Suvestinė redakcija nuo 2023-02-28

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2018-01-12, i. k. 2018-00502

 

Nauja redakcija nuo 2023-02-28:

Nr. VE-133 (1.3 E), 2023-02-27, paskelbta TAR 2023-02-27, i. k. 2023-03510

 

VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRŲ CENTRO

GENERALINIS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ASMENŲ ĮTRAUKIMO Į GYVENAMOSIOS VIETOS NEDEKLARAVUSIŲ ASMENŲ APSKAITĄ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2018 m. sausio 12 d. Nr. v-12

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo 11 straipsniu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. spalio 13 d. nutarimu Nr. 1232 „Dėl Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo įgyvendinimo“,

tvirtinu Asmenų įtraukimo į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą taisykles (pridedama).

 

 

 

L. e. direktoriaus pavaduotojo

Juridinių asmenų registrui ir rinkodarai pareigas,

atliekanti direktoriaus funkcijas                                                         Ieva Tarailienė

 


PATVIRTINTA

valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2018 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. V-12

(valstybės įmonės Registrų centro

generalinio direktoriaus 2023 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. VE-133 (1.3 E)

redakcija)

 

Asmenų įtraukimo į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Asmenų įtraukimo į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų – asmenų, kurie atitinka Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo (toliau – Įstatymas) 6 straipsnio 1-3 ir 5 dalyse nustatytus reikalavimus arba Įstatymo 6 straipsnio 5 dalyje ir Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 94 straipsnio 3 dalies 6 punkte nustatytus reikalavimus, – įtraukimo į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą (toliau – GVNA apskaita) tvarką, prašymų įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą (toliau – prašymas įtraukti į apskaitą) pildymą, pateikimą ir priėmimą, gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų duomenų teikimą, pažymų apie įtraukimą į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą (toliau – pažyma) išdavimą, įtraukimo į GVNA apskaitą duomenų naikinimą, prašymų įtraukti į apskaitą saugojimo tvarką.

2. Asmuo įtraukiamas į GVNA apskaitą, asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Įstatymu, Įstatymu „Dėl užsieniečių teisinės padėties“, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatymu ir šiomis Taisyklėmis. Kituose teisės aktuose ir dokumentuose vartojama sąvoka „gyvenamosios vietos neturintys asmenys“ atitinka sąvoką „gyvenamosios vietos nedeklaravę asmenys“.

3. Į GVNA apskaitą gali būti įtraukiamas gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje nedeklaravęs asmuo, kuris tos savivaldybės teritorijoje nuosavybės teise neturi patalpos ar pastato. Į GVNA apskaitą gali būti įtraukiami Lietuvos Respublikos piliečiai arba užsienio valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės (toliau – užsieniečiai), turintys dokumentą, patvirtinantį ar suteikiantį teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, taip pat Taisyklių 4.5 ir 4.7 papunkčiuose nurodyti užsieniečiai, turintys dokumentą, suteikiantį teisę laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje.

4. Į GVNA apskaitą gali būti įtraukiami:

4.1. benamiai;

4.2. asmenys, kurie buvo globojami (rūpinami) vaikų globos institucijose ar šeimynose, kai jie, sulaukę 18 metų, išleidžiami iš vaikų globos institucijos ar palieka šeimyną;

4.3. asmenys, kuriems teismo nutartimi yra paskirtos priverčiamosios stacionarinio stebėjimo medicinos priemonės specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose;

4.4. asmenys, kurie yra laikomi laisvės atėmimo vietų įstaigoje;

4.5. užsieniečiai, kuriems Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatyta tvarka suteiktas prieglobstis Lietuvos Respublikoje ir išduotas dokumentas, suteikiantis teisę laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje;

4.6. asmenys, kurie dėl ne nuo jų priklausančių priežasčių negali deklaruoti savo gyvenamosios vietos toje savivaldybėje, kurioje gyvena, kai pateikia informaciją arba duomenis, pagrindžiančius jų ekonominius, socialinius ar asmeninius interesus toje savivaldybėje;

4.7. užsieniečiai, kuriems Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatyta tvarka suteikta laikinoji apsauga ir išduotas dokumentas, suteikiantis teisę laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, jeigu šie dėl objektyvių priežasčių negali deklaruoti gyvenamosios vietos.

5. Išnykus Taisyklių 4 punkte nurodytoms priežastims, dėl kurių asmuo buvo įtrauktas į GVNA apskaitą, jis privalo deklaruoti savo gyvenamąją vietą Įstatyme ir Gyvenamosios vietos deklaravimo taisyklėse, patvirtintose valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. v-24 „Dėl Gyvenamosios vietos deklaravimo taisyklių patvirtinimo“, nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

6. GVNA apskaitą tvarkanti deklaravimo įstaiga (toliau – deklaravimo įstaiga) – seniūnija arba savivaldybės vykdomosios institucijos sprendimu seniūnija ir kitas savivaldybės administracijos padalinys, o savivaldybėse, kuriose seniūnijos neįsteigtos, arba savivaldybių teritorijose, kurios nepriskirtos seniūnijoms, kitas savivaldybės administracijos padalinys, tvarkantis deklaravimo duomenis ir (ar) GVNA apskaitą.

7. Į GVNA apskaitą įtraukiamas asmuo, atitinkantis Taisyklių 3 ir 4 punktų reikalavimus bei deklaravimo įstaigai pateikęs Taisyklių 13 punkte nurodytus dokumentus.

8. Taisyklių 4.1, 4.2, 4.5–4.7 papunkčiuose nurodyti asmenys prašymą įtraukti į apskaitą teikia tai deklaravimo įstaigai,  kurios teritorijoje asmuo faktiškai gyvena, Taisyklių 4.4 papunktyje nurodyti asmenys – deklaravimo įstaigai, kurios teritorijoje buvo paskutinė asmens deklaruota gyvenamoji vieta arba kurios teritorijoje jie gyveno iki suėmimo arba bausmės atlikimo. Taisyklių 4.3 papunktyje nurodyti asmenys į GVNA apskaitą įtraukiami priverčiamąsias medicinos priemones teikiančios stacionarinio stebėjimo specializuotos psichikos sveikatos priežiūros įstaigos prašymu, kuris teikiamas deklaravimo įstaigai, kurios teritorijoje buvo paskutinė asmens deklaruota gyvenamoji vieta.

9. Į GVNA apskaitą įtraukti asmenys, išvykstantys iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui, privalo Įstatymo nustatyta tvarka deklaruoti išvykimą iš Lietuvos Respublikos.

10. Deklaravimo įstaigos Taisyklių 44 punkte nurodytus duomenis teikia Lietuvos Respublikos gyventojų registrui Taisyklių IV skyriuje bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų teikimą Gyventojų registrui, nustatyta tvarka. Šie duomenys įrašomi į Gyventojų registrą.

11. Deklaravimo įstaigos Taisyklių 1–4 prieduose nustatytų formų dokumentus rengia (formuoja) ir Taisyklių nustatyta tvarka pildo elektroniniu būdu, naudodamosi Metrikacijos ir gyvenamosios vietos deklaravimo informacinės sistemos (toliau – MGVDIS) programinėmis priemonėmis.

 

II SKYRIUS

ĮTRAUKIMO Į GVNA APSKAITĄ TVARKA

 

12. Prašymą įtraukti į apskaitą deklaravimo įstaigai pateikia:

12.1. asmuo, siekiantis būti įtrauktas į GVNA apskaitą, įskaitant nepilnametį, įgijusį visišką civilinį veiksnumą;

12.2. už nepilnametį – vienas iš nepilnamečio tėvų (įtėvių), jei abu nepilnamečio tėvai (įtėviai) yra įtraukti į GVNA apskaitą arba nepilnamečio gyvenamoji vieta nustatyta su vienu iš tėvų (įtėvių), kuris įtrauktas į GVNA apskaitą, arba vieno iš tėvų nėra, arba nepilnamečio globėjas (rūpintojas), jei globėjas (rūpintojas) įtrauktas į GVNA apskaitą;

12.3. už asmenį, kuriam teismo nutartimi yra paskirtos priverčiamosios stacionarinio stebėjimo medicinos priemonės specializuotoje psichikos sveikatos priežiūros įstaigoje – įstaigos administracijos atstovas;

13. Asmuo dėl įtraukimo į GVNA apskaitą deklaravimo įstaigai pateikia:

13.1. užpildytą prašymą įtraukti į apskaitą (1 priedas);

13.2. Lietuvos Respublikos pasą arba asmens tapatybės kortelę, kai prašymą įtraukti į apskaitą pateikia Lietuvos Respublikos piliečiai;

13.3. dokumentą, patvirtinantį ar suteikiantį teisę laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, kai prašymą įtraukti į apskaitą pateikia užsieniečiai;

13.4. dokumentą, patvirtinantį ar suteikiantį teisę nepilnamečiui užsieniečiui laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, ir gimimo liudijimą ar gimimo įrašą liudijantį išrašą, kai į GVNA apskaitą įtraukiamas kartu gyvenantis nepilnametis užsienietis. Nepilnamečiams Lietuvos Respublikos piliečiams iki 16 metų užtenka pateikti gimimo liudijimą ar gimimo įrašą liudijantį išrašą, kai į GVNA apskaitą įtraukiamas kartu gyvenantis nepilnametis Lietuvos Respublikos pilietis;

13.5. globą (rūpybą) patvirtinančius dokumentus, kai prašymą įtraukti į apskaitą teikia globėjas (rūpintojas);

13.6. sutartį dėl Lietuvos valstybės paramos integracijai teikimo gyvenamojoje vietoje ar jos kopiją, kai prašymą įtraukti į apskaitą pateikia užsienietis, kuriam suteiktas prieglobstis Lietuvos Respublikoje.

14. Prašyme įtraukti į apskaitą nurodyti duomenys turi atitikti juos patvirtinančių dokumentų duomenis.

15. Asmuo laikomas įtrauktu į GVNA apskaitą nuo duomenų įrašymo į Gyventojų registrą dienos.

16. Jeigu asmuo dėl fizinės negalios, neįgalumo, ligos, buvimo gydymo ar socialinės globos įstaigoje negali pats atvykti į deklaravimo įstaigą, klausimą dėl tokio asmens prašymo įtraukti į apskaitą priėmimo, deklaravimo įstaigos darbuotojui nuvykstant į šio asmens gyvenamąją vietą, sprendžia deklaravimo įstaigos vadovas arba jo pareigas vykdantis deklaravimo įstaigos darbuotojas.

17. Nepaprastosios padėties, ekstremaliosios situacijos ar karantino metu asmuo, dėl objektyvių priežasčių neturintis galimybių fiziškai atvykti į deklaravimo įstaigą, užpildytą ir pasirašytą Taisyklių 1 priede nustatytos formos arba laisvos formos prašymą įtraukti į apskaitą deklaravimo įstaigai gali pateikti paštu, elektroniniu paštu, per Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinę sistemą (toliau – E. pristatymo sistema) arba kitomis elektroninio ryšio priemonėmis. Deklaravimo įstaigai kartu su prašymu įtraukti į apskaitą turi būti pateikta asmens, teikiančio prašymą, tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, išskyrus atvejus, kai prašymas įtraukti į apskaitą pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba siunčiamas per E. pristatymo sistemą, ir, jeigu reikia, kiti Taisyklių 13 punkte nurodyti dokumentai ar jų kopijos. Klausimą dėl prašymo įtraukti į apskaitą priėmimo sprendžia deklaravimo įstaigos vadovas.

 

III SKYRIUS

PRAŠYMŲ ĮTRAUKTI Į APSKAITĄ PILDYMAS, PATEIKIMAS IR PRIĖMIMAS

 

18. Kiekvienas asmuo, atitinkantis Taisyklių 4.1, 4.2, 4.5–4.7 papunkčių reikalavimus, deklaravimo įstaigoje, išskyrus Taisyklių 16 ir 17  punktuose nustatytas išimtis, pildo atskirą prašymą įtraukti į apskaitą (1 priedas). Prašymą įtraukti į apskaitą nepilnamečio vaiko vardu pildo vienas iš tėvų (įtėvių), globėjų (rūpintojų).

19. Prašyme įtraukti į apskaitą nurodomi šie duomenys:

19.1. asmens kodas;

19.2. vardas (vardai);

19.3. pavardė (pavardės);

19.4. pilietybė;

19.5. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento rūšis, numeris, išdavimo ir galiojimo datos bei dokumentą išdavusi institucija;

19.6. asmens kontaktiniai duomenys: elektroninio pristatymo dėžutės adresas E. pristatymo sistemoje, elektroninio pašto adresas, fiksuotojo ar judriojo ryšio telefono numeris, jeigu asmuo juos turi, taip pat įstaigos ar organizacijos, teikiančios benamiui socialines paslaugas, pavadinimas ir adresas ar vietos, kurioje faktiškai dažniausiai gyvena asmuo, adresas bei leidusio apsigyventi asmens (patalpos ar pastato savininko (bendraturčio)) vardas,  pavardė ir gimimo data, kai prašymą įtraukti į apskaitą teikia Taisyklių 4.1, 4.2, 4.5–4.7 papunkčiuose nurodyti asmenys;

19.7. savivaldybė, kurioje asmuo gyvena ir kurios deklaravimo įstaigai pateiktas prašymas įtraukti į apskaitą, taip pat asmens ankstesnės gyvenamosios vietos adresas ar savivaldybė, iš kurios atvyko;

19.8. prašymo įtraukti į apskaitą pateikimo data;

19.9. data, iki kurios galioja įtraukimo į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą duomenys;

19.10. informacija arba duomenys, pagrindžiantys asmens ekonominius, socialinius ar asmeninius interesus toje savivaldybėje, kai prašymą įtraukti į apskaitą teikia Taisyklių 4.6 papunktyje nurodyti asmenys.

20. Prašymas įtraukti į apskaitą pildomas aiškia rašysena, privalomas eilutes užpildant didžiosiomis raidėmis arba pažymint (ženklu „X“) tinkamą langelį.

21. Prašymo įtraukti į apskaitą 5 eilutėje asmuo įrašo savo pilietybę, o jeigu neturi pilietybės, įrašo „asmuo be pilietybės“ pagal pateikto asmens dokumento duomenis.

22. Prašymo įtraukti į apskaitą 6 eilutėje pažymimas pateikto asmens dokumento rūšis – pasas, asmens tapatybės kortelė, kai prašymą įtraukti į apskaitą pateikia Lietuvos Respublikos pilietis, teisę laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinantis ar suteikiantis dokumentas, kai prašymą pateikia užsienietis, arba gimimo liudijimas (gimimo įrašą liudijantis išrašas), kai teikiamas prašymas įtraukti į apskaitą nepilnametį iki 16 metų, ir įrašomas dokumento numeris, išdavimo data, galiojimo data, jei nurodyta, bei nurodoma institucija, išdavusi dokumentą.

23. Prašymo įtraukti į apskaitą 7 eilutėje nurodoma savivaldybė, kuriai priklausančioje deklaravimo įstaigoje pateiktas prašymas įtraukti į apskaitą. Asmenys, kurie įtraukiami į GVNA apskaitą vadovaujantis Įstatymo 6 str. 1 d. 1, 2, 5 ar 6 punktu arba Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 94 straipsnio 3 dalies 6 punktu, taip pat nurodo faktinės gyvenamosios vietos adresą, leidusio apsigyventi asmens vardą, pavardę ir gimimo datą ar teikiančios socialines paslaugas įstaigos pavadinimą ir adresą. Savivaldybė, kurioje asmuo anksčiau buvo įtrauktas į GVNA apskaitą, ar užsienio valstybė, iš kurios asmuo atvyko, spausdinama 8 prašymo eilutėje pagal Gyventojų registro duomenis.

24. Prašymo įtraukti į apskaitą 10 eilutėje „Prašymas pateiktas“, atitinkamame langelyje, pažymima, ar prašymas įtraukti į apskaitą pateiktas asmeniškai, ar už nepilnametį prašymą įtraukti į apskaitą pateikė vienas iš tėvų (įtėvių), globėjų (rūpintojų) ar atstovas, jei prašymas įtraukti į apskaitą teikiamas Taisyklių 12.3 papunktyje numatytu atveju.

25. Kai prašymą įtraukti į apskaitą siunčia laisvės atėmimo vietų įstaigoje laikomas asmuo, prašymo įtraukti į apskaitą 10 eilutėje „Į GVNA apskaitą įtraukiama iki:“ nurodo bausmės atlikimo pabaigos datą, kurią patvirtina laisvės atėmimo vietų įstaigos administracijos atstovas.

26. Jeigu asmuo pageidauja gauti pažymą (2 priedas), pažymi prašymo įtraukti į apskaitą 11 eilutės atitinkamą langelį. Ten pat nurodo prašymo įtraukti į apskaitą pateikimo datą, vardą, pavardę ir pasirašo, patvirtindamas pateiktų duomenų teisingumą.

27. Asmenys, kurie įtraukiami į GVNA apskaitą vadovaujantis Įstatymo 6 str. 1 d. 6 punktu, prašymo įtraukti į apskaitą 12 eilutėje pastaboms skirtame lauke privalo nurodyti savo ekonominius, socialinius ar kitus interesus šioje savivaldybėje, o deklaravimo įstaigai paprašius – pateikti ekonominius, socialinius ar kitus interesus toje savivaldybėje pagrindžiančius dokumentus. Deklaravimo įstaiga negali reikalauti pateikti dokumentų, kurių duomenis gali pati pasitikrinti valstybės registruose ar informacinėse sistemose.

28. Jei asmuo atvyksta į deklaravimo įstaigą, prašymas įtraukti į apskaitą deklaravimo įstaigoje formuojamas ir pildomas elektroniniu būdu, laikantis šiame skyriuje nustatytų reikalavimų. Į atitinkamą prašymo įtraukti į apskaitą eilutę įrašius asmens kodą, Taisyklių 1 priedo 2–3, 5, 6 ir 8 eilutėse  nurodyti duomenys automatiniu būdu užpildomi iš Gyventojų registro. Kitos prašymo įtraukti į apskaitą eilutės pildomos šiame skyriuje nustatyta tvarka. Užpildytas prašymas įtraukti į apskaitą atspausdinamas ir pateikiamas asmeniui pasirašyti.

29. Deklaravimo įstaigos darbuotojas, priimdamas asmens užpildytą prašymą įtraukti į apskaitą bei kitus dokumentus, privalo patikrinti:

29.1. Gyventojų registre – ar asmuo nėra deklaravęs gyvenamosios vietos;

29.2. Nekilnojamojo turto registre – ar tos savivaldybės, kurioje asmuo faktiškai gyvena, teritorijoje asmuo nuosavybės teise neturi pastato (jo dalies) ar patalpos);

29.3. ar išsamiai ir teisingai užpildytos visos prašymo įtraukti į apskaitą eilutės;

29.4. ar prašyme įtraukti į apskaitą nurodyti asmens duomenys atitinka pateikto asmens tapatybę patvirtinančio dokumento ar gimimo liudijimo (gimimo įrašą liudijančio išrašo) duomenis;

29.5. ar prašyme įtraukti į apskaitą nurodyti asmens duomenys atitinka duomenis, esančius Gyventojų registre.

30. Deklaravimo įstaigos darbuotojas, užduodamas papildomus klausimus, turi išsiaiškinti, kur asmuo gyvena, kodėl negali deklaruoti gyvenamosios vietos, ar atitinka Taisyklių 3 ir 4 punktų reikalavimus. Deklaravimo įstaigos darbuotojas, patikrinęs duomenų atitiktį pagal Taisyklių 29 punkto reikalavimus, ir nustatęs, kad asmuo atitinka Taisyklių reikalavimus, asmenį į GVNA apskaitą įtraukia iš karto. Jei asmuo Taisyklių reikalavimų neatitinka, darbuotojas privalo žodžiu informuoti asmenį apie nustatytas aplinkybes, dėl kurių jis negali būti įtrauktas į GVNA apskaitą. Asmeniui pageidaujant deklaravimo įstaiga motyvuotą raštišką sprendimą atsisakyti įtraukti asmenį į GVNA apskaitą surašo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas ir įteikia jį asmeniui atvykus į deklaravimo įstaigą arba išsiunčia asmeniui jo nurodytais kontaktais. Užsieniečiai, turintys dokumentą, patvirtinantį ar suteikiantį teisę laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, išskyrus asmenis, nurodytus šių Taisyklių 4.5 ir 4.7 papunkčiuose, negali būti įtraukti į GVNA apskaitą. Jie privalo deklaruoti savo gyvenamąją vietą.

31. Jei deklaravimo įstaigos darbuotojui kyla abejonių dėl asmens atitikties Taisyklių reikalavimams, darbuotojas prašymą įtraukti į apskaitą išnagrinėja ir priima sprendimą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo įtraukti į apskaitą pateikimo dienos. Apie priimtą sprendimą įtraukti asmenį į GVNA apskaitą asmuo informuojamas nurodytu kontaktiniu adresu ar telefonu. Jei asmuo į GVNA apskaitą negali būti įtrauktas, darbuotojas privalo nurodytu kontaktiniu telefonu informuoti asmenį apie nustatytas aplinkybes, dėl kurių jis negali būti įtrauktas į GVNA apskaitą, o asmeniui pageidaujant arba tais atvejais, kai nenurodyti pareiškėjo kontaktiniai duomenys, deklaravimo įstaiga priima raštišką sprendimą atsisakyti įtraukti asmenį į GVNA apskaitą, nurodydama atsisakymo motyvus bei sprendimo apskundimo tvarką, ir apie tai raštu informuoja asmenį jo nurodytais kontaktais arba sprendimą įteikia asmeniui atvykus į deklaravimo įstaigą, jei asmuo kontaktinių duomenų nenurodė.

32. Deklaravimo įstaigos darbuotojas, priėmęs prašymą įtraukti į apskaitą, jį užregistruoja Prašymų įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą registre (3 priedas), prašymo įtraukti į apskaitą tam skirtoje vietoje nurodo prašymo įtraukti į apskaitą gavimo datą ir suteiktą registracijos numerį. Elektroninėje prašymo formoje registracijos data ir suteiktas registracijos numeris įrašomi automatiškai po prašymo įtraukti į apskaitą patvirtinimo MGVDIS.

33. Jei prašymas įtraukti į apskaitą tenkinamas, deklaravimo įstaigos darbuotojas, sutikrinęs duomenų atitikimą Taisyklių reikalavimams, prašymo įtraukti į apskaitą 9 eilutėje įrašo Įstatymo 6 straipsnio 1 dalies punktą, kuriuo vadovaujantis asmuo įtrauktas į GVNA apskaitą, ir 10 eilutėje „Į GVNA apskaitą įtraukiama iki:“ – datą, iki kurios galios įtraukimas į GVNA apskaitą. Visi asmenys, išskyrus nurodytus Taisyklių 4.3–4.5 ir 4.7 papunkčiuose, į GVNA apskaitą įtraukiami ne ilgesniam kaip 12 mėnesių laikotarpiui.

34. Užsieniečiai, atitinkantys Taisyklių 4.5 papunkčio reikalavimus, į GVNA apskaitą įtraukiami pagal savivaldybę, kurioje jie faktiškai gyvena, ir tol, kol galioja Lietuvos valstybės paramos integracijai teikimo gyvenamojoje vietoje sutartis. Užsieniečiai, atitinkantys Taisyklių 4.7 papunkčio reikalavimus, į GVNA apskaitą įtraukiami pagal savivaldybę, kurioje jie faktiškai gyvena, ir tol, kol galioja suteiktas laikinosios apsaugos terminas.

35. Deklaravimo įstaigos darbuotojas privalo informuoti pareiškėją apie datą, iki kurios galios įtraukimas į GVNA apskaitą, ir kad, pasikeitus faktinės gyvenamosios vietos adresui, pareiškėjas deklaravimo įstaigai privalo pateikti naują prašymą įtraukti į apskaitą, bei apie pareigą deklaruoti savo gyvenamąją vietą tokiai galimybei atsiradus. Jei praėjus 12 mėnesių laikotarpiui asmuo vis dar tenkina Įstatymo nustatytas įtraukimo į GVNA apskaitą sąlygas, jis privalo deklaravimo įstaigai pateikti naują prašymą įtraukti į apskaitą, išskyrus Taisyklių 4.3–4.5 ir 4.7 papunkčiuose nurodytus atvejus. Naujas prašymas įtraukti į apskaitą (pratęsti terminą) gali būti teikiamas ir nepasibaigus 12 mėnesių laikotarpiui, bet ne anksčiau kaip prieš 1 mėnesį iki įtraukimo į GVNA apskaitą termino pabaigos.

36. Deklaravimo įstaigos darbuotojas, patenkinęs prašymą įtraukti į apskaitą, Taisyklių 44 punkte nurodytus duomenis įrašo ir patvirtina MGVDIS. Išimtiniais atvejais, kai dėl techninių sąlygų nėra galimybės tą pačią darbo dieną įrašyti ir patvirtinti prašymo įtraukti į apskaitą duomenis MGVDIS, tai privaloma atlikti nedelsiant, bet ne vėliau kaip per vieną darbo dieną, kai tik atsiras minėtos galimybės.

37. Deklaravimo įstaigos darbuotojas prašymo įtraukti į apskaitą 13 eilutėje įrašo duomenų įrašymo datą ir pasirašo.

38. Įtraukimas į GVNA apskaitą galioja nuo duomenų įrašymo į Gyventojų registrą dienos iki prašymo 10 eilutėje „Į GVNA apskaitą įtraukiama iki:“ nurodytos datos. Jei prašymo pateikimo ir duomenų įrašymo į Gyventojų registrą datos sutampa, darbuotojo antras parašas 13 eilutėje nėra būtinas.

39. Asmuo, užpildęs prašymą įtraukti į apskaitą, atsako už pateiktų duomenų ir dokumentų teisingumą įstatymų nustatyta tvarka. Deklaravimo įstaiga, naudodamasi kitais valstybės registrais ir klasifikatoriais, gali tikrinti pateiktų duomenų teisingumą ir turi teisę pareikalauti, kad asmuo pateiktų dokumentus patvirtinančius ar paneigiančius duomenis. Jeigu nustatoma, kad asmuo pateikė tikrovės neatitinkančius duomenis ar dokumentus, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka sprendžiamas jo atsakomybės klausimas, o duomenys apie įtraukimą į GVNA apskaitą naikinami.

40. Deklaravimo įstaiga, gavusi specializuotos psichikos sveikatos priežiūros įstaigos raštą, kuriuo prašoma įtraukti į GVNA apskaitą asmenį, kuriam teismo nutartimi yra paskirtos priverčiamosios stacionarinio stebėjimo medicinos priemonės, su pridėtais dokumentais (užpildytu prašymu įtraukti į apskaitą (1 priedas) ir asmens dokumento kopija), įtraukia asmenį į GVNA apskaitą nuo prašymo įtraukti į apskaitą gavimo dienos šiame skyriuje nustatyta tvarka. Asmuo į GVNA apskaitą įtraukiamas teismo nutartimi tol, kol jam taikomos paskirtos priverčiamosios stacionarinio stebėjimo medicinos priemonės. Gydymo įstaiga, siuntusi prašymą įtraukti į apskaitą, asmeniui išvykus iš gydymo įstaigos, per 1 mėnesį privalo apie tai raštu informuoti deklaravimo įstaigą.

41. Deklaravimo įstaiga, gavusi asmens, esančio laisvės atėmimo vietų įstaigoje, užpildytą prašymą įtraukti į apskaitą su atitinkamos įstaigos administracijos patvirtinimu ir asmens dokumento kopija, įtraukia asmenį į GVNA apskaitą nuo prašymo įtraukti į apskaitą gavimo dienos šiame skyriuje nustatyta tvarka. Jei rašte ar prašyme yra nurodyta suėmimo arba bausmės atlikimo pabaigos data, ji yra įrašoma prašymo įtraukti į apskaitą 10 eilutėje „Į GVNA apskaitą įtraukiama iki:“, jei tokia data rašte nenurodoma, į GVNA apskaitą įtraukiama 12 mėnesių laikotarpiui. Jei asmuo, kuris buvo įtrauktas į GVNA apskaitą būdamas laisvės atėmimo vietų įstaigoje, iš jos išleidžiamas anksčiau nei buvo nurodyta prašyme įtraukti į apskaitą, laisvės atėmimo vietų įstaiga per 1 mėnesį privalo raštu informuoti deklaravimo įstaigą, kad asmuo paliko laisvės atėmimo vietų įstaigą.

42. Jei asmuo, įtraukiamas į GVNA apskaitą, nurodė faktinės gyvenamosios vietos adresą (ir pastato ar patalpos savininko vardą, pavardę ir gimimo datą), deklaravimo įstaiga, patikrinusi duomenis Nekilnojamojo turto registre, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo įtraukti į apskaitą pateikimo dienos raštu praneša pastato ar patalpos savininkui (bendraturčiui) apie tai, kad įtrauktas į GVNA apskaitą asmuo nurodė jam priklausantį pastatą ar patalpą kaip vietą, kurioje jis faktiškai dažniausiai gyvena. Jei pastato ar patalpos savininkas (bendraturtis) raštu informuoja deklaravimo įstaigą, kad nurodytas asmuo jam priklausančiame pastate ar patalpoje nurodytu adresu negyvena, deklaravimo įstaigos darbuotojas daro prierašą prašymo įtraukti į apskaitą 7 eilutėje, kad patalpos savininkas informavo apie pateiktą neteisingą adresą, įrašo datą ir pasirašo. Tokio adreso duomenys Taisyklių 54 punkte nustatyta tvarka neteikiami. 

 

IV SKYRIUS

GYVENAMOSIOS VIETOS NEDEKLARAVUSIŲ ASMENŲ DUOMENŲ TEIKIMAS GYVENTOJŲ REGISTRUI IR NAIKINIMAS

 

43. Gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų duomenims teikti Gyventojų registrui ir duomenims elektroniniu būdu tvarkyti naudojamos MGVDIS programinės priemonės.

44. Deklaravimo įstaigos darbuotojui patvirtinus prašymą įtraukti į apskaitą MGVDIS priemonėmis, į Gyventojų registrą automatiniu būdu įrašomi šie duomenys:

44.1. savivaldybė, kurioje asmuo gyvena (kurioje įtraukiamas į GVNA apskaitą);

44.2. prašymo įtraukti į apskaitą pateikimo data;

44.3. data, iki kurios galioja įtraukimas į GVNA apskaitą;

44.4. elektroninio pašto adresas ir (ar) fiksuotojo arba judriojo ryšio telefono numeris;

44.5. duomenų įrašymo į Gyventojų registrą data.

45. Deklaravimo įstaiga turi vykdyti Gyventojų registrui teikiamų duomenų kontrolę ir užtikrinti, kad jai pateiktų prašymų įtraukti į apskaitą duomenys būtų įrašyti į Gyventojų registrą. Į Gyventojų registrą įrašyti prašymo įtraukti į apskaitą duomenys valstybės įmonės Registrų centro (toliau – Registrų centras) gali būti patikslinti deklaravimo įstaigos prašymu, jeigu dėl techninių sąlygų deklaravimo įstaiga tokių veiksmų atlikti negali. Duomenys tikslinami Gyventojų registro nuostatų nustatyta tvarka, kai gaunami prašomus patikslinti duomenis pagrindžiantys dokumentai. 

46. Įtraukimo į GVNA apskaitą duomenys naikinami įrašant duomenis apie įtraukimo į GVNA apskaitą pabaigą:

46.1. jei užsienietis neteko teisės nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje;

46.2. jei asmuo neteko Lietuvos Respublikos pilietybės ir per 3 mėnesius nuo sprendimo dėl Lietuvos Respublikos pilietybės netekimo įsigaliojimo dienos nepateikė prašymo išduoti leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje;

46.3. jei baigėsi asmens, atitinkančio Taisyklių 4.3 papunkčio reikalavimus, gydymo laikas;

46.4. jei gautas pranešimas, kad asmuo, atitinkantis Taisyklių 4.4 papunkčio reikalavimus, paliko laisvės atėmimo vietų įstaigą;

46.5. gavus įsiteisėjusį teismo sprendimą;

46.6. pasibaigus įtraukimo į GVNA apskaitą terminui;

46.7. asmeniui deklaravus gyvenamąją vietą;

46.8. asmeniui mirus.

47. Įtraukimo į GVNA apskaitą duomenys naikinami gavus pranešimą iš valstybės institucijų ar įstaigų, išduodančių dokumentus, suteikiančius ar patvirtinančius teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, gydymo įstaigos ar laisvės atėmimo vietų įstaigos pranešimą ar įsiteisėjusį teismo sprendimą.

48. Taisyklių 46.6–46.8 papunkčiuose nurodytais atvejais duomenys apie įtraukimo į GVNA apskaitą pabaigą įrašomi pagal Gyventojų registro duomenis.

 

V SKYRIUS

PAŽYMŲ IR INFORMACIJOS APIE ĮTRAUKIMĄ Į GVNA APSKAITĄ TEIKIMAS

 

49. Asmens, įtraukto į GVNA apskaitą, prašymu deklaravimo įstaiga išduoda pažymą (2 priedas).

50. Pažyma išduodama, kai asmuo yra įtrauktas į GVNA apskaitą. Pažyma registruojama Pažymų apie įtraukimą į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą registre (4 priedas). Tai, kad pažyma išduota, nurodoma prašymo įtraukti į apskaitą eilutėje „Pastabos“, įrašoma pažymos registracijos data ir numeris. Pažymų apie įtraukimą į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą registre asmuo turi pasirašyti (jeigu šis registras formuojamas ir pildomas ne elektroniniu būdu), patvirtindamas, kad gavo pažymą, ir nurodyti jos gavimo datą.

51. Asmens pageidavimu pažymoje nurodomi ir jo nepilnamečiai vaikai ar globotiniai, jeigu jie kartu gyvena toje pačioje savivaldybėje ir yra įtraukti į GVNA apskaitą.

52. Jeigu asmuo, įtrauktas į GVNA apskaitą, kreipiasi dėl pažymos į deklaravimo įstaigą neteikdamas naujo prašymo įtraukti į apskaitą, jis pateikia raštišką prašymą (prašymas registruojamas deklaravimo įstaigoje) ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Deklaravimo įstaigos darbuotojas privalo patikrinti, ar asmuo yra įtrauktas į GVNA apskaitą savivaldybėje, kuriai priklauso deklaravimo įstaigos aptarnaujama teritorija. Pažyma asmeniui išduodama tą pačią darbo dieną. Jeigu dėl techninių sąlygų pažymos išduoti tą pačią darbo dieną negalima, ji turi būti išduota ne vėliau kaip per 3 darbo dienas.

53. Registrų centras informaciją apie savivaldybę, kurioje asmuo įtrauktas į GVNA apskaitą, datą, nuo kurios asmuo laikomas įtrauktu į GVNA apskaitą, ir įtraukimo į GVNA apskaitą galiojimo datą teikia vadovaudamasis Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenų teikimą reglamentuojančiais teisės aktais.

54. Deklaravimo įstaigos duomenis ir informaciją apie asmenų įtraukimą į GVNA apskaitą teikia valstybės ir savivaldybių institucijoms bei įstaigoms pagal jų pateiktus pagrįstus prašymus.

 

VI SKYRIUS

PRAŠYMŲ ĮTRAUKTI Į APSKAITĄ SAUGOJIMO TVARKA

 

55. Prašymai įtraukti į apskaitą deklaravimo įstaigoje dedami į bylas pagal prašymų įtraukti į apskaitą pateikimo datą. Prie jų dedami ir kiti dokumentai ar teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinti jų nuorašai (kopijos), jeigu buvo pateikti (išskyrus Lietuvos Respublikos asmens dokumentus).

56. Bylos sudaromos ir tvarkomos vadovaujantis Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“.

57. Prašymai įtraukti į apskaitą ir Prašymų įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą registras (3 priedas) saugomi 5 metus, asmenų prašymai išduoti pažymą ir Pažymų įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą registras (4 priedas) saugomi 3 metus.

58. Skaitmeninėje laikmenoje saugomas Prašymų įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą registras ir Pažymų įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą registras.

_____________________________

 


 

 

 

PRAŠYMAS ĮTRAUKTI Į

GYVENAMOSIOS VIETOS NEDEKLARAVUSIŲ

ASMENŲ APSKAITĄ

 

 

Asmenų įtraukimo į gyvenamosios vietos

nedeklaravusių asmenų apskaitą taisyklių

1 priedas

_________________________________

(Deklaravimo įstaigos pavadinimas)

GAUTA

______________ Nr. ___________________

(Data)                                  (Reg. Nr.)

 

Asmuo, užpildęs prašymą, atsako už pateiktų duomenų teisingumą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

(Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo (toliau – Įstatymas) 12 str.)

1. Asmens kodas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Vardas (vardai) (pildoma didžiosiomis raidėmis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Pavardė (pildoma didžiosiomis raidėmis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Kontaktiniai

duomenys:

Telefono Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El. pašto adresas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. pristatymo dėžutės adresas[1]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Pilietybė (pildoma didžiosiomis raidėmis):

 

6. Pateiktas asmens dokumentas:

    Pasas                   Asmens tapatybės kortelė              Nepilnamečių iki 16 metų gimimo liudijimas                 Kitas dokumentas[2]                     

Pateikto dokumento numeris:

Dokumento išdavimo data:

 

Dokumentas galioja iki:

 

 

 

 

 

_

 

 

_

 

 

2

0

 

 

_

 

 

_

 

 

Dokumentą išdavusi institucija:

 

7. Savivaldybė, kurioje asmuo gyvena (pildoma didžiosiomis raidėmis), ir Įstatymo 7 str. 3 d. 6 p. nurodyti duomenys:

 

8. Ankstesnės gyvenamosios vietos adresas ar savivaldybė, iš kurios atvyko:

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Teisinis pagrindas, kuriuo vadovaujantis įtraukiama į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą (toliau – GVNA apskaita): vienas iš Įstatymo 6 str. 1 d. nurodytų punktų arba Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 94 str. 3 d. 6 p. (įrašo deklaravimo įstaigos darbuotojas):

(Įrašo deklaravimo įstaigos darbuotojas):

 

 


11. Prašymas pateiktas:                                 Asmeniškai                          Vieno iš tėvų Atstovas[3]

10. Prašymas pateiktas:      Asmeniškai          Vieno iš tėvų (įtėvių)       Nepilnamečio globėjo (rūpintojo)          Atstovo3

Prašymo pateikimo data:

 

 

Į GVNA apskaitą įtraukiama iki:

2

0

 

 

-

 

 

-

 

 

2

0

 

 

-

 

 

-

 

 

Vardas

Pavardė

Parašas

11. Pageidauju gauti pažymą apie įtraukimą į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą:        Taip                  Ne        

 

 

 

 

 


 

 

 

12. Pastabos

Jei į GVNA apskaitą įtraukiama pagal Įstatymo 6 str. 1 d. 6 p., nurodomi ekonominiai, socialiniai arba asmeniniai interesai toje savivaldybėje (nurodyti privaloma):

 

 

Pasikeitus aplinkybėms, ne vėliau kaip per 1 mėnesį įsipareigoju deklaruoti savo gyvenamąją vietą Įstatymo nustatyta tvarka. Jei to padaryti negalėsiu dėl nuo manęs nepriklausančių priežasčių, pateiksiu naują prašymą įtraukti į apskaitą.

 

13. Duomenys sutikrinti, prašymas priimtas (pildo deklaravimo įstaigos darbuotojas)

Darbuotojo vardas ir pavardė:

Parašas

 

 

 

 

 

Duomenų įrašymo į Gyventojų registrą data:

Parašas (jei duomenys įrašyti

vėliau, nei priimtas prašymas)

 

2

0

 

 

-

 

 

-

 

 

 

part_aa3a14e3672f437f89f88c1ce323f0ff_end


Asmenų įtraukimo į gyvenamosios vietos

nedeklaravusių asmenų apskaitą taisyklių

2 priedas 

 

 

(Pažymos apie įtraukimą į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą forma)

 

(Herbas)

 

________________________________________________

(Dokumento sudarytojo pavadinimas)

________________________________________________

(Dokumento sudarytojo duomenys)

 

 

 

PAŽYMA

APIE ĮTRAUKIMĄ Į GYVENAMOSIOS VIETOS NEDEKLARAVUSIŲ ASMENŲ APSKAITĄ

 

_________ Nr. ________

(Data)

 

 

_____________________________________________________, ________________________,

(Vardas (-ai) ir pavardė)                                      (Asmens kodas)

 

nuo ____________________ įtrauktas (-a) į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą      (Data)

__________________________________________savivaldybėje iki _____________________________.

(Data)

 

Į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą šioje savivaldybėje įtraukti nepilnamečiai vaikai:

 

___________________________,  __________________,    nuo  _____________  iki _______________;

(Vardas (-ai) ir pavardė)                               (Asmens kodas)                                               (Data)                        (Data)

 

___________________________,  __________________,    nuo  _____________  iki _______________;

(Vardas (-ai) ir pavardė)                               (Asmens kodas)                                               (Data)                        (Data)

 

___________________________,  __________________,    nuo  _____________  iki _______________;

(Vardas (-ai) ir pavardė)                               (Asmens kodas)                                               (Data)                        (Data)

 

___________________________,  __________________,    nuo  _____________  iki _______________.

(Vardas (-ai) ir pavardė)                               (Asmens kodas)                                               (Data)                        (Data)

 

 

 

 

 

 

_________________________                  __________________        ______________________________

(Pareigų pavadinimas)                                                       (Parašas)                                                         (Vardas ir pavardė)

 

A. V.

 

____________________________

 


Asmenų įtraukimo į gyvenamosios vietos

nedeklaravusių asmenų apskaitą taisyklių

3 priedas

 

(Prašymų įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą registro forma)

 

________________________________________________________

(Dokumento sudarytojo pavadinimas)

 

PRAŠYMŲ ĮTRAUKTI Į GYVENAMOSIOS VIETOS NEDEKLARAVUSIŲ ASMENŲ APSKAITĄ

REGISTRAS _________________

(Identifikavimo žymuo)  

 

 

Reg.

Nr.

Prašymo registracijos data

Asmens, įtraukto į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, vardas (-ai) ir pavardė

Pastabos

1

2

3

4

 

 

 

 

_________________________________           _________________________              ___________________________________

(Pareigų pavadinimas)                                                                                                                  (Parašas)                                                                         (Vardas ir pavardė)

 

 

____________________________

 


Asmenų įtraukimo į gyvenamosios vietos

nedeklaravusių asmenų apskaitą taisyklių

4 priedas

 

(Pažymų įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą registro forma)

 

________________________________________________________

(Dokumento sudarytojo pavadinimas)

 

PAŽYMŲ ĮTRAUKTI Į GYVENAMOSIOS VIETOS NEDEKLARAVUSIŲ ASMENŲ APSKAITĄ

REGISTRAS _________________

(Identifikavimo žymuo) 

 

 

Reg.

Nr.

Pažymos registracijos data

Asmens, įtraukto į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, vardas (-ai) ir pavardė

Pastabos

1

2

3

4

 

 

 

 

________________________________           _________________________              ____________________________________

(Pareigų pavadinimas)                                                                                                                         (Parašas)                                                                   (Vardas ir pavardė)

 

________________________

 

Papildyta priedu:

Nr. VE-133 (1.3 E), 2023-02-27, paskelbta TAR 2023-02-27, i. k. 2023-03510

 

part_b153af58b15549939394eb9333c94cd8_end

part_546035a496ee452ab17e9212db7b9911_end

part_1b077ae31dfa44e79ff5e1bf46b130b2_end

part_2ad94b28b78f480fbc41cef8db531075_end

 

part_5decf3bf4c6d493a96fdafe11abf0089_end

 

 

Pakeitimai:

 

1.

VĮ Registrų centras, Įsakymas

Nr. VE-242 (1.3 E), 2020-04-03, paskelbta TAR 2020-04-03, i. k. 2020-07077

Dėl valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. sausio 12 d. įsakymo Nr. v-12 „Dėl Asmenų įtraukimo į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Valstybės įmonė Registrų centras, Įsakymas

Nr. VE-133 (1.3 E), 2023-02-27, paskelbta TAR 2023-02-27, i. k. 2023-03510

Dėl valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. sausio 12 d. įsakymo Nr. V-12 „Dėl Asmenų įtraukimo į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

 [1] Elektroninio pristatymo dėžutės adresas Nacionalinėje elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinėje sistemoje.

[2] Dokumentas, patvirtinantis ar suteikiantis teisę laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.

3 Jei prašymas įtraukti į apskaitą teikiamas atstovo.