Suvestinė redakcija nuo 2020-09-24

 

Nutarimas paskelbtas: TAR 2018-07-10, i. k. 2018-11696

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL NACIONALINIAM SAUGUMUI UŽTIKRINTI SVARBIOS ĮMONĖS SAUGUMO PLANO REIKALAVIMŲ IR RENGIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2018 m. liepos 4 d. Nr. 638

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbios įmonės saugumo plano reikalavimų ir rengimo tvarkos aprašą (pridedama).

2Įgalioti ministerijas, nurodytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 8 d. nutarimo Nr. 699 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymą“ priede, patvirtinti joms pagal šį priedą priskirtų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių saugumo planus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1023, 2020-09-16, paskelbta TAR 2020-09-23, i. k. 2020-19665

 

3. Neteko galios nuo 2020-09-24

Punkto naikinimas:

Nr. 1023, 2020-09-16, paskelbta TAR 2020-09-23, i. k. 2020-19665

 

4. Rekomenduoti Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentui dalyvauti derinant nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių saugumo planus.

 

 

 

Finansų ministras,

pavaduojantis Ministrą Pirmininką                                                        Vilius Šapoka

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                         Eimutis Misiūnas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2018 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. 638

 

 

 

NACIONALINIAM SAUGUMUI UŽTIKRINTI SVARBIOS ĮMONĖS

SAUGUMO PLANO REIKALAVIMų ir rengimo tvarkos aprašas   

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbios įmonės saugumo plano reikalavimų ir rengimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbios įmonės saugumo plano (toliau – Saugumo planas) turinį, Saugumo plano projekto rengimo ir derinimo tvarką.

2. Aprašas netaikomas nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbioms įmonėms (toliau – Įmonės), kurioms taikoma civilinės aviacijos saugumo užtikrinimo priemones nustatanti Nacionalinė civilinės aviacijos saugumo programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. lapkričio 10 d. nutarimu Nr. 1613-7 „Dėl Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo programos patvirtinimo“, ir Įmonei, vykdančiai branduolinės energetikos objekto (objektų), išskyrus Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklą, kurių saugumo priemones reglamentuoja Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymas ir Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymas, statybą, eksploatavimą, eksploatavimo nutraukimą ir uždaryto radioaktyviųjų atliekų atliekyno (atliekynų) priežiūrą.

3. Saugumo planas neapima ekstremaliųjų situacijų valdymo priemonių, kurios nustatomos Įmonės ekstremaliųjų situacijų valdymo plane.

4. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme, Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatyme, Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme (toliau – Įstatymas) ir Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos ir paslapčių įstatyme.

 

II SKYRIUS

SAUGUMO PLANO TURINYS

 

5. Saugumo planą sudaro šie skyriai:

5.1. „Bendrosios nuostatos“;

5.2. „Įmonės turtas, kuris yra svarbus nacionaliniam saugumui užtikrinti“;

5.3. „Įmonės saugumo priemonės“;

5.4. „Baigiamosios nuostatos“.

6. Skyriuje „Bendrosios nuostatos“ nurodoma:

6.1. Saugumo plano tikslas ir turinys;

6.2. Įmonės veikla (jos apibūdinimas);

6.3. asmenys, kuriems taikomas Saugumo planas, asmenys, atsakingi už Saugumo plano įgyvendinimą ir (ar) įgyvendinimo kontrolę, šiame papunktyje nurodytų asmenų įgaliojimai, teisės ir pareigos;

6.4. teisės aktai, kuriais vadovaujantis parengtas Saugumo planas;

6.5. Saugumo plane vartojamos sąvokos, jų apibrėžimai ir santrumpos.

7. Skyriuje „Įmonės turtas, kuris yra svarbus nacionaliniam saugumui užtikrinti“ nurodomas Įmonei priklausantis ar jos valdomas turtas, kuris yra svarbus nacionaliniam saugumui užtikrinti vykdant svarbią veiklą, ir duomenys apie šį turtą: rūšis (ilgalaikis materialusis, trumpalaikis materialusis, nematerialusis, finansinis), pavadinimas, tikslinė naudojimo paskirtis, identifikavimo kodas (jeigu turtas registruojamas viešajame registre), trumpas aprašymas, buvimo vieta ir prireikus kiti Įmonės nustatyti duomenys, padedantys identifikuoti turtą.

8. Skyriuje „Įmonės saugumo priemonės“ nurodomos:

8.1. Įmonės, nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įrenginių ir turto fizinio saugumo priemonės;

8.2. Įmonės, nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įrenginių ir turto kibernetinio saugumo priemonės, nustatytos Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatyme ir jo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose;

8.3. Įmonės personalo saugumo priemonės, skirtos Įmonės personalui apsaugoti nuo asmenų neteisėtų veiksmų, kuriais siekiama daryti poveikį Įmonės personalui, apribojant ar panaikinant galimybes jam vykdyti funkcijas;

8.4. informacinio slaptumo priemonės:

8.4.1. Įmonės, turinčios paslapčių subjekto statusą:

8.4.1.1. įslaptintos informacijos Įmonėje administravimo priemonės;

8.4.1.2. įslaptintų sandorių saugumo priemonės;

8.4.1.3. įslaptintos informacijos ryšių ir informacinės sistemos saugumo priemonės;

8.4.1.4. įslaptintos informacijos fizinės apsaugos priemonės;

8.4.2. Įmonės, neturinčios paslapčių subjekto statuso, informacijos, skirtos Įmonės veiklai užtikrinti, apsaugos priemonės.

9. Skyriuje „Baigiamosios nuostatos“ nurodoma:

9.1. Saugumo plano atnaujinimo tvarka;

9.2. Saugumo plano veiksmingumo išbandymo tvarka ir periodiškumas;

9.3. supažindinimo su Saugumo planu ir atsakomybe už Saugumo plano nuostatų pažeidimus, neįgyvendinimą ar netinkamą įgyvendinimą, pagrindiniai reikalavimai ir būdai;

9.4. kita Įmonės nustatyta informacija.

10. Saugumo planas gali turėti priedų, kuriuose pateikiama Aprašo 5 punkte nurodytuose Saugumo plano skyriuose pateiktą informaciją papildanti ir (ar) pagrindžianti informacija.

 

III SKYRIUS

SAUGUMO PLANO PROJEKTO rengimAS IR DERINIMAS

 

11. Saugumo plano ir ministro įsakymo, kuriuo tvirtinamas Saugumo planas, projektą (toliau – Saugumo plano projektas) rengia Įmonė.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1023, 2020-09-16, paskelbta TAR 2020-09-23, i. k. 2020-19665

 

12. Saugumo plano projekte nustatant Įmonės saugumo priemones vadovaujamasi Įstatymo 18 straipsnio 1 dalyje nurodytais nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių, nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įrenginių bei turto fizinės ir veiklos apsaugos ir (arba) kibernetinio saugumo reikalavimais, kurie taikomi Įmonei, Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymu ir Įmonėje taikomais konfidencialios informacijos apsaugos reikalavimais.

13. Įmonė parengtą Saugumo plano projektą pateikia derinti ministerijai, kuriai vadovaujančio ministro valdymo sričiai priskirta Įmonė, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijai, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai ir Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentui.

14. Saugumo plano projektas Aprašo 13 punkte nurodytoms institucijoms teikiamas derinti tokiu būdu, kuris užtikrintų atitinkamos informacijos apsaugą.

Išvados dėl pateikto derinti Saugumo plano projekto Įmonei turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 10 darbo dienų, o jei projektas didelės apimties (10 ar daugiau puslapių) – ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo Saugumo plano projekto gavimo Aprašo 13 punkte nurodytoje institucijoje dienos. Įmonė, parengusi Saugumo plano projektą, ir Aprašo 13 punkte nurodytos institucijos užtikrina, kad Saugumo plano projektas ir informacija, susijusi su Saugumo plano projektu, nebūtų viešai skelbiama.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1023, 2020-09-16, paskelbta TAR 2020-09-23, i. k. 2020-19665

 

15. Neteko galios nuo 2020-09-24

Punkto naikinimas:

Nr. 1023, 2020-09-16, paskelbta TAR 2020-09-23, i. k. 2020-19665

 

16. Įstatymo 15 straipsnio 3 dalyje nustatytu atveju Įmonės saugumo plano pakeitimo projektas ar parengtas naujas Saugumo plano projektas rengiamas ir derinamas vadovaujantis Aprašo 12–14 punktais.

_____________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1023, 2020-09-16, paskelbta TAR 2020-09-23, i. k. 2020-19665

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 4 d. nutarimo Nr. 638 „Dėl Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbios įmonės saugumo plano reikalavimų ir rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo