Suvestinė redakcija nuo 2018-09-28

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2018-06-06, i. k. 2018-09470

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KLIMATO KAITOS SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO 2018 M. SĄMATĄ DETALIZUOJANČIO PLANO PATVIRTINIMO

 

2018 m. birželio 6 d. Nr. D1-467

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 2 punktu, įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1443 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymą“ 1.3 papunktį, atsižvelgdamas į Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. D1-275 „Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 7 ir 26 punktus ir į Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. balandžio 25 d. įsakymą Nr. D1-328 „Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2018 m. sąmatos patvirtinimo“:

1. Tvirtinu Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2018 m. sąmatą detalizuojantį planą (pridedama).

2. Nustatau, kad Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2018 m. sąmatą detalizuojančiu planu patvirtintos priemonės finansuojamos Klimato kaitos specialiosios programos lėšomis iki įsigalios Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2019 m. sąmatą detalizuojantis planas.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                         Kęstutis Navickas

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2018 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. D1-467

 

KLIMATO KAITOS SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO 2018 M. SĄMATĄ DETALIZUOJANTIS PLANAS

 

Eil. Nr.

Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo    2018 m. sąmatos lėšų panaudojimo sritys ir detalizuotos finansavimo priemonės

Lėšos, skiriamos priemonei, tūkst. Eur

Iš jų 2018 m. numatyti mokėjimai*, tūkst. Eur

Pareiškėjai / paramos gavėjai

Specialieji reikalavimai projektams, taikomi kaip išimtis reikalavimams, nustatytiems Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo tvarkos apraše

Paraiškų pateikimo ir atrankos būdas

1.

Priemonės, kurias įgyvendinus pasiekiamas kiekybiškai apskaičiuojamas išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimas

1.1.

Energijos vartojimo ir gamybos efektyvumo didinimas: gyvenamųjų namų ir visuomeninės paskirties pastatų modernizavimas, kitos priemonės, kurios leidžia efektyviausiai sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį energetikos, pramonės, statybos, transporto, žemės ūkio, atliekų tvarkymo ir kitose srityse

1.1.1.

Valstybės parama daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams, įgyvendinantiems daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektus pagal Vyriausybės patvirtiną Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą ar ją atitinkančias savivaldybių tarybų patvirtintas programas papildomai kompensuojant Vyriausybės nustatyto dydžio dalį investicijų, tenkančių Vyriausybės nustatytoms energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, jeigu skaičiuojamos šiluminės energijos sąnaudos įgyvendinus projektą sumažinamos ne mažiau kaip 40 procentų, palyginti su skaičiuojamosiomis šiluminės energijos sąnaudomis iki atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo

23000

23000

Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas ar jo įgaliotas asmuo

 

 

 

 

 

15-20% kompensacinė išmoka

Netaikoma

1.1.2.

Fizinių asmenų vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų atnaujinimas (modernizavimas), pasiekiant ne mažesnę nei B namo energinio naudingumo klasę ir sumažinant skaičiuojamosios šiluminės energijos suvartojimo sąnaudas ne mažiau kaip 40% lyginant su skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudomis iki atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo

1000

100

Fiziniai asmenys, nuosavybės teise valdantys vieno ar dviejų butų gyvenamosios paskirties namus, kurių  statyba yra užbaigta teisės aktų nustatyta tvarka ir įregistruota Nekilnojamojo turto registre

Nustatyta fiksuoto dydžio išmoka

Tęstinis

1.2.

Atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimo skatinimas, aplinkai palankių technologijų, tarp jų efektyvios energijos gamybos kogeneracijos būdu, diegimas

1.2.1.

Atsinaujinančių energijos išteklių  (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose

3600

0

Visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatų, kurie nuosavybės teise priklauso valstybei, savivaldybėms, tradicinėms religinėms bendruomenėms, bendrijoms ar centrams, valdytojai arba savininkai.

80% subsidija; taikomas 30 d. paraiškų pateikimo rezerviniam sąrašui terminas.

Tęstinis

1.2.2.

Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas fizinių asmenų vieno ar dviejų butų gyvenamuose namuose, pakeičiant iškastinį kurą naudojančią energijos gamybą

3300

1300

Fiziniai asmenys, nuosavybės teise valdantys vieno ar dviejų butų gyvenamosios paskirties namus, kurių  statyba yra užbaigta teisės aktų nustatyta tvarka ir įregistruota Nekilnojamojo turto registre

Nustatyta fiksuoto dydžio išmoka

Tęstinis

1.3.

Pagal Europos Sąjungos teisės aktus, Klimato kaitos konvenciją, Kioto protokolą ir kitus tarptautinius susitarimus nustatytoms prisitaikymo prie klimato kaitos pokyčių ir klimato kaitos padarinių švelninimo priemonėms įgyvendinti trečiosiose valstybėse

1.3.1.

Vystomojo bendradarbiavimo projektų (klimato kaitos srities) įgyvendinimas besivystančiose šalyse

800

0

Reikalavimus nustato AM Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos teikimo komisija

Konkursas

IŠ VISO (1):

31700

24400

 

 

Eil. Nr.

Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo     2018 m. sąmatos lėšų panaudojimo sritys ir detalizuotos finansavimo priemonės

Lėšos, skiriamos priemonei, tūkst. Eur

Iš jų 2018 m. numatyti mokėjimai*, tūkst. Eur

Lėšas naudojančios įstaigos**

 

2.

Kitos priemonės, kurias įgyvendinant nepasiekiamas kiekybiškai apskaičiuojamas išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimas

2.1.

Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos formavimo ir įgyvendinimo, tarp jų visuomenės informavimo ir švietimo priemonės, klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie klimato kaitos pokyčių priemonių įgyvendinimas nacionaliniu lygmeniu, programos administravimo lėšos ir kitos priemonės

2.1.1.

Programos administravimo išlaidos AM ir jai pavaldžių įstaigų veiklai

900,8

900,8

2.1.1.1.

Darbo užmokestis

204,5

204,5

AM

249

249

LAAIF/APVA

106,5

106,5

AAA

72

72

VMT

2.1.1.2.

Socialinio draudimo įmokos

62,3

62,3

AM

77

77

LAAIF/APVA

33,5

33,5

AAA

22

22

VMT

2.1.1.3.

Komandiruočių išlaidos

34,3

34,3

AM

9

9

LAAIF/APVA

14

14

AAA

11,7

11,7

VMT

2.1.1.4.

Prekių ir paslaugų naudojimas

5

5

VMT

2.1.2.

Programos administravimo išlaidos išorinių ekspertų paslaugoms

351

337

 

2.1.2.1.

Išorinio finansinio audito paslaugos

20

20

LAAIF/APVA

2.1.2.2.

Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimo skaičiavimo ir patikros paslaugos

30

30

2.1.2.3.

Paieškos registro duomenų sistemoje paslaugos

5

5

2.1.2.4.

Kitos išorinių ekspertų paslaugos

93

93

2.1.2.5.

Nacionalinės išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio apskaitos ataskaitos parengimo paslaugos

35

35

AM

2.1.2.6.

IS AIVIKS Cheminių medžiagų ir preparatų posistemio fluorintų dujų ir ozoną ardančių cheminių medžiagų bei įrangos inventorizacijos ataskaitos dalių funkcionalumo tobulinimas

20

20

2.1.2.7.

Lietuvos ūkio sektorių analizės dėl nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo bei atnaujinimo periodui nuo 2021 m. paslaugų pirkimas

100

100

2.1.2.8.

Oro taršos valdymo plano (programos), siekiant veiksmingai įgyvendinti oro taršos mažinimo 2020 ir 2030 m. tikslus, parengimo ir šio plano (programos) strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atlikimo paslaugos

48

34

2.1.3.

Visuomenės informavimo ir švietimo priemonės

44

44

 

2.1.3.1.

Informacinio leidinio „Lietuvos klimato kaita ir prognozės XXI amžiui“ parengimas ir išleidimas (2016 m. priemonė)

10

10

LHMT

2.1.3.2.

Renginiai, skirti klimato kaitai (klimatui 100, tarptautinės konferencijos ir kt.)

12

12

AM

2.1.3.3.

Kitos klimato kaitos viešinimo priemonės (straipsniai, akcijos ir kt.)

10

10

2.1.3.4.

Mokyklinių sąsiuvinių su vaizdinga informacija apie klimato kaitą išleidimas

4

4

2.1.4.

Kitos priemonės

16

16

 

2.1.4.1.

Banko mokesčiai už (Klimato kaitos specialiosios programos) TARGET2 sąskaitą Lietuvos banke

3

3

AM

2.1.4.2.

Įmoka pagal LR aplinkos ministerijos ir Europos oro navigacijos saugumo organizacijos sutartį

1

1

2.1.4.3.

Prognozių rengimo modeliai

15

15

2.1.4.4.

Kvalifikacijos kėlimas

5

5

LAAIF/APVA

IŠ VISO (2):

1311,8

1297,8

 

Eil. Nr.

Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo      2018 m. sąmatos lėšų panaudojimo sritys ir detalizuotos finansavimo priemonės

Lėšos, skiriamos priemonei, tūkst. Eur

Iš jų 2018 m. numatyti mokėjimai*, tūkst. Eur

Pastabos

3.

Pagal 2011-2017 m. gautas paraiškas ir skirtą finansavimą numatyti mokėjimai

3.1.

Priemonės, pagal kurias mokėjimus vykdo LAAIF/APVA

12954

6200

 

3.1.1.

Biokuro katilų nuo 500 kW iki 5 MW galingumo įrengimas centralizuotam šilumos tiekimui savivaldybėse, kurių bendras gyventojų skaičius nedidesnis negu 100 tūkst. gyventojų

50

6200

Pagal LR aplinkos ministro 2012 m. gegužės 4 d. įsakymą Nr. D1-393

3.1.2.

Biokuro katilų iki 500 kW galingumo įrengimas visuomeninės paskirties pastatuose

37

Pagal LR aplinkos ministro 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymą Nr. D1-783 ir 2013 m. gegužės 15 d. įsakymą Nr. D1-344

3.1.3.

Biokuro katilų įrengimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose

489

Pagal LR aplinkos ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymą Nr. D1-709

3.1.4.

Švietimo įstaigų atnaujinimas (modernizavimas), sumažinant energijos suvartojimo sąnaudas

393

Pagal  LR aplinkos ministro 2012 m. birželio 14 d. įsakymą Nr. D1-508, 2012 m. gruodžio 4 d. įsakymą Nr. D1-1048 ir 2013 m. liepos 25 d. įsakymą Nr. D1-569

3.1.5.

Visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatų atnaujinimas (modernizavimas), sumažinant energijos suvartojimo sąnaudas

437

Pagal LR aplinkos ministro 2014 m. rugsėjo 25 d. įsakymą Nr. D1-774 ir papildomi mokėjimai (875 tūkst. Eur) pagal LAAIF direktoriaus įsakymu patvirtintą LAAIF kitų lėšų išlaidų sąmatą

3.1.6.

Visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatų atnaujinimas (modernizavimas), sumažinant energijos suvartojimo sąnaudas ne mažiau nei 40%

1044

Pagal LR aplinkos ministro 2015 m. gegužės 7 d. įsakymą Nr. D1-383

3.1.7.

Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės energijos ar kt., išskyrus biokuro) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose

3033

Pagal LR aplinkos ministro 2015 m. spalio 12 d. įsakymą Nr. D1-730

3908

Pagal LR aplinkos ministro 2016 m. birželio 13 d. įsakymą Nr. D1-427

3.1.8.

Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės energijos ar kitų, išskyrus biokuro) panaudojimas individualiuose gyvenamosios paskirties pastatuose

1480

Pagal LAAIF direktoriaus 2017 m. gruodžio 28 d. įsakymą Nr. B-63 ir 2018 sausio 16 d. įsakymą Nr. B-2

3.1.9.

Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės energijos ar kitų, išskyrus biokuro) panaudojimas individualiuose gyvenamosios paskirties pastatuose

700

Pagal LAAIF direktoriaus 2016 m. rugsėjo 30 d. įsakymą Nr. B-39

3.1.10.

Fizinių asmenų vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų atnaujinimas (modernizavimas), pasiekiant pastato energetinio naudingumo C klasę ir sumažinant energijos suvartojimo sąnaudas ne mažiau nei 20%

995

Pagal LAAIF direktoriaus 2016 m. rugsėjo 30 d. įsakymą Nr. B-40

3.1.11.

Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, biokuro, geoterminės energijos ar kitų) panaudojimas individualiuose gyvenamosios paskirties pastatuose

53

Pagal LAAIF direktoriaus 2015 m. rugsėjo 30 d. įsakymą Nr. B-45

3.1.12.

Fizinių asmenų vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų atnaujinimas (modernizavimas), pasiekiant pastato energetinio naudingumo C klasę ir sumažinant energijos suvartojimo sąnaudas ne mažiau nei 20%

243

Pagal LAAIF direktoriaus 2015 m. rugsėjo 30 d. įsakymą Nr. B-46

3.1.13.

Fizinių ir privačių juridinių asmenų vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų, atnaujinimas (modernizavimas), pasiekiant pastato energetinio naudingumo C klasę ir sumažinant energijos suvartojimo sąnaudas ne mažiau nei 20%

90

Pagal LAAIF direktoriaus 2014 m. liepos 25 d. įsakymą Nr. B-33

3.1.14.

Fizinių ir privačių juridinių asmenų vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų, pastatytų pagal galiojusius iki 1993 m. statybos techninius normatyvus, atnaujinimas (modernizavimas), pasiekiant pastato energetinio naudingumo C klasę ir sumažinant energijos suvartojimo sąnaudas ne mažiau nei 20%

2

Pagal  LR aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 7 d. įsakymą Nr. D1-1055

3.2.

Priemonės, pagal kurias mokėjimus vykdo LR aplinkos ministerija (AM)

803

599

 

3.2.1.

Aplinkos ministerijai pavaldžių įstaigų administracinių patalpų atnaujinimas (modernizavimas) pagal Aplinkos ministro valdymo srities valstybės kapitalo investicijų paskirstymą pagal 2015–2017 m. investavimo prioritetus

30

30

Pagal LR aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 5 d. įsakymą Nr. D1-998

3.2.2.

Išlaidos tarptautiniams finansiniams įsipareigojimams pagal Jungtinių Tautų Bendrąją klimato kaitos konvenciją (UNFCCC) vykdyti

141

45

Pagal LR aplinkos ministro 2016 m. gegužės 10 d. įsakymą Nr. D1-342

24

24

Pagal LR aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymą Nr. D1-877

608

500

Pagal LR aplinkos ministro 2017 m. gruodžio 27 d. įsakymą Nr. D1-1042

IŠ VISO (3):

13757

6799

 

IŠ VISO (1+2+3):

46768,8

32497

 

 

* Atsižvelgiant į 2018 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 16 straipsnyje 2 dalyje nurodytą apribojimą.

** AM – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija; AAA – Aplinkos apsaugos agentūra; APVA - Aplinkos projektų valdymo agentūra; VMT – Valstybinė miškų tarnyba; LAAIF – Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas; LHMT – Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba.

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-517, 2018-06-18, paskelbta TAR 2018-06-18, i. k. 2018-10051

Nr. D1-848, 2018-09-25, paskelbta TAR 2018-09-27, i. k. 2018-15162

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-517, 2018-06-18, paskelbta TAR 2018-06-18, i. k. 2018-10051

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. birželio 6 d. įsakymo Nr. D1-467 „Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2018 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-848, 2018-09-25, paskelbta TAR 2018-09-27, i. k. 2018-15162

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. birželio 6 d. įsakymo Nr. D1-467 „Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2018 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo“ pakeitimo