Suvestinė redakcija nuo 2021-12-07

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2020-07-28, i. k. 2020-16514

 

LOGOnespalv-maz2

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LAIKINOSIOS VALSTYBĖS PAGALBOS Kiaulių LAIKYTOJAMS MOKĖJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2020 m. liepos 27 d. Nr. 3D-557

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo 8 straipsnio 4 dalimi,

t v i r t i n u Laikinosios valstybės pagalbos kiaulių laikytojams mokėjimo taisykles (pridedama).

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                                  Andrius Palionis

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2020 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. 3D-557

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2021 m. gruodžio 6 d. įsakymo Nr. 3D-787

redakcija)

 

LAIKINOSIOS VALSTYBĖS PAGALBOS Kiaulių LAIKYTOJAMS MOKĖJIMO TAISYKLĖS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.       Laikinosios valstybės pagalbos kiaulių laikytojams mokėjimo taisyklės (toliau – taisyklės) parengtos vadovaujantis 2020 m. kovo 19 d. Europos Komisijos komunikato (2020/C 91 I/01) „Laikinoji valstybės pagalbos priemonių, skirtų ekonomikai remti reaguojant į dabartinį COVID-19 protrūkį, sistema“, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2021 m. lapkričio 18 d. Komisijos komunikatu (2021/8442) (toliau – Komunikatas), specialiaisiais reikalavimais, nurodytais 3.1 skirsnyje, ir bendraisiais reikalavimais, nurodytais 4 skyriuje, 2014 m. birželio 25 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 702/2014, kuriuo skelbiama, kad tam tikrų kategorijų pagalba žemės bei miškų ūkio sektoriuose ir kaimo vietovėse yra suderinama su vidaus rinka pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnius, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. gruodžio 8 d. Komisijos reglamentu (ES) 2020/2008, ir atsižvelgiant į Valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitų iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamų priemonių bendrąsias administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. 3D-979 „Dėl Valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitų iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamų priemonių bendrųjų administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Bendrosios administravimo taisyklės).

2.       Taisyklių tikslas – palengvinti sunkumus (iš dalies kompensuoti prarastas pajamas), su kuriais susiduria pirmine žemės ūkio produkcijos gamyba užsiimantys kiaulių laikytojai dėl COVID-19 viruso protrūkio 2020 m. balandžio mėn.–2021 m. lapkričio mėn., ir nustatyti laikinosios valstybės pagalbos (toliau – pagalba) kiaulių laikytojams, pardavusiems rinkai kiaules ir patyrusiems nuostolių dėl COVID-19 ligos sukeltos situacijos, administravimo ir mokėjimo tvarką. Šiose taisyklėse sąvoka „parduotas rinkai“ (toliau – parduotas) suprantama tik kaip susijusi su pirmuoju pardavimu iš pirminio gamintojo įmonei, užsiimančiai žemės ūkio produktų perdirbimu, arba perpardavėjui. Pagal šias taisykles neteikiama pagalba, kai ūkininkas pats parduoda savo kiaulių mėsą vietos rinkoje galutiniams vartotojams (tiesioginiai pardavimai), ir parduodant kiaules iš ūkio į ūkį, t. y., kai ūkininkas parduoda kiaules kitam ūkininkui veisimui arba reguliariai pirminiam mėsos gaminimui ir pan.

 

II SKYRIUS

PAGALBOS DYDIS IR REIKALAVIMAI PAGALBAI GAUTI

 

3.    Pagalbos dydis atitinkantiesiems taisyklėse nustatytus reikalavimus – 30 eurų už vieną kiaulę.

4.    Pagalba mokama kiaulių laikytojams, atitinkantiems taisyklių 5 punkte nurodytus reikalavimus, penkiais etapais:

4.1. už kiaules, parduotas skersti nuo 2020 m. balandžio 1 d. iki 2020 m. birželio 30 d.;

4.2. už kiaules, parduotas skersti nuo 2020 m. liepos 1 d. iki 2020 m. rugsėjo 30 d.;

4.3. už kiaules, parduotas skersti nuo 2020 m. spalio 1 d. iki 2020 m. lapkričio 30 d.;

4.4. už kiaules, parduotas skersti nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. birželio 30 d;

4.5. už kiaules, parduotas skersti nuo 2021 m. liepos 1 d. iki 2021 m. lapkričio 30 d.

5.    Pagalba mokama kiaulių laikytojams, kurie atitinka visus šiuos reikalavimus:

5.1. yra užregistruoti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre kaip žemės ūkio valdos (toliau – valda) valdytojai arba partneriai ne vėliau kaip iki 2020 m. balandžio 1 d.;

5.2. laikė kiaules ir pardavė jas skersti nuo 2020 m. balandžio 1 d. iki 2021 m. lapkričio 30 d. taisyklių 4 punkte nurodytais pagalbos teikimo etapais (toliau – pagalbos teikimo etapai);

5.3. nėra paramos gavėjai pagal Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano priemonę „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“ ir Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“;

5.4. pateikė paraišką laikinajai pagalbai gauti (1 priedas) (toliau – paraiška) pagal taisyklių 9, 10 ir 11 punktus;

5.5. kiaulių laikytojai (įskaitant ir su kiaulių laikytoju Reglamento Nr. 702/2014 1 priedo 3 straipsnyje nurodytais ryšiais susijusius ūkio subjektus) 2019 m. gruodžio 31 d. dar nebuvo laikomi sunkumus patiriančia įmone, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 702/2014 2 straipsnio 14 punkte, arba jeigu buvo laikomi sunkumų patiriančiomis įmonėmis 2019 m. gruodžio 31 d. ir vėliau po šios datos, tačiau iki paraiškos pateikimo jie nebelaikomi sunkumų patiriančiomis įmonėmis.

Šis reikalavimas netaikomas labai mažoms ir mažoms įmonėms (kaip apibrėžta Reglamento Nr. 702/2014 I priede), kurios 2019 m. gruodžio 31 d. jau buvo sunkumų patiriančios įmonės, su sąlyga, kad joms pagal nacionalinę teisę netaikoma kolektyvinė nemokumo procedūra ir kad jos negavo sanavimo pagalbos arba, jei ją gavo, grąžino paskolą ar baigėsi jų garantijos galiojimas suteikiant pagalbą pagal taisykles, ir negavo restruktūrizavimo pagalbos arba, jei ją gavo, suteikiant pagalbą pagal taisykles restruktūrizavimo planas joms nebetaikomas.

6. Pagalba Lietuvos kiaulių laikytojams (pareiškėjams) mokama tik tada, jeigu 2020 m. balandžio–birželio, liepos–rugsėjo, spalio–lapkričio, 2021 m. sausio–birželio, liepos–lapkričio mėnesių (kiekvieno atskirai taisyklių 4 punkte nurodyto pagalbos teikimo etapo) bendros vidutinės Lietuvos kiaulių laikytojų (pareiškėjų), pardavusių kiaules, pajamos buvo bent 5 proc. mažesnės negu 2020 m. sausio–kovo mėnesių bendros Lietuvos kiaulių laikytojų, pardavusių kiaules, vidutinės pajamos. Vertinant 2021 m. sausio–birželio ir liepos–lapkričio kiaulių laikytojų pajamas, kiekvienas laikotarpis dalijamas į 2 etapus: sausio–kovo, balandžio–birželio ir liepos–rugsėjo, spalio–lapkričio mėnesius ir kiekvienas iš jų yra lyginamas su 2020 m. sausio–kovo mėnesių laikotarpiu.

7.    Bendra valstybės pagalbos, suteiktos vadovaujantis Komunikato 3.1 skirsnio nuostatomis, suma (neatskaičius mokesčių) vienam kiaulių laikytojui (įskaitant ir su kiaulių laikytoju Reglamento Nr. 702/2014 1 priedo 3 straipsnyje nurodytais ryšiais susijusius ūkio subjektus)  negali viršyti 290 000 Eur. Jeigu išmokėjus apskaičiuotą pagalbą būtų viršytas maksimalus leistinas minėtas pagalbos dydis, prieš priimant sprendimą pagal šių taisyklių 13.3.1 papunktį, apskaičiuota pagalbos suma sumažinama tiek, kiek nebūtų pažeistos Komunikato nuostatos (vertinant, ar neviršijama 290 000 Eur riba, įskaičiuojamos ir kitos anksčiau pagal Komunikato 3.1 skirsnio nuostatas išmokėtos valstybės pagalbos sumos pagal šią ir kitas priemones). Kiaulių laikytojas, pasinaudojęs pagal Komunikato 3.1 skirsnio nuostatas suteikta parama, už tą patį laikotarpį negali pretenduoti į paramą, teikiamą pagal Komunikato 3.12 skirsnio nuostatas.

8.    Pagal taisykles suteikta pagalba sumuojama su valstybės pagalba ir nereikšminga (de minimis) pagalba toms pačioms tinkamoms finansuoti išlaidoms, jei dėl tokio sumavimo neviršijamas didžiausias pagalbos intensyvumas ir didžiausia pagalbos suma.

 

III SKYRIUS

ADMINISTRAVIMO PROCEDŪROS

 

9.    Paraiškos teikiamos rajono, kuriame registruota kiaulių laikytojo valda, savivaldybės administracijai (toliau – savivaldybė):

9.1. nuo 2020 m. rugpjūčio 10 d. iki 2020 m. rugpjūčio 21 d. (įskaitytinai) – už kiaules, parduotas per pirmąjį pagalbos teikimo etapą;

9.2. nuo 2020 m. spalio 1 d. iki 2020 m. spalio 15 d. (įskaitytinai) – už kiaules, parduotas per antrąjį pagalbos teikimo etapą;

9.3. nuo 2020 m. gruodžio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 4 d. (įskaitytinai) – už kiaules, parduotas per trečiąjį pagalbos teikimo etapą;

9.4. nuo 2021 m. liepos 1 d. iki 2021 m. liepos 16 d. (įskaitytinai) – už kiaules, parduotas per ketvirtąjį pagalbos teikimo etapą;

9.5. nuo 2021 m. gruodžio 7 d. iki 2021 m. gruodžio 10 d. (įskaitytinai) – už kiaules, parduotas per penktąjį pagalbos teikimo etapą.

10.     Kiaulių laikytojas (pareiškėjas), pavėlavęs pateikti paraišką dėl svarbios priežasties (nenugalima jėga ar liga), gali ją pateikti:

10.1iki 2020 m. spalio 30 d. (įskaitytinai) – už kiaules, parduotas per pirmuosius pagalbos teikimo etapus (nuo 2020 m. balandžio 1 d. iki 2020 m. rugsėjo 30 d.);

10.2iki 2020 m. gruodžio 7 d. (įskaitytinai)  – už kiaules, parduotas per trečiąjį pagalbos teikimo etapą (nuo 2020 m. spalio 1 d. iki 2020 m. lapkričio 30 d.);

10.3iki 2021 m. liepos 23 d. (įskaitytinai) – už kiaules, parduotas per ketvirtąjį pagalbos teikimo etapą (nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. birželio 30 d.);

10.4.  iki 2021 m. gruodžio 13 d. (įskaitytinai)  – už kiaules, parduotas per penktąjį pagalbos teikimo etapą (nuo 2021 m. liepos 1 d. iki 2021 m. lapkričio 30 d.).

11.     Paraiškos, pateiktos po 10 punkte nurodyto galutinio pagalbos paraiškų priėmimo termino, nepriimamos.

12.     Skerdykla, esanti Lietuvos teritorijoje:

12.1registruoja duomenis apie visas atvežtas ir joje paskerstas kiaules ir juos suveda į Ūkinių gyvūnų registrą (toliau – ŪGR) pagal Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 3D-234 „Dėl Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Ūkinių gyvūnų apskaitos tvarkos aprašas) reikalavimus;

12.2ne trumpiau kaip 10 metų saugo visus dokumentus, susijusius su informacija apie kiaules, jų laikytojus.

13.     VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras (toliau – Centras):

13.1per 3 d. d. nuo taisyklių patvirtinimo ŪGR sukuria elektroninę paraiškos laikinajai valstybės pagalbai gauti formą; 2021 m. laikinajai valstybės pagalbai gauti elektroninę paraiškos formą atnaujina iki paraiškų teikimo pradžios;

13.2.    pasibaigus kiekvienam pagalbos teikimo etapui, ne vėliau kaip per 3 d. d. apskaičiuoja 2020 m. balandžio–birželio, liepos–rugsėjo ir spalio–lapkričio mėnesių ir 2021 m. sausio–birželio, liepos–lapkričio (pagalbos teikimo etapų) bendras Lietuvos kiaulių laikytojų, pardavusių kiaules, vidutines pajamas ir jas palygina su 2020 metų sausio–kovo mėnesių laikotarpio bendromis Lietuvos kiaulių laikytojų, pardavusių kiaules, vidutinėmis pajamomis. Šią informaciją Centras paskelbia įmonės tinklalapyje adresu https://www.vic.lt/zumpris/rengiama-vadovaujantis-europos-statistikos-praktikos-kodekso-reikalavimais/mesos-sektorius-vidaus-rinka-du/ ne vėliau kaip per 3 d. d. pasibaigus kiekvienam pagalbos teikimo etapui (atitinkamai iki 2020 m. rugpjūčio 13 d., spalio 5 d., gruodžio 3 d., 2021 m. liepos 5 d. ir gruodžio 17 d. imtinai). Atitinkamų laikotarpių bendrosioms Lietuvos kiaulių laikytojų, pardavusių kiaules, vidutinėms pajamoms apskaičiuoti naudojami Lietuvos skerdimo įmonių, superkančių kiaules, duomenys, teikiami Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacinei sistemai;

13.3.    pasibaigus kiekvienam 9 ir 10 punktuose nurodytam paraiškų teikimo terminui, pagal savivaldybės ŪGR pateiktą informaciją:

13.3.1. įvertina kiaulių laikytojų (pareiškėjų) tinkamumą pagalbai gauti pagal šių taisyklių 5.1–5.4 papunkčių reikalavimus ir, vadovaudamasis Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Registro nuostatai), ir Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos duomenų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2015 m. lapkričio 13 d. nutarimu Nr. 1S-120/2015 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, nustato, ar suteikus pagalbą pagal taisykles, nebus pažeisti taisyklių 7–8 punktuose nustatyti reikalavimai, ir atitinkamai, pasibaigus pagalbos teikimo etapams, ne vėliau kaip iki 2020 m. rugsėjo 4 d., spalio 30 d. ir gruodžio 9 d., 2021 m. rugpjūčio 13 d. priima sprendimą dėl pagalbos pagal taisykles skyrimo. Sprendimas dėl pagalbos suteikimo už per penktąjį etapą parduotas skersti kiaules gali būti priimamas tik gavus Europos Komisijos pritarimą. Tuo atveju, jei Europos Komisija nepritaria pagalbos teikimui už per penktąjį etapą parduotas skersti kiaules, pagalba už ši laikotarpį neteikiama, t. y. sprendimai skirti pagalba nepriimami. Tuo atveju, jei pagalba teikiama susietiems ūkio subjektams ir reikia taikyti mažinimą iki 290 tūkst. Eur ribos, pareiškėjams proporcingai sumažinamos pagalbos sumos pagal turimą kiaulių skaičių. Priėmus sprendimą dėl pagalbos skyrimo, pareiškėjas tampa pagalbos gavėju;

13.3.2. palygina bendrą pareiškėjams apskaičiuotą pagalbos sumą (lėšų poreikį) su pagalbai skirtomis (patvirtintomis) lėšomis. Jeigu apskaičiuota pagalbos suma viršija skirtą lėšų sumą, Centras kreipiasi į  Žemės ūkio ministeriją dėl papildomo finansavimo skyrimo galimybės. Jeigu papildomai lėšų neskiriama arba papildomai skirtos lėšų sumos nepakanka patenkinti viso lėšų poreikio, pagalbos suma visiems pareiškėjams mažinama proporcingai trūkstamų lėšų kiekiui;

13.3.3. Registro nuostatuose nustatyta tvarka pateikia Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registrui (toliau – Registras) informaciją apie kiaulių laikytojams suteiktą valstybės pagalbą. Registrui pateikti duomenys apie suteiktą pagalbą tikslinami Registro nuostatuose nustatyta tvarka ir terminais;

13.3.4. vadovaudamasis Komunikato nuostatomis, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo 13.3.2 papunktyje nurodytų duomenų apie pagalbą, skirtą už kiaules, parduotas skersti per penktąjį pagalbos teikimo etapą, Registrui pateikimo dienos, pateikia Žemės ūkio ministerijai 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 702/2014 III priede ir 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2021 m. kovo 15 d. Komisijos reglamentu (ES) 2021/452, III priede nurodytą informaciją apie tuos pagalbos skyrimo atvejus, kai pagalbos gavėjui skirta individuali pagalba (t. y. tam pačiam pagalbos gavėjui ir tam pačiam projektui arba veiklai skiriama pagalba, net jeigu ji skirta kelių sprendimų pagrindu ir (arba) pagal skirtingas pagalbos priemones) viršijo 10 000 Eur, bei papildo už keturis pirmus etapus pateiktą informaciją;

13.4.    pasibaigus pagalbos teikimo etapui atitinkamai pagal etapus – iki 2020 m. rugsėjo 4 d., spalio 30 d. ir gruodžio 9 d., 2021 m. rugpjūčio 13 d., ir gruodžio 17 d.  elektroniniu būdu perduoda pagalbos gavėjų su jiems skirta pagalbos suma duomenis Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) pagal 2 priede nurodytą formą;

13.5.    ne vėliau kaip iki 2021 m. gruodžio 20 d. papildomai priima sprendimą skirti / neskirti paramą ir įtraukia informaciją apie pagalbos gavėjus, kurie pagal taisyklių 19 punktą kreipėsi į Centrą su prašymais ir kuriems priklauso pagalba, ir elektroniniu būdu perduoda pagalbos gavėjų su jiems skirta ir apskaičiuota pagalbos suma duomenis Agentūrai pagal 2 priede nurodytą formą;

13.6.    elektroniniu būdu savivaldybėms pateikia kiaulių laikytojams (pareiškėjams) apskaičiuotas preliminarias paramos sumas.

14.       Savivaldybė:

14.1.    pasibaigus kiekvienam pagalbos teikimo etapui, pasinaudojusi informacija pagal taisyklių 13.2 papunktį iš Centro, kad 6 punkte nurodyta sąlyga už praėjusį pagalbos teikimo etapą netenkinama, nedelsdama paraiškų priėmimą nutraukia, o pateikusius paraiškas kiaulių laikytojus (pareiškėjus) informuoja, kad pagalba už tą pagalbos teikimo etapą nebus mokama; 

14.2.    pagal pareiškėjo pateiktus buhalterinės apskaitos dokumentus ir Juridinių asmenų registro duomenis įvertina kiaulių laikytojo (pareiškėjo) tinkamumą gauti pagalbą pagal 5.5 papunktyje nurodytą sąlygą:

14.2.1. jei 5.5 papunkčio sąlyga tenkinama – savivaldybė suveda duomenis į ŪGR elektroninę paraiškos formą, pažymi paraiškos pateikimo faktą ir išspausdina du paramos paraiškos egzempliorius. Kiaulių laikytojas (pareiškėjas) ir savivaldybės darbuotojas parašais patvirtina išspausdintos paramos paraiškos duomenų teisingumą. Pasirašyta paramos paraiška laikoma pateikta. Vienas paramos paraiškos egzempliorius atiduodamas pareiškėjui, kitas saugomas savivaldybėje;

14.2.2. jei 5.5 papunktyje nurodyta sąlyga netenkinama – savivaldybė neįveda duomenų į ŪGR elektroninę paraiškos formą ir nepriima paraiškos;

14.21. jei kiaulių laikytojas yra susijęs su kitais ūkio subjektais Reglamento Nr. 702/2014 1 priedo 3 straipsnyje nurodytais ryšiais, savivaldybės darbuotojas įveda kiaulių laikytojo nurodytus susijusius ūkio subjektus į ŪGR elektroninę paraiškos formą;

14.3.    gavusi iš Centro informaciją apie kiaulių laikytojams (pareiškėjams) apskaičiuotas paramos sumas, informuoja kiaulių laikytojus (pareiškėjus), jeigu jie kreipiasi dėl minėtos informacijos į savivaldybę.

15.       Agentūra:

15.1.    per 5 d. d. nuo šių taisyklių įsigaliojimo pateikia Centrui informaciją apie patvirtintus paramos gavėjus pagal Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano priemonę „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“ ir Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“;

15.2.    elektroniniu būdu iš Centro gavusi visus duomenis už praėjusį pagalbos teikimo etapą apie pagalbos gavėjams skirtą pagalbos sumą, užsako pagalbos lėšas ir išmoka jas kiaulių laikytojams (pagalbos gavėjams) Bendrosiose administravimo taisyklėse nustatyta tvarka. Esant anuliuotiems mokėjimams dėl nekorektiškų banko sąskaitų duomenų, pagalbos lėšos pervedamos į paskutinę Agentūrai žinomą pagalbos gavėjo banko sąskaitą, kuri buvo naudota išmokėjimams;

15.3.    po kiekvieno pagalbos teikimo etapo (atitinkamai iki 2020 m. rugsėjo 4 d., 2020 m. lapkričio 30 d. ir 2021 m. sausio 10 d., 2021 m. rugsėjo 13 d., ir 2022 m. sausio 10 d.) Žemės ūkio ministerijai raštu pateikia informaciją apie pagal taisykles išmokėtą bendrą pagalbos sumą ir kiaulių laikytojų (pagalbos gavėjų) skaičių;

15.4.    teikia ataskaitas Žemės ūkio ministerijai Bendrųjų administravimo taisyklių nustatyta tvarka ir terminais ir kitas ataskaitas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

15.5.    pateikia Centrui pirmojo etapo susijusių ūkio subjektų sąrašą ir jiems išmokėtos paramos sumą.

16.       Kiaulių laikytojų paraiškos, pateiktos pavėluotai, kaip nurodyta taisyklių 10 punkte, administruojamos šia tvarka:

16.1.    savivaldybės kartą per savaitę, bet ne vėliau kaip iki 10 punkte nurodytų datų, atlieka veiksmus, nurodytus 14.2 ir 14.21 papunkčiuose;

16.2.    Agentūra, gavusi iš Centro duomenis apie kiaulių laikytojams (pagalbos gavėjams) skirtą valstybės pagalbą, užsako pagalbos lėšas ir išmoka pagalbos sumas kiaulių laikytojams (pagalbos gavėjams) Bendrosiose administravimo taisyklėse nustatyta tvarka (per 15 darbo dienų nuo duomenų iš Centro gavimo, bet ne vėliau kaip iki 2021 m. gruodžio 31 d.).

17.       Pagalba kiaulių laikytojams (pagalbos gavėjams) pradedama mokėti: už pirmąjį pagalbos teikimo etapą – nuo 2020 m. rugsėjo 18 d., už antrąjį pagalbos teikimo etapą – nuo 2020 m. lapkričio 23 d., už trečiąjį pagalbos teikimo etapą – nuo 2020 m. gruodžio 21 d., už ketvirtąjį pagalbos teikimo etapą – nuo 2021 m. rugpjūčio 16 d., už penktąjį pagalbos teikimo etapą – nuo 2021 m. gruodžio 20 d. Visa pagalba turi būti išmokėta iki 2021 m. gruodžio 31 d.

18Žemės ūkio ministerija, gavusi 13.3.3 papunktyje nurodytą informaciją, ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo pagalbos suteikimo dienos pateikia informaciją apie suteiktą pagalbą į Europos Komisijos valstybės pagalbos skaidrumo svetainę adresu https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/.

 

IV SKYRIUS

PAPILDOMOS NUOSTATOS

 

19Kiaulių laikytojas (pareiškėjas), negavęs pagalbos, per 10 d. d. nuo tokių faktų paaiškėjimo, bet ne vėliau kaip iki 2022 m. balandžio 4 d., gali raštu kreiptis į Centrą, kad ne dėl jo kaltės, o dėl objektyvių priežasčių (trečiosios šalies klaidingų veiksmų (ar neveikimo), techninių klaidų pildant paramos paraiškas ir pan.) nebuvo skirta parama.

20Kiaulių laikytojui (pareiškėjui), pateikusiam paraišką ir atitikusiam taisyklių nustatytus reikalavimus, bet dar negavusiam pagalbos, mirus, įpėdinis, gavęs paveldėjimo dokumentus (paveldėjimo teisės liudijimą, nuosavybės teisės liudijimą ar pan.), iki 2022 m. lapkričio 1 d. pateikia savivaldybei pagal gyvenamąją vietą arba buveinės adresą laisvos formos prašymą dėl pagalbos skyrimo ir paveldėjimo fakto patvirtinimo dokumentų kopijas, o prašyme nurodo banko pavadinimą, kodą ir sąskaitos bei valdos numerį. Savivaldybės darbuotojas,  patvirtinęs  pateiktus dokumentus, raštu pateikia juos Agentūrai. Po 2022 m. lapkričio 1 d. pateikti prašymai nepriimami, o pareiškėjui skirta pagalba anuliuojama.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

21Savivaldybė privalo ne trumpiau kaip 10 metų nuo paskutinės pagalbos suteikimo dienos saugoti visą su pagalbos teikimu susijusią informaciją ir dokumentus.

22Informacija apie kiaulių laikytojus (pagalbos gavėjus) ir jiems skirtą pagalbą viešinama Bendrosiose administravimo taisyklėse nustatyta tvarka.

23Pasikeitus taisyklėse nurodytiems teisės aktams, tiesiogiai taikomos naujos šių teisės aktų nuostatos.

24Pasikeitus šioms taisyklėms, nauji reikalavimai taikomi vienodai visiems kiaulių laikytojams (pagalbos gavėjams), išskyrus atvejus, kai žemės ūkio ministro įsakyme  numatyta kitaip.

25Kiaulių laikytojai, gavę pagalbą neteisėtai, arba asmenys, prisidėję prie neteisėto pagalbos gavimo (sąmoningai patvirtinę klaidingus duomenis), atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

26Agentūra, Centras, savivaldybės ir jų darbuotojai privalo saugoti kiaulių laikytojų (pareiškėjų / paramos gavėjų) komercines paslaptis, kurias jie sužino vykdydami taisyklėse nurodytas funkcijas, ir kiaulių laikytojų (pareiškėjų / paramos gavėjų) sutikimu privalo jas naudoti tik tiems tikslams, dėl kurių jos buvo pateiktos. Agentūra, Centras, savivaldybės ir jų darbuotojai, atskleidę komercines paslaptis, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

27Asmenys, pažeidę šių taisyklių reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

_______________________

 

 

Laikinosios valstybės pagalbos kiaulių

laikytojams mokėjimo taisyklių

1 priedas

 

(Paraiškos laikinajai valstybės pagalbai gauti forma)

 

 

(fizinio asmens vardas, pavardė arba juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas)

 

 

(fizinio asmens kodas arba juridinio asmens kodas)

(žemės ūkio valdos atpažinties kodas)

 

(savivaldybės, seniūnijos, gyvenamosios vietovės, gatvės pavadinimas, namo Nr., buto Nr., pašto indeksas)

 

(telefono Nr., el. paštas)

 

 

(banko kodas)

(atsiskaitomosios sąskaitos Nr.)

 

____________________________ savivaldybės administracijai

 

PARAIŠKA LAIKINAJAI VALSTYBĖS PAGALBAI GAUTI

_____________

(data)

 

Prašau suteikti laikinąją valstybės pagalbą už parduotas kiaules nuo:

Turi būti pažymėta  „ü

2020 m. balandžio 1 d. iki 2020 m. birželio 30 d.

2020 m. liepos 1 d. iki 2020 m. rugsėjo 30 d.

2020 m. spalio 1 d. iki 2020 m. lapkričio 30 d.

2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. birželio 30 d.

2021 m. liepos 1 d. iki 2021 m. lapkričio 30 d.

 

Aš, pasirašydamas šią paraišką ir pretenduodamas gauti valstybės pagalbą pagal Laikinosios valstybės pagalbos kiaulių laikytojams administravimo taisykles (toliau – Taisyklės):

1. Patvirtinu, kad:

1.1. visa paraiškoje pateikta informacija yra teisinga;

1.2. esu susipažinęs su Taisyklių reikalavimais;

1.3. mano ūkis (įmonė) (įskaitant ir su mano ūkiu Reglamento Nr. 702/2014 1 priedo 3 straipsnyje nurodytais ryšiais susiję ūkio subjektus) 2019 m. gruodžio 31 d. nebuvo laikomas sunkumų patiriančia įmone, kaip apibrėžta 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 702/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 702/2014), 2 straipsnio 14 punkte*, arba, jeigu buvo laikoma sunkumų patiriančia įmone 2019 m. gruodžio 31 d. ir vėliau po šios datos, tačiau iki paraiškos pateikimo įmonė nebelaikoma sunkumų patiriančia; arba esu priskiriamas labai mažai arba mažai įmonei (kaip apibrėžta Reglamento Nr. 702/2014 I priede), kuri 2019 m. gruodžio 31 d. jau buvo sunkumų patirianti įmonė, tačiau įmonei pagal nacionalinę teisę netaikoma kolektyvinė nemokumo procedūra ir ji negavo sanavimo pagalbos arba, jei ją gavo, grąžino paskolą ar baigėsi jų garantijos galiojimas suteikiant pagalbą pagal taisykles, ir negavo restruktūrizavimo pagalbos arba, jei ją gavo, suteikiant pagalbą pagal taisykles restruktūrizavimo planas joms nebetaikomas.

2. Esu informuotas (-a), kad:

2.1. savivaldybė, Centras, Agentūra tikrins pateiktus duomenis kituose valstybės registruose ir duomenų bazėse ir kad esu atsakingas (-a) už reikiamų dokumentų ir (arba) pažymų pateikimą savivaldybei, Centrui, Agentūrai laiku;

2.2. informacija apie mano prašomą ir skirtą (gautą) pagalbą bus viešinama visuomenės informavimo tikslais, taip pat gali būti perduota audito ir tyrimų institucijoms siekiant apsaugoti Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos interesus Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka;

2.3. turiu teisę žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti, ištrinti savo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“) arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų, taip pat nesutikti (teisiškai pagrindžiant), kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys, bei teisę į duomenų perkeliamumą;

2.4. duomenų valdytoja yra Agentūra;

2.5. paraiškoje valstybės pagalbai gauti ir kituose dokumentuose esantys mano asmens ir kiti duomenys būtų apdorojami ir saugomi pagalbos administravimo informacinėse sistemose ir kad su valstybės pagalbos administravimu susijusios institucijos gautų mano asmens ir kitus duomenis iš kitų juridinių asmenų, registrų ar duomenų bazių pagalbos administravimo klausimais;

2.6. Agentūros tvarkomi mano asmens duomenys (kategorijos) bei detalesnė informacija apie mano asmens duomenų tvarkymą yra nurodyta www.nma.lt skiltyje „Asmens duomenų apsauga“;

2.7. mano asmens duomenys yra saugomi iki išmokų mokėjimo, administravimo ir priežiūros laikotarpio pabaigos, vėliau šie duomenys archyvuojami bei perduodami valstybės archyvams;

2.8. mano asmens duomenys yra tvarkomi šiais asmens duomenų tvarkymo tikslais bei teisiniais pagrindais: asmens, teikiančio paramos paraišką tapatybės nustatymo, paramos administravimo, mokėjimo ir kontrolės, paramos viešinimo  tikslais įgyvendinant Laikinosios valstybės pagalbos kiaulių laikytojams mokėjimo taisyklių nuostatas, 2020 m. kovo 19 d. Europos Komisijos komunikato „Laikinoji valstybės pagalbos priemonių, skirtų ekonomikai remti reaguojant į dabartinį COVID-19 protrūkį, sistema“, su visais pakeitimais, specialiuosius reikalavimus, nurodytus 3.1 skirsnyje, ir bendruosius reikalavimus, nurodytus 4 skyriuje Europos Komisijos 2021 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. C(2021) 3966 final, patvirtinta valstybės pagalbos schema Nr. SA.63099 (2021/N) dėl valstybės pagalbos schemos SA.57823 (2020/N) pakeitimo, patvirtinimo, Reglamento (ES) Nr. 702/2014, Valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitų iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamų priemonių bendrųjų administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. 3D-979 „Dėl Valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitų iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamų priemonių bendrųjų administravimo taisyklių patvirtinimo“, nuostatas.

3. Įsipareigoju:

3.1. gavęs Agentūros reikalavimą (raštą, pranešimą) dėl išmokėtos pagalbos sumos grąžinimo ir (ar) palūkanų sumokėjimo, per reikalavime nurodytą terminą grąžinti Agentūrai jos išmokėtą pagalbą ir (ar) sumokėti palūkanas;

3.2. ne trumpiau kaip 3 (trejus) metus nuo paramos išmokėjimo saugoti visus dokumentus, susijusius su nacionalinės pagalbos gavimu.

 

Informacija apie pareiškėjo dydį**

Esu pripažįstamas šios kategorijos įmone:

Pažymėti „ü“ tinkamą

labai maža įmonė



maža įmonė



vidutinė įmonė



didelė įmonė



 

Susijusių ūkio subjektų sąrašas***

 

 

Eil. Nr.

 

Susijusio ūkio subjekto kodas

 

Susijusio ūkio subjekto pavadinimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Pareiškėjo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

(Vardas, pavardė)

Sutikrinta ir pateikta ___________

(data)

 

 

(Savivaldybės darbuotojo pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas, pavardė)

 

*Sunkumų patirianti įmonė – įmonė, kuri susiduria su bent viena iš šių aplinkybių (įmone vadinamas bet kuris ekonominę veiklą vykdantis subjektas, kad ir koks jo teisinis statusas):

a) ribotos turtinės atsakomybės bendrovė, t. y. akcinė bendrovė ar uždaroji akcinė bendrovė (kuri nėra MVĮ, veikianti trumpiau nei trejus metus), kurios daugiau nei pusė pasirašytojo akcinio kapitalo buvo prarasta dėl sukauptų nuostolių. Taip yra tuomet, kai sukauptus nuostolius atėmus iš rezervų (ir visų kitų elementų, kurie paprastai laikomi bendrovės nuosavų lėšų dalimi) gaunama bendra neigiama suma, viršijanti pusę pasirašytojo akcinio kapitalo;

b) bendrovė, kurioje bent keli nariai turi neribotą turtinę atsakomybę už bendrovės (kuri nėra MVĮ, veikianti trumpiau nei trejus metus) skolą, kurios daugiau nei pusė jos kapitalo, kaip parodyta bendrovės apskaitoje, buvo prarasta dėl sukauptų nuostolių;

c) jeigu įmonei taikoma kolektyvinė nemokumo procedūra arba ji atitinka nacionalinės teisės kriterijus, kad jos kreditorių prašymu jai būtų pradėta kolektyvinė nemokumo procedūra;

d) jeigu įmonė gavo sanavimo pagalbą ir dar negrąžino skolos ar baigėsi jos garantijos galiojimas, arba gavo restruktūrizavimo pagalbą ir vis dar laikosi restruktūrizavimo plano;

e) įmonė, kuri nėra MVĮ, jeigu per paskutinius dvejus metus: i) įmonės balansinis skolos ir nuosavo kapitalo santykis viršija 7,5 ir ii) įmonės EBITDA (pajamų neatskaičius palūkanų, mokesčių, nusidėvėjimo, ir amortizacijos) palūkanų padengimo santykis yra mažesnis negu 1,0.

** Nustatant įmonės kategoriją, turi būti įvertinamas įmonių susietumas, vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 702/2014 I priede nurodytais kriterijais. MVĮ kategorijoje maža įmonė apibrėžiama kaip įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 50 asmenų ir kurios metinė apyvarta ir (arba) bendra metinė balanso suma neviršija 10 mln. EUR, o labai maža įmonė apibrėžiama kaip įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 10 asmenų ir kurios metinė apyvarta ir (arba) bendra metinė balanso suma neviršija 2 mln. Eur. Vidutinė įmonė apibrėžiama kaip įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 250 asmenų ir kurios metinė apyvarta neviršija 50 mln. Eur, ir (arba) bendra metinė balanso suma neviršija 43 mln. Eur.

***Pildoma, jei ūkis (įmonė) yra susijęs su kitais ūkio subjektais, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 702/2014 1 priedo 3 straipsnyje

 

 

Laikinosios pagalbos kiaulių laikytojams

mokėjimo taisyklių

2 priedas

 

DUOMENŲ APIE Kiaulių LAIKYTOJAMS APSKAIČIUOTĄ PAGALBĄ SUVESTINĖ

UŽ ---------------------------------------------------------------------------PAGALBOS TEIKIMO ETAPĄ

 

Eil. Nr.

Kiaulių laikytojo vardas, pavardė ar įmonės pavadinimas

Kiaulių laikytojo asmens kodas / įmonės kodas

Valdos kodas

Kiaulių laikytojo / įmonės banko kodas

Kiaulių laikytojo / įmonės banko sąskaitos numeris

Savivaldybė

Seniūnija

Vietovė

Apskaičiuota pagalbos suma, Eur

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-676, 2020-10-07, paskelbta TAR 2020-10-07, i. k. 2020-20903

Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. 3D-557 "Dėl Laikinosios valstybės pagalbos kiaulių laikytojams mokėjimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-380, 2021-06-09, paskelbta TAR 2021-06-10, i. k. 2021-13231

Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. 3D-557 „Dėl Laikinosios valstybės pagalbos kiaulių laikytojams mokėjimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-484, 2021-07-28, paskelbta TAR 2021-07-28, i. k. 2021-16660

Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. 3D-557 "Dėl Laikinosios valstybės pagalbos kiaulių laikytojams mokėjimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-787, 2021-12-06, paskelbta TAR 2021-12-06, i. k. 2021-25264

Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. 3D-557 „Dėl Laikinosios valstybės pagalbos kiaulių laikytojams mokėjimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo