Suvestinė redakcija nuo 2019-09-21

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-04-24, i. k. 2014-04711

 

Nauja redakcija nuo 2019-09-21:

Nr. A1-538/1V-780/V-1067, 2019-09-18, paskelbta TAR 2019-09-20, i. k. 2019-14932

 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministras

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministras

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOJE NUSTATYTŲ NELYDIMŲ NEPILNAMEČIŲ UŽSIENIEČIŲ, KURIE NĖRA PRIEGLOBSČIO PRAŠYTOJAI, AMŽIAUS NUSTATYMO, APGYVENDINIMO IR KITŲ PROCEDŪRINIŲ VEIKSMŲ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2014 m. balandžio 23 d. Nr. A1-229/1V-289/V-491

Vilnius

 

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 32 straipsnio 5 dalimi, 123 straipsnio 1 dalimi ir siekdami užtikrinti tinkamą 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/115/EB dėl bendrų nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo standartų ir tvarkos valstybėse narėse (OL 2008 L 348, p. 98) nuostatų įgyvendinimą,

tvirtiname Lietuvos Respublikoje nustatytų nelydimų nepilnamečių užsieniečių, kurie nėra prieglobsčio prašytojai, amžiaus nustatymo, apgyvendinimo ir kitų procedūrinių veiksmų tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                                 Algimanta Pabedinskienė

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                     Dailis Alfonsas Barakauskas

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                             Vytenis Povilas Andriukaitis

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo

ministro, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2014 m. balandžio 23 d. įsakymu

Nr. A1-229/1V-289/V-491

(Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo

ministro, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2019 m. rugsėjo 18 d. įsakymo

Nr. A1-538/1V-780/V-1067 redakcija)

 

Lietuvos respublikoje nustatytų NELYDIMŲ NEPILNAMEČIŲ UŽSIENIEČIŲ, KURIE NĖRA PRIEGLOBSČIO PRAŠYTOJAI, AMŽIAUS NUSTATYMO, APGYVENDINIMO ir KITŲ PROCEDŪRINIŲ VEIKSMŲ TVARKOS APRAŠAS

 

i SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos Respublikoje nustatytų nelydimų nepilnamečių užsieniečių, kurie nėra prieglobsčio prašytojai, amžiaus nustatymo, apgyvendinimo ir kitų procedūrinių veiksmų tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja Lietuvos Respublikoje nustatytų nelydimų nepilnamečių užsieniečių, kurie nėra prieglobsčio prašytojai (toliau – nelydimi nepilnamečiai užsieniečiai), apklausos vykdymo, amžiaus nustatymo, šeimos narių ar kitų teisėtų atstovų paieškos, atstovo skyrimo ir atstovavimo pasibaigimo, jų apgyvendinimo Pabėgėlių priėmimo centre (toliau – Centras), sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, teisinės padėties nustatymo tvarką.

2. Tvarkos aprašas netaikomas nelydimiems nepilnamečiams užsieniečiams, kurie yra Europos Sąjungos, Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės piliečiai ar kiti asmenys, kurie pagal Europos Sąjungos teisės aktus naudojasi laisvo asmenų judėjimo teise, ar Europos Sąjungos, Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės piliečio ar asmens, kuris pagal Europos Sąjungos teisės aktus naudojasi laisvo asmenų judėjimo teise, šeimos nariai, ar trečiosios šalies piliečiai, teisėtai esantys Lietuvos Respublikoje.

3. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, apibrėžtas Lietuvos Respublikos įstatyme „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ (toliau – Įstatymas).

 

II SKYRIUS

VEIKSMAI NUSTAČIUS NELYDIMĄ NEPILNAMETĮ UŽSIENIETĮ

 

4. Institucija ar įstaiga, nustačiusi nelydimą nepilnametį užsienietį, perduoda jį Valstybės sienos apsaugos tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Valstybės sienos apsaugos tarnyba). Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai, nustatę Lietuvos Respublikoje esantį nelydimą nepilnametį užsienietį arba perėmę nelydimą nepilnametį užsienietį iš kitos institucijos ar įstaigos, atlieka šiuos veiksmus:

4.1. pildydami nustatytos formos pranešimą (Tvarkos aprašo 1 priedas) nedelsdami telefonu ir elektroniniu paštu arba faksu (toliau – elektroninės ryšio priemonės) informuoja apie nelydimą nepilnametį užsienietį:

4.1.1. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Tarnyba) įgaliotą teritorinį skyrių, kurio teritorijoje nustatytas nelydimas nepilnametis užsienietis;

4.1.2. Tarnybą;

4.1.3. Centrą;

4.2. surašo tarnybinį pranešimą, kuriame nurodo nelydimo nepilnamečio užsieniečio nustatymo aplinkybes;

4.3. atlieka nelydimo nepilnamečio užsieniečio asmens, jo dokumentų ir daiktų apžiūrą;

4.4. atlieka nelydimo nepilnamečio užsieniečio apklausą, užpildydami nelydimo nepilnamečio užsieniečio apklausos lapą (Tvarkos aprašo 2 priedas). Apklausoje turi dalyvauti asmuo, teikiantis valstybės garantuojamą teisinę pagalbą, ir, jeigu reikia, vertėjas. Tarnybos įgalioto teritorinio skyriaus atstovo dalyvavimas nelydimo nepilnamečio užsieniečio apklausoje būtinas. Informaciją apie nustatytą nelydimą nepilnametį užsienietį Tarnybos įgalioto teritorinio skyriaus atstovui pateikia Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Apklausos metu nelydimas nepilnametis užsienietis supažindinamas su savo teisėmis, nurodytomis Įstatymo 32 straipsnio 2 dalyje, ir apklausos tikslu;

4.5. nufotografuoja nelydimą nepilnametį užsienietį (padaroma skaitmeninė veido nuotrauka) ir elektroniniu būdu nuskaito nelydimo nepilnamečio užsieniečio, sukakusio 14 metų, parašo pavyzdį, išskyrus atvejus, kai nelydimas nepilnametis užsienietis dėl neveiksnumo ar fizinės negalios nesugeba pasirašyti;

4.6. paima nelydimo nepilnamečio užsieniečio, sukakusio 14 metų, arba nelydimo nepilnamečio užsieniečio, kuris nurodo turintis mažiau negu 14 metų, tačiau kyla pagrįstų abejonių dėl jo amžiaus, pirštų atspaudus. Daktiloskopijos kortelę siunčia elektroniniu paštu ar paštu arba nuveža į nacionalinį EURODAC padalinį (Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centrą);

4.7. patikrina nelydimo nepilnamečio užsieniečio ir jo šeimos narių ar kitų teisėtų atstovų duomenis:

4.7.1. Lietuvos Respublikos gyventojų registre (ar jam ir jo šeimos nariams ar kitiems teisėtiems atstovams nėra išduotas Lietuvos Respublikos asmens dokumentas ir ar nėra deklaruota jų gyvenamoji vieta Lietuvos Respublikoje);

4.7.2. Užsieniečių registre (ar jis ir jo šeimos nariai ar kiti teisėti atstovai nėra pateikę prašymo suteikti prieglobstį Lietuvos Respublikoje, ar nebuvo (nėra) išduota Šengeno arba nacionalinė viza ir ar užsieniečiui nėra uždrausta atvykti į Lietuvos Respubliką);

4.7.3. Lietuvos nacionalinėje vizų informacinėje sistemoje (N.VIS) (ar kita Šengeno valstybė narė nebuvo (nėra) išdavusi Šengeno vizos);

4.7.4. Lietuvos nacionalinėje antrosios kartos Šengeno informacinėje sistemoje (ar kita Šengeno valstybė pagal 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1987/2006 dėl antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos (SIS II) sukūrimo, veikimo ir naudojimo (OL 2006 L 381 p. 4) 24 ir 25 straipsnius nėra pateikusi perspėjimo dėl jo šeimos narių ar kitų teisėtų atstovų draudimo atvykti ir apsigyventi);

4.7.5. Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registre ir Prevencinių poveikio priemonių taikymo registre (ar jis, jo šeimos nariai ar kiti teisėti atstovai nėra užregistruoti kuriame iš šių registrų);

4.7.6. Ieškomų asmenų, neatpažintų lavonų ir nežinomų bejėgių asmenų žinybiniame registre (ar jo šeimos nariai ar kiti teisėti atstovai nėra užregistruoti šiame registre);

4.7.7. Habitoskopinių duomenų registre (ar jis ir jo šeimos nariai ar kiti teisėti atstovai kompetentingų kontrolės institucijų ar įstaigų nebuvo sulaikyti dėl neteisėto valstybės sienos kirtimo jūra, sausuma ar oru iš trečiosios šalies ir nebuvo grąžinti atgal į tą šalį); 

4.8. įrašo duomenis, susijusius su užsieniečio atvykimu į Lietuvos Respubliką ir buvimu joje, į Užsieniečių registrą, jeigu buvo priimtas sprendimas dėl nelydimo nepilnamečio užsieniečio sulaikymo ne ilgiau kaip 48 valandas;

4.9. įrašo nelydimo nepilnamečio užsieniečio išorės požymių duomenis į Habitoskopinių duomenų registrą;

4.10. Tvarkos aprašo 4.2 papunktyje nurodytą tarnybinį pranešimą, Tvarkos aprašo 4.4 papunktyje nurodytą apklausos lapą, Tvarkos aprašo 4.5 papunktyje nurodytą nelydimo nepilnamečio užsieniečio nuotrauką, elektroniniu būdu nuskaitytą jo parašo pavyzdį ir visų kitų surinktų dokumentų kopijas nedelsdami elektroninėmis ryšio priemonėmis perduoda Migracijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Migracijos departamentas);

4.11. turimus duomenis apie nelydimą nepilnametį užsienietį įrašo į Užsieniečių registrą ir nedelsdami apie tai raštu arba elektroninėmis ryšio priemonėmis informuoja Valstybinę ligonių kasą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Valstybinė ligonių kasa) ir Tarnybos įgaliotą teritorinį skyrių, pateikdami šiuos nelydimo nepilnamečio užsieniečio duomenis (jei nustatyti): asmens kodą, vardą, pavardę, gimimo datą, lytį, pilietybę, pareigūnų surašomo tarnybinio pranešimo apie nustatytą nelydimą nepilnametį, suteikiančio teisę nelydimam nepilnamečiui užsieniečiui likti Lietuvos Respublikos teritorijoje, datą.

5. Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai nelydimą nepilnametį užsienietį Centrui perduoda kartu su užpildytais nelydimo nepilnamečio užsieniečio nustatymo forma (Tvarkos aprašo 1 priedas), apklausos lapu (Tvarkos aprašo 2 priedas), perdavimo aktu (Tvarkos aprašo 4 priedas) bei kitais dokumentais, kurie sudaro nelydimo nepilnamečio užsieniečio bylą. Šiame punkte nurodytą asmens bylą sudarančių dokumentų kopijas Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai kitą darbo dieną nuo Tvarkos aprašo 4 punkte nurodytų veiksmų atlikimo persiunčia Migracijos departamentui.

6. Migracijos departamentas, gavęs informaciją apie nustatytą nelydimą nepilnametį užsienietį, kartu su Lietuvos Respublikos nevyriausybinėmis ar tarptautinėmis organizacijomis bei nelydimo nepilnamečio užsieniečio atstovu nedelsdami organizuoja nelydimo nepilnamečio užsieniečio šeimos narių paiešką.

 

 

III SKYRIUS

UŽSIENIEČIO REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMAS

 

7. Kiekvienam nelydimam nepilnamečiam užsieniečiui Migracijos departamentas ne vėliau kaip per dvi darbo dienas nuo informacijos apie nustatytą nelydimą nepilnametį užsienietį gavimo dienos išduoda užsieniečio registracijos pažymėjimą (toliau – pažymėjimas).

8. Migracijos departamentas priima sprendimą pakeisti nelydimam nepilnamečiam užsieniečiui pažymėjimą, jeigu:

8.1. pažymėjimas tapo netinkamas naudoti;

8.2. pažymėjimas prarastas;

8.3. pasibaigė pažymėjimo galiojimo laikas.

9. Nelydimo nepilnamečio užsieniečio, kuriam keičiamas pažymėjimas, atstovas Migracijos departamentui turi pateikti:

9.1. laisvos formos prašymą pakeisti pažymėjimą (prašyme nurodyti pažymėjimo keitimo priežastį);

9.2. keičiamą pažymėjimą, jeigu jis neprarastas.

10. Išduotas arba pakeistas pažymėjimas galioja ne ilgiau kaip du mėnesius nuo Migracijos departamento sprendimo išduoti arba pakeisti pažymėjimą priėmimo dienos.

11. Migracijos departamentui priėmus sprendimą išduoti ar pakeisti pažymėjimą, įgaliotas Migracijos departamento valstybės tarnautojas atlieka šiuos veiksmus:

11.1. pažymėjimo pirmojoje pusėje tam skirtoje vietoje įrašo nelydimo nepilnamečio užsieniečio pavardę (-es), vardą (-us), pilietybę (-es), gimimo datą, taip pat pažymėjimo išdavimo datą ir galiojimo pabaigos datą. Nelydimo nepilnamečio užsieniečio asmens duomenys įrašomi pagal jo pateiktus asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus arba, jeigu jis neturi jokių dokumentų, pagal duomenis apie nelydimą nepilnametį užsienietį, gautus Tvarkos aprašo 4.4 papunktyje nurodytos apklausos metu;

11.2. elektroniniu būdu įkelia į pažymėjimo pirmąją pusę nelydimo nepilnamečio užsieniečio nuotrauką ir parašo pavyzdį. Jeigu pažymėjimas išduodamas nelydimam nepilnamečiam užsieniečiui iki 14 metų, taip pat jeigu nelydimas nepilnametis užsienietis dėl neveiksnumo ar fizinės negalios negali pasirašyti, nelydimo nepilnamečio užsieniečio parašo pavyzdžiui skirtoje vietoje braukiamas brūkšnys;

11.3. pažymėjimo antrojoje pusėje tam skirtoje vietoje įrašo savo pareigas, vardą ir pavardę, pasirašo ir pažymėjimą laminuoja. Pažymėjimo antrojoje pusėje, remiantis Tvarkos aprašo 4.10 papunktyje nurodytais dokumentais, papildomai įrašoma, ar:

11.3.1nelydimo nepilnamečio užsieniečio asmens tapatybė nustatyta remiantis jo pateiktais kelionės arba asmens dokumentais;

11.3.2. nelydimo nepilnamečio užsieniečio asmens tapatybė nustatyta remiantis jo pareiškimu arba kitokiais nei kelionės ar asmens dokumentais;

11.3.3.  nelydimo nepilnamečio užsieniečio asmens tapatybė nenustatyta;

11.4. registruoja duomenis apie pažymėjimo išdavimą Užsieniečių registre;

11.5. nedelsdamas, o pažymėjimo išdavimo atveju – ne vėliau kaip per Tvarkos aprašo 8 punkte nustatytą terminą, įteikia pažymėjimą nelydimam nepilnamečiam užsieniečiui arba perduoda jį institucijai ar įstaigai, kurios žinioje yra nelydimas nepilnametis užsienietis. Jeigu pažymėjimas perduodamas institucijai ar įstaigai, kurios žinioje yra nelydimas nepilnametis užsienietis, tokia institucija ar įstaiga nedelsdama įteikia pažymėjimą nelydimam nepilnamečiam užsieniečiui.  

12. Pažymėjimas negalioja, jeigu jis yra mirusio nelydimo nepilnamečio užsieniečio pažymėjimas, pasibaigus pažymėjimo galiojimo laikui arba nelydimam nepilnamečiam užsieniečiui jį praradus. Tokie pažymėjimai, išskyrus prarastus pažymėjimus, grąžinami Migracijos departamentui, kuris negaliojančius pažymėjimus sunaikina, surašo sunaikinimo aktą ir įregistruoja duomenis apie pažymėjimų sunaikinimą Užsieniečių registre.

13. Pažymėjimų blankai yra griežtos atskaitomybės dokumentai. Jie gaminami, saugomi, įtraukiami į apskaitą ir naudojami laikantis šios rūšies dokumentams nustatytos tvarkos.

 

IV SKYRIUS

BIOLOGINIO AMŽIAUS NUSTATYMO TYRIMAS

 

14. Kilus pagrįstų abejonių dėl nelydimo nepilnamečio užsieniečio amžiaus, atliekamas amžiaus nustatymo tyrimas. Vykdant su amžiaus nustatymu susijusius veiksmus, atsižvelgiama į amžiaus bei lyties aspektus ir užtikrinama pagarba asmens orumui, taip pat, atliekant visus su nepilnamečiu susijusius veiksmus, pirmiausia atsižvelgiama į geriausius vaiko interesus.

15. Nelydimo nepilnamečio užsieniečio amžiaus nustatymo tyrimas atliekamas tik gavus jo teisėto atstovo arba jo atstovo sutikimą. Amžiaus nustatymo tyrimas atliekamas pateikus informaciją užsieniečiui, kurio amžius nustatomas, suprantama kalba apie patikrinimo procedūrą ir galimus rezultatų padarinius, gerbiant asmens orumą ir pasirenkant mažiausiai invazinius tyrimus. Jeigu nelydimas nepilnametis užsienietis arba jo atstovas neduoda sutikimo atlikti amžiaus nustatymo tyrimo, laikoma, kad asmuo yra pilnametis. 

16. Kilus pagrįstų abejonių dėl nelydimo nepilnamečio amžiaus, Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai ne vėliau kaip per 48 valandas nuo jo nustatymo ar perėmimo iš kitos institucijos ar įstaigos kreipiasi į artimiausią asmens sveikatos priežiūros įstaigą, turinčią radiologinę diagnostinę įrangą rentgenografiniams tyrimams atlikti (toliau – asmens sveikatos priežiūros įstaiga), dėl nelydimo nepilnamečio užsieniečio rentgenografinio tyrimo. Asmens sveikatos priežiūros įstaigoje atliekamos dvi nelydimo nepilnamečio užsieniečio rentgenogramos: priekinė abiejų plaštakų ir riešų bei priekinė krūtinės, apimant dešinį arba kairį petį ir raktikaulių krūtinkaulinius galus (rentgeno nuotraukoje turi būti matomi abiejų raktikaulių krūtinkauliniai galai). Nesant galimybės atlikti šiame punkte nurodytų rentgenogramų, Valstybės sienos apsaugos tarnyba turi konsultuotis su Valstybinės teismo medicinos tarnybos (toliau – VTMT) specialistais dėl galimybės asmens amžių nustatyti kitais metodais (naudojant kitų kūno sričių rentgenogramas, vertinant asmens lytinio brendimo požymius, antropometrinius duomenis ir (ar) kt.).

17. Rentgenografinius tyrimus Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai perduoda VTMT amžiaus nustatymo tyrimui atlikti ir atitinkamai išvadai dėl amžiaus gauti, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 205 straipsnio 3 dalimi. Amžiaus nustatymo tyrimo išlaidas apmoka Valstybės sienos apsaugos tarnyba.

18. Kilus pagrįstų abejonių dėl Centre apgyvendinto nelydimo nepilnamečio užsieniečio, kurio amžiaus nustatymo tyrimas nėra atliktas, amžiaus, Centras kreipiasi į asmens sveikatos priežiūros įstaigą dėl nelydimo nepilnamečio užsieniečio rentgenografinio tyrimo ir į VTMT, kad ši atliktų nelydimo nepilnamečio užsieniečio amžiaus nustatymo tyrimą ir pateiktų atitinkamą išvadą dėl amžiaus. Rentgenografinio tyrimo asmens sveikatos priežiūros įstaigoje bei amžiaus nustatymo tyrimo VTMT išlaidas apmoka Centras.

19. Kai tyrimo dėl amžiaus nustatymo išvadoje nurodyta iki dvejų metų paklaida, asmuo laikomas nepilnamečiu, jei nurodyto biologinio amžiaus diapazono apatinė riba yra iki 18 metų amžiaus.

 

V SKYRIUS

APGYVENDINIMAS CENTRE

 

20. Nustačius nelydimą nepilnametį užsienietį, Tarnyba arba Tarnybos įgaliotas teritorinis skyrius nedelsdama (-as), bet ne ilgiau nei per 6 valandas, priima sprendimą dėl jo apgyvendinimo Centre. Pasirašyto sprendimo (Tvarkos aprašo 3 priedas) kopiją Tarnyba arba Tarnybos įgaliotas teritorinis skyrius sprendimo priėmimo dieną elektroninėmis ryšio priemonėmis siunčia Centrui ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos struktūriniam padaliniui, kurio pareigūnai nustatė nelydimą nepilnametį užsienietį.

21. Nustatyto ar perimto iš kitos institucijos ar įstaigos nelydimo nepilnamečio užsieniečio atvežimą į Centrą vykdo Valstybės sienos apsaugos tarnybos struktūrinio padalinio, kurio priskirtoje teritorijoje nustatytas ar perimtas iš kitos institucijos ar įstaigos nelydimas nepilnametis užsienietis, pareigūnai. Nelydimą nepilnametį užsienietį į Centrą gali lydėti ir Tarnybos įgalioto teritorinio skyriaus atstovas.

22. Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnas ir Centro darbuotojas pasirašo nelydimo nepilnamečio užsieniečio perdavimo aktą (Tvarkos aprašo priedas).

23. Kiekvienam nelydimam nepilnamečiam užsieniečiui Centras sudaro sąlygas naudotis paslaugomis, nurodytomis Valstybės paramos prieglobsčio gavėjų integracijai teikimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. spalio 5 d. nutarimu Nr. 998 „Dėl Valstybės paramos prieglobsčio gavėjų integracijai teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Centras sudaro galimybę nevyriausybinėms ar tarptautinėms organizacijoms, teikiančioms pagalbą pabėgėliams, susisiekti su Centre gyvenančiais nelydimais nepilnamečiais užsieniečiais.

24. Migracijos departamentas ar Valstybės sienos apsaugos tarnyba, gavę informaciją apie nelydimo nepilnamečio užsieniečio šeimos narius ar kitus teisėtus atstovus, apie tai raštu ar elektroninėmis ryšio priemonėmis ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo informacijos gavimo dienos informuoja Centrą ir Tarnybą, nurodydami nelydimo nepilnamečio užsieniečio šeimos narių ar kitų teisėtų atstovų buvimo vietą arba informaciją apie jų atvykimą į Lietuvos Respubliką ir jų teisinę padėtį Lietuvos Respublikoje. Jei Centras ir (ar) Tarnyba informaciją apie nelydimo nepilnamečio užsieniečio šeimos narių ar kitų teisėtų atstovų buvimo vietą arba atvykimą į Lietuvos Respubliką gauna ne iš Migracijos departamento, apie tai raštu ar elektroninėmis ryšio priemonėmis ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo informacijos gavimo dienos informuoja Migracijos departamentą ir atitinkamai Centrą ar Tarnybą.

Migracijos departamentas kartu su šio punkto pirmojoje pastraipoje nurodyta informacija Centrui ir Tarnybai teikia informaciją ir dokumentus, gautus dėl nelydimo nepilnamečio užsieniečio grąžinimo, informaciją apie padėtį nelydimo nepilnamečio užsieniečio kilmės arba užsienio valstybėje, į kurią jis turėtų būti grąžintas, ir informaciją, ar nelydimam nepilnamečiam užsieniečiui būtų saugu grįžti į kilmės arba kitą užsienio valstybę (toliau – informacija apie nelydimo nepilnamečio užsieniečio kilmės valstybę). Jeigu Migracijos departamentas informaciją apie nelydimo nepilnamečio užsieniečio šeimos narių ar kitų teisėtų atstovų buvimo vietą arba atvykimą į Lietuvos Respubliką gauna iš Centro ar Tarnybos, tai ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo šios informacijos gavimo dienos raštu ar elektroninėmis ryšio priemonėmis pateikia Centrui ir Tarnybai informaciją ir dokumentus, gautus dėl nelydimo nepilnamečio užsieniečio grąžinimo, ir informaciją apie nelydimo nepilnamečio užsieniečio kilmės valstybę.

25. Tarnyba, gavusi iš Migracijos departamento, Valstybės sienos apsaugos tarnybos, Centro ar kitais būdais informaciją apie nelydimo nepilnamečio užsieniečio šeimos narius ar kitus teisėtus atstovus užsienio valstybėje, ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo šios informacijos gavimo dienos organizuoja kreipimąsi į atitinkamos užsienio valstybės kompetentingą instituciją dėl informacijos, kuri padėtų nustatyti, ar, grąžinus nelydimą nepilnametį teisėtiems atstovams, būtų užtikrintos nelydimo nepilnamečio užsieniečio teisės bei geriausi interesai. Gautą informaciją Tarnyba ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo šios informacijos gavimo dienos raštu ar elektroninėmis ryšio priemonėmis pateikia Migracijos departamentui ir Centrui.

Jeigu Tarnyba per du mėnesius nuo kreipimosi į atitinkamą užsienio valstybės kompetentingą instituciją negauna informacijos, ji nedelsdama raštu ar elektroninėmis ryšio priemonėmis apie tai informuoja Migracijos departamentą ir Centrą.  

26. Centras, iš Migracijos departamento gavęs Tvarkos aprašo 24 punkte nurodytą informaciją dėl nelydimo nepilnamečio užsieniečio grąžinimo ir (ar) informaciją apie nelydimo nepilnamečio užsieniečio kilmės valstybę, ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo šios informacijos gavimo dienos surašo ir pateikia Tarnybai vertinimą išvadai dėl nelydimo nepilnamečio užsieniečio perdavimo šeimos nariams ar kitiems teisėtiems atstovams priimti, Tvarkos aprašo 24 punkte nurodytus dokumentus ir kitus susijusius dokumentus.

27. Tarnyba, gavusi Tvarkos aprašo 26 punkte nurodytą informaciją ir dokumentus, įvertinusi geriausius vaiko interesus bei Įstatymo 129 straipsnio 1 dalyje nurodytas aplinkybes, ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo Tvarkos aprašo 25 punkto pirmojoje pastraipoje nurodytos informacijos iš atitinkamos užsienio valstybės kompetentingos institucijos gavimo dienos pateikia Migracijos departamentui išvadą, kuria siūloma grąžinti nelydimą nepilnametį užsienietį arba jo negrąžinti į kilmės ar užsienio valstybę. Tarnyba ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo minėtos išvados surašymo dienos šios išvados kopiją elektroninėmis ryšio priemonėmis išsiunčia Centrui.

28. Migracijos departamentas per penkias darbo dienas nuo Tvarkos aprašo 27 punkte nurodytos išvados gavimo dienos, atsižvelgęs į šioje išvadoje pateiktą Įstatymo 129 straipsnio 1 dalyje nurodytų aplinkybių vertinimą, priima sprendimą grąžinti nelydimą nepilnametį užsienietį arba jo negrąžinti į kilmės ar užsienio valstybę.  

Migracijos departamentas ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo sprendimo, kuriuo nuspręsta grąžinti nelydimą nepilnametį užsienietį arba jo negrąžinti į kilmės ar užsienio valstybę, priėmimo dienos apie šio sprendimo priėmimą elektroninėmis ryšio priemonėmis informuoja Tarnybos įgaliotą teritorinį skyrių, kurio teritorijoje yra Centras, ir Centrą.

29. Jeigu per du mėnesius nuo priimto sprendimo nelydimą nepilnametį užsienietį apgyvendinti Centre dienos nepavyksta gauti informacijos apie nelydimo nepilnamečio užsieniečio šeimos narius ar kitus teisėtus atstovus ar jų surasti arba jeigu Migracijos departamentas gauna Tvarkos aprašo 25 punkto antrojoje pastraipoje nurodytą informaciją iš Tarnybos, Migracijos departamentas priima sprendimą negrąžinti nelydimo nepilnamečio užsieniečio į kilmės ar kitą užsienio valstybę ir ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo šio sprendimo priėmimo raštu ar elektroninėmis ryšio priemonėmis informuoja Tarnybos įgaliotą teritorinį skyrių, kurio teritorijoje yra Centras, ir nelydimo nepilnamečio užsieniečio paskirtą atstovą.

30. Migracijos departamentui priėmus sprendimą negrąžinti nelydimo nepilnamečio užsieniečio į kilmės ar kitą užsienio valstybę, nelydimo nepilnamečio užsieniečio atstovas nedelsdamas, tačiau ne vėliau kaip per penkias darbo dienas, Leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. 1V-329 „Dėl Leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka kreipiasi į Migracijos departamentą su prašymu išduoti nelydimam nepilnamečiam užsieniečiui leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje pagal Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 8 punktą.

31. Jeigu, priėmus sprendimą negrąžinti nelydimo nepilnamečio užsieniečio į kilmės ar kitą užsienio valstybę, atsiranda duomenų apie nelydimo nepilnamečio šeimos narius ar kitus teisėtus atstovus, atliekami Tvarkos aprašo 24–30 punktuose nurodyti veiksmai. Jeigu nelydimas nepilnametis užsienietis gali būti grąžintas į kilmės ar užsienio valstybę, sprendimas dėl jo grąžinimo priimamas kartu su Migracijos departamento sprendimu panaikinti jam išduotą leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje. 

32. Apie dingusį iš Centro nelydimą nepilnametį užsienietį Centras nedelsdamas informuoja apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą, kurio prižiūrimoje teritorijoje yra Centras, Migracijos departamentą, Valstybės sienos apsaugos tarnybą, Tarnybą ir Tarnybos įgaliotą teritorinį skyrių, kurio teritorijoje yra Centras, elektroninėmis ryšio priemonėmis išsiųsdamas minėtoms institucijoms ir įstaigoms užpildytą pranešimą (Tvarkos aprašo 5 priedas).

33. Jeigu dingęs iš Centro nelydimas nepilnametis užsienietis grįžo į Centrą, Centras nedelsdamas apie tai informuoja Tvarkos aprašo 32 punkte nurodytas institucijas ir įstaigas, elektroninėmis ryšio priemonėmis išsiųsdamas joms užpildytą pranešimą (Tvarkos aprašo 6 priedas).

34. Kai nelydimas nepilnametis užsienietis nebeturi teisės likti Lietuvos Respublikos teritorijoje, Centras apie tai raštu informuoja Valstybinę ligonių kasą ir nurodo nelydimo nepilnamečio užsieniečio statuso netekimo datą.

35. Nelydimas nepilnametis užsienietis, dėl kurio yra priimtas sprendimas nutraukti paramą integracijai Centre, per keturiolika dienų nuo tokio sprendimo priėmimo dienos privalo išvykti iš Centro. Jei užsienietis atsisako išvykti iš Centro, jo iškeldinimo klausimą sprendžia teismas.

 

VI SKYRIUS

ATSTOVO SKYRIMAS NELYDIMAM NEPILNAMEČIAM UŽSIENIEČIUI

 

36. Tarnybos įgaliotas teritorinis skyrius, kurio teritorijoje yra Centras, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso bei Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2002 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. 56 „Dėl Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatai), nustatyta tvarka organizuoja atstovo nelydimam nepilnamečiam užsieniečiui skyrimo procedūrą.

37. Tarnybos įgalioto teritorinio skyriaus, kurio teritorijoje yra Centras, atstovas nelydimą nepilnametį užsienietį supažindina su atstovo skyrimo tvarka ir paaiškina atstovo pareigas nelydimo nepilnamečio užsieniečio atžvilgiu.

38. Apie paskirtą atstovą Tarnybos įgaliotas teritorinis skyrius, kurio teritorijoje yra Centras, informuoja Centrą, Valstybės sienos apsaugos tarnybą ir Migracijos departamentą.

39. Jeigu atstovu paskiriamas juridinis asmuo, jis paskiria atsakingą asmenį, kuris atlieka nelydimo nepilnamečio užsieniečio atstovo pareigas.

 

VII SKYRIUS

ATSTOVAVIMO PASIBAIGIMAS

 

40. Tarnybos įgaliotas teritorinis skyrius, kurio teritorijoje yra Centras, gavęs Tvarkos aprašo 28 punkte nurodytą Migracijos departamento sprendimą, kuriuo nuspręsta grąžinti nelydimą nepilnametį užsienietį į kilmės ar užsienio valstybę, ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo šio sprendimo gavimo dienos organizuoja nelydimo nepilnamečio užsieniečio atstovavimo pasibaigimo procedūrą Civilinio kodekso bei Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatų nustatyta tvarka ir informuoja apie priimtą sprendimą Centrą, išsiųsdamas užpildytą pranešimą (Tvarkos aprašo 7 priedas).

41. Nelydimo nepilnamečio užsieniečio atstovavimas pasibaigia Civilinio kodekso nustatytais pagrindais.

42. Pagal Tvarkos aprašą vykdant procesinius veiksmus ir priimant sprendimus visada atsižvelgiama į geriausius vaiko interesus.

 

_________________

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

1 priedas

Priedo pakeitimai:

Nr. A1-459/V1-630/V-971, 2018-08-31, paskelbta TAR 2018-09-21, i. k. 2018-14831

Nr. A1-538/1V-780/V-1067, 2019-09-18, paskelbta TAR 2019-09-20, i. k. 2019-14932

 

2 priedas

Priedo pakeitimai:

Nr. A1-538/1V-780/V-1067, 2019-09-18, paskelbta TAR 2019-09-20, i. k. 2019-14932

 

3 priedas

Priedo pakeitimai:

Nr. A1-459/V1-630/V-971, 2018-08-31, paskelbta TAR 2018-09-21, i. k. 2018-14831

Nr. A1-538/1V-780/V-1067, 2019-09-18, paskelbta TAR 2019-09-20, i. k. 2019-14932

 

4 priedas

Priedo pakeitimai:

Nr. A1-538/1V-780/V-1067, 2019-09-18, paskelbta TAR 2019-09-20, i. k. 2019-14932

 

5 priedas

Priedo pakeitimai:

Nr. A1-459/V1-630/V-971, 2018-08-31, paskelbta TAR 2018-09-21, i. k. 2018-14831

Nr. A1-538/1V-780/V-1067, 2019-09-18, paskelbta TAR 2019-09-20, i. k. 2019-14932

 

6 priedas

Priedo pakeitimai:

Nr. A1-459/V1-630/V-971, 2018-08-31, paskelbta TAR 2018-09-21, i. k. 2018-14831

Nr. A1-538/1V-780/V-1067, 2019-09-18, paskelbta TAR 2019-09-20, i. k. 2019-14932

 

7 priedas

Priedo pakeitimai:

Nr. A1-459/V1-630/V-971, 2018-08-31, paskelbta TAR 2018-09-21, i. k. 2018-14831

Nr. A1-538/1V-780/V-1067, 2019-09-18, paskelbta TAR 2019-09-20, i. k. 2019-14932

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. A1-284/1V-425/V-739, 2016-06-09, paskelbta TAR 2016-06-14, i. k. 2016-16359

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. A1-229/1V-289/V-491 „Dėl Lietuvos Respublikoje nustatytų nelydimų nepilnamečių užsieniečių, kurie nėra prieglobsčio prašytojai, amžiaus nustatymo, apgyvendinimo ir kitų procedūrinių veiksmų bei paslaugų jiems teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. A1-459/V1-630/V-971, 2018-08-31, paskelbta TAR 2018-09-21, i. k. 2018-14831

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. A1-229/1V-289/V-491 „Dėl Lietuvos Respublikoje nustatytų nelydimų nepilnamečių užsieniečių, kurie nėra prieglobsčio prašytojai, amžiaus nustatymo, apgyvendinimo ir kitų procedūrinių veiksmų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. A1-538/1V-780/V-1067, 2019-09-18, paskelbta TAR 2019-09-20, i. k. 2019-14932

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. A1-229/1V-289/V-491 „Dėl Lietuvos Respublikoje nustatytų nelydimų nepilnamečių užsieniečių, kurie nėra prieglobsčio prašytojai, amžiaus nustatymo, apgyvendinimo ir kitų procedūrinių veiksmų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo