Suvestinė redakcija nuo 2020-07-29

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2019-12-31, i. k. 2019-21811

 

 

 

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VEISIMO PROGRAMŲ PATVIRTINIMO SUSTABDYMO

 

2019 m. gruodžio 31 d. Nr. B1-974

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Veisimo programų tvirtinimo ir veisimo organizacijų pripažinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 3D-965 „Dėl Veisimo programų tvirtinimo ir veisimo organizacijų pripažinimo taisyklių patvirtinimo“, 39.2 papunkčiu ir remdamasis Ūkinių gyvūnų veisimo organizacijų pripažinimo dokumentų ir veisimo programų vertinimo komisijos 2019-12-19 posėdžio protokolo Nr. B11-234 1–5, 8, 10, 11 ir 13 klausimų nutartimis:

1.   Sustabdau iki 2020 m. liepos 1 d. šių veisimo programų patvirtinimą:

1.1. Neteko galios nuo 2020-02-22

Papunkčio naikinimas:

Nr. B1-126, 2020-02-21, paskelbta TAR 2020-02-21, i. k. 2020-03814

 

1.2.      Lietuvos veislinių kiaulių augintojų ir gerintojų asociacijos Hibridinių veislinių kiaulių (Landrasų ir didžiųjų baltųjų veislių) veisimo programos 20192029 metams;

1.3. Neteko galios nuo 2020-02-22

Papunkčio naikinimas:

Nr. B1-126, 2020-02-21, paskelbta TAR 2020-02-21, i. k. 2020-03814

 

1.4. Neteko galios nuo 2020-04-08

Papunkčio naikinimas:

Nr. B1-232, 2020-04-06, paskelbta TAR 2020-04-07, i. k. 2020-07205

 

1.5. Neteko galios nuo 2020-07-29

Papunkčio naikinimas:

Nr. B1-539, 2020-07-28, paskelbta TAR 2020-07-28, i. k. 2020-16543

 

1.6.      Lietuvos ristūnų sporto asociacijos Prancūzų ir Orlovo ristūnų veislių arklių selekcinės programos 20162020 metams.

1.7. Neteko galios nuo 2020-04-29

Papunkčio naikinimas:

Nr. B1-280, 2020-04-28, paskelbta TAR 2020-04-28, i. k. 2020-08918

 

1.8. Neteko galios nuo 2020-02-22

Papunkčio naikinimas:

Nr. B1-126, 2020-02-21, paskelbta TAR 2020-02-21, i. k. 2020-03814

 

1.9. Neteko galios nuo 2020-07-29

Papunkčio naikinimas:

Nr. B1-539, 2020-07-28, paskelbta TAR 2020-07-28, i. k. 2020-16543

 

2.         P a v e d u:

2.1.      Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Veislininkystės skyriui per 10 (dešimt) darbo dienų informuoti įsakymo 1 punkte nurodytas veisimo organizacijas apie jų vykdomų veisimo programų patvirtinimo sustabdymą ir nustatytus veisimo programų trūkumus;

2.2.      įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pavaduotojui pagal administruojamą sritį.

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas,

pavaduojantis direktorių                                                                                   Vidmantas Paulauskas

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-126, 2020-02-21, paskelbta TAR 2020-02-21, i. k. 2020-03814

Dėl Veisimo programų patvirtinimo ir leidimo vykdyti veisimo programas Lietuvos Respublikos teritorijoje suteikimo

 

2.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-232, 2020-04-06, paskelbta TAR 2020-04-07, i. k. 2020-07205

Dėl Veisimo programos patvirtinimo

 

3.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-280, 2020-04-28, paskelbta TAR 2020-04-28, i. k. 2020-08918

Dėl Veisimo programos patvirtinimo

 

4.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-539, 2020-07-28, paskelbta TAR 2020-07-28, i. k. 2020-16543

Dėl Veisimo programų patvirtinimo