Suvestinė redakcija nuo 2020-07-01

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-07-23, i. k. 2015-11568

 

Nauja redakcija nuo 2020-07-01:

Nr. V-351, 2020-05-06, paskelbta TAR 2020-05-11, i. k. 2020-09998

 

lietuvos respublikos krašto apsaugos

ministras

 

ĮSAKYMAS

DĖL PROFESINĖS KARO TARNYBOS KARIŲ, KARIŲ SAVANORIŲ IR KITŲ SAVANORIŠKOS NENUOLATINĖS KARO TARNYBOS KARIŲ TARNYBOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2015 m. liepos 21 d. Nr. V-738

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 10 straipsnio 3 dalimi, 35 straipsnio 7 dalimi ir 60 straipsnio 9 ir 11 dalimis,

t v i r t i n u Profesinės karo tarnybos karių, karių savanorių ir kitų savanoriškos nenuolatinės karo tarnybos karių tarnybos vertinimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Krašto apsaugos ministras                                                                                                 Juozas Olekas

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

krašto apsaugos ministro

2015 m. liepos  21 d.

įsakymu Nr. V-738

 

 

PROFESINĖS KARO TARNYBOS KARIŲ, KARIŲ SAVANORIŲ IR KITŲ SAVANORIŠKOS NENUOLATINĖS KARO TARNYBOS KARIŲ TARNYBOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

Pakeistas priedo pavadinimas:

Nr. V-351, 2020-05-06, paskelbta TAR 2020-05-11, i. k. 2020-09998

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Profesinės karo tarnybos karių, karių savanorių ir kitų savanoriškos nenuolatinės karo tarnybos karių tarnybos vertinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato krašto apsaugos sistemos (toliau – KAS) profesinės karo tarnybos karių, karių savanorių ir kitų savanoriškos nenuolatinės karo tarnybos karių (toliau – vertinamasis) tarnybos vertinimo uždavinius, vertinimo organizavimo, kario tarnybos vertinimo anketos (toliau – Anketa) pildymo tvarką ir vertinimą atliekančius vadus (viršininkus).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-351, 2020-05-06, paskelbta TAR 2020-05-11, i. k. 2020-09998

 

2. Tarnyba vertinama vadovaujantis šiais principais:

2.1. skaidrumo – sprendimai dėl vertinamojo tarnybos įvertinimo priimami laikantis Apraše nustatytų vertinimo principų, vertinimo kriterijų ir bendrųjų reikalavimų;

2.2. nešališkumo – sprendimai dėl vertinamojo tarnybos vertinimo privalo būti objektyvūs, pagrįsti nustatytais vertinimo kriterijais ir adekvatūs vertinamojo tarnybos rezultatams;

2.3. kompleksiškumo – išvados ir rekomendacijos dėl tarnybos vertinimo priimamos kompleksiškai įvertinus vertinamojo tarnybą, kvalifikaciją ir tinkamumą einamoms ar aukštesnėms pareigoms;

2.4. veiksmingumo – tarnybos vertinimas turi būti toks, kad gauta informacija sudarytų galimybes vertinamajam gerinti savo tarnybą, o vadams (viršininkams) priimti tinkamus sprendimus dėl vertinamojo skyrimo į pareigas, priėmimo į profesinę karo tarnybą (toliau – PKT), siuntimo į kursus, PKT karininkų karjeros krypties keitimo, aukštesnio karinio laipsnio suteikimo, apdovanojimo ar kito skatinimo, tarnybos sutarčių pratęsimo ar  nutraukimo prieš terminą;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1021, 2018-10-26, paskelbta TAR 2018-10-29, i. k. 2018-17154

 

2.5. lygiateisiškumo – vertinant tarnybą, kiekvienam vertinamajam užtikrinamos vienodos sąlygos, lygios teisės ir galimybės, nepaisant lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos.

3. Apraše vartojamos šios sąvokos:

3.1. kompetencija – vertinamojo žinių, įgūdžių ir asmens savybių ir vertybinių nuostatų visuma, reikalinga tarnybai atlikti;

3.2. vertinimo laikotarpis – laikotarpis nuo paskutinio vertinimo pabaigos iki naujo vertinimo pabaigos, išskyrus Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo (toliau – KASOKTĮ) nustatytus laikotarpius, kai tarnyba nevertinama. Karį paskyrus iš laikinojo PKT personalo rezervo į pareigas, jo vertinimo laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo skyrimo į pareigas dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1021, 2018-10-26, paskelbta TAR 2018-10-29, i. k. 2018-17154

 

II SKYRIUS

TARNYBOS VERTINIMO ORGANIZAVIMAS

 

4. Jeigu tarnybą vertinti galima pagal KASOKTĮ 35 straipsnio 5 dalį, KASOKTĮ 35 straipsnio 4 dalyje nustatytais atvejais, išskyrus KASOKTĮ 35 straipsnio 4 dalies 8 punktą, vertinamojo tarnybą vertina jo tiesioginis vadas (viršininkas), kurio pavaldumui vertinamasis priklauso tarnaudamas ir kuris turėjo galimybę karį pažinti ne mažiau kaip 90 kalendorinių dienų, ar kitas vadas (viršininkas), nurodytas Aprašo 5 punkte ir turintis teisę vertinti kario tarnybą (toliau kartu – pagrindinis vertintojas), taip pat ne mažiau kaip 90 kalendorinių dienų vertinamojo tarnybą turėjęs galimybę pažinti pagrindinio vertintojo tiesioginis vadas (viršininkas) (toliau – papildomas vertintojas).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-766, 2017-08-21, paskelbta TAR 2017-08-21, i. k. 2017-13513

 

5. Pagrindiniais vertintojais laikomi ir vertinamojo tarnybą vertina ir kiti su vertinamojo tarnyba susiję vadai (viršininkai), ne tiesioginiai vadai (viršininkai):

5.1. Pagrindinio karinio parengtumo kursų (mokymų) tiesioginis vadas (viršininkas) ar instruktorius, kurio pavaldumui paskiriamas vertinamasis, kai priimant į PKT, savanorių karo tarnybą ir kitą savanorišką nenuolatinę karo tarnybą vertinamajam nustatomas iki 3 mėnesių bandomasis laikotarpis, kurio metu jis siunčiamas į pagrindinio karinio parengtumo kursus (mokymus);

Punkto pakeitimai:

Nr. V-351, 2020-05-06, paskelbta TAR 2020-05-11, i. k. 2020-09998

 

5.2. konkrečios užduoties ar operacijos vadas (viršininkas) ar kitos KAS institucijos ar jos padalinio vadas (viršininkas), kurio pavaldumui vertinamasis priskiriamas pagal funkcinį pavaldumą;

5.3. prieš tai buvęs vertinamojo tiesioginis vadas (viršininkas), jei jo tiesioginis vadas (viršininkas), kurio pavaldumui vertinamasis priklauso tarnaudamas, neatitinka Aprašo 4 punkte nustatytų reikalavimų.

6. Personalo padalinys, atsiradus pagrindui vertinti kario tarnybą, pagrindinį vertintoją apie prievolę vertinti informuoja laikydamasis šių terminų:

6.1. ne vėliau kaip likus 10 darbo dienų iki:

6.1.1.  nustatyto bandomojo laikotarpio pabaigos;

6.1.2. KASOKTĮ 57 straipsnyje nustatyto pareigų ėjimo termino pabaigos;

6.2. nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo šiame papunktyje nurodytų aplinkybių įforminimo:

6.2.1. kai vertinamasis prašo įvertinti jo tarnybą;

6.2.2. kai teisės aktų, reglamentuojančių tarnybos sutarčių pratęsimą, nustatyta tvarka vertinamasis pateikia personalo padaliniui prašymą pratęsti jo tarnybos sutartį;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1021, 2018-10-26, paskelbta TAR 2018-10-29, i. k. 2018-17154

 

6.2.3. kai personalo padalinys informuojamas apie preliminarią atrankos aukštesniam PKT karininko laipsniui suteikti patariamosios komisijos posėdžio datą;

6.2.4. kai teisės aktų, reglamentuojančių karių skatinimą, apdovanojimą ar aukštesnių karinių laipsnių suteikimą, nustatyta tvarka vadai (viršininkai) ar kiti fiziniai ar juridiniai asmenys pateikia personalo padaliniui teikimą (prašymą) dėl vertinamojo valstybės ar krašto apsaugos sistemos apdovanojimo, kitokio skatinimo ar aukštesnio karinio laipsnio suteikimo;

6.2.5. kai teisės aktų, reglamentuojančių karių skyrimą į pareigas ar perkėlimą į laikinąjį PKT personalo rezervą, nustatyta tvarka rengiamas įsakymas dėl vertinamojo skyrimo į kitas pareigas ar perkėlimo į laikinąjį PKT personalo rezervą KASOKTĮ 42 straipsnio 2 dalies 1, 2, 6, 8 ir 9 punktuose numatytais atvejais;

6.2.6. kai teisės aktų, reglamentuojančių atranką ir priėmimą į PKT, nustatyta tvarka karys savanoris ir kitas savanoriškos nenuolatinės karo tarnybos karys personalo padaliniui pateikia prašymą stoti į PKT;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-351, 2020-05-06, paskelbta TAR 2020-05-11, i. k. 2020-09998

 

6.2.7. kai pagrindinis ar papildomas vertintojai informuoja personalo padalinį apie ketinimą atlikti tarnybos vertinimą tuo atveju, kai nustatomi esminiai vertinamojo veiklos trūkumai ir dėl to kyla pagrįstų abejonių, ar vertinamasis yra tinkamas eiti pareigas;

6.2.8. kai tenkinamas vertinamojo skundas dėl vertinimo ir jo tarnyba vertinama iš naujo Apraše nustatyta tvarka.

7. Pagrindiniam ar papildomam vertintojui pareikalavus, personalo padalinys pateikia vertinamojo anketinius duomenis ir duomenis apie tarnybos eigą iš KAS personalo valdymo informacinės sistemos (toliau – PerVIS) (pareigos, išsilavinimas, baigti kursai, ankstesnis tarnybos vertinimas, užsienio kalbų mokėjimas, asmens patikimumas, tarptautinės misijos, karinio fizinio parengtumo testo rezultatas, karinės medicininės ekspertizės komisijos išvada, sutartys, nuobaudos, paskatinimai, tarnybos stažas ir tarnybos eiga).

 

III SKYRIUS

MOKYMO ĮSTAIGOS, UŽSIENIO VALSTYBĖS IR TARPTAUTINĖS KARINĖS AR GYNYBOS INSTITUCIJOS, LIETUVOS RESPUBLIKOS ATSTOVYBĖS PRIE TARPTAUTINĖS ORGANIZACIJOS AR TARPTAUTINIŲ OPERACIJŲ KARINIO VIENETO VADOVYBĖS ATLIKTAS VERTINIMAS

 

8. Mokymo įstaigos, užsienio valstybės ir tarptautinės karinės ar gynybos institucijos, Lietuvos Respublikos atstovybės prie tarptautinės organizacijos ar tarptautinių operacijų karinio vieneto vadovybės atliktas PKT kario, kario savanorio ir kitos savanoriškos nenuolatinės karo tarnybos kario tarnybos įvertinimas prilyginamas vadų (viršininkų) atliktam tarnybos vertinimui ir KASOKTĮ 35 straipsnio 4 dalies 1–5 punktuose nurodytais atvejais vertinti galima, kai nuo mokymo įstaigos, užsienio valstybės ir tarptautinės karinės ar gynybos institucijos, Lietuvos Respublikos atstovybės prie tarptautinės organizacijos ar tarptautinių operacijų karinio vieneto vadovybės vertinimo praėjo daugiau kaip 12 mėnesių.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-351, 2020-05-06, paskelbta TAR 2020-05-11, i. k. 2020-09998

 

9. Vertinamasis, išvertęs gautą įvertinimo dokumentą į lietuvių kalbą, privalo pateikti jo originalą ir vertimą KAS institucijos ar jos padalinio personalą administruojančiam padaliniui (specialistui), kuris tiesiogiai tvarko vertinamojo asmens duomenis (toliau – personalo padalinys), per 10 darbo dienų nuo įvertinimo dokumento gavimo dienos.

 

IV SKYRIUS

ANKETOS PILDYMAS

 

10. Pagrindinis vertintojas, gavęs informaciją iš personalo padalinio apie poreikį atlikti kario vertinimą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas išsikviečia vertinamąjį individualaus pokalbio, kurio metu įvertina jo tarnybą ir užpildo Anketą (1 priedas). Anketa pildoma atsižvelgiant į Aprašo 7 punkte nurodytus duomenis apie vertinamąjį, vertinamojo tarnybą, vertinamojo pateiktus argumentus ir vadovaujantis vertinimo principais ir Kario tarnybos vertinimo anketos pildymo taisyklėmis (2 priedas).

11. Jeigu vertinamasis individualaus pokalbio metu pastebi, kad Anketos I dalyje surašyti duomenys yra netikslūs, ar nesutinka su pagrindinio vertintojo pateiktu jo tarnybos vertinimu, vertinimo išvadomis ar rekomendacijomis, o pagrindinis vertintojas sutinka ar iš dalies sutinka su vertinamojo pateiktais argumentais ir pritaria Anketos dalių (dalies) pataisymams, pagrindinis vertintojas iš naujo užpildo Anketą.

12. Užpildęs Anketą, pagrindinis vertintojas apibendrina, kokios ir kieno pagalbos vertinamajam reikėtų, kad jis galėtų pagerinti savo tarnybos rezultatus per ateinantį vertinimo laikotarpį, ir pasirašo.

13. Jeigu Anketos I dalyje surašyti duomenys yra tikslūs ir vertinamasis sutinka su pagrindinio vertintojo pateiktu jo tarnybos vertinimu, vertinimo išvadomis ir rekomendacijomis, Anketos IV dalyje jis pasirašo, kad buvo supažindintas, sutinka su tarnybos vertinimu, vertinimo išvadomis ir rekomendacijomis, taip pat kad Anketos I dalyje surašyti duomenys yra tikslūs.

14. Jeigu vertinamasis nesutinka su pagrindinio vertintojo pateiktu jo tarnybos vertinimu, vertinimo išvadomis ar rekomendacijomis, o pagrindinis vertintojas nesutinka su vertinamojo individualaus pokalbio metu pateiktais argumentais ir nepritaria Anketos dalių (dalies) pataisymams, vertinamasis Anketos IV dalyje pasirašo, kad buvo supažindintas su tarnybos vertinimu, vertinimo išvadomis ir rekomendacijomis, tačiau nesutinka ar iš dalies su jomis nesutinka, ir Anketos V dalyje nurodo, dėl kurių Anketos dalių (dalies) nesutinka, pateikdamas argumentus.

15. Jei vertinamasis atsisako pasirašyti Anketos IV dalyje, pagrindinis vertintojas įrašo atitinkamą pastabą Anketos VI dalyje ir apie tai raštu informuoja papildomą vertintoją.

16. Individualaus pokalbio su pagrindiniu vertintoju metu vertinamasis Anketos V dalyje gali pareikšti argumentuotą nuomonę apie savo tarnybos vertinimą, nurodyti ypatingus pasiekimus vertinimo laikotarpiu ir papildomas jam reikšmingas aplinkybes. Taip pat vertinamasis gali pareikšti pageidavimus dėl tolesnės tarnybos ir mokymosi ir apsvarstyti galimybes sukurti geriausias įmanomas sąlygas kvalifikacijai kelti ar tarnybinei veiklai atlikti.

17. Vertinamajam užpildžius Anketos V dalį, pagrindinis vertintojas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo Anketos V dalies užpildymo dienos, perduoda Anketą papildomam vertintojui.

18. Papildomas vertintojas, gavęs iš pagrindinio vertintojo užpildytą ir pasirašytą Anketą, peržiūri pagrindinio vertintojo tarnybos vertinimo įrašus, vertinimo išvadas ir rekomendacijas, taip pat patikrina, ar tinkamai, vadovaudamasis Aprašo nuostatomis, pagrindinis vertintojas užpildė Anketą. Neteisingai užpildyta Anketa grąžinama pagrindiniam vertintojui užpildyti iš naujo. Pagrindinis vertintojas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo Anketos grąžinimo jam dienos, pateikia papildomam vertintojui iš naujo užpildytą ir vertinamojo pasirašytą Anketą.

19. Anketos VI dalį papildomas vertintojas užpildo per 5 darbo dienas nuo jos gavimo. Anketa pildoma vadovaujantis vertinimo principais, Kario tarnybos vertinimo anketos pildymo taisyklėmis ir atsižvelgiant į Aprašo 7 punkte nurodytus duomenis apie vertinamąjį, pagrindinio vertintojo pateiktas vertinimo išvadas ir rekomendacijas, vertinamojo komentarus ir pageidavimus, jo tarnybą vertinimo laikotarpiu.

20. Kai vertinamasis nesutinka su pagrindinio vertintojo pateiktu jo tarnybos vertinimu, o papildomas vertintojas mano, kad vertinamojo komentarai yra argumentuoti ir gali lemti tarnybos vertinimą, vertinimo išvadas ar rekomendacijas, jis turi teisę išsikviesti vertinamąjį ir jį vertinusį pagrindinį vertintoją pokalbio ir jo metu išsiaiškinti nuomonių skirtumus:

20.1. jeigu pagrindinis vertintojas pritaria papildomo vertintojo išsakytiems argumentams, jis nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo pokalbio, pateikia papildomam vertintojui iš naujo užpildytą ir vertinamojo pasirašytą Anketą, kurioje yra atsižvelgta į išsakytus argumentus;

20.2. jeigu pagrindinis vertintojas nepritaria papildomo vertintojo nuomonei ir mano, kad tinkamai įvertino vertinamojo tarnybą, papildomas vertintojas Anketos VI dalyje įrašo savo vertinimo išvadas ir rekomendacijas.

21. Užpildęs Anketą, papildomas vertintojas pasirašo jos VII dalyje ir perduoda Anketą personalo padaliniui, kuris nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo Anketos gavimo dienos, perduoda ją vertinamajam susipažinti ir pasirašyti. Jei vertinamasis atsisako pasirašyti Anketos VII dalyje, personalo padalinys nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo vertinamojo atsisakymo pasirašyti, informuoja apie tai papildomą vertintoją, kuris kartu su personalo padalinio atstovu įrašo atitinkamas pastabas Anketos VII dalyje.

22. Kai vertinamasis sutinka su papildomo vertintojo vertinimo išvadomis ir rekomendacijomis, Anketos VII dalyje pasirašo, kad buvo supažindintas ir sutinka su vertinimo išvadomis ir rekomendacijomis. Vertinamasis taip pat pasirašo kiekvieno Anketos lapo viršutinės paraštės dešinėje pusėje ir nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas po pasirašymo, grąžina Anketą personalo padaliniui.

23. Kai vertinamasis nesutinka ar iš dalies nesutinka su papildomo vertintojo vertinimo išvadomis ar rekomendacijomis, jis pasirašo Anketos VII dalyje, kad buvo supažindintas su vertinimo išvadomis, tačiau nesutinka ar iš dalies nesutinka su papildomo vertintojo vertinimo išvadomis, komentarų dalyje nurodo, dėl kurios Anketos dalies nesutinka. Vertinamasis taip pat pasirašo kiekvieno Anketos lapo viršutinės paraštės dešinėje pusėje ir nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas po pasirašymo, grąžina Anketą personalo padaliniui. Personalo padalinys nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas, informuoja apie tai papildomą vertintoją, kuris ne vėliau kaip per 2 darbo dienas gali išsikviesti vertinamąjį pokalbio ir išsiaiškinti nuomonių skirtumus.

24. Jeigu po pokalbio su vertinamuoju papildomas vertintojas sutinka pakeisti savo vertinimo išvadas ar rekomendacijas, Anketa užpildoma iš naujo. Pagrindinis vertintojas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas po Anketos užpildymo, pateikia papildomam vertintojui iš naujo užpildytą ir vertinamojo pasirašytą Anketą, kurioje yra atsižvelgta į išsakytus argumentus, o papildomas vertintojas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas, iš naujo užpildo Anketos VI dalį ir Anketa baigiama pildyti Aprašo 21 punkte nustatyta tvarka.

25. Jeigu papildomas vertintojas mano, kad tinkamai įvertino vertinamojo tarnybą, o vertinamasis nesutinka su jo tarnybos vertinimu, vertinimo išvadomis ar rekomendacijomis, ir (ar) jei Anketa yra užpildyta netinkamai, neatidžiai ar pažeidžiant nustatytą tvarką, jis Drausmės statuto nustatyta tvarka turi teisę pateikti skundą.

26. Jeigu vertinamojo skundas yra tenkinamas, Anketa užpildoma iš naujo šio Aprašo nustatyta tvarka.

27. Atlikę tarnybos vertinimą, vertintojai nedelsdami, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas, sunaikina jiems vertinti perduotą Aprašo 7 punkte nurodytą informaciją apie vertinamąjį.

 

V SKYRIUS

PIRMŲ KETVERIŲ NEPERTRAUKIAMOS PROFESINĖS KARO TARNYBOS, TARNYBOS PAGAL KARIO SAVANORIO IR KITO SAVANORIŠKOS NENUOLATINĖS KARO TARNYBOS KARIO SUTARTĮ METŲ VERTINIMAS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-351, 2020-05-06, paskelbta TAR 2020-05-11, i. k. 2020-09998

 

28. KASOKTĮ 35 straipsnio 4 dalies 8 punkte nustatytu atveju vertinamojo tarnybą vertina iš krašto apsaugos sistemos institucijų atstovų sudarytos komisijos (toliau – komisija).

29. Personalo padalinys ne vėliau kaip likus 40 darbo dienų iki PKT kariams, kariams savanoriams ir kitiems savanoriškos nenuolatinės karo tarnybos kariams KASOKTĮ 60 straipsnio 9, 11 dalyse nustatytos teisės į vienkartinę piniginę išmoką įgijimo teikia komisijai, atsakingai už šių karių vertinimą, duomenis užpildydami 4 priedą. Kartu su 4 priedu komisijai teikiamos ir šių karių užpildytos anketos ar Aprašo 8 punkte nurodyto įvertinimo kopijos.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1021, 2018-10-26, paskelbta TAR 2018-10-29, i. k. 2018-17154

Nr. V-351, 2020-05-06, paskelbta TAR 2020-05-11, i. k. 2020-09998

 

30. Jeigu PKT kariams, kariams savanoriams ir kitiems savanoriškos nenuolatinės karo tarnybos kariams, teiktiems vertinti pagal Aprašo 30 punktą, buvo paskirta drausminė nuobauda, arba paaiškėjo, galimas dalykas, padarytas drausmės pažeidimas ar kitos aplinkybės, galinčios turėti įtakos kario vertinimui (pvz., kai nustatomi esminiai kario veiklos trūkumai ir dėl to kyla pagrįstų abejonių, ar jis yra tinkamas eiti pareigas, arba šiuo pagrindu pagrindinis ir papildomas vertintojai atliko kario tarnybos vertinimą), ir vienkartinė piniginė išmoka kariui dar nebuvo išmokėta, personalo padalinys nedelsdamas apie tai informuoja komisijos pirmininką ir, suderinęs su darbo užmokestį vertinamajam išmokančia KAS institucija ar jos padaliniu, rengia įsakymo atšaukti vienkartinės piniginės išmokos skyrimą projektą.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1021, 2018-10-26, paskelbta TAR 2018-10-29, i. k. 2018-17154

Nr. V-351, 2020-05-06, paskelbta TAR 2020-05-11, i. k. 2020-09998

 

31. Tarnybos vertinimas laikomas baigtu užregistravus komisijos posėdžio protokolą.

32. Jeigu vertinamasis nesutinka su jo pirmų ketverių nepertraukiamos PKT arba tarnybos pagal kario savanorio ar kitos savanoriškos nenuolatinės karo tarnybos kario sutartį vertinimu, jis Drausmės statuto nustatyta tvarka turi teisę pateikti skundą.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1021, 2018-10-26, paskelbta TAR 2018-10-29, i. k. 2018-17154

Nr. V-351, 2020-05-06, paskelbta TAR 2020-05-11, i. k. 2020-09998

 

Papildyta skyriumi:

Nr. V-766, 2017-08-21, paskelbta TAR 2017-08-21, i. k. 2017-13513

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

Skyriaus numeracijos pakeitimas:

Nr. V-766, 2017-08-21, paskelbta TAR 2017-08-21, i. k. 2017-13513

 

33. Personalo padalinio specialistas pasirašo gautos užpildytos Anketos ar Aprašo 8 punkte nurodyto įvertinimo viršutinės paraštės dešinėje pusėje ir nurodo jos gavimo datą. Anketa ar Aprašo 8 punkte nurodytas įvertinimas saugomas vertinamojo asmens byloje. Komisijos posėdžio rezultatų suvestinės, Anketos ar Aprašo 8 punkte nurodyto įvertinimo duomenis personalo padalinys per 5 darbo dienas nuo jų gavimo perkelia į PerVIS.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-766, 2017-08-21, paskelbta TAR 2017-08-21, i. k. 2017-13513

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. V-766, 2017-08-21, paskelbta TAR 2017-08-21, i. k. 2017-13513

 

34. Personalo padalinys teisės aktų nustatyta tvarka nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo Anketos ar Aprašo 8 punkte nurodyto įvertinimo gavimo dienos pasirašo į kitas pareigas skiriamo kario atsiskaitymo lape, kariui atsiskaitant su KAS institucija ar jos padaliniu, iš kurios perkeliamas, įtraukia vertinamąjį į karių, teikiamų aukštesniam kariniam laipsniui suteikti, sąrašą arba iš jo išbraukia, teikia teikimą (prašymą) dėl kario apdovanojimo ar kitokio skatinimo, tarnybos sutarties pratęsimo ar rengia įsakymą dėl kario perkėlimo į laikinąjį PKT personalo rezervą.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1021, 2018-10-26, paskelbta TAR 2018-10-29, i. k. 2018-17154

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. V-766, 2017-08-21, paskelbta TAR 2017-08-21, i. k. 2017-13513

 

35. Personalo padalinys ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Anketos ar Aprašo 8 punkte nurodyto įvertinimo gavimo dienos parengia išleidimo į atsargą dokumentus, jeigu bendras kario tarnybos įvertinimas yra Nepatenkinamai“, karys įvertintas kaip netinkamas eiti kario pareigas ir rekomenduojama nutraukti vertinamojo tarnybos sutartį prieš terminą.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. V-766, 2017-08-21, paskelbta TAR 2017-08-21, i. k. 2017-13513

 

36. Personalo padalinys, gavęs Komisijos posėdžio rezultatų suvestinę, vadovaudamasis pateiktais įvertinimais ir KASOKTĮ 60 straipsnio 9, 11 dalyse nustatytu pagrindu ir vienkartinių piniginių išmokų dydžiais, per 5 darbo dienas parengia įsakymo dėl vienkartinės piniginės išmokos kariui skyrimo projektą ir teikia pasirašyti KAS institucijos ar pagrindinio karinio vieneto vadui (viršininkui), turinčiam teisę skirti tokią išmoką.

Papildyta punktu:

Nr. V-766, 2017-08-21, paskelbta TAR 2017-08-21, i. k. 2017-13513

 

37. Teisės aktų nustatyta tvarka tiesioginis vadas (viršininkas) teikia teikimą dėl aukštesnio karinio laipsnio suteikimo vertinamajam PKT kareiviui (jūreiviui) ar puskarininkiui tik turėdamas Aprašo nustatyta tvarka užpildytą Anketą ar Aprašo 8 punkte nurodytą įvertinimą, kurių bendras įvertinimas ne žemesnis kaip „Gerai“.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. V-766, 2017-08-21, paskelbta TAR 2017-08-21, i. k. 2017-13513

 

_________________

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

V-738 1 priedas (nauja redakcija pagal V-351)

 

V-738 2 priedas (nauja redakcija pagal V-351)

 

V-738 3 priedas (pagal V-351)

 

V-738 4 priedas (nauja redakcija pagal V-351)

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-764, 2016-08-18, paskelbta TAR 2016-08-19, i. k. 2016-22481

Dėl krašto apsaugos ministro 2015 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. V-738 „Dėl Profesinės karo tarnybos karių, karių savanorių ar kitų aktyviojo rezervo karių tarnybos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-766, 2017-08-21, paskelbta TAR 2017-08-21, i. k. 2017-13513

Dėl krašto apsaugos ministro 2015 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. V-738 „Dėl Profesinės karo tarnybos karių, karių savanorių ar kitų aktyviojo rezervo karių tarnybos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1021, 2018-10-26, paskelbta TAR 2018-10-29, i. k. 2018-17154

Dėl krašto apsaugos ministro 2015 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. V-738 „Dėl Profesinės karo tarnybos karių, karių savanorių ar kitų aktyviojo rezervo karių tarnybos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-351, 2020-05-06, paskelbta TAR 2020-05-11, i. k. 2020-09998

Dėl krašto apsaugos ministro 2015 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. V-738 „Dėl Profesinės karo tarnybos karių, karių savanorių ar kitų aktyviojo rezervo karių tarnybos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo