Suvestinė redakcija nuo 2022-06-03

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2022-03-04, i. k. 2022-04381

 

 

 

valstybinės augalininkystės TarnybOS

PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

direktorius

 

ĮSAKYMAS

DĖL NACIONALINIO 2022 METŲ AUGALŲ VEISLIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2022 m. kovo 4 d. Nr. A1-123

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų sėklininkystės įstatymo 3 straipsniu, Nacionalinio augalų veislių sąrašo sudarymo ir tvarkymo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 3D-692 „Dėl Nacionalinio augalų veislių sąrašo sudarymo ir tvarkymo nuostatų patvirtinimo“, taip pat atsižvelgdamas į 2022 m. vasario 3 d. Valstybinės augalų veislių vertinimo komisijos siūlymus,

tvirtinu Nacionalinį 2022 metų augalų veislių sąrašą (pridedama).

 

 

 

Direktorius                                                                                                      Sergejus Fedotovas

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

Nacionalinis 2022 metų augalų veislių sąrašas pagal įsakymą Nr. A1-312

Priedo pakeitimai:

Nr. A1-312, 2022-06-02, paskelbta TAR 2022-06-02, i. k. 2022-11962

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Įsakymas

Nr. A1-312, 2022-06-02, paskelbta TAR 2022-06-02, i. k. 2022-11962

Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2022 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. A1-123 „Dėl Nacionalinio 2022 metų augalų veislių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo