugas, – Vilkaviškio socialinės pagalbos centro atsakingas darbuotojas.

41. Socialines paslaugas gaunantis asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių, jo globėjas, rūpintojas, atstovas) pagal sutartyje numatytas sąlygas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo įvykusių asmens pajamų ar turto pokyčių dienos praneša Savivaldybei apie asmens (šeimos) pajamų ar turto pokyčius per šių paslaugų gavimo laiką. Skyrius, gavęs informaciją apie jau gaunančio ilgalaikę socialinę globą asmens turto pokyčius, finansines jo galimybes iš naujo įvertina ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo minėtos informacijos gavimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. B-TS-320, 2020-02-28, paskelbta TAR 2020-03-04, i. k. 2020-04803

 

42. Skyrius turi teisę asmens (šeimos), gaunančio socialines paslaugas, finansines galimybes iš naujo vertinti savo ar socialines paslaugas asmeniui (šeimai) teikiančios socialinių paslaugų įstaigos iniciatyva.

43. Asmens (šeimos narių) finansinės galimybės nevertinamos šiais atvejais:

43.1. kai asmuo (šeimos nariai) teisės aktų nustatyta tvarka gauna socialinę pašalpą, išskyrus atvejus, kai socialinę riziką patiriantis asmuo ilgiau kaip mėnesį per kalendorius metus gyvena socialinių  paslaugų įstaigoje ir joje gauna socialinę priežiūrą;

43.2. kai asmuo (šeimos nariai) sutinka mokėti visą socialinių paslaugų kainą.

44. Asmens (šeimos) pajamos ir turtas apskaičiuojami, turimo turto vertė ir turto vertės normatyvas nustatomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 30-32 straipsnių ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 583 patvirtinto Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo IX ir X skyrių nuostatomis.

 

IV SKYRIUS

MOKĖJIMAS UŽ SOCIALINES PASLAUGAS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDROSIOS MOKĖJIMO NUOSTATOS

 

45. Mokėjimo už socialines paslaugas dydis asmeniui (šeimai) nustatomas individualiai, atsižvelgiant į asmens (šeimos narių) finansines galimybes mokėti už socialines paslaugas, teikiamų socialinių paslaugų rūšį ir kainą.

46. Mokėjimo šaltiniai yra asmens (šeimos) pajamos, turtas, išreikštas pinigais, asmens suaugusių vaikų, kitų suinteresuotų asmenų piniginės lėšos, skirtos asmeniui (šeimai) teikiamų socialinių paslaugų išlaidoms apmokėti.

47. Už kitas privačias ar papildomai asmens (šeimos) pageidavimu teikiamas socialines paslaugas mokama paslaugas gaunančio asmens (jam atstovaujančio) ir socialinių paslaugų įstaigos tarpusavio susitarimu.

48. Mokėjimo už socialines paslaugas dydis negali viršyti asmeniui (šeimai) teikiamų socialinių paslaugų kainos išlaidų dydžio.

49. Jei asmuo (šeima) neturi finansinių galimybių mokėti už teikiamas socialines paslaugas, už jas moka (dalinai moka) asmens artimieji giminaičiai, kurie įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka privalo rūpintis jais ir juos išlaikyti arba kiti suinteresuoti asmenys, gavus jų raštišką įsipareigojimą.

50. Jei asmuo (šeima) naudojasi socialinių paslaugų įstaigos teikiamomis socialinėmis paslaugomis ne visą mėnesį, už socialines paslaugas moka proporcingai teikiamų paslaugų skaičiui ar trukmei.

51. Mokestis už socialines paslaugas imamas po paslaugos suteikimo.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

MOKĖJIMAS UŽ BENDRĄSIAS SOCIALINES PASLAUGAS

 

52. Informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo paslaugos teikiamos nemokamai.

53. Už kitas bendrąsias socialines paslaugas asmenys (šeimos) moka Savivaldybės tarybos nustatyta kaina.

54. Asmeniui (šeimai), teisės aktų nustatyta tvarka gaunančiam socialinę pašalpą, arba asmeniui (šeimai), kurio pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) yra mažesnės už valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) dvigubą dydį, visos bendrosios socialinės paslaugos teikiamos nemokamai.

55. Atskaičius nustatytą asmens (šeimos) mokėjimo už bendrąsias socialines paslaugas dalį, asmens (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) mėnesio pajamos negali likti mažesnės už VRP dvigubą dydį.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

MOKĖJIMAS UŽ SOCIALINĘ PRIEŽIŪRĄ

 

56. Mokėjimo už socialinę priežiūrą dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens (šeimos) pajamas.

57. Krizių atvejais, kai asmuo (šeima) patiria fizinį ar psichologinį smurtą arba kyla grėsmė jo fiziniam ar emociniam saugumui, sveikatai ar gyvybei, socialinė priežiūra 7 pirmąsias kalendorines dienas teikiama nemokamai.

58. Asmeniui (šeimai), teisės aktų nustatyta tvarka gaunančiam (-iai) socialinę pašalpą, arba asmeniui (šeimai), kurio pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) mažesnės už VRP dvigubą dydį, socialinė priežiūra teikiama nemokamai, išskyrus atvejus, kai socialinę riziką patiriantis asmuo ilgiau kaip mėnesį per kalendorius metus gyvena socialinių  paslaugų įstaigoje ir joje gauna socialinę priežiūrą.

59. Pagalba globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įvaikintojams ir šeimynų dalyviams ar besirengiantiesiems jais tapti teikiama nemokamai.

60. Atskaičius nustatytą asmens (šeimos) mokėjimo už socialinę priežiūrą dalį, asmens (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) mėnesio pajamos negali likti mažesnės už VRP dvigubą dydį, o asmens patiriančio socialinę riziką, ilgiau kaip mėnesį per kalendorinius metus gyvenančio socialinių paslaugų įstaigoje ir joje gaunančio socialinę priežiūrą, mėnesio pajamos negali likti mažesnės nei 0,8 VRP dydžio.

61. Už teikiamas socialinės priežiūros paslaugas moka tie paslaugų gavėjai, kurių pajamos vienam šeimos nariui yra:

 

 

Pajamų dydžiai

Mokėjimo procentas nuo paslaugos kainos

Viršutinė mokėjimo riba

(ne daugiau kaip)

61.1.

Vienam gyvenančiam asmeniui (šeimai)

61.1.1.

Nuo 2 VRP iki 3 VRP

10 proc.

5 proc. asmens (šeimos) pajamų

61.1.2.

Nuo 3 VRP iki 4 VRP

20 proc.

10 proc. asmens (šeimos) pajamų

61.1.3.

Nuo 4 VRP iki 5 VPR

30 proc.

15 proc. asmens (šeimos) pajamų

61.1.4.

Virš 5 VRP

40 proc.

20 proc. asmens (šeimos) pajamų

 

62. Socialines paslaugas teikiančiose įstaigose, kurių savininkas, dalininkas yra Savivaldybė,  socialinės priežiūros paslaugų kainą tvirtina Savivaldybės taryba.

63. Mokėjimo už pagalbos į namus paslaugas dydį asmeniui (šeimai) apskaičiuoja Vilkaviškio socialinės pagalbos centro atsakingas darbuotojas. Pagalbos į namus paslaugų sudėtis ir paslaugų teikimo dažnumas per savaitę konkrečiam asmeniui (šeimai) gali būti skirtinga, atsižvelgiant į jo (jos) poreikius ir nustatoma prieš pasirašant paslaugų teikimo sutartį su paslaugų gavėju.

64. Pagalbos į namus paslaugų sudėtis turi susidėti ne mažiau kaip iš trijų paslaugų.

Skirsnio pakeitimai:

Nr. B-TS-320, 2020-02-28, paskelbta TAR 2020-03-04, i. k. 2020-04803

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

PAGALBOS PINIGŲ MOKĖJIMAS

 

65. Socialinės paslaugos gali būti keičiamos į pagalbos pinigus, kuriais asmuo (šeima) susimoka už pagalbą savo pobūdžiu analogišką bendrosioms socialinėms paslaugoms ar socialinei priežiūrai, tik asmens (šeimos) sutikimu.

66. Pagalbos pinigai skiriami asmeniui (šeimai), teisės aktų nustatyta tvarka gaunančiam socialinę pašalpą arba asmeniui (šeimai), kurio (-ios) pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) mažesnės už dvigubą VRP dydį.

67. Pagalbos pinigų suma asmeniui (šeimai) – 1 bazinės socialinės išmokos (BSI) dydžio per mėnesį.

68. Pagalbos pinigų suma asmeniui (šeimai) negali būti didesnė už bendrųjų socialinių paslaugų, socialinės priežiūros paslaugų, kuriomis asmeniui (šeimai) nustatytas poreikis, kainą.

69. Nustačius, kad pagalbos pinigai naudojami ne pagal paskirtį, pagalbos pinigų mokėjimas nutraukiamas, pagalbos pinigai keičiami į bendrąsias socialines paslaugas ar socialinę priežiūrą.

 

PENKTASIS SKIRSNIS

MOKĖJIMAS UŽ DIENOS SOCIALINĘ GLOBĄ

 

70. Socialines paslaugas teikiančiose įstaigose, kurių savininkas, dalininkas yra Savivaldybė,  socialinės globos paslaugų kainą tvirtina Savivaldybės taryba.

71. Mokėjimo už dienos socialinę globą dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens (šeimos) pajamas.

72. Asmens, gyvenančio šeimoje, kurios pajamos vienam šeimos nariui viršija penkiagubą valstybės remiamų pajamų dydį, mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą dydis neturi viršyti 50 procentų asmens pajamų.

73. Mokėjimo už trumpiau nei vieną kalendorinį mėnesį ar ne visą dieną teikiamą dienos socialinę globą dydis nustatomas proporcingai teikiamos dienos socialinės globos trukmei.

74. Tais atvejais, kai asmuo, gaudamas dienos socialinę globą, maitinasi savo lėšomis, mokėjimo už dienos socialinę globą dydis mažinamas proporcingai ta dalimi, kuria sumažėja dienos socialinės globos kaina, kai į ją neįskaičiuojamos maitinimosi išlaidos pagal sveikatos apsaugos ministro nustatytas rekomenduojamas paros maistinių medžiagų ir energijos normas.

75. Mokėjimo už dienos socialinę globą institucijoje dydžiai:

 

 

Pajamų dydžiai

Mokėjimo procentas nuo paslaugos kainos

Viršutinė mokėjimo riba

(ne daugiau kaip)

75.1.

Vienam gyvenančiam asmeniui iki 50 val. per sav.

75.1.1.

Iki 2 VRP

5 proc.

10 proc. asmens pajamų

75.1.2.

Nuo 2 VRP iki 3 VRP

10 proc.

15 proc. asmens pajamų

75.1.3.

Virš 3 VPR

15 proc.

20 proc. asmens pajamų

75.2.

Vienam gyvenančiam asmeniui iki 105 val. per sav.

75.2.1.

Iki 2 VRP

10 proc.

10 proc. asmens pajamų

75.2.2.

Nuo 2 VRP iki 3 VRP

15 proc.

15 proc. asmens pajamų

75.2.3

Virš 3 VPR

20 proc.

20 proc. asmens pajamų

75.3.

Šeimoje gyvenančiam asmeniui iki 50 val. per sav.

75.3.1.

Iki 2 VRP

10 proc.

10 proc. asmens pajamų

75.3.2.

Nuo 2 VRP iki 3 VRP

15 proc.

20 proc. asmens pajamų

75.3.3.

Nuo 3 VPR iki 4 VRP

20 proc.

30 proc. asmens pajamų

75.3.4.

Nuo 4 VRP iki 5 VRP

25 proc.

40 proc. asmens pajamų

75.3.5.

Virš 5 VRP

30 proc.

50 proc. asmens pajamų

75.4.

Šeimoje gyvenančiam asmeniui iki 105 val. per sav.

75.4.1.

Iki 2 VRP

15 proc.

10 proc. asmens pajamų

75.4.2.

Nuo 2 VRP iki 3 VRP

20 proc.

20 proc. asmens pajamų

75.4.3.

Nuo 3 VPR iki 4 VRP

25 proc.

30 proc. asmens pajamų

75.4.4.

Nuo 4 VRP iki 5 VRP

30 proc.

40 proc. asmens pajamų

75.4.5.

Virš 5 VRP

35 proc.

50 proc. asmens pajamų

 

76. Mokėjimo už dienos socialinę globą asmens namuose dydžiai:

 

 

Pajamų dydžiai

Mokėjimo procentas nuo paslaugos kainos

Viršutinė mokėjimo riba         

(ne daugiau kaip)

76.1.

Vienam gyvenančiam asmeniui

76.1.1.

Nuo 2 VRP iki 3 VRP

5 proc.

15 proc. asmens pajamų

76.1.2.

Nuo 3 VRP iki 4 VRP

10 proc.

15 proc. asmens pajamų

76.1.3.

Virš 4 VPR

15 proc.

20 proc. asmens pajamų

76.2.

Šeimoje gyvenančiam asmeniui

76.2.1.

Nuo 2 VRP iki 3 VRP

15 proc.

20 proc. asmens pajamų

76.2.2.

Virš 3 VPR iki 4 VRP

20 proc.

30 proc. asmens pajamų

76.2.3.

Nuo 4 VRP iki 5 VRP

25 proc.

40 proc. asmens pajamų

76.2.4.

Virš 5 VRP

30 proc.

50 proc. asmens pajamų.“

 

Skirsnio pakeitimai:

Nr. B-TS-320, 2020-02-28, paskelbta TAR 2020-03-04, i. k. 2020-04803

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

MOKĖJIMAS UŽ TRUMPALAIKĘ SOCIALINĘ GLOBĄ

 

77. Mokėjimo už trumpalaikę socialinę globą dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens pajamas.

78. Mokėjimo už trumpiau nei vieną kalendorinį mėnesį ar ne visą parą teikiamą trumpalaikę socialinę globą dydis nustatomas proporcingai teikiamos trumpalaikės socialinės globos trukmei.

79. Asmens mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą trumpalaikę socialinę globą dydis neturi viršyti 80 procentų asmens pajamų. Jei asmeniui teikiama trumpalaikė socialinė globa ir jį prižiūrintiems šeimos nariams suteikiamas laikinas atokvėpis, asmuo moka 50 proc. asmens pajamų. Tais atvejais, kai asmuo pagal Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymą gauna slaugos arba priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją, visa kompensacijos suma (100 procentų) skiriama mokėjimui už trumpalaikę socialinę globą padengti. Tais atvejais, kai asmuo, gaudamas trumpalaikę socialinę globą, maitinasi savo lėšomis, mokėjimo už trumpalaikę socialinę globą dydis mažinamas proporcingai ta dalimi, kuria mažėja trumpalaikės socialinės globos kaina, kai į ją neįskaičiuojamos maitinimosi išlaidos pagal teisės aktų nustatytas rekomenduojamas paros maistinių medžiagų ir energijos normas.

Punkto pakeitimai:

Nr. B-TS-320, 2020-02-28, paskelbta TAR 2020-03-04, i. k. 2020-04803

 

80. Krizių atvejais, kai asmuo patiria socialinę riziką,  fizinį ar psichologinį smurtą arba kyla grėsmė jo fiziniam ar emociniam saugumui, sveikatai ar gyvybei, trumpalaikė socialinė globa 30 kalendorinių dienų teikiama nemokamai.

81. Trumpalaikė socialinė globa likusiam be tėvų globos vaikui teikiama nemokamai.

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS

MOKĖJIMAS UŽ ILGALAIKĘ SOCIALINĘ GLOBĄ

 

82. Ilgalaikė socialinė globa likusiam be tėvų globos vaikui teikiama nemokamai.

83. Kiti asmenys (suaugę asmenys su negalia, senyvo amžiaus asmenys ir vaikai su negalia) už ilgalaikę socialinę globą moka 80 procentų realiai gaunamų asmens pajamų. Tais atvejais, kai asmuo pagal Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymą gauna slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją, 100 procentų šios kompensacijos skiriama mokėjimui už ilgalaikę socialinę globą padengti. Tais atvejais, kai vaikas su negalia pagal Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymą gauna slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją, 100 procentų šios kompensacijos skiriama mokėjimui už ilgalaikę socialinę globą padengti.

84. Jeigu suaugusiojo asmens turto vertė didesnė už jo gyvenamosios vietos savivaldybėje nustatytą turto vertės normatyvą, mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą suaugusiam asmeniui dydis per mėnesį padidėja vienu procentu, skaičiuojant nuo turto vertės, viršijančios normatyvą. Rinkos vertės nustatymo data turi būti ne vėlesnė kaip 12 mėnesių iki finansinių galimybių vertinimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. B-TS-320, 2020-02-28, paskelbta TAR 2020-03-04, i. k. 2020-04803

 

841. Tais atvejais, kai vertinamas turtas, turėtas per praėjusius 12 mėnesių iki kreipimosi dėl socialinių paslaugų skyrimo ar asmens finansinių galimybių mokėti už ilgalaikę socialinę globą vertinimo (įskaitant ir finansinių galimybių vertinimą iš naujo dėl ilgalaikės socialinės globos teikimo metu įvykusių turto pokyčių), bet šio kreipimosi metu ar asmens finansinių galimybių vertinimo metu pakeistas į kitą Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 31 straipsnio 1 dalyje nurodytą turtą, šis turtas apskaitomas tik vieną kartą. Pakeisto turto vertė nustatoma pagal asmens pateiktus turto vertę pagrindžiančius dokumentus.

Papildyta punktu:

Nr. B-TS-320, 2020-02-28, paskelbta TAR 2020-03-04, i. k. 2020-04803

 

85. Asmenys, laikinai teisės aktų nustatyta tvarka išvykę iš ilgalaikę socialinę globą teikiančios socialinių paslaugų įstaigos, už išvykimo laiką nuo ketvirtos išvykimo paros moka 30 procentų jiems nustatyto mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą dydžio. Išvykus ne ilgiau kaip trims paroms, mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą dydis nemažinamas.

86. Globos namai, gavę informaciją apie jau gaunančio ilgalaikės socialinės globos paslaugas asmens pajamų pokyčius, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų šią informaciją pateikia Skyriui. Asmens mokamas dydis už socialinę paslaugą taip pat perskaičiuojamas gavus informaciją apie vykdomaisiais dokumentais paremtus asmens pajamų išskaičiavimus, t. y. pagal realias asmens pajamas, gaunamas po atskaitymų pagal vykdomuosius dokumentus. Pasikeitus asmens finansinėms galimybėms, parengiamas susitarimas dėl sutarties papildymo (pakeitimo), asmuo už suteiktas paslaugas moka nuo datos, kurią pasikeitė asmens mokėjimo už paslaugą dydis.

 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS

ATLEIDIMAS NUO MOKĖJIMO UŽ SOCIALINES PASLAUGAS

 

87. Asmuo (šeima) gali būti iš dalies ar visiškai atleidžiamas (-a) nuo mokėjimo už socialinę priežiūrą ar dienos socialinę globą esant sunkiai materialinei padėčiai, kai asmuo (šeima) patiria gaisro, stichinių nelaimių ar  kitus nuostolius (pateikus aplinkybes pateisinančius dokumentus). Socialinių paslaugų gavėjai iš dalies ar visiškai atleidžiami nuo mokėjimo už teikiamas socialines  paslaugas (socialinės priežiūros, dienos socialinės globos paslaugas) terminuotai (3 mėnesiai, 6 mėnesiai, 12 mėnesių), bet ne ilgiau kaip iki einamųjų metų pabaigos.

88. Tais atvejais, kai asmeniui būtinos ilgalaikės socialinės globos paslaugos, o jo turtas viršija turto vertės normatyvą, asmens prašymu, Komisijos siūlymu bei Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, asmuo gali būti iš dalies ar visiškai atleidžiamas nuo mokesčio, skaičiuojamo nuo turto vertės, viršijančios nustatytą turto vertės normatyvą, šiais atvejais:

88.1. nėra giminaičių ar kitų suinteresuotų asmenų, kurie galėtų rūpintis asmens turimu turtu (statiniais, privalomomis registruoti transporto priemonėmis, privaloma registruoti žemės ūkio technika, žeme, akcijomis, obligacijomis ir kitais vertybiniais popieriais bei piniginėmis lėšomis);

88.2. kai turtas yra nelikvidus (statiniai apgriuvę, labai blogos būklės arba jų vertė mažesnė už skolas paslaugų teikėjams, žemė pelkėta, toli nuo socialinės infrastruktūros, transporto priemonė sena, nenaudotina ir pan.).

89. Asmuo (šeima) dėl dalinio ar visiško atleidimo už teikiamas socialinės paslaugas kreipiasi į Skyrių, pateikia raštišką prašymą ir aplinkybes pateisinančius, motyvuotus dokumentus.

90. Socialinio darbo organizatoriai seniūnijose patikrina paslaugų gavėjo buities ir gyvenimo sąlygas, surašo buities tyrimo aktą ir išvadas pateikia Skyriui.

91. Skyriaus atsakingas specialistas prireikus papildo dokumentus išrašais iš turimų duomenų bazių ir prašymą teikia svarstyti Komisijai.

92. Sprendimą dėl asmens (šeimos) iš dalies ar visiško atleidimo nuo mokėjimo už teikiamas socialines paslaugas priima Savivaldybės administracijos direktorius Komisijos siūlymu.

93. Priėmus sprendimą asmenį atleisti nuo mokėjimo už teikiamas socialines paslaugas, socialinių paslaugų teikimo išlaidos yra dengiamos  iš Savivaldybės biudžeto lėšų.

 

V SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS PRIIMANT PRAŠYMUS

 

94. Asmens duomenų tvarkymo tikslas – nustatyti asmens tapatybę ir gauti papildomą informaciją, reikalingą Prašymui  Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijoje priimti.

95. Priimant Prašymus, asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir jo įgyvendinamaisiais teisės aktais, bei Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. B-ĮV-627 „Dėl asmens duomenų tvarkymo Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijoje taisyklių patvirtinimo“.

96. Valstybės tarnautojas, priimantis Prašymus, pasirašytinai įsipareigoja saugoti asmens duomenis (Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. B-ĮV-627 priedas), kurie jam tapo žinomi priimant Prašymus.

97. Priimant Prašymus, tvarkyti asmens duomenis yra būtina, kad būtų įvykdyta Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijai taikoma teisinė prievolė. Prievolė numatyta Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme ir detalizuojama šiame Apraše.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

98. Ginčai dėl socialinių paslaugų organizavimo ir mokėjimo už socialines paslaugas  priimtų sprendimų nagrinėjami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

99. Lėšos, gautos už socialines paslaugas, apskaitomos ir naudojamos  teisės aktų nustatyta tvarka.

100. Socialinių paslaugų įstaigos atsako už lėšų, skirtų socialinėms paslaugoms finansuoti, tinkamą panaudojimą.

101. Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba kontroliuoja Savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų socialinių paslaugų įstaigoms socialinėms paslaugoms teikti, efektyvų ir racionalų panaudojimą pagal paskirtį.

102. Šis Aprašas gali būti keičiamas ar panaikinamas Savivaldybės tarybos sprendimu.

__________________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. B-TS-320, 2020-02-28, paskelbta TAR 2020-03-04, i. k. 2020-04803

Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. B-TS-1385 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės socialinių paslaugų organizavimo ir mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo