Suvestinė redakcija nuo 2021-05-24 iki 2021-05-31

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2021-02-05, i. k. 2021-02364

 

Nauja redakcija nuo 2021-03-20:

Nr. V-583, 2021-03-19, paskelbta TAR 2021-03-19, i. k. 2021-05552

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL SUSTIPRINTOS KONTROLĖS ORO IR JŪRŲ UOSTUOSE

 

2021 m. vasario 5 d. Nr. V-234
Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 4 punktu, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 8 straipsniu, Valstybiniu ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1419 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“ ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimą Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, n u s p r e n d ž i u:

Pavesti:

1.  Valstybės įmonei Lietuvos oro uostams (toliau – LOU) ir Valstybės įmonei Klaipėdos valstybinio jūrų uosto (toliau – KVJU) direkcijai užtikrinti, kad tarptautinių oro uostų ir KVJU keleivių terminaluose būtų įrengti keleivių kontrolės punktai (toliau – kontrolės punktai), siekiant užtikrinti, kad atvykstantys ir (ar) grįžtantys iš užsienio į Lietuvos Respubliką asmenys (toliau – keleiviai) prieš palikdami oro uostus ar jūrų uostą praeitų pro šiuos kontrolės punktus.

2. LOU ir KVJU keleivių terminalų operatoriams skirti žmogiškuosius išteklius keleivių srautų reguliavimui kontrolės punktuose pagal Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) pateiktą darbo grafiką.

3. Valstybės sienos apsaugos tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – VSAT) skirti nurodytą skaičių pareigūnų darbui kontrolės punktuose pagal NVSC pateiktą darbo grafiką:

3.1. Kauno oro uoste – 2 pareigūnai;

3.2. Palangos oro uoste – 2 pareigūnai;

3.3. Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste – 4 pareigūnai.

4. NVSC:

4.1. organizuoti ir koordinuoti darbą kontrolės punktuose – vykdyti NVSC padedančių tarnybų ir savanorių periodinius mokymus, vertinti keleivių atvykimo į Lietuvą grafikus, nustatyti kuriems reisams bus vykdoma atsitiktinė kontrolė, informuoti apie tai LOU, KVJU, VSAT ir NVSC padedančius savanorius ir užtikrinti pakankamus žmogiškuosius išteklius funkcijų vykdymui;

4.2. vykdant išoriniais skrydžiais atvykstančių keleivių atsitiktinę patikrą, išorinių skrydžių metu skirti 1 darbuotoją pagalbai VSAT;

4.3. esant nesklandumams, apie tai nedelsiant informuoti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministeriją (toliau – SAM).

5. NVSC ir VSAT vykdyti ne užsakomaisiais reisais atvykstančių keleivių sustiprintą kontrolę:

5.1. skirti žmogiškuosius išteklius ir užtikrinti budėjimą kontrolės punktuose (pagal faktinį atvykstančių transporto priemonių laiką ir skaičių), kai vykdomas atsitiktinis keleivių patikrinimas;

5.2. užtikrinti atsitiktinį keleivių patikrinimą ir duomenų vertinimą šia tvarka: 

5.2.1. patikrinti, ar keleivių NVSC interneto svetainėje (https://keleiviams.nvsc.lt/lt/form) pateikti duomenys atitinka keleivių faktinius duomenis: vardas, pavardė, atvykimo į Lietuvą data.

5.2.2. jeigu keleivis nėra užpildęs anketos NVSC interneto svetainėje (https://keleiviams.nvsc.lt/lt/form) ar 5.2.1 papunktyje nurodyti duomenys neteisingi, užtikrinti anketos pateikimą ar duomenų tikslinimą kontrolės punkte;

5.2.3. vadovaujantis NVSC parengtomis rekomendacijomis, įvertinti keleivių turimus COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostinių tyrimų rezultatus ir jų atlikimo laiką;

5.2.4. jei keleivis neturi COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostinių tyrimų rezultatų, įvertinti, ar asmenys patenka į asmenų kategorijas, kurios gali neturėti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostinių tyrimų rezultatų ir turi tai patvirtinančius dokumentus:

5.2.4.1. asmuo yra persirgęs ir turi asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – ASPĮ) dokumentą apie tai, kad asmuo persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo rezultatu, ne seniau nei prieš 180 dienų iki grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką (ASPĮ pažymos nereikia, jei asmeniui COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) diagnozuota Lietuvoje ir duomenys pateikti Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje) (išimtis netaikoma asmenims, kurie 14 dienų laikotarpiu iki grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką lankėsi Indijos Respublikoje);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-766, 2021-04-09, paskelbta TAR 2021-04-09, i. k. 2021-07519

Nr. V-1182, 2021-05-21, paskelbta TAR 2021-05-21, i. k. 2021-11375

 

5.2.4.2. asmuo yra paskiepytas ir turi dokumentus, įrodančius, kad asmens skiepijimas viena iš šių COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinų pagal valstybės, kurioje buvo atlikta vakcinacija, kompetentingos institucijos patvirtintą skiepijimo schemą yra baigtas – po „COVID-19 Vaccine Janssen“ vakcinos dozės suleidimo, po antros „Comirnaty“, „COVID-19 Vaccine Moderna“ ar „Vaxzevria“ vakcinos dozės suleidimo (išimtis netaikoma asmenims, kurie 14 dienų laikotarpiu iki grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką lankėsi Indijos Respublikoje);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1182, 2021-05-21, paskelbta TAR 2021-05-21, i. k. 2021-11375

 

5.2.4.3. asmuo yra tranzitu per Lietuvos Respubliką vykstantis keleivis;

5.2.4.4. asmuo yra ekipažo ar įgulos narys, kuris vykdo tarptautinius komercinius vežimus visų rūšių transporto priemonėmis ir kurio kelionės tikslas yra susijęs su darbo funkcijų vykdymu, jei jo buvimo Lietuvos Respublikos teritorijoje laikas yra trumpesnis nei 72 val.;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-766, 2021-04-09, paskelbta TAR 2021-04-09, i. k. 2021-07519

 

5.2.4.5. asmuo yra iki 16 metų amžiaus;

5.2.4.6. oficialių delegacijų narys;

5.2.4.7. asmuo yra užsienietis, atvykstantis į Lietuvos Respubliką dėl ypatingų humanitarinių priežasčių, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro leidimu, kai yra gautas motyvuotas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro ar jo įgalioto asmens siūlymas dėl šio užsieniečių atvykimo į Lietuvos Respubliką.

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-766, 2021-04-09, paskelbta TAR 2021-04-09, i. k. 2021-07519

 

5.2.5. patikrinti, ar šio sprendimo 5.2.4.1–5.2.4.6 papunkčiuose nurodyti dokumentai atitinka nustatytus reikalavimus bei keleivių faktinius duomenis.

6. NVSC ir VSAT užtikrinti, kad:

6.1. Lietuvos Respublikos piliečiams, kuriems taikomi reikalavimai atvykstant į Lietuvos Respubliką turėti tyrimą COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti, kai jie nėra atlikę tyrimo arba tyrimas atliktas anksčiau nei 72 val. laikotarpiu prieš grįžtant ar atvykstant į Lietuvos Respubliką, sprendžiama dėl administracinio nusižengimo tyrimo pradėjimo ir kontrolės punkte būtų registruojami COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostiniam tyrimui atlikti (jei ėminių paėmimo punktas įrengtas patekimo į šalį vietoje, esant asmens pageidavimui, tyrimą gali atlikti savo lėšomis – šie asmenys nukreipiami tiesiai į ėminių paėmimo punktą);

6.2. užsieniečiams, kuriems taikomi reikalavimai atvykstant į Lietuvos Respubliką turėti tyrimą COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti, kai jie nėra atlikę tyrimo arba tyrimas atliktas anksčiau nei 72 val. laikotarpiu prieš grįžtant ar atvykstant į Lietuvos Respubliką, sprendžiama dėl administracinio nusižengimo tyrimo pradėjimo ir kontrolės punkte būtų registruojami COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostiniam tyrimui atlikti.

7. informacija apie apibendrintus sustiprintos kontrolės punktuose rezultatus būtų teikiama SAM pagal poreikį.

 

 

Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                                  Arūnas Dulkys

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-261, 2021-02-09, paskelbta TAR 2021-02-10, i. k. 2021-02538

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. vasario 5 d. Nr. V-234 „Dėl sustiprintos kontrolės oro ir jūrų uostuose“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-475, 2021-03-05, paskelbta TAR 2021-03-05, i. k. 2021-04703

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. vasario 5 d. sprendimo Nr. V-234 „Dėl sustiprintos kontrolės oro ir jūrų uostuose“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-583, 2021-03-19, paskelbta TAR 2021-03-19, i. k. 2021-05552

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. vasario 5 d. sprendimo Nr. V-234 „Dėl sustiprintos kontrolės oro ir jūrų uostuose“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-766, 2021-04-09, paskelbta TAR 2021-04-09, i. k. 2021-07519

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. vasario 5 d. sprendimo Nr. V-234 „Dėl sustiprintos kontrolės oro ir jūrų uostuose“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1182, 2021-05-21, paskelbta TAR 2021-05-21, i. k. 2021-11375

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. vasario 5 d. sprendimo Nr. v-234 „Dėl sustiprintos kontrolės oro ir jūrų uostuose“ pakeitimo