Suvestinė redakcija nuo 2019-09-01

 

Nutarimas paskelbtas: TAR 2015-04-03, i. k. 2015-05114

 

Nauja redakcija nuo 2019-09-01:

Nr. 882, 2019-08-28, paskelbta TAR 2019-08-30, i. k. 2019-13782

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBĖS IŠ DALIES KOMPENSUOJAMŲ BŪSTO KREDITŲ TEIKIMO IR SUBSIDIJŲ VALSTYBĖS IŠ DALIES KOMPENSUOJAMŲ BŪSTO KREDITŲ DALIAI APMOKĖTI TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2015 m. balandžio 1 d. Nr. 325

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 12 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymo 9 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

1.         Patvirtinti Valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų teikimo ir subsidijų valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų daliai apmokėti teikimo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas) (pridedama).

2.         Nustatyti, kad:

2.1.      kredito davėjui, įrašytam į viešąjį kredito davėjų sąrašą (toliau – kredito davėjas), su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija ar jos įgaliota institucija sudariusiam sutartį dėl valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų teikimo (subsidijų finansavimo) tvarkos ir suteikusiam valstybės iš dalies kompensuojamą būsto kreditą būstui pirkti ar (ir) statyti arba nuosavybės teise turimam būstui rekonstruoti arba sudariusiam sutartį dėl būsto kredito pirmajam būstui įsigyti teikimo (subsidijų finansavimo) tvarkos ir suteikusiam būsto kreditą pirmajam būstui pirkti ar (ir) statyti, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija moka 30 eurų užmokestį (toliau – administravimo užmokestis) per metus už kiekvieną šioje dalyje nurodytą suteiktą kreditą, susijusį su minėtose sutartyse nustatytų įsipareigojimų vykdymu;

2.2.      kredito davėjui, suteikusiam valstybės iš dalies kompensuojamą būsto kreditą, administravimo užmokestis mokamas, iki kredito gavėjams suteikiama Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyto dydžio subsidija, bet ne trumpiau kaip 5 metus nuo nuosavybės teisės į įsigytą būstą įgijimo dienos. Kredito davėjui, suteikusiam būsto kreditą pirmajam būstui pirkti ar (ir) statyti, administravimo užmokestis mokamas Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymo 9 straipsnio 2 dalyje nustatytą laikotarpį. Administravimo užmokestis kredito davėjui negali būti mokamas ilgiau kaip iki kreditavimo sutarties įvykdymo arba kreditavimo sutarties pasibaigimo kitu būdu dienos;

2.3.      kredito davėjai duomenis apie Apraše nurodytus kreditus ir teikiamas subsidijas teikia Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje, išplėtus jos funkcionalumą.

3.         Pavesti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai indeksuoti kiekvienų metų administravimo užmokestį, atsižvelgiant į Lietuvos statistikos departamento skelbiamą vartotojų kainų indeksą, palyginus su indekso baziniu laikotarpiu (2015 m. lapkritį – 100). Administravimo užmokestis indeksuojamas, kai vartotojų kainų indeksas yra 110 arba didesnis. Perskaičiuotas administravimo užmokestis pradedamas mokėti už tuos kalendorinius metus, kuriais jis buvo perskaičiuotas.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                             Algimanta Pabedinskienė

 

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2015 m. balandžio 1 d. nutarimu Nr. 325

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugpjūčio 28 d. nutarimo Nr. 882

redakcija)

 

VALSTYBĖS IŠ DALIES KOMPENSUOJAMŲ BŪSTO KREDITŲ TEIKIMO IR SUBSIDIJŲ VALSTYBĖS IŠ DALIES KOMPENSUOJAMŲ BŪSTO KREDITŲ DALIAI APMOKĖTI TEIKIMO tvarkos APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų teikimo ir subsidijų valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų daliai apmokėti teikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų (toliau – kompensuojami būsto kreditai) teikimo iš kredito davėjų, įrašytų į viešąjį kredito davėjų sąrašą (toliau – kredito davėjas), ir subsidijų šių kreditų daliai apmokėti teikimo asmenims ir šeimoms, turintiems teisę į paramą būstui įsigyti pagal Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą, tvarką.

2. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme.

 

II SKYRIUS

KOMPENSUOJAMŲ BŪSTO KREDITŲ TEIKIMAS

 

3. Kompensuojamus būsto kreditus teikiant nuosavybės teise turimam būstui rekonstruoti, įskaitant pritaikymą neįgaliųjų poreikiams, į asmens ir šeimos, pageidaujančių gauti šį kreditą, turto vertę neįskaitoma turimo būsto vertė.

4. Asmenims ir šeimoms teisę į subsidiją kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti (toliau – subsidija) įgijus po to, kai gauna kompensuojamą būsto kreditą, į asmenų ir šeimų turto vertę neįskaitoma už šį kreditą įsigyto būsto vertė.

5. Asmenys ir šeimos, norėdami gauti paramą būstui įsigyti, socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka kreipiasi į savivaldybės administraciją pagal Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka asmens (šeimos atveju – vieno iš šeimos narių pasirinktinai) deklaruotą gyvenamąją vietą, o jeigu deklaruotos gyvenamosios vietos neturi, – į savivaldybės, kurioje yra įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, administraciją, pateikdami socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintos formos prašymą suteikti paramą būstui įsigyti.

6. Savivaldybės administracija, gavusi asmens ar šeimos prašymą, nurodytą Aprašo 5 punkte, socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka asmeniui išduoda pažymą, patvirtinančią teisę į paramą būstui įsigyti (pagal Aprašo priede pateiktą formą) (toliau – pažyma), arba raštu pateikia motyvuotą atsisakymą išduoti tokią pažymą.

7. Asmenys ir šeimos, pageidaujantys gauti kompensuojamą būsto kreditą, savivaldybės administracijos išduotą pažymą ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo jos išdavimo dienos pateikia kompensuojamą būsto kreditą teikiančiam kredito davėjui kartu su būsto kredito paraiška gauti kompensuojamą būsto kreditą. Priėmęs sprendimą suteikti kompensuojamą būsto kreditą, kredito davėjas, jeigu savivaldybės administracija išduotoje pažymoje patvirtina asmens ar šeimos teisę į subsidiją, vadovaudamasis Aprašo 10 punktu, apskaičiuoja subsidijos sumą.

8. Kompensuojamas būsto kreditas gyvenamajam namui statyti suteikiamas, kai asmuo ar šeima, pageidaujantys gauti kompensuojamą būsto kreditą, kredito davėjui pateikia statybą leidžiantį dokumentą.

9. Kompensuojamas būsto kreditas nuosavybės teise turimam būstui rekonstruoti, įskaitant pritaikymą neįgaliųjų poreikiams, suteikiamas, kai kredito davėjui pateikiamas teisės aktų nustatyta tvarka suderintas šio būsto rekonstravimo arba pritaikymo neįgaliųjų poreikiams projektas. Asmenys ir šeimos, pageidaujantys gauti kompensuojamą būsto kreditą nuosavybės teise turimam būstui rekonstruoti (išskyrus jo pritaikymą neįgaliųjų poreikiams), kredito davėjui taip pat privalo pateikti valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą apie būsto nusidėvėjimą.

 

III SKYRIUS

Subsidijų teikimas

 

10. Subsidijos sumą apskaičiuoja kompensuojamą būsto kreditą suteikęs kredito davėjas, vadovaudamasis su asmeniu ar šeima sudaryta sutartimi dėl kompensuojamo būsto kredito teikimo (toliau – kreditavimo sutartis) ir savivaldybės administracijos pažyma apie asmens ar šeimos teisę į paramą būstui įsigyti, kurioje nurodytas subsidijos, į kurią asmuo ar šeima turi teisę, dydis procentais.

11. Kredito davėjas su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija sudarytoje sutartyje dėl kompensuojamų būsto kreditų teikimo (subsidijų finansavimo) tvarkos nustatytomis sąlygomis pateikia Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai paraišką išmokėti subsidiją iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

12. Kredito davėjas, gavęs asmens ar šeimos, gavusių kompensuojamą būsto kreditą, prašymą subsidiją ar jos dalį laikyti kompensuojamo būsto kredito santykine dalimi, kurią asmuo ar šeima sumoka imdami šį kreditą (toliau – pradinis įnašas), ar jos dalimi, apskaičiuotą subsidiją ar jos dalį laiko kompensuojamo būsto kredito pradiniu įnašu ar jo dalimi. Jeigu suteikta subsidija padengia tik dalį pradinio įnašo, asmuo ar šeima likusią pradinio įnašo dalį privalo padengti iš savo lėšų. Jeigu asmeniui ar šeimai suteikta didesnė subsidija, nei reikia pradiniam įnašui padengti, nepanaudota subsidijos dalimi kredito davėjas padengia kompensuojamo būsto kredito dalį. Jeigu kompensuojamas būsto kreditas suteikiamas būsto statybai, subsidija išmokama Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 13 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka.

13. Asmenys ir šeimos, teisę į subsidiją įgiję po to, kai gauna kompensuojamą būsto kreditą, ir norintys ją gauti, kreipiasi į savivaldybės administraciją pagal deklaruotą gyvenamąją vietą, o jeigu deklaruotos gyvenamosios vietos neturi, – į savivaldybės, kurioje yra įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, administraciją, pateikdami socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintos formos prašymą dėl teisės į paramą būstui įsigyti suteikiant subsidiją patvirtinimo. Savivaldybės administracija, gavusi tokį prašymą, išduoda pažymą arba raštu pateikia motyvuotą atsisakymą išduoti tokią pažymą.

14. Asmenys ir šeimos, pageidaujantys gauti subsidiją, savivaldybės administracijos išduotą pažymą ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo jos išdavimo dienos pateikia kompensuojamą būsto kreditą teikiančiam kredito davėjui kartu su prašymu apskaičiuoti ir išmokėti subsidiją.

15. Asmenims ir šeimoms, teisę į subsidiją įgijusiems po to, kai gauna kompensuojamą būsto kreditą, kredito davėjas subsidijos sumą apskaičiuoja nuo likusios negrąžintos kompensuojamo būsto kredito sumos, buvusios tą dieną, kai kredito gavėjas kreipėsi į kredito davėją su prašymu pakeisti su kredito davėju sudarytą sutartį dėl kompensuojamo būsto kredito teikimo. Asmenys ir šeimos turi būti įvykdę visus skolinius įsipareigojimus pagal kreditavimo sutartį iki kreipimosi į kredito davėją su prašymu apskaičiuoti ir išmokėti subsidiją dienos.

16. Jeigu asmenys ir šeimos, gavę kompensuojamą būsto kreditą ir pasinaudoję teise į subsidiją, pagal Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 13 straipsnio 5 dalį įgyja teisę į papildomą subsidijų dydžių skirtumo subsidiją, į savivaldybės administraciją ir kredito davėją dėl papildomos subsidijos gavimo jie kreipiasi Aprašo 13–14 punktuose nustatyta tvarka. Papildomos subsidijos suma apskaičiuojama vadovaujantis Aprašo 15 punktu.

17. Asmenys ir šeimos, nurodyti Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 31 straipsnio 2–5 dalyse, norėdami pasinaudoti teise į subsidiją, Aprašo 13–14 punktuose nustatyta tvarka kreipiasi į savivaldybės administraciją ir kredito davėją. Subsidijos suma apskaičiuojama nuo likusios negrąžintos kompensuojamo būsto kredito sumos Aprašo 15 punkte nustatyta tvarka.

18. Jeigu subsidija asmenims ir šeimoms, gavusiems kompensuojamą būsto kreditą, išmokėta nepagrįstai, negrąžinta išmokėta subsidijos ar jos dalies dydžio suma išieškoma Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

 

––––––––––––––––––––

 

 

Valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų teikimo ir subsidijų valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų daliai apmokėti teikimo tvarkos aprašo

priedas

 

 

 

(Pažymos apie teisę į paramą būstui įsigyti forma)

 

______________________________________________________________________________

(savivaldybės pavadinimas)

______________________________________________________________________________

(juridinio asmens kodas, buveinės adresas, telefono ryšio numeris)

 

 

PAŽYMA,

 

PATVIRTINANTI TEISĘ Į PARAMĄ BŪSTUI ĮSIGYTI

 

______________        Nr. _______

(data)

 

Patvirtinu, kad __________________________________________________________  ,

(vardas ir pavardė, asmens kodas)

_____________________________________________________________________________  ,

gyvenantis (-i) _________________________________________________________________  ,

(gyvenamosios vietos adresas)

kurio (-ios) šeimoje yra ________________ nariai (-ių), iš kurių ___________________________

(skaičius žodžiais)                                                        (skaičius žodžiais)

nepilnamečiai (iki 18 metų) vaikai, turi teisę į paramą būstui įsigyti (pažymėti):

 

□ gauti valstybės iš dalies kompensuojamą būsto kreditą ________________________________

(būstui pirkti ar (ir) statyti; nuosavybės teise

_____________________________________________________________________________ ,

turimam būstui rekonstruoti, įskaitant pritaikymą neįgaliųjų poreikiams)

ne didesnį kaip ____________________________________________________________  eurų;

 

(skaičiai 35 000, 87 000 arba 53 000 žodžiais)

□ gauti ________________________________________________  procentų subsidiją valstybės

(skaičius 10 ar 20 žodžiais arba nurodoma, kad subsidija neteikiama)

iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti;

 

□ gauti papildomą________________________________________ procentų subsidiją valstybės

(skaičius 10 žodžiais arba nurodoma, kad subsidija neteikiama)

iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti.

 

 

_________________________          _________________________    _________________

(darbuotojo pareigų pavadinimas)                                                 (parašas)                                             (vardas ir pavardė)

 

 

––––––––––––––––––––

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 845, 2018-08-29, paskelbta TAR 2018-08-30, i. k. 2018-13657

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. balandžio 1 d. nutarimo Nr. 325 „Dėl Valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų teikimo ir subsidijų valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų daliai apmokėti teikimo tvarkos aprašo ir bankų ar kitų kredito įstaigų atrankos valstybės iš dalies kompensuojamiems būsto kreditams teikti tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 882, 2019-08-28, paskelbta TAR 2019-08-30, i. k. 2019-13782

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. balandžio 1 d. nutarimo Nr. 325 „Dėl Valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų teikimo ir subsidijų valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų daliai apmokėti teikimo tvarkos aprašo ir bankų ar kitų kredito įstaigų atrankos valstybės iš dalies kompensuojamiems būsto kreditams teikti tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo