Suvestinė redakcija nuo 2021-03-10 iki 2021-03-19

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2021-02-05, i. k. 2021-02364

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL SUSTIPRINTOS KONTROLĖS ORO IR JŪRŲ UOSTUOSE

 

 

2021 m. vasario 5 d. Nr. V-234

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 4 punktu, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 8 straipsniu, Valstybiniu ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1419 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“ ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimą Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, n u s p r e n d ž i u:

1. Pavesti:

1.1.  Valstybės įmonei Lietuvos oro uostams (toliau – LOU) ir Valstybės įmonei Klaipėdos valstybinio jūrų uosto (toliau – KVJU) direkcijai užtikrinti, kad tarptautinių oro uostų ir KVJU keleivių terminaluose būtų įrengti keleivių kontrolės punktai (toliau – kontrolės punktai), siekiant užtikrinti, kad visi atvykstantys ir (ar) grįžtantys iš užsienio į Lietuvos Respubliką keleiviai (toliau – keleiviai) prieš palikdami oro uostus ar jūrų uostą praeitų pro šiuos kontrolės punktus.

1.2. LOU ir KVJU keleivių terminalų operatoriams skirti žmogiškuosius išteklius keleivių srautų reguliavimui kontrolės punktuose pagal Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) pateiktą darbo grafiką.

1.3. Valstybės sienos apsaugos tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos skirti nurodytą skaičių pareigūnų darbui kontrolės punktuose pagal NVSC pateiktą darbo grafiką:

1.3.1. Vilniaus oro uoste – 2 pareigūnai;

1.3.2. Kauno oro uoste – 2 pareigūnai;

1.3.3. Palangos oro uoste – 2 pareigūnai;

1.3.4. Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste – 4 pareigūnai;

1.4. NVSC:

1.4.1. organizuoti ir koordinuoti darbą kontrolės punktuose;

1.4.2. vykdyti sustiprintą kontrolę:

1.4.2.1. skirti žmogiškuosius išteklius ir užtikrinti nuolatinį budėjimą kontrolės punktuose (pagal faktinį atvykstančių transporto priemonių laiką ir skaičių);

1.4.2.2. užtikrinti atsitiktinį keleivių patikrinimą ir duomenų vertinimą šia tvarka:  

 

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-475, 2021-03-05, paskelbta TAR 2021-03-05, i. k. 2021-04703

1.4.2.2.1. patikrinti, ar keleivių NVSC interneto svetainėje (https://keleiviams.nvsc.lt/lt/form) pateikti duomenys atitinka keleivių faktinius duomenis: vardas, pavardė, asmens kodas (gimimo data užsieniečiams);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-475, 2021-03-05, paskelbta TAR 2021-03-05, i. k. 2021-04703

 

1.4.2.2.2. jeigu keleivis nėra užpildęs anketos NVSC interneto svetainėje (https://keleiviams.nvsc.lt/lt/form) ar yra pateikęs netikslius (ne visus) duomenis, užtikrinti anketos pateikimą ar duomenų tikslinimą kontrolės punkte;

1.4.2.2.3. įvertinti keleivių turimus COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostinių tyrimų rezultatus ir jų atlikimo laiką;

1.4.2.2.4. jei keleivis neturi COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostinių tyrimų rezultatų, įvertinti, ar asmenys patenka į asmenų kategorijas, kurios gali neturėti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostinių tyrimų rezultatų:

1.4.2.2.4.1. asmuo yra persirgęs ir turi asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – ASPĮ) pažymą apie tai, kad asmuo persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-Co-V2 PGR tyrimo rezultatu, ne seniau nei prieš 90 dienų iki grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką (ASPĮ pažymos nereikia, jei asmeniui COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) diagnozuota Lietuvoje ir duomenys pateikti Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje); 

1.4.2.2.4.2. asmuo yra paskiepytas ir turi dokumentus, įrodančius, kad asmuo buvo pilnai paskiepytas COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina pagal skiepijimo schemą;

1.4.2.2.4.3. asmuo yra tranzitu per Lietuvos Respubliką vykstantis keleivis;

1.4.2.2.4.4. ekipažo ar įgulos narys, kuris dirba tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose įmonėse ar vykdo tarptautinius komercinius vežimus visų rūšių transporto priemonėmis ir kurių kelionės tikslas yra susijęs su darbo funkcijų vykdymu.

1.4.2.2.5. patikrinti, ar šio sprendimo 1.4.2.2.3 ir 1.4.2.2.4 papunkčiuose nurodyti dokumentai atitinka nustatytus reikalavimus bei keleivių faktinius duomenis.

1.5. NVSC užtikrinti, kad:

1.5.1. keleiviai, kuriems taikomi reikalavimai atvykstant į Lietuvos Respubliką turėti tyrimą COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti, kai jie nėra atlikę tyrimo arba tyrimas atliktas anksčiau nei 72 val. laikotarpiu prieš grįžtant ar atvykstant į Lietuvos Respubliką, kontrolės punkte būtų registruojami COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostiniam tyrimui atlikti (jei ėminių paėmimo punktas įrengtas patekimo į šalį vietoje, esant asmens pageidavimui, tyrimą gali atlikti savo lėšomis – šie asmenys nukreipiami tiesiai į ėminių paėmimo punktą). Asmenims, kurie NVSC specialistams nepateikia dokumentų apie atliktą COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostinį tyrimą, sprendžiama dėl administracinio nusižengimo tyrimo pradėjimo;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-475, 2021-03-05, paskelbta TAR 2021-03-05, i. k. 2021-04703

 

1.5.2. Neteko galios nuo 2021-03-10

Papunkčio naikinimas:

Nr. V-475, 2021-03-05, paskelbta TAR 2021-03-05, i. k. 2021-04703

 

1.5.3. informacija apie apibendrintus sustiprintos kontrolės punktuose rezultatus būtų teikiama Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai pagal poreikį.

2. Neteko galios nuo 2021-03-10

Punkto naikinimas:

Nr. V-475, 2021-03-05, paskelbta TAR 2021-03-05, i. k. 2021-04703

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                                  Arūnas Dulkys


 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro, valstybės lygio ekstremaliosios

situacijos valstybės operacijų vadovo

2021 m. vasario 5 d. sprendimo Nr. V-234

priedas

 

PRAŠYMAS REGISTRUOTI COVID-19

LABORATORINIAM IŠTYRIMUI

Neteko galios nuo 2021-03-10

Priedo pakeitimai:

Nr. V-261, 2021-02-09, paskelbta TAR 2021-02-10, i. k. 2021-02538

Nr. V-475, 2021-03-05, paskelbta TAR 2021-03-05, i. k. 2021-04703

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-261, 2021-02-09, paskelbta TAR 2021-02-10, i. k. 2021-02538

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. vasario 5 d. Nr. V-234 „Dėl sustiprintos kontrolės oro ir jūrų uostuose“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-475, 2021-03-05, paskelbta TAR 2021-03-05, i. k. 2021-04703

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. vasario 5 d. sprendimo Nr. V-234 „Dėl sustiprintos kontrolės oro ir jūrų uostuose“ pakeitimo