Suvestinė redakcija nuo 2021-02-11 iki 2021-03-07

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2021-02-05, i. k. 2021-02364

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL SUSTIPRINTOS KONTROLĖS ORO IR JŪRŲ UOSTUOSE

 

 

2021 m. vasario 5 d. Nr. V-234

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 4 punktu, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 8 straipsniu, Valstybiniu ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1419 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“ ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimą Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, n u s p r e n d ž i u:

1. Pavesti:

1.1.  Valstybės įmonei Lietuvos oro uostams (toliau – LOU) ir Valstybės įmonei Klaipėdos valstybinio jūrų uosto (toliau – KVJU) direkcijai užtikrinti, kad tarptautinių oro uostų ir KVJU keleivių terminaluose būtų įrengti keleivių kontrolės punktai (toliau – kontrolės punktai), siekiant užtikrinti, kad visi atvykstantys ir (ar) grįžtantys iš užsienio į Lietuvos Respubliką keleiviai (toliau – keleiviai) prieš palikdami oro uostus ar jūrų uostą praeitų pro šiuos kontrolės punktus.

1.2. LOU ir KVJU keleivių terminalų operatoriams skirti žmogiškuosius išteklius keleivių srautų reguliavimui kontrolės punktuose pagal Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) pateiktą darbo grafiką.

1.3. Valstybės sienos apsaugos tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos skirti nurodytą skaičių pareigūnų darbui kontrolės punktuose pagal NVSC pateiktą darbo grafiką:

1.3.1. Vilniaus oro uoste – 2 pareigūnai;

1.3.2. Kauno oro uoste – 2 pareigūnai;

1.3.3. Palangos oro uoste – 2 pareigūnai;

1.3.4. Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste – 4 pareigūnai;

1.4. NVSC:

1.4.1. organizuoti ir koordinuoti darbą kontrolės punktuose;

1.4.2. vykdyti sustiprintą kontrolę:

1.4.2.1. skirti žmogiškuosius išteklius ir užtikrinti nuolatinį budėjimą kontrolės punktuose (pagal faktinį atvykstančių transporto priemonių laiką ir skaičių);

1.4.2.2. užtikrinti visų keleivių patikrinimą ir duomenų vertinimą šia tvarka:

1.4.2.2.1. patikrinti, ar keleivių NVSC interneto svetainėje (https://keleiviams.nvsc.lt/lt/form) pateikti duomenys atitinka keleivių faktinius duomenis, taip pat patikrinti, ar pateikti visi reikalaujami duomenys;

1.4.2.2.2. jeigu keleivis nėra užpildęs anketos NVSC interneto svetainėje (https://keleiviams.nvsc.lt/lt/form) ar yra pateikęs netikslius (ne visus) duomenis, užtikrinti anketos pateikimą ar duomenų tikslinimą kontrolės punkte;

1.4.2.2.3. įvertinti keleivių turimus COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostinių tyrimų rezultatus ir jų atlikimo laiką;

1.4.2.2.4. jei keleivis neturi COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostinių tyrimų rezultatų, įvertinti, ar asmenys patenka į asmenų kategorijas, kurios gali neturėti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostinių tyrimų rezultatų:

1.4.2.2.4.1. asmuo yra persirgęs ir turi asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – ASPĮ) pažymą apie tai, kad asmuo persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-Co-V2 PGR tyrimo rezultatu, ne seniau nei prieš 90 dienų iki grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką (ASPĮ pažymos nereikia, jei asmeniui COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) diagnozuota Lietuvoje ir duomenys pateikti Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje); 

1.4.2.2.4.2. asmuo yra paskiepytas ir turi dokumentus, įrodančius, kad asmuo buvo pilnai paskiepytas COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina pagal skiepijimo schemą;

1.4.2.2.4.3. asmuo yra tranzitu per Lietuvos Respubliką vykstantis keleivis;

1.4.2.2.4.4. ekipažo ar įgulos narys, kuris dirba tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose įmonėse ar vykdo tarptautinius komercinius vežimus visų rūšių transporto priemonėmis ir kurių kelionės tikslas yra susijęs su darbo funkcijų vykdymu.

1.4.2.2.5. patikrinti, ar šio sprendimo 1.4.2.2.3 ir 1.4.2.2.4 papunkčiuose nurodyti dokumentai atitinka nustatytus reikalavimus bei keleivių faktinius duomenis.

1.5. NVSC užtikrinti, kad:

1.5.1. keleiviai, kuriems taikomi reikalavimai atvykstant į Lietuvos Respubliką turėti tyrimą COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti arba tokį tyrimą atlikti Lietuvos Respublikoje (kai jie nėra atlikę tyrimo iš anksto), būtų nukreipti tokio tyrimo atlikimui vienu iš šių būdu:

1.5.1.1. kontrolės punkte registruojami COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostiniam tyrimui atlikti;

1.5.1.2. asmens prašymu registruojami COVID-19 laboratoriniam ištyrimui pagal šio sprendimo priede pateiktą prašymo formą. Asmenys registruojami ne vėliau kaip per 24 val. nuo jų atvykimo;

1.5.1.3. esant asmens pageidavimui atlikti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostinį tyrimą savo lėšomis, asmenys nukreipiami į ėminių paėmimo punktą, jeigu toks įrengtas patekimo į šalį vietoje.

1.5.2. būtų patikrinama, ar asmenys, kurie buvo registruoti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostiniam tyrimui, tokį tyrimą atliko nustatytu laiku. Jeigu patikrinus nustatoma, kad asmuo tyrimo nustatytu laiku neatliko – nedelsiant susisiekia su asmeniu telefonu ir išsiaiškina tyrimo neatlimo priežastis, o reikalui esant, pradeda administracinio nusižengimo tyrimą;

1.5.3. informacija apie apibendrintus sustiprintos kontrolės punktuose rezultatus būtų teikiama Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai pagal poreikį.

2. Nustatyti, kad NVSC, vykdant keleivių registravimą COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostiniam tyrimui atlikti, asmens duomenis tvarko šiomis sąlygomis ir tvarka:

2.1. NVSC, įgyvendindama COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) profilaktikos ir kontrolės priemones ir vykdydama keleivių registraciją COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostiniam tyrimui atlikti, tvarko, o registruojami asmenys privalo pateikti šiuos keleivio (toliau – duomenų subjektas) asmens duomenis:

2.1.1. vardas, pavardė;

2.1.2. asmens kodas;

2.1.3. gimimo data (jeigu asmuo neturi Lietuvos Respublikoje išduoto asmens kodo);

2.1.4. mobiliojo telefono numeris;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-261, 2021-02-09, paskelbta TAR 2021-02-10, i. k. 2021-02538

 

2.1.5. elektroninio pašto adresas.

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-261, 2021-02-09, paskelbta TAR 2021-02-10, i. k. 2021-02538

 

2.2. NVSC 2.1 papunktyje nurodytus duomenis:

2.2.1. renka tiesiogiai iš duomenų subjekto;

2.2.2. tvarko COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) profilaktikos ir kontrolės priemonių įgyvendinimo ir keleivių registracijos COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostiniam tyrimui atlikti tikslais;

2.2.3. perduoda Karštajai koronaviruso linijai 1808 registravimo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostiniam tyrimui atlikti tikslu;

2.2.4. saugo iki asmens COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostinio tyrimo atlikimo dienos, po to iš karto sunaikina.

2.3. Išsami informacija apie asmens duomenų tvarkymą pateikiama NVSC interneto svetainėje https://nvsc.lrv.lt/.

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-261, 2021-02-09, paskelbta TAR 2021-02-10, i. k. 2021-02538

 

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                                  Arūnas Dulkys

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro, valstybės lygio ekstremaliosios

situacijos valstybės operacijų vadovo

2021 m. vasario 5 d. sprendimo Nr. V-234

priedas

 

PRAŠYMAS REGISTRUOTI COVID-19

LABORATORINIAM IŠTYRIMUI

 

2021 m. ________________________________ d.

 

______________________

(pildymo vieta)

 

Vardas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(pildyti didžiosiomis raidėmis)

Pavardė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(pildyti didžiosiomis raidėmis)

Asmens kodas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(skaičius įrašykite į atskirus langelius)

Gimimo data (užsienio piliečiams)

 

 

 

 

-

 

 

-

 

 

(skaičius įrašykite į atskirus langelius)

Mobiliojo telefono numeris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(telefono numerį nurodykite tokiu formatu: 370 000 00000)

El. paštas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(pagal galimybes kiekvieną simbolį nurodykite atskirame langelyje)

 

Ėminio paėmimo vieta (prašome pažymėti tik vieną punktą, esantį savivaldybėje, kurioje gyvenate)

Alytus, Pramonės g. 1B

Anykščiai, Vairuotojų g. 11

Biržai, Vilniaus g. 117

Druskininkai, M.K.

Čiurlionio g. 80

Elektrėnai, Taikos g. 8

Gargždai, Gamyklos g. 29

Ignalina, Sporto g. 6

Jonava, Žeimių g. 21 A

Joniškis, Pašvitinio g. 21

Jurbarkas, Vydūno g. 56 D

Kaišiadorys, Beržyno g. 27

Kalvarija, Vytauto g. 9

Kaunas, Jonavos g. 51 A

Kazlų Rūda, Vytauto g. 45

Kelmė, Kaštonų g. 1

Klaipėda, Dubysos g. 10

Kretinga, Tiekėjų g. 34

 

Kėdainiai, Budrio g. 5

Kupiškis, Krantinės g. 30 A

Lazdijai, Kauno g. 8

Marijampolė, Kauno g.125

Mažeikiai, Birutės g. 17

Molėtai, J. Janonio g. 31

Naujoji Akmenė, Žemaitijos g. 6

Pakruojis, J. Basanavičiaus g. 4

Palanga, Kretingos g. 23

Panevėžys, Žagienio g. 2

Pasvalys, Geležinkeliečių g. 70

Plungė, J. Tumo-Vaižganto g. 91

Radviliškis, Radmės g.1

Raseiniai, Ligoninės g. 4

Rokiškis, Juodupės g. 1A

Skuodas, Birutės g. 15

Šakiai, Papartynų g. 1 A

Šalčininkai, Šv. Jono Pauliaus II-ojo g. 14

Šiauliai, Vytauto g. 101

Šilalė, Vytauto Didžiojo g. 17

Šilutė, Rusnės g. 1

Širvintos, Vilniaus g. 85 A

Švenčionys, Vilniaus g. 54

Tauragė, V. Kudirkos g. 2

Telšiai, Gedimino g. 17 / Kalno g. 21

Trakai, Karaimų g. 66

Ukmergė, Gruodžio 17-osios g. 52

Utena, Užpalių g. 100

Varėna, M.K Čiurlionio g. 61

Vilkaviškis, Maironio g. 25

Vilnius, V. Gerulaičio g. 1

Visaginas, Taikos pr. 15

Zarasai, Vilniaus g.

 

Patvirtinu, kad mano pateikti duomenys teisingi.

Esu informuotas ir sutinku, kad mano asmens duomenys būtų tvarkomi žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės valdymo tikslu.

Esu informuotas kad mano asmens duomenys tvarkomi mano registravimo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostiniam tyrimui atlikti tikslu, visa informacija apie asmens duomenų tvarkymą pateikiama NVSC interneto svetainėje https://nvsc.lrv.lt/.

 

Parašas_____________________________________

 

____________________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-261, 2021-02-09, paskelbta TAR 2021-02-10, i. k. 2021-02538

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-261, 2021-02-09, paskelbta TAR 2021-02-10, i. k. 2021-02538

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. vasario 5 d. Nr. V-234 „Dėl sustiprintos kontrolės oro ir jūrų uostuose“ pakeitimo