Suvestinė redakcija nuo 2020-04-24

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2018-01-15, i. k. 2018-00531

 

 

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL GYVŪNINIO MAISTO TVARKYMO SUBJEKTO VEIKLOS ATASKAITOS TEIKIMO IR VALSTYBINĖS VETERINARINĖS KONTROLĖS PAŽYMOS IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2018 m. sausio 12 d. Nr. B1-58

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 9 straipsnio 3 dalimi ir 14 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“:

1. T v i r t i n u Gyvūninio maisto tvarkymo subjekto veiklos ataskaitos teikimo ir Valstybinės veterinarinės kontrolės pažymos išdavimo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas) (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. sausio 24 d. įsakymą Nr. B1-45 „Dėl Pažymos apie atliktą valstybinę veterinarinę priežiūrą išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

3. N u s t a t a u , kad gyvūninio maisto tvarkymo subjektai, vykdantys gyvūnų skerdimą, mėsos išpjaustymą, medžiojamų paukščių ir žvėrių mėsos perdirbimą, pieno ar žuvininkystės ir akvakultūros produktų gamybą ir tiekimą rinkai (toliau – gyvūninio maisto tvarkymo veikla), Gyvūninio maisto tvarkymo subjekto veiklos ataskaitą apie 2017 m. lapkričio ir gruodžio mėnesiais vykdytą gyvūninio maisto tvarkymo veiklą turi pateikti kontroliuojančiam Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritoriniam padaliniui šio įsakymo 1 punktu patvirtinto Aprašo II skyriaus nustatyta tvarka iki 2018 m. sausio 22 d.

2017 m. ketvirto ketvirčio Gyvūninio maisto tvarkymo subjekto veiklos ataskaitoje duomenys apie 2017 m. spalio mėnesį gyvūninio maisto tvarkymo subjekto vykdytą gyvūninio maisto tvarkymo veiklą nenurodomi.

4. I n f o r m u o j u, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 14 straipsnio 1 dalimi, valstybės rinkliavų rinkimą kontroliuoja mokesčių administratorius.

5. P a s i l i e k u įsakymo vykdymo kontrolę sau.

 

 

 

Direktorius                                                                                                                     Darius Remeika

 

PATVIRTINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2018 m. sausio 12 d. įsakymu

Nr. B1-58

 

GYVŪNINIO MAISTO TVARKYMO SUBJEKTO VEIKLOS ATASKAITOS TEIKIMO IR
VALSTYBINĖS VETERINARINĖS KONTROLĖS PAŽYMOS IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Gyvūninio maisto tvarkymo subjekto veiklos ataskaitos teikimo ir Valstybinės veterinarinės kontrolės pažymos išdavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato gyvūninio maisto tvarkymo subjektų Gyvūninio maisto tvarkymo subjekto veiklos ataskaitos (toliau – Ataskaita), kurios forma nustatyta Aprašo 1 priede, teikimo Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Valstybinės veterinarinės kontrolės pažymos (toliau – Pažyma), kurios forma nustatyta Aprašo 2 priede, išdavimo gyvūninio maisto tvarkymo subjektams tvarką.

2. Aprašas taikomas Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai ir gyvūninio maisto tvarkymo subjektams, užsiimantiems šiomis gyvūninio maisto tvarkymo veiklomis (toliau – subjektai):

2.1. gyvūnų skerdimas;

2.2. mėsos išpjaustymas;

2.3. medžiojamųjų paukščių ir žvėrių mėsos perdirbimas;

2.4. pieno gamyba;

2.5. žuvininkystės ir akvakultūros produktų gamyba ir tiekimas rinkai.

3. Apraše vartojamos sąvokos:

3.1. Gyvūninio maisto kontrolės informacinė sistema (toliau – GMKIS) – informacinė sistema, kurioje kaupiami,  sisteminami ir saugomi duomenys apie veterinarinio patvirtinimo ir (ar) registravimo numerius turinčius gyvūninio maisto tvarkymo subjektus, atliktą tų subjektų valstybinę veterinarinę kontrolę, jiems taikytas poveikio priemones ir kt.

3.2. Valstybinė veterinarinė kontrolė  – įgaliotojo pareigūno atliekamas gyvūninių produktų, pašarų, veterinarinių vaistų ar juos tvarkančių subjektų, gyvūnų ar juos laikančių subjektų tikrinimas vadovaujantis teisės aktų reikalavimais.

3.3. Valstybinės veterinarinės kontrolės pažyma – Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduodamas dokumentas, kuriuo patvirtinamas gyvūninio maisto tvarkymo subjekto valstybinės veterinarinės kontrolės atlikimas ir valstybės rinkliavos prievolė už suteiktas paslaugas.

3.4. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos arba vartojamos Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatyme ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarime Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.

 

II SKYRIUS

ATASKAITŲ TEIKIMO TVARKA

 

4. Subjektai, pasibaigus kiekvienam metų ketvirčiui, kontroliuojančiam Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritoriniam padaliniui tiesiogiai, raštu, paštu, el. paštu ar kitomis elektroninėmis priemonėmis privalo pateikti užpildytą Ataskaitą tokiais terminais:

4.1. pirmojo metų ketvirčio ataskaita pateikiama iki balandžio 15 d.;

4.2. antrojo metų ketvirčio ataskaita iki liepos 15 d.;

4.3. trečiojo metų ketvirčio ataskaita iki spalio 15 d.;

4.4. ketvirtojo metų ketvirčio ataskaita iki sausio 15 d.

5. Subjektai yra atsakingi už Ataskaitoje pateiktų duomenų teisingumą.

6. Subjekto valstybinę veterinarinę kontrolę vykdantis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinis padalinys, gavęs subjekto Ataskaitą, patikrina joje subjekto pateiktus duomenis ir ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas:

6.1. jei Ataskaitoje yra netikslumų ar kyla įtarimų dėl Ataskaitoje pateiktų duomenų teisingumo:

6.1.1. nurodo subjektui per ne ilgesnį kaip 3 darbo dienų terminą pateikti patikslintą Ataskaitą. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinis padalinys, per nustatytą terminą gavęs subjekto patikslintą Ataskaitą, atlieka Aprašo 7 punkte nurodytus veiksmus. Subjektui laiku nepateikus patikslintos Ataskaitos ar esant įtarimų dėl patikslintos Ataskaitos duomenų teisingumo, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinis padalinys atlieka veiksmus, nurodytus Aprašo 6.1.2 papunktyje,

6.1.2. organizuoja subjekto veiklos neplaninį patikrinimą, kurio metu vertina subjekto vykdomą gyvūninio maisto tvarkymo veiklą (užpildo atitinkamą gyvūninio maisto tvarkymo subjekto veiklos patikrinimo aktą) ir praėjusį metų ketvirtį vykdytą veiklą (papildomai užpildo Ataskaitą);

6.2. suveda duomenis apie subjekto per ataskaitinį metų ketvirtį vykdytą veiklą į GMKIS.

7. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinis padalinys, gavęs Aprašo 6.1.1 papunktyje nurodytą tinkamai užpildytą patikslintą Ataskaitą arba Aprašo 6.1.2 papunktyje nurodytą tinkamai užpildytą Ataskaitą, jos duomenis ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas suveda į GMKIS.

8. Jei subjektas per Aprašo 4 punkte nustatytą terminą jį kontroliuojančiam Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritoriniam padaliniui nepateikia Ataskaitos, subjektą kontroliuojantis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinis padalinys atlieka veiksmus, nurodytus Aprašo 6.1.2 papunktyje ir 7 punkte.

 

III SKYRIUS

PAŽYMŲ IŠDAVIMO TVARKA

 

9. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, gavusi informaciją apie į GMKIS suvestus subjektų Ataskaitų duomenis, pagal pateiktus kiekvieno subjekto duomenis, atsižvelgdama į Aprašo 2 punkte nurodytas gyvūninio maisto tvarkymo veiklas, suformuoja Pažymą.

10. Pažymoje nurodomi šie duomenys:

10.1. fizinio ar juridinio asmens, kuriam priklausantis (-ys) subjektas (-ai) vykdė Aprašo 2 punkte nurodytas gyvūninio maisto tvarkymo veiklas, duomenys (vardas ir pavardė / pavadinimas, fizinio / juridinio asmens kodas);

10.2. Pažymos registracijos data ir numeris;

10.3. Pažymos rūšis (pirminė ar patikslinta);

10.4. mokestinis laikotarpis;

10.5. valstybės rinkliavos suma (nurodoma eurais);

10.6. valstybės rinkliavos mokėjimo terminas;

10.7. duomenys, reikalingi mokėjimo nurodymui užpildyti;

10.8. informacija apie valstybės rinkliavos sumokėjimo termino praleidimą.

11. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba fiziniams ar juridiniams asmenims Pažymas pagal pateiktas subjektų Ataskaitas suformuoja ir išsiunčia tokiais terminais:

11.1. Pažyma už pirmąjį metų ketvirtį pagal pateiktą Ataskaitą – gegužės 15 dieną;

11.2. Pažyma už antrąjį metų ketvirtį pagal pateiktą Ataskaitą – rugpjūčio 15 dieną;

11.3. Pažyma už trečiąjį metų ketvirtį pagal pateiktą Ataskaitą – lapkričio 15 dieną;

11.4. Pažyma už ketvirtąjį metų ketvirtį pagal pateiktą Ataskaitą – vasario 15 dieną.

12. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba fiziniam ar juridiniam asmeniui pateiktos Pažymos duomenis Aprašo 11 punkte nustatytais terminais teikia Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau –VMI prie FM) pagal duomenų teikimo sutartį .

13. Fizinis ar juridinis asmuo apskaičiuotą valstybės rinkliavą privalo sumokėti per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Pažymos išsiuntimo jam dienos.

14. Jeigu fizinis ar juridinis asmuo, gavęs Pažymą, pastebi, kad jam priklausančių subjektų pateiktose Ataskaitose yra pateikti netikslūs duomenys ar informacija apie vykdytą gyvūninio maisto tvarkymo veiklą, nedelsiant pateikia subjektų vykdomą veiklą kontroliuojančiam Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritoriniam padaliniui patikslintus duomenis, užpildydamas naujas Ataskaitas.

15. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinis padalinys, gavęs Aprašo 14 punkte nurodytas patikslintas Ataskaitas, atlieka veiksmus, nurodytus Aprašo 6 ir 7 punktuose.

16. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, gavusi informaciją apie GMKIS suvestus subjekto patikslintus duomenis, pagal juos patikslina Pažymą, joje nurodydama Aprašo 10 punkte nustatytus duomenis, ir ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas fiziniam ar juridiniam asmeniui pateiktos patikslintos Pažymos duomenis pateikia VMI prie FM

17. Patikslintoje Pažymoje nurodomas tas mokestinis laikotarpis, kurio duomenys yra tikslinami, ir naujai apskaičiuota valstybės rinkliavos suma.

171.Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, tikslindama Pažymą, kuri buvo suformuota pagal subjekto pateiktus klaidingus pirminius duomenis ir kurios duomenys vadovaujantis Aprašo 12 punktu buvo pateikti VMI prie FM, pagal subjekto pakartotinai pateiktus duomenis, joje nurodo pirminėje Pažymoje nurodytą valstybės rinkliavos mokėjimo terminą.

Papildyta punktu:

Nr. B1-175, 2019-03-14, paskelbta TAR 2019-03-15, i. k. 2019-04166

 

172.Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, gavusi pranešimą apie į GMKIS klaidingai suvestus subjekto duomenis (nesant subjekto kaltės), pagal kuriuos suformuojama pirminė Pažyma,  nedelsiant patikslina Pažymos, kurios duomenys vadovaujantis Aprašo 12 punktu buvo pateikti VMI prie FM, duomenis ir joje nurodo valstybės rinkliavos mokėjimo terminą, iki kurio privalo būti sumokėta valstybės rinkliava Aprašo 13 punkte nustatyta tvarka.

Papildyta punktu:

Nr. B1-175, 2019-03-14, paskelbta TAR 2019-03-15, i. k. 2019-04166

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

18. Kai Aprašo 4 ir 11 punktuose nurodytų mėnesių 15 diena sutampa su poilsio ar šventės diena, nurodoma po poilsio ar šventės dienos einanti darbo diena.

19. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Pažymas fiziniams ir juridiniams asmenims pateikia jų pageidaujamu būdu. Jei fizinis ar juridinis asmuo pageidaujamo Pažymos gavimo būdo nėra nurodęs, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Pažymą jam išsiunčia registruotu laišku.

20. Fizinis ar juridinis asmuo jam priklausančio subjekto vykdytos veiklos duomenis gali tikslinti ne daugiau kaip už 5 (penkerius) praėjusius kalendorinius metus.

__________________________

 

Gyvūninio maisto tvarkymo subjekto

veiklos ataskaitos teikimo ir

Valstybinės veterinarinės kontrolės

pažymos išdavimo tvarkos aprašo

1 priedas

(Valstybinės maisto ir veterinarijos

tarnybos direktoriaus 2020 m. balandžio 23 d.

įsakymo Nr. B1-272

redakcija)

 

(Ataskaitos formos pavyzdys)

 

________________________________________________________________________________________________

(gyvūninio maisto tvarkymo subjekto pavadinimas, adresas)

 

__________________________________________________________________

(veterinarinio patvirtinimo ir (ar) registracijos Nr.)

 

 

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

__________________________________________

(teritorinio padalinio  pavadinimas)

 

 

GYVŪNINIO MAISTO TVARKYMO SUBJEKTO VEIKLOS ATASKAITA

 

________________________________

(metai, ataskaitinis metų ketvirtis)

 

_______________________

(dokumento data)

 

Ataskaitos rūšis (pažymėti):    pirminė         Œ

patikslinta     Œ

 

 

Gyvūninio maisto tvarkymo veiklos pavadinimas

Kiekis

vnt.

t

1.

Už galvijų apžiūros ir patikrinimo pažymos išdavimą:

 

 

1.1.

1 suaugusio galvijo (nuo 12 mėnesių amžiaus)

 

 

1.2.

1 galvijų jauniklio (iki 12 mėnesių amžiaus)

 

 

 

2.

Už 1 kanopinio ir arklinio gyvūno apžiūros ir patikrinimo pažymos išdavimą*

 

 

 

3.

Už 10 kiaulių apžiūros ir patikrinimo pažymos išdavimą*:  

 

 

3.1.

iki 25 kilogramų skerdenos svorio    

 

 

3.2.

nuo 25 kilogramų skerdenos svorio     

 

 

 

4.

Už 10 avių, ožkų apžiūros ir patikrinimo pažymos išdavimą*:       

 

 

4.1.

iki 12 kilogramų skerdenos svorio 

 

 

4.2.

nuo 12 kilogramų skerdenos svorio 

 

 

5.

Už 1 000 paukščių skerdenėlių (neskirstant paukščių į kategorijas) apžiūros ir patikrinimo pažymos išdavimą*  

 

 

6.

Už 1 000 žąsų, ančių skerdenėlių apžiūros ir patikrinimo pažymos išdavimą*      

 

 

7.

Už 100 kalakutų skerdenėlių apžiūros ir patikrinimo pažymos išdavimą*    

 

 

8.

Už 1 000 naminių triušių skerdenų apžiūros ir patikrinimo pažymos išdavimą*

 

 

 

9.

Už ūkiuose auginamų medžiojamųjų paukščių ir žvėrių mėsos perdirbimo įmonių patikrinimus:  

 

 

9.1.

10 stručių apžiūros ir skerdenų patikrinimo pažymos išdavimą*

 

 

9.2.

100 smulkių kailinių žvėrelių apžiūros ir patikrinimo pažymos išdavimą*

 

 

9.3.

1 000 sumedžiotų paukščių apžiūros ir patikrinimo pažymos išdavimą* 

 

 

9.4.

1 šerno apžiūros ir patikrinimo pažymos išdavimą*     

 

 

9.5.

10 laukinių atrajotojų apžiūros ir patikrinimo pažymos išdavimą*  

 

 

 

10.

Už mėsos perdirbimo įmonėse, išskyrus ūkio subjektus, kurie moka valstybės rinkliavą už valstybinės veterinarinės kontrolės atlikimą pagal Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“, 4.416.1–4.416.9 papunkčius, išpjaustytos mėsos valstybinę veterinarinę kontrolę:  

 

 

10.1.

1 tonos jautienos, veršienos, kiaulienos, neporakanopių gyvūnų mėsos patikrinimo pažymos išdavimą 

 

 

10.2.

1 tonos avienos, ožkienos mėsos patikrinimo pažymos išdavimą  

 

 

10.3.

1 tonos paukštienos ir naminių triušių mėsos patikrinimo pažymos išdavimą  

 

 

 

11.

Už ūkiuose auginamų ir laukinių paukščių ir žvėrių:  

 

 

11.1.

1 tonos smulkių medžiojamųjų paukščių ir kailinių žvėrelių mėsos patikrinimo pažymos išdavimą     

 

 

11.2.

1 tonos stručių mėsos patikrinimo pažymos išdavimą   

 

 

11.3.

1 tonos šernų ir atrajojančių gyvūnų mėsos patikrinimo pažymos išdavimą

 

 

 

12.

Už žuvininkystės ir akvakultūros produktų gamybos ir tiekimo rinkai valstybinę veterinarinę kontrolę: 

 

 

12.1.

10 tonų žuvininkystės ir akvakultūros produktų patikrinimo pažymos išdavimą jų perdirbimo įmonėse**  

 

 

12.2.

10 tonų pirminio patiekimo rinkai (už 50 pirmųjų tonų, pristatytų per mėnesį) patikrinimo pažymos išdavimą** 

 

 

12.3.

10 tonų pirminio patiekimo rinkai (daugiau kaip 50 pirmųjų tonų, pristatytų per mėnesį) patikrinimo pažymos išdavimą** 

 

 

12.4.

10 tonų pirminio pardavimo žuvų rinkoje (už 50 pirmųjų tonų, parduotų per mėnesį) patikrinimo pažymos išdavimą** 

 

 

12.5.

10 tonų pirminio pardavimo žuvų rinkoje (daugiau kaip 50 pirmųjų tonų, parduotų per mėnesį) patikrinimo pažymos išdavimą**  

 

 

12.6.

10 tonų pirminio pardavimo (už 50 pirmųjų tonų, parduotų per mėnesį), kai trūksta šviežumo ir (arba) dydžio kategorijos nustatymo arba jis yra nepakankamas pagal nustatytus reikalavimus, patikrinimo pažymos išdavimą**   

 

 

12.7.

10 tonų pirminio pardavimo (daugiau kaip 50 pirmųjų tonų, parduotų per mėnesį), kai trūksta šviežumo ir (arba) dydžio kategorijos nustatymo arba jis yra nepakankamas pagal nustatytus reikalavimus, patikrinimo pažymos išdavimą**    

 

 

12.8.

1 siuntos pirminio pardavimo 1985 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 3703/85, nustatančio išsamias bendrų prekybos standartų tam tikroms šviežioms arba atšaldytoms žuvims taikymo taisykles (OL 2004 m. specialusis leidimas, 4 skyrius, 1 tomas, p. 155), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2006 m. liepos 20 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1115/2006 (OL 2006 L 199, p. 6), II priede nurodytų žuvų rūšių patikrinimo pažymos išdavimą 

 

 

 

13.

Už pieno gamybos valstybinę veterinarinę kontrolę – patikrinimo pažymos išdavimą žalią pieną perdirbančiose įmonėse:  

 

 

13.1.

už pirmųjų per mėnesį perdirbtų 30 tonų žalio pieno

 

 

13.2.

viršijus 30 tonų per mėnesį, už papildomą 1 toną žalio pieno

 

 

 

14.

Už 1 tonos perdirbtos produkcijos mėsinėse patikrinimo pažymos išdavimą    

 

 

 

* Valstybės rinkliavos dydis apskaičiuojamas, atsižvelgiant į tikrinamų gyvūnų skaičių. Valstybės rinkliava nemokama, jei apskaičiuotos valstybės rinkliavos dydis mažesnis už 1 eurą.

** Valstybės rinkliavos dydis apskaičiuojamas, atsižvelgiant į tikrinamų žuvininkystės ir akvakultūros produktų svorį tonomis. Valstybės rinkliava nemokama, jei apskaičiuotos valstybės rinkliavos dydis mažesnis už 1 eurą

 

Gyvūninio maisto tvarkymo subjekto

veiklos ataskaitos teikimo ir

Valstybinės veterinarinės kontrolės

pažymos išdavimo tvarkos aprašo 2

2 priedas

(Pažymos formos pavyzdys)

 

 

VALSTYBINĖ MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBA

 

_________________________

(adresatas)

 

VALSTYBINĖS VETERINARINĖS KONTROLĖS

PAŽYMA

(pirminė /patikslinta, kas nereikalinga, išbraukti)

 

________________ Nr. ___________

(registracijos data)

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ ir remdamiesi  Gyvūninio maisto tvarkymo subjekto veiklos ataskaita (-omis) už mokestinį laikotarpį nuo                                                      

 

iki                                       ir valstybinės veterinarinės kontrolės duomenimis, pažymime, kad

 

 

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas / juridinio asmens pavadinimas, kodas)

 

 

apskaičiuota valstybės rinkliava                                                                               (suma žodžiais),

(suma eurais)

 

kuri turi būti sumokėta iki                                                                   .

(mokėjimo terminas)

Informuojame, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 15 straipsnio 3 dalimi, nesumokėjus valstybės rinkliavos aukščiau nurodytu terminu, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka bus skaičiuojami delspinigiai. Nesumokėta valstybės rinkliava ir delspinigiai išieškomi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

Duomenys, reikalingi mokėjimo nurodymui užpildyti:

-     Įmokos kodas – 5814;

-     Gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų

ministerijos, kodas 188659752;

-     Gavėjo sąskaitos, bankų rekvizitai;

-     Mokėtojo kodas. Jei už mokesčių mokėtoją valstybės rinkliavą sumoka kitas asmuo,

mokėjimo nurodyme jis turi nurodyti mokesčių mokėtojo kodą, už kurį sumokama valstybės rinkliava.

 

(pareigos)                                                                          (parašas)                                                 (vardas, pavardė)

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-175, 2019-03-14, paskelbta TAR 2019-03-15, i. k. 2019-04166

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2018 m. sausio 12 d. įsakymo Nr. B1-58 „Dėl Gyvūninio maisto tvarkymo subjekto veiklos ataskaitos teikimo ir Valstybinės veterinarinės kontrolės pažymos išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-272, 2020-04-23, paskelbta TAR 2020-04-23, i. k. 2020-08487

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2018 m. sausio 12 d. įsakymo Nr. B1-58 „Dėl Gyvūninio maisto tvarkymo subjekto veiklos ataskaitos teikimo ir valstybinės veterinarinės kontrolės pažymos išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo