Suvestinė redakcija nuo 2022-03-31

 

Įstatymas paskelbtas: TAR 2018-07-13, i. k. 2018-11954

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

TECHNOLOGIJŲ IR INOVACIJŲ

ĮSTATYMAS

 

2018 m. birželio 30 d. Nr. XIII-1414

Vilnius

 

 

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis ir taikymas

1. Šio įstatymo paskirtis – sudaryti palankias sąlygas Lietuvos Respublikoje kurti ir diegti inovacijas.

2. Šis įstatymas nustato technologijų ir inovacijų sistemos sandarą, technologijų ir inovacijų politiką formuojančias ir įgyvendinančias institucijas, technologijų ir inovacijų veiklą vykdančius subjektus, technologijų ir inovacijų veiklos finansavimą ir skatinimą.

 

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

1. Atviros prieigos centrasatvirai prieinamų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros išteklių pagrindu veikiantis juridinis asmuo arba užsienio juridinio asmens arba kitos organizacijos filialas, įsteigtas Lietuvos Respublikoje, teikiantis paslaugas, reikalingas moksliniams tyrimams ir (arba) eksperimentinės plėtros darbams atlikti.

2. Eksperimentinė plėtramoksliniais tyrimais ir (arba) praktine patirtimi sukauptu pažinimu grindžiama nuosekli, papildomų žinių teikianti veikla, kurios tikslas – kurti naujus produktus ar procesus arba tobulinti jau sukurtus produktus ar procesus, taip pat kurti arba iš esmės tobulinti moksliniais tyrimais ir (arba) praktine patirtimi sukauptu pažinimu grindžiamus žmogaus, kultūros ir visuomenės problemų sprendinius.

3. Finansinės inžinerijos priemonė – finansavimo priemonė, kuriai finansuoti ir (arba) vykdyti skirtos lėšos (ar jų dalis) grįžta ir pakartotinai naudojamos tiems patiems finansavimo priemonės kūrimo metu nustatytiems tikslams.

4. Ikiprekybinis pirkimasmokslinių tyrimų ir (arba) eksperimentinės plėtros paslaugų, kurių Bendrojo viešųjų pirkimų žodyno kodai yra nuo 73000000-2 iki 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 ir 73430000-5, išskyrus tas, iš kurių gauta nauda naudojama tik perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto (toliau – perkančioji organizacija) poreikiams tenkinti ir už kurias viską sumoka perkančioji organizacija arba kurios laikomos valstybės pagalba, įsigijimas, siekiant sukurti inovatyvųjį produktą.

5. Inovacija – naujas arba patobulintas produktas ar procesas (arba jų derinys), kuris reikšmingai skiriasi nuo ankstesnių subjekto produktų ar procesų ir kuris (produktas) yra pateiktas potencialiems naudotojams arba kuris (procesas) subjekto yra naudojamas, tai yra įdiegtas į rinką, viešojo valdymo, socialinę, kultūros sritį.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-737, 2021-12-09, paskelbta TAR 2021-12-15, i. k. 2021-25850

 

6. Inovacinė veiklanaujų arba patobulintų produktų ar procesų (arba jų derinių), kurie reikšmingai skiriasi nuo ankstesnių subjekto produktų ar procesų, kūrimo ir diegimo į rinką, viešojo valdymo, socialinę, kultūros sritį veikla.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-737, 2021-12-09, paskelbta TAR 2021-12-15, i. k. 2021-25850

 

7. Inovatyvus produktas – inovacinės veiklos rezultatas, kuris įdiegtas į rinką, viešojo valdymo, socialinę, kultūros sritį tampa inovacija.

8. Inovatyvus viešasis pirkimasviešasis pirkimas, kai perkančioji organizacija, techninėje specifikacijoje apibrėždama perkamą objektą, įtraukia reikalavimus, kurie užtikrina, kad perkančioji organizacija įsigytų inovatyvių produktų, įskaitant gamybos, statybos, konstravimo ar kitus procesus, kurie geriausiai tinka efektyviai atlikti perkančiosios organizacijos funkcijas ar pasiekti strateginius tikslus, ir (arba) viešąjį pirkimą ir pirkimą, atliekamą vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srityje (toliau – viešasis pirkimas) vykdo pagal procedūras, kurios sudaro prielaidas ir paskatas tiekėjams pasiūlyti ir tiekti inovatyvius produktus.

9. Klasteris – ūkio subjektų ir (arba) mokslo ir studijų institucijų, ir (arba) kitų subjektų grupė, funkcionuojanti partnerystės principu ir kurios nariai veikia tarpusavyje įvairiose ekonominės veiklos ir iniciatyvų srityse, siekdami padidinti ekonominį savo veiklos efektyvumą.

10. Konkursinė technologijų programakonkurso būdu atrinktų ūkio subjektų arba ūkio subjektų kartu su valstybės mokslo ir studijų institucijomis vykdomų eksperimentinės plėtros priemonių visuma, kurios rezultatai yra naujos technologinės žinios arba nauja technologijų infrastruktūra, arba nauji produktai, paruošti diegti į rinką.

11. Mokslo ir technologijų parkas juridinis asmuo, kuris, teikdamas inovacijų konsultacines ir inovacijų paramos paslaugas, sudaro palankias sąlygas steigti ir plėtoti ūkio subjektus, vykdančius taikomuosius mokslinius tyrimus, eksperimentinės plėtros darbus bei diegiančius inovacijas.

12. Produktas – darbo pastangų rezultatas, įskaitant problemų sprendimo sprendinius, kuris gali būti pateiktas į rinką žmonių norams ir poreikiams tenkinti.

13. Technologija – tikslingas įrankių, mechanizmų, techninių priemonių, profesinių gebėjimų, sistemų ar organizacinių metodų kūrimas, naudojimas ir pažinimas, siekiant išspręsti problemą ar atlikti specifinę funkciją, įskaitant problemas ir specifines funkcijas socialinėje, kultūrinėje, humanitarinėje ir kitose srityse.

14. Neteko galios nuo 2022-03-31.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-737, 2021-12-09, paskelbta TAR 2021-12-15, i. k. 2021-25850

 

15. Valstybės pagalba – priemonė, atitinkanti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnio 1 dalyje nustatytus kriterijus.

16. Valstybės užsakymas inovacinei veiklai – valstybės ar savivaldybės institucijų pasiūlymas už atlygį sukurti inovatyvius produktus, reikalingus šių institucijų funkcijoms vykdyti.

17. Kitos šiame įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme, Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ir Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-737, 2021-12-09, paskelbta TAR 2021-12-15, i. k. 2021-25850

 

II SKYRIUS

MOKSLO, TECHNOLOGIJŲ IR INOVACIJŲ SISTEMA

 

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

3 straipsnis. Mokslo, technologijų ir inovacijų sistemos sandara

Mokslo, technologijų ir inovacijų sistemą sudaro šios sritys:

1) mokslo sritis;

2) technologijų sritis;

3) inovacijų sritis.

 

4 straipsnis. Mokslo sritis

Mokslo srities reguliavimą nustato Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas.

 

5 straipsnis. Technologijų sritis

1. Technologijų srities paskirtis – užtikrinti valstybės kompetenciją technologijų srityje, padedančią kurti naujus produktus, ir gebėti tinkamai pasinaudoti pasauline technologijų pažanga.

2. Technologijų srityje vykdoma eksperimentinė plėtra apima naujų produktų sukūrimą ir parengimą rinkai. Vykdant eksperimentinę plėtrą gaunamos praktinės ir (arba) technologinės, ir (arba) verslo žinios ir kuriamas naujas produktas.

3. Technologijų srities veiklos rūšių – metrologijos, standartizacijos, akreditacijos ir kitų – reguliavimą nustato atitinkami įstatymai.

4. Kuriant naujus produktus atliekamų mokslinių tyrimų ir vykdomos eksperimentinės plėtros etapų rezultatų brandumo lygiui nustatyti naudojama technologinės parengties lygių sistema, kurios klasifikacinius principus apibrėžia Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba jos įgaliota institucija.

 

6 straipsnis. Inovacijų sritis

1. Inovacijų srities paskirtis – skatinti šiame įstatyme nurodytus subjektus vykdyti inovacinę veiklą.

2. Inovacinė veikla skatinama vadovaujantis inovatyvumo (kūrybingumo) horizontaliuoju principu. Inovatyvumo (kūrybingumo) horizontalusis principas suprantamas kaip inovatyvių ir veiksmingiausių veikimo būdų paieška ir taikymas, efektyvus mokslo ir verslo bendradarbiavimas, mokslinių tyrimų ir mokslo pažangos rezultatų, naujų technologijų taikymas, kūrybiškų sprendimų paieška valstybei aktualiems iššūkiams įveikti, didesnės vertės, geresnės kokybės paslaugoms ir produktams visose valstybės veiklos srityse kurti.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-737, 2021-12-09, paskelbta TAR 2021-12-15, i. k. 2021-25850

 

7 straipsnis. Mokslo, technologijų ir inovacijų skatinimas

1. Siekiant valstybės socialinės ir technologinės pažangos, moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacinė veikla skatinami ugdant asmenų kūrybingumą ir verslumą, stiprinant mokslines, technologines, praktines ir verslo žinias ir užtikrinant efektyvų jų panaudojimą, siekiant kurti naujas idėjas, jas įgyvendinti ir diegti.

2. Mokslo, technologijų ir inovacijų politikos veikla skatinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymu. Mokslo, technologijų ir inovacijų politikos vystymosi kryptis nustato Lietuvos Respublikos Seimas, tvirtindamas Valstybės pažangos strategiją ir priimdamas įstatymus. Mokslo, technologijų ir inovacijų politikos strateginius tikslus ir (arba) pažangos uždavinius nustato Vyriausybė, tvirtindama Nacionalinį pažangos planą. Mokslo, technologijų ir inovacijų politikos pažangos uždavinių įgyvendinimo priemonės suplanuojamos Vyriausybės tvirtinamose nacionalinėse plėtros programose.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-3102, 2020-06-25, paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15308

Nr. XIV-737, 2021-12-09, paskelbta TAR 2021-12-15, i. k. 2021-25850

 

8 straipsnis. Eksperimentinės plėtros ir inovacinės veiklos principai

Eksperimentinė plėtra ir inovacinė veikla vykdomos vadovaujantis šiais principais:

1) visų rūšių kūrybos laisvės;

2) ūkinės veiklos laisvės ir iniciatyvos;

3) sąžiningos konkurencijos;

4) nediskriminavimo;

5) akademinės etikos;

6) verslo etikos;

7) intelektinės nuosavybės teisių apsaugos užtikrinimo;

8) nacionalinio saugumo.

 

ANTRASIS skirsnis

Mokslo, Technologijų ir inovacijų politiką formuojančios institucijos

 

9 straipsnis. Mokslo, technologijų ir inovacijų sričių politiką formuojančios institucijos

1. Valstybės mokslo politiką formuoja Mokslo ir studijų įstatyme nurodytos mokslo ir studijų politiką formuojančios institucijos. Šio straipsnio 2 dalyje nurodyta ministerija inicijuoja valstybės mokslo politikos formavimo sprendimus.

2. Valstybės technologijų ir inovacijų politiką pagal šiame ir kituose įstatymuose bei kituose teisės aktuose nustatytą kompetenciją formuoja Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija (toliau – valstybės technologijų ir inovacijų politiką formuojanti ministerija).

3. Šio straipsnio 2 dalyje nenurodytos ministerijos politikos formavimo sprendimus valstybės technologijų ir inovacijų srityse priima suderinusios su valstybės technologijų ir inovacijų politiką formuojančia ministerija.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-2368, 2019-07-16, paskelbta TAR 2019-07-29, i. k. 2019-12446

 

10 straipsnis. Mokslo, technologijų ir inovacijų taryba

1. Mokslo, technologijų ir inovacijų taryba (toliau – Taryba) sudaroma padėti Vyriausybei koordinuoti ministerijų ir Vyriausybės įstaigų, kitų Vyriausybės įsteigtų biudžetinių įstaigų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Vyriausybė, veiklą, siekiant strateginių, sisteminių ir tarpinstitucinių sprendimų, kurių reikia mokslo, technologijų ir inovacijų politikai formuoti ir įgyvendinti. Tarybos institucinę sudėtį tvirtina Vyriausybė, personalinę sudėtį – Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas.

2. Taryba:

1) svarsto ir pritaria pasiūlymams dėl mokslo, technologijų ir inovacijų sričių plėtros krypčių, prioritetų, tikslų, kitų su mokslo, technologijų ir inovacijų sritimis susijusių strateginių sprendimų;

2) užtikrina mokslo, technologijų ir inovacijų politikos sričių sinergiją, šių politikos sričių integralumą su horizontaliomis, tarpsektorinėmis politikos sritimis;

3) svarsto ir pritaria pasiūlymams dėl mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų (sumaniosios specializacijos) prioritetų, stebi šių prioritetų įgyvendinimo pažangą;

4) svarsto ir pritaria pasiūlymams dėl krypčių, kurioms būtų telkiami valstybės finansiniai, mokslo ir verslo ištekliai, turimos žinios, patirtis ir kurios prisidėtų prie aktualiausių visuomenės iššūkių sprendimo;

5) pagal poreikį teikia Vyriausybei siūlymus ir rekomendacijas Tarybos kompetencijos klausimais;

6) atlieka kitas Vyriausybės jai pavestas funkcijas.

3. Taryba veikia Tarybos darbo reglamente nustatyta tvarka. Tarybos darbo reglamentą tvirtina Vyriausybė. Savo veiklai organizuoti Taryba gali sudaryti darbo grupes konkretiems tikslams pasiekti ir (ar) užduotims įvykdyti, pasitelkti socialinius ir ekonominius partnerius, ekspertus. Taryba turi teisę gauti iš valstybės ir savivaldybės institucijų bei įstaigų ir organizacijų informaciją, būtiną šio straipsnio 2 dalyje jai nustatytoms funkcijoms atlikti.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-2368, 2019-07-16, paskelbta TAR 2019-07-29, i. k. 2019-12446

Nr. XIV-737, 2021-12-09, paskelbta TAR 2021-12-15, i. k. 2021-25850

 

11 straipsnis. Valstybės technologijų ir inovacijų politiką formuojančios ministerijos funkcijos technologijų ir inovacijų srityse

Pakeistas straipsnio pavadinimas:

Nr. XIII-2368, 2019-07-16, paskelbta TAR 2019-07-29, i. k. 2019-12446

 

1. Valstybės technologijų ir inovacijų politiką formuojanti ministerija formuoja technologijų plėtros ir inovacijų politiką, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą.

2. Valstybės technologijų ir inovacijų politiką formuojančios ministerijos funkcijos technologijų ir inovacijų srityse:

1) teikia Vyriausybei teisės aktų, reguliuojančių technologinės ir inovacinės veiklos skatinimą valstybėje, viešojo ir privataus sektorių eksperimentinės plėtros ir inovacinės veiklos vertinimą, rėmimą ir finansavimą, suderinimą su valstybės pagalbos taisyklėmis, projektus;

2) skatindama mokslinių, technologinių, praktinių ir verslo žinių kūrimą ir įsigijimą, Vyriausybės nustatyta tvarka teikia finansavimą ir kitas pagalbos priemones fiziniams ir juridiniams asmenims intelektinės nuosavybės apsaugos, intelektinės nuosavybės teisių įsigijimo ir naudojimo srityse;

3) tvirtina inovatyvių viešųjų pirkimų gaires;

4) rengia ir teikia Vyriausybei ikiprekybinius pirkimus reguliuojančių teisės aktų projektus, jeigu Vyriausybė neįgaliojo šiame punkte nurodytus teisės aktus tvirtinti valstybės technologijų ir inovacijų politiką formuojančios ministerijos ministro;

5) koordinuoja inovatyvumo (kūrybingumo) horizontaliojo principo įgyvendinimą;

Papildyta straipsnio punktu:

Nr. XIV-737, 2021-12-09, paskelbta TAR 2021-12-15, i. k. 2021-25850

 

6) koordinuoja mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų (sumaniosios specializacijos) prioritetų įgyvendinimą;

Papildyta straipsnio punktu:

Nr. XIV-737, 2021-12-09, paskelbta TAR 2021-12-15, i. k. 2021-25850

 

7) atlieka kitas šiuo ir kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais jai pavestas funkcijas technologijų ir inovacijų srityse.

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XIV-737, 2021-12-09, paskelbta TAR 2021-12-15, i. k. 2021-25850

 

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-2368, 2019-07-16, paskelbta TAR 2019-07-29, i. k. 2019-12446

 

3. Valstybės technologijų ir inovacijų politiką formuojanti ministerija koordinuoja valstybės valdomų įmonių, biudžetinių įstaigų ir viešųjų įstaigų, kurių savininkė ar viena iš dalininkų yra valstybė, įgyvendinančių technologijų ir inovacijų politiką, veiklą.

4. Valstybės technologijų ir inovacijų politiką formuojanti ministerija kartu su Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija atlieka šias funkcijas:

1) užtikrina efektyvų mokslo ir studijų institucijų ir ūkio subjektų bendradarbiavimą;

2) atlikdamos šios dalies 1 punkte nurodytą funkciją, imasi veiksmų, kad šios dalies 1 punkte nurodytų subjektų bendradarbiavimas būtų pagrįstas ekonomine nauda;

3) rengia nacionalinių mokslo ir technologijų programų nuostatus ir koordinuoja jų įgyvendinimą;

4) rengia mokslo, technologijų ir inovacijų politikos pažangos uždavinius įgyvendinančias nacionalines plėtros programas, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jų įgyvendinimą.

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-3102, 2020-06-25, paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15308

 

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-2368, 2019-07-16, paskelbta TAR 2019-07-29, i. k. 2019-12446

 

12 straipsnis. Kitų ministerijų funkcijos mokslo, technologijų ir inovacijų srityse

Pakeistas straipsnio pavadinimas:

Nr. XIII-2368, 2019-07-16, paskelbta TAR 2019-07-29, i. k. 2019-12446

 

1. Šio įstatymo 11 straipsnyje nenurodytos kitos ministerijos (toliau šiame straipsnyje – kitos ministerijos) pagal savo kompetenciją:

1) atlieka inovatyvius viešuosius pirkimus ir ikiprekybinius pirkimus ir skatina joms pavaldžias valstybės institucijas ir įstaigas, kurios yra perkančiosios organizacijos, atlikti inovatyvius viešuosius pirkimus ir ikiprekybinius pirkimus;

2) rengia ir (arba) koordinuoja jų ministrų valdymo sričių taikomųjų mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacinės veiklos programas ir jų įgyvendinimą, užtikrina joms reikalingą finansavimą.

2. Valstybės technologijų ir inovacijų politiką formuojanti ministerija ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerija taip pat atlieka šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytą funkciją.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-2368, 2019-07-16, paskelbta TAR 2019-07-29, i. k. 2019-12446

 

TREČIASIS skirsnis

technologijų ir Inovacijų politiką įgyvendinančios institucijos

 

13 straipsnis. Technologijų ir inovacijų politiką įgyvendinančios institucijos

Valstybės technologijų ir inovacijų politiką pagal šiame ir kituose įstatymuose bei kituose teisės aktuose nustatytą kompetenciją įgyvendina šio įstatymo 14 straipsnyje nurodyta Vyriausybės įgaliota institucija, kitos Vyriausybės, valstybės technologijų ir inovacijų politiką formuojančios ministerijos ministro įgaliotos institucijos arba įstaigos, mokslo ir studijų institucijos.

 

14 straipsnis. Valstybės technologijų ir inovacijų politiką įgyvendinanti institucija

1. Valstybės technologijų ir inovacijų politiką pagal šiame ir kituose įstatymuose nustatytą kompetenciją įgyvendina viešoji įstaiga Inovacijų agentūra (toliau – valstybės technologijų ir inovacijų politiką įgyvendinanti institucija), kurios savininkė yra valstybė.

2. Valstybės technologijų ir inovacijų politiką įgyvendinanti institucija atlieka šias funkcijas:

1) įgyvendina nacionalines mokslo ir technologijų programas ir konkursines technologijų programas;

2) įgyvendina valstybės technologijų ir inovacijų politiką formuojančios ministerijos ir kitų valstybės institucijų taikomųjų mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacinės veiklos skatinimo programas;

3) įgyvendina priemones, kurias taikydamos perkančiosios organizacijos atlieka inovatyvius viešuosius pirkimus ir ikiprekybinius pirkimus, teikia šioms organizacijoms metodinę pagalbą dėl šiame punkte nurodytų pirkimų;

4) teikia atlygintiną ir neatlygintiną finansavimą ūkio subjektams, vykdantiems taikomųjų mokslinių tyrimų veiklą, eksperimentinę plėtrą ir inovacinę veiklą;

5) įgyvendina ūkio subjektų ir mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo plėtros priemones;

6) koordinuoja ir remia Lietuvos Respublikoje įsteigtų juridinių ir fizinių asmenų dalyvavimą Europos Sąjungos ir tarptautinėse technologijų ir inovacijų programose ir projektuose;

7) teikia technologijų ir inovacijų srities informavimo ir konsultavimo paslaugas;

8) vadovaudamasi valstybės technologijų ir inovacijų politiką formuojančios ministerijos patvirtinta vykdomos eksperimentinės plėtros vertinimo metodika, organizuoja siekiančių gauti valstybės finansavimą eksperimentinei plėtrai subjektų vykdomos eksperimentinės plėtros vertinimą ir teikia siūlymus valstybės technologijų ir inovacijų politiką formuojančiai ministerijai dėl šios veiklos finansavimo principų, išskyrus Mokslo ir studijų įstatymo 15 straipsnio 2 dalyje nustatytus atvejus. Mokslo ir studijų įstatymo 15 straipsnio 2 dalyje nustatytais atvejais valstybės technologijų ir inovacijų politiką įgyvendinanti institucija šiame punkte nurodytą eksperimentinės plėtros vertinimą atlieka kartu su Mokslo ir studijų įstatymo 15 straipsnio 2 dalyje nurodyta institucija;

9) atsižvelgdama į šios dalies 8 punkte nurodyto vertinimo rezultatus, teikia siūlymus valstybės technologijų ir inovacijų politiką formuojančiai ministerijai dėl valstybės biudžeto lėšų paskirstymo valstybės mokslo ir studijų institucijų vykdomai eksperimentinei plėtrai finansuoti metodikos, kurią tvirtina Vyriausybė arba jos įgaliota institucija;

10) įgyvendina Lietuvos Respublikos fizinių ir juridinių asmenų integracijos į Europos Sąjungos ir tarptautinę technologijų ir inovacijų erdvę didinimo priemones;

11) atlieka Lietuvos Respublikos inovacijų skatinimo fondo įstatyme valstybės technologijų ir inovacijų politiką įgyvendinančiai institucijai nustatytas su Inovacijų skatinimo fondo veikla susijusias funkcijas;

12) įgyvendina ir koordinuoja projektus ir priemones, susijusias su užsienio startuolių pritraukimu į Lietuvos Respubliką;

13) atlieka kitas šiame įstatyme nustatytas funkcijas.

3. Valstybės technologijų ir inovacijų politiką įgyvendinanti institucija turi teisę gauti iš valstybės ir savivaldybės institucijų bei įstaigų ir organizacijų, valstybės registrų, kitų asmenų, kurių veikla susijusi su valstybės reguliuojamomis technologijų ir inovacijų sritimis, informaciją, būtiną nustatytoms funkcijoms atlikti.

4. Valstybės technologijų ir inovacijų politiką įgyvendinanti institucija gali būti tarptautinių ne pelno siekiančių organizacijų, veikiančių su institucijos valstybės technologijų ir inovacijų politiką įgyvendinančios institucijos veikla susijusiose srityse, nare.

5. Valstybės technologijų ir inovacijų politiką įgyvendinančios institucijos veikla atliekant šiame ir kituose įstatymuose jai nustatytas funkcijas finansuojama iš valstybės technologijų ir inovacijų politiką formuojančiai ministerijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų ir (ar) kitų lėšų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-737, 2021-12-09, paskelbta TAR 2021-12-15, i. k. 2021-25850

 

15 straipsnis. Neteko galios nuo 2022-03-31.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-2368, 2019-07-16, paskelbta TAR 2019-07-29, i. k. 2019-12446

Nr. XIV-737, 2021-12-09, paskelbta TAR 2021-12-15, i. k. 2021-25850

 

16 straipsnis. Technologijų plėtros ir inovacijų skatinimo viešųjų paslaugų teikėjai

Technologijų plėtros ir inovacijų skatinimo viešųjų paslaugų teikėjai gali būti juridiniai asmenys (mokslo ir technologijų parkai, atviros prieigos centrai, verslo inkubatoriai, verslo informaciniai centrai ir kiti) ir juridinio asmens statuso neturintys subjektai (mokslo ir studijų institucijose įsteigti struktūriniai padaliniai, užsienio juridinių asmenų ar kitų organizacijų filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje, ir kiti). Technologijų plėtros ir inovacijų skatinimo viešųjų paslaugų teikėjų veiklos tikslas – įgyvendinant valstybės inovacinės veiklos skatinimo politiką, konsultuoti ir padėti ūkio subjektams vykdyti inovacinę veiklą ir šio įstatymo bei kitų teisės aktų nustatytomis priemonėmis skatinti šių subjektų inovacinę veiklą.

 

17 straipsnis. Mokslo ir technologijų parkai

1. Mokslo ir technologijų parko pagrindinės funkcijos – skatinti mokslo ir technologinių žinių sklaidos procesus, siekiant remti eksperimentinę plėtrą, sudaryti sąlygas komercinti mokslinių tyrimų rezultatus, skatinti mokslo ir studijų institucijų ir ūkio subjektų ryšius, propaguoti inovacijų kultūrą ir skatinti inovacijas.

2. Tais atvejais, kai mokslo ir technologijų parkas yra viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – tenkinti viešuosius interesus ir kurio bent vienas iš dalyvių yra valstybinė mokslo ir studijų institucija ir (arba) valstybė, ir (arba) savivaldybė:

1) mokslo ir technologijų parkas gali gauti valstybės ar savivaldybės lėšų šio straipsnio 1 dalyje nustatytoms funkcijoms atlikti;

2) mokslo ir technologijų parkas Vyriausybės ar savivaldybės tarybos nustatyta tvarka gali gauti valstybei ir (arba) savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto pagal patikėjimo sutartį ne ilgesniam kaip 20 metų laikotarpiui. Į mokslo ir technologijų parkui perduotą pagal patikėjimo sutartį turtą negali būti nukreipiamas išieškojimas pagal mokslo ir technologijų parko prievoles, įskaitant prievoles, atsiradusias šį turtą valdant, naudojant ir juo disponuojant.

3. Mokslo ir technologijų parkui, atitinkančiam šio straipsnio 2 dalyje nurodytas sąlygas, patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį ne ilgesniam kaip 20 metų laikotarpiui gali būti perduotas valstybinėms mokslo ir studijų institucijoms patikėjimo teise suteiktas valstybei nuosavybės teise priklausantis turtas valstybinės mokslo ir studijų institucijos sutikimu. Pasibaigus turto patikėjimo sutarčiai, sudarytai su mokslo ir technologijų parku, Vyriausybė valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą patikėjimo teise valstybinės mokslo ir studijų institucijos sutikimu gali perduoti valstybinei mokslo ir studijų institucijai, kuri iki turto patikėjimo sutarties su mokslo ir technologijų parku sudarymo patikėjimo teise valdė, naudojo valstybės turtą ir juo disponavo.

4. Valstybės ar savivaldybės turtas patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį šio straipsnio 2 dalyje nurodytas sąlygas atitinkančiam mokslo ir technologijų parkui perduodamas laikantis Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme nustatytų sąlygų ir tvarkos, išskyrus šiame straipsnyje nurodytas išimtis. Mokslo ir technologijų parkas pagal turto patikėjimo sutartį perduotą turtą Vyriausybės ir (arba) savivaldybės tarybos nustatyta tvarka viešo konkurso būdu gali išnuomoti įmonėms, vykdančioms (vykdysiančioms) taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbus ir diegiančioms (diegsiančioms) inovacijas, jeigu tai numatyta patikėjimo sutartyje ir jeigu tai būtina mokslo ir technologijų parko veiklai užtikrinti. Mokslo ir technologijų parkas patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį perduoto valstybės ir (arba) savivaldybės turto negali perduoti nuosavybės teise kitiems asmenims, jo įkeisti ar kitaip suvaržyti daiktines teises į jį, juo garantuoti, laiduoti ar kitu būdu užtikrinti savo ir kitų asmenų prievolių įvykdymą. Mokslo ir technologijų parkas turto patikėjimo sutarties galiojimo laikotarpiu privalo ne vėliau kaip iki kitų metų gegužės 1 dienos mokslo ir technologijų parko interneto svetainėje paskelbti praėjusių finansinių metų valstybės ir (arba) savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitą, kurioje nurodoma bendra mokslo ir technologijų parkui patikėto turto vertė bei turto būklės pasikeitimai ataskaitiniais metais. Įmonės, vykdančios taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbus ir diegiančios inovacijas, išsinuomojusios valstybės ar savivaldybių turtą negali jo subnuomoti arba jo perduoti kitiems asmenims naudotis kitu būdu.

5. Mokslo ir technologijų parkas, valdantis ir naudojantis jam patikėjimo teise perduotą valstybės ir (arba) savivaldybės turtą, privalo:

1) užtikrinti, kad pajamos, gautos iš valstybės ir (arba) savivaldybių turto nuomos, būtų naudojamos mokslo ir technologijų parko įstatuose nustatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti;

2) užtikrinti, kad Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo nustatyta tvarka būtų atliekamas mokslo ir technologijų parko metinių finansinių ataskaitų auditas;

3) Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka parengti Valstybės pagalbos teikimo ataskaitą ir užtikrinti, kad pasibaigus jo finansiniams metams per keturis mėnesius būtų atliktas Valstybės pagalbos teikimo ataskaitos tikrinimas dėl ataskaitos atitikties Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytiems reikalavimams. Valstybės pagalbos teikimo ataskaitos tikrinimas atliekamas vadovaujantis Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtinta ir su Lietuvos auditorių rūmais suderinta technine užduotimi, kurioje nurodomi konkretūs šiai tikrinimo paslaugai keliami reikalavimai ir (arba) jos apimtis;

4) Valstybės pagalbos teikimo ataskaitą kartu su auditoriaus Valstybės pagalbos teikimo ataskaitos tikrinimo ataskaita ne vėliau kaip per 30 dienų nuo auditoriaus tikrinimo ataskaitos pateikimo dienos pateikti Vyriausybės įgaliotai institucijai ir paskelbti mokslo ir technologijų parko interneto svetainėje;

5) jeigu remiantis Valstybės pagalbos teikimo ataskaitos tikrinimo ataskaita nustatoma, kad atsirado finansinė nauda mokslo ir technologijų parkui, šią finansinę naudą perskirstyti kitais finansiniais metais, padidinus paslaugų, teiktinų mokslo ir technologijų parke įsikūrusioms įmonėms, vykdančioms taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbus ir diegiančioms inovacijas, kiekį. Finansinei naudai atsiradus paskutiniais valstybės ir (arba) savivaldybės turto patikėjimo sutarties metais, tokią finansinę naudą grąžinti institucijai ar įstaigai, su kuria sudaryta turto patikėjimo sutartis;

6) interneto svetainėje skelbti informaciją apie teikiamų paslaugų įkainius, teikiamas nuolaidas ir įmonių priėmimo į mokslo ir technologijų parką tvarką.

6. Mokslo ir technologijų parkai gali dalyvauti įgyvendinant mokslo, technologijų ir inovacijų politikos pažangos uždavinius įgyvendinančiose nacionalinėse plėtros programose nustatytas priemones ir jas įgyvendinančius projektus.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-3102, 2020-06-25, paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15308

 

7. Šio įstatymo 14 straipsnyje nurodyta Vyriausybės įgaliota institucija atlieka mokslo ir technologijų parkų veiklos stebėseną ir vertinimą. Vertinimo rezultatai teikiami valstybės technologijų ir inovacijų politiką formuojančiai ministerijai.

8. Mokslo ir technologijų parkų plėtros koncepciją rengia valstybės technologijų ir inovacijų politiką formuojanti ministerija, o tvirtina Vyriausybė.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

SUBJEKTAI, VYKDANTYS EKSPERIMENTINĘ PLĖTRĄ IR (ARBA) INOVACINĘ VEIKLĄ

 

18 straipsnis. Subjektai, turintys teisę gauti finansavimą eksperimentinei plėtrai ir (arba) inovacinei veiklai vykdyti ir dalyvauti įgyvendinant jos skatinimo priemones

1. Subjektai, turintys teisę gauti šiame įstatyme nustatytą finansavimą eksperimentinei plėtrai ir (arba) inovacinei veiklai vykdyti ir dalyvauti įgyvendinant jos skatinimo priemones, yra šie:

1) valstybinės aukštosios mokyklos ir valstybiniai mokslinių tyrimų institutai;

2) perkančiosios organizacijos;

3) nevalstybinės aukštosios mokyklos ir nevalstybiniai mokslinių tyrimų institutai;

4) ūkio subjektai ir susijusių ūkio subjektų grupės (toliau – ūkio subjektai);

5) fiziniai asmenys;

6) asociacijos;

7) pelno nesiekiančios organizacijos.

2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytiems subjektams skiriamas finansavimas ir kitos skatinimo priemonės eksperimentinei plėtrai ir (arba) inovacinei veiklai vykdyti turi atitikti valstybės pagalbą reguliuojančių teisės aktų reikalavimus.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-737, 2021-12-09, paskelbta TAR 2021-12-15, i. k. 2021-25850

 

19 straipsnis. Klasteriai

1. Valstybė, siekdama sustiprinti ūkio subjektų tarpusavio bendradarbiavimą ir keitimąsi žiniomis, skatina klasterių kūrimą, remia klasterių veiklą ir investicijas į klasterių bendrai naudojamas atviros prieigos infrastruktūras.

2. Klasteriams skiriamos skatinimo priemonės įgyvendinamos valstybės technologijų ir inovacijų politiką formuojančios ministerijos sprendimu.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-2368, 2019-07-16, paskelbta TAR 2019-07-29, i. k. 2019-12446

Nr. XIV-737, 2021-12-09, paskelbta TAR 2021-12-15, i. k. 2021-25850

 

20 straipsnis. Kiti viešojo sektoriaus subjektai

Viešojo sektoriaus subjektai, kurie yra perkančiosios organizacijos, skatinami vykdyti inovatyvius viešuosius pirkimus, ikiprekybinius pirkimus. Viešojo sektoriaus subjektai taip pat skatinami viešojo administravimo praktikoje taikyti pažangias viešojo valdymo technologijas ir savo veikloje naudoti inovatyvius produktus.

 

 

III SKYRIUS

EKPERIMENTINĖS PLĖTROS IR INOVACINĖS VEIKLOS finansavimas IR SKATINIMAS

 

21 straipsnis. Valstybinio eksperimentinės plėtros ir (arba) inovacinės veiklos finansavimo bendrosios nuostatos

1. Eksperimentinę plėtrą ir (arba) inovacinę veiklą vykdančių subjektų vykdoma eksperimentinė plėtra finansuojama:

1) iš valstybės biudžeto bazinio finansavimo lėšų, skirtų eksperimentinei plėtrai;

2) pagal nacionalines mokslo ir technologijų programas;

3) pagal valstybės užsakymus inovacinei veiklai;

4) iš Inovacijų skatinimo fondo lėšų;

5) pagal konkursines technologijų programas.

2. Eksperimentinės plėtros finansavimą mokslo ir studijų institucijose ir eksperimentinės plėtros finansavimą iš šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytų lėšų reguliuoja Mokslo ir studijų įstatymas.

3. Nacionalinės mokslo ir technologijų programos – konkursinės programos, kuriomis, sutelkus Lietuvos mokslo, technologijų ir verslo potencialą bei kryptingai naudojant valstybės finansinius išteklius, inicijuojamas valstybės, verslo ir visuomenės poreikius tenkinančių naujų sprendinių kūrimas pasirinktose srityse. Nacionalinių mokslo ir technologijų programų projektus įgyvendina konkurso būdu atrinktos valstybės mokslo ir studijų institucijos ir ūkio subjektai. Kiekvienos nacionalinės mokslo ir technologijų programos nuostatus rengia valstybės technologijų ir inovacijų politiką formuojanti ministerija kartu su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, o tvirtina Vyriausybė. Nacionalinės mokslo ir technologijų programos gali būti finansuojamos iš valstybės technologijų ir inovacijų politiką formuojančiai  ministerijai, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, kitoms ministerijoms, šio įstatymo 14 straipsnyje nurodytai Vyriausybės įgaliotai institucijai, Lietuvos mokslo tarybai skirtų valstybės biudžeto asignavimų ir kitų šaltinių. Nacionalines mokslo ir technologijų programas gali įgyvendinti šio įstatymo 14 straipsnyje nurodyta Vyriausybės įgaliota institucija ir Lietuvos mokslo taryba. Konkrečios nacionalinės mokslo ir technologijų programos finansavimo šaltinis arba šaltiniai ir programą įgyvendinanti institucija nurodomi tos programos nuostatuose.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-2368, 2019-07-16, paskelbta TAR 2019-07-29, i. k. 2019-12446

Nr. XIII-3168, 2020-06-26, paskelbta TAR 2020-07-10, i. k. 2020-15501

 

4. Valstybės teikiamus užsakymus inovacinei veiklai vykdo konkurso būdu atrinktos valstybės mokslo ir studijų institucijos ir ūkio subjektai.

5. Konkursines technologijų programas inicijuoja ministerijos, o programas reguliuojančius teisės aktus, suderinę su valstybės technologijų ir inovacijų politiką formuojančia ministerija, tvirtina programą inicijavusių ministerijų ministrai.

6. Ūkio subjektai arba ūkio subjektai kartu su valstybės mokslo ir studijų institucijomis konkuruoja dėl finansavimo, teikiamo pagal konkursinę technologijų programą, teikdami paraiškas, kurios vertinamos pagal jų atitiktį konkrečių konkursinių technologijų programų tikslams, aktualumo, pareiškėjų ir (arba) vykdytojų kompetencijos, projektų kokybės ir kitiems atitinkamoje konkursinėje technologijų programoje nustatytiems kriterijams.

7. Pagal konkursines technologijų programas teikiamą finansavimą įgyvendina šio įstatymo 14 straipsnyje nurodyta Vyriausybės įgaliota institucija ir (arba) Vyriausybės arba valstybės technologijų ir inovacijų politiką formuojančios ministerijos įgaliotos institucijos.

8. Su konkursinėmis technologijų programomis susijusios Lietuvos ūkio, kultūros, socialinės, sveikatos, krašto ir gamtos apsaugos, kitų sričių eksperimentinė plėtra ir (arba) inovacinė veikla, specialistų rengimas ir kitos veiklos sritys finansuojami iš tvirtinant šias programas joms numatomų lėšų, kurias šioms programoms finansuoti skiria suinteresuotos ministerijos, fondai, mokslo ir studijų institucijos, ūkio subjektai.

 

22 straipsnis. Inovacijų paklausos skatinimo priemonės

1. Valstybė skatina technologijų plėtrą ir inovacijas, teikdama papildomą finansavimą perkančiosioms organizacijoms, įskaitant ir savivaldybės perkančiąsias organizacijas, atliekančioms inovatyvius viešuosius pirkimus ir ikiprekybinius pirkimus. Šio papildomo finansavimo tvarką nustato Vyriausybė. Vyriausybė, skatindama technologijų plėtrą ir inovacijas, gali ministerijoms, Vyriausybės įstaigoms, įstaigoms prie ministerijų ir kitoms Vyriausybei pavaldžioms perkančiosioms organizacijoms nustatyti skaičių (absoliučia reikšme arba procentine išraiška) viešųjų pirkimų, kurie turi būti atliekami kaip inovatyvūs viešieji pirkimai.

2. Valstybė skatina technologijų plėtrą ir inovacijas, finansuodama ūkio subjektų atliekamus taikomuosius mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, skirtą naujiems produktams, reikalingiems efektyvesniam valstybės institucijų ir įstaigų funkcijų vykdymui, kurti. Šis finansavimas teikiamas valstybės institucijoms ir įstaigoms inovatyviems viešiesiems pirkimams ir ikiprekybiniams pirkimams atlikti.

 

23 straipsnis. Ūkio subjektų eksperimentinei plėtrai ir inovacinei veiklai teikiamas valstybės finansavimas

Ūkio subjektai valstybės finansavimą eksperimentinei plėtrai ir (arba) inovacinei veiklai gauna dalyvaudami konkursinėse mokslinių tyrimų programose ir konkursinėse technologijų programose ir įgyvendindami kitas šių veiklos rūšių skatinimo, rėmimo ir finansavimo priemones. Ūkio subjektai gali dalyvauti įgyvendinant valstybės inicijuotas nacionalines mokslo ir technologijų programas, atliekant inovatyvius viešuosius pirkimus, ikiprekybinius pirkimus ir kitus mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros paslaugų valstybės užsakymus.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-737, 2021-12-09, paskelbta TAR 2021-12-15, i. k. 2021-25850

 

24 straipsnis. Mokesčių lengvatos

Siekdama paskatinti technologijų plėtrą ir inovacijas, valstybė taiko mokesčių lengvatas mokslinius tyrimus atliekantiems, eksperimentinę plėtrą ir inovacinę veiklą vykdantiems ūkio subjektams. Šių mokestinių lengvatų dydį ir taikymo tvarką nustato konkrečių mokesčių įstatymai.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

25 straipsnis. Neteko galios nuo 2022-03-31.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-737, 2021-12-09, paskelbta TAR 2021-12-15, i. k. 2021-25850

 

26 straipsnis. Neteko galios nuo 2022-03-31.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-2368, 2019-07-16, paskelbta TAR 2019-07-29, i. k. 2019-12446

Nr. XIII-3168, 2020-06-26, paskelbta TAR 2020-07-10, i. k. 2020-15501

Nr. XIV-737, 2021-12-09, paskelbta TAR 2021-12-15, i. k. 2021-25850

 

27 straipsnis. Neteko galios nuo 2022-03-31.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-737, 2021-12-09, paskelbta TAR 2021-12-15, i. k. 2021-25850

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                       Dalia Grybauskaitė

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-2368, 2019-07-16, paskelbta TAR 2019-07-29, i. k. 2019-12446

Lietuvos Respublikos technologijų ir inovacijų įstatymo Nr. XIII-1414 9, 10, 11, 12, 15, 19, 21 ir 26 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

2.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-3102, 2020-06-25, paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15308

Lietuvos Respublikos technologijų ir inovacijų įstatymo Nr. XIII-1414 7, 11 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

3.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-3168, 2020-06-26, paskelbta TAR 2020-07-10, i. k. 2020-15501

Lietuvos Respublikos technologijų ir inovacijų įstatymo Nr. XIII-1414 14, 21 ir 26 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

4.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-737, 2021-12-09, paskelbta TAR 2021-12-15, i. k. 2021-25850

Lietuvos Respublikos technologijų ir inovacijų įstatymo Nr. XIII-1414 2, 6, 7, 10, 11, 14, 18, 19, 23 straipsnių pakeitimo ir 15, 25, 26, 27 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymas