Suvestinė redakcija nuo 2021-08-31

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2019-11-22, i. k. 2019-18638

 

 

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NARKOTIKŲ KONTROLĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2019 m. lapkričio 21 d. Nr. T-136

Radviliškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 5 dalimi, 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Pavyzdiniais savivaldybių narkotikų kontrolės komisijų nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 8 d. nutarimu Nr. 416 „Dėl Pavyzdinių savivaldybių narkotikų kontrolės komisijų nuostatų patvirtinimo“, ir atsižvelgdama į Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro 2019 m. spalio 22 d. raštą Nr. S-145 „Dėl delegavimo į komisijos narius“, Radviliškio rajono visuomenės sveikatos biuro 2019 m. spalio 23 d. raštą Nr. G-5816-(8.24) „Dėl asmens skyrimo į Radviliškio rajono narkotikų kontrolės komisiją“, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių apskrities vaiko teisių skyriaus Radviliškio rajone 2019 m. spalio 21 d. raštą Nr. 6SD-4562 „Dėl asmens delegavimo į komisiją“, Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Radviliškio rajono policijos komisariato 2019 m. spalio 24 d. raštą Nr. 40-S-26748-(1.19E) „Dėl Aivaro Kardašiaus delegavimo į Radviliškio rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisiją“, Radviliškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

2 1. Sudaryti Radviliškio rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisiją 3 metams (pridedama).

2. Patvirtinti Radviliškio rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos nuostatus (pridedama).

3. Įgalioti šiuo sprendimu sudarytos Radviliškio rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos pirmininką pasirašyti raštus komisijos kompetencijos klausimais.

4. Pripažinti netekusiais galios Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 16 d. sprendimą Nr. T-60 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos ir jos nuostatų patvirtinimo“ ir Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 19 d. sprendimą Nr. T-289 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo“.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Antanas Čepononis

 


 

 

PATVIRTINTA

Radviliškio rajono savivaldybės tarybos

2019 m. lapkričio 21 d. sprendimu Nr. T-136

 

 

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS

NARKOTIKŲ KONTROLĖS KOMISIJOS SUDĖTIS

 

Komisijos pirmininkas – Vytautas Krikščiūnas, Radviliškio rajono savivaldybės mero pavaduotojas.

Komisijos pirmininko pavaduotoja – Irmina Ruškienė, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė.

Komisijos sekretorė – Romualda Baginienė, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Juridinio ir viešųjų pirkimų skyriaus sekretorė.

Komisijos nariai:

Dovilė Eičinienė, Radviliškio rajono visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos stebėsenos specialistė;

Andrius Kalaušis, Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriaus Šeduvos atvirojo jaunimo centro jaunimo darbuotojas;

Vaida Rimkūnienė, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių apskrities vaiko teisių skyriaus Radviliškio rajone vyriausioji specialistė;

Rita Pranė Vilimaitė, Radviliškio parapijos bendruomenės Socialinių paslaugų centro vadovė;

Marija Motiejūnienė. Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė;

Dolorita Jankauskienė, viešosios įstaigos Radviliškio rajono pirminės sveikatos priežiūros centro Psichikos sveikatos centro gydytoja psichiatrė;

Lena Skriptienė, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė;

Saulius Malatokas, Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Radviliškio rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus viršininkas.

 

________________

Priedo pakeitimai:

Nr. T-365, 2020-11-05, paskelbta TAR 2020-11-06, i. k. 2020-23316

Nr. T-417, 2021-01-21, paskelbta TAR 2021-01-25, i. k. 2021-01250

Nr. T-568, 2021-08-27, paskelbta TAR 2021-08-30, i. k. 2021-18232

 

part_d42fda8d9d5e46719673826de5365896_end


 

 

PATVIRTINTA

Radviliškio rajono savivaldybės tarybos

2019 m. lapkričio 21 d. sprendimu Nr. T-136

 

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS

NARKOTIKŲ KONTROLĖS KOMISIJOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Radviliškio rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisija (toliau vadinama – Komisija) yra nuolatinė komisija, koordinuojanti narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos veiksmus Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje.

2. Komisija savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos sprendimais, kitais teisės aktais, šiais nuostatais, patvirtintais Radviliškio rajono savivaldybės tarybos.

3. Komisijos veiklą techniškai aptarnauja Radviliškio rajono savivaldybės administracija.

 

II SKYRIUS

KOMISIJOS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

4. Pagrindinis Komisijos uždavinys – vykdant valstybės narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos politiką, koordinuoti narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos veiksmus Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje.

5. Įgyvendinama savo pagrindinį uždavinį, Komisija atlieka šias funkcijas:

5.1. gauna informaciją iš savivaldybių ir valstybės institucijų, įstaigų, nevyriausybinių ir tarptautinių organizacijų narkomanijos prevencijos, gydymo, reabilitacijos, narkotinių ir psichotropinių medžiagų apyvartos kontrolės klausimais, bendradarbiauja su jomis;

5.2. organizuoja Radviliškio rajono savivaldybės ir valstybės institucijoms bei įstaigoms pasitarimus, seminarus ir mokymą aktualiais narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos klausimais;

5.3. analizuoja gaunamus iš suinteresuotų Radviliškio rajono savivaldybės ir valstybės institucijų bei įstaigų, nevyriausybinių organizacijų statistikos duomenis apie psichotropinių medžiagų apyvartą ir kontrolę;

5.4. vertina, kaip vykdomos narkotikų kontrolės, narkomanijos prevencijos priemonės gydymo, švietimo, socialinės rūpybos įstaigose, rūpinasi, kad sergantys priklausomybe nuo narkotinių ir psichotropinių medžiagų pasveiktų ir integruotųsi į visuomenę;

5.5. teikia informaciją ir pasiūlymus narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos klausimais Radviliškio rajono savivaldybės ir valstybės institucijoms, įstaigoms, visuomenės informavimo priemonėms, nevyriausybinėmis organizacijoms, Vyriausybinei narkotikų kontrolės komisijai;

5.6. rengia narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje priemonių planą, vykstančių procesų analizę, veiklos ataskaitą.

 

III SKYRIUS

KOMISIJOS TEISĖS

 

6. Komisija turi teisę:

6.1. gauti informaciją jos kompetencijai skirtais klausimais iš savivaldybių ir valstybės institucijų, įstaigų, nevyriausybinių organizacijų, Vyriausybinės narkotikų kontrolės komisijos;

6.2. dalyvauti Radviliškio rajono savivaldybės ir šalies renginiuose narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos klausimais;

6.3. teikti pasiūlymus, rekomendacijas, kaip gerinti narkotikų kontrolę, narkomanijos prevenciją ir reabilitaciją Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje.

 

IV SKYRIUS

KOMISIJOS SUDĖTIS IR DARBO ORGANIZAVIMAS

 

7. Komisija sudaroma Radviliškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu 3 metams.

8. Komisija sudaroma iš Radviliškio rajono savivaldybės ir valstybės institucijų bei įstaigų pasiūlytų atstovų – ne mažiau kaip iš 10 narių. Komisijos nariai yra sveikatos, švietimo, socialinių įstaigų, vaikų teisių apsaugos tarnybos, Savivaldybės švietimo padalinių, policijos, nevyriausybinių organizacijų ar institucijų, galinčių atlikti narkotikų kontrolę, organizuoti gydymą, reabilitaciją, vykdyti narkomanijos prevenciją bendruomenėje, atstovai, taip pat kiti specialistai.

9. Komisijos pirmininku ir jo pavaduotoju rajono Radviliškio rajono savivaldybės taryba skiria asmenis, turinčius aukštąjį išsilavinimą ir administracinio darbo stažą. Radviliškio rajono savivaldybės taryba sudaro Komisiją ir priima sprendimą dėl Komisijos pirmininko ir pavaduotojo kandidatūrų. Radviliškio rajono savivaldybės taryba įgalioja Komisijos pirmininką pasirašyti raštus Komisijos kompetencijai skirtais klausimais.

10. Komisijos pirmininkas:

10.1. organizuoja Komisijos darbą ir atsako už jos veiklą;

10.2. pirmininkauja Komisijos posėdžiuose;

10.3. gali pareikalauti savo vardu informacijos iš įstaigų ir organizacijų, susijusių su Komisijos darbu;

10.4. informuoja Radviliškio rajono Savivaldybės tarybą apie narkotikų ir alkoholio kontrolę, taip pat apie narkomanijos ir alkoholizmo prevenciją.

11. Jeigu Komisijos pirmininko nėra, jo pareigas eina Komisijos pirmininko pavaduotojas.

12. Komisijos nuostatus tvirtina, keičia, pripažįsta netekusiais galios Radviliškio rajono savivaldybės taryba.

13. Komisija kartą per metus už savo veiklą atsiskaito Radviliškio rajono savivaldybės tarybai.

14. Komisijos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 Komisijos narių. Sprendimai priimami atviru balsavimu, paprasta balsų dauguma. Apie tai turi būti pažymėta posėdžio protokole.

15. Spręsdami klausimus, susijusius su asmens sveikatos priežiūra, Komisijos nariai privalo laikytis medicinos etikos ir asmens medicininės paslapties konfidencialumo reikalavimų, socialinio darbo etikos, kitų principų, nežeminančių žmogaus orumo, ir bendrųjų etikos normų.

16. Komisijos posėdžių protokolus pasirašo posėdžio pirmininkas ir posėdžio sekretorius. 

 

––––––––––––––––

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Radviliškio rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-365, 2020-11-05, paskelbta TAR 2020-11-06, i. k. 2020-23316

Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2019-11-21 sprendimo Nr. T-136 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo

 

2.

Radviliškio rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-417, 2021-01-21, paskelbta TAR 2021-01-25, i. k. 2021-01250

Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2019-11-21 sprendimo Nr. T-136 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo

 

3.

Radviliškio rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-568, 2021-08-27, paskelbta TAR 2021-08-30, i. k. 2021-18232

Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2019-11-21 sprendimo Nr. T-136 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo

 

 

part_2da233a583d54e3fbdf8709b16fdd0b3_end