Suvestinė redakcija nuo 2022-10-27

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-07-03, i. k. 2014-09755

 

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO KLAIPĖDOS MIESTO VIEŠOSIOSE VIETOSE PRAŠYMŲ LEIDIMAMS GAUTI PRIĖMIMO, DERINIMO, LEIDIMŲ, LEIDIMŲ DUBLIKATŲ IŠDAVIMO, PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO LAIKO APRIBOJIMO, LEIDIMŲ GALIOJIMO SUSTABDYMO, GALIOJIMO PANAIKINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2014 m. liepos 3 d. Nr. AD1-2014

Klaipėda

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Prekybos ir paslaugų teikimo Klaipėdos miesto viešosiose vietose tvarkos aprašo, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. T2-331 (nauja redakcija, patvirtinta 2014 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. T2-141), 27 punktu:

1. Tvirtinu Prekybos ir paslaugų teikimo Klaipėdos miesto viešosiose vietose prašymų leidimams gauti priėmimo, derinimo, leidimų, leidimų dublikatų išdavimo, prekybos ir paslaugų teikimo laiko apribojimo, leidimų galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo tvarkos aprašą (pridedama).

2Pripažįstu netekusiu galios Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. balandžio 25 d. įsakymą Nr. AD1-987 „Dėl Prekybos ir paslaugų teikimo laiko apribojimo Klaipėdos miesto viešosiose vietose, leidimų prekiauti ir teikti paslaugas Klaipėdos miesto viešosiose vietose galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

3. Skelbiu šį įsakymą Teisės aktų registre ir Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje.

 

 

 

Savivaldybės administracijos direktorė                                                          Judita Simonavičiūtė


 

PATVIRTINTA

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos

direktoriaus 2014 m. liepos 3 d.

įsakymu Nr. AD1-2014

(Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos

direktoriaus 2016 m. sausio 11 d.

įsakymo Nr. AD1-76 redakcija)

 

 

PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO KLAIPĖDOS MIESTO VIEŠOSIOSE VIETOSE PRAŠYMŲ LEIDIMAMS GAUTI PRIĖMIMO, DERINIMO, LEIDIMŲ, LEIDIMŲ DUBLIKATŲ IŠDAVIMO, PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO LAIKO APRIBOJIMO, LEIDIMŲ GALIOJIMO SUSTABDYMO, GALIOJIMO PANAIKINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Prašymų leidimams gauti priėmimo, derinimo, leidimų, leidimų dublikatų išdavimo, prekybos ir paslaugų teikimo laiko apribojimo, leidimų prekiauti ir teikti paslaugas galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato prekybos ir paslaugų teikimo leidimų, leidimų dublikatų išdavimo, prekybos ir paslaugų teikimo laiko apribojimo, leidimų prekiauti ir teikti paslaugas galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo tvarką Klaipėdos miesto viešosiose vietose.

2. Leidimas prekiauti ir teikti paslaugas Klaipėdos miesto viešosiose vietose (toliau – Leidimas) – dokumentas, suteikiantis asmeniui teisę verstis mažmenine prekyba ar teikti paslaugas konkrečioje Klaipėdos miesto viešojoje vietoje.

3. Prašymai priimami, derinami, Leidimai, Leidimų dublikatai fiziniams ir juridiniams asmenims išduodami, prekybos ir paslaugų teikimo laikas apribojamas, Leidimų galiojimas sustabdomas, galiojimas panaikinamas vadovaujantis Prekybos ir paslaugų teikimo Klaipėdos miesto viešosiose vietose tvarkos aprašu, patvirtintu Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. T2-331, Prekybos ir paslaugų teikimo Klaipėdos miesto viešosiose vietose vietinės rinkliavos nuostatais, patvirtintais Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. T2-331, Klaipėdos miesto savivaldybės viešųjų vietų prekiauti ir teikti paslaugas nuo (iš) laikinųjų įrenginių išdėstymo adresų sąrašu ir schemomis, kurias tvirtina Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 3D-357 „Dėl Prekybos savos gamybos žemės ūkio ir maisto produktais viešose vietose rekomendacijų aprašo“, kitais teisės aktais ir dokumentais bei šiuo Aprašu.

4. Asmuo, pageidaujantis verstis mažmenine prekyba ar teikti paslaugas Klaipėdos miesto viešojoje vietoje ir norintis gauti Leidimą, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai (toliau –Savivaldybės administracija) privalo pateikti per IS „Prekybos vietų žemėlapis“ prašymą su visais privalomais dokumentais, nurodytais Aprašo 13 punkte. Prašymai į IS „Prekybos vietų žemėlapis“ esamas prekybos ar paslaugų teikimo vietas, kurios prašymo teikimo momentu rezervuotos ar užimtos, nepriimami ir IS „DVS“ neregistruojami. Kai dėl techninių ar kitų svarbių priežasčių, susijusių su IS „Prekybos vietų žemėlapis“ ir nepriklausančių nuo prašymo teikėjo, per IS „Prekybos vietų žemėlapis“ prašymo pateikti nėra galimybės, prašymą Leidimui gauti su visais privalomais dokumentais, nurodytais Aprašo 13 punkte, galima pateikti Klientų aptarnavimo skyriui tiesiogiai, o nutraukus kontaktinį asmenų aptarnavimą – el. paštu. Tokiu būdu pateiktą prašymą Klientų aptarnavimo skyrius priima ir registruoja jį IS „DVS“ tik tokiu atveju, jeigu prašymo registravimo momentu pageidaujama vieta IS „Prekybos vietų žemėlapis“ nėra rezervuota ar užimta.

Kai prekybos ar paslaugų teikimo vieta nenurodyta IS „Prekybos vietų žemėlapis“, taip pat, kai veiklą ketinama vykdyti ne valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise priklausančioje ar kitu pagrindu valdomoje ar naudojamoje teritorijoje, prašymą Leidimui gauti su visais privalomais dokumentais, nurodytais Aprašo 13 punkte, galima pateikti Klientų aptarnavimo skyriui tiesiogiai, el. paštu, paštu ar per kurjerį.

Privalomus dokumentus, nurodytus Aprašo 13 punkte, pareiškėjas pateikia kartu su prašymu. Terminas dėl Leidimo išdavimo pradedamas skaičiuoti nuo prašymo išduoti Leidimą su visais privalomais dokumentais, išvardytais Aprašo 13.1, 13.2, 13.3 papunkčiuose, suderinimo su Aprašo 17 punkte nurodytais atstovais dienos.

Prašymų formas ir priedus prie jų tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius įsakymu.

Prekybos ir paslaugų teikimo viešųjų vietų adresus ir schemas tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius įsakymu.

Punkto pakeitimai:

Nr. AD1-3804, 2016-12-09, paskelbta TAR 2016-12-09, i. k. 2016-28592

Nr. AD1-1382, 2017-05-29, paskelbta TAR 2017-05-30, i. k. 2017-09082

Nr. AD1-3017, 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-27, i. k. 2018-21496

Nr. AD1-474, 2020-04-08, paskelbta TAR 2020-04-09, i. k. 2020-07389

Nr. AD1-564, 2021-05-04, paskelbta TAR 2021-05-04, i. k. 2021-09665

 

5. Leidimų, Leidimų dublikatų išdavimo dokumentus rengia Licencijų ir leidimų skyrius (toliau – Skyrius) pagal užduotis, kurios suformuotos per IS „DVS“ ar IS „Prekybos vietų žemėlapis“ ir užregistruotos dokumentų valdymo sistemoje „Avilys“ (toliau – DVS „Avilys“). Pranešimas pareiškėjui apie prašymo priėmimą ir užregistravimą automatiškai išsiunčiamas per IS „DVS“ SMS žinute ir el. paštu (jeigu juos nurodė pareiškėjas), kai Klientų aptarnavimo skyriaus atsakingas darbuotojas prašymą užregistruoja. Apie Leidimo išdavimą pranešimas pareiškėjui automatiškai išsiunčiamas per IS „DVS“ SMS žinute ir el. paštu (jeigu juos nurodė pareiškėjas), kai Skyriaus atsakingas darbuotojas užduotį įvykdo. Leidimas prekybai ir (ar) paslaugoms teikti išduodamas elektronine forma ir registruojamas informacinėje sistemoje „LIS“. Ši nuostata netaikoma leidimams, kurie išduodami prekybai ir (ar) paslaugoms teikti  masinių renginių, švenčių metu.

Kai prašymo išduoti Leidimą teigiamai nederina (nepritaria) Aprašo 17 punkte nurodyti atstovai, apie tai pareiškėjas informuojamas automatiškai per IS „DVS“ SMS žinute ir el. paštu (jeigu juos nurodė pareiškėjas), kai Skyriaus atsakingas darbuotojas užbaigia užduoties vykdymą.

Punkto pakeitimai:

Nr. AD1-3804, 2016-12-09, paskelbta TAR 2016-12-09, i. k. 2016-28592

Nr. AD1-564, 2019-04-03, paskelbta TAR 2019-04-04, i. k. 2019-05508

Nr. AD1-474, 2020-04-08, paskelbta TAR 2020-04-09, i. k. 2020-07389

Nr. AD1-1318, 2022-10-26, paskelbta TAR 2022-10-26, i. k. 2022-21600

 

6. Visi raštai, pranešimai suinteresuotiems asmenims, kuriuos parengti ir išsiųsti numatyta pagal šį Aprašą, siunčiami elektroninėmis priemonėmis arba įteikiami tiesiogiai. Jei yra galimybė, pirmenybė teikiama elektroninėms priemonėms. Pranešimai apie Leidimų dublikatų išdavimą atskirai nesiunčiami.

Punkto pakeitimai:

Nr. AD1-564, 2019-04-03, paskelbta TAR 2019-04-04, i. k. 2019-05508

 

II SKYRIUS

PRAŠYMŲ LEIDIMAMS GAUTI PRIĖMIMO, DERINIMO, LEIDIMŲ, LEIDIMŲ DUBLIKATŲ IŠDAVIMO TVARKA

 

7. Leidimus išduoda Savivaldybės administracija. Leidimas išduodamas laikotarpiui, už kurį sumokėta vietinė rinkliava, bet ne ilgesniam kaip iki kalendorinių metų pabaigos.

Punkto pakeitimai:

Nr. AD1-3804, 2016-12-09, paskelbta TAR 2016-12-09, i. k. 2016-28592

 

8. Leidimas prekiauti ar teikti paslaugas švenčių, masinių renginių metu išduodamas tik šventės, masinio renginio trukmės laikui. Minimalus prekybos ar paslaugų teikimo vietos šventinės ar masinio renginio mugės teritorijoje plotas – 4 m2.

Prekybos ir paslaugų teikimo vietų Jūros šventės ir miesto jubiliejinių bei istorinių sukakčių paminėjimo švenčių metu renginių teritorijoje išdėstymo schemas su užimamais plotais, kurias tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius, paruošia renginių organizatorius.

Prekyba renginių metu leidžiama tik gavus renginio organizatoriaus sutikimą ir jų nurodytose vietose. Renginio organizatorius Savivaldybės administracijai pateikia prekiautojų ir paslaugų teikėjų sąrašą su nurodytais prekybos ar paslaugų teikimo vietų adresais ir numeriais.

Leidimų prekiauti ar teikti paslaugas šventinėje mugėje išdavimo tvarkos aprašą renginio organizatorius skelbia savo interneto svetainėje.

9. Leidimas prekiauti ar teikti paslaugas neišduodamas švenčių, masinių renginių, kurie organizuojami ne valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise priklausančioje ar kitu pagrindu valdomoje / naudojamoje teritorijoje, metu, taip pat, kai prekiautojai ar paslaugų teikėjai Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu yra atleisti nuo vietinės rinkliavos mokėjimo (išskyrus prekybos ir paslaugų teikimo vietas, kurios patvirtintos Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu) arba kai veiklai vykdyti naudojamasi valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise priklausančiais ar patikėjimo teise valdomais ir konkurso būdu išnuomotais arba koncesijos sutarties pagrindais naudojamais įrenginiais ir objektais, esančiais viešojoje vietoje. Ši nuostata netaikoma asmenims, teikiantiems vandens pramogų priemonių nuomos paslaugas, taip pat veiklai teritorijoje, kurioje pagal galiojančių teritorijų planavimo dokumentų sprendinius ši veikla nenumatyta.

Punkto pakeitimai:

Nr. AD1-1167, 2016-04-19, paskelbta TAR 2016-04-19, i. k. 2016-10090

Nr. AD1-564, 2019-04-03, paskelbta TAR 2019-04-04, i. k. 2019-05508

Nr. AD1-564, 2021-05-04, paskelbta TAR 2021-05-04, i. k. 2021-09665

 

10. Leidimai prekiauti ar teikti paslaugas gali būti išduodami ir konkurso būdu. Konkurso vykdymo komisiją sudaro ir konkurso nuostatus bei komisijos darbo reglamentą tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius.

101. Leidimai teikti mobilių (mažųjų) atrakcionų (batutų, pripučiamų ir kitų žaidimo įrenginių, karuselių, sūpynių, vaikiškų pasivažinėjimo priemonių) poilsio paslaugų teikimo ir tam skirtų reikmenų nuomos paslaugas išduodami tik vietose, kurios patvirtintos Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. Vienos vietos užimamas plotas negali būti didesnis kaip 100 m2 (išskyrus vietas, kuriose vykdyti veiklą Leidimai išduodami konkurso būdu).

Leidimai teikti atrakcionų (pripučiamų ir kitų žaidimo įrenginių, atrakcionų parkų), kurių užimamas plotas didesnis kaip 100 m2, paslaugas išduodami vietose, kurioms pritaria nuolatinė komisija, patvirtinta Savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. AD1-603 Dėl nuolatinės komisijos Klaipėdos miesto savivaldybės viešųjų vietų prekiauti ir teikti paslaugas nuo (iš) laikinųjų įrenginių klausimams spręsti sudarymo“, per 10 darbo dienų nuo prašymo su visais privalomais dokumentais pateikimo dienos.

Leidimai teikti dviračių mainų ar dalijimosi sistemos punktų paslaugą išduodami vietose, kurioms pritarė nuolatinė komisija, patvirtinta Savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. AD1-603 Dėl nuolatinės komisijos Klaipėdos miesto savivaldybės viešųjų vietų prekiauti ir teikti paslaugas nuo (iš) laikinųjų įrenginių klausimams spręsti sudarymo“, per 10 darbo dienų nuo prašymo su visais privalomais dokumentais pateikimo dienos.

Papildyta punktu:

Nr. AD1-3804, 2016-12-09, paskelbta TAR 2016-12-09, i. k. 2016-28592

Punkto pakeitimai:

Nr. AD1-1382, 2017-05-29, paskelbta TAR 2017-05-30, i. k. 2017-09082

Nr. AD1-219, 2021-02-17, paskelbta TAR 2021-02-17, i. k. 2021-02933

 

11. Neteko galios nuo 2022-10-27

Punkto naikinimas:

Nr. AD1-1318, 2022-10-26, paskelbta TAR 2022-10-26, i. k. 2022-21600

 

12. Neteko galios nuo 2022-10-27

Punkto naikinimas:

Nr. AD1-1318, 2022-10-26, paskelbta TAR 2022-10-26, i. k. 2022-21600

 

13. Leidimui gauti juridiniai ir fiziniai asmenys per IS „Prekybos vietų žemėlapis“ arba, nesant galimybės dėl techninių ar kitų svarbių su IS „Prekybos vietų žemėlapis“ susijusių ir nuo prašymo teikėjo nepriklausančių priežasčių, tiesiogiai, el. paštu, paštu ar per kurjerį Klientų aptarnavimo skyriui ar Skyriui per kitą oficialią elektroninę prašymų pateikimo sistemą (Jūros šventės ir miesto jubiliejinių bei istorinių sukakčių paminėjimo švenčių metu – renginio organizatoriaus nurodytu būdu, adresu ir tvarka) pateikia šiuos dokumentus:

13.1. Leidimui prekybai:

13.1.1. prašymą, kuriame nurodoma: įmonės pavadinimas, kodas (fizinio asmens – vardas, pavardė, asmens kodas, dokumento, suteikiančio teisę užsiimti pageidaujama veikla, numeris, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduoto maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo išdavimo data ir numeris (reikalavimas taikomas prekiaujantiems maisto prekėmis, žemės ūkio produkcija, teikiantys maitinimo paslaugas, išskyrus prekiaujančius švenčių, masinių renginių metu), nuolatinės gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, jeigu Leidimo prašytojas jį turi, prašymo pateikimo data, pageidaujamas veiklos vykdymo laikotarpis, parduodamų prekių asortimentas (nurodomi prekių pavadinimai), darbo vietos adresas, numeris (jeigu jis yra), darbo vietos įrengimo (įrangos) charakteristika (išvardijamos prekyboje naudojamos priemonės), užimamas plotas (m2);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. AD1-1318, 2022-10-26, paskelbta TAR 2022-10-26, i. k. 2022-21600

 

13.1.2. laikinųjų įrenginių, specializuoto automobilio, automobilio priekabos, maisto vagonėlio,  specialiosios nemotorinės transporto priemonės sprendinius – bendrą vaizdą su nurodytais matmenimis (sprendiniai turi būti pasirašyti pareiškėjo). Kiosko, paviljono, nestacionariosios lauko kavinės, išplėstų aptarnavimo vietų prie stacionariosios viešojo maitinimo vietos ar laikino mobiliojo įrenginio (konteinerio ir pan.) projektą – aiškinamąjį raštą, teritorijos ar žemės sklypo, kuriame bus vykdoma veikla, planą ant topografinės nuotraukos pagrindo, planą su nurodytomis sklypo ribomis ir gretimybėmis, objekto išdėstymą žemės sklype ar teritorijoje su matmenimis masteliu 1:50, bendrą vaizdą, išklotines, naudojamas medžiagas, spalvinius sprendimus (projektas turi būti pasirašytas projekto vadovo ir užsakovo);

13.1.3. specializuoto automobilio, automobilio priekabos valstybinės registracijos  dokumento kopiją;

13.1.4. ūkininko pažymėjimo, bityno paso, paukštininkystės ūkio registravimo pažymėjimo ar kito dokumento, įrodančio, kad žemės ūkio produkcija, naminiai paukščiai ir kt. užauginti registruotame asmeniniame ūkyje, sodo sklype ar pan., kopiją (pateikia prekiaujantys naminiais paukščiais ir kt. bei fiziniai asmenys, parduodantys žemės ūkio produkciją be verslo liudijimo, išskyrus prekiaujančius švenčių, masinių renginių metu);

13.1.5. dokumentą, įrodantį, kad sumokėta nustatyto dydžio vietinė rinkliava (pateikiamas tiesiogiai ar informuojama telefonu, arba kitomis informavimo elektroninėmis priemonėmis apie rinkliavos sumokėjimą);

13.1.6. Leidimui prekiauti išplėstoje aptarnavimo vietoje prie stacionariosios viešojo maitinimo vietos, kurią planuojama įrengti vandenyje, gauti papildomai turi pateikti galiojančios sutarties, sudarytos su krantinės valdytoju ar naudotoju (jeigu Savivaldybės administracija krantinę valdyti ar naudoti yra perdavusi kitam asmeniui), kopiją ir laisvos formos patvirtinimą, kuriame nurodoma, kad vandens įrenginys atitinka naudojimo ir priežiūros taisyklių bei kitų teisės aktų reikalavimus ir kad prekybą vykdančios įmonės vadovas ar įgaliotas asmuo yra susipažinęs su teisės aktais, reglamentuojančiais lankytojų gyvybės ir sveikatos apsaugos bei higienos reikalavimus;

13.2. Leidimui teikti paslaugas:

13.2.1. prašymą, kuriame nurodoma: įmonės pavadinimas, kodas (fizinio asmens – vardas, pavardė, asmens kodas, dokumento, suteikiančio teisę užsiimti pageidaujama veikla, numeris), nuolatinės gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, jeigu Leidimo prašytojas jį turi, prašymo pateikimo data, pageidaujamas veiklos vykdymo laikotarpis, teikiamos paslaugos, darbo vietos adresas, numeris (jeigu jis yra), darbo vietos įrengimo (įrangos) charakteristika, užimamas plotas (m2)

Papunkčio pakeitimai:

Nr. AD1-1318, 2022-10-26, paskelbta TAR 2022-10-26, i. k. 2022-21600

 

13.2.2. laikinųjų įrenginių, specializuoto automobilio, automobilio priekabos, specialiosios nemotorinės transporto priemonės sprendinius – bendrą vaizdą su nurodytais matmenimis (sprendiniai turi būti pasirašyti pareiškėjo). Kiosko, paviljono projektą – aiškinamąjį raštą,  teritorijos ar žemės sklypo, kuriame bus vykdoma veikla, planą ant topografinės nuotraukos pagrindo, planą su nurodytomis sklypo ribomis ir gretimybėmis, objekto išdėstymą žemės sklype ar teritorijoje su matmenimis masteliu 1:50, bendrą vaizdą,  išklotines, naudojamas medžiagas, spalvinius sprendimus (projektas turi būti pasirašytas projekto vadovo ir užsakovo);

13.2.3. gyvūną identifikuojančio (teikiant pasivažinėjimo kinkomuoju transportu (karietomis) paslaugą), specializuoto automobilio, automobilio priekabos valstybinės registracijos dokumento kopiją;

13.2.4. dokumentą, įrodantį, kad sumokėta nustatyto dydžio vietinė rinkliava (pateikiamas tiesiogiai ar informuojama telefonu, arba kitomis informavimo elektroninėmis priemonėmis apie rinkliavos sumokėjimą);

13.2.5. Leidimui teikti vandens pramogų priemonių nuomos paslaugą papildomai turi pateikti:

13.2.5.1. laisvos formos patvirtinimą, kuriame nurodoma, kad vandens įrenginys atitinka gamintojo naudojimo ir priežiūros taisyklių bei kitų teisės aktų reikalavimus, ir patvirtinimą, kad yra susipažinęs su teisės aktais, reglamentuojančiais lankytojų gyvybės ir sveikatos apsaugos bei higienos reikalavimus;

13.2.5.2. sudarytos galiojančios veiklos vykdymo laikotarpiu sutarties su krantinės valdytoju / naudotoju kopiją, jeigu Savivaldybės administracija krantinę valdyti / naudoti yra perdavusi kitam asmeniui.

Paslaugų teikimo vietoje turi būti matomoje vietoje iškabintos naudojimosi paslauga saugumą užtikrinančios taisyklės. Leidimai teikti vandens pramogų priemonių nuomos paslaugas išduodami tik Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintose prekybos ir paslaugų teikimo viešųjų vietų išdėstymo schemose nurodytose vietose.

Paslaugos teikėjas užtikrina, kad būtų laikomasi vidaus vandenų saugios laivybos reikalavimų ir vandens pramogų priemonių judėjimui nustatytų apribojimų;

13.2.6. Leidimas teikti vežimo kinkomuoju transportu (karietomis) paslaugas išduodamas tik pritarus Nuolatinei komisijai Klaipėdos miesto savivaldybės viešųjų vietų prekiauti ir teikti paslaugas nuo (iš) laikinųjų įrenginių klausimams spręsti.

Paslaugos teikėjas, kuriam išduotas Leidimas, privalo griežtai laikytis nustatyto maršruto ir Kelių eismo taisyklių bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių gyvūnų gerovę ir apsaugą bei aplinkos apsaugą, reikalavimų;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. AD1-1318, 2022-10-26, paskelbta TAR 2022-10-26, i. k. 2022-21600

 

13.3. Jeigu prašoma išduoti Leidimą prekiauti ar teikti paslaugas ne valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise priklausančioje ar kitu pagrindu valdomoje ar naudojamoje teritorijoje, prekiautojas ar paslaugos teikėjas, veiklą vykdantis nuo (iš) laikinųjų įrenginių, specializuoto automobilio, automobilio priekabos, maisto vagonėlio, specialiosios nemotorinės transporto priemonės, kiosko, paviljono, prekiaujantis nestacionariojoje lauko kavinėje, išplėstoje aptarnavimo vietoje prie stacionariosios viešojo maitinimo vietos, prekiaujantis ar teikiantis paslaugas laikiname mobiliajame įrenginyje (konteineryje ir pan.), be šio Aprašo 13.1 ar 13.2 papunkčiuose išvardytų dokumentų, papildomai turi pateikti dokumento, įrodančio žemės sklypo valdymo ar naudojimo teisėtumą (nuosavybės registravimo pažymėjimo, nuomos, panaudos, koncesijos sutarties ar kt.), kopiją.

Prekiaujant ar teikiant paslaugas nuo (iš) laikinųjų įrenginių, specializuoto automobilio, automobilio priekabos, maisto vagonėlio, specialiosios nemotorinės transporto priemonės ne valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise priklausančioje ar kitu pagrindu valdomoje ar naudojamoje teritorijoje, su prašymu išduoti Leidimą turi būti pateikiami sprendiniai, kuriuos sudaro žemės sklypo, kuriame bus vykdoma veikla, planas ant topografinės nuotraukos pagrindo, planas su pažymėta veiklos vieta, gretimybėmis, matmenimis ir užimamu veiklos vykdymo vietos  plotu masteliu 1:50.

Prekiaujant ar teikiant paslaugas nuo (iš) laikinųjų įrenginių, specializuoto automobilio, automobilio priekabos, maisto vagonėlio, specialiosios nemotorinės transporto priemonės ne valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise priklausančioje ar kitu pagrindu valdomoje ar naudojamoje teritorijoje, laikinųjų įrenginių, specializuoto automobilio, automobilio priekabos, maisto vagonėlio, specialiosios nemotorinės transporto priemonės sprendiniai, o kiosko, paviljono, nestacionariosios lauko kavinės, išplėstų aptarnavimo vietų prie stacionariosios viešojo maitinimo vietos ar laikino mobiliojo įrenginio (konteinerio ir pan.) projektas turi būti raštu suderinti su sklypo savininkais, nuomotojais ar naudotojais.

Ne valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise priklausančioje ar kitu pagrindu valdomoje ar naudojamoje teritorijoje numatoma vykdyti ar vykdoma veikla ir planuojami įrengti laikinieji įrenginiai, specializuoti automobiliai, automobilių priekabos, maisto vagonėliai, specialiosios nemotorinės transporto priemonės, laikini mobilieji įrenginiai (konteineriai ir pan.), skirti veiklai vykdyti, neturi prieštarauti galiojančių planavimo dokumentų sprendiniams, negali trukdyti eksploatuoti miesto infrastruktūros objektų ir įrenginių, jų estetinė išvaizda turi derėti prie bendro esamo architektūrinio komplekso vaizdo. Prie laikinųjų įrenginių, specializuotų automobilių, automobilių priekabų, maisto vagonėlių, specialiųjų nemotorinių transporto priemonių, laikinų mobiliųjų įrenginių (konteinerių ir pan.), skirtų veiklai vykdyti, negali būti pastatomi papildomi įrenginiai veiklai vykdyti. Specializuoti automobiliai, automobilių priekabos, maisto vagonėliai kiekvieną dieną, baigę darbą (iki 24.00 val.) turi būti pašalinti iš prekybos vietos.

Ne valstybei ar Savivaldybei nuosavybės teise priklausančioje ar kitu pagrindu valdomoje ar naudojamoje teritorijoje nuo (iš) laikinųjų įrenginių, specializuotų automobilių, automobilių priekabų, maisto vagonėlių, specialiųjų nemotorinių transporto priemonių, išplėstose aptarnavimo vietose prie veikiančių stacionariųjų viešojo maitinimo vietų leidžiama prekiauti maisto produktais, parduodamais toje veikiančioje stacionariojoje viešojo maitinimo vietoje, greito maisto termiškai apdorotais patiekalais, fasuotais ledais ir gaiviaisiais gėrimais iš šaldomų vežimėlių, vietoje pagamintais minkštais ledais ir šaltais desertais, smulkios fasuotės pramoninės gamybos konditerijos gaminiais, sausais užkandžiais ir gaiviaisiais gėrimais, vaisiais ir daržovėmis, nuosavuose soduose ar ūkininkų ūkiuose pagamintais (išaugintais) maisto produktais, eglutėmis ir jų šakomis, gėlėmis, poilsiui skirtomis prekėmis. Kitais maisto produktais ir jų gaminiais, ne maisto produktais, neišvardintais šioje papunkčio dalyje, prekiauti draudžiama.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. AD1-1318, 2022-10-26, paskelbta TAR 2022-10-26, i. k. 2022-21600

 

Punkto pakeitimai:

Nr. AD1-564, 2021-05-04, paskelbta TAR 2021-05-04, i. k. 2021-09665

 

131. Leidimas prekiauti išplėstoje aptarnavimo vietoje prie stacionariosios viešojo maitinimo vietos išduodamas laikotarpiui nuo balandžio 1 d. iki spalio 31 d. Leidimas gali būti išduotas (išskyrus važiuojamąją kelio dalį, automobilių stovėjimo aikšteles) laikotarpiui nuo lapkričio 1 d. iki kovo 31 d., kai asmenys pateikia atskirą prašymą ir įvykdo papildomus reikalavimus: dirbtinis šildymas lauko sąlygomis, priemonės lankytojų apsaugai nuo vėjo ir kritulių, stalai, kėdės, žiemojantys želdiniai ir visa įranga neturi trukdyti objekto, prie kurio įrengta išplėsta aptarnavimo vieta prie stacionariosios viešojo maitinimo vietos, aptarnavimui ir saugiam aptarnaujančių įmonių patekimui prie jo.

Leidimas prekiauti išplėstoje aptarnavimo vietoje prie stacionariosios viešojo maitinimo vietos išduodamas ne didesniu kaip 40 metrų atstumu nuo stacionariosios viešojo maitinimo vietos.

Leidimas prekiauti išplėstoje aptarnavimo vietoje prie stacionariosios viešojo maitinimo vietos nepratęsiamas (neišduodamas), jei nustatyta, kad veikla išplėstoje aptarnavimo vietoje prie stacionariosios viešojo maitinimo vietos faktiškai nebuvo vykdoma ilgiau nei 7 (septynias) kalendorines dienas.

Papildyta punktu:

Nr. AD1-341, 2018-02-06, paskelbta TAR 2018-02-06, i. k. 2018-01857

Punkto pakeitimai:

Nr. AD1-3017, 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-27, i. k. 2018-21496

Nr. AD1-767, 2019-05-10, paskelbta TAR 2019-05-10, i. k. 2019-07518

Nr. AD1-474, 2020-04-08, paskelbta TAR 2020-04-09, i. k. 2020-07389

 

14. Neteko galios nuo 2021-05-05

Punkto naikinimas:

Nr. AD1-564, 2021-05-04, paskelbta TAR 2021-05-04, i. k. 2021-09665

 

15. Prašymas Leidimui tik neužimtoje vietoje gauti priimamas ir registruojamas Aprašo 4  punkte nustatyta tvarka.

Prašymas per IS „Prekybos vietų žemėlapis“ priimamas ir registruojamas nuo 8.00 val. darbo dienomis ir ne anksčiau kaip 30 kalendorinių dienų iki veiklos pradžios. Jei 30 kalendorinių dienų iki veiklos pradžios yra nedarbo diena, tai prašymas per IS „Prekybos vietų žemėlapis“ priimamas ir registruojamas po jos einančią darbo dieną nuo 8.00 val. 

Prašymas Leidimui prekybai gėlėmis švenčių ir atmintinų dienų proga gauti priimamas ir registruojamas ne anksčiau kaip 30 kalendorinių dienų iki šventinės ar atmintinos dienos. Jei 30 kalendorinių dienų iki šventinės ar atmintinos dienos yra nedarbo diena, tai prašymas per IS „Prekybos vietų žemėlapis“ priimamas ir registruojamas po jos einančią darbo dieną nuo 8.00 val. 

Leidimas prekybai gėlėmis švenčių ir atmintinų dienų proga išduodamas ne ilgiau kaip keturias kalendorines dienas iki šventinės ar atmintinos dienos ir keturias kalendorines dienas po šventinės ar atmintinos dienos.

Ši nuostata taikoma per šias švenčių ir atmintinas dienas: Tarptautinę moters dieną (kovo 8‑ąją), Tarptautinę darbininkų dieną (gegužės 1-ąją), Motinos dieną (pirmąjį gegužės sekmadienį), Tėvo dieną (pirmąjį birželio sekmadienį), Mokslo ir žinių dieną (rugsėjo 1-ąją), Tarptautinę mokytojų dieną (spalio 5-ąją), Visų Šventųjų dieną (lapkričio 1-ąją).

Prašymai Leidimui gauti vietose, skirtose prekiauti gėlėmis švenčių ir atmintinų dienų proga, gali būti priimami ir kitoms proginėms dienoms.

Maksimalus prekybos gėlėmis švenčių ir atmintinų dienų proga vietos plotas – 4 m2.

Asmenys, norintys įsigyti Leidimą prekiauti ar teikti paslaugas švenčių, renginių, mugių metu (išskyrus Jūros šventę), vykstančių renginių organizavimo vietose,  prašymą turi pateikti ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki renginio pradžios. Prašymą prekiauti ar teikti paslaugas Jūros šventės metu priima šventės organizatorius savo atskirai nustatyta tvarka.

Asmenys prašymus Leidimui prekiauti išplėstoje aptarnavimo vietoje prie stacionariosios viešojo maitinimo vietos, kurią planuoja įrengti važiuojamojoje gatvės dalyje ar automobilių stovėjimo aikštelėje, gauti, pasibaigus projekto suderinimo galiojimo laikotarpiui, su pridedamu projektu ir teritorijos ar žemės sklypo planu Savivaldybės administracijai turi pateikti iki einamųjų metų balandžio 1 d. (vėliau pateiktas prašymas nenagrinėjamas ir Leidimas einamųjų metų laikotarpiui neišduodamas). Asmenys, kurie pirmą kartą planuoja įrengti išplėstas aptarnavimo vietas prie stacionariosios viešojo maitinimo vietos važiuojamojoje gatvės dalyje ar automobilių stovėjimo aikštelėje, prašymus su pridedamu projektu ir teritorijos ar žemės sklypo planu Savivaldybės administracijai gali pateikti iki einamųjų metų rugsėjo 30 d.

Punkto pakeitimai:

Nr. AD1-1167, 2016-04-19, paskelbta TAR 2016-04-19, i. k. 2016-10090

Nr. AD1-3804, 2016-12-09, paskelbta TAR 2016-12-09, i. k. 2016-28592

Nr. AD1-1382, 2017-05-29, paskelbta TAR 2017-05-30, i. k. 2017-09082

Nr. AD1-1072, 2018-05-02, paskelbta TAR 2018-05-03, i. k. 2018-07005

Nr. AD1-474, 2020-04-08, paskelbta TAR 2020-04-09, i. k. 2020-07389

Nr. AD1-1318, 2022-10-26, paskelbta TAR 2022-10-26, i. k. 2022-21600

 

16. Jeigu nesikeičia prekybos ar paslaugų teikimo vieta, būdas ir nėra pasibaigęs prekybos ar paslaugų teikimo laikinųjų įrenginių ar specializuoto automobilio, automobilio priekabos, maisto vagonėlio, specialiosios nemotorinės transporto priemonės sprendinių, kiosko, paviljono, nestacionariosios lauko kavinės, išplėstų aptarnavimo vietų prie stacionariosios viešojo maitinimo vietos ar laikino mobiliojo įrenginio (konteinerio ir pan.) projekto suderinimo terminas ir pats veiklos objektas nėra pakitęs, prašyme Leidimui pratęsti (išduoti) iki sprendinių ar projekto suderinimo termino pabaigos turi būti nurodytas tik galiojančio verslo liudijimo (jeigu veikla vykdoma su verslo liudijimu) numeris ir prie prašymo pridėti Aprašo 13.1.7, 13.1.8 ar 13.2.5, 13.2.6 papunkčiuose nurodyti dokumentai.

Jei išplėstos aptarnavimo vietos prie stacionariosios viešojo maitinimo vietos projekto suderinimo terminas nepasibaigęs, bet pats veiklos objektas pakito ir neatitinka suderinto projekto, Leidimas nepratęsiamas (neišduodamas) ir per 7 darbo dienas nuo įspėjimo įteikimo dienos įranga turi būti demontuota ir pašalinta.

Punkto pakeitimai:

Nr. AD1-341, 2018-02-06, paskelbta TAR 2018-02-06, i. k. 2018-01857

Nr. AD1-564, 2021-05-04, paskelbta TAR 2021-05-04, i. k. 2021-09665

 

17. Savivaldybės administracijoje gauti prašymai su pridėtais dokumentais derinami:

17.1. laikinųjų įrenginių, specializuotų automobilių, automobilių priekabų, maisto vagonėlių, specialiųjų nemotorinių transporto priemonių sprendiniai – su Savivaldybės administracijos Urbanistikos ir architektūros skyriaus atstovu per 3 darbo dienas nuo visų šio  Aprašo 13.1 ar 13.2 ir 13.3 papunkčiuose išvardytų dokumentų pateikimo dienos

Papunkčio pakeitimai:

Nr. AD1-474, 2020-04-08, paskelbta TAR 2020-04-09, i. k. 2020-07389

Nr. AD1-564, 2021-05-04, paskelbta TAR 2021-05-04, i. k. 2021-09665

 

17.2. kiosko, paviljono, nestacionariosios lauko kavinės, išplėstų aptarnavimo vietų prie stacionariosios viešojo maitinimo vietos ar laikino mobiliojo įrenginio (konteinerio ir pan.) projektas – su Miesto tvarkymo, Paveldosaugos (jeigu veiklos objektą planuojama statyti kultūros paveldo objektų ar vietovių teritorijose bei jų apsaugos zonose) ir  Urbanistikos ir architektūros skyrių atstovais per  5 darbo dienas nuo visų šio  Aprašo 13.1 ar 13.2 ir 13.3 papunkčiuose išvardytų dokumentų pateikimo dienos;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. AD1-474, 2020-04-08, paskelbta TAR 2020-04-09, i. k. 2020-07389

Nr. AD1-564, 2021-05-04, paskelbta TAR 2021-05-04, i. k. 2021-09665

 

17.3. išplėstų aptarnavimo vietų prie stacionariosios viešojo maitinimo vietos įrengimui, kai aptarnavimo vietos įrengiamos važiuojamojoje gatvės dalyje ar automobilių stovėjimo aikštelėje, be 17.2 papunktyje nurodyto derinimo, turi pritarti Nuolatinė komisija Klaipėdos miesto savivaldybės viešųjų vietų prekiauti ir teikti paslaugas nuo (iš) laikinųjų įrenginių klausimams spręsti, Saugaus eismo komisija ir įsakymu leisti Savivaldybės administracijos direktorius;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. AD1-1318, 2022-10-26, paskelbta TAR 2022-10-26, i. k. 2022-21600

 

17.4. vandens pramogų priemonių nuomos įrengimui, be 17.1 papunktyje nurodyto derinimo, ir išplėstų aptarnavimo vietų prie stacionariosios viešojo maitinimo vietos, kurią planuojama įrengti vandenyje, įrengimui, be 17.2 papunktyje nurodyto derinimo, turi raštu pritarti vandens kelią prižiūrėti įgaliota įstaiga. Dokumentas pateikiamas kartu su prašymu;

17.5. dviračių mainų ar dalijimosi sistemos punktų įrengimui, išnešiojamajai ir išvežiojamajai prekybai pageidaujamu maršrutu, be 17.1 papunktyje nurodyto derinimo, turi pritarti nuolatinė komisija, patvirtinta Savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. AD1-603 Dėl nuolatinės komisijos Klaipėdos miesto savivaldybės viešųjų vietų prekiauti ir teikti paslaugas nuo (iš) laikinųjų įrenginių klausimams spręsti sudarymo“, per 10 darbo dienų nuo prašymo su visais privalomais dokumentais pateikimo dienos.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. AD1-219, 2021-02-17, paskelbta TAR 2021-02-17, i. k. 2021-02933

 

Punkto pakeitimai:

Nr. AD1-1167, 2016-04-19, paskelbta TAR 2016-04-19, i. k. 2016-10090

Nr. AD1-3017, 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-27, i. k. 2018-21496

 

18. Savivaldybės administracijos suderinti sprendiniai ir projektai galioja:

18.1. sprendiniai – 1 metus;

18.2. projektai – 3 metus.

19. Kai Savivaldybės administracijos 17 punkte nurodytų atitinkamų skyrių, komisijos ir įstaigos atstovai suderina prašymą su pridėtais dokumentais, Klientų aptarnavimo skyrius juos perduoda Skyriui.

Jeigu prašoma išduoti Leidimą prekiauti ar teikti paslaugas ne valstybei ar Savivaldybei nuosavybės teise priklausančioje ar kitu pagrindu valdomoje / naudojamoje teritorijoje, Klientų aptarnavimo skyriaus atsakingas darbuotojas sutikrina Nekilnojamojo turto registro duomenų bazėje žemės sklypo nuosavybės teisę.

Punkto pakeitimai:

Nr. AD1-1167, 2016-04-19, paskelbta TAR 2016-04-19, i. k. 2016-10090

Nr. AD1-474, 2020-04-08, paskelbta TAR 2020-04-09, i. k. 2020-07389

 

20. Leidimas prekybai ar paslaugų teikimui išduodamas per  3 darbo dienas nuo visų šio  Aprašo 13.1 ar 13.2 ir 13.3 papunkčiuose išvardytų dokumentų pateikimo ir 17 punkte nurodytų Savivaldybės administracijos atitinkamų skyrių, atsakingų įstaigų atstovų arba komisijų suderinimo, kai ruošiamasi prekiauti iš laikinųjų įrenginių, specializuotų automobilių, automobilių priekabų maisto vagonėlių, specialiųjų nemotorinių transporto priemonių.

Punkto pakeitimai:

Nr. AD1-3017, 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-27, i. k. 2018-21496

Nr. AD1-564, 2021-05-04, paskelbta TAR 2021-05-04, i. k. 2021-09665

 

21. Leidimas prekybai ar paslaugų teikimui išduodamas per  5 darbo dienas nuo visų šio  Aprašo 13.1 ar 13.2 ir 13.3 papunkčiuose išvardytų dokumentų pateikimo ir 17 punkte nurodytų  Savivaldybės administracijos atitinkamų skyrių, atsakingų įstaigų atstovų arba komisijų suderinimo, kai ruošiamasi prekiauti iš kiosko, paviljono, nestacionariosios lauko kavinės, išplėstose aptarnavimo vietose prie stacionariosios viešojo maitinimo vietos, laikino mobiliojo įrenginio (konteinerio ir pan.).

Punkto pakeitimai:

Nr. AD1-3017, 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-27, i. k. 2018-21496

 

22. Prašymai Leidimui gauti registruojami tik į IS „Prekybos vietų žemėlapis“ esamas, kitas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintas laisvas vietas. Taip pat registruojami prašymai prekiauti ar teikti paslaugas ne valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise priklausančioje ar kitu pagrindu valdomoje ar naudojamoje teritorijoje, jeigu jie atitinka visus šiame Apraše nustatytus reikalavimus.

Jeigu asmuo el. paštu, tiesiogiai, paštu ar per kurjerį pateikia nustatytos formos prašymą, kuris neteisingai ar nepilnai užpildytas arba neatitinka dokumentams arba Leidimų išdavimo tvarkai keliamų reikalavimų, arba pateikti neteisingi ar ne visi leidimui išduoti būtini duomenys, arba pateikti ne visi privalomi dokumentai, toks prašymas nepriimamas ir IS „DVS“ neregistruojamas.

Jeigu asmuo Leidimui gauti per IS „Prekybos vietų žemėlapis“ į neužimtą prekybos ar paslaugų teikimo vietą pateikia nustatytos formos prašymą, kuris neteisingai ar nepilnai užpildytas arba neatitinka dokumentams arba Leidimų išdavimo tvarkai keliamų reikalavimų, arba pateikti neteisingi duomenys, arba pateikti ne visi privalomi dokumentai, toks prašymas nenagrinėjamas ir atmetamas.

Apie prašymo, gauto per IS „Prekybos vietų žemėlapis“, atmetimą  pareiškėjas SMS žinute ir el. paštu (jeigu juos teisingai pareiškėjas nurodė) informuojamas automatiškai per IS „DVS“, kai Skyriaus atsakingas darbuotojas užbaigia užduoties vykdymą.

Punkto pakeitimai:

Nr. AD1-1382, 2017-05-29, paskelbta TAR 2017-05-30, i. k. 2017-09082

Nr. AD1-564, 2019-04-03, paskelbta TAR 2019-04-04, i. k. 2019-05508

Nr. AD1-564, 2021-05-04, paskelbta TAR 2021-05-04, i. k. 2021-09665

 

23. Prekybos ar paslaugų teikimo vieta laikoma užimta, jei iki išduoto Leidimo vykdyti veiklą šioje vietoje galiojimo termino pabaigos liko 5 ir daugiau kalendorinių dienų.

Leidimo galiojimui pasibaigus jis nėra pratęsiamas, o išduodamas naujas Leidimas. Leidimas prekiauti ar teikti paslaugas viešojoje vietoje pirmumo eile išduodamas, jeigu asmuo konkrečioje vietoje vykdo veiklą ir pateikia prašymą Leidimo gavimui, likus 5 ir daugiau kalendorinių dienų iki išduoto Leidimo vykdyti veiklą šioje vietoje galiojimo termino pabaigos.

Leidimas prekiauti ar teikti paslaugas viešojoje vietoje negali būti pratęstas, perduotas ar perleistas kitam asmeniui.

Punkto pakeitimai:

Nr. AD1-3804, 2016-12-09, paskelbta TAR 2016-12-09, i. k. 2016-28592

Nr. AD1-1382, 2017-05-29, paskelbta TAR 2017-05-30, i. k. 2017-09082

Nr. AD1-474, 2020-04-08, paskelbta TAR 2020-04-09, i. k. 2020-07389

 

24. Leidimą vykdyti veiklą konkrečioje vietoje neužimtomis mėnesio dienomis gali gauti kitas asmuo, jei anksčiau išduotas Leidimas vykdyti veiklą toje vietoje galioja 15 ir mažiau kalendorinių dienų per mėnesį.

25. Vienam asmeniui tuo pačiu prekybos ar paslaugų teikimo vietos adresu tai pačiai veiklos rūšiai išduodamas tik vienas leidimas, išskyrus ne valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise priklausančioje ar kitu pagrindu valdomoje ar naudojamoje teritorijoje. Ši nuostata netaikoma, jei praėjo 30 kalendorinių dienų nuo tos dienos, kai asmuo pradėjo vykdyti veiklą, ir tai pačiai veiklos rūšiai tuo pačiu adresu yra laisvų vietų.

Punkto pakeitimai:

Nr. AD1-1167, 2016-04-19, paskelbta TAR 2016-04-19, i. k. 2016-10090

Nr. AD1-1382, 2017-05-29, paskelbta TAR 2017-05-30, i. k. 2017-09082

 

26. Vietų prekiauti gėlėmis švenčių ir atmintinų dienų proga skaičius gali būti papildomai padidintas, išduodant leidimus į vietas, skirtas prekiauti vaisiais ir daržovėmis, jei šios vietos per šventes ir atmintinas dienas yra neužimtos. Apie papildomas prekybos vietas prieš 10 kalendorinių dienų iki švenčių ar atmintinų dienų pradžios skelbiama Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje.

27. Kai prašymų Leidimams gauti pateikiama daugiau, nei yra patvirtintų ir neužimtų prekybos ar paslaugų teikimo viešųjų vietų, Leidimas išduodamas atsižvelgiant į tai, kuris prašymas IS „DVS“ ar IS „Prekybos vietų žemėlapis“ pateiktas anksčiau pagal tikslų prašymo pateikimo laiką.

Punkto pakeitimai:

Nr. AD1-3804, 2016-12-09, paskelbta TAR 2016-12-09, i. k. 2016-28592

 

28. Neteko galios nuo 2022-10-27

Punkto naikinimas:

Nr. AD1-1318, 2022-10-26, paskelbta TAR 2022-10-26, i. k. 2022-21600

 

29. Leidimas prekybai ar paslaugų teikimui neišduodamas, jeigu:

29.1. paaiškėja, kad Leidimui gauti buvo pateikti negaliojantys arba suklastoti dokumentai;

29.2. pateikiami ne visi, nevisiškai, neteisingai užpildyti dokumentai arba jie neatitinka dokumentams keliamų reikalavimų, arba pateikti neteisingi duomenys ir pareiškėjas nevykdo reikalavimo ištaisyti šiuos trūkumus.

 

III SKYRIUS

PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO KLAIPĖDOS MIESTO VIEŠOSIOSE VIETOSE LAIKO APRIBOJIMAS, LEIDIMO GALIOJIMO SUSTABDYMAS, LEIDIMO GALIOJIMO PANAIKINIMAS

 

30. Prekybos ir paslaugų teikimo laikas apribojamas, Leidimo galiojimas sustabdomas, Leidimo galiojimas panaikinamas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, kuriame yra nurodoma prekybos ar paslaugų teikimo laiko apribojimo ar Leidimo galiojimo sustabdymo pradžia ir pabaiga, data, nuo kada yra panaikinamas Leidimo galiojimas. Laikas, kuriam apribojamas prekybos ar paslaugų teikimo laikas ar sustabdomas Leidimo galiojimas, pradedamas skaičiuoti nuo įsakymo įsigaliojimo dienos.

31. Priėmus sprendimą dėl prekybos ar paslaugų teikimo laiko apribojimo, Leidimo sustabdymo ar dėl Leidimo galiojimo panaikinimo, asmuo, kuriam taikomos šios poveikio priemonės, apie tai informuojamas prašyme išduoti leidimą nurodytu būdu (elektroninėmis priemonėmis, paštu, per kurjerį arba tiesiogiai) per 3 darbo dienas nuo įsakymo įsigaliojimo dienos.

32. Apribojus prekybos ar paslaugų teikimo laiką ar sustabdžius Leidimo galiojimą, asmuo, kuriam pritaikytas prekybos ar paslaugų teikimo laiko apribojimas ar sustabdytas Leidimo galiojimas, privalo pateikti prašymą Leidimą patikslinti Savivaldybės administracijai (Klientų aptarnavimo skyriui) per 5 darbo dienas nuo pranešimo apie prekybos ar paslaugų teikimo laiko apribojimą ar Leidimo galiojimo sustabdymą įteikimo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. AD1-474, 2020-04-08, paskelbta TAR 2020-04-09, i. k. 2020-07389

Nr. AD1-564, 2021-05-04, paskelbta TAR 2021-05-04, i. k. 2021-09665

 

33. Prekybos ar paslaugų teikimo laikas 6 mėnesiams apribojamas iki 19.00 val. vadovaujantis Prekybos ir paslaugų teikimo Klaipėdos miesto viešosiose vietose tvarkos aprašu, patvirtintu Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. T2-331.

34. Jeigu išduoto Leidimo galiojimas trumpesnis negu pritaikytas apribojimas, apribojimas taikomas visam Leidimo galiojimo laikui ir pratęstam Leidimo galiojimui, kol sueis 6 mėnesių terminas.

35. Leidimo galiojimas sustabdomas 6 mėnesiams vadovaujantis Prekybos ir paslaugų teikimo Klaipėdos miesto viešosiose vietose tvarkos aprašu, patvirtintu Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. T2-331 „Dėl Prekybos ir paslaugų teikimo Klaipėdos miesto viešosiose vietose vietinės rinkliavos nuostatų ir Prekybos ir paslaugų teikimo Klaipėdos miesto viešosiose vietose tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Punkto pakeitimai:

Nr. AD1-3017, 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-27, i. k. 2018-21496

 

36. Jeigu išduoto Leidimo galiojimas trumpesnis negu Leidimo galiojimo sustabdymo laikotarpis, Leidimo galiojimo sustabdymas taikomas visam Leidimo galiojimo laikui ir laikotarpiui, kol sueis nustatytas 6 mėnesių terminas.

37. Leidimo galiojimas panaikinamas vadovaujantis Prekybos ir paslaugų teikimo Klaipėdos miesto viešosiose vietose tvarkos aprašu, patvirtintu Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. T2-331.

38. Leidimas gali būti neišduodamas, jei Lietuvos Respublikoje ar Klaipėdos mieste skelbiamas karantinas ir (ar) ribojama prekybos ir (ar) paslaugų teikimo veikla bei kitomis force majeure  aplinkybėmis.

Punkto pakeitimai:

Nr. AD1-1318, 2022-10-26, paskelbta TAR 2022-10-26, i. k. 2022-21600

 

________________________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. AD1-76, 2016-01-11, paskelbta TAR 2016-01-11, i. k. 2016-00492

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, Įsakymas

Nr. AD1-3800, 2014-12-15, paskelbta TAR 2014-12-15, i. k. 2014-19637

Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. AD1-2014 „Dėl Prekybos ir paslaugų teikimo Klaipėdos miesto viešosiose vietose prašymų leidimams gauti priėmimo, derinimo, leidimų, leidimų dublikatų išdavimo, prekybos ir paslaugų teikimo laiko apribojimo, leidimų galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, Įsakymas

Nr. AD1-1463, 2015-05-15, paskelbta TAR 2015-05-18, i. k. 2015-07568

Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. AD1-2014 „Dėl Prekybos ir paslaugų teikimo Klaipėdos miesto viešosiose vietose prašymų leidimams gauti priėmimo, derinimo, leidimų, leidimų dublikatų išdavimo, prekybos ir paslaugų teikimo laiko apribojimo, leidimų galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, Įsakymas

Nr. AD1-76, 2016-01-11, paskelbta TAR 2016-01-11, i. k. 2016-00492

Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. AD1-2014 „Dėl prekybos ir paslaugų teikimo Klaipėdos miesto viešosiose vietose prašymų leidimams gauti priėmimo, derinimo, leidimų, leidimų dublikatų išdavimo, prekybos ir paslaugų teikimo laiko apribojimo, leidimų galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, Įsakymas

Nr. AD1-1167, 2016-04-19, paskelbta TAR 2016-04-19, i. k. 2016-10090

Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. AD1-2014 „Dėl prekybos ir paslaugų teikimo Klaipėdos miesto viešosiose vietose prašymų leidimams gauti priėmimo, derinimo, leidimų, leidimų dublikatų išdavimo, prekybos ir paslaugų teikimo laiko apribojimo, leidimų galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, Įsakymas

Nr. AD1-3804, 2016-12-09, paskelbta TAR 2016-12-09, i. k. 2016-28592

Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. AD1-2014 „Dėl Prekybos ir paslaugų teikimo Klaipėdos miesto viešosiose vietose prašymų leidimams gauti priėmimo, derinimo, leidimų, leidimų dublikatų išdavimo, prekybos ir paslaugų teikimo laiko apribojimo, leidimų galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, Įsakymas

Nr. AD1-1382, 2017-05-29, paskelbta TAR 2017-05-30, i. k. 2017-09082

Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. AD1-2014 „Dėl Prekybos ir paslaugų teikimo Klaipėdos miesto viešosiose vietose prašymų leidimams gauti priėmimo, derinimo, leidimų, leidimų dublikatų išdavimo, prekybos ir paslaugų teikimo laiko apribojimo, leidimų galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, Įsakymas

Nr. AD1-341, 2018-02-06, paskelbta TAR 2018-02-06, i. k. 2018-01857

Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. AD1-2014 „Dėl Prekybos ir paslaugų teikimo Klaipėdos miesto viešosiose vietose prašymų leidimams gauti priėmimo, derinimo, leidimų, leidimų dublikatų išdavimo, prekybos ir paslaugų teikimo laiko apribojimo, leidimų galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, Įsakymas

Nr. AD1-1072, 2018-05-02, paskelbta TAR 2018-05-03, i. k. 2018-07005

Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. AD1-2014 „Dėl Prekybos ir paslaugų teikimo Klaipėdos miesto viešosiose vietose prašymų leidimams gauti priėmimo, derinimo, leidimų, leidimų dublikatų išdavimo, prekybos ir paslaugų teikimo laiko apribojimo, leidimų galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

9.

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, Įsakymas

Nr. AD1-3017, 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-27, i. k. 2018-21496

Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. AD1-2014 „Dėl prekybos ir paslaugų teikimo Klaipėdos miesto viešosiose vietose prašymų leidimams gauti priėmimo, derinimo, leidimų, leidimų dublikatų išdavimo, prekybos ir paslaugų teikimo laiko apribojimo, leidimų galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

10.

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, Įsakymas

Nr. AD1-564, 2019-04-03, paskelbta TAR 2019-04-04, i. k. 2019-05508

Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. AD1-2014 „Dėl Prekybos ir dėl paslaugų teikimo Klaipėdos miesto viešosiose vietose prašymų leidimams gauti priėmimo, derinimo, leidimų, leidimų dublikatų išdavimo, prekybos ir paslaugų teikimo laiko apribojimo, leidimų galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

11.

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, Įsakymas

Nr. AD1-767, 2019-05-10, paskelbta TAR 2019-05-10, i. k. 2019-07518

Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. AD1-2014 „Dėl Prekybos ir dėl paslaugų teikimo Klaipėdos miesto viešosiose vietose prašymų leidimams gauti priėmimo, derinimo, leidimų, leidimų dublikatų išdavimo, prekybos ir paslaugų teikimo laiko apribojimo, leidimų galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

12.

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, Įsakymas

Nr. AD1-474, 2020-04-08, paskelbta TAR 2020-04-09, i. k. 2020-07389

Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. AD1-2014 „Dėl Prekybos ir dėl paslaugų teikimo Klaipėdos miesto viešosiose vietose prašymų leidimams gauti priėmimo, derinimo, leidimų, leidimų dublikatų išdavimo, prekybos ir paslaugų teikimo laiko apribojimo, leidimų galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

13.

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, Įsakymas

Nr. AD1-219, 2021-02-17, paskelbta TAR 2021-02-17, i. k. 2021-02933

Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. AD1-2014 „Dėl Prekybos ir paslaugų teikimo Klaipėdos miesto viešosiose vietose prašymų leidimams gauti priėmimo, derinimo, leidimų, leidimų dublikatų išdavimo, prekybos ir paslaugų teikimo laiko apribojimo, leidimų galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

14.

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, Įsakymas

Nr. AD1-564, 2021-05-04, paskelbta TAR 2021-05-04, i. k. 2021-09665

Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. AD1-2014 „Dėl Prekybos ir paslaugų teikimo Klaipėdos miesto viešosiose vietose prašymų leidimams gauti priėmimo, derinimo, leidimų, leidimų dublikatų išdavimo, prekybos ir paslaugų teikimo laiko apribojimo, leidimų galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

15.

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, Įsakymas

Nr. AD1-1318, 2022-10-26, paskelbta TAR 2022-10-26, i. k. 2022-21600

Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. AD1-2014 „Dėl Prekybos ir paslaugų teikimo Klaipėdos miesto viešosiose vietose prašymų leidimams gauti priėmimo, derinimo, leidimų, leidimų dublikatų išdavimo, prekybos ir paslaugų teikimo laiko apribojimo, leidimų galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

part_9f1cd722436e4038b18a2391a1b38895_end