Suvestinė redakcija nuo 2016-08-20 iki 2017-08-21

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-07-23, i. k. 2015-11568

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KRAŠTO APSAUGOS

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PROFESINĖS KARO TARNYBOS KARIŲ, KARIŲ SAVANORIŲ AR KITŲ AKTYVIOJO REZERVO KARIŲ TARNYBOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2015 m. liepos 21 d. Nr. V-738

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 10 straipsnio 3 dalimi ir 35 straipsnio 7 dalimi:

1. T v i r t i n u Profesinės karo tarnybos karių, karių savanorių ar kitų aktyviojo rezervo karių tarnybos vertinimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2012 m. rugsėjo 21 d. įsakymą Nr. V-1039 „Dėl Profesinės karo tarnybos karių atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

Krašto apsaugos ministras                                                                                                 Juozas Olekas

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

krašto apsaugos ministro

2015 m. liepos  21 d.

įsakymu Nr. V-738

 

 

PROFESINĖS KARO TARNYBOS KARIŲ, KARIŲ SAVANORIŲ AR KITŲ AKTYVIOJO REZERVO KARIŲ TARNYBOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Profesinės karo tarnybos karių, karių savanorių ar kitų aktyviojo rezervo karių tarnybos vertinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato krašto apsaugos sistemos (toliau – KAS) profesinės karo tarnybos karių, karių savanorių ar kitų aktyviojo rezervo karių (toliau – vertinamasis) tarnybos vertinimo uždavinius, vertinimo organizavimo, kario tarnybos vertinimo anketos (toliau – Anketa) pildymo tvarką ir vertinimą atliekančius vadus (viršininkus).

2. Tarnyba vertinama vadovaujantis šiais principais:

2.1. skaidrumo – sprendimai dėl vertinamojo tarnybos įvertinimo priimami laikantis Apraše nustatytų vertinimo principų, vertinimo kriterijų ir bendrųjų reikalavimų;

2.2. nešališkumo – sprendimai dėl vertinamojo tarnybos vertinimo privalo būti objektyvūs, pagrįsti nustatytais vertinimo kriterijais ir adekvatūs vertinamojo tarnybos rezultatams;

2.3. kompleksiškumo – išvados ir rekomendacijos dėl tarnybos vertinimo priimamos kompleksiškai įvertinus vertinamojo tarnybą, kvalifikaciją ir tinkamumą einamoms ar aukštesnėms pareigoms;

2.4. veiksmingumo – tarnybos vertinimas turi būti toks, kad gauta informacija sudarytų galimybes vertinamajam gerinti savo tarnybą, o vadams (viršininkams) priimti tinkamus sprendimus dėl vertinamojo skyrimo į pareigas, priėmimo į profesinę karo tarnybą (toliau – PKT), siuntimo į kursus, PKT karininkų karjeros krypties keitimo, aukštesnio karinio laipsnio suteikimo, apdovanojimo ar kito skatinimo, tarnybos sutarčių ar PKT pratęsimo ir tarnybos sutarties nutraukimo prieš terminą;

2.5. lygiateisiškumo – vertinant tarnybą, kiekvienam vertinamajam užtikrinamos vienodos sąlygos, lygios teisės ir galimybės, nepaisant lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos.

3. Apraše vartojamos šios sąvokos:

3.1. kompetencija – vertinamojo žinių, įgūdžių ir asmens savybių ir vertybinių nuostatų visuma, reikalinga tarnybai atlikti;

3.2. vertinimo laikotarpis – laikotarpis nuo paskutinio vertinimo pabaigos iki naujo vertinimo pabaigos, išskyrus Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo (toliau – KASOKTĮ) nustatytus laikotarpius, kai tarnyba nevertinama. Karį paskyrus iš laikinojo profesinės karo tarnybos (toliau – PKT) personalo rezervo į pareigas, jo vertinimo laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo skyrimo į pareigas dienos.

 

II SKYRIUS

TARNYBOS VERTINIMO ORGANIZAVIMAS

 

4. Jeigu tarnybą vertinti galima pagal KASOKTĮ 35 straipsnio 5 dalį, KASOKTĮ 35 straipsnio 4 dalyje nustatytais atvejais vertinamojo tarnybą vertina jo tiesioginis vadas (viršininkas), kurio pavaldumui vertinamasis priklauso tarnaudamas ir kuris turėjo galimybę karį pažinti ne mažiau kaip 90 kalendorinių dienų, ar kitas vadas (viršininkas), nurodytas Aprašo 5 punkte ir turintis teisę vertinti kario tarnybą (toliau kartu – pagrindinis vertintojas), taip pat ne mažiau kaip 90 kalendorinių dienų vertinamojo tarnybą turėjęs galimybę pažinti pagrindinio vertintojo tiesioginis vadas (viršininkas) (toliau – papildomas vertintojas).

5. Pagrindiniais vertintojais laikomi ir vertinamojo tarnybą vertina ir kiti su vertinamojo tarnyba susiję vadai (viršininkai), ne tiesioginiai vadai (viršininkai):

5.1. Pagrindinio karinio parengtumo kursų (mokymų) tiesioginis vadas (viršininkas) ar instruktorius, kurio pavaldumui paskiriamas vertinamasis, kai priimant į PKT, savanorių karo tarnybą ar kitą tarnybą aktyviajame rezerve vertinamajam nustatomas iki 3 mėnesių bandomasis laikotarpis, kurio metu jis siunčiamas į pagrindinio karinio parengtumo kursus (mokymus);

5.2. konkrečios užduoties ar operacijos vadas (viršininkas) ar kitos KAS institucijos ar jos padalinio vadas (viršininkas), kurio pavaldumui vertinamasis priskiriamas pagal funkcinį pavaldumą;

5.3. prieš tai buvęs vertinamojo tiesioginis vadas (viršininkas), jei jo tiesioginis vadas (viršininkas), kurio pavaldumui vertinamasis priklauso tarnaudamas, neatitinka Aprašo 4 punkte nustatytų reikalavimų.

6. Personalo padalinys, atsiradus pagrindui vertinti kario tarnybą, pagrindinį vertintoją apie prievolę vertinti informuoja laikydamasis šių terminų:

6.1. ne vėliau kaip likus 10 darbo dienų iki:

6.1.1.  nustatyto bandomojo laikotarpio pabaigos;

6.1.2. KASOKTĮ 57 straipsnyje nustatyto pareigų ėjimo termino pabaigos;

6.2. nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo šiame papunktyje nurodytų aplinkybių įforminimo:

6.2.1. kai vertinamasis prašo įvertinti jo tarnybą;

6.2.2. kai teisės aktų, reglamentuojančių tarnybos sutarčių ar PKT pratęsimą, nustatyta tvarka vertinamasis pateikia personalo padaliniui prašymą pratęsti jo tarnybos sutartį ar PKT;

6.2.3. kai personalo padalinys informuojamas apie preliminarią atrankos aukštesniam PKT karininko laipsniui suteikti patariamosios komisijos posėdžio datą;

6.2.4. kai teisės aktų, reglamentuojančių karių skatinimą, apdovanojimą ar aukštesnių karinių laipsnių suteikimą, nustatyta tvarka vadai (viršininkai) ar kiti fiziniai ar juridiniai asmenys pateikia personalo padaliniui teikimą (prašymą) dėl vertinamojo valstybės ar krašto apsaugos sistemos apdovanojimo, kitokio skatinimo ar aukštesnio karinio laipsnio suteikimo;

6.2.5. kai teisės aktų, reglamentuojančių karių skyrimą į pareigas ar perkėlimą į laikinąjį PKT personalo rezervą, nustatyta tvarka rengiamas įsakymas dėl vertinamojo skyrimo į kitas pareigas ar perkėlimo į laikinąjį PKT personalo rezervą KASOKTĮ 42 straipsnio 2 dalies 1, 2, 6, 8 ir 9 punktuose numatytais atvejais;

6.2.6. kai teisės aktų, reglamentuojančių atranką ir priėmimą į PKT, nustatyta tvarka karys savanoris ar kitas aktyviojo rezervo karys personalo padaliniui pateikia prašymą stoti į PKT;

6.2.7. kai pagrindinis ar papildomas vertintojai informuoja personalo padalinį apie ketinimą atlikti tarnybos vertinimą tuo atveju, kai nustatomi esminiai vertinamojo veiklos trūkumai ir dėl to kyla pagrįstų abejonių, ar vertinamasis yra tinkamas eiti pareigas;

6.2.8. kai tenkinamas vertinamojo skundas dėl vertinimo ir jo tarnyba vertinama iš naujo Apraše nustatyta tvarka.

7. Pagrindiniam ar papildomam vertintojui pareikalavus, personalo padalinys pateikia vertinamojo anketinius duomenis ir duomenis apie tarnybos eigą iš KAS personalo valdymo informacinės sistemos (toliau – PerVIS) (pareigos, išsilavinimas, baigti kursai, ankstesnis tarnybos vertinimas, užsienio kalbų mokėjimas, asmens patikimumas, tarptautinės misijos, karinio fizinio parengtumo testo rezultatas, karinės medicininės ekspertizės komisijos išvada, sutartys, nuobaudos, paskatinimai, tarnybos stažas ir tarnybos eiga).

 

III SKYRIUS

MOKYMO ĮSTAIGOS, UŽSIENIO VALSTYBĖS IR TARPTAUTINĖS KARINĖS AR GYNYBOS INSTITUCIJOS, LIETUVOS RESPUBLIKOS ATSTOVYBĖS PRIE TARPTAUTINĖS ORGANIZACIJOS AR TARPTAUTINIŲ OPERACIJŲ KARINIO VIENETO VADOVYBĖS ATLIKTAS VERTINIMAS

 

8. Mokymo įstaigos, užsienio valstybės ir tarptautinės karinės ar gynybos institucijos, Lietuvos Respublikos atstovybės prie tarptautinės organizacijos ar tarptautinių operacijų karinio vieneto vadovybės atliktas PKT kario, kario savanorio ar kito aktyviojo rezervo kario tarnybos įvertinimas prilyginamas vadų (viršininkų) atliktam tarnybos vertinimui ir KASOKTĮ 35 straipsnio 4 dalies 1–5 punktuose nurodytais atvejais vertinti galima, kai nuo mokymo įstaigos, užsienio valstybės ir tarptautinės karinės ar gynybos institucijos, Lietuvos Respublikos atstovybės prie tarptautinės organizacijos ar tarptautinių operacijų karinio vieneto vadovybės vertinimo praėjo daugiau kaip 12 mėnesių.

9. Vertinamasis, išvertęs gautą įvertinimo dokumentą į lietuvių kalbą, privalo pateikti jo originalą ir vertimą KAS institucijos ar jos padalinio personalą administruojančiam padaliniui (specialistui), kuris tiesiogiai tvarko vertinamojo asmens duomenis (toliau – personalo padalinys), per 10 darbo dienų nuo įvertinimo dokumento gavimo dienos.

 

IV SKYRIUS

ANKETOS PILDYMAS

 

10. Pagrindinis vertintojas, gavęs informaciją iš personalo padalinio apie poreikį atlikti kario vertinimą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas išsikviečia vertinamąjį individualaus pokalbio, kurio metu įvertina jo tarnybą ir užpildo Anketą (1 priedas). Anketa pildoma atsižvelgiant į Aprašo 7 punkte nurodytus duomenis apie vertinamąjį, vertinamojo tarnybą, vertinamojo pateiktus argumentus ir vadovaujantis vertinimo principais ir Kario tarnybos vertinimo anketos pildymo taisyklėmis (2 priedas).

11. Jeigu vertinamasis individualaus pokalbio metu pastebi, kad Anketos I dalyje surašyti duomenys yra netikslūs, ar nesutinka su pagrindinio vertintojo pateiktu jo tarnybos vertinimu, vertinimo išvadomis ar rekomendacijomis, o pagrindinis vertintojas sutinka ar iš dalies sutinka su vertinamojo pateiktais argumentais ir pritaria Anketos dalių (dalies) pataisymams, pagrindinis vertintojas iš naujo užpildo Anketą.

12. Užpildęs Anketą, pagrindinis vertintojas apibendrina, kokios ir kieno pagalbos vertinamajam reikėtų, kad jis galėtų pagerinti savo tarnybos rezultatus per ateinantį vertinimo laikotarpį, ir pasirašo.

13. Jeigu Anketos I dalyje surašyti duomenys yra tikslūs ir vertinamasis sutinka su pagrindinio vertintojo pateiktu jo tarnybos vertinimu, vertinimo išvadomis ir rekomendacijomis, Anketos IV dalyje jis pasirašo, kad buvo supažindintas, sutinka su tarnybos vertinimu, vertinimo išvadomis ir rekomendacijomis, taip pat kad Anketos I dalyje surašyti duomenys yra tikslūs.

14. Jeigu vertinamasis nesutinka su pagrindinio vertintojo pateiktu jo tarnybos vertinimu, vertinimo išvadomis ar rekomendacijomis, o pagrindinis vertintojas nesutinka su vertinamojo individualaus pokalbio metu pateiktais argumentais ir nepritaria Anketos dalių (dalies) pataisymams, vertinamasis Anketos IV dalyje pasirašo, kad buvo supažindintas su tarnybos vertinimu, vertinimo išvadomis ir rekomendacijomis, tačiau nesutinka ar iš dalies su jomis nesutinka, ir Anketos V dalyje nurodo, dėl kurių Anketos dalių (dalies) nesutinka, pateikdamas argumentus.

15. Jei vertinamasis atsisako pasirašyti Anketos IV dalyje, pagrindinis vertintojas įrašo atitinkamą pastabą Anketos VI dalyje ir apie tai raštu informuoja papildomą vertintoją.

16. Individualaus pokalbio su pagrindiniu vertintoju metu vertinamasis Anketos V dalyje gali pareikšti argumentuotą nuomonę apie savo tarnybos vertinimą, nurodyti ypatingus pasiekimus vertinimo laikotarpiu ir papildomas jam reikšmingas aplinkybes. Taip pat vertinamasis gali pareikšti pageidavimus dėl tolesnės tarnybos ir mokymosi ir apsvarstyti galimybes sukurti geriausias įmanomas sąlygas kvalifikacijai kelti ar tarnybinei veiklai atlikti.

17. Vertinamajam užpildžius Anketos V dalį, pagrindinis vertintojas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo Anketos V dalies užpildymo dienos, perduoda Anketą papildomam vertintojui.

18. Papildomas vertintojas, gavęs iš pagrindinio vertintojo užpildytą ir pasirašytą Anketą, peržiūri pagrindinio vertintojo tarnybos vertinimo įrašus, vertinimo išvadas ir rekomendacijas, taip pat patikrina, ar tinkamai, vadovaudamasis Aprašo nuostatomis, pagrindinis vertintojas užpildė Anketą. Neteisingai užpildyta Anketa grąžinama pagrindiniam vertintojui užpildyti iš naujo. Pagrindinis vertintojas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo Anketos grąžinimo jam dienos, pateikia papildomam vertintojui iš naujo užpildytą ir vertinamojo pasirašytą Anketą.

19. Anketos VI dalį papildomas vertintojas užpildo per 5 darbo dienas nuo jos gavimo. Anketa pildoma vadovaujantis vertinimo principais, Kario tarnybos vertinimo anketos pildymo taisyklėmis ir atsižvelgiant į Aprašo 7 punkte nurodytus duomenis apie vertinamąjį, pagrindinio vertintojo pateiktas vertinimo išvadas ir rekomendacijas, vertinamojo komentarus ir pageidavimus, jo tarnybą vertinimo laikotarpiu.

20. Kai vertinamasis nesutinka su pagrindinio vertintojo pateiktu jo tarnybos vertinimu, o papildomas vertintojas mano, kad vertinamojo komentarai yra argumentuoti ir gali lemti tarnybos vertinimą, vertinimo išvadas ar rekomendacijas, jis turi teisę išsikviesti vertinamąjį ir jį vertinusį pagrindinį vertintoją pokalbio ir jo metu išsiaiškinti nuomonių skirtumus:

20.1. jeigu pagrindinis vertintojas pritaria papildomo vertintojo išsakytiems argumentams, jis nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo pokalbio, pateikia papildomam vertintojui iš naujo užpildytą ir vertinamojo pasirašytą Anketą, kurioje yra atsižvelgta į išsakytus argumentus;

20.2. jeigu pagrindinis vertintojas nepritaria papildomo vertintojo nuomonei ir mano, kad tinkamai įvertino vertinamojo tarnybą, papildomas vertintojas Anketos VI dalyje įrašo savo vertinimo išvadas ir rekomendacijas.

21. Užpildęs Anketą, papildomas vertintojas pasirašo jos VII dalyje ir perduoda Anketą personalo padaliniui, kuris nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo Anketos gavimo dienos, perduoda ją vertinamajam susipažinti ir pasirašyti. Jei vertinamasis atsisako pasirašyti Anketos VII dalyje, personalo padalinys nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo vertinamojo atsisakymo pasirašyti, informuoja apie tai papildomą vertintoją, kuris kartu su personalo padalinio atstovu įrašo atitinkamas pastabas Anketos VII dalyje.

22. Kai vertinamasis sutinka su papildomo vertintojo vertinimo išvadomis ir rekomendacijomis, Anketos VII dalyje pasirašo, kad buvo supažindintas ir sutinka su vertinimo išvadomis ir rekomendacijomis. Vertinamasis taip pat pasirašo kiekvieno Anketos lapo viršutinės paraštės dešinėje pusėje ir nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas po pasirašymo, grąžina Anketą personalo padaliniui.

23. Kai vertinamasis nesutinka ar iš dalies nesutinka su papildomo vertintojo vertinimo išvadomis ar rekomendacijomis, jis pasirašo Anketos VII dalyje, kad buvo supažindintas su vertinimo išvadomis, tačiau nesutinka ar iš dalies nesutinka su papildomo vertintojo vertinimo išvadomis, komentarų dalyje nurodo, dėl kurios Anketos dalies nesutinka. Vertinamasis taip pat pasirašo kiekvieno Anketos lapo viršutinės paraštės dešinėje pusėje ir nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas po pasirašymo, grąžina Anketą personalo padaliniui. Personalo padalinys nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas, informuoja apie tai papildomą vertintoją, kuris ne vėliau kaip per 2 darbo dienas gali išsikviesti vertinamąjį pokalbio ir išsiaiškinti nuomonių skirtumus.

24. Jeigu po pokalbio su vertinamuoju papildomas vertintojas sutinka pakeisti savo vertinimo išvadas ar rekomendacijas, Anketa užpildoma iš naujo. Pagrindinis vertintojas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas po Anketos užpildymo, pateikia papildomam vertintojui iš naujo užpildytą ir vertinamojo pasirašytą Anketą, kurioje yra atsižvelgta į išsakytus argumentus, o papildomas vertintojas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas, iš naujo užpildo Anketos VI dalį ir Anketa baigiama pildyti Aprašo 21 punkte nustatyta tvarka.

25. Jeigu papildomas vertintojas mano, kad tinkamai įvertino vertinamojo tarnybą, o vertinamasis nesutinka su jo tarnybos vertinimu, vertinimo išvadomis ar rekomendacijomis, ir (ar) jei Anketa yra užpildyta netinkamai, neatidžiai ar pažeidžiant nustatytą tvarką, jis Drausmės statuto nustatyta tvarka turi teisę pateikti skundą.

26. Jeigu vertinamojo skundas yra tenkinamas, Anketa užpildoma iš naujo šio Aprašo nustatyta tvarka.

27. Atlikę tarnybos vertinimą, vertintojai nedelsdami, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas, sunaikina jiems vertinti perduotą Aprašo 7 punkte nurodytą informaciją apie vertinamąjį.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

28. Personalo padalinio specialistas pasirašo gautos užpildytos Anketos ar Aprašo 8 punkte nurodyto įvertinimo viršutinės paraštės dešinėje pusėje ir nurodo jos gavimo datą. Anketa ar Aprašo 8 punkte nurodytas įvertinimas saugomas vertinamojo asmens byloje. Anketos ar Aprašo 8 punkte nurodyto įvertinimo duomenis personalo padalinys per 5 darbo dienas nuo jos gavimo perkelia į PerVIS.

29. Personalo padalinys teisės aktų nustatyta tvarka nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo Anketos ar Aprašo 8 punkte nurodyto įvertinimo gavimo dienos, pasirašo į kitas pareigas skiriamo kario atsiskaitymo lape, kariui atsiskaitant su KAS institucija ar jos padaliniu, iš kurios perkeliamas, įtraukia (išbraukia) vertinamąjį į (iš) karių, teikiamų aukštesniam kariniam laipsniui suteikti, sąrašą(-o), teikia teikimą (prašymą) dėl kario apdovanojimo ar kitokio skatinimo, tarnybos sutarties ar PKT pratęsimo ar rengia įsakymą dėl kario perkėlimo į laikinąjį PKT personalo rezervą.

30. Personalo padalinys ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Anketos ar Aprašo 8 punkte nurodyto įvertinimo gavimo dienos parengia išleidimo į atsargą dokumentus, jeigu bendras kario tarnybos įvertinimas yra Nepatenkinamai“, karys įvertintas kaip netinkamas eiti kario pareigas ir rekomenduojama nutraukti vertinamojo tarnybos sutartį prieš terminą.

31. Teisės aktų nustatyta tvarka tiesioginis vadas (viršininkas) teikia teikimą dėl aukštesnio karinio laipsnio suteikimo vertinamajam PKT kareiviui (jūreiviui) ar puskarininkiui tik turėdamas Aprašo nustatyta tvarka užpildytą Anketą ar Aprašo 8 punkte nurodytą įvertinimą, kurių bendras įvertinimas ne žemesnis kaip „Gerai“.

_________________

 


 

Profesinės karo tarnybos karių, karių savanorių ar kitų aktyviojo rezervo karių tarnybos vertinimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Profesinės karo tarnybos kario, kario savanorio ar kito aktyviojo rezervo kario tarnybos vertinimo forma)

 

KARIO TARNYBOS VERTINIMO ANKETA

 

I DALIS. Vertinamojo duomenys

1. Vardas, pavardė

5. Vertinimo pagrindas

- baigiasi bandomasis  laikotarpis

- kario prašymu

- baigiasi kario tarnybos sutarties laikas ir siūloma ją pratęsti

- karys dalyvauja atrankoje aukštesniam kario laipsniui suteikti

- karys teikiamas valstybės ar krašto apsaugos sistemos apdovanojimui ar kitaip skatinti

- karys skiriamas į kitas pareigas

- baigiasi KASOKTĮ 57 straipsnyje nustatytas pareigų ėjimo terminas

- karys perkeliamas į laikinąjį PKT personalo rezervą KASOKTĮ 42 straipsnio 2 dalies 1, 2, 6, 8 ir 9 punktuose numatytais atvejais

- vado (viršininko) iniciatyva, kilus pagrįstų abejonių, ar karys yra tinkamas eiti pareigas

- karys savanoris ar kitas aktyviojo rezervo karys teikia prašymą stoti į PKT

2. Karinis laipsnis ir jo suteikimo data

3. Pareigų pavadinimas ir paskyrimo į jas data

4. Vertinimo laikotarpis

nuo

iki

II DALIS. Vertinamojo tarnybos vertinimas

(pasirinkite tinkamiausią aprašymą ir pažymėkite langelyje X)

1. PROFESINIŲ ŽINIŲ  IR ĮGŪDŽIŲ TAIKYMAS

Labai gerai (4)

2. ORGANIZACINIAI GEBĖJIMAI

Labai gerai (4)

3. BENDRADARBIA-VIMAS IR GEBĖJIMAS DIRBTI KOMANDOJE

Labai gerai (4)

Gerai (3)

Gerai (3)

Gerai (3)

Patenkinamai (2)

Patenkinamai (2)

Patenkinamai (2)

Nepatenkinamai (1)

Nepatenkinamai (1)

Nepatenkinamai (1)

4. VEIKLOS VEIKSMINGUMAS

Labai gerai (4)

5. INICIATYVA IR

SAVARANKIŠKUMAS

Labai gerai (4)

6. GEBĖJIMAS        ATLAIKYTI ĮTAMPĄ

Labai gerai (4)

Gerai (3)

Gerai (3)

Gerai (3)

Patenkinamai (2)

Patenkinamai (2)

Patenkinamai (2)

Nepatenkinamai (1)

Nepatenkinamai (1)

Nepatenkinamai (1)

7. LYDERYSTĖ IR VADOVAVIMAS          

Labai gerai (4)

8. ATSAKINGUMAS IR PATIKIMUMAS

Labai gerai (4)

9. RYŽTAS IR SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS

Labai gerai (4)

Gerai (3)

Gerai (3)

Gerai (3)

Patenkinamai (2)

Patenkinamai (2)

Patenkinamai (2)

Nepatenkinamai (1)

Nepatenkinamai (1)

Nepatenkinamai (1)

10. BENDRAVIMAS IR TAKTIŠKUMAS

Labai gerai (4)

11. GEBĖJIMAS REIKŠTI MINTIS ŽODŽIU IR RAŠTU

Labai gerai (4)

 

Gerai (3)

Gerai (3)

Patenkinamai (2)

Patenkinamai (2)

Nepatenkinamai (1)

Nepatenkinamai (1)

III DALIS. Pagrindinio vertintojo vertinimo išvados ir rekomendacijos

1. Bendras kario tarnybos įvertinimas:

 

Labai gerai

(44–39 balai)

 

Gerai

(38–28 balai)

 

Patenkinamai

(27–17 balų),

 

Nepatenkinamai

(16–11 balų)

Vertinamojo vardas, pavardė, parašas

2. Komentarai apie išskirtinį vertinamojo tarnybos vykdymą ar nevykdymą:

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Vertinamojo tinkamumas eiti kario pareigas:

Tinkamas eiti laipsniu aukštesnes kario pareigas (nurodyti iki 2 pareigų):

 

 

 

Tinkamas eiti vertinamojo laipsnį atitinkančias pareigas (nurodyti iki 2 pareigų):

 

 

 

 

Netinkamas eiti kario pareigas, rekomenduoju nutraukti vertinamojo tarnybos sutartį prieš terminą (nurodyti priežastis ir rekomenduojamas pareigas parengtojo rezervo kariniame vienete):

 

 

 

 

4. Rekomendacijos:

a) priimti karį savanorį ar kitą aktyviojo rezervo karį į PKT

 

Neaktualu

 

Taip

Ne (nurodyti priežastis):

 

 

 

 

 

b) siųsti į kursus:

 

Neaktualu

Taip (nurodyti iki 2 kursų):

 

 

 

 

 

Ne (nurodyti priežastis):

 

 

 

 

 

c) keisti PKT karininko karjeros kryptį:

 

Neaktualu

Taip (nurodyti rekomenduojamą karjeros kryptį ir priežastis):

 

 

 

 

 

 

Ne

d) suteikti aukštesnį karinį laipsnį:

 

Neaktualu

 

Taip

Taip, pirma laiko (nurodyti priežastis):

 

 

 

 

 

Ne (nurodyti priežastis):

 

 

 

 

 

 

e) pratęsti vertinamojo tarnybos sutartį (tarnybą):

 

Neaktualu

Taip (nurodyti rekomenduojamą tarnybos sutarties (tarnybos) pratęsimo laikotarpį):

 

 

 

 

 

Ne (nurodyti priežastis ir rekomenduojamas pareigas parengtojo rezervo kariniame vienete):

 

 

 

 

 

5. Siūlymai, kaip pagerinti vertinamojo tarnybos rezultatus, ir preliminarūs terminai:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vertinamojo vardas, pavardė, parašas

IV DALIS. Vertinimo patvirtinimas

 

Pagrindinio vertintojo karinis laipsnis, vardas, pavardė, pareigos, parašas ir data

 

Patvirtinu, kad buvau supažindintas ir sutinku su pagrindinio vertintojo tarnybos vertinimu, vertinimo išvadomis ir rekomendacijomis:

 

Vertinamojo karinis laipsnis, vardas, pavardė, parašas ir data

 

Patvirtinu, kad buvau supažindintas, tačiau nesutinku / iš dalies nesutinku su pagrindinio vertintojo tarnybos vertinimu, vertinimo išvadomis ir rekomendacijomis:

 

Vertinamojo karinis laipsnis, vardas, pavardė, parašas ir data

V DALIS. Vertinamojo komentaras

1. Argumentuota nuomonė apie vertinimą ir papildomos vertinamajam reikšmingos aplinkybės:

 

 

 

 

 

2. Pageidavimai:

a) keisti karjeros kryptį į (nurodyti rekomenduojamą karjeros kryptį ir priežastis):

 

 

b) pareigos (nurodyti iki 2 pareigų):

 

 

c) kursai (nurodyti iki 2 kursų):

 

 

 

3. Ką galėtų padaryti vadas (viršininkas), siekdamas pagerinti tarnybos sąlygas ir tarnybos vykdymą:

 

 

 

 

 

 

VI DALIS. Papildomo vertintojo vertinimo išvados ir rekomendacijos

1. Komentaras:

sutinku su pagrindinio vertintojo tarnybos vertinimu, vertinimo išvadomis ir rekomendacijomis

 

nesutinku su pagrindinio vertintojo tarnybos vertinimu, vertinimo išvadomis ir rekomendacijomis ir įvertinu taip:

 

 

 

 

 

 

 

VII DALIS. Vertinimo patvirtinimas

 

Papildomo vertintojo karinis laipsnis, vardas, pavardė, pareigos, parašas ir data

 

Patvirtinu, kad buvau supažindintas ir sutinku su papildomo vertintojo vertinimo išvadomis ir rekomendacijomis:

 

Vertinamojo karinis laipsnis, vardas, pavardė, parašas ir data

 

Patvirtinu, kad buvau supažindintas, tačiau nesutinku / iš dalies nesutinku su papildomo vertintojo vertinimo išvadomis ir rekomendacijomis:

KOMENTARAS:

 

 

 

Vertinamojo karinis laipsnis, vardas, pavardė, parašas ir data

 

 


 

Profesinės karo tarnybos karių, karių savanorių ar kitų aktyviojo rezervo karių tarnybos vertinimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

KARIO TARNYBOS VERTINIMO ANKETOS PILDYMO TAISYKLĖS

 

1. Vertindami vertinamąjį, pagrindinis ir papildomas vertintojai rezultatus surašo į Anketą (Profesinės karo tarnybos karių, karių savanorių ar kitų aktyviojo rezervo karių tarnybos vertinimo tvarkos aprašo 1 priedas). Anketa pildoma vadovaujantis šiomis taisyklėmis:

 

Eil. Nr.

Pildoma grafa

Komentaras

I DALIS. Vertinamojo duomenys

1.

Vardas, pavardė

Didžiosiomis raidėmis nurodomas vertinamojo vardas ir pavardė, pvz.: VARDENIS PAVARDENIS.

2.

Karinis laipsnis ir jo suteikimo data

1. Didžiosiomis raidėmis nurodomi vertinamojo karinis laipsnis ir jo suteikimo data, pvz.: KAPITONAS, 1995-01-01.

2. Jei vertinamajam suteiktas laikinasis karinis laipsnis ar pažemintas karinis laipsnis, nurodomas laikinasis ar pažemintas karinis laipsnis ir jo suteikimo ar pažeminimo data.

3.

Pareigų pavadinimas ir paskyrimo į jas data

1. Nurodomos vertinamojo einamos pareigos ir paskyrimo į jas data, pvz.: LK MPB GV LDKA MPB Štabo S3 skyriaus viršininkas nuo 2012-12-01.

2. Nurodant KAS instituciją ar jos padalinį vartojami patvirtinti sutrumpinimai.

4.

Vertinimo laikotarpis

Nurodomas laikotarpis nuo paskutinio vertinimo pabaigos iki naujo vertinimo pabaigos, pvz.: nuo 2015-03-01 iki 2017-01-01 (užpildoma nauja Anketa).

5.

Vertinimo pagrindas

Kryžiuku pažymimas vienas iš pateiktų atvejų, kai atliekamas kario tarnybos įvertinimas.

II DALIS. Vertinamojo tarnybos vertinimas

1–11.

Vertinimo kriterijai

1. Įvertinama vertinamojo tarnyba per vertinimo laikotarpį.

2. Pildant II dalį, vadovaujamasi Profesinės karo tarnybos karių, karių savanorių ar kitų aktyviojo rezervo karių tarnybos vertinimo tvarkos aprašo 3 priede pateiktais vertinimo kriterijų aprašymais.

3. Atsižvelgiama į vertinamojo turimą patirtį, pastangas ir pasiektus rezultatus.

4. Pasirenkamas vienas iš realiausiai vertinamojo tarnybą pagal atitinkamą vertinimo kriterijų apibūdinančių vertinimo skalės (pateiktos Profesinės karo tarnybos karių, karių savanorių ar kitų aktyviojo rezervo karių tarnybos vertinimo tvarkos aprašo 3 priede) požymių ir atitinkama vertinimo reikšmė Anketoje pažymima kryžiuku.

III DALIS. Pagrindinio vertintojo vertinimo išvados ir rekomendacijos

1.

Bendras kario tarnybos įvertinimas

1. Atsižvelgiant į vertinamojo tarnybos vertinimo rezultatus, nustatomas bendras kario tarnybos įvertinimas.

2. Pažymima viena iš pateiktų vertinimo reikšmių, kuri apskaičiuojama atskirai pagal kiekvieną vertinimo kriterijų, įvertinus vertinamojo tarnybą balais ir juos susumavus.

3. Bendrojo kario tarnybos įvertinimo reikšmės:

– Labai gerai – aukščiausias kario tarnybos įvertinimas;

– Gerai – geras kario tarnybos įvertinimas, kuris atitinka vidurkį;

– Patenkinamai – žemesnis nei vidutinis kario tarnybos įvertinimas;

– Nepatenkinamai – žemiausias (neigiamas) kario tarnybos įvertinimas.

2.

Komentarai apie išskirtinį vertinamojo tarnybos vykdymą ar nevykdymą:

Komentarai rašomi laisva forma. Toliau išvardyti atvejai, kuriais pagrindinis vertintojas gali pakomentuoti:

1. „Labai gerai“ ar „Nepatenkinamai“ įvertinta vertinamojo tarnyba, pvz.: Kario tarnyba nepriekaištinga. Vertinimo laikotarpiu organizuotos pratybos pranoko visus lūkesčius.

2. Vertinamojo išskirtiniai gebėjimai ir kompetencijos, kurios būtų naudingos KAS (kalbų mokėjimas, specialūs darbo kompiuteriu įgūdžiai, specifinių išteklių valdymo įgūdžiai, ypatingi rašymo sugebėjimai ir t. t.).

3. Kitos svarbios aplinkybės, kurios gali turėti įtakos tolesnei vertinamojo tarnybai ar karjerai, pvz.: Karys atsisakė dalyvauti tarptautinėje operacijoje.

3.

Vertinamojo tinkamumas eiti kario pareigas:

Pažymima viena iš pateiktų reikšmių:

1. Reikšmė „Tinkamas eiti laipsniu aukštesnes kario pareigas (nurodyti iki 2 pareigų):“ pažymima kryžiuku, jei kario bendras tarnybos įvertinimas yra ne žemesnis kaip „Gerai“ (Anketos III d. 1 p.) ir pagrindinis vertintojas, lygindamas vertinamojo tarnybą ir kvalifikaciją su kitais jo vertinamais kariais, turinčiais tokį patį kaip vertinamasis karinį laipsnį, mano, kad vertinamasis gali eiti aukštesnes pareigas. Papildomai nurodoma iki dviejų aukštesnių pareigų, kurias vertinamasis galėtų potencialiai eiti artimiausiu 3–5 metų laikotarpiu, pvz.: Dalinio štabo viršininkas ar pajėgų štabo skyriaus viršininkas.

2. Reikšmė „Tinkamas eiti vertinamojo laipsnį atitinkančias pareigas (nurodyti iki 2 pareigų):“ pažymima kryžiuku, jei pagrindinis vertintojas, atsižvelgdamas į tarnybos vertinimo išvadų ir kvalifikacijos palyginimą su kitų jo vertinamų karių, turinčių tokį pat kaip vertinamasis karinį laipsnį, vertinimo išvadomis ir kvalifikacija, mano, kad vertinamasis gali pagerinti savo tarnybos rezultatus ir turi tęsti tarnybą eidamas jo karinį laipsnį atitinkančias pareigas. Papildomai nurodoma iki dviejų vertinamojo turimą karinį laipsnį atitinkančių pareigų, kurias jis galėtų potencialiai eiti artimiausiu 3–5 metų laikotarpiu.

3. Reikšmė „Netinkamas eiti kario pareigas, rekomenduoju nutraukti vertinamojo tarnybos sutartį prieš terminą (nurodyti priežastis ir rekomenduojamas pareigas parengtojo rezervo kariniame vienete):“ pažymima kryžiuku, jei kario bendras tarnybos įvertinimas yra „Nepatenkinamai“ (Anketos III d. 1 p.). Papildomai nurodomos priežastys ir rekomenduojamos pareigos parengtojo rezervo kariniame vienete, pvz.: Kario bendras tarnybos įvertinimas yra „Nepatenkinamai“. Kario profesinės žinios, lyderystė ir tarnybos rezultatai yra ypač žemi, nes vertinimo laikotarpiu jo vadovaujamas padalinys per dvejas vertinamąsias lauko taktikos pratybas įvertintas kaip neparengtas. Siūlau nutraukti tarnybos sutartį, atleisti karį iš tarnybos ir skirti jį į būrio vado pareigas parengtojo rezervo kariniame vienete.

4.

Rekomendacijos:

 

a)

priimti karį savanorį ar kitą aktyviojo rezervo karį į PKT:

Pažymima viena iš pateiktų reikšmių:

1. Reikšmė „Neaktualu“ pažymima kryžiuku visuomet, išskyrus atvejį, kai kario savanorio ar kito aktyviojo rezervo kario tarnyba vertinama šiam pateikus prašymą stoti į PKT.

2. Reikšmė „Taip“ pažymima kryžiuku, jei pagrindinis vertintojas, atsižvelgdamas į vertinimo išvadas, mano, kad vertinamasis tinkamas PKT tarnybai.

3. Reikšmė „Ne (nurodyti priežastis):“ pažymima kryžiuku, jei kario bendras tarnybos įvertinimas yra „Nepatenkinamai“ (Anketos III d. 1 p.) ir (ar) pagrindinis vertintojas mano, kad karys savanoris ar kitas aktyviojo rezervo karys nėra tinkamas būti PKT kariu. Papildomai nurodomos priežastys, pvz.: Kario bendras tarnybos įvertinimas yra „Nepatenkinamai“ ir karys pagal savo moralines savybes (dažnai priima savanaudiškus sprendimus, ne kartą pagautas meluojant, nuolatos vengia prisiimti atsakomybę) netinkamas PKT.

b)

siųsti į kursus:

Pažymima viena iš pateiktų reikšmių:

1. Reikšmė „Neaktualu“ pažymima kryžiuku, kai artimiausiu 12 mėn. laikotarpiu rekomendacija siųsti į kursus nebus įgyvendinta, pvz., vertinimas atliekamas vertinamąjį perkeliant į laikinąjį PKT rezervą ar kilus pagrįstų abejonių, ar karys yra tinkamas eiti pareigas.

2. Reikšmė „Taip (nurodyti iki 2 kursų):“ pažymima kryžiuku, jei pagrindinis vertintojas mano, kad vertinamasis turėtų būti siunčiamas į karjeros, specialybės, kvalifikacijos ar kitus kursus, kurie padėtų jam pereiti į aukštesnį karjeros lygį (pakopą), kelti kvalifikaciją ar didinti kompetenciją. Papildomai nurodomi siūlomi kursai, pvz.: II anglų k. lygio kartojimo kursai ir operacinio lygmens (L3) karininkų karjeros kursai.

3. Reikšmė „Ne (nurodyti priežastis):“ pažymima kryžiuku, jei pagrindinis vertintojas mano, kad artimiausiu 12 mėn. laikotarpiu vertinamasis neturi būti siunčiamas į karjeros, specialybės, kvalifikacijos tobulinimo ar kitus kursus. Papildomai nurodomos priežastys, pvz.: Nerekomenduoju kario siųsti į kursus, nes jo turima kvalifikacija pakankama tarnybinėms funkcijoms vykdyti.

c)

keisti PKT karininko karjeros kryptį

Pažymima viena iš pateiktų reikšmių:

1. Reikšmė „Neaktualu“ pažymima visuomet, išskyrus atvejį, kai vertinamas PKT karininkas.

2. Reikšmė „Taip (nurodyti rekomenduojamą karjeros kryptį ir priežastis):“ pažymima kryžiuku, jei pagrindinis vertintojas mano, kad, atsižvelgiant į vertinamojo turimą, įgytą išsilavinimą ar kvalifikaciją bei PKT karininkų karjeros krypčių reikalavimus, tikslinga keisti jo karjeros kryptį. Papildomai nurodomos priežastys, pvz.: Atsižvelgdamas į kario įgytą išsilavinimą, rekomenduoju karininkui keisti karjeros kryptį ir tarnybą tęsti pagal teisininkų karjeros kryptį.

3. Reikšmė „Ne“ pažymima kryžiuku, jei pagrindinis vertintojas nemano, kad vertinamajam turi būti keičiama suteikta karjeros kryptis.

d)

suteikti aukštesnį karinį laipsnį:

Pažymima viena iš pateiktų reikšmių:

1. Reikšmė „Neaktualu“ pažymima kryžiuku, kai vertinamasis per ateinančius 12 mėn. nuo Anketos pildymo nebus tinkamas dalyvauti atrankoje aukštesniam kariniam laipsniui suteikti pagal KASOKTĮ 54 straipsnyje nustatytą tarnybos pagal laipsnį laiką.

2. Reikšmė „Taip“ pažymima kryžiuku, jei kario bendras tarnybos įvertinimas yra ne žemesnis kaip „Gerai“ (Anketos III d. 1 p.), jis įvertintas kaip tinkamas eiti laipsniu aukštesnes kario pareigas (Anketos III d. 3 p.) ir pagrindinis vertintojas siūlo suteikti jam aukštesnį karinį laipsnį.

3. Reikšmė „Taip, pirma laiko (nurodyti priežastis):“ pažymima kryžiuku, jei kario bendras tarnybos įvertinimas yra „Labai gerai“ (Anketos III d. 1 p.), jis įvertintas kaip tinkamas eiti laipsniu aukštesnes kario pareigas (Anketos III d. 3 p.) ir pagrindinis vertintojas siūlo suteikti jam aukštesnį karinį laipsnį pirma laiko. Papildomai nurodomos priežastys, pvz.: Kario bendras tarnybos įvertinamas yra „Labai gerai“, karys nepriekaištingai įgyvendino du svarbius krašto apsaugai projektus.

4. Reikšmė „Ne (nurodyti priežastis):“ pažymima kryžiuku, jei bendras kario tarnybos įvertinimas yra „Patenkinamai“ arba „Nepatenkinamai“ (Anketos III d. 1 p.), jis įvertintas kaip tinkamas eiti vertinamojo laipsnį atitinkančias pareigas (Anketos III d. 3 p.) ar dėl kitų svarbių priežasčių pagrindinis vertintojas nesiūlo suteikti jam aukštesnio karinio laipsnio. Papildomai nurodomos priežastys, pvz.: „karys negeba eiti aukštesnio karinio laipsnio pareigų, todėl jam siūlau nesuteikti aukštesnio karinio laipsnio“.

e)

pratęsti vertinamojo tarnybos sutartį (tarnybą):

Pažymima viena iš pateiktų reikšmių:

1. Reikšmė „Neaktualu“ pažymima kryžiuku, jei per ateinančius 12 mėn. nuo Anketos pildymo nesibaigs vertinamojo tarnybos sutartis.

2. Reikšmė „Taip (nurodyti rekomenduojamą tarnybos sutarties (tarnybos) pratęsimo laikotarpį):“ pažymima kryžiuku, jei kario bendras tarnybos įvertinimas yra ne žemesnis kaip „Patenkinamai“ (Anketos III d. 1 p.) ir pagrindinis vertintojas siūlo pratęsti vertinamojo tarnybos sutartį ar tarnybą. Papildomai nurodomas rekomenduojamas sutarties (tarnybos) pratęsimo laikotarpis, pvz.: Siūlau pratęsti kario savanorio sutartį naujam 4 metų laikotarpiui.

3. Reikšmė „Ne (nurodyti priežastis ir rekomenduojamas pareigas parengtojo rezervo kariniame vienete):“ pažymima kryžiuku, jei kario bendras tarnybos įvertinimas yra ne aukštesnis kaip „Patenkinamai“ (Anketos III d. 1 p.) ir pagrindinis vertintojas dėl kitų objektyvių priežasčių siūlo nepratęsti vertinamojo tarnybos sutarties ar tarnybos. Papildomai nurodomos priežastys ir rekomenduojamos pareigos parengtojo rezervo kariniame vienete, pvz.: Siūlau nepratęsti kario tarnybos sutarties, nes bendras tarnybos įvertinimas yra „Patenkinamai“ ir karys savanoris per paskutinius dvejus metus išėjo tik keturių dienų karinį rengimą. Atleidus karį iš tarnybos, siūlau skirti jį į vairuotojo pareigas parengtojo rezervo kariniame vienete.

5.

Siūlymai, kaip pagerinti vertinamojo tarnybos rezultatus, ir preliminarūs terminai:

Aptariamos ir nurodomos sritys, kuriose vertinamajam rekomenduojama patobulėti, pvz.: Kovinį rengimą vykdyti vadovaujantis Lietuvos kariuomenės kovinio rengimo nuostatais ir užduočių atlikimo standartais.

IV DALIS. Vertinimo patvirtinimas

1. Užpildomi vertinimo patvirtinimo rekvizitai.

2. Tarnybos vertinimas, vertinimo išvados ir rekomendacijos patvirtinamos pagrindinio vertintojo ir vertinamojo parašais.

3. Vertinamasis negali pasirašyti Anketos anksčiau nei pagrindinis vertintojas.

4. Vertinamajam atsisakius pasirašyti šioje dalyje, pagrindinis vertintojas tai nurodo ir pasirašo.

V DALIS. Vertinamojo komentaras

1.

Argumentuota nuomonė apie vertinimą ir papildomos vertinamajam reikšmingos aplinkybės:

1. Vertinamasis gali pakomentuoti pagrindinio vertintojo jo tarnybos vertinimą, vertinimo išvadas ir rekomendacijas ar dalį jų, nurodydamas, dėl kurios Anketos dalies nesutinka, ir pateikti argumentuotas priežastis, pvz.: Nesutinku su Anketos II dalies 11 punkto GEBĖJIMAS REIKŠTI MINTIS ŽODŽIU IR RAŠTU įvertinimu „Nepatenkinamai“. Vertinimo laikotarpiu ne kartą vedžiau pratybas, kurios pasiekė iškeltus tikslus. Tai gali paliudyti kpt. V. PAVARDENIS, kuris vertinimo laikotarpiu tris kartus tikrino mano pratybas ir rimtų trūkumų nenustatė. Remdamasis šiuo faktu, prašau, kad dėl II dalies 11 punkto būčiau įvertintas pakartotinai.

2. Vertinamasis gali nurodyti ypatingus pasiekimus per vertinimo laikotarpį.

3. Vertinamasis gali nurodyti, jo manymu, svarbius įvykius tarnyboje ar asmeniniame gyvenime, galinčius turėti įtakos jo tarnybai ar karjerai, pvz.: Po dviejų mėnesių mums turėtų gimti kūdikis, todėl prašau neperkelti manęs iš dabartinės tarnybos vietos, kol vaikui sueis vieneri metai.

2.

Pageidavimai:

 

a)

keisti karjeros kryptį į (nurodyti rekomenduojamą karjeros kryptį ir priežastis):

Papunktį pildo tik PKT karininkai, pageidaujantys keisti karininkų karjeros kryptį:

1. Atsižvelgdamas į turimą, įgytą išsilavinimą ar kvalifikaciją bei PKT karininkų karjeros krypčių reikalavimus, vertinamasis gali nurodyti naują PKT karininkų karjeros kryptį, pagal kurią pageidautų tęsti tarnybą artimiausiu 3–5 metų laikotarpiu. Papildomai nurodoma priežastis, pvz.: Teisininkų karjeros kryptį, nes įgijau teisininko išsilavinimą ir man buvo suteiktas teisininko karinės specialybės kodas.

b)

pareigos (nurodyti iki 2 pareigų):

Vertinamasis gali nurodyti iki 2 pareigų, kurias norėtų eiti per artimiausius 3–5 metus. Pareigos turi atitikti turimą karinį laipsnį arba gali būti vienu laipsniu aukštesnės. Pareigos nurodomos prioriteto tvarka, pvz.: Vyr. specialisto pareigos teisės departamentuose.

b)

kursai (nurodyti iki 2 kursų):

Vertinamasis gali nurodyti iki 2 karjeros, specialybės, kvalifikacijos ar kitų kursų, kurie, jo manymu, padėtų jam pereiti į aukštesnį karjeros lygį, kelti kvalifikaciją ar didinti kompetenciją. Kursai nurodomi prioriteto tvarka, pvz.: Taktinio lygmens (L2) karininkų karjeros kursai ir Šaudymo vadovų kursai.

3.

Ką galėtų padaryti vadas (viršininkas), siekdamas pagerinti tarnybos sąlygas ir tarnybos vykdymą:

Vertinamasis gali pateikti, jo manymu, svarbių pasiūlymų, kaip pagerinti esamas tarnybos sąlygas, atsižvelgdamas į tokius aspektus, kaip: tarnybą lengvinanti įranga ar materialinės priemonės, laikas, bendradarbiai, vadovavimas, kvalifikacijos pritaikymas ir kt., pvz.: Darbo susirinkimų metu trūksta nurodymų aiškumo ir kryptingumo.

VI DALIS. Papildomo vertintojo vertinimo išvados ir rekomendacijos

1.

Komentaras

Pažymima viena iš pateiktų reikšmių:

1. Reikšmė „sutinku su pagrindinio vertintojo tarnybos vertinimu, vertinimo išvadomis ir rekomendacijomis“ pažymima kryžiuku, jei papildomas vertintojas sutinka su tarnybos vertinimu, vertinimo išvadomis ir rekomendacijomis, pateiktomis Anketoje.

2. Reikšmė „nesutinku su pagrindinio vertintojo tarnybos vertinimu, vertinimo išvadomis ir rekomendacijomis bei įvertinu taip:“ pažymima kryžiuku, jei papildomas vertintojas nesutinka su pagrindinio vertintojo tarnybos vertinimu, vertinimo išvadomis, rekomendacijomis ar jų dalimi. Papildomai nurodoma, su kuriomis Anketos dalimis (dalimi) nesutinkama, ir pateikiamas papildomo vertintojo vertinimas ar rekomendacijos, pvz.: Nesutinku su pagrindinio vertintojo rekomendacija „suteikti aukštesnį karinį laipsnį – Taip“ (Anketos III dalis). Rekomenduoju kariui nesuteikti aukštesnio karinio laipsnio, nes kario tinkamumą eiti aukštesnes pareigas vertinu neigiamai.

3. Komentaruose taip pat gali būti nurodomos kitos svarbios aplinkybės, kurios gali turėti įtakos tolesnei vertinamojo tarnybai ar karjerai.

VII. DALIS. Vertinimo patvirtinimas

1. Užpildomi vertinimo patvirtinimo rekvizitai.

2. Vertinimo išvados ir rekomendacijos patvirtinamos papildomo vertintojo ir vertinamojo parašais.

3. Papildomas vertintojas negali pasirašyti Anketos anksčiau nei pagrindinis vertintojas. Atitinkamai ir pasirašymo data negali būti ankstesnė nei pagrindinio vertintojo pasirašymo data.

4. Vertinamasis gali pakomentuoti papildomo vertintojo neigiamas vertinimo išvadas ar dalį jų, nurodydamas, dėl kurios Anketos dalies nesutinka, ir pateikti argumentų.

5. Vertinamajam atsisakius pasirašyti šioje dalyje, papildomas vertintojas tai nurodo ir pasirašo.

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-764, 2016-08-18, paskelbta TAR 2016-08-19, i. k. 2016-22481

 


 

Profesinės karo tarnybos karių, karių savanorių ar kitų aktyviojo rezervo karių tarnybos vertinimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

VERTINIMO KRITERIJAI

 

1. Vertinamojo tarnybą vadai (viršininkai) vertina pagal šiuos vertinimo kriterijus:

 

Eil. Nr.

Vertinimo kriterijus

Vertinimo kriterijaus aprašymas

1.

Profesinių žinių ir įgūdžių taikymas

Vertinamos kario profesinės žinios ir įgūdžiai, ar karys geba jais pasinaudoti ir ar jų pakanka tarnybos pareigoms ir vadų (viršininkų) įsakymams, nurodymams ir pavedimams tinkamai vykdyti, ar karys siekia tobulinti kvalifikaciją, gilinti profesines žinias ir lavinti įgūdžius, ar turimomis žiniomis ir patirtimi dalijasi su kitais.

2.

Organizaciniai gebėjimai

Vertinama, ar karys geba nustatyti tarnybinės veiklos prioritetus, karių pareigas, atsakomybę ir atsiskaitomybę, sumaniai ir kryptingai planuoti, organizuoti, paskirstyti ir kontroliuoti savo ir kitų tarnybines užduotis, duoti teisėtus, aiškius ir suprantamus įsakymus, pavedimus ir nurodymus.

3.

Bendradarbiavimas ir gebėjimas dirbti komandoje

Vertinama, ar karys geba veiksmingai bendradarbiauti su kitais, pelnyti kitų palaikymą ir pritarimą vykdant tarnybą, ar geba sukurti ir palaikyti draugišką bei darbingą aplinką siekiant bendrų tikslų, dirbti komandoje ir užkirsti kelią konfliktams, šalinti nesutarimų priežastis.

4.

Veiklos veiksmingumas

Vertinama, ar karys vykdo vadų (viršininkų) įsakymus, nurodymus, pavedimus ir tarnybą tiksliai, laiku, saugiai ir tinkamai, ar geba veiksmingai ir racionaliai naudotis turimais ištekliais ir pasiekti geriausią rezultatą mažiausiomis sąnaudomis.

5.

Iniciatyva ir savarankiškumas

Vertinama, ar karys vykdydamas tarnybines užduotis veikia energingai ir iniciatyviai, ar imasi veiksmų ir priemonių, kad pašalintų pastebėtus tarnybinės veiklos trūkumus, ar geba pateikti savo idėjas bei pasiūlymus ir savarankiškai juos įgyvendinti, išlaikydamas aukštesniojo vado (viršininko) sumanymą ir neviršydamas vado (viršininko) nustatytų asmeninės atsakomybės ribų.

6.

Gebėjimas atlaikyti įtampą

Vertinama, ar karys išlieka ramus esant įtemptai situacijai, ar geba susivaldyti ir kontroliuoti savo jausmus, logiškai mąstyti ir greitai bei lanksčiai veikti, kai nepalankiai susiklosčius aplinkybėms vykdo tarnybą ir vadų (viršininkų) įsakymus, nurodymus ir pavedimus.

7.

Lyderystė ir vadovavimas

Vertinama, ar karys geba tvirtai ir aiškiai vadovauti, taikyti tikslinio vadovavimo principus, būti lyderis, kurį pavaldiniai ir kolegos gerbia ir pripažįsta, ar geba kitus sutelkti siekiant bendrų tikslų, skirti užduotis ir išteklius, ugdyti, motyvuoti, užtikrinti drausmę, rūpintis pavaldiniais, vertinti jų tarnybą.

8.

Atsakingumas ir patikimumas

Vertinama, ar karys prisiima atsakomybę sėkmės ir nesėkmės atvejais, ar atsakingai žiūri į savo tarnybines funkcijas ir jam patikėtas užduotis, ginkluotę, karinę įrangą ir techniką, kitas materialines vertybes, ar karys yra patikimas vykdant (laiku, atsakingai ir pan.) tarnybines pareigas.

9.

Ryžtas ir sprendimų priėmimas

Vertinamas kario ryžtas, jo savarankiškumas ir nešališkumas vertinant situaciją ir priimant sprendimus, racionalus išteklių paskirstymas ir veiksmingas informavimas apie priimtus sprendimus.

10.

Bendravimas ir taktiškumas

Vertinama, ar karys vykdydamas tarnybą geba bendrauti su kitais, užmegzti ir palaikyti mandagius ir dalykiškus santykius, priimti kitaip mąstančių žmonių nuomonę, ar kreipia deramą dėmesį į kitų interesus, paiso karių etikos normų ir yra taktiškas.

11.

Gebėjimas reikšti mintis žodžiu ir raštu

Vertinamas kario gebėjimas sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu, tarnyboje vartojamos administracinės kalbos aiškumas ir tikslumas, žodyno gausumas.

 

2. Tarnybą pagal atitinkamus vertinimo kriterijus vadai (viršininkai) vertina taikydami 4 balų sistemą:

 

2.1. Profesinių žinių ir įgūdžių taikymas

 

Balai

Požymiai

4

Labai geros profesinės žinios ir darbo įgūdžiai, karys juos puikiai taiko vykdydamas pavestas funkcijas ir vadų (viršininkų) įsakymus, nurodymus ir pavedimus, nuolat tobulina kvalifikaciją, domisi profesinėmis naujovėmis, lavina įgūdžius ir dalijasi savo žiniomis ir patirtimi su kitais.

3

Geros profesinės žinios ir darbo įgūdžiai padeda vykdyti pavestas funkcijas ir vadų (viršininkų) įsakymus, nurodymus ir pavedimus be didesnių trūkumų, karys tobulina kvalifikaciją, gilina profesines žinias ir lavina įgūdžius, dalijasi turimomis žiniomis ir patirtimi su kitais.

2

Profesinės žinios ir darbo įgūdžiai patenkinami, todėl ne visada sekasi pavestas funkcijas ir vadų (viršininkų) įsakymus, nurodymus ir pavedimus vykdyti tiksliai, laiku ir tinkamai, karys nenoriai tobulina kvalifikaciją, mažai gilina profesines žinias ir nesistengia lavinti įgūdžių, nenoriai dalijasi turima patirtimi su kitais.

1

Profesinės žinios ir darbo įgūdžiai nepakankami ir gerokai sunkina pavestų funkcijų ir vadų (viršininkų) įsakymų, nurodymų ir pavedimų vykdymą, jie atliekami su ryškiais trūkumais, karys netobulina kvalifikacijos, negilina profesinių žinių ir nelavina įgūdžių, vengia dalytis turima patirtimi su kitais.

 

2.2. Organizaciniai gebėjimai

 

Balai

Požymiai

4

Labai gerai analizuoja, planuoja ir nustato savo ir kitų esminius tarnybinės veiklos prioritetus, karių pareigas, atsakomybę ir atsiskaitomybę, ypač sumaniai ir kryptingai geba organizuoti ir tolygiai paskirstyti užduotis, duoti teisėtus, aiškius ir suprantamus įsakymus, pavedimus ir nurodymus, užtikrinti vykdomų užduočių kontrolę, nevaržydamas pavaldinių iniciatyvos ir laisvės veikti.

3

Geba gerai planuoti savo ir kitų tarnybinę veiklą, nustatyti veiklos prioritetus, karių pareigas, atsakomybę ir atsiskaitomybę, organizuoti ir paskirstyti darbą, duoti tinkamus įsakymus, pavedimus ir nurodymus, kontroliuoti vykdomas užduotis.

2

Ne visada tinkamai planuoja savo ir kitų tarnybinę veiklą, nustato veiklos prioritetus, karių pareigas, atsakomybę ir atsiskaitomybę, racionaliai paskirsto darbą, formuluoja įsakymus, pavedimus ir nurodymus, kontroliuodamas vykdomas užduotis varžo pavaldinių iniciatyvą ir laisvę veikti.

1

Nesugeba planuoti ir organizuoti savo ir kitų tarnybinės veiklos, nustatyti veiklos prioritetų, karių pareigų, atsakomybės ir atsiskaitomybės, paskirstyti darbo, formuluoti įsakymų, pavedimų ir nurodymų, nesidomi, kaip vykdomos užduotys.

 

2.3. Bendradarbiavimas ir gebėjimas dirbti komandoje

 

Balai

Požymiai

4

Ypač linkęs bendradarbiauti, labai aktyvus, lengvai pelno palaikymą, visomis jėgomis prisideda prie bendro darbo, ypač lengvai pavyksta sutelkti kitus siekiant bendrų tikslų, sukurti draugišką ir darbingą aplinką, užkirsti kelią konfliktams, šalinti nesutarimų priežastis.

3

Siekia bendradarbiauti su kitais ir kurti darbingą aplinką, būna aktyvus, pateikia pasiūlymų, kuriuos kiti priima, jį domina bendri tikslai, vidutiniškai dirba komandoje ir geba siekti kompromiso bendram labui.

2

Su kitais bendradarbiauja nenoriai, stengiasi palaikyti draugišką aplinką, tačiau ne visada sekasi pelnyti kitų palaikymą, stengiasi pritapti prie kitų, kartais asmeniniai interesai trukdo siekti bendrų tikslų ir nesugeba spręsti konfliktų.

1

Nesugeba bendradarbiauti su kitais, palaikyti draugiškų santykių, pelnyti kitų palaikymo, mažai domina kitų nuomonė, visada savo asmeninius interesus iškelia aukščiau bendrų tikslų, kursto nesantaiką.

 

2.4. Veiklos veiksmingumas

 

Balai

Požymiai

4

Tarnybą ir vadų (viršininkų) įsakymus, nurodymus ir pavedimus geba atlikti ypač gerai, sumaniai, kompetentingai, tiksliai, laiku ir saugiai, savo pasiektais rezultatais kelia tiek padalinio, tiek kolektyvo vertę, ypač veiksmingai ir racionaliai naudojasi turimais ištekliais, kitų patarimais.

3

Geba tarnybą ir vadų (viršininkų) įsakymus, nurodymus ir pavedimus atlikti laiku, saugiai ir tiksliai, naudojasi turimais ištekliais, kitų patarimais, tačiau ne visada tai pavyksta atlikti mažiausiomis sąnaudomis arba retkarčiais pasitaiko kitų nedidelių trūkumų.

2

Tarnybą ir vadų (viršininkų) įsakymus, nurodymus ir pavedimus atlieka patenkinamai, ne visada sekasi juos atlikti tiksliai, laiku, kokybiškai, saugiai ir mažiausiomis sąnaudomis, turimi ištekliai naudojami neveiksmingai, rezultatams pasiekti prireikia nemažai laiko, pastangų ir kitų pagalbos.

1

Neveiklus, dažnai tarnybinė veikla ir vadų (viršininkų) įsakymai, nurodymai ir pavedimai atliekami pavėluotai, netinkamai ir pažeidžiant saugumo reikalavimus, nesinaudoja turimais ištekliais ir kitų patarimais.

 

2.5. Iniciatyva ir savarankiškumas

 

Balai

Požymiai

4

Ypač aktyvus ir iniciatyvus, pagal savo kompetenciją sumaniai nusistato tarnybinės veiklos tikslus, iš anksto numato galimas kliūtis ir imasi veiksmų ir priemonių jiems pašalinti, siekia sudėtingų ir neeilinių užduočių, puikiai jas atlieka, išlaikydamas aukštesniojo vado (viršininko) sumanymą ir neviršydamas vado (viršininko) nustatytų asmeninės atsakomybės ribų.

3

Iniciatyvus ir aktyvus, geba savarankiškai nusistatyti tarnybinės veiklos prioritetus, pateikti pasiūlymų ir pagal juos veikti be didesnių trūkumų ar papildomos kontrolės, imasi priemonių pastebėtoms kliūtims pašalinti, veiksmai atitinka aukštesniojo vado (viršininko) sumanymą ir nustatytas vado (viršininko) asmeninės atsakomybės ribas.

2

Iniciatyvos paprastai nerodo, retai kada imasi papildomų užduočių ar padeda kitiems, kartais pateikia idėjų ar pasiūlymų, pagal kuriuos yra veikiama, ne visada imasi priemonių pastebėtoms kliūtims pašalinti, ne visada sekasi tarnybą atlikti savarankiškai, išlaikant aukštesniojo vado (viršininko) sumanymą ir nustatytas vado (viršininko) asmeninės atsakomybės ribas.

1

Veikia pasyviai, be iniciatyvos, dirba be entuziazmo ir tik tuomet, kai užduotis paskiriama tiesiogiai, nesiima priemonių pastebėtoms kliūtims pašalinti, nesugeba veikti savarankiškai, jo tarnyba reikalauja ypatingos kontrolės.

 

2.6. Gebėjimas atlaikyti įtampą

 

Balai

Požymiai

4

Esant įtemptai situacijai mąsto ir veikia kryptingai, tiksliai, užtikrintai ir ramiai, kontroliuoja jausmus, labai gerai prisitaiko prie nepalankiai susiklosčiusių aplinkybių, turinčių įtakos tarnybos ir vadų (viršininkų) įsakymų, nurodymų ir pavedimų vykdymui.

3

Esant įtemptai situacijai mąsto ir veikia gerai, išlieka ramus, kontroliuoja jausmus, nėra veikiamas įtampą sukeliančių aplinkybių.

2

Esant įtemptai situacijai mąstymas sulėtėja, nenumatytos aplinkybės išmuša iš pusiausvyros ir sutrikdo tarnybos ir vadų (viršininkų) įsakymų, nurodymų ir pavedimų vykdymą.

1

Esant įtemptai situacijai mąstymas ypač sulėtėja, elgiasi netinkamai, skubotai, nelanksčiai, nesiseka valdyti jausmų, tarnybos ir vadų (viršininkų) įsakymų, nurodymų ir pavedimų vykdymas greitai sutrinka.

 

2.7. Lyderystė ir vadovavimas

 

Balai

Požymiai

4

Ypač gerai išugdytos lyderio savybės, tvirtai ir aiškiai vadovaudamas puikiai taiko tikslinio vadovavimo principus, įkvepia komandą bendram tikslui, besąlygiškai pripažįstamas ir gerbiamas pavaldinių ir kolegų, savo asmeniniu pavyzdžiu ugdo, motyvuoja ir sutelkia kitus siekti bendrų tikslų, puikiai skiria užduotis ir išteklius, visada užtikrina drausmę, rūpinasi kariais, įvertina tarnybą.

3

Turi lyderio savybių, vadovaudamas kitiems taiko tikslinio vadovavimo principus ir susitvarko be didesnių trūkumų, paprastai yra kitų pripažįstamas, geba sutelkti komandą siekti bendrų tikslų, skirti užduotis ir išteklius, ugdyti, motyvuoti, palaikyti drausmę, rūpintis kariais, tinkamai įvertinti jų elgesį ir tarnybos pasiekimus.

2

Lyderio savybės abejotinos, ne visada sugeba taikyti tikslinio vadovavimo principus, gali vadovauti kitiems, tačiau tarp pavaldinių ir kolegų autoriteto neturi, stengiasi elgtis humaniškai, ne visada tinkamai nustato tikslus, skiria užduotis ir išteklius, ugdo, motyvuoja, drausmina, vertina ir rūpinasi pavaldiniais.

1

Lyderio savybėmis nepasižymi, nežino ar nenori taikyti tikslinio vadovavimo principų, sunkiai sekasi vadovauti kitiems ir sutelkti juos siekiant bendrų tikslų, nepripažįstamas tarp pavaldinių ir kolegų, nesugeba skirti užduočių ir išteklių, ugdyti, motyvuoti, užtikrinti drausmės, rūpintis ir vertinti karių elgesio ir tarnybos pasiekimų.

 

2.8. Atsakingumas ir patikimumas

 

Balai

Požymiai

4

Ypač noriai vykdo ir atsakingai žiūri į savo tarnybines funkcijas ir duotas užduotis, ginkluotę, karinę įrangą ir techniką, kitas materialines vertybes, nesėkmės atveju niekada nevengia prisiimti atsakomybės už priimtus sprendimus ir atliktus veiksmus, iš anksto imasi priemonių nesėkmėms išvengti, ypač patikimai (laiku, atsakingai ir pan.) vykdo visas jam patikėtas tarnybines pareigas.

3

Kruopštus, saugo jam patikėtą ginkluotę, karinę įrangą ir techniką, kitas materialines vertybes, sutinka imtis neįprastų ir sudėtingesnių užduočių, atsakomybės už priimtus sprendimus ir atliktus veiksmus, patikimas saugant tarnybos paslaptis.

2

Ne visada prisiima atsakomybę už priimtus sprendimus ir atliktus veiksmus, sugadintą ar prarastą ginkluotę, karinę įrangą ir techniką, kitas materialines vertybes, tarnybines funkcijas ir užduotis atlieka tik gavęs nurodymus, jam patikėtas valstybės ir tarnybos paslaptis saugo aplaidžiai.

1

Neturi atsakomybės jausmo, stengiasi išvengti užduočių, neatsakingai naudojasi jam patikėta ginkluote, karine įranga ir technika, kitomis materialinėmis vertybėmis, negalima patikėti saugoti valstybės ir tarnybos paslapčių.

 

2.9. Ryžtas ir sprendimų priėmimas

 

Balai

Požymiai

4

Labai ryžtingas ir subrendęs kaip asmenybė, visada tiksliai, nešališkai ir kūrybiškai įvertina situaciją ir galimą rizikos lygį, priima pagrįstus, nešališkus ir logiškus sprendimus, geba greitai išspręsti savo kompetencijos ir sudėtingesnes problemas, išteklius paskirsto išmintingai ir veiksmingai, efektyviai skleidžia informaciją apie priimtus sprendimus.

3

Ryžtingas, geba įvertinti situaciją ir galimą rizikos lygį, dažniausiai priima teisingus sprendimus, savarankiškai sprendžia savo kompetencijos klausimus, atsakingai paskirsto išteklius ir informuoja apie priimtus sprendimus.

2

Dažnai pritrūksta valios, ne visada adekvačiai įvertina situaciją ir galimą rizikos lygį, sunkiai ir lėtai apsisprendžia, retai priima teisingus ir nešališkus sprendimus, neracionaliai paskirsto turimus išteklius ir ne visada tinkamai informuoja apie priimtus sprendimus.

1

Lengvai paveikiamas, nesugeba tinkamai įvertinti situacijos, neįvertina galimos rizikos lygio, nesugeba ar vengia laiku priimti logiškus ir nešališkus sprendimus, švaisto išteklius ir neinformuoja apie priimtus sprendimus.

 

2.10. Bendravimas ir taktiškumas

 

Balai

Požymiai

4

Vykdydamas tarnybą pasižymi išskirtiniais gebėjimais užmegzti ryšius, bendrauti, įsiklausyti į kitaip mąstančių nuomonę, jam ypač rūpi, kaip jo elgesys gali paveikti kitus, visada palaiko mandagius ir dalykiškus santykius su kolegomis, ypač santūrus ir taktiškas.

3

Vykdydamas tarnybą sutaria ir laisvai bendrauja su kitais žmonėmis, domisi kitų mintimis ir nuomone, dažniausiai kreipia dėmesį į tai, kokią įtaką jo elgesys daro aplinkiniams, santūrus ir taktiškas.

2

Tarnybos metu sutaria su bendraminčiais, bet sunkiau bendrauja su kitaip mąstančiais, nepakankamai domisi kitų poreikiais, nepaknakamai mandagus, ne visada kreipia dėmesį į tai, kokią įtaką jo elgesys daro aplinkiniams, pasitaiko kitų neapgalvoto (netyčinio) žeminimo, įžeidinėjimo, apkalbinėjimo atvejų, ne visada taktiškas.

1

Vykdydamas tarnybą vengia bendrauti su kitais žmonėmis, netoleruoja kitaip mąstančių nuomonės, nenuoširdus ir nesidomi kitų poreikiais, nekreipia dėmesio, kokį poveikį jo elgesys daro kitiems, žemina, įžeidinėja, apkalbinėja kitus, netaktiškas ir įžūlus.

 

2.11. Gebėjimas reikšti mintis žodžiu ir raštu

 

Balai

Požymiai

4

Tarnyboje vartojama administracinė kalba labai tiksli, atspindinti diskutuojamo klausimo ar objekto esmę, ir sklandi, labai aiškiai ir nuosekliai dėstomos mintys, žodynas ypač gausus, necenzūrinių žodžių nevartoja.

3

Vykdydamas tarnybą kalba ir rašo laisvai ir sklandžiai, mintis dėsto nuosekliai ir suprantamai, žodynas gausus, vengia necenzūrinių žodžių.

2

Tarnyboje vartojama administracinė kalba aiški ir suprantama, mintis kartais suformuluoja neaiškiai, žodynas pakankamas, gali pasitaikyti žargono ir necenzūrinių žodžių.

1

Tarnyboje vartojama administracinė kalba ir reiškiamos mintys dažnai suprantamos klaidingai, žodynas menkas, yra žargono ir necenzūrinių žodžių.

_________________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-764, 2016-08-18, paskelbta TAR 2016-08-19, i. k. 2016-22481

Dėl krašto apsaugos ministro 2015 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. V-738 „Dėl Profesinės karo tarnybos karių, karių savanorių ar kitų aktyviojo rezervo karių tarnybos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo