Suvestinė redakcija nuo 2021-10-15

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2019-09-02, i. k. 2019-13885

 

 

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŪKINIŲ GYVŪNŲ VEISIMO ORGANIZACIJŲ PRIPAŽINIMO DOKUMENTŲ IR VEISIMO PROGRAMŲ VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR ŪKINIŲ GYVŪNŲ VEISIMO ORGANIZACIJŲ PRIPAŽINIMO DOKUMENTŲ IR VEISIMO PROGRAMŲ VERTINIMO KOMISIJOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO

 

2019 m. rugsėjo 2 d. Nr. B1-642

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 744 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatų patvirtinimo“, 21.2 papunkčiu ir įgyvendindamas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gruodžio 11 d. įsakymą Nr. 3D-965 „Dėl Veisimo programų tvirtinimo ir veisimo organizacijų pripažinimo taisyklių patvirtinimo“:

1.       Sudarau Ūkinių gyvūnų veisimo organizacijų pripažinimo dokumentų ir veisimo programų vertinimo komisiją (toliau – Komisija):

1.1. Audronė Mikalauskienė, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pavaduotoja;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. B1-790, 2021-10-13, paskelbta TAR 2021-10-14, i. k. 2021-21541

 

1.2. Dalia Laureckaitė-Tumelienė, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Veislininkystės skyriaus vedėja;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. B1-1, 2020-01-03, paskelbta TAR 2020-01-03, i. k. 2020-00087

 

1.3. Arūnas Jarašius, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Teisės skyriaus vyriausiasis specialistas;

1.4. Violeta Juškienė, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Gyvulininkystės instituto direktorė;

1.5. dr. Giedrius Palubinskas, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos Gyvūnų mokslų fakulteto Gyvūnų veisimo katedros vedėjas (šio Komisijos nario nesant, – dr. Evaldas Šlyžius, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos Gyvūnų mokslų fakulteto Gyvūnų veisimo katedros docentas);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. B1-581, 2021-07-15, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16056

 

1.6. Edita Kristina Kaurynienė, Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto Kraštotvarkos ir agroverslo technologijos katedros lektorė (šio Komisijos nario nesant, – Agnė Bundzinskaitė, Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų Kooperacijos ir teisės skyriaus teisininkė);

1.7. Edita Meškinytė-Kaušilienė, Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Gyvulininkystės selekcijos, veislinės vertės nustatymo ir sklaidos centro vadovė (šio Komisijos nario nesant, – Asta Racevičiūtė-Stupelienė, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos Gyvūnų auginimo technologijų instituto profesorė);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. B1-1, 2020-01-03, paskelbta TAR 2020-01-03, i. k. 2020-00087

Nr. B1-137, 2021-02-25, paskelbta TAR 2021-02-25, i. k. 2021-03683

 

1.8. Aušra Žliobaitė, Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų Kooperacijos ir teisės skyriaus vedėja (šio Komisijos nario nesant, – Agnė Bundzinskaitė, Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų Kooperacijos ir teisės skyriaus teisininkė).

2. T v i r t i n u Ūkinių gyvūnų veisimo organizacijų pripažinimo dokumentų ir veisimo programų vertinimo komisijos darbo reglamentą (pridedama).

3. P a v e d u įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Veislininkystės skyriui.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-1, 2020-01-03, paskelbta TAR 2020-01-03, i. k. 2020-00087

 

 

 

 

Direktorius                                                                                                                    Darius Remeika

 

 

PatVIRTINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos

tarnybos direktoriaus

2019 m. rugsėjo 2 d.

įsakymu Nr. B1-642

 

ŪKINIŲ GYVŪNŲ VEISIMO ORGANIZACIJŲ PRIPAŽINIMO DOKUMENTŲ IR VEISIMO PROGRAMŲ VERTINIMO KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Ūkinių gyvūnų veisimo organizacijų pripažinimo dokumentų ir veisimo programų vertinimo komisijos darbo reglamentas (toliau – Reglamentas) nustato Ūkinių gyvūnų veisimo organizacijų pripažinimo dokumentų ir veisimo programų vertinimo komisijos (toliau – Komisija) funkcijas, teises, pareigas ir darbo organizavimo tvarką.

2.    Komisija savo veikloje vadovaujasi 2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/1012 dėl zootechninių ir genealoginių reikalavimų, taikomų grynaveislių veislinių gyvūnų ir hibridinių veislinių kiaulių veisimui, prekybai jais bei jų genetinės medžiagos produktais ir jų įvežimui į Sąjungą, kuriuo iš dalies keičiami reglamentas (ES) Nr. 652/2014, Tarybos direktyvos 89/608/EEB ir 90/425/EEB bei panaikinami tam tikri gyvūnų veisimo srities aktai (OL 2016 L 171, p. 66), Lietuvos Respublikos ūkinių gyvūnų veislininkystės įstatymu, Veisimo programų tvirtinimo ir veisimo organizacijų pripažinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 3D-965 „Dėl Veisimo programų tvirtinimo ir veisimo organizacijų pripažinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), kitais ūkinių gyvūnų veislininkystę reglamentuojančiais teisės aktais ir šiuo Reglamentu.

3.    Komisija sudaroma Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymu. Komisiją sudaro 8 nariai: 3 Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) darbuotojai, 2 Lietuvos sveikatos mokslų universiteto deleguoti asmenys, 2 Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų deleguoti asmenys, 1 Lietuvos žemės ūkio tarybos deleguotas asmuo. Į Komisiją deleguojami asmenys turi turėti darbo patirties ūkinių gyvūnų veislininkystės srityje arba išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Europos Sąjungos ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius ūkinių gyvūnų veislininkystę.

4.    Į Komisiją nariai deleguojami 5 metų kadencijai ir gali būti deleguojami ne daugiau kaip dviem kadencijoms iš eilės. Baigiantis Komisijos nario kadencijai, VMVT kreipiasi į šį asmenį delegavusią instituciją, įstaigą ar organizaciją dėl to paties ar naujo asmens delegavimo į Komisiją. Jeigu Komisijos darbe negali dalyvauti VMVT darbuotojas, VMVT nedelsdama paskiria kitą darbuotoją ir apie tai informuoja Komisiją.

5.    VMVT Komisijos narius iš Komisijos šalina dėl bent vienos iš šių priežasčių:

5.1. nedalyvauja 3 posėdžiuose iš eilės be pateisinamos priežasties;

5.2. nesilaiko šio Reglamento nuostatų;

5.3. Komisijos nario ar jį delegavusios institucijos prašymu.

6.    Komisija yra atskaitinga VMVT.

7.    Reglamente vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas šio Reglamento 2 punkte nurodytuose teisės aktuose.

 

II SKYRIUS

KOMISIJOS FUNKCIJOS, TEISĖS IR PAREIGOS

 

8.       Komisija vykdo šias funkcijas:

8.1.    analizuoja ūkinių gyvūnų veislininkystės veiklą vykdančių asmenų, siekiančių, kad VMVT juos pripažintų veisimo organizacija (toliau – pareiškėjai), dokumentus ir teikia VMVT išvadas dėl pareiškėjų pripažinimo veisimo organizacija ar atsisakymo suteikti tokį pripažinimą;

8.2. analizuoja pareiškėjų ir pripažintų veisimo organizacijų pateiktas tvirtinti naujas, keičiamas ar tęsiamas ūkinių gyvūnų veisimo programas (toliau – veisimo programos) ir teikia VMVT išvadas dėl veisimo programų tvirtinimo;

8.3.    vykdo kitas VMVT jai pavestas funkcijas.

9.       Komisija, vykdydama jai pavestas funkcijas, turi teisę:

9.1. iš VMVT gauti reikalingus dokumentus ir informaciją;

9.2. prireikus prašyti patikslinti pateiktą informaciją ir gauti iš VMVT ir kitų kompetentingų institucijų papildomus dokumentus ir informaciją, reikalingą veisimo programoms vertinti;

9.3. teikti VMVT siūlymus dėl ūkinių gyvūnų veislininkystę reglamentuojančių teisės aktų pakeitimo.

10.     Komisijos nariai, vykdydami Komisijos funkcijas, privalo:

10.1. dalyvauti Komisijos darbe, o negalėdami Komisijos darbe dalyvauti, – apie tai nedelsiant informuoti Komisiją;

10.2. laikytis šio Reglamento nuostatų;

10.3. Komisija, vykdydama jai pavestas funkcijas, laikosi teisėtumo, nešališkumo, objektyvumo, lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principų.

11. Komisija, vykdydama jai pavestas funkcijas, neturi teisės tretiesiems asmenims, išskyrus VMVT direktorių ar jo įgaliotus asmenis, teikti informaciją, kurią jai vertinti pateikė VMVT.

12. Komisijos nariai privalo nusišalinti nuo VMVT pateiktų dokumentų vertinimo, jeigu juos vertindami gali būti šališki (esant pagrindams, nurodytiems nešališkumo deklaracijoje (Reglamento 1 priedas)).

 

III SKYRIUS

KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

13.          Komisijos darbas organizuojamas posėdžių, kuriuos šaukia Komisijos pirmininkas, forma. Komisijos posėdžiai vyksta nuotoliniu būdu, naudojant vaizdo konferencijų ir pokalbių platformą „Zoom“, arba VMVT (Siesikų g. 15D, Vilniuje). Komisijos posėdžius gali inicijuoti bet kuris Komisijos narys. Posėdžiai turi būti organizuojami taip, kad VMVT direktoriaus sprendimai būtų priimami ne vėliau kaip per 40 kalendorinių dienų nuo visų tinkamai įformintų dokumentų gavimo VMVT dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-608, 2020-08-26, paskelbta TAR 2020-08-26, i. k. 2020-17867

 

14. Pirmasis Komisijos posėdis vyksta VMVT. Per pirmąjį Komisijos posėdį išrenkamas Komisijos pirmininkas, pirmininko pavaduotojas ir sekretorius, nustatomos kitų Komisijos narių pareigos, Komisijos nariai susipažįsta su šiuo Reglamentu ir pasirašo nešališkumo deklaraciją (Reglamento 1 priedas) ir konfidencialumo pasižadėjimą (Reglamento 2 priedas), kurie saugomi VMVT. Jeigu Komisijos sekretorius laikinai negali vykdyti savo funkcijų, jis nedelsdamas apie tai informuoja Komisijos pirmininką, kuris paskiria vieną iš Komisijos narių sekretoriumi ir apie tai raštu informuoja VMVT, rašte nurodydamas paskirtojo asmens kontaktinius duomenis.

15. Komisijos pirmininkas, pirmininko pavaduotojas, sekretorius, narys gali dalyvauti Komisijos darbe, jei yra pasirašę Reglamento 14 punkte nurodytą nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo pasižadėjimą.

16. VMVT, gavusi pareiškėjų dokumentus ir informaciją bei veisimo programas, taip pat turėdama Komisijai paklausimų ir pavedimų ūkinių gyvūnų veislininkystės klausimais, juos elektroniniu paštu pateikia Komisijos sekretoriui, kuris, įvertinęs gautus dokumentus ir informaciją bei veisimo programas, ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki planuojamo Komisijos posėdžio datos elektroniniu paštu pateikia Komisijos nariams informaciją apie posėdžio datą, laiką ir vietą (jei posėdis organizuojamas VMVT), posėdžio darbotvarkę ir numatomiems nagrinėti klausimams reikalingus dokumentus ir informaciją.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-608, 2020-08-26, paskelbta TAR 2020-08-26, i. k. 2020-17867

 

17. Tuo atveju, kai daugiau kaip 4 Komisijos nariai nurodo, kad negalės nustatytą dieną dalyvauti Komisijos posėdyje, Komisijos sekretorius siūlo kitą posėdžio datą.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-608, 2020-08-26, paskelbta TAR 2020-08-26, i. k. 2020-17867

 

18. Neteko galios nuo 2020-08-27

Punkto naikinimas:

Nr. B1-608, 2020-08-26, paskelbta TAR 2020-08-26, i. k. 2020-17867

 

19. Komisijos posėdžių metu priimti sprendimai įforminami Komisijos protokolu, kurį pasirašo Komisijos pirmininkas ir sekretorius. Komisijos posėdžio protokole nurodomas sprendimas ir jo priėmimo motyvai. Komisijos sekretorius pasirašytą Komisijos posėdžio protokolo originalą pateikia VMVT, o jo kopiją pasilieka sau.

20. Komisijos posėdžiai yra teisėti, kai posėdyje dalyvauja ne mažiau kaip pusė visų Komisijos narių. Komisijos nariai, negalintys dalyvauti posėdyje, privalo apie tai iš anksto informuoti Komisijos sekretorių.

21. Komisijos sprendimai priimami paprasta balsų dauguma atviru balsavimu. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, sprendimą lemia Komisijos pirmininko balsas.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-608, 2020-08-26, paskelbta TAR 2020-08-26, i. k. 2020-17867

 

22. Visus su Komisijos veikla ir su priimtų sprendimų motyvais susijusius dokumentus ar jų kopijas saugo VMVT ne trumpiau kaip 3 metus. Komisijos nariai turi užtikrinti iš VMVT gautos informacijos apsaugą.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 

23. Prireikus Komisijos sudėtis ir Reglamentas keičiami Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymu.

___________________

 

Ūkinių gyvūnų veisimo organizacijų pripažinimo

dokumentų ir veisimo programų vertinimo komisijos

darbo reglamento

1 priedas

 

(Nešališkumo deklaracijos formos pavyzdys)

__________________________________________________________________________

kinių gyvūnų veisimo organizacijų pripažinimo dokumentų ir veisimo programų vertinimo komisijos (toliau – Komisija) nario vardas ir pavardė)

 

NEŠALIŠKUMO DEKLARACIJA

 

20__ m. _____________ d. Nr. ______

Vilnius

 

Pasižadu:

1. Objektyviai, dalykiškai, be išankstinio nusistatymo, vadovaudamasis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo ir skaidrumo principais, atlikti Komisijos nario pareigas.

2. Paaiškėjus, kad vertinamus dokumentus Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai (toliau – VMVT) pateikė asmuo, susijęs su manimi santuokos, partnerystės, artimos giminystės ar svainystės ryšiais, arba įmonė, kuriai vadovauja toks asmuo, toks asmuo yra įmonės, pateikusios VMVT dokumentus, valdymo organų narys, kad aš pats (-i) dirbu arba turiu VMVT dokumentus pateikusios įmonės akcijų arba esu tokios įmonės valdymo organų narys, arba dėl bet kokių kitų aplinkybių negaliu laikytis 1 punkte nustatytų principų, nedelsdamas (-a) raštu pranešiu apie tai VMVT ir nusišalinsiu nuo Komisijos darbo.

 

Man išaiškinta, kad asmenys, susiję su manimi santuokos, partnerystės, artimos giminystės ar svainystės ryšiais, yra: sutuoktinis, partneris (kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka), seneliai, tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), jų sutuoktiniai, vaikaičiai, tikri ir netikri broliai, seserys ir jų vaikai, taip pat sutuoktinio tėvai, broliai, seserys ir jų vaikai.

 

Komisijos narys

 

 

 

 

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

 

Ūkinių gyvūnų veisimo organizacijų pripažinimo

dokumentų ir veisimo programų vertinimo komisijos

darbo reglamento

2 priedas

 

(Konfidencialumo pasižadėjimo formos pavyzdys)

 

__________________________________________________________________________

kinių gyvūnų veisimo organizacijų pripažinimo dokumentų ir veisimo programų vertinimo komisijos (toliau – Komisija) nario vardas ir pavardė)

 

KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS

 

20__ m. _________________ d.

Vilnius

Pasižadu:

1. Saugoti ir tik teisės aktų nustatyta tvarka naudoti konfidencialią informaciją, kuri man taps žinoma atliekant Komisijos nario funkcijas.

2. Man patikėtus dokumentus, kuriuose yra konfidenciali informacija, saugoti tokiu būdu, kad tretieji asmenys neturėtų galimybės su jais susipažinti ar pasinaudoti.

3. Neatskleisti tretiesiems asmenims konfidencialios informacijos, esančios Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) pateiktuose dokumentuose, jei jos atskleidimas prieštarauja teisės aktams, kenkia visuomenės interesams, teisėtiems dokumentuose nurodytų asmenų interesams ar trukdo užtikrinti sąžiningą konkurenciją.

 

Man išaiškinta, kad konfidencialią informaciją sudaro:

1. Informacija, kurios konfidencialumą nurodė VMVT ir kurios atskleidimas nėra privalomas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

2. Visa su VMVT pateiktais dokumentais susijusi informacija.

3. Informacija, kurios atskleidimas prieštarauja įstatymams, daro nuostolių teisėtiems šalių interesams arba trukdo užtikrinti sąžiningą konkurenciją.

Esu įspėtas, kad, pažeidęs šį pasižadėjimą, turėsiu atlyginti VMVT ir VMVT pateiktuose dokumentuose nurodytiems asmenims patirtą žalą.

 

Komisijos narys

 

 

 

 

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-1, 2020-01-03, paskelbta TAR 2020-01-03, i. k. 2020-00087

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 2 d. įsakymo Nr. B1-642 „Dėl Ūkinių gyvūnų veisimo organizacijų pripažinimo dokumentų ir veisimo programų vertinimo komisijos sudarymo ir ūkinių gyvūnų veisimo organizacijų pripažinimo dokumentų ir veisimo programų vertinimo komisijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-608, 2020-08-26, paskelbta TAR 2020-08-26, i. k. 2020-17867

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 2 d. įsakymo Nr. B1-642 „Dėl Ūkinių gyvūnų veisimo organizacijų pripažinimo dokumentų ir veisimo programų vertinimo komisijos sudarymo ir Ūkinių gyvūnų veisimo organizacijų pripažinimo dokumentų ir veisimo programų vertinimo komisijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-137, 2021-02-25, paskelbta TAR 2021-02-25, i. k. 2021-03683

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 2 d. įsakymo Nr. B1-642 „Dėl Ūkinių gyvūnų veisimo organizacijų pripažinimo dokumentų ir veisimo programų vertinimo komisijos sudarymo ir Ūkinių gyvūnų veisimo organizacijų pripažinimo dokumentų ir veisimo programų vertinimo komisijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-581, 2021-07-15, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16056

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 2 d. įsakymo Nr. B1-642 „Dėl Ūkinių gyvūnų veisimo organizacijų pripažinimo dokumentų ir veisimo programų vertinimo komisijos sudarymo ir ūkinių gyvūnų veisimo organizacijų pripažinimo dokumentų ir veisimo programų vertinimo komisijos darbo reglamento patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-790, 2021-10-13, paskelbta TAR 2021-10-14, i. k. 2021-21541

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 2 d. įsakymo Nr. B1-642 „Dėl Ūkinių gyvūnų veisimo organizacijų pripažinimo dokumentų ir veisimo programų vertinimo komisijos sudarymo ir Ūkinių gyvūnų veisimo organizacijų pripažinimo dokumentų ir veisimo programų vertinimo komisijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo