Suvestinė redakcija nuo 2018-04-27

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2018-01-03, i. k. 2018-00107

 

 

VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS VADAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ASMENŲ, VYKSTANČIŲ Į DARBĄ, MOKYMO ĮSTAIGĄ IR GRĮŽTANČIŲ IŠ JŲ, KURIE Į PASIENIO KONTROLĖS PUNKTUS, ESANČIUS PRIE AUTOMOBILIŲ KELIŲ, ĮLEIDŽIAMI IR TIKRINAMI BE EILĖS, SĄRAŠO SUDARYMO TVARKOS APRAŠO IR DOKUMENTŲ, PATVIRTINANČIŲ, KAD ASMUO DIRBA GRETIMOJE UŽSIENIO VALSTYBĖJE, SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2017 m. gruodžio 29 d. Nr. 4-598

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymo 4 straipsnio 11 dalies 7 punktu:

1.  T v i r t i n u pridedamus:

1.1. Asmenų, vykstančių į darbą, mokymo įstaigą ir grįžtančių iš jų, kurie į pasienio kontrolės punktus, esančius prie automobilių kelių, įleidžiami ir tikrinami be eilės, sąrašo sudarymo tvarkos aprašą;

1.2.    Dokumentų, patvirtinančių, kad asmuo dirba gretimoje užsienio valstybėje, sąrašą.

2.  P r i p a ž į s t u netekusiu galios Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vado 2017 m. gruodžio 19  d. įsakymą Nr. 4-563 „Dėl asmenų, vykstančių į darbą, mokymo įstaigą ir grįžtančių iš jų, kurie į pasienio kontrolės punktus, esančius prie automobilių kelių, kurie įleidžiami ir tikrinami be eilės, sąrašo sudarymo tvarkos aprašo ir dokumentų, patvirtinančių, kad asmuo dirba gretimoje užsienio valstybėje, sąrašo patvirtinimo“.

3.  N u s t a t a u, kad šis įsakymas:

3.1. skelbtinas Teisės aktų registre ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje;

3.2. įsigalioja 2018 m. sausio 1 d.

 

 

 

Tarnybos vado pavaduotojas Štabo viršininkas,

atliekantis tarnybos vado funkcijas                                                                          Vidas Mačaitis

 

Patvirtinta

Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos

Respublikos vidaus reikalų ministerijos vado

2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 4-598

 

ASMENŲ, VYKSTANČIŲ Į DARBĄ, MOKYMO ĮSTAIGĄ IR GRĮŽTANČIŲ IŠ JŲ, KURIE Į PASIENIO KONTROLĖS PUNKTUS, ESANČIUS PRIE AUTOMOBILIŲ KELIŲ, ĮLEIDŽIAMI ir tikrinami BE EILĖS, SĄRAŠO SUDARYMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Asmenų, vykstančių į darbą, mokymo įstaigą ir grįžtančių iš jų, kurie į pasienio kontrolės punktus, esančius prie automobilių kelių, įleidžiami ir tikrinami be eilės, sąrašo sudarymo tvarkos aprašas (toliau – tvarkos aprašas) reglamentuoja Asmenų, pageidaujančių būti įrašytiems į asmenų, vykstančių į darbą, mokymo įstaigą ir grįžtančių iš jų, kurie į pasienio kontrolės punktus, esančius prie automobilių kelių, įleidžiami ir tikrinami be eilės, sąrašą (toliau – sąrašas), prašymų pateikimą ir nagrinėjimą, sprendimų dėl asmenų atsisakymo įrašyti į sąrašą ar išbraukimo iš sąrašo apskundimą.

2. Tvarkos apraše vartojama elektroninių siuntų pristatymo sistemos veikimo sąvoka apibrėžta Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinės sistemos nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 26 d. nutarimu Nr. 914 „Dėl Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“.

3. Asmenų, kuriems leista vykti per valstybės sieną be eilės, duomenys tvarkomi Licencijų informacinėje sistemoje (toliau – LIS) Licencijų informacinės sistemos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2014 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 1R-148 „Dėl Licencijų informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“, ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos informacinės sistemos (toliau – VSATIS) nuostatų, patvirtintų Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vado 2004 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 4-507 „Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos informacinės sistemos (VSATIS) bei VSATIS duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

 

II SKYRIUS

Prašymų pateikimAS

 

4. Fizinių ir juridinių asmenų prašymai dėl įrašymo į sąrašą (toliau – prašymas) gali būti pateikiami raštu atvykus į Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – VSAT) Kanceliariją arba VSAT pasienio rinktines (toliau – VSAT rinktinės), paštu arba elektroninėmis priemonėmis per elektroninių siuntų pristatymo sistemą.

Prašymą dėl nepilnamečių asmenų įrašymo į sąrašą teikia jų tėvai, globėjai ar kiti teisėti atstovai, pateikę teisėtą atstovavimą patvirtinančius dokumentus. Prašymą dėl juridinio asmens darbuotojų įrašymo į sąrašą teikia juridinio asmens vadovas ar jo įgaliotas asmuo, pateikęs atstovavimą patvirtinantį dokumentą (toliau – juridinio asmens įgaliotas asmuo).

5. Prašymas turi atitikti Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Prašymų ir skundų nagrinėjimo taisyklės), 13 punkte nustatytus reikalavimus.

6. Fizinio asmens prašyme nurodomi šie duomenys:

6.1. vardas, pavardė;

6.2. asmens kodas (neturintys asmens kodo užsieniečiai nurodo gimimo datą);

6.3. pilietybė;

6.4. gyvenamoji vieta;

6.5. kontaktinė informacija (adresas, kuriuo pageidaujama gauti atsakymą, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas);

6.6. pasienio kontrolės punktai, per kuriuos norima vykti;

6.7. tikslus darbovietės pavadinimas, įmonės kodas, užimamos pareigos.

7. Asmenys, pageidaujantys būti įrašyti į sąrašą, prie prašymo privalo pateikti dokumentų, patvirtinančių, kad jie dirba gretimoje užsienio valstybėje (Lietuvos Respublikoje gyvenantys asmenys – Baltarusijos Respublikoje arba Rusijos Federacijos Kaliningrado srityje, o  Baltarusijos Respublikoje arba Rusijos Federacijos Kaliningrado srityje gyvenantys asmenys – Lietuvos Respublikoje), arba pažymos iš mokymo įstaigos, kurioje nurodomas mokymosi laikotarpis ir vieta, kopijas.

8. Juridinio asmens prašyme nurodomi šie duomenys:

8.1. juridinio asmens pavadinimas, kodas;

8.2. buveinės adresas;

8.3. kontaktinė informacija (adresas, kuriuo pageidaujama gauti atsakymą, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas);

8.4. pasienio kontrolės punktai, per kuriuos norima vykti;

8.5. juridinio asmens darbuotojų, kurie vyks į darbą, sąrašas, kuriame pateikiami tvarkos aprašo 6.1–6.6 papunkčiuose nurodyti duomenys.

9. Prie tvarkos aprašo 6 ir 8 punktuose nurodytų prašymų pridedamos tvarkos aprašo 7 punkte nurodytų dokumentų kopijos.

 

III SKYRIUS

Prašymų nagrinėjimAS IR SPRENDIMŲ DĖL ĮRAŠYMO / ATSISAKYMO ĮRAŠYTI Į SĄRAŠĄ PRIĖMIMAS

 

10. Prašymus, pateiktus paštu ar raštu atvykus į VSAT Kanceliariją arba elektroninėmis priemonėmis per elektroninių siuntų pristatymo sistemą, nagrinėja VSAT vado įgalioti pareigūnai. Sprendimą dėl asmens įrašymo /atsisakymo įrašyti į sąrašą ar išbraukimo iš sąrašo (toliau ‒ sprendimas) priima VSAT Sienos kontrolės organizavimo valdybos viršininkas, jo nesant ‒ jo funkcijas atliekantis VSAT pareigūnas (toliau – VSAT Sienos kontrolės organizavimo valdybos viršininkas).

11. Prašymus, pateiktus VSAT rinktinei, nagrinėja VSAT rinktinės vado įgalioti pareigūnai. Sprendimą priima VSAT rinktinės vadas, jo nesant ‒ jo funkcijas atliekantis VSAT rinktinės pareigūnas (toliau – VSAT rinktinės vadas).

12. Sprendimas priimamas per 20 darbo dienų nuo prašymo užregistravimo dienos.

13. Prašymai nagrinėjami Prašymų ir skundų nagrinėjimo taisyklių nustatyta tvarka.

14. Asmenys apie priimtą sprendimą informuojami jų nurodytu adresu (jei prašymas pateiktas paštu ar raštu atvykus į VSAT Kanceliariją arba VSAT rinktinę), ar elektroninėmis priemonėmis per elektroninių siuntų pristatymo sistemą (jei prašymas pateiktas elektroninėmis priemonėmis per elektroninių siuntų pristatymo sistemą). Priėmus sprendimą įrašyti į sąrašą, duomenys apie priimtą sprendimą teikiami LIS ir VSATIS ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo.

15. Valstybės institucijų pareigūnai ir privatūs juridiniai asmenys, vykdantys įleidimą į pasienio kontrolės punktą, informaciją, ar vykstantis per valstybės sieną asmuo įrašytas į sąrašą, tikrina VSATIS arba LIS pagal asmens pateiktą asmens tapatybės kortelę arba pasą.

16. Asmuo įrašomas į sąrašą iki  darbo teisinių santykių su darbdaviu pabaigos,  arba mokymosi laikotarpio mokymo įstaigoje gretimoje užsienio valstybėje, bet ne ilgiau kaip 1 metams nuo sprendimo priėmimo dienos.

 

IV SKYRIUS

asmenų išbraukimo iš sąrašo ar atsisakymo įrašyti į sąrašą pagrindai ir prašymų saugojimas

 

17. Pasibaigus darbo teisiniams santykiams su darbdaviu, vykdančiu veiklą gretimoje užsienio valstybėje, juridinis arba fizinis asmuo privalo per 5 darbo dienas apie tai raštu arba elektroninėmis priemonėmis per elektroninių siuntų pristatymo sistemą informuoti sprendimą priėmusį asmenį.

Nutraukus mokymąsi gretimoje užsienio valstybėje, nepilnamečių asmenų tėvai, globėjai ar kiti teisėti atstovai arba fiziniai ar juridiniai asmenys apie tai privalo per 5 darbo dienas raštu arba elektroninėmis priemonėmis per elektroninių siuntų pristatymo sistemą informuoti sprendimą priėmusį asmenį.

18. Asmenys išbraukiami iš sąrašo arba juos atsisakoma įrašyti į sąrašą:

18.1. už melagingų asmens duomenų pateikimą;

18.2. jei turi galiojančią administracinę nuobaudą už Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 173, 208, 209, 536, 537 straipsniuose numatytus pažeidimus arba neišnykusį ar nepanaikintą teistumą už Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 199, 199², 291 ir 292 straipsniuose numatytas nusikalstamas veikas;

18.3. pasibaigus darbo teisiniams santykiams su darbdaviu, vykdančiu veiklą gretimoje užsienio valstybėje, arba pasibaigus mokymosi laikotarpiui mokymo įstaigoje gretimoje užsienio valstybėje.

19. Paaiškėjus tvarkos aprašo 18.1–18.3 papunkčiuose nustatytoms aplinkybėms, asmenys, įrašyti į sąrašą, iš jo išbraukiami ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šių aplinkybių paaiškėjimo.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

20. VSAT Sienos kontrolės organizavimo valdybos viršininko ir VSAT rinktinių vadų priimti sprendimai gali būti skundžiami Administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

21. Fizinių ir juridinių asmenų prašymai kartu su pateiktais dokumentais saugomi VSAT Sienos kontrolės organizavimo valdyboje ar VSAT rinktinėje, kuri priėmė sprendimą dėl asmens įrašymo į sąrašą.

 

_________________

 

PATVIRTINTA

Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos

Respublikos vidaus reikalų ministerijos vado

2017 m. gruodžio 29 d.  įsakymu Nr. 4-598

 

 

DOKUMENTŲ, PATVIRTINANČIŲ, KAD ASMUO DIRBA GRETIMOJE UŽSIENIO VALSTYBĖJE, SĄRAŠAS

 

 

1. Asmuo, gyvenantis Lietuvos Respublikoje ir dirbantis gretimoje užsienio valstybėje (Baltarusijos Respublikoje arba Rusijos Federacijos Kaliningrado srityje), prie prašymo pateikia vieną iš šių dokumentų:

1.1. leidimo dirbti gretimoje užsienio valstybėje kopiją;

1.2. Baltarusijos Respublikos arba Rusijos Federacijos Kaliningrado srities kompetentingų valstybės institucijų sertifikuotą Juridinių asmenų registro išrašo kopiją;

1.3. kompetentingos valstybės institucijos išduoto vadovo (direktoriaus) pažymėjimo arba darbo sutarties kopiją ir socialinio draudimo pažymėjimo arba kompetentingos valstybės institucijos pažymos, patvirtinančios, kad asmuo apdraustas socialiniu draudimu, kopiją;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 4-17, 2018-01-18, paskelbta TAR 2018-01-19, i. k. 2018-00876

 

1.4. diplomatinės atstovybės, konsulinės įstaigos ar tarptautinės organizacijos darbuotojo pažymėjimo arba akreditacijos pažymėjimo kopiją;

1.5. Švietimo ir mokslo ministerijos parengtą Lietuvos pedagoginių darbuotojų sąrašą su asmens duomenimis, patvirtintą kompetentingo asmens, ir informaciją, kuriam laikui pedagoginis darbuotojas išvyksta į gretimą užsienio valstybę dirbti. Lietuvos pedagoginiai darbuotojai, vykstantys į gretimas užsienio valstybes dirbti ir besikreipiantys asmeniškai, – prašymą ir išvykimo sutarties kopiją;

1.6. tradicinės religinės bendrijos (bendruomenės) ar valstybės pripažintos religinės bendrijos vadovybės išduotą tarpininkavimo dokumentą apie narystę arba juridinio asmens statusą turinčios kitos religinės bendruomenės ar bendrijos išduotą atitinkamos religinės bendruomenės ar bendrijos vadovybės tarpininkavimo dokumentą apie tarnystę.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 4-204, 2018-04-26, paskelbta TAR 2018-04-26, i. k. 2018-06687

 

2. Asmuo, gyvenantis gretimoje užsienio valstybėje (Baltarusijos Respublikoje arba Rusijos Federacijos Kaliningrado srityje) ir dirbantis Lietuvos Respublikoje, pateikia prašymą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-17, 2018-01-18, paskelbta TAR 2018-01-19, i. k. 2018-00876

 

____________________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas

Nr. 4-17, 2018-01-18, paskelbta TAR 2018-01-19, i. k. 2018-00876

Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vado 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 4-598 ,,Dėl Asmenų, vykstančių į darbą, mokymo įstaigą ir grįžtančių iš jų, kurie į pasienio kontrolės punktus, esančius prie automobilių kelių, kurie įleidžiami ir tikrinami be eilės, sąrašo sudarymo tvarkos aprašo ir Dokumentų, patvirtinančių, kad asmuo dirba gretimoje užsienio valstybėje, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas

Nr. 4-204, 2018-04-26, paskelbta TAR 2018-04-26, i. k. 2018-06687

Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vado 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 4-598 ,,Dėl Asmenų, vykstančių į darbą, mokymo įstaigą ir grįžtančių iš jų, kurie į pasienio kontrolės punktus, esančius prie automobilių kelių, įleidžiami ir tikrinami be eilės, sąrašo sudarymo tvarkos aprašo ir Dokumentų, patvirtinančių, kad asmuo dirba gretimoje užsienio valstybėje, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo