Suvestinė redakcija nuo 2021-05-04

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2021-01-29, i. k. 2021-01691

 

 

 

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL MOKESČIŲ MOKĖTOJŲ,  PRIPAŽINTŲ NUKENTĖJUSIAIS NUO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS IR KARANTINO, KURIO METU LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUSTATO ŪKINĖS VEIKLOS APRIBOJIMUS IR KURIEMS TAIKOMOS MOKESTINĖS PAGALBOS PRIEMONĖS, SĄRAŠŲ SUDARYMO KRITERIJŲ IR ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2021 m. sausio 29 d. Nr. VA-6

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 18.11 papunkčiu,

tvirtinu Mokesčių mokėtojų, pripažintų nukentėjusiais nuo ekstremaliosios situacijos ir karantino, kurio metu Lietuvos Respublikos Vyriausybė nustato ūkinės veiklos apribojimus ir kuriems taikomos mokestinės pagalbos priemonės, sąrašų sudarymo kriterijų ir administravimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Viršininkė                                                                                                              Edita Janušienė                    

 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko

2021 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. VA-6

 

 

MOKESČIŲ MOKĖTOJŲ, PRIPAŽINTŲ NUKENTĖJUSIAIS NUO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS IR KARANTINO, KURIO METU LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUSTATO ŪKINĖS VEIKLOS APRIBOJIMUS IR KURIEMS TAIKOMOS MOKESTINĖS PAGALBOS PRIEMONĖS, SĄRAŠŲ SUDARYMO KRITERIJŲ IR ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.       Mokesčių mokėtojų, pripažintų nukentėjusiais nuo ekstremaliosios situacijos ir karantino, kurio metu Lietuvos Respublikos Vyriausybė nustato ūkinės veiklos apribojimus ir kuriems taikomos mokestinės pagalbos priemonės, sąrašų sudarymo kriterijų ir administravimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato juridinių asmenų (toliau – JA) įtraukimo į Juridinių asmenų, kuriems nuo 2021 m. sausio 1 d. be pateikto prašymo taikomos mokestinės pagalbos priemonės dėl COVID-19, sąrašą  (toliau – JA sąrašas be prašymo), Juridinių asmenų, kuriems nuo 2021 m. sausio 1 d. pagal pateiktą prašymą taikomos mokestinės pagalbos priemonės dėl COVID-19, sąrašą (toliau – JA sąrašas pagal prašymą), fizinių asmenų (toliau – FA) įtraukimo į Fizinių asmenų, kuriems nuo 2021 m. sausio 1 d. be pateikto prašymo taikomos mokestinės pagalbos priemonės dėl COVID-19, sąrašą (toliau – FA sąrašas be prašymo), Fizinių asmenų, kuriems nuo 2021 m. sausio 1 d. pagal pateiktą prašymą taikomos mokestinės pagalbos priemonės dėl COVID-19, sąrašą (toliau – FA sąrašas pagal prašymą), (toliau visi kartu – Sąrašai) kriterijus ir Sąrašų administravimo tvarką.

Į Sąrašus įtrauktiems JA ir FA mokestinės pagalbos priemonės taikomos, vadovaujantis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2020 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. VA-27 „Dėl pagalbos priemonių mokesčių mokėtojams, paveiktiems koronaviruso (COVID-19) sukeltų neigiamų pasekmių“.

2Aprašas parengtas, vadovaujantis:

2.1.    Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“;

2.2.   Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 16 d. posėdžio protokolu Nr. 59;

2.3. Karantino metu ribojamų ir netiesiogiai ribojamų ūkinių veiklų sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 4-1171/A1-1301 „Dėl Karantino metu ribojamų ir netiesiogiai ribojamų ūkinių veiklų sąrašo patvirtinimo“ (toliau – ŪV įsakymas).

3Apraše vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, apibrėžtas Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme (toliau – MAĮ), Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme ir kituose teisės aktuose.

II SKYRIUS

SĄRAŠŲ SUDARYMO KRITERIJAI

 

4. Į JA sąrašą be prašymo įtraukiami JA, kurie sąrašo sudarymo metu vykdė bent vieną ŪV įsakyme nurodytą ekonominę veiklą, išskyrus:

4.1. JA, kurių bent viena vykdoma ekonominė veikla yra priskiriama finansinei ar kredito veiklai;

4.2. JA, kurių teisinis statusas yra bankrutuojantis, bankrutavęs, restruktūrizuojamas, likviduojamas, inicijuojamas likvidavimas, likviduojamas dėl bankroto;

4.3. biudžetines įstaigas;

4.4. viešąsias įstaigas, kuriose viešoji nuosavybė sudaro daugiau nei 50 proc. ir kurių bent viena vykdoma ekonominė veikla yra Q.86 Žmonių sveikatos priežiūros veikla arba P.85 Švietimas;

4.5. JA, kurie neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų (pagal MAĮ 401 straipsnį);

4.6. akcines bendroves, uždarąsias akcines bendroves, žemės ūkio bendroves ir viešąsias įstaigas,  kuriose 2020 m. gruodžio 1 d. nebuvo įdarbintų darbuotojų;

4.7. įmones, teikiančias Pridėtinės vertės mokesčio deklaracijas (FR0600 forma, patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. VA-29 „Dėl Pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos ir kitų su šiuo mokesčiu susijusių formų bei jų užpildymo taisyklių patvirtinimo) (toliau – PVM deklaracija), kuriose 2020 m. spalio – lapkričio mėnesių laikotarpio vidutinės mėnesinės pardavimo pajamos buvo ne mažesnės, nei analogiškas atitinkamo 2019 m. laikotarpio rodiklis, kai už 2019 m. spalio – lapkričio mėnesių laikotarpį yra pateikta bent vieno mėnesio PVM deklaracija.

4.8. kai Aprašo 18 - 20 punktuose numatytais bei kitais atvejais, JA paprašius pateikti dokumentus, atliekamas jų vertinimas arba kai, atlikus dokumentų vertinimą, priimtas sprendimas neįtraukti į JA sąrašą pagal prašymą arba išbraukti iš šio sąrašo, taip pat kai, paprašius, dokumentai vertinimui nepateikiami;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. VA-21, 2021-03-23, paskelbta TAR 2021-03-23, i. k. 2021-05750

 

4.9. kai nustatoma, kad JA nepatyrė neigiamo koronaviruso (COVID-19) poveikio, taikant kitas valstybės pagalbos priemones;

Papildyta papunkčiu:

Nr. VA-21, 2021-03-23, paskelbta TAR 2021-03-23, i. k. 2021-05750

 

4.10. JA, kurie nuo 2020 m. spalio 1 d. išmokėjo dividendus;

Papildyta papunkčiu:

Nr. VA-21, 2021-03-23, paskelbta TAR 2021-03-23, i. k. 2021-05750

 

4.11. JA, kurie jau yra įtraukti į JA sąrašą pagal prašymą;

Papildyta papunkčiu:

Nr. VA-21, 2021-03-23, paskelbta TAR 2021-03-23, i. k. 2021-05750

 

4.12. JA, kuriems pagal VMI gautą informaciją yra taikomos Europos Sąjungos ribojamosios priemonės.

Papildyta papunkčiu:

Nr. VA-21, 2021-03-23, paskelbta TAR 2021-03-23, i. k. 2021-05750

 

5. JA sąrašas pagal prašymą sudaromas, išnagrinėjus JA, patyrusių finansinių sunkumų dėl koronaviruso (COVID-19), tačiau neįtrauktų į JA sąrašą be prašymo, prašymus dėl mokestinės pagalbos priemonių taikymo. Prašymas dėl mokestinės pagalbos priemonių taikymo, patyrus finansinių sunkumų dėl koronaviruso (COVID-19), užpildomas, prisijungus prie Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI (toliau – Mano VMI) ir siūlomomis autentifikavimo priemonėmis patvirtinus savo tapatybę pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI naudojimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2012 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. VA-91 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI naudojimo taisyklių patvirtinimo“, nustatytą tvarką. Į JA sąrašą pagal prašymą  neįtraukiami tie JA, kurie atitinka Aprašo 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.6, 4.9, 4.12 papunkčiuose nurodytas nuostatas. Aprašo 4.6 papunktyje numatyta nuostata tikrinama prašymo pateikimo mėnesio 1 d. Aprašo 4.10 papunkčio nuostata vertinama kompleksiškai su kitomis aplinkybėmis, siekiant nustatyti ar JA patyrė finansinių sunkumų dėl koronaviruso (COVID-19).

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-21, 2021-03-23, paskelbta TAR 2021-03-23, i. k. 2021-05750

 

6. FA, kurie vykdo individualią veiklą pagal individualios veiklos pažymą arba įsigiję verslo liudijimą, į FA sąrašą be prašymo įtraukiami, jei vykdė bent vieną ŪV įsakyme nurodytą ekonominę veiklą, išskyrus bankrutuojančius FA, FA, kurie neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų (pagal MAĮ 40-1 straipsnį) ar kuriems pagal VMI gautą informaciją yra taikomos Europos Sąjungos ribojamosios priemonės, ar kurie yra įtraukti į FA sąrašą pagal prašymą, taip pat FA, įsigijusius verslo liudijimą „Gyvenamosios paskirties patalpų nuoma“, kadangi asmenys, nuomojantys nekilnojamąjį turtą, nelaikomi individualią veiklą vykdančiais asmenimis.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-21, 2021-03-23, paskelbta TAR 2021-03-23, i. k. 2021-05750

 

7. FA sąrašas pagal prašymą sudaromas išnagrinėjus FA, patyrusių finansinių sunkumų dėl koronaviruso (COVID-19), prašymus dėl mokestinės pagalbos priemonių taikymo. Prašymas dėl mokestinės pagalbos priemonių taikymo, patyrus finansinių sunkumų dėl koronaviruso (COVID-19), užpildomas per Mano VMI. Į sąrašą neįtraukiami bankrutuojantys FA, taip pat FA, kurie neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų (pagal MAĮ 40-1 straipsnį), taip pat FA, kurie įtraukti į FA sąrašą be prašymo, ar kuriems pagal VMI gautą informaciją yra taikomos Europos Sąjungos ribojamosios priemonės.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-21, 2021-03-23, paskelbta TAR 2021-03-23, i. k. 2021-05750

Nr. VA-31, 2021-05-03, paskelbta TAR 2021-05-03, i. k. 2021-09476

 

III SKYRIUS

SĄRAŠŲ ATNAUJINIMO IR JŲ SKELBIMO TVARKA

 

8. JA sąrašas be prašymo atnaujinamas šiais atvejais:

8.1. įtraukiant JA, jei pateikus PVM deklaraciją už 2020 metų gruodžio mėnesį (ir atitinkamai už vėlesnius mėnesius), jo 2020 m. spalio - gruodžio mėnesių laikotarpio (ir atitinkamai už vėlesnius mėnesius) vidutinės mėnesinės pardavimo pajamos buvo mažesnės, nei analogiškas atitinkamo 2019 metų laikotarpio rodiklis, jei už 2019 metų spalio-gruodžio mėnesių laikotarpį (ir atitinkamai už vėlesnius mėnesius) yra pateikta bent vieno mėnesio PVM deklaracija ir, jei JA tenkina visus kitus Aprašo 4 punkte išvardytus kriterijus, išskyrus atvejus, kai po atlikto vertinimo buvo nustatyta, kad JA nepatyrė finansinių sunkumų ir dėl to buvo išbrauktas iš JA sąrašų. Atnaujinama kartą per mėnesį, bet ne vėliau, kaip iki 2021 m. balandžio 30 d.;

8.2. įtraukiant JA, kurie po šio sąrašo sudarymo patikslino savo vykdomą ekonominę veiklą, pateikdami patikslintą Juridinio asmens pranešimą apie jo duomenų pakeitimą Mokesčių mokėtojų registre (FR0791 forma, patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. VA-189 „Dėl Juridinio asmens registravimo Mokesčių mokėtojų registre duomenų pakeitimo taisyklių patvirtinimo“), todėl atitiko Aprašo 4 punkte išvardytus kriterijus bei nebuvo įtraukti į JA sąrašą pagal prašymą, išskyrus atvejus, kai po atlikto vertinimo buvo nustatyta, kad JA nepatyrė finansinių sunkumų ir dėl to buvo išbrauktas iš JA sąrašų. Atnaujinama vieną kartą per mėnesį, bet ne vėliau kaip iki 2021 m. balandžio 30 d.;

8.2.1 įtraukiant akcines bendroves, uždarąsias akcines bendroves, žemės ūkio bendroves ir viešąsias įstaigas, kuriose nuo 2021 m. sausio 1 d. buvo įdarbinti darbuotojai, tikrinant darbuotojų skaičių vėlesnių mėnesių 1 d., jei JA tenkina visus kitus Aprašo 4 punkte išvardytus kriterijus. Atnaujinama kartą per mėnesį, bet ne vėliau, kaip iki 2021 m. balandžio 30 d.;

Papildyta papunkčiu:

Nr. VA-21, 2021-03-23, paskelbta TAR 2021-03-23, i. k. 2021-05750

 

8.3. išbraukiant JA iš JA sąrašo be prašymo, jei pats JA prašo būti išbrauktas. Tokiu atveju JA pateikia laisvos formos prašymą per Mano VMI. JA išbraukiamas iš JA sąrašo be prašymo per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos;

8.4. kitais Aprašo IV skyriuje numatytais atvejais, kai JA išbraukiamas iš JA sąrašo be prašymo.

9. FA sąrašas be prašymo atnaujinamas vieną kartą per savaitę, įtraukiant naujus FA, kurie įregistravo individualią veiklą ar įgijo verslo liudijimą veiklai, kuri įtraukta į ribojamų ir netiesiogiai ribojamų ūkinių veiklų sąrašą, patvirtintą ŪV įsakymu (Aprašo 14 punktas), ir kurie atitinka kitus Aprašo 6 punkte numatytus kriterijus, bet ne vėliau kaip iki 2021 m. balandžio 30 d.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-21, 2021-03-23, paskelbta TAR 2021-03-23, i. k. 2021-05750

Nr. VA-31, 2021-05-03, paskelbta TAR 2021-05-03, i. k. 2021-09476

 

10. JA sąrašas pagal prašymą ir FA sąrašas pagal prašymą atnaujinami ne rečiau kaip vieną kartą per savaitę, bet ne vėliau kaip iki 2021 m. rugpjūčio 31 d.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-31, 2021-05-03, paskelbta TAR 2021-05-03, i. k. 2021-09476

 

11. JA sąrašas be prašymo ir JA sąrašas pagal prašymą skelbiami viešai. 

12. FA sąrašas be prašymo ir FA sąrašas pagal prašymą viešai neskelbiami. Apie įtraukimą į sąrašus kiekvienas FA informuojamas atskiru pranešimu per Mano VMI.

13. JA ir FA, įtrauktiems į Sąrašus mokestinės pagalbos priemonės taikomos nuo 2021 m. sausio 1 d.

14. Karantino metu ribojamų ir netiesiogiai ribojamų veiklų sąrašas sudarytas pagal ŪV įsakyme nurodytas veiklas ir viešai skelbiamas VMI interneto svetainėje adresu https://www.vmi.lt/evmi/informacija-savarankiskai-dirbantiems.

IV SKYRIUS

PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMO IR TAIKOMŲ PAGALBOS PRIEMONIŲ MONITORINGO PROCESAS

 

15.     Jei nustatoma, kad JA ar FA prašyme pateikta informacija ar duomenys nesutampa su Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – VMI) turimais duomenimis,  nagrinėjant prašymą vadovaujamasi VMI turimais duomenimis.

16. Neteko galios nuo 2021-03-24.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-21, 2021-03-23, paskelbta TAR 2021-03-23, i. k. 2021-05750

 

17. Į JA sąrašą pagal prašymą gali būti įtraukiami JA, turintys realių finansinių sunkumų dėl koronaviruso (COVID-19). Tai nustatoma, apskaičiavus finansinės rizikos ir likvidumo koeficientus pagal JA pateiktus duomenis, kurie palyginami su teorinėmis reikšmėmis. Apskaičiuojami šie pagrindiniai finansinės rizikos ir likvidumo koeficientai: bendrojo likvidumo, kritinio likvidumo, bendrojo mokumo, įsiskolinimo, manevringumo. Reikšmių vertinimas atliekamas pagal Mokesčių mokėtojo, turinčio mokestinę nepriemoką, arba asmens, kuriam paskirta bauda už administracinį nusižengimą, finansinės būklės vertinimo rekomendacijų, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2019 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. VA-38 „Dėl Mokesčių mokėtojo, turinčio mokestinę nepriemoką, arba asmens, kuriam paskirta bauda už administracinį nusižengimą, finansinės būklės vertinimo rekomendacijų patvirtinimo“ (toliau – Vertinimo rekomendacijos), 1 priede „Finansinės rizikos ir likvidumo koeficientai“ pateiktą vertinimą. Taip pat vertinama kita VMI pateikta ar turima informacija ir duomenys.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-31, 2021-05-03, paskelbta TAR 2021-05-03, i. k. 2021-09476

 

171. JA, kurių deklaruota vykdoma veikla nėra įtraukta į ŪV įsakymu patvirtintą  Karantino metu ribojamų ir netiesiogiai ribojamų ūkinių veiklų sąrašą, su prašymu dėl mokestinės pagalbos priemonių taikymo turi pateikti papildomą informaciją ir dokumentus, kurie pagrįstų patiriamus realius finansinius sunkumus dėl koronaviruso (COVID-19) (naujausio laikotarpio finansinės atskaitomybės dokumentus, banko sąskaitų likučius ir išrašus, kasos knygas, avansinių apyskaitų kopijas už laikotarpį nuo to mėnesio, kurį susidaro mokestinė nepriemoka 1 dienos iki prašymo teikimo dienos, bet ne ilgesnį, nei 3 praėjusių mėnesių laikotarpį, duomenis apie atskaitingų asmenų įsiskolinimą prašymo pateikimo dieną, informaciją apie suteiktas paskolas JA ir / ar FA ir šių paskolų sutarčių kopijas, turimų sutarčių (tarp jų trišalių) su bankais, kredito unijomis, lizingo bendrovėmis, kitomis kredito įstaigomis, JA bei FA dėl gautų kreditų kopijas, informaciją apie grąžintas paskolas anksčiau numatyto termino, kreditorinius (debitorinius) atsiskaitymus, sutartis, užsakymus, duomenis (informaciją), dokumentus apie gautas pajamas, veiklos vykdymo vietų apribojimus, klientų srautų pasikeitimus, darbuotojų prastovas, atleidimus ir pan.).

Papildyta punktu:

Nr. VA-31, 2021-05-03, paskelbta TAR 2021-05-03, i. k. 2021-09476

 

172. Į FA sąrašą pagal prašymą gali būti įtraukiami FA, turintys realių finansinių sunkumų dėl koronaviruso (COVID-19). Vertinama FA prašyme pateikta ir / ar VMI turima informacija ir duomenys.

Papildyta punktu:

Nr. VA-31, 2021-05-03, paskelbta TAR 2021-05-03, i. k. 2021-09476

 

18. VMI, spręsdama klausimą dėl įtraukimo į JA sąrašą pagal prašymą, taikydama pasirinktą prašymų pagrįstumo kontrolę, gali pareikalauti JA, kurie vykdo ŪV įsakyme nurodytą ekonominę veiklą, pateikti papildomą informaciją bei dokumentus, nurodytus Aprašo 171 papunktyje, kurie pagrįstų realius finansinius sunkumus dėl koronaviruso (COVID-19) paplitimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-31, 2021-05-03, paskelbta TAR 2021-05-03, i. k. 2021-09476

 

181. VMI, spręsdama klausimą dėl FA įtraukimo į FA sąrašą pagal prašymą, taikydama pasirinktą prašymų pagrįstumo kontrolę, gali pareikalauti FA pateikti papildomą informaciją bei dokumentus, kurie pagrįstų realius finansinius sunkumus dėl koronaviruso (COVID-19) paplitimo, nurodytus atitinkamai Aprašo 171 papunktyje.

Papildyta punktu:

Nr. VA-31, 2021-05-03, paskelbta TAR 2021-05-03, i. k. 2021-09476

 

19. Siekdama nustatyti, ar JA ar FA patyrė realių finansinių sunkumų, VMI pagal nusimatytus kriterijus gali paprašyti JA ir FA, įtrauktų į Sąrašus, pateikti dokumentus, kurie pagrįstų realius finansinius sunkumus, patirtus dėl koronaviruso (COVID-19) paplitimo, nurodytus atitinkamai Aprašo 171 papunktyje.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-31, 2021-05-03, paskelbta TAR 2021-05-03, i. k. 2021-09476

 

20Nustačius, kad JA ir FA nepatyrė realių finansinių sunkumų, JA ir FA neįtraukiamas atitinkamai į JA sąrašą pagal prašymą ar FA sąrašą pagal prašymą, o jei buvo įtrauktas į vieną iš sąrašų, išbraukiamas iš šio sąrašo.

201.  FA iš FA sąrašo be prašymo ar FA sąrašo pagal prašymą išbraukiami nustačius, kad FA yra bankrutuojantis,  neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų (pagal MAĮ 40-1 straipsnį) ar pagal VMI gautą informaciją FA yra taikomos Europos Sąjungos ribojamosios priemonės.

Papildyta punktu:

Nr. VA-21, 2021-03-23, paskelbta TAR 2021-03-23, i. k. 2021-05750

 

21JA taip pat išbraukiami iš JA sąrašo be prašymo ir JA sąrašo pagal prašymą, kai:

21.1. bent viena vykdoma ekonominė veikla yra priskiriama finansinei ar kredito veiklai;

21.2. įtraukiamas į minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų neatitinkančių mokesčių mokėtojų sąrašą (pagal MAĮ 40-1 straipsnį). Išbraukiama nuo įtraukimo į minėtą sąrašą dienos;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. VA-21, 2021-03-23, paskelbta TAR 2021-03-23, i. k. 2021-05750

 

21.3. JA įgyja vieną iš restruktūrizuojamos, išregistruotos, bankrutuojančios, bankrutavusios,  kuriai inicijuojamas likvidavimas, likviduojamos, likviduojamos dėl bankroto įmonės statusų. Išbraukiama nuo atitinkamo statuso įgijimo dienos;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. VA-21, 2021-03-23, paskelbta TAR 2021-03-23, i. k. 2021-05750

 

21.4. akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės, žemės ūkio bendrovės ir viešosios įstaigos, kuriose nebėra įdarbinto bent vieno darbuotojo dviejų iš eilės einančių mėnesių 1 dieną;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. VA-21, 2021-03-23, paskelbta TAR 2021-03-23, i. k. 2021-05750

 

21.5. JA pagal VMI gautą informaciją yra taikomos Europos Sąjungos ribojamosios priemonės;

Papildyta papunkčiu:

Nr. VA-21, 2021-03-23, paskelbta TAR 2021-03-23, i. k. 2021-05750

 

21.6. kai nustatoma, kad JA nepatyrė neigiamo koronaviruso (COVID-19) poveikio taikant kitas valstybės pagalbos priemones;

Papildyta papunkčiu:

Nr. VA-21, 2021-03-23, paskelbta TAR 2021-03-23, i. k. 2021-05750

 

21.7. JA pats inicijuoja nemokumo procesą Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 8 straipsnio nustatyta tvarka;

Papildyta papunkčiu:

Nr. VA-21, 2021-03-23, paskelbta TAR 2021-03-23, i. k. 2021-05750

 

21.8. Pagal VMI turimus duomenis JA finansinė padėtis blogėja (vyksta išieškojimas kitų kreditorių naudai, mažėja darbuotojų skaičius, prarandamos licencijos veiklai vykdyti, parduodamas turimas turtas, yra veiklos perkėlimo požymių ir kt.,) ir turima informacija vertinama kaip VMI (kaip kreditoriaus) teisių pažeidimas.

Papildyta papunkčiu:

Nr. VA-21, 2021-03-23, paskelbta TAR 2021-03-23, i. k. 2021-05750

 

22. Atlikus vertinimą ir nustačius, kad JA ar FA neturi realių finansinių sunkumų, tačiau yra įtraukti į Sąrašus nuo 2021 m. sausio 1 d., JA ar FA informuojamas, kad per 5 darbo dienas po informavimo apie atlikto vertinimo rezultatus ir numatomą išbraukimą iš Sąrašų, JA ar FA gali pateikti prašymą sudaryti mokestinės paskolos sutartį (toliau – MPS) be palūkanų dėl mokestinės nepriemokos, kuri susidarė nuo 2020 m. kovo 16 d. arba nuo 2021 m. sausio 1 d. iki prašymo sudaryti MPS pateikimo dienos, bet ne vėliau nei iki 2021 m. rugpjūčio 31 d. (priklausomai nuo to, į kurių metų Sąrašus JA ar FA įtrauktas), tačiau ne ilgesniam kaip iki 2022 m. gruodžio 31 d. terminui arba per 20 darbo dienų sumokėti mokestinę nepriemoką. Po 20 darbo dienų po informavimo apie numatomą išbraukimą iš Sąrašų po atlikto vertinimo, JA ar FA išbraukiamas iš Sąrašų. Jei JA ar FA buvo jau sudaręs MPS be palūkanų, lieka galioti nulinės palūkanos, bet ne ilgiau nei iki 2022 m. gruodžio 31 d.

Jei nustatoma, kad JA ar FA disponuoja finansiniais resursais (pvz.: piniginėmis lėšomis banko sąskaitose / kasoje / pas atskaitingą asmenį), kurie viršija mokestinę nepriemoką, sprendimas dėl išbraukimo iš atitinkamo Sąrašo ir MPS sudarymo  priimamas vertinant, ar pagrindinė ir įprasta JA ar FA veikla faktiškai buvo nutraukta, pardavimo pajamų pokytį, gaunamų pajamų pakankamumą būtinosioms išlaidoms padengti ir lėšų poreikį konkretiems ateities įsipareigojimams ir / ar tikslams vykdyti bei kitas aplinkybes. Pvz., nustačius, kad pagrindinė vykdoma ekonominė veikla, iš kurios gaunama didžioji dalis pajamų, nenutraukta, pardavimo pajamų kritimas mažiau kaip 50 proc., piniginių lėšų likutis viršija 3 mėnesių būtinąsias išlaidas ir / ar pagrįstą poreikį konkretiems ateities įsipareigojimams ir / ar tikslams vykdyti, JA ar FA išbraukiamas iš Sąrašų, MPS nesudaroma, mokestinės pagalbos priemonių taikymas nutraukiamas.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-21, 2021-03-23, paskelbta TAR 2021-03-23, i. k. 2021-05750

Nr. VA-31, 2021-05-03, paskelbta TAR 2021-05-03, i. k. 2021-09476

 

23. JA ir FA išbraukus iš Sąrašo, nuo kitos dienos po išbraukimo nutraukiamas mokestinės pagalbos priemonių taikymas: pradedami skaičiuoti delspinigiai, vykdomas išieškojimas MAĮ nustatyta tvarka, jei buvo sudaryta MPS be palūkanų, ji nenutraukiama, lieka galioti nulinės palūkanos, bet ne ilgiau nei iki 2022 m. gruodžio 31 d.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-21, 2021-03-23, paskelbta TAR 2021-03-23, i. k. 2021-05750

Nr. VA-31, 2021-05-03, paskelbta TAR 2021-05-03, i. k. 2021-09476

 

231. Visais šiame skyriuje nurodytais atvejais išbraukus JA ar FA iš Sąrašų, apie tai informuojama atskiru pranešimu per Mano VMI.

Papildyta punktu:

Nr. VA-21, 2021-03-23, paskelbta TAR 2021-03-23, i. k. 2021-05750

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

24. Konsultacijos dėl Sąrašų sudarymo, teikiamos, vadovaujantis Konsultacijų ir informacijos teikimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. VA-66 „Dėl Konsultacijų ir informacijos teikimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje taisyklių patvirtinimo“.

25. FA, nevykdantiems veiklos, mokestinės pagalbos priemonės nuo 2021 m. sausio 1 d. taikomos, jų netraukiant į sąrašus ir nereikalaujant pateikti prašymų dėl mokestinės pagalbos priemonių taikymo.

_________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-21, 2021-03-23, paskelbta TAR 2021-03-23, i. k. 2021-05750

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2021 m. sausio 29 d. įsakymo VA-6 „Dėl Mokesčių mokėtojų, pripažintų nukentėjusiais nuo ekstremaliosios situacijos ir karantino, kurio metu Lietuvos Respublikos Vyriausybė nustato ūkinės veiklos apribojimus ir kuriems taikomos mokestinės pagalbos priemonės, sąrašų sudarymo kriterijų ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-31, 2021-05-03, paskelbta TAR 2021-05-03, i. k. 2021-09476

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2021 m. sausio 29 d. įsakymo VA-6 „Dėl Mokesčių mokėtojų, pripažintų nukentėjusiais nuo ekstremaliosios situacijos ir karantino, kurio metu Lietuvos Respublikos Vyriausybė nustato ūkinės veiklos apribojimus ir kuriems taikomos mokestinės pagalbos priemonės, sąrašų sudarymo kriterijų ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo