Suvestinė redakcija nuo 2020-04-04

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2018-01-12, i. k. 2018-00502

 

RC_logo_b

VALSTYBĖS  ĮMONĖS  REGISTRŲ  CENTRO

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ASMENŲ ĮTRAUKIMO Į GYVENAMOSIOS VIETOS NEDEKLARAVUSIŲ ASMENŲ APSKAITĄ TVARKOS APRAŠo PATVIRTINIMO

 

2018 m. sausio 12 d. Nr. v-12

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo 11 straipsnio 2 punktu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. spalio 13 d. nutarimu Nr. 1232 „Dėl Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo įgyvendinimo“:

1. Tvirtinu Asmenų įtraukimo į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą tvarkos aprašą (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2015 m. gruodžio 29 d. įsakymą Nr. v-295 „Dėl Asmenų įtraukimo į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

 

 

L. e. direktoriaus pavaduotojo

Juridinių asmenų registrui ir rinkodarai pareigas,

atliekanti direktoriaus funkcijas                                                                                     Ieva Tarailienė

 

 


 

PATVIRTINTA

Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus

2018 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. v-12

 

 

Asmenų įtraukimo į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą tvarkos aprašas

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Asmenų įtraukimo į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų – asmenų, kurie atitinka Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo 6 straipsnio 1 ir 2 dalyje nustatytus reikalavimus, – įtraukimo į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą tvarką, prašymų įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą pildymą, pateikimą ir priėmimą, gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų duomenų teikimą, pažymų apie įtraukimą į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą išdavimą, įtraukimo į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą duomenų naikinimą, prašymų įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą saugojimo tvarką.

2. Asmuo įtraukiamas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymu (toliau – Įstatymas), Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatymu ir kitais teisės aktais. Kituose įstatymuose, teisės aktuose ir dokumentuose vartojama sąvoka „gyvenamosios vietos neturintys asmenys“ yra tolygi sąvokai „gyvenamosios vietos nedeklaravę asmenys“.

3. Į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų (toliau – GVNA) apskaitą gali būti įtraukiamas gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje nedeklaravęs asmuo, kuris tos savivaldybės teritorijoje nuosavybės teise neturi patalpos ar pastato, ar kitos teisės naudotis patalpa ar pastatu ir kuris dėl ne nuo jo priklausančių priežasčių negali deklaruoti savo gyvenamosios vietos toje savivaldybėje, kurioje gyvena.

4. Į GVNA apskaitą gali būti įtraukiami:

4.1. benamiai;

4.2. asmenys, kurie buvo globojami (rūpinami) vaikų globos institucijose ar šeimynose, kai jie, sukakę 18 metų, išleidžiami iš vaikų globos institucijos ar palieka šeimyną ir neturi galimybės deklaruoti savo naują gyvenamąją vietą;

4.3. asmenys, kuriems teismo nutartimi yra paskirtos priverčiamosios stacionarinio stebėjimo medicinos priemonės specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose;

4.4. asmenys, kurie yra laikomi tardymo izoliatoriuose ar pataisos įstaigose;

4.5. užsieniečiai, kuriems Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatyta tvarka suteiktas prieglobstis Lietuvos Respublikoje Lietuvos valstybės paramos integracijai teikimo laikotarpiu;

4.6. asmenys, kurie dėl ne nuo jų priklausančių priežasčių negali deklaruoti savo gyvenamosios vietos toje savivaldybėje, kurioje gyvena.

5. Išnykus 4.1–4.6 papunkčiuose nurodytoms priežastims, asmuo privalo deklaruoti savo gyvenamąją vietą teisės aktų nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

6. Į GVNA apskaitą įtraukiamas asmuo, deklaravimo įstaigai pateikęs šio Aprašo 13 punkte nurodytus dokumentus.

7. GVNA apskaitą tvarkanti deklaravimo įstaiga (toliau – deklaravimo įstaiga) – seniūnija arba savivaldybės vykdomosios institucijos sprendimu seniūnija ir kitas savivaldybės administracijos padalinys, o savivaldybėse, kuriose seniūnijos neįsteigtos, arba savivaldybių teritorijose, kurios nepriskirtos seniūnijoms, kitas savivaldybės administracijos padalinys, tvarkantis deklaravimo duomenis ir (ar) gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą.

8. Į GVNA apskaitą asmuo įtraukiamas toje savivaldybėje, kurios deklaravimo įstaigai pateikė prašymą. Deklaravimo įstaigos priima tik savo aptarnaujamos teritorijos gyventojų prašymus, išskyrus asmenų, nurodytų 4.3–4.4 papunkčiuose, prašymus, kurie pateikiami per atitinkamas institucijas.

9. Į GVNA apskaitą įtraukti asmenys, išvykstantys iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui, privalo Įstatymo nustatyta tvarka deklaruoti išvykimą iš Lietuvos Respublikos.

10. Deklaravimo įstaigos šio Aprašo 47 punkte nurodytus duomenis teikia Lietuvos Respublikos gyventojų registrui (toliau – Gyventojų registras) šio Aprašo IV skyriuje bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų teikimą Gyventojų registrui ir jų atnaujinimą, nustatyta tvarka. Šie duomenys įrašomi į Gyventojų registrą.

11. Jeigu yra techninės sąlygos, šio Aprašo prieduose nustatytų formų dokumentai ir jų registravimo žurnalai (toliau – registrai) rengiami (formuojami) ir šio Aprašo nustatyta tvarka pildomi kompiuteriniu būdu, naudojantis Gyvenamosios vietos deklaravimo programinėmis priemonėmis – GVDIS.

 

II SKYRIUS

ĮTRAUKIMO Į GYVENAMOSIOS VIETOS NEDEKLARAVUSIŲ ASMENŲ APSKAITĄ TVARKA

 

12. Prašymą įtraukti į apskaitą deklaravimo įstaigai pateikia:

12.1. asmeniškai asmuo, atitinkantis Aprašo 4.1, 4.2, 4.5 ar 4.6 papunkčio reikalavimus.

12.2. už nepilnametį – vienas iš nepilnamečio tėvų (įtėvių), jei abu nepilnamečio tėvai (įtėviai) yra įtraukti į GVNA apskaitą arba nepilnamečio gyvenamoji vieta nustatyta su tuo iš tėvų (įtėvių), kuris įtrauktas į GVNA apskaitą arba kito iš tėvų (įtėvių) nėra;

12.3. nepilnametis, įgijęs visišką civilinį veiksnumą, atitinkantis Aprašo 4.1 ar 4.6 papunkčio reikalavimus;

12.4. asmens, atitinkančio Aprašo 4.3 papunkčio reikalavimus, nustatytos formos užpildytą prašymą deklaravimo įstaigai, kurios teritorijoje buvo paskutinė asmens deklaruota gyvenamoji vieta, siunčia paštu gydymo įstaigos administracijos atstovas.

12.5. asmuo, atitinkantis Aprašo 4.4 papunkčio reikalavimus, nustatytos formos užpildytą prašymą deklaravimo įstaigai, kurios teritorijoje buvo paskutinė asmens deklaruota gyvenamoji vieta arba kurios teritorijoje faktiškai gyveno, siunčia paštu su atitinkamos įstaigos administracijos patvirtinimu, nurodant prašymo 13 eilutėje „Į GVNA apskaitą įtraukiama iki:“ bausmės atlikimo pabaigos datą.

13. Asmuo, neturintis galimybės deklaruoti gyvenamosios vietos ir atitinkantis Įstatymo reikalavimus, dėl įtraukimo į GVNA apskaitą deklaravimo įstaigai pateikia:

13.1. prašymą įtraukti į apskaitą (1 priedas);

13.2. Lietuvos Respublikos piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę – kai prašymą įtraukti į apskaitą pateikia Lietuvos Respublikos piliečiai;

13.3. galiojantį Europos Sąjungos arba Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę ir pažymą Europos Sąjungos valstybės narės piliečio teisei nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinti, arba įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą šio dokumento kopiją, – kai prašymą įtraukti į apskaitą pateikia Europos Sąjungos arba Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečiai, Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatyta tvarka įgiję teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;

13.4. Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje arba Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo gyventi šalyje kortelę, – kai prašymą įtraukti į apskaitą pateikia užsienio valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatyta tvarka įgiję teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;

13.5. vaiko asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, nurodytą šio Aprašo 13.3–13.4 papunkčiuose, ir vaiko gimimo liudijimą ar gimimo akto įrašo išrašą, – kai į GVNA apskaitą įtraukiamas kartu gyvenantis nepilnametis ne Lietuvos Respublikos pilietis. Nepilnamečiams Lietuvos Respublikos piliečiams iki 16 metų užtenka pateikti gimimo liudijimą ar gimimo akto išrašą;

13.6. sutartį dėl Lietuvos valstybės paramos integracijai teikimo gyvenamojoje vietoje ar jos kopiją, jei užsieniečiui yra suteiktas prieglobstis Lietuvos Respublikoje.

14. Prašyme įtraukti į apskaitą nurodyti duomenys turi atitikti juos patvirtinančių dokumentų duomenis.

15. Asmuo laikomas įtrauktu į GVNA apskaitą nuo duomenų įrašymo į Gyventojų registrą dienos.

16. Tam tikrais atvejais (pvz., jeigu dėl fizinės negalios asmuo negali asmeniškai pateikti prašymo įtraukti į apskaitą ar kt.) klausimą dėl prašymo įtraukti į apskaitą priėmimo sprendžia deklaravimo įstaigos vadovas.

161. Nepaprastosios padėties, ekstremaliosios situacijos ar karantino metu asmuo, dėl objektyvių priežasčių neturintis galimybių fiziškai atvykti į deklaravimo įstaigą, užpildytą ir pasirašytą Aprašo 1 priede nustatytos formos arba laisvos formos prašymą įtraukti į GVNA apskaitą deklaravimo įstaigai gali pateikti paštu, elektroniniu paštu, per Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinę sistemą arba kitomis elektroninio ryšio priemonėmis. Deklaravimo įstaigai kartu su prašymu turi būti pateikta asmens, teikiančio prašymą, tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, išskyrus atvejus, kai prašymas pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba siunčiamas per Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinę sistemą, ir jeigu reikia – kiti Aprašo 13.3–13.6 papunkčiuose nurodyti dokumentai ar jų kopijas. Klausimą dėl prašymo įtraukti į GVNA apskaitą priėmimo sprendžia deklaravimo įstaigos vadovas.

Papildyta punktu:

Nr. VE-242 (1.3 E), 2020-04-03, paskelbta TAR 2020-04-03, i. k. 2020-07077

 

III SKYRIUS

PRAŠYMŲ ĮTRAUKTI Į APSKAITĄ PILDYMAS, PATEIKIMAS IR PRIĖMIMAS

 

17. Kiekvienas asmuo, atitinkantis šio Aprašo 4 punkto 4.1, 4.2, 4.5 ar 4.6 papunkčio reikalavimus, deklaravimo įstaigoje, išskyrus Aprašo 16 ir 161 punktuose nustatytas išimtis, pildo atskirą prašymą įtraukti į apskaitą (1 priedas). Prašymą įtraukti į apskaitą nepilnamečio vaiko vardu pildo vienas iš tėvų (įtėvių).

Punkto pakeitimai:

Nr. VE-242 (1.3 E), 2020-04-03, paskelbta TAR 2020-04-03, i. k. 2020-07077

 

18. Prašyme įtraukti į apskaitą nurodomi šie duomenys:

18.1. asmens kodas (užsieniečiams, kuriems asmens kodas Lietuvos Respublikoje nesuteiktas, – gimimo data);

18.2. vardas (vardai);

18.3. pavardė (pavardės);

18.4. lytis;

18.5. pilietybė;

18.6. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento tipas, serija, numeris, išdavimo data ir dokumentą išdavusi institucija;

18.7. prašymo pateikimo data.

19. Prašymas įtraukti į apskaitą pildomas aiškia rašysena, didžiosiomis raidėmis, užpildant visas eilutes ir pažymint ženklu „x“ eilutėse esančius atitinkamus langelius.

20. Asmens kodas įrašomas į prašymo įtraukti į apskaitą 1 eilutėje esančius vienuolika langelių, o 2 eilutėje įrašoma gimimo data. Jeigu asmens kodas Lietuvos Respublikoje dar nėra suteiktas, asmuo įrašo tik gimimo datą.

21. Prašymo įtraukti į apskaitą 3 eilutėje pažymimas lytį atitinkantis langelis.

22. Prašyme įtraukti į apskaitą asmens vardas (vardai) ir pavardė (pavardės) rašomi pagal pateiktą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jei asmens vardas (vardai) ar pavardė (pavardės) sudaro daugiau negu 31 simbolį, netelpantis vardas ar viena dvigubos pavardės dalis nerašomi.

23. Prašymo 6 eilutėje nurodomi asmens kontaktiniai duomenys – telefono numeris ir / ar elektroninio pašto adresas, jei asmuo juos gali nurodyti.

24. Prašymo įtraukti į apskaitą 7 eilutėje asmuo nurodo savo pilietybę, o jeigu neturi pilietybės, įrašo „asmuo be pilietybės“ pagal pateikto asmens dokumento duomenis.

25. Prašymo 8 eilutėje pažymimas pateikto asmens dokumento tipas – pasas, asmens tapatybės kortelė, kai prašymą pateikia Lietuvos Respublikos ar Europos Sąjungos pilietis, ar leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje (ar kitas dokumentas, patvirtinantis teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje), kai prašymą pateikia ne Europos Sąjungos valstybės pilietis ar asmuo be pilietybės, ir įrašomas dokumento numeris, išdavimo data, galiojimo data bei nurodoma institucija, išdavusi dokumentą.

26. Prašymo 9 eilutėje nurodoma savivaldybė, kurios priklausomybėje esančioje deklaravimo įstaigoje pateiktas prašymas įtraukti į GVNA apskaitą. Asmenys, kurie įtraukiami į GVNA apskaitą vadovaujantis Įstatymo 6 str. 1 d. 2, 5 ar 6 punktu, taip pat nurodo faktinės gyvenamosios vietos adresą, prieglobstį suteikusio ar leidusio apsigyventi asmens vardą ir pavardę ar teikiančios socialines paslaugas įstaigos adresą ir pavadinimą. Savivaldybė, kurioje asmuo anksčiau buvo įtrauktas į GVNA apskaitą, ar užsienio valstybė, iš kurios asmuo atvyko, spausdinama 10 prašymo eilutėje pagal Gyventojų registro duomenis.

27. Prašymo įtraukti į apskaitą 12 eilutėje „Prašymas pateiktas“, atitinkamame langelyje, pažymima, ar prašymas pateiktas asmeniškai, ar už nepilnametį prašymą pateikė vienas iš tėvų (įtėvių). 12.4–12.5 papunkčiuose numatytais atvejais žymima, kad prašymas pateiktas asmeniškai.

28. Jeigu asmuo pageidauja gauti pažymą apie įtraukimą į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą (2 priedas), pažymi prašymo įtraukti į apskaitą 13 eilutės atitinkamą langelį. Ten pat nurodo prašymo pateikimo datą, vardą, pavardę ir pasirašo, patvirtindamas pateiktų duomenų teisingumą.

29. Jeigu prašymas įtraukti į apskaitą deklaravimo įstaigoje formuojamas ir pildomas elektroniniu būdu, tai, laikantis šiame skyriuje nustatytų reikalavimų, į atitinkamas prašymo įtraukti į apskaitą eilutes elektroniniu būdu įrašomas asmens kodas arba gimimo data, lytis, vardas (vardai), pavardė (pavardės) ir pilietybė. Kitos prašymo įtraukti į apskaitą eilutės pildomos šiame skyriuje nustatyta tvarka.

30. Deklaravimo įstaigos darbuotojas, priimdamas asmens užpildytą prašymą įtraukti į apskaitą bei kitus dokumentus, privalo patikrinti:

30.1. Gyventojų registre – ar asmuo nėra deklaravęs gyvenamosios vietos;

30.2. Nekilnojamojo turto registre – ar tos savivaldybės, kurioje jis faktiškai gyvena, teritorijoje  

nuosavybės teise neturi pastato (jo dalies) ar patalpos);

30.3. ar išsamiai ir teisingai užpildytos visos prašymo įtraukti į apskaitą eilutės. Asmenys, kurie įtraukiami į GVNA apskaitą vadovaujantis Įstatymo 6 str. 1 d. 6 punktu pastaboms skirtame lauke privalo nurodyti savo ekonominius, socialinius ar kitus interesus šioje savivaldybėje, o deklaravimo įstaigai paprašius – tai pagrindžiančius dokumentus. Deklaravimo įstaiga negali reikalauti pateikti dokumentų, kurių duomenis gali pati pasitikrinti valstybės registruose;

30.4. ar prašyme įtraukti į apskaitą nurodyti asmens duomenys atitinka pateikto asmens tapatybę patvirtinančio dokumento ar gimimo liudijimo (gimimo akto išrašo) duomenis;

30.5. ar prašyme įtraukti į apskaitą nurodyti asmens duomenys atitinka duomenis, esančius Gyventojų registre.

31. Jeigu prašymą įtraukti į apskaitą pateikęs šio Aprašo 13.3 papunktyje nurodytas asmuo pateikė galiojantį Europos Sąjungos arba Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę ir pažymą Europos Sąjungos valstybės narės piliečio teisei nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinti, arba įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą šio dokumento kopiją, tai deklaravimo įstaigos darbuotojas prašymo įtraukti į apskaitą dalyje „Pastabos“ nurodo pažymą išdavusios įstaigos pavadinimą, pažymos numerį ir išdavimo datą.

32. Deklaravimo įstaigos darbuotojas, užduodamas papildomus klausimus, turi išsiaiškinti, kur asmuo gyvena, kodėl negali deklaruoti gyvenamosios vietos, ar atitinka šio Aprašo 4 punkto kurio nors papunkčio reikalavimus. Jei asmuo šių reikalavimų neatitinka, darbuotojas privalo informuoti asmenį, kad jis negali būti įtrauktas į GVNA apskaitą ir privalo deklaruoti gyvenamąją vietą. Užsieniečiai, turintys leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje arba pažymą Europos Sąjungos valstybės narės piliečio teisei laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinti, negali būti įtraukti į GVNA apskaitą, išskyrus asmenis, nurodytus šio Aprašo 4.5 papunktyje. Jie privalo deklaruoti savo gyvenamąją vietą.

Užsieniečiai, turintys 13.3–13.5 papunkčiuose nurodytus dokumentus ir atitinkantys šio Aprašo 4.1 papunkčio reikalavimus, – 12 mėnesių laikotarpiui, arba 4.5 papunkčio reikalavimus – sutarties dėl Lietuvos valstybės paramos integracijai teikimo gyvenamojoje vietoje galiojimo laikotarpiui įtraukiami į GVNA apskaitą pagal savivaldybę, kurioje jie faktiškai gyvena.

33. Jeigu nustatoma, kad asmuo nėra deklaravęs gyvenamosios vietos, neturi toje savivaldybėje nuosavybės teise patalpų ar pastatų (jų dalies) ir atitinka šio Aprašo 4 punkto (Įstatymo 6 straipsnio 1dalies) reikalavimus, prašyme įtraukti į apskaitą nurodyti asmens duomenys atitinka asmens pateikto asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenis ir duomenis, esančius Gyventojų registre, taip pat asmuo pagrindžia duomenis, kad turi ekonominių, socialinių ar asmeninių interesų toje savivaldybėje (šie interesai kiekvienu atveju yra vertinami individualiai remiantis protingumo kriterijumi), deklaravimo įstaigos darbuotojas prašymo 11 eilutėje įrašo Įstatymo 6 str. 1 dalies punktą, pagal kurį įtraukia asmenį į GVNA apskaitą, prašymo įtraukti į apskaitą eilutėje „Duomenys sutikrinti, prašymas priimtas“ įrašo savo vardą, pavardę (jei neatspausdinta) ir pasirašo.

34. Jei deklaravimo įstaigos darbuotojui kyla abejonių dėl asmens atitikties šio Aprašo reikalavimams, prašymą išnagrinėti ir nuspręsti, ar jį galima patenkinti, deklaravimo įstaiga privalo priimti per 3 darbo dienas nuo prašymo pateikimo dienos. Apie priimtą sprendimą – ar prašymas patenkintas ir asmuo įtrauktas į GVNA apskaitą, ar prašymas nepatenkintas ir asmuo privalo deklaruoti gyvenamąją vietą – pareiškėjas informuojamas nurodytu kontaktiniu adresu ar telefonu. Jei kontaktinių duomenų pareiškėjas nenurodo, pasiteirauti, ar prašymas patenkintas, jis gali atvykęs į deklaravimo įstaigą po 3 darbo dienų ar paskambinęs deklaravimo įstaigos darbuotojo nurodytu telefonu.

35. Deklaravimo įstaigos darbuotojas, priėmęs prašymą įtraukti į apskaitą, jį užregistruoja Prašymų įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą registre (3 priedas), prašymo įtraukti į apskaitą tam skirtoje vietoje nurodo prašymo įtraukti į apskaitą gavimo datą ir suteiktą registracijos numerį.

36. Jei prašymas patenkinamas, deklaravimo įstaigos darbuotojas prašymo 11 eilutėje įrašo Įstatymo 6 straipsnio 1 dalies punktą, kuriuo vadovaujantis asmuo įtrauktas į GVNA apskaitą, ir 13 eilutėje „Į GVNA apskaitą įtraukiama iki:“ – datą, iki kurios galios įtraukimas į apskaitą. Visi asmenys, išskyrus nurodytus šio Aprašo 4.3–4.5 papunkčiuose, į apskaitą įtraukiami ne ilgesniam kaip 12 mėnesių laikotarpiui.

37. Deklaravimo įstaigos darbuotojas privalo informuoti pareiškėją apie datą, iki kurios galios įtraukimas į apskaitą, ir kad, pasikeitus faktinės gyvenamosios vietos adresui, pareiškėjas deklaravimo įstaigai privalo pateikti naują prašymą įtraukti į GVNA apskaitą, bei apie pareigą deklaruoti savo gyvenamąją vietą pasikeitus aplinkybėms ir atsiradus galimybei deklaruoti gyvenamąją vietą. Jei praėjus 12 mėnesių laikotarpiui asmuo vis dar tenkina Įstatymo nustatytas įtraukimo į GVNA apskaitą sąlygas, jis privalo deklaravimo įstaigai pateikti naują prašymą įtraukti į GVNA apskaitą. Naujas prašymas įtraukti į apskaitą (pratęsti terminą) gali būti teikiamas ir nepasibaigus 12 mėnesių laikotarpiui, bet ne anksčiau kaip prieš 1 mėnesį iki įtraukimo į apskaitą pabaigos.

38. Deklaravimo įstaigos darbuotojas, patenkinęs prašymą įtraukti į apskaitą, šio Aprašo 47 punkte nurodytus duomenis nedelsdamas įrašo į Gyventojų registrą. Išimtiniais atvejais, kai dėl techninių sąlygų nėra galimybės tą pačią darbo dieną įrašyti duomenis į Gyventojų registrą, tai privaloma atlikti nedelsiant, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną.

39. Įrašius šio Aprašo 47 punkte nurodytus duomenis į Gyventojų registrą, deklaravimo įstaigos darbuotojas prašymo 14 eilutėje įrašo duomenų įrašymo datą ir pasirašo.

40. Įtraukimas į GVNA apskaitą galioja nuo duomenų įrašymo į Gyventojų registrą dienos iki 13 eilutėje „Į GVNA apskaitą įtraukiama iki:“ nurodytos datos. Jei prašymo pateikimo ir duomenų įrašymo į Gyventojų registrą datos sutampa, antras parašas 14 eilutėje nėra būtinas.

41. Jeigu nustatoma, kad prašyme įtraukti į apskaitą nurodyti asmens duomenys sutampa su asmens pateiktų dokumentų duomenimis, tačiau nesutampa su asmens duomenimis Gyventojų registre arba jų ten nėra (pvz., kai prašymą įtraukti į apskaitą pateikia šio Aprašo 13.3 papunktyje nurodyti asmenys), tai duomenys į Gyventojų registrą neįrašomi. Deklaravimo įstaigos darbuotojas prašymo įtraukti į apskaitą kopiją kartu su lydraščiu ir asmens pateiktų dokumentų, patvirtinančių asmens duomenų teisingumą, kopijomis tą pačią darbo dieną faksu, elektroniniu paštu arba paštu išsiunčia valstybės įmonei Registrų centrui (toliau – Registrų centras). Registrų centras šio Aprašo 48 punkte nustatyta tvarka įrašo, pakeičia ar papildo asmens duomenis Gyventojų registre.

42. Asmuo, užpildęs prašymą įtraukti į apskaitą, atsako už pateiktų duomenų ir dokumentų teisingumą įstatymų nustatyta tvarka. Deklaravimo įstaiga, naudodamasi kitais valstybės registrais ir klasifikatoriais, gali tikrinti pateiktų duomenų teisingumą ir turi teisę pareikalauti, kad asmuo pateiktų duomenis, patvirtinančius ar paneigiančius dokumentus. Jeigu nustatoma, kad asmuo pateikė tikrovės neatitinkančius duomenis ar dokumentus, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka sprendžiamas jo atsakomybės klausimas, o duomenys apie įtraukimą į apskaitą naikinami.

43. Deklaravimo įstaiga, gavusi specializuotos psichikos sveikatos priežiūros įstaigos raštą, kuriuo prašoma įtraukti į GVNA apskaitą asmenį, priverstinai gydomą įstaigoje, su pridėtais dokumentais – užpildytu prašymu įtraukti į apskaitą (1 priedas) ir asmens dokumento kopija, įtraukia asmenį į GVNA apskaitą nuo prašymo gavimo dienos šiame skyriuje nustatyta tvarka. Gydymo įstaiga, siuntusi prašymą įtraukti asmenį į apskaitą, asmeniui išvykus iš gydymo įstaigos, per 1 mėnesį privalo apie tai raštu informuoti deklaravimo įstaigą.

44. Deklaravimo įstaiga, gavusi asmens, esančio pataisos įstaigoje ar tardymo izoliatoriuje, užpildytą prašymą įtraukti į GVNA apskaitą su atitinkamos įstaigos administracijos patvirtinimu ir asmens dokumento kopija, įtraukia asmenį į GVNA apskaitą nuo prašymo gavimo dienos šiame skyriuje nustatyta tvarka. Jei rašte ar prašyme yra nurodyta bausmės atlikimo pabaigos data, ji yra įrašoma prašymo 13 eilutėje „Į GVNA apskaitą įtraukiama iki:“, jei tokia data rašte nenurodoma, į GVNA apskaitą įtraukiama 12 mėnesių laikotarpiui. Jei asmuo, kuris buvo įtrauktas į GVNA būdamas pataisos įstaigoje, iš jos išleidžiamas anksčiau, nei buvo nurodyta prašyme, pataisos įstaiga per 1 mėnesį privalo raštu informuoti deklaravimo įstaigą, kad asmuo paliko pataisos įstaigą.

45. Jei asmuo, įtraukiamas į GVNA apskaitą, nurodė faktinės gyvenamosios vietos adresą (ir pastato ar patalpos savininko vardą, pavardę), deklaravimo įstaiga ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo pateikimo dienos raštu praneša pastato ar patalpos savininkui (bendraturčiui) apie tai, kad įtrauktas į apskaitą asmuo nurodė jam priklausančią patalpą kaip vietą, kurioje jis dažniausiai gyvena. Jei pastato ar patalpos savininkas (bendraturtis) raštu informuoja deklaravimo įstaigą, kad nurodytas asmuo jam priklausančioje patalpoje nurodytu adresu negyvena, deklaravimo įstaigos darbuotojas daro prierašą 9 eilutėje, kad patalpos savininkas informavo apie pateiktą neteisingą adresą, įrašo datą ir pasirašo. Tokio adreso duomenys šio Aprašo 57 punkte nustatyta tvarka neteikiami. 

 

IV SKYRIUS

GYVENAMOSIOS VIETOS NEDEKLARAVUSIŲ ASMENŲ DUOMENŲ TEIKIMAS GYVENTOJŲ REGISTRUI IR NAIKINIMAS

 

46. Gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų duomenims teikti Gyventojų registrui ir duomenims elektroniniu būdu tvarkyti naudojamos Gyvenamosios vietos deklaravimo programinės priemonės.

47. Jei yra techninės sąlygos, deklaravimo įstaigos darbuotojas, priėmęs asmens pateiktą prašymą įtraukti į apskaitą, kuris yra patenkintas, tiesioginės prijungties būdu į Gyventojų registrą įrašo šiuos duomenis:

47.1. savivaldybę, kurioje asmuo gyvena (kurioje įtraukiamas į GVNA apskaitą);

47.2. prašymo įtraukti į apskaitą pateikimo datą;

47.3. datą, iki kurios galioja įtraukimas į apskaitą;

47.4. duomenų įrašymo į Gyventojų registrą datą.

48. Jeigu Registrų centras iš deklaravimo įstaigos gauna prašymo įtraukti į apskaitą kopiją ir dokumentų, kurių duomenis reikia įrašyti į Gyventojų registrą, kopijas, tai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, o ypatingais atvejais – ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo įtraukti į apskaitą kopijos gavimo dienos, įrašo asmens duomenis arba padaro reikiamus pakeitimus ar papildymus Gyventojų registre ir apie tai telefonu ar elektroniniu paštu praneša prašymo įtraukti į apskaitą kopiją pateikusiai deklaravimo įstaigai.

49. Deklaravimo įstaigos darbuotojas, gavęs pranešimą, kad reikiami pakeitimai Gyventojų registre padaryti, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną įrašo į Gyventojų registrą šio Aprašo 47 punkte nurodytus duomenis ir pažymi prašymą įtraukti į apskaitą šio Aprašo 39 punkte nustatyta tvarka.

50. Deklaravimo įstaiga turi vykdyti Gyventojų registrui teikiamų duomenų kontrolę ir užtikrinti, kad jai pateiktų prašymų įtraukti į apskaitą duomenys būtų įrašyti į Gyventojų registrą.

51. Įtraukimo į GVNA apskaitą duomenys naikinami:

51.1. jei užsienio valstybės pilietis ar asmuo be pilietybės neteko teisės nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;

51.2. jei asmuo neteko Lietuvos Respublikos pilietybės ir nepateikė prašymo išduoti leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje;

51.3. jei baigėsi asmens, atitinkančio Aprašo 4.3 papunkčio reikalavimus, gydymo laikas;

51.4. jei gautas pranešimas, kad asmuo paliko pataisos įstaigą;

51.5. pasibaigus įtraukimo į GVNA apskaitą terminui;

51.6 gavus įsiteisėjusį teismo sprendimą;

51.7. asmeniui mirus.

52. Įtraukimo į GVNA apskaitą duomenys naikinami gavus pranešimą iš valstybės institucijų ar įstaigų, išduodančių dokumentus, suteikiančius ar patvirtinančius teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, gydymo įstaigos ar pataisos įstaigos pranešimą ar įsiteisėjusį teismo sprendimą.

53. Registrų centras vykdo visų deklaravimo įstaigų Gyventojų registrui teikiamų duomenų kontrolę.

54. Prašymai ir dokumentų kopijos, siunčiami Registrų centrui dėl klaidingų duomenų ištaisymo Gyventojų registre, saugomi 2 mėnesius nuo jų gavimo dienos.

55. Registrų centras informaciją apie savivaldybę, kurioje asmuo įtrauktas į GVNA apskaitą, datą, nuo kurios asmuo laikomas įtrauktu į GVNA apskaitą, įtraukimo į GVNA apskaitą galiojimo datą teikia vadovaudamasis Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatymu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 29 d. nutarimu Nr. 309 „Dėl Atlyginimo už Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenų vienetą dydžių sąrašo patvirtinimo“.

56. Daugkartinio duomenų teikimo atveju informaciją apie savivaldybę, kurioje asmuo įtrauktas į GVNA apskaitą, datą, nuo kurios asmuo laikomas įtrauktu į GVNA apskaitą, įtraukimo į GVNA apskaitą galiojimo datą Registrų centras teikia pagal asmens duomenų teikimo sutartis, kuriose nurodomi duomenų naudojimo tikslai, sąlygos, tvarka ir duomenų teikimo forma.

57. Deklaravimo įstaigos įstatymo 7 str. 3 d. 6 ir 8 punktuose nurodytus duomenis ir informaciją apie asmenis, įtrauktus į GVNA apskaitą, teikia tik valstybės ir savivaldybių institucijoms pagal jų pateiktus prašymus.

 

V SKYRIUS

PAŽYMŲ APIE ĮTRAUKIMĄ Į GYVENAMOSIOS VIETOS NEDEKLARAVUSIŲ ASMENŲ APSKAITĄ IŠDAVIMAS

 

58. Asmens, įtraukto į GVNA apskaitą, prašymu deklaravimo įstaiga išduoda pažymą apie įtraukimą į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą.

59. Pažyma apie įtraukimą į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą (toliau – pažyma) išduodama, kai asmuo yra  įtrauktas į GVNA apskaitą. Pažyma registruojama Pažymų apie įtraukimą į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą registre (4 priedas). Tai, kad pažyma išduota, nurodoma prašymo įtraukti į apskaitą eilutėje „Pastabos“, įrašoma pažymos registracijos data ir numeris. Pažymų apie įtraukimą į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą registre asmuo turi pasirašyti (jeigu šis registras formuojamas ir pildomas ne elektroniniu būdu), patvirtindamas, kad gavo pažymą, ir nurodyti jos gavimo datą.

60. Pažyma išduodama asmens, įtraukto į GVNA apskaitą, vardu. Asmens pageidavimu pažymoje nurodomi ir jo nepilnamečiai vaikai, jeigu jie kartu gyvena toje pačioje savivaldybėje ir yra įtraukti į GVNA apskaitą.

61. Jeigu asmuo, įtrauktas į GVNA apskaitą, kreipiasi dėl pažymos į deklaravimo įstaigą, jis pateikia raštišką prašymą (prašymas registruojamas deklaravimo įstaigoje) ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Deklaravimo įstaigos darbuotojas privalo patikrinti, ar asmuo yra įtrauktas į GVNA apskaitą savivaldybėje, kuriai priklauso deklaravimo įstaigos aptarnaujama teritorija. Pažyma asmeniui išduodama nedelsiant, bet ne vėliau kaip tą pačią darbo dieną. Jeigu dėl techninių sąlygų nėra galimybės tą pačią darbo dieną išduoti pažymos, ji turi būti išduota ne vėliau kaip kitą  darbo dieną, atsiradus techninėms galimybėms.

 

VI SKYRIUS

PRAŠYMŲ ĮTRAUKTI Į APSKAITĄ SAUGOJIMO TVARKA

 

62. Prašymai įtraukti į apskaitą deklaravimo įstaigoje dedami į bylas pagal prašymų įtraukti į apskaitą pateikimo datą. Prie jų dedami ir kiti dokumentai ar įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinti jų nuorašai (kopijos), jeigu buvo pateikti (išskyrus Lietuvos Respublikos asmens dokumentus).

63. Bylos sudaromos ir tvarkomos vadovaujantis Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“.

64. Prašymai įtraukti į GVNA apskaitą ir jų registras saugomi 3 metus, asmenų prašymai išduoti pažymą apie įtraukimą į GVNA apskaitą ir jų registras saugomi 1 metus.

65. Jeigu yra techninės sąlygos, šiame Apraše nurodyti dokumentų registrai saugomi skaitmeninėje laikmenoje.

_____________________________

 

 

 

 

 

 

PRAŠYMAS ĮTRAUKTI Į

GYVENAMOSIOS VIETOS NEDEKLARAVUSIŲ

ASMENŲ APSKAITĄ

 

Asmenų įtraukimo į gyvenamosios vietos

nedeklaravusių asmenų apskaitą tvarkos

aprašo

1 priedas

 

_______________________________

(Deklaravimo įstaigos pavadinimas)

 

GAUTA                    

___________ Nr. ______________

(Data)                             (Reg. Nr.)

 

Asmuo, užpildęs prašymą, atsako už pateiktų duomenų teisingumą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka

(Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo 12 str.)

4-5, 7 ir 9 eilutės pildomos didžiosiomis raidėmis

1. Asmens kodas

 

2. Gimimo data

 

3. Lytis          Vyr.           Mot.


                                   

 

PASTABA.

Jeigu vardai ar pavardė

sudaro daugiau negu 31

ženklą, netelpantis vardas

nerašomas ar įrašoma

viena dvigubos pavardės

dalis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--

 

 

--

 

 

4. Vardas (vardai)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Pavardė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Kontaktiniai

duomenys:

Telefono Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El. pašto adresas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Pilietybė

 

8. Pateiktas asmens

dokumentas


                  Pasas


                      ATK


                            Leidimas gyventi nuolat LR *  

Pateikto dokumento numeris:

 

Dokumento išdavimo data:

 

Dokumentas galioja iki:

 

 

 

 

_

 

 

_

 

 

2

0

 

 

_

 

 

_

 

 

Dokumentą išdavė:

 

9. Savivaldybė, kurioje asmuo gyvena, ir kiti Įstatymo 7 str. 3 d. 6

punkte nurodyti duomenys:

 

 

 

 

10. Ankstesnės gyvenamosios vietos adresas ar savivaldybė, iš kurios atvyko:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo 6 straipsnio 1 dalies punktas, kuriuo vadovaujantis įtraukiama į GVNA apskaitą

(Įrašo deklaravimo įstaigos darbuotojas):

 

 


12. Prašymas pateiktas:                                 Asmeniškai                          Vieno iš tėvų (įtėvių)          

 

13. Pageidauju gauti pažymą apie įtraukimą į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą:                     Taip                         Ne


     

Prašymo pateikimo data:

 

Į GVNA apskaitą įtraukiama iki:

 

2

 

0

 

 

-

 

 

-

 

 

2

0

 

 

-

 

 

-

 

 

Vardas

Pavardė

Parašas

 

 

 

 

 

Pastabos

Pasikeitus aplinkybėms, ne vėliau kaip per 1 mėnesį, deklaruosiu savo gyvenamąją vietą Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta

tvarka. Jei to padaryti negalėsiu dėl nuo manęs nepriklausančių priežasčių, pateiksiu naują prašymą įtraukti į GVNA apskaitą.

 

Interesai (nurodyti PRIVALOMA, jei į GVNA apskaitą įtraukiama pagal Įstatymo 6 str. 1 d. 6 punktą)

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Pildo

deklaravimo įstaigos darbuotojas

 

14. Duomenys sutikrinti, prašymas priimtas, asmens tapatybę ir parašą tvirtinu

Darbuotojo vardas ir pavardė:

 

 

Parašas

 

 

Duomenų įrašymo į Gyventojų registrą data:

 

 

 

 

 

 

2

 

0

 

 

-

 

 

-

 

 

Parašas

* Be leidimo gyventi nuolat Lietuvos Respublikoje gali būti pateikta: 1. ES valstybės piliečio pažyma jo teisei nuolat gyventi LR patvirtinti; 2. LR ilgalaikio gyventojo leidimas gyventi ES;

3. Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo gyventi šalyje kortelė.

 

 

Asmenų įtraukimo į gyvenamosios vietos

neturinčių asmenų apskaitą tvarkos aprašo

2 priedas 

 

 

(Pažymos forma)

 

(Herbas)

 

________________________________________________

(Dokumento sudarytojo pavadinimas)

________________________________________________

(Dokumento sudarytojo duomenys)

 

 

 

PAŽYMA

APIE ĮTRAUKIMĄ Į GYVENAMOSIOS VIETOS NEDEKLARAVUSIŲ ASMENŲ APSKAITĄ

 

_________ Nr. ________

(Data)

 

 

________________________________________________________________________ , 

(Vardas (-ai) ir pavardė)                                            

 

____________________________ , gim. __________________, nuo _________________ įtrauktas į

(Asmens kodas)                                  (Gimimo data)                               (Data)

 

gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą _______________________ savivaldybėje iki

 

______________________ .

(Data)

 

Į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą šioje savivaldybėje įtraukti nepilnamečiai vaikai:

 

________________________________  __________________  ____________  nuo  _____________

(Vardas (-ai) ir pavardė)                  (Asmens kodas)         (Gimimo data)                  (Data)

 

________________________________  __________________  ____________  nuo  _____________

(Vardas (-ai) ir pavardė)                  (Asmens kodas)         (Gimimo data)                  (Data)

 

________________________________  __________________  ____________  nuo  _____________

(Vardas (-ai) ir pavardė)                  (Asmens kodas)         (Gimimo data)                  (Data)

 

 

 

___________________________                       __________________    ____________________________

(Pareigų pavadinimas)                                             (Parašas)                               (Vardas ir pavardė)

 

A. V.

 

____________________________

 

Asmenų įtraukimo į gyvenamosios vietos

nedeklaravusių asmenų apskaitą tvarkos aprašo

3 priedas

 

(Prašymų registro forma)

 

________________________________________________________

(Dokumento sudarytojo pavadinimas)

 

PRAŠYMŲ ĮTRAUKTI Į GYVENAMOSIOS VIETOS NEDEKLARAVUSIŲ ASMENŲ APSKAITĄ

REGISTRAS _________________

(Identifikavimo žymuo)  

 

 

Reg.

Nr.

Prašymo registracijos data

Asmens, įtraukto į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, vardas (-ai) ir pavardė

Pastabos

1

2

3

4

 

_________________________________           _________________________              _____________________________________________

(Pareigų pavadinimas)                                                                 (Parašas)                                                                                       (Vardas ir pavardė)

 

 

____________________________

 

Asmenų įtraukimo į gyvenamosios vietos

nedeklaravusių asmenų apskaitą tvarkos aprašo

4 priedas

 

(Pažymų registro forma)

 

________________________________________________________

(Dokumento sudarytojo pavadinimas)

 

PAŽYMŲ ĮTRAUKTI Į GYVENAMOSIOS VIETOS NEDEKLARAVUSIŲ ASMENŲ APSKAITĄ

REGISTRAS _________________

(Identifikavimo žymuo) 

 

 

Reg.

Nr.

Pažymos registracijos data

Asmens, įtraukto į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, vardas (-ai) ir pavardė

Pastabos

1

2

3

4

 

_________________________________           _________________________              _____________________________________________

(Pareigų pavadinimas)                                                                   (Parašas)                                                                                         (Vardas ir pavardė)

 

 

 

____________________________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

VĮ Registrų centras, Įsakymas

Nr. VE-242 (1.3 E), 2020-04-03, paskelbta TAR 2020-04-03, i. k. 2020-07077

Dėl valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. sausio 12 d. įsakymo Nr. v-12 „Dėl Asmenų įtraukimo į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo